Deel 6. Persoonlijke hygiëne

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 6. Persoonlijke hygiëne"

Transcriptie

1 Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 6 Persoonlijke hygiëne

2 Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 6 Persoonlijke hygiëne Pagina 1 DEFINITIE DOEL RICHTLIJNEN Algemeen Handen en onderarmen Sloven Kleding en hoofddeksel Schoeisel Sieraden Wondjes Toiletbezoek Training Bezoekers Sociale ruimten CONTROLE OP PERSOONLIJKE HYGIËNE INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN... 5 BIJLAGE 1 VOORBEELD INSTRUCTIE PERSOONLIJKE HYGIËNE... 6 BIJLAGE 2 CONTROLELIJST VOOR PERSOONLIJKE HYGIËNE... 7

3 Goedgekeurd door: Pagina 3 van 8 1 Definitie Onder persoonlijke hygiëne wordt verstaan: die hygiëne die betrekking heeft op de persoonlijke verzorging van de werker in de slachterij. 2 Doel Het doel van de persoonlijke hygiëne is: te voorkomen dat de werker zelf (direct of indirect) als besmettingsbron gaat fungeren; te voorkomen dat de werker besmet wordt met voor de werker pathogene micro-organismen of met anderszins schadelijk materiaal; het imago en uitstraling van kwaliteitszorg in de slachterij te verhogen. 3 Richtlijnen 3.1 Algemeen Personeel dat met levensmiddelen in aanraking komt, mag geen bron van besmetting vormen. Een goede persoonlijke hygiëne is daarbij van groot belang. Personen die lijden aan een besmettelijke ziekte die via voedsel kan worden overgedragen, vormen een extra risico. Deze moeten geweerd worden uit ruimten en bij processen waar besmetting van producten zou kunnen optreden. 1 Het bedrijf kan personeelsleden die lijden aan een besmettelijke ziekte alleen weren uit de productie, als het weet dat er sprake is van een besmettelijke ziekte. De werknemer is verplicht dit te melden. 2 De werknemers worden met een instructie op de hoogte gesteld van de regels rond persoonlijke hygiëne. Deze instructie wordt ook schriftelijk ter beschikking gesteld. Een voorbeeld van een dergelijke Instructie persoonlijke hygiëne treft u aan in bijlage 1. In punt 11 van deze instructie staat de verplichting met de productiechef te overleggen als er sprake is van aandoeningen die een gevaar voor de veiligheid van de producten zou kunnen opleveren. In het verleden werd bij indiensttreding van werknemers een verklaring gevraagd dat zij besmettelijke ziekten zouden melden. Het is mogelijk deze verklaring ( Ondergetekende verklaart dat hij/zij gedurende zijn/haar dienstverband onmiddellijk melding zal doen aan de bedrijfsleiding en aan de geneeskundige instantie die verbonden is aan de onderneming waarin hij/zij in dienst is, wanneer hij/zij lijdt of vermoedt te lijden aan een besmettelijke ziekte ) als extra zekerheid te handhaven. Dit is echter niet noodzakelijk; de betreffende Regeling gezondheidsverklaring personen werkzaam in de vleessector" is op 1 januari 2006 ingetrokken. Daarnaast is het goed dat de werknemers regelmatig herinnerd worden aan de noodzaak om mogelijke besmettelijke ziekten te melden, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg. 3.2 Handen en onderarmen Veel werkzaamheden in de slachtlijn gebeuren handmatig. Er bestaat een vrij intensief contact tussen de handen van de werkers en het karkas/vlees. Om besmetting van het product via de handen te voorkomen is het noodzakelijk dat de handen zo rein mogelijk worden gehouden. Door het wassen met desinfecterende zeep en warm water is het mogelijk om Enterobacteriaceae (maagdarmbacteriën) effectief te verwijderen. Deze handeling dient dan ook routinematig vóór en na de werkzaamheden en toiletbezoek te worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden (na bezoedeling of na ieder karkas) zal het moeilijk zijn om de handen (voortdurend) met zeep te wassen. Het verdient aanbeveling de handen (en zo nodig de onderarmen) in die gevallen met warm water af te spoelen. In het geval van contact met categorie-1-materiaal is dit verplicht. 1 Zie bijlage II, hoofdstuk VIII, punt 2, eerste volzin van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139, ). 2 Zie bijlage II, hoofdstuk VIII, punt 2, tweede volzin van Verordening (EG) nr. 852/2004.

4 Goedgekeurd door: Pagina 4 van 8 Op een aantal plaatsen in de stallen en de slachtlijn dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om na ernstige bezoedeling met feces en abcessen de handen met desinfecterende zeep te wassen. Naast het voorkomen van besmetting van het karkas of vlees, is handen wassen belangrijk om de risico's van besmetting van de werkers met pathogenen tegen te gaan. Als er wordt gewerkt met ontblote onderarmen dan dienen deze eveneens te worden gewassen. 3.3 Sloven Sloven vormen een bescherming voor de kleding en zijn goed afwasbaar. Om besmetting van het karkas/vlees te voorkomen dienen sloven zo rein mogelijk te zijn. Na de werkzaamheden dienen ze te worden gereinigd en gedesinfecteerd of te worden weggeworpen. Tijdens de werkzaamheden dienen sloven na bezoedeling te worden gereinigd met water. Hierbij moet worden voorkomen dat indirect het karkas/vlees wordt gecontamineerd. Sloven altijd uit doen bij het verlaten van de werkplek. Doelstelling: geen vuile sloven mee van de werkplek naar de sociale ruimten en geen vuile sloven mee van de sociale ruimten naar de werkplek 3.4 Kleding en hoofddeksel Vuile kleding en hoofddeksel kunnen een bron van besmetting voor het vlees vormen. Tevens beschermt schone kledij de werker voor infectie met pathogene micro-organismen. Schone bedrijfskleding en hoofddeksels dienen iedere dag te worden uitgereikt. Na sterke bezoedeling tijdens de werkzaamheden moet eveneens schone kleding worden aangedaan. In de sociale ruimten mag geen sterk bezoedelde kleding worden gedragen. De belangrijkste bronnen van pathogene micro-organismen zijn de stal en de vuile slachtlijn. Werkers in dit gedeelte van de slachterij mogen daarom niet in het schone gedeelte van de slachterij komen. Medewerkers in het vuile gedeelte moeten dan ook een andere kleur kleding te dragen dan mensen in het schone gedeelte. Bij het betreden van sociale ruimten (toilet, kantine, enz.) mag geen vuile kleding worden gedragen. Dit voorkomt dat deze ruimte wordt bevuild, waardoor de werkers risico voor besmetting van handen of voedsel lopen, maar ook dat schone kleding juist in deze ruimte gecontamineerd wordt. Het uitdoen van vuile kleding is verplicht. Handen komen zeer vaak in aanraking met het product en kunnen daarom een belangrijke bron van kruisbesmetting zijn. Als handschoenen worden gedragen moeten deze frequent worden gewassen of voor nieuwe worden gewisseld. Wassen of wisselen van handschoenen is voorgeschreven na contact met categorie-1-materiaal. 3.5 Schoeisel Voorkomen moet worden dat pathogene micro-organismen door het bedrijf worden verspreid. Om dit te bereiken moet schoeisel gereinigd en gedesinfecteerd worden bij het verlaten van de stallen en het vuile gedeelte van de slachtlijn. Bij het betreden van ruimten met een aangegeven schone status van het bedrijf moet schoeisel worden gereinigd. Schoeisel moet van een kwaliteit zijn, die goed te reinigen en te desinfecteren is. 3.6 Sieraden Voorkomen moet worden dat sieraden, zoals horloges, (trouw)ringen enz. als bron van (kruis)besmetting gaan fungeren. Voor aanvang van de werkzaamheden moeten deze worden afgedaan. Ook in verband met de veiligheid moeten sieraden worden afgedaan. Een gladde ring kan in uitzonderingsgevallen worden toegestaan. Hierbij moet het bedrijf aantoonbaar actief werken aan vermindering van het dragen van gladde ringen.

5 Goedgekeurd door: Pagina 5 van Wondjes Wegens risico van besmetting van vlees met pathogene micro-organismen is het niet verantwoord met vlees te werken, indien een wond aanwezig is op de hand of onderarm, tenzij latex handschoenen worden gedragen. In functies waarbij de werker geen direct contact heeft met vlees mag worden gewerkt met een waterdicht verband. 3.8 Toiletbezoek Toilet en feces zijn bronnen van enteropathogene bacteriën. Het wassen van de handen met water en desinfecterende zeep na toiletbezoek is daarom noodzakelijk. Ook moet worden voorkomen dat de werker zichzelf kan besmetten (bijvoorbeeld via de handen). Om deze reden is wassen van de handen vóór toiletbezoek ook noodzakelijk. 3.9 Training De instructie voor persoonlijke hygiëne dient door alle medewerkers en bezoekers te worden nageleefd. Dit moet via voorlichting en training worden geregeld - niet alleen bij de indiensttreding maar ook daarna. Iedere medewerk(st)er moet de hygiëneregels (net als de slachtprocedures en taakomschrijving) voor gezien tekenen Bezoekers Bezoekers aan het bedrijf dienen eveneens aan de hygiëneregels te voldoen. Er moet een procedure aanwezig zijn die kan borgen dat de hygiëne gehandhaafd blijft Sociale ruimten De kantine en toiletten moeten schoon en voldoende verlicht zijn, zodat de gebruikers gemotiveerd zijn om hygiënisch te handelen en te werken. Bij de kantine en toiletten moet er voldoende hangruimte zijn voor de bedrijfskleding van de gebruikers. De huis- en bedrijfskleding moet gescheiden worden opgeslagen. 4 Controle van persoonlijke hygiëne Minimum frequentie: Iedere week Uitvoering: Visueel wordt waargenomen of de regels voor persoonlijke hygiëne worden nageleefd. Een kopie van de uitslag (zie bijlage 1) moet aan de verantwoordelijke manager worden gegeven. 5. Interpretatie van de resultaten Tekortkomingen moeten indien mogelijk direct worden hersteld. In ieder geval moet een actieplan worden opgesteld dat binnen één maand tot resultaat moet leiden. Tegelijkertijd moet het toezicht worden verscherpt of de procedures worden aangepast. Wanneer drie keer achtereen geen afwijkingen (score = 0) worden gevonden kan de frequentie van de beoordeling worden verlaagd naar eenmaal per twee weken. Blijft de beoordeling op dit niveau dan kan de frequentie van de beoordeling verder worden verlaagd naar eenmaal per vier weken.

6 Goedgekeurd door: Pagina 6 van 8 Bijlage 1: Voorbeeld Instructie persoonlijke hygiëne Document: Instructie persoonlijke hygiëne Versienummer: Opgesteld door: Oorspronkelijke datum: Goedgekeurd door: Handtekening: Pagina 1 van 1 Persoonlijke hygiëne: Onder persoonlijke hygiëne wordt verstaan: alle voorzorgsmaatregelen die iedere werknemer of bezoeker moet treffen om besmetting van het voedingsmiddel met microbiologische, chemische of productvreemde voorwerpen te voorkomen. Voorbeelden zijn besmetting van het voedingsmiddel met ziekteverwekkende bacteriën door contact met besmette handen of besmetting van het voedingsmiddel met een oorbel. Onderstaande instructies zijn bedoeld om besmetting van het voedingsmiddel te voorkomen. 1. U bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke hygiëne. 2. Het is verboden in de productie-afdelingen te eten, kauwen, drinken, spugen en roken. 3. In de productieruimten draagt u passende, schone en, waar nodig, beschermende kleding en verwisselt deze dagelijks of indien nodig vaker. 4. Het is niet toegestaan bedrijfskleding mee naar huis te nemen. Vuile kleding wordt in de daarvoor bestemde waston gedeponeerd. 5. Er mogen geen sieraden en horloges worden gedragen. Persoonlijke kleding en bezittingen kunnen worden opgeborgen in de daartoe aanwezige (afsluitbare) kastjes. 6. U bent verplicht om een hoofddeksel te dragen en indien van toepassing een baardnetje. 7. Op die plaatsen waar dit duidelijk is aangegeven is het dragen van (beschermende) handschoenen verplicht. 8. Het dragen van handschoenen ontheft u niet van de verplichting tot handen wassen. 9. U dient de nagels kort en schoon te houden en geen nagellak te gebruiken. 10. U bent verplicht voor aanvang van de werkzaamheden en na iedere onderbreking grondig de handen en onderarmen te wassen met desinfecterende zeep. Ook wanneer tijdens de werkzaamheden vervuiling van de handen optreedt en zeker na iedere toiletbezoek moeten de handen grondig worden gewassen. Voor het afdrogen mogen alleen eenmalige handdoeken worden gebruikt. 11. Wanneer u geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree heeft, mag u niet zonder voorzorgsmaatregelen in een productieruimte werken. Voor aanvang van de werkzaamheden moet u overleggen met de productiechef over de te nemen voorzorgsmaatregelen. 12. Kleine snij- en/of schaafwonden aan handen of armen moeten altijd met een waterafstotend verband worden bedekt voordat de werkzaamheden worden gestart of hervat.

7 Goedgekeurd door: Pagina 7 van 8 Bijlage 2: Controlelijst voor persoonlijke hygiëne Controlelijst voor persoonlijke hygiëne Datum: Uitgevoerd door: Weeknummer: Nr. Onderwerp Handen en onderarmen 1. Worden de handen en onderarmen met desinfecterende zeep gewassen voor en na de werkzaamheden? 2. Worden handen en onderarmen met desinfecterende zeep gewassen voor en na elke pauze? 3. Worden handen en onderarmen gewassen na iedere bezoedeling met feces en abcessen? 4. Worden handen en onderarmen gewassen na ieder contact met categorie-1- materiaal? 5 Wordt bij wassen van de handen tijdens de werkzaamheden voorkomen dat karkas(sen) en/of vlees bezoedeld wordt? Beoordeling Ja Nee Sloven 6. Worden sloven gereinigd en gedesinfecteerd of weggeworpen na de werkzaamheden? 7. Worden sloven gereinigd of weggeworpen bij bezoedeling met mest of vuil tijdens de werkzaamheden? 8. Wordt bij reinigen van sloven tijdens de werkzaamheden voorkomen dat karkas(sen) en/of vlees bezoedeld wordt? Kleding 9. Wordt iedere dag schone kleding aangedaan? 10. Wordt na bezoedeling van de kleding schone kleding aangedaan? 11. Wordt vuile werkkleding uitgedaan bij het betreden van sociale ruimten (kantine, etcetera) en bij het verlaten van het bedrijf? Hoofddeksels 12. Wordt iedere dag een schoon hoofddeksel opgezet? 13. Bedekt het hoofddeksel het hoofdhaar volledig? 14. Wordt een hoofddeksel, bezoedeld met mest of vuil, tijdens de werkzaamheden direct vervangen? Schoeisel 15. Wordt goed reinig- en desinfecteerbaar schoeisel gedragen? 16. Wordt het schoeisel gereinigd bij het betreden van ruimten met een aangegeven schone status van het bedrijf? 17. Wordt het schoeisel gereinigd na bezoedeling met mest of vuil tijdens de werkzaamheden? 18. Wordt schoeisel gereinigd en gedesinfecteerd bij het verlaten van het vuile gedeelte van de slachterij of stallen?

8 Goedgekeurd door: Pagina 8 van 8 Nr. Onderwerp Sieraden 19. Werkt het personeel zonder sieraden of wordt er in uitzonderingsgevallen een gladde ring toegestaan waarbij aantoonbaar actief gewerkt wordt aan vermindering hiervan? Beoordeling Ja Nee Wondjes 20. Wordt voorkomen dat de handen van medewerkers met huidwondjes op hand of onderarm in contact komen met vlees door hen: een taak te geven waarbij zij géén contact hebben met vlees, of latex handschoenen te laten dragen? Toiletbezoek 21. Worden handen gewassen met water en desinfecterende zeep voor en na toiletbezoek? Training 22. Ontvangt het personeel bij het in dienst treden een training over de relevante procedures? 23. Ontvangt het personeel een hygiëne-training bij het in dienst treden? 24. Wordt het personeel op het vakgebied bijgeschoold? 25. Wordt het personeel op het gebied van hygiëne bijgeschoold (bijvoorbeeld tijdens werkoverleg)? 26. Wordt tijdens het werkoverleg regelmatig herhaald dat werknemers moeten melden wanneer zij aan besmettelijke ziekten lijden? Bezoekers 27. Is geborgd dat bezoekers voldoen aan de geldende hygiëne-regels? Sociale ruimten 28. Wordt huis- en bedrijfskleding gescheiden opgeslagen voor alle personeelsleden? Totaal Score (Maximum score = 28) Totaal score nee Score overbrengen naar de verzamelstaat Corrigerende actie nodig? Ja / Neen Omschrijving actie: Actie ondernomen? Ja / Neen Actie ondernomen door: Paraaf:

Deel 6. Persoonlijke hygiëne

Deel 6. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 6 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 6 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3 3.1 Algemeen...

Nadere informatie

Deel 3. Persoonlijke hygiëne

Deel 3. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 7 Deel 3 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave deel 3 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 8 Deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Pagina 1. DEFINITIE...

Nadere informatie

Model Hygiëneprotocol voor de Arbocatalogus Vlees werkt

Model Hygiëneprotocol voor de Arbocatalogus Vlees werkt Model Hygiëneprotocol voor de Arbocatalogus Vlees werkt Dit hygiëneprotocol draagt bij aan een gemeenschappelijk beleid van hygiënemaatregelen binnen de vleessector en vleeswarensector. De huidige hygiëneprotocollen

Nadere informatie

Deel 5. Reiniging en desinfectie

Deel 5. Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 12 Deel 5 Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave deel 5 Reiniging en desinfectie Pagina 1 DEFINITIE... 3 2 DOEL... 3 3 RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

Protocol Persoonlijke Hygiëne Pluimveeverwerkende industrie

Protocol Persoonlijke Hygiëne Pluimveeverwerkende industrie Dit voorbeeld-hygiëneprotocol draagt bij aan een gemeenschappelijk beleid van hygiënemaatregelen binnen de pluimveesector. Het aspect persoonlijk hygiëne is hieraan soms ondergeschikt, en zou daarom meer

Nadere informatie

Deel 4. Inrichting, apparatuur, voorzieningen en onderhoud

Deel 4. Inrichting, apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 11 Deel 4 Inrichting, apparatuur, voorzieningen en Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave deel 4 Inrichting, apparatuur, voorzieningen en Pagina 1 DEFINITIE...

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

Deel 4. Inrichting, apparatuur, voorzieningen en onderhoud

Deel 4. Inrichting, apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: Pagina 1 van 11 Deel 4 Inrichting, apparatuur, voorzieningen en Goedgekeurd door: Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave deel 4 Inrichting, apparatuur, voorzieningen en Pagina 1 DEFINITIE... 3

Nadere informatie

Handhygiëne bezoekers CWZ

Handhygiëne bezoekers CWZ Handhygiëne bezoekers CWZ 2 Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u door eenvoudige handelingen als het wassen of desinfecteren van de handen, de overdracht van micro-organismen (zoals bacteriën

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën Handhygiëne Inleiding Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u de overdracht van microorganismen, zoals bacteriën en virussen, kunt voorkomen. Uw handen wassen of desinfecteren zijn de belangrijkste

Nadere informatie

HYGIËNEREGELS VOOR DE KEUKEN

HYGIËNEREGELS VOOR DE KEUKEN HYGIËNEREGELS VOOR DE KEUKEN Richtlijnen voor: Economen Koks Hulppersoneel keuken Hulppersoneel onderhoud door Luk Wullaert Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - voor Roeland

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie

Deel 14. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 5 Deel 14 Visuele en bacteriologische controle van bloed en antistollingsmiddel voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave deel 14 Visuele en bacteriologische

Nadere informatie

Deel 11. Slachthandelingen. (procesgang)

Deel 11. Slachthandelingen. (procesgang) Goedgekeurd door: Pagina 1 van 10 Deel 11 Slachthandelingen (procesgang) Goedgekeurd door: Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave deel 6 Slachthandelingen (procesgang) Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Goede hygiënische praktijken bij controles van bedrijven in de voedselketen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Goede hygiënische praktijken bij controles van bedrijven in de voedselketen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Informatiebrochure van het FAVV voor andere inspectiediensten die controles uitvoeren in bedrijven waar levensmiddelen gemanipuleerd worden Goede

Nadere informatie

Deel 8. Slachthandelingen. (procesgang)

Deel 8. Slachthandelingen. (procesgang) Goedgekeurd door: Pagina 1 van 11 Deel 8 Slachthandelingen (procesgang) Goedgekeurd door: Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave deel 8 Slachthandelingen (procesgang) Pagina 1 DEFINITIE... 3 2 DOEL... 3 3 RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

ENTREE. Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie

ENTREE. Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie ENTREE Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie Inhoud 1. Werken in de horeca, voeding of voedingsindustrie.... 4 Hygiëne.... 8 HACCP.... 10 HACCP: Persoonlijke hygiëne.... 11 Bedrijfskleding....

Nadere informatie

Hygiëne in onze keuken

Hygiëne in onze keuken 2014 Hygiëne in onze keuken Inleiding Het naleven van hygiëneregels is essentieel in een moderne grootkeuken. De maaltijden die bereid worden zijn voor mensen die al gevoelig zijn voor infecties, daar

Nadere informatie

DIS 3204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3204] v1

DIS 3204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3204] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [204] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet

Nadere informatie

DIS 3204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3204] v2

DIS 3204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3204] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 204 Melkkeuken : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [204] v2 C : conform NC : niet-conform NA : niet

Nadere informatie

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk 1 Wereldwijd bestaat een belangrijke behoefte om verspreiding van microorganismen die slecht behandelbare infecties veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft dus ook infectiepreventie in de

Nadere informatie

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 26 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [26] v C: conform NC:

Nadere informatie

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen behorend bij richtlijnen: AF 3.2.1 / FV 4.1.1 / FV 5.1.1 GlobalG.A.P. V4.0 Doel van dit formulier is aantoonbaar maken dat u uw bedrijf onderzocht heeft

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Werkinstructies hygiëne gemeentelijke crisisopvang voor vluchtelingen Oktober 2015, versie 4

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Werkinstructies hygiëne gemeentelijke crisisopvang voor vluchtelingen Oktober 2015, versie 4 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Werkinstructies hygiëne gemeentelijke crisisopvang voor vluchtelingen Oktober 2015, versie 4 Inhoud Werkinstructies voor werknemers en vrijwilligers... 3 1 Handen

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

PRI 3234 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3234] v2

PRI 3234 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3234] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 24 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [24] v2 C : conform

Nadere informatie

Antibioticaresistentie in de thuiszorg: Voorkom verspreiding van resistente bacteriën met de standaard (hygiëne)maatregelen!

Antibioticaresistentie in de thuiszorg: Voorkom verspreiding van resistente bacteriën met de standaard (hygiëne)maatregelen! Antibioticaresistentie in de thuiszorg: Voorkom verspreiding van resistente bacteriën met de standaard (hygiëne)maatregelen! Wat is antibioticaresistentie? Infecties die veroorzaakt worden door bacteriën

Nadere informatie

DIS 3299 Drankgelegenheid : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3299] v3

DIS 3299 Drankgelegenheid : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3299] v3 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 299 Drankgelegenheid : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [299] v C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Deel 11. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie

Deel 11. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 11 Visuele en bacteriologische controle van bloed en antistollingsmiddel voor humane consumptie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 11 Visuele en bacteriologische

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis De ziekenhuisbacterie MRSA Instructies voor thuis Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u besmet bent met de ziekenhuisbacterie MRSA.

Nadere informatie

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [205] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Omgaan met biologische agentia

Omgaan met biologische agentia Omgaan met biologische agentia Hoe omgaan met BA Werknemer Werkgever Instructie Procedure Besmettingswijze Besmettingsincident Informatie (RA) Communicatie Hygiëne-voorzieningen PBM BA Gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Het hoe, wat en waarom van handhygiëne

Het hoe, wat en waarom van handhygiëne HANDHYGIËNE Het hoe, wat en waarom van handhygiëne Binnen het Sint-Franciscusziekenhuis hechten wij enorm belang aan een goede handhygiëne. Onze zorgverleners worden dagelijks gestimuleerd om op een correcte

Nadere informatie

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening (AB 1996 no. GT 4) Citeertitel: Regeling eisen slagerijen Vindplaats

Nadere informatie

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 19 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [19] v1 C: conform

Nadere informatie

Isolatie verpleging op de kinderafdeling

Isolatie verpleging op de kinderafdeling Isolatie verpleging op de kinderafdeling Isolatie verpleging Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling. Het vermoeden bestaat dat uw kind een infectie heeft of een bacterie of virus bij zich draagt, die

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 C : conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/07/2013

Gearchiveerd op 01/07/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v C : conform

Nadere informatie

Handen wassen met zeep

Handen wassen met zeep HANDLEIDING DIGIBORD PRESENTATIE Handen wassen met zeep Meer informatie op hygienewerkt.info Met deze handleiding geven wij u een toelichting op de Digibord presentatie Handen wassen met zeep. Per slide

Nadere informatie

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN 1 Uitrustingsvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.1.1 Voorschriften inzake de uitrusting 2 2 Exploitatievoorwaarden 4 2.1

Nadere informatie

1 Strikte naleving van handhygiëne

1 Strikte naleving van handhygiëne BIJLAGE 2: STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN TER PREVENTIE VAN INFECTIEZIEKTEN IN HET AZ JAN PORTAELS. 1 Strikte naleving van handhygiëne Tijdens directe of indirecte patiëntenzorg, schoonmaak van de kamers

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de quarantaineafdeling

Patiënteninformatie. Welkom op de quarantaineafdeling Patiënteninformatie Welkom op de quarantaineafdeling Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is isolatie?... 3 Welke isolatiemaatregelen zijn er?... 4 Waarom moet ik naar een quarantaineafdeling?... 5 Mag

Nadere informatie

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER?

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorg gerelateerde infecties. Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën en virussen.

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2 Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2.1 Persoonlijke hygiëne Tijdens de werkzaamheden van de medewerker bloedafname: is eten, drinken en roken niet toegestaan moet de bedrijfskleding gedragen worden:

Nadere informatie

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN

KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN KOPERS VAN MELK AFKOMSTIG VAN MELKGEVENDE DIEREN ANDERE DAN KOEIEN 1 Uitrustingsvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.1.1 Voorschriften inzake de uitrusting 2 2 Exploitatievoorwaarden 4 2.1

Nadere informatie

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [254] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie kinderen

Ziekenhuizen. Strikte isolatie kinderen Ziekenhuizen Strikte isolatie kinderen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: april 2004 Revisie: april 2009 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie

Nadere informatie

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en

Nadere informatie

Zo voorkomt u recalls met hygiënische foodkleding

Zo voorkomt u recalls met hygiënische foodkleding Zo voorkomt u recalls met hygiënische foodkleding De aanschaf van gespecialiseerde foodkleding en het juiste onderhoud ervan, zijn noodzakelijk om de hygiëne in uw bedrijf te bewaken en te voldoen aan

Nadere informatie

Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen

Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen BRMO en isolatie Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen Deze folder geeft u informatie over bijzonder resistente microorganismen (BRMO) en de extra maatregelen die binnen het Laurentius Ziekenhuis

Nadere informatie

VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! VRE-bacterie Vancomycine resistente enterokok Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine resistente enterokok). Dit betekent dat de VRE-bacterie zich gevestigd heeft

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 28 Groothandel aardappelen, fruit en groenten - Infrastructuur, uitrusting en hygiëne

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis De ziekenhuisbacterie MRSA Instructies voor thuis Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u besmet bent met de ziekenhuisbacterie MRSA. MRSA is een afkorting voor: Meticilline Resistente Staphylococcus

Nadere informatie

Hygiënisch werken Grote pluimveeslachthuizen

Hygiënisch werken Grote pluimveeslachthuizen De NVWA heeft het toezicht op pluimveeslachthuizen aangescherpt. De naleefmonitor geeft de naleving van de regels weer op het gebied van hygiënisch werken bij grote pluimveeslachthuizen. Daar wordt 99,9%

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne. ~ Zakboekje ~

Persoonlijke hygiëne. ~ Zakboekje ~ Je moet er niet aan denken: je koopt een broodje in de supermarkt, neemt een hap... en haalt een gebruikte pleister uit je mond! Kennelijk heeft iemand zich niet helemaal aan de regels gehouden. Ken je

Nadere informatie

Aflammeren in tijden van Q-koorts

Aflammeren in tijden van Q-koorts Aflammeren in tijden van Q-koorts Enkele adviezen: Laat bij het aflammeren geen mensen uit risicogroepen toe Draag tijdens het aflammeren speciale werkkleding: overall, rubberen laarzen en handschoenen

Nadere informatie

U bent drager van MRSA. Wat nu?

U bent drager van MRSA. Wat nu? U bent drager van MRSA. Wat nu? Beste patiënt Uw arts of verpleegkundige heeft u ingelicht dat bij u MRSA is gevonden. MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een aantal voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie Clostridium Maatregelen tegen verspreiding

De ziekenhuisbacterie Clostridium Maatregelen tegen verspreiding De ziekenhuisbacterie Clostridium Maatregelen tegen verspreiding Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) de ziekenhuisbacterie

Nadere informatie

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting Risico s op allergenen bij basisvoorwaarden Basisvoorwaarden zijn onderwerpen die te maken hebben met hygiënisch werken en die voor het hele productieproces van belang zijn. In onderstaand overzicht zijn

Nadere informatie

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorggerelateerde infecties Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën Handhygiëne is

Nadere informatie

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne Keukenreglement 1. Persoonlijke gezondheid Medisch attest Lichamelijke geschiktheidsverklaring omgang met voedingswaren. Nieuwe leerlingen dienen dit attest aan te vragen bij de huisarts en dient uiterlijk

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken in de jeugdgezondheidszorg

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken in de jeugdgezondheidszorg Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Veilig werken in de jeugdgezondheidszorg Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: september 2004 Revisie: september 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd,

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Patiënten in een ziekenhuis hebben een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Het risico van besmetting kan voor patiënten groter zijn dan bij gezonde

Nadere informatie

Niveau 1: Hygiënisch werken

Niveau 1: Hygiënisch werken Auteurs Martine Leuvelink ; Annet Eendhuizen Laatst gewijzigd 24 March 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/59132 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Opgesteld door: Avined Postbus GC Nieuwegein. Goedgekeurd door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Opgesteld door: Avined Postbus GC Nieuwegein. Goedgekeurd door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Betreft dierziekte(n) Aviaire Influenza Pagina: Pagina 1 Opgesteld door: Avined Postbus 2703 3430 GC Nieuwegein Goedgekeurd door: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht

Nadere informatie

Voedselveiligheid in de kantine

Voedselveiligheid in de kantine Voedselveiligheid in de kantine HACCP en voedselveiligheid in de kantine Een gezond kantine is ook: een kantine waar voedselveiligheid belangrijk is. Dit betekent met name dat je regels opvolgt voor hygiënisch

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) MKZ, AI, KVP, AVP Pagina: 1 van 6 Opgesteld door: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) Goedgekeurd door: Bestuur KNMvD Drs. D.Willink, voorzitter Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Nadere informatie

gearchiveerd op 03/03/2009

gearchiveerd op 03/03/2009 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DIS 2041 Grootkeukens: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2041] v2 C : conform NC

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis Hygiëne en Infectiepreventie VRE-bacterie i Patiënteninformatie Vancomycine resistente enterokok Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine

Nadere informatie

Veilig ruimen van pluimvee bij vogelgriep

Veilig ruimen van pluimvee bij vogelgriep Veilig ruimen van pluimvee bij vogelgriep Deze folder is voor mensen die meewerken aan het ruimen van pluimvee als er vogelgriep is. Het gaat over beschermende maatregelen die jezelf kan nemen bij vogelgriep.

Nadere informatie

Informatie over het norovirus

Informatie over het norovirus Informatie over het norovirus 2 Net als in andere Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen komt er in het Ommelander Ziekenhuis Groningen af en toe buikgriep onder patiënten voor. Vaak is het norovirus

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ ISOLATIE. - Patiëntinformatie -

ALGEMENE EN BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ ISOLATIE. - Patiëntinformatie - ALGEMENE EN BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ ISOLATIE - Patiëntinformatie - Goede en slechte bacteriën Bacteriën leven overal: in onze omgeving, op onze huid en in ons lichaam, ze zijn microscopisch

Nadere informatie

3. Werkwijze Iedereen werkt met een DRP messen set. Het is niet toegestaan dat ingehuurde uitbeenders en slagers met eigen messen werken.

3. Werkwijze Iedereen werkt met een DRP messen set. Het is niet toegestaan dat ingehuurde uitbeenders en slagers met eigen messen werken. Pagina: 1 van 5 1. Doel Handhaving van deze werkinstructie waarborgt dat messen door de dag heen worden gereinigd en gesteriliseerd en de kuipen gereinigd. Samen met de algemene werkinstructie hygiënisch

Nadere informatie

PRI 3238 Fabrieksvaartuig (garnalenkotters) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3238] v1

PRI 3238 Fabrieksvaartuig (garnalenkotters) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3238] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 28 Fabrieksvaartuig (garnalenkotters) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [28] v1 C: conform NC:

Nadere informatie

Algemene voorzorgsmaatregelen

Algemene voorzorgsmaatregelen Algemene voorzorgsmaatregelen Afdeling Hygiëne en infectiepreventie Persoonlijke hygiëne medewerkers Nagels: Haar: - houd nagels kort en schoon - borstel vuil voorzichtig met een nylon borstel onder de

Nadere informatie

Isolatie op de kinderafdeling

Isolatie op de kinderafdeling Isolatie op de kinderafdeling Uw kind is zojuist opgenomen in een isolatiekamer. Dit is noodzakelijk omdat uw kind een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt of omdat er een vermoeden daarvoor

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Bijlage 5: lijst van mogelijke kwantitatieve meetfactoren op de werkplek in verband met hygiëne/voedselveiligheid

Bijlage 5: lijst van mogelijke kwantitatieve meetfactoren op de werkplek in verband met hygiëne/voedselveiligheid Bijlage 5: lijst van mogelijke kwantitatieve meetfactoren op de werkplek in verband met hygiëne/voedselveiligheid Wanneer men de effecten van opleidingen rond hygiëne en voedselveiligheid op de werkplek

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2012

Gearchiveerd op 02/01/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DIS 2094 HORECA: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2094] v7 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/07/2013

Gearchiveerd op 01/07/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v4 C : conform

Nadere informatie

Basishygiëne. Brochure medewerkers Westfriesgasthuis

Basishygiëne. Brochure medewerkers Westfriesgasthuis Basishygiëne Brochure medewerkers Westfriesgasthuis 1. Basishygiëne Waarom is basishygiëne belangrijk? Ziekenhuisinfecties zijn helaas een veel voorkomend en wereldwijd probleem. In de Nederlandse ziekenhuizen

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Informatiebrochure voor personen die werken in bedrijven waar levensmiddelen gemanipuleerd worden Medisch attest m.b.t. de geschiktheid om levensmiddelen

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 C : conform

Nadere informatie

Adembescherming de gebruiksfase

Adembescherming de gebruiksfase Programma: -Inleiding op het thema -Workshops: 1. Onderhoud Adembescherming Ruud Heirman 2. Fit-testen Aart-Jan van Ek 3. Beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen Martijn de Brouwer -Plenaire discussie

Nadere informatie

Protocol Hygiëne & Voeding

Protocol Hygiëne & Voeding Protocol Hygiëne & Voeding Inhoudsopgave: Persoonlijke hygiëne Blz 3 Handen wassen Blz 4 Voeding Blz 5 Contact met dieren Blz 6 Bijlage: Checklist Hygiëne en Voeding 2 Persoonlijke hygiëne Hieronder staan

Nadere informatie

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 Thielen Consult BV Postbus 5100 5800 GC Venray 0478-579220 Agenda HACCP Waarom HACCP Wat is HACCP Welke gevaren Veilige eieren HACCP Definities (1) Hazard

Nadere informatie

Handhygiëne. 1. Handen wassen. VROEDKUNDE Handhygiëne PROTOCOL. Transiënte flora wordt voor 90 à 95% verwijderd

Handhygiëne. 1. Handen wassen. VROEDKUNDE Handhygiëne PROTOCOL. Transiënte flora wordt voor 90 à 95% verwijderd 1. Handen wassen Transiënte flora wordt voor 90 à 95% verwijderd VOORBEREIDING NAZORG Zorg dat de wegwerphanddoekjes in een afvalemmer terechtkomen materiaal Stromend water met aangename temperatuur zorgvrager

Nadere informatie

Hygiëne protocol voor chauffeurs bij laden en lossen

Hygiëne protocol voor chauffeurs bij laden en lossen Hygiëne protocol voor chauffeurs bij laden en lossen Vervoersmiddel De transporteur/chauffeur zorgt ervoor dat het vervoermiddel grondig gereinigd en ontsmet is na het laatste gebruik voordat op een varkensbedrijf

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : IEC 151 Grensinspectiepost voor de invoer van levende dieren of dierlijke producten of aan een dergelijke

Nadere informatie

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. 1. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een

Nadere informatie

John Leyssen en Andre Matthijssen

John Leyssen en Andre Matthijssen John Leyssen en Andre Matthijssen Waarom Haccp? Miljoenen mensen worden per jaar ziek door het eten van besmet voedsel. Duizenden mensen sterven elk jaar door een voedselvergiftiging of infectie. Deze

Nadere informatie

Handhygiëne 1. Handen wassen

Handhygiëne 1. Handen wassen . Handen wassen Transiënte flora wordt voor 90 à 95% verwijderd VOORBEREIDING NAZORG Zorg dat de wegwerphanddoekjes in een afvalemmer terechtkomen Stromend water met aangename temperatuur Minimale dosis

Nadere informatie

Wie hebben een hoger risico op MRSA?

Wie hebben een hoger risico op MRSA? MRSA Via deze folder willen wij u antwoord te geven op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Wat is MRSA? Staphylococcus

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Handhygiëne Deze WIP richtlijn betreft de handhygiëne voor zover het niet gaat om operatieve ingrepen en voeding.

Nadere informatie