Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer"

Transcriptie

1 Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

2 Start als zelfstandige Verbond Vlaamse Tandartsen 15 oktober 2016

3 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige II. Waarom een vennootschap oprichten? III. Eenmanszaak versus vennootschap IV. Vennootschapsvormen V. Onttrekken van gelden aan de vennootschap

4 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige 1. Sociale bijdragen werknemer 2. Sociale bijdragen zelfstandige 3. Sociaal verzekeringsfonds voor vennootschappen

5 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige 1. Sociale bijdragen werknemer Statuut werknemer Statuut werknemer sociale bijdragen Sociale bijdragen werknemer Bruto loon - RSZ werknemer (13,07%) - bedrijfsvoorheffing Netto loon Sociale bijdragen werkgever (afgerond) 35% op bruto loon De RSZ bijdragen van de werknemer worden maandelijks door de werkgever afgehouden van het loon. De werkgever zorgt voor de betaling van de werkgeversbijdragen aan de RSZ-administratie.

6 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige 2. Sociale bijdragen zelfstandige Statuut zelfstandige Statuut zelfstandige sociale bijdragen Een mandataris (zaakvoerder of bestuurder) of een natuurlijk persoon eenmanszaak heeft het statuut van een zelfstandige. De zelfstandige dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en zelf de bijdragen te betalen. De bijdragen dienen te worden betaald per kwartaal, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal. Bruto loon - sociale bijdragen - bedrijfsvoorheffing Netto loon De hoogte van het bedrag aan sociale bijdragen hangt af van het jaarinkomen en het statuut (hoofdberoep of bijberoep).

7 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige 2. Sociale bijdragen zelfstandige Statuut zelfstandige Statuut zelfstandige sociale bijdragen in hoofdberoep Per begonnen kwartaal zijn sociale bijdragen verschuldigd over het ganse kwartaal. Inkomensschijf (NBI) Minder dan ,65 Te betalen sociale bijdragen 720,65 per kwartaal (= 2.882,60/jaar) Tussen , ,45 21,50% Tussen , ,16 14,16% Meer dan ,16 0%

8 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige 2. Sociale bijdragen zelfstandige Taxshift Wijziging naar aanleiding van de taxshift Het tarief van de sociale bijdragen op de eerste schijf van het inkomen (tot een bedrag van ,45 euro) zal geleidelijk dalen als volgt: - Inkomsten van het jaar 2016: 21,50%; - Inkomsten van het jaar 2017: 21%; - Inkomsten van het jaar 2018: 20,50%.

9 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige 3. Sociaal verzekeringsfonds voor vennootschappen Sociale bijdrage vennootschap Sociale bijdrage vennootschap Ook handelsvennootschappen dienen zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Jaarlijkse bijdrage (tarieven jaar 2016): balanstotaal max ,86 euro balanstotaal hoger dan 646,787,86 euro 347,50 euro 868,00 euro.

10 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige 3. Sociaal verzekeringsfonds voor vennootschappen Sociale bijdrage vennootschap Sociale bijdrage vennootschap - vrijstelling Bepaalde vennootschappen zijn gedurende de eerste drie jaren na hun oprichting vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage. Zij moeten dan voldoen aan de volgende voorwaarden: - het betreft een personenvennootschap (kapitaalvennootschappen zoals een naamloze vennootschap en een commanditaire vennootschap op aandelen komen niet in aanmerking); - de vennootschap moet in het KBO zijn ingeschreven als een commerciële onderneming (artsen en andere vrije beroepen komen dus niet in aanmerking voor de vrijstelling); - in de loop van een periode van 10 jaar vóór de oprichting mogen de zaakvoerders of bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder of bestuurder zijn) ten hoogste drie jaar zelfstandige geweest zijn. De vrijstelling en dus de voorwaarden worden per jaar beoordeeld.

11 II. Waarom een vennootschap oprichten? 1. Samenwerkingscontract 2. Scheiding van vermogen 3. Continuïteit van de onderneming 4. Fiscaliteit

12 II. Waarom een vennootschap oprichten? 1. Samenwerkingscontract Art. 1 W. Venn. Begrip vennootschap Artikel 1 W. Venn.: Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten. In de gevallen bepaald in dit wetboek kan de vennootschapsakte bepalen dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

13 II. Waarom een vennootschap oprichten? 1. Samenwerkingscontract 4 basiselementen 4 basisbestanddelen eigen aan een vennootschap 1. De wil bij één of meerdere personen (enkel een bvba kan eenhoofdig worden opgericht) om hun belangen te verenigen. Dit is in tegenstelling met de meeste andere contracten (koop-verkoopcontract, huurovereenkomst, ) waarbij de partijen tegenstrijdige belangen vertonen. 2. Iets in gemeenschap brengen (staat gelijk met iets inbrengen in de vennootschap). Het komt er op neer dat bepaalde vermogensbestanddelen worden onderworpen aan een ondernemingsrisico. 3. Met het doel om winst te maken (een uitzondering wordt voorzien voor vennootschappen met een sociaal oogmerk). 4. En te delen in winst en verlies

14 II. Waarom een vennootschap oprichten? 2. Scheiding van vermogen Art. 2 W. Venn. Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid Art. 2, 2 W. Venn.: Dit wetboek erkent als handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid: - de vennootschap onder firma (VOF) - de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) - de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) - de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) - de naamloze vennootschap (NV) - de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) - ( )

15 II. Waarom een vennootschap oprichten? 2. Scheiding van vermogen Rechtspersoonlijkheid Begrip rechtspersoonlijkheid Rechtspersoonlijkheid heeft tot gevolg dat de vennootschap als een zelfstandige juridische entiteit wordt beschouwd, onafhankelijk van de vennoten? De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat dienst doet als onderpand voor de schuldeisers. De vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de vennootschapsschulden ten belope van hun inbreng. De vennootschap heeft ook een eigen naam, domicilie (maatschappelijke zetel) en nationaliteit. In het maatschappelijk verkeer treedt de vennootschap op bij monde van haar vertegenwoordigers.

16 II. Waarom een vennootschap oprichten? 2. Scheiding van vermogen Toch onbeperkte aansprakelijk heid Rechtspersoonlijkheid versus onbeperkte aansprakelijkheid De koppeling tussen rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid ten belopen van de inbreng is niet absoluut. Vermogensvermenging blijft bestaan in onder andere de volgende gevallen: - In een VOF en een CVOA zijn de vennoten onbeperkt aansprakelijk; - In een Comm.V en een Comm.VA zijn de beherende vennoten in tegenstelling tot de stille vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden; - Persoonlijke borgstelling; - Oprichtersaansprakelijkheid (in het geval van een oprichting van een bvba, NV, CVBA en Comm.VA moet er voor de eerste twee kalenderjaren een financieel plan worden opgesteld; in het geval van een faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na haar oprichting zijn de oprichters onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap indien uit het financieel plan een onderkapitalisatie blijkt).

17 II. Waarom een vennootschap oprichten? 3. Continuïteit van de onderneming Continuïteit Continuïteit verzekeren In het geval van een overlijden van de ondernemer is de continuïteit van de onderneming makkelijker te garanderen mits een vennootschapsstructuur. In het geval van een eenmanszaak komt bij het overlijden van de ondernemer de handelszaak onverdeeld in handen terecht van alle erfgenamen. Deze laatste hebben op hun beurt de mogelijkheid hun deel in de nalatenschap op te vragen. Die problematiek kan voor een stuk worden ondervangen door de handelsactiviteiten onder te brengen in een vennootschap. Op die manier komt niet de onderneming zelf in onverdeelde handen terecht, maar wel de aandelen van de vennootschap.

18 II. Waarom een vennootschap oprichten? 4. Fiscaliteit PB versus Ven.b Personenbelasting versus vennootschapsbelasting Winsten/baten van een eenmanszaak worden belast in de personenbelasting. Winsten van de vennootschap worden belast in de vennootschapsbelasting. Er is een duidelijk verschil op het vlak van: - Tarieven in de directe belastingen; - Sociale zekerheid.

19 II. Waarom een vennootschap oprichten? 4. Fiscaliteit Tarieven Personenbelasting Hoe wordt het loon belast? (aanslagjaar 2017 inkomstenjaar 2016) Progressief tarief, nog te verhogen met de gemeentebelasting Inkomensschijf Tussen 0, ,00 Tussen , ,00 Tussen , ,00 Tussen , ,00 Meer dan ,00 Tarief 25% + gemeentebelasting 30% + gemeentebelasting 40% + gemeentebelasting 45% + gemeentebelasting 50% + gemeentebelasting

20 II. Waarom een vennootschap oprichten? 4. Fiscaliteit Tarieven Vennootschapsbelasting Tarieven in de vennootschapsbelasting Algemeen tarief: 33% (vermeerderd met ACB: 33,99%) Verlaagd tarief (onder voorwaarden): Schijf van 0 tot euro 24,25% (vermeerderd met ACB: 24,98%) Schijf van tot euro 31,00% (vermeerderd met ACB: 31,93%) Schijf van tot euro 34,50% (vermeerderd met ACB: 35,54%)

21 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 1. Uitbating 2. Aansprakelijkheid 3. Opstart 4. Kapitaal 5. Boekhouding

22 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 6. Taxatie 7. (Para)fiscale optimalisatie 8. Extra pensioenvorming 9. stopzetting

23 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 1. Uitbating Uitbating Verschilpunten - uitbating Eenmanszaak - Door één enkele persoon (of meerdere personen samen onder de vorm van een feitelijke vereniging) - Winst komt toe aan één persoon (of verdeeld onder de leden van de feitelijke vereniging) Vennootschap - Door verschillende personen onder de vorm van aandeelhouderschap (met een uitzondering voor de éénpersoons-bvba) - Winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders

24 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 2. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Verschilpunten - aansprakelijkheid Eenmanszaak - Onbeperkt met het ganse privévermogen - Faillissement van de handelszaak betekent het faillissement van de ondernemer Vennootschap - Beperkt tot de inbreng (uitzonderingen afhankelijk van de keuze van de vennootschapsvorm - scheiding van vermogen van onderneming versus ondernemer (uitzonderingen afhankelijk van de keuze van de vennootschapsvorm)

25 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 3. Opstart Opstart Verschilpunten - opstart Eenmanszaak - Beperkte formaliteiten: KBO, BTW, sociaal statuut - Lage opstartkosten Vennootschap - Formalistischer: naast KBO, (eventueel) BTW en sociaal statuut ook opmaak van statuten en afhankelijk van de vennootschapsvorm het opstellen van een financieel plan en de verplichte tussenkomst van een notaris of bedrijfsrevisor - Hogere opstartkosten

26 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 4. Kapitaal Kapitaal Verschilpunten - kapitaal Eenmanszaak - Geen (minimum)kapitaal vereist - Kapitaalvorming vanuit één persoon Vennootschap - Minimumkapitaal afhankelijk van de vennootschapsvorm - Kapitaalvorming via verschillende vennoten met een uitzondering voor de éénpersoons-bvba

27 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 5. Boekhouding Boekhouding Verschilpunten - boekhouding Eenmanszaak - Enkelvoudige boekhouding - Lagere boekhoudkosten - Geen openbaarmaking van de cijfers Vennootschap - Dubbele boekhouding - Hogere boekhoudkosten - Openbaarmaking van de cijfers (tenzij wettelijke uitzondering)

28 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 6. Taxatie Taxatie Verschilpunten - taxatie Eenmanszaak - In de personenbelasting Vennootschap - In de vennootschapsbelasting

29 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 7. (Para)fiscale optimalisatie (Para)fiscale optimalisatie Verschilpunten (para)fiscale optimalisatