Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag"

Transcriptie

1 Programmasponsors: Inleiding In dit wordt uiteengezet hoe we tot nauwere regionale samenwerking kunnen komen op het gebied van binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Op 1 maart 2012 hebben de deelnemende gemeenten binnen de MRDH elkaar gevonden op het gebied van intensivering van regionale samenwerking. Bij deze bijeenkomst bleek al snel dat de voordelen zitten in kwaliteitsverbetering, inzet en delen van elkaars kennis en ervaring, beter benutten van elkaars capaciteit, het opvangen van toekomstige krapte op de arbeidsmarkt en aantrekkelijk blijven als werkgever voor jong talent. Alle aanwezige leidinggevenden gaven aan dat deze groep uitgebreid diende te worden met vertegenwoordigers van de in het gebied opererende Waterschappen. Bij de volgende bijeenkomst van 31 mei 2012 is het concept programmavoorstel besproken en goedgekeurd. Verder is de wens uitgesproken om in september/oktober 2012 in te stemmen met een programmadocument (inclusief financiële paragraaf) en bijbehorende intentieverklaring. In de bijeenkomst van december 2012, moeten programmasponsors het programmadocument vaststellen en de bijbehorende intentieverklaring tekenen. Alle deelnemende gemeenten staan financieel onder druk en moeten reducties op hun capaciteit doorvoeren. Zo ook voor de afdelingen die zich met bezig houden. Wat de gemeenten en waterschappen binnen de MRDH met elkaar delen dat zij allen de kennis en capaciteit in huis dienen te hebben om als goed opdrachtgever naar de markt te kunnen optreden en hun bestuur als adviseur hierin te ondersteunen. Dit met als doel een gelijkwaardige gesprekspartner te worden met partijen in de markt. De gemeenten en waterschappen binnen de MRDH kunnen elkaar hierin ondersteunen en samenwerken als trusted partner. 1

2 Er wordt een gemeenschappelijk programma uitgewerkt. Naast een visie en doelen, worden ook een aantal sporen benoemd waar langs de regionale samenwerking vorm gegeven kan worden. Binnen dit programma zijn deze sporen leidraad voor het benoemen van activiteiten en projecten die de regionale samenwerking ondersteund en verder ontwikkeld. Regionale samenwerking komt niet vanzelf tot stand. Er moet worden geinvesteerd in het proces dat leidt tot samenwerken. Elkaar leren kennen en begrijpen is de basis voor waardering en vertrouwen en dat leidt weer tot het elkaar iets gunnen in een samenwerking. Gekozen is voor een netwerkbenadering waarbij elke gemeente en waterschap binnen het samenwerkingsverband vrijwillig meedoet met behoud van eigen verantwoordelijkheden. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Daarom wordt ingezet om te komen tot een intentieverklaring en een gezamelijk programma. Onwikkeling gezamenlijk programma In deze tijd van financiele crisis moet de overheid krimpen, zo ook de afdelingen die zich bezig houden met. Willen we de kwaliteit en omvang van deze diensten op peil houden, zullen we om ons heen moeten kijken en ligt regionale samenwerking van publieke diensten voor de hand. Regionale samenwerking biedt de mogelijkheid om kennis en capaciteit te delen en elkaar zo te versterken. Hiermee kunnen we de adviserende rol aan onze bestuurlijke opdrachtgever versterken en zo een onderscheidende rol voor deze gemeenten en waterschappen waarmaken. Met de ontwikkeling van een gezamenlijk programma voor Ingenieursdiensten en Projectmanagement wordt een proces doorlopen dat kan leiden tot intensieve samenwerking. Na een verkenning hebben een aantal initiatienemers met een gezamenlijk Ambitie, de aanzet gegeven voor een programma voor regionale samenwerking. Dit programmavoorstel geeft een samenvatting van de gezamelijke Visie en Doelen van deze Metropoolregio samenwerking. Verder gaat het in langs welke sporen de deelnemende gemeenten en waterschappen deze doelen willen behalen. Deze samenwerking wordt gezien als een groeiproces, waar een balans gezocht wordt naar de afweging van de afzonderlijk te formuleren belangen van de deelnemers en gezamenlijk te behalen korte en middellange termijn resultaten waarmee de gezamenlijk opgestelde visie en doelen van deze regionale samenwerking wordt ondersteund en ontwikkeld. Het proces om te komen tot gemeenschappelijk doelen begint met het inventariseren van standpunten, belangen en meningen van alle deelnemers die op vrijwillige basis mee doen met dit programma. Verder moet een overzicht gemaakt worden van alle aannames, implicaties, concequenties, mogelijke probleemgebieden die bij de inventarisatie naar boven komen. Om de daaruit geformuleerde doelen te halen zijn een drietal trajecten uitgewerkt, te weten: Kennis, Vorm en Samenwerken. Kennis - het Netwerk Spoor Het in kaart brengen van de aanwezige kennis en beschikbare capaciteit binnen de MRDH en de ontwikkeling van kennisnetwerken binnen de MRDH als ook naar andere regionale publieke (Provincie en RWS) en private partners (Ingenieurs- en Adviesbureaus). 2

3 Vorm - het Proces Spoor Het voortdurend aandacht geven aan de vorm en het te volgen proces waarin de wens tot versterking van de samenwerking vormgegeven gaat worden. Samenwerken - het Operationele Spoor Inzichtelijk maken op welke manier (aard en omvang) we al samenwerken en op welke programma s (projecten en activiteiten) we de samenwerking in de regio willen versterken en uitbreiden. De regionale samenwerking moet energie en enthousiasme veroorzaken bij de medewerkers van de deelnemers. Het is daarom wenselijk dat de regionale samenwerking resultaten oplevert en er vanaf het begin aandacht moet zijn voor initiatieven en projecten die tot Quick Wins leiden. Visie Regionale samenwerking op gebied van is een netwerk van publike diensten die door inzet van hun gezamelijke kennis en capaciteit een waarde toevoeging betekenen voor burgers, bedrijven en bestuur van de deelnemers binnen de Metropoolregio RDH met als doel de rol van overheidsopdrachtgever te versterken. Hoofddoel Het hoofddoel van de regionale samenwerking op gebied van Ingenieursdiensten en Projectmanagement binnen de Metropoolregio RDH is het ontwikkelen van vertrouwen tussen de deelnemers zodat zij kunnen samenwerken als Trusted Partner door inzet van gezamelijke kennis en capaciteit. 3

4 Kennis In dit netwerk spoor gaat het om het in kaart brengen van de aanwezige kennis en capaciteit binnen de MRDH, de ontwikkeling van de interne kennisnetwerken binnen de MRDH, en de externe netwerken naar andere regionale publieke (Provincie, RWS en ProRail) en private partners (Ingenieurs- en Adviesbureaus). In kaart brengen van de gezamelijke kennis en capaciteit binnen de MRDH-deelnemers. - Het ontwikkelen van een kennismatrix (kennisgebieden met normering) voor de MRDHdeelnemers. - Het in kaart brengen van de aanwezige kennis en capaciteit binnen de MRDH-deelnemers. - Het toegankelijk maken van deze kennis en capaciteit voor andere deelnemers binnen de MRDH-deelnemers. De ontwikkeling van kennisnetwerken - Het in kaart brengen van de bestaande kennisnetwerken tussen de MRDH-deelnemers. - Het in kaart brengen van de bestaande kennisnetwerken met andere publieke partners (Provincie, RWS en ProRail). - Het in kaart brengen van de bestaande kennisnetwerken met private partners (Advies- en Ingenieursbureaus). - Het bekend maken van deze bestaande kennisnetwerken aan de andere deelnemers binnen het netwerk. - Het initiëren van nieuwe netwerken die aansluiten op de kennisdomeinen van de MRDHdeelnemers. Vorm In het proces spoor zal er voortdurend aandacht worden gegeven aan de vorm en het te volgen proces waarin de wens tot samenwerking vormgegeven gaat worden. Uitgangspunten daarbij zijn: De geformuleerde visie van de ontwikkelde samenwerking binnen de MRDH-deelnemers. De door elk van de MRDH-deelnemers afzonderlijk geformuleerde belangen bij de samenwerking (en het af te leiden gezamelijke, complementaire en tegengestelde belang). De samenwerking binnen de MRDH-deelnemers moet worden opgevat als een groeiproces. De samenwerking van de MRDH-deelnemers moet energie en enthousiasme veroorzaken bij degenen die daarin deelnemen. Zij moeten zich vanuit elk van de MRDH-deelnemers daartoe gestimuleerd voelen, zonder daarbij vrijblijvendheid te introduceren. Invoeren van strippenkaart voor kleine adviesklussen. Voorwaarden scheppen binnen het aankoopbeleid om binnen de MRDH-deelnemers makkelijker onderling samen te werken. Om voortdurend aandacht te geven aan het proces van samenwerking binnen de MRDH-deelnemers is het noodzakelijk lichte sturing toe te voegen. De MRDH-deelnemers zijn zich ervan bewust dat gedurende het opstartjaar van de versterkte samenwerking binnen de MRDH-deelnerms er sprake 4

5 zal zijn van aanloopproblemen, die van de programmasponsors en programmamanager extra volharding vergen. Samenwerken De deelnemers binnen de MDRH werken al enige tijd samen. Onder dit operationeel spoor willen we inzichtelijk maken op welke manier (aard en omvang) we al samenwerken en hoe we deze operationele samenwerking in de regio willen versterken. Van de projecten naar aard en omvang waarop we de afgelopen jaren hebben samengewerkt (past performance). Te komen tot een wijze van samenwerken en optreden van de samenwerking binnen de MRDHgemeenten voor zowel binnen het eigen stedelijk bedieningsgebied als de regio, waarin elk van de MRDH-deelnemers actief zijn. Initieren van regionale sammenwerkingsprojecten en Quick Wins. Prioriteiten Kennis Uitwerken van kennisboom voor Metropoolregio RDH. Inzicht krijgen van aanwezige kennis/capaciteit. Deze kennis/capaciteit toegankelijk maken door beschikbaar stellen van een portal. 2. Vorm Voortdurend aandacht geven aan het proces voor samenwerking. uitwerken en toewerken naar een intentieverklaring van programmasponsors. Uitwerken van samenwerkingsvorm en komen tot afspraken hiervoor. 3. Samenwerken Mogelijk maken om makkelijker diensten van partners binnen het netwerk in te nemen. Stimuleren van deelnemers om te komen met initiatieven / projecten voor kennisuitwisseling (Quick Wins). 5

6 Planning Start met initiatiefnemers Den Haag en Rotterdam januari Uitwerken gezamenlijke ambitie Kopgroep met Delft, Den Haag, Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westland en Zoetermeer maart Kennismakingsbijeenkomst MRDH 24 deelnemers en 17 gemeenten 1 maart Uitwerken concept programma Capelle aan den IJssel, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland mei e Bijeenkomst MRDH terugkoppeling Concept Programma en afspraken maken over een plan van aanpak 31 mei Uitwerken van en Intentieverklaring Delft, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam juni/juli/augustus e Bijeenkomst MRDH, Intentieverklaring en Samenwerkingsvorm 11 oktober Voorbereiding 4 e bijeenkomst MRDH en voortgang proces regionale samenwerking oktober/december e Bijeenkomst MRDH Tekenen van Intentieverklaring december

7 Acties / Shortlist / Quick Wins Om de samenwerking van de MRDH-gemeenten dieper te kunnen verankeren in elk van de organisaties is het wenselijk dat er snel resultaten worden bereikt uit de samenwerking. Voorgesteld wordt dat de MRDH-gemeenten zich richten op: - In kaart brengen van de binnen de MRDH aanwezige capaciteit (flexibele schil) om in te zetten bij (advies) projecten binnen de deelnemende gemeenten. - Gezamenlijk ontwikkelen en uitwisselen van kennis over nieuwe contractvormen. - Het verdienmodel en de juridische/contractuele kwesties bij uitwisseling van capaciteit (en de tarieven). - Makelaarsfunctie: uitwisseling van capaciteit tussen de IB s (bij elkaar brengen van vraag en aanbod van functies, projecten, etc). - Gezamenlijk ontwikkeling van een leidraad voor programma- en projectmanagement. - Kennisuitwisseling en training op gebied van projectmanagent. Benutten van elkaars expertise op het begeleiden van PSU s. - Organiseren van projectreviews en audits. - Uitwisselingsprogramma voor collega s bij de MRDH-gemeenten. - Beschikbaar stellen van Flexwerkplekken. - Elkaar uitnodigen voor workshops en seminars. - Gemeenschappelijk aanbestedingsbeleid en toepassen van past performance (loopt al via Leiden, Gouda, Delft, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam). - Verkennen van de mogelijkheid om de Regionale Uitvoeringsdiensten Diensten bij de samenwerking te betrekken. - Burgerparticipatie. - Herstructurering bedrijventerreinen / RHOB / Roulatie projectleiders. - Rivierzones / Rivierenland. - Financiering/verhaal plankosten en kosten bouw- en woonrijpmaken bij sloop/nieuwbouw van huurcomplexen corporaties. - Ontwerpen met composietmaterialen. 7

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van deze beslisnotitie. 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Verslag Leergemeenschap Water en Ruimte West 2 februari 2012

Verslag Leergemeenschap Water en Ruimte West 2 februari 2012 Verslag Leergemeenschap Water en Ruimte West 2 februari 2012 1) opening Door Robert Tekke en Toos Lander, namens de gastheer Hoogheemraadschap van Delfland. Robert en Toos benadrukten de noodzaak van het

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN!

Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN! Werkplan 2015-2016 SAMENWERKEN DOOR SAMEN TE DOEN! Mei 2015 VERANTWOORDING Opdrachtgever : Stuurgroep Samenwerking Noord Voorzitter Fred Hassert AUTEUR(S) : Rick Sieling David van der Meer Herman de Vries

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde 2 REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde Opdrachtgever: Ella van Lingen en Hans Voogt raad van bestuur Auteur: Ingrid

Nadere informatie

RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015

RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015 RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL 1 INHOUD RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015 RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012 2015 Het programma 3 HET PROGRAMMA Financiën 6 Communicatie 7 Project

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig

Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig Slim&Zuinig Verantwoordingsrapportage 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig 1 De inhoudsopgave De aanleiding... 3 De afspraken... 4 De maatregelen... 5 De financiën... 12 Het proces en resultaat... 13 2 De

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie Programmabureau Archief 2020 Status definitief concept

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie