Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking"

Transcriptie

1 I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over de toekomst van het mondiale beleid van Wormerland. Voortbordurend op de kadernota OPTIES VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING zijn 3 mogelijke opties uitgewerkt. De geformuleerde randvoorwaarden hiervan zijn: De gemeente Wormerland wil met haar internationale samenwerkingsbeleid bijdragen aan versterking van democratisch lokaal bestuur in een ontwikkelingsland door inzet van kennis van het eigen gemeentelijk apparaat. In deze uitwisseling van kennis zitten altijd elementen van wederkerigheid, omdat beide partijen van elkaar leren. Daarnaast wil de gemeente bijdragen aan de bewustwording van de eigen bevolking. De totale kosten voor internationale samenwerking, inclusief personele inzet, mogen niet hoger zijn dan per jaar II Uitwerking mogelijke opties Optie 1: Deelname aan Local Government Capacity Programme van VNG-International. Wat houdt het LGCP in? Het Local Government Capacity Programme heeft als doel de capaciteit van lokale overheden en verenigingen van gemeenten in negen landen te versterken. Het programma richt zich op het verbeteren van de randvoorwaarden bij gemeenten om economische ontwikkeling mogelijk te maken. Dit programma loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2016 Uiteindelijk zal dat er aan bijdragen dat die lokale overheden dankzij het programma beter in staat zijn te zorgen voor: de voedselzekerheid; het watermanagement; de veiligheid van hun burgers en de rechtsorde; de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van de inwoners van de gemeente. Dit zijn ook de prioriteiten van het huidige Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Een effectief gemeentelijk bestuur draagt bij aan duurzame lokale ontwikkeling en dus ook aan het bereiken van de doelen van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Lokale overheden zorgen voor stabiliteit en dragen bij aan de opbouw van de staat op lokaal niveau. Zij zijn veelal als eerste verantwoordelijk voor adequaat watermanagement en het garanderen van voedselzekerheid. En ze spelen een belangrijke rol bij elementaire gezondheidstaken als gezinsplanning, seksuele voorlichting en aidspreventie. Het Local Government Capacity Programme wil bereiken dat de partnerlanden als het om deze onderwerpen gaat, beter in staat zijn: beleid te maken en uit te voeren; stappen te zetten in het ontwikkelingsproces; zich aan te passen aan veranderende situaties en zich te vernieuwen; samen te werken met externe partijen; samenhang in hun wijze van werken aan te brengen. 1

2 Van collega tot collega Het programma richt zich op lokale overheden en hun koepelorganisaties. De toegepaste methode is de collega-tot-collega benadering: het uitwisselen van ervaring en kennis tussen mensen uit de praktijk die hetzelfde werk doen, hier en daar. Uit onderzoek is gebleken dat deze methode zeer effectief en efficiënt is. Planontwikkeling in de landen zelf Begin 2012 is door VNG-I een bijeenkomst in Ghana georganiseerd voor alle potentiële deelnemers om met elkaar een Country Programme te formuleren, dat aansluit bij de behoeften van de Ghanese gemeenten. Deze bijeenkomst is bijgewoond door portefeuillehouder Anna de Groot en projectleider Simon Bukman. Het Country Programme is in mei voorgelegd aan het ministerie van buitenlandse zaken ter goedkeuring. Het ministerie neemt uiterlijk 15 juli een besluit hierover. Na goedkeuring kan de gemeente alsnog besluiten om wel of niet deel te nemen aan het programma. Programmadoel Het programma richt zich op het aanleren van de capaciteit om beleid op het gebied van sanitaire voorzieningen cyclisch vorm te geven waarbij de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel zijn: PLAN : Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. DO : Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. CHECK : Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. ACT : Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. Verschil ten opzichte van het LOGO SOUTH project: Het nieuwe programma is anders van karakter dan zijn voorloper LOGO South: Er zal geen co-financiering meer plaatsvinden van initiatieven van Nederlandse gemeenten om met partnergemeente samen te werken. Dit geldt voor gemeenten die een stedenband hebben waaronder ook andere activiteiten in de ontwikkelingsgemeente plaatsvinden. VNG International stelt geen budget beschikbaar voor andere dan LGCP activiteiten. De reis en verblijfskosten en een deel van de arbeidskosten worden wel vergoedt zoals bij LOGO SOUTH. Eén-op-één gemeentelijke partnerschappen zijn niet langer het uitgangspunt ; op basis van de vraag van de lokale overheidssector (gemeenten, verenigingen van gemeenten, ministeries voor regionale ontwikkeling) in de 9 ontwikkelingslanden en onder regie van VNG International wordt gemeentelijke expertise ingezet voor de versterking van het lokaal bestuur in de negen partnerlanden; Dit betekent dat ook andere deelnemende gemeenten dan de partnergemeente gebruik kunnen maken van de gemeentelijke expertise. Het programma richt zich op het versterken van capaciteit en competentie in plaats van het behalen van een projectresultaat. Kosten Het programma wordt net zoals het voorgaande project gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door VNG International in samenwerking met een Nederlandse gemeente en de partner uit het ontwikkelingsland. Binnen het programma zijn de reis- en verblijfkosten, plus een deel van de salariskosten ( 200,- per werkdag) gefinancierd door VNG-I.. Door deze constructie kan het programma worden uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde bedrag in het MJP ad ,-. 2

3 Wel of geen aanvullend partnerschap om invulling te geven aan bewustwordingsactiviteiten Bij het LGCP programma wordt niet meer met een vaste partner gewerkt en ook niet met eigen projecten. Zaken die niet direct verband houden met het LGCP worden niet vergoed of ondersteund. Dit houdt in dat er binnen LGCP geen mogelijkheid is om te investeren in bewustwordingsactiviteiten om te relatie tussen gemeentelijk project en inwoners van Wormerland tot stand te laten komen Om hierin een keuze te maken is de optie deelname aan het LGCP programma uitgewerkt in 2 varianten: Optie 1a Deelname aan LGCP, zonder te investeren in bewustwordingsactiviteiten om relatie tussen gemeentelijk project en inwoners van Wormerland tot stand te laten komen Voordelen: Door de financiële bijdrage van VNG-I zijn er alleen kosten voor arbeid. De kosten zijn voor de programmaduur van te voren bekend en niet hoger dan het begrootte budget. Er zijn geen onverwachte uitgaven of kosten die voor rekening van de gemeente komen. Doordat de programmaorganisatie in handen is van VNG-International kunnen we gebruik maken van hun kennis en expertise in het ontwikkelingsland. Dat biedt een goede garantie op het slagen van een project. Missies binnen het programma zijn zorgvuldig samengesteld (qua omvang en samenstelling) op basis van de vraag naar expertise die nodig is om resultaten te bereiken met de lokaal bestuurlijke partners. Geen nieuwe investering in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met partnergemeente. De wederzijdse verwachtingen zijn bekend en er ligt een stevig fundament op basis van de succesvolle samenwerking in het vorige project. Het LGCP is een vorm van programma-management onder begeleiding van VNG- International. Door hier aan mee te werken, doet de gemeente ervaring op met deze werkvorm en versterkt daarmee de eigen organisatie. Er zullen andere expertises worden gevraagd waardoor diverse eigen medewerkers in aanmerking komen om internationale werkervaring op te doen (deels op kosten van de VNG- I). Nadelen: Er is geen directe relatie met inwoners, bedrijven, scholen of particuliere initiatieven van Wormerland.. Het programma richt zich op het versterken van capaciteit en competentie. Er is dus geen tastbaar resultaat waar aan gewerkt wordt en wat als eindresultaat gepresenteerd kan worden. Optie 1b Deelname aan Local Governement Capacity Programm van VNG International, aangevuld met een (maatschappelijk) project in THLDDA Eind 2010 bleek er na inventarisatie vanuit Wormerland en THLDDA interesse te zijn voor het opbouwen van samenwerkingsrelaties. Hier is geen verdere invulling aan gegeven, maar kan wel als startpunt dienen voor het opzetten van een maatschappelijk project in THLDDA naast het LGCP programma. Voordeel: Door handig te plannen kunnen de reiskosten hoofdzakelijk door VNG gedragen worden. Nadeel: Er zal een eigen project gezocht moeten worden, we weten uit ervaring dat daar veel tijd in 3

4 gaat zitten en er geen garantie is dat dit gerealiseerd wordt (zie conclusies evaluatieverslag. Naast deze 2 varianten, zijn er nog 2 opties uitgewerkt hoe er invulling gegeven kan worden aan het mondiale beleid van Wormerland: Optie 2 Aansluiten bij een bestaand initiatief uit het maatschappelijk veld In de gemeente zijn mogelijk verschillende particuliere initiatieven waarbij inwoners uit Wormerland zich inzetten voor een project in een ontwikkelingsland. Nu gebleken is dat het de afgelopen 4 jaar niet is gelukt om een directe relatie tussen inwoners en het gemeentelijke international project te realiseren, kan de gemeente overwegen om aan te sluiten bij een bestaand particulier initiatief. De afgelopen jaren is hiervoor bij de gemeente geen verzoek om een bijdrage ontvangen. Om te weten wat de behoefte is aan ondersteuning van de gemeente en in hoeverre de gemeente hierbij kan bijdragen aan versterking van democratisch lokaal bestuur door inzet van kennis van het eigen gemeentelijk apparaat is nader onderzoek nodig. Als gekozen wordt voor deze optie, wordt voorgesteld om dergelijk onderzoek uit te laten voeren vanuit het budget 2012 voor internationale samenwerking. Voordelen: Rechtstreeks verband tussen het gemeentelijk beleid en het maatschappelijk middenveld. Mogelijkheid tot co-financiering door andere organisaties of het bedrijfsleven. Nadelen: We kunnen geen gebruik maken van bestaande kennis en expertise over het ontwikkelingsland van een professionele organisatie als VNG-I. Deze kennis zullen we ons eerst moeten toe-eigenen, wat veel tijd en inspanning kost. Zonder subsidie van reis en verblijfkosten is het beschikbare budget van ,- minimaal om kennis van het eigen gemeentelijk apparaat in te zetten om een democratisch lokaal bestuur in een ontwikkelingsland te versterken. Optie 3 Beeindigen van Internationale samenwerking Nu het LOGO SOUTH project is afgerond, staan we aan de vooravond van een nieuw programma. De gemeente kan er ook voor kiezen om verder geen invulling te geven aan internationale samenwerking, ondanks dat dit is opgenomen in het coalitieakkoord. Voordeel: bezuiniging van ,- aan arbeid kan op een andere manier ingezet worden om andere ambities van het college uit te voeren. Nadeel: Een deel van de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever gaat verloren Wormerland is Milleniumgemeente, bij het beeindigen van de internationale samenwerkingsrelatie is er geen invulling meer aan het predikaat Millennium Gemeente door Wormerland. Advies projectgroep Voorgesteld wordt om te kiezen voor optie1a. Door aangesloten te blijven bij een door de VNG-I geïnitieerd programma kan goed gebruik worden gemaakt van de faciliteiten en ondersteuning die dat biedt. Deelname aan het LGCP sluit het beste aan bij het raadsbesluit van 2007 en 4

5 daarbij blijft de gemeente een aantrekkelijke werkgever met internationale samenwerking in het pakket. 5

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding pagina 2

Inhoudsopgave. Inleiding pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten Transformatie pagina 3 1.1 Mogelijkheden burger centraal pagina 3 1.2 Inclusief beleid pagina 3 1.3 De kracht zit in de nulde lijn pagina 3 1.4

Nadere informatie

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 CLUSTER gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 2013-2020 December 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding. In mei 2011 hebben Rijk, Inter Provinciaal

Nadere informatie

Evaluatie van de nieuwe bestuursstijl. Collegeperiode 2010-2014

Evaluatie van de nieuwe bestuursstijl. Collegeperiode 2010-2014 Evaluatie van de nieuwe bestuursstijl Collegeperiode 2010-2014 Versie: 30 januari 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Opzet evaluatie 4 3. Bestuur: interviews 5 4. Partners: gesprek met het college

Nadere informatie

Voorstel. ICCO-coöperatie. voor de vorming van een. Discussienota voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk

Voorstel. ICCO-coöperatie. voor de vorming van een. Discussienota voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk Voorstel voor de vorming van een ICCO-coöperatie Discussienota voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk Generale Synode November 2011 MDO 11-03 Pagina 3 van 19 Inhoud 1 Voorgeschiedenis: de samenwerking

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Provincie Fryslan mei 2011 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 dossier : AD3299.100.100 registratienummer : GO-GR20110065 versie

Nadere informatie

Anders vasthouden. over regie en sturing in het sociaal domein. in Borger-Odoorn

Anders vasthouden. over regie en sturing in het sociaal domein. in Borger-Odoorn Anders vasthouden over regie en sturing in het sociaal domein in Borger-Odoorn 1 Inhoud Vooraf: grip - ruimte - continuïteit....................................... 3 Inleiding............................................................

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio

Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio Stuurgroep Invoering Participatiewet Januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 I De uitgangspunten van de P-wet, missie van de Peel 6 II

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

De gemeente als nuchtere noaber

De gemeente als nuchtere noaber De gemeente als nuchtere noaber Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 gemeente Borger-Odoorn 2 Inhoud Inleiding.................................................. 3 Visie.....................................................

Nadere informatie

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten

DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten. VNG International/Gemeente Houten DE BLIK NAAR BUITEN Gespreksnotitie over opties voor internationale samenwerking van de gemeente Houten VNG International/Gemeente Houten Den Haag/Houten, juli 2007 (definitieve versie) INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 19 februari 2013 Betreft Decentralisatiebrief

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 19 februari 2013 Betreft Decentralisatiebrief > Retouradres - De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk - Betreft Decentralisatiebrief In deze brief informeer ik u, namens het kabinet, over de

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Plan Sociaal Domein 2015

Plan Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Plan Sociaal Domein 2015 (conform artikel 2.1.2 WMO en artikel 2.2 Jeugdwet) De transformatie in praktijk, September 2014 augustus 2014 De transformatie in praktijk - Beleidsplan sociaal

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsbeleid Levensfasebewust personeelsbeleid Nummer: 09.0001282 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 5 juli 2010 Instemming COR d.d. 20 mei 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 september 2010 doc.: pz_alle/regelingen/levensfasebewust

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidie Leren en Werken 2009-2010. RPA Stedendriehoek juni 2009

Aanvraag voor subsidie Leren en Werken 2009-2010. RPA Stedendriehoek juni 2009 RPA Stedendriehoek juni 2009 0 Het RPA bestaat uit de volgende partners: 1 Inhoudsopgave A. Gegevens aanvrager 4 B. Gegevens van mede-ondertekenaar(s) van het projectplan 4 C. Aanvraag 5 C.0.1. Inleiding

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Naar een integraal en activerend minimabeleid

Naar een integraal en activerend minimabeleid Naar een integraal en activerend minimabeleid 2015 t/m 2018 Gemeente Renkum Concept Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Werk als medicijn tegen armoede... 5 1.1. Armoedeval... 6 1.2. Inkomensgrens

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BIJLAGE I. Gemeente Alkmaar. Uitvoerend beleidskader re-integratie 2013.

BIJLAGE I. Gemeente Alkmaar. Uitvoerend beleidskader re-integratie 2013. BIJLAGE I Gemeente Alkmaar Uitvoerend beleidskader re-integratie 2013. 1 1. Inleiding In het geactualiseerde coalitieakkoord d.d. december 2012 spreekt het college de volgende ambities uit: Alkmaar is

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Notitie Uitbestedingsmodel Ten Boer-Groningen

Notitie Uitbestedingsmodel Ten Boer-Groningen Notitie Uitbestedingsmodel Ten Boer-Groningen Versie 8, 28 juni 2005 1 1.Inleiding In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding is voor het onderzoek naar het uitbestedingsmodel Ten Boer, wordt een

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Januari 2012 Vastgesteld in B&DO (Bestuur & Deelnemende Organisaties) vergadering 22.03.2012

Beleidsplan 2012-2015 Januari 2012 Vastgesteld in B&DO (Bestuur & Deelnemende Organisaties) vergadering 22.03.2012 Stichting Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland Stationsweg 6 B 3862 CG Nijkerk Telefoon: (033) 247 10 41 E-mail: info@fbpn.nl Website: www.fbpn.nl KvK Gooi en Eemland nr. : 32073762 Beleidsplan

Nadere informatie

Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst Plan van aanpak 2015-2016 Op weg naar een professionele dienstverlenende basisorganisatie die toegerust is om zijn kerntaak naar

Nadere informatie

Gemeente Twenterand. Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012

Gemeente Twenterand. Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012 Gemeente Twenterand Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012 Mark Verhijde 19-3-2012 Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie Twenterand Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding en context Hoofdstuk

Nadere informatie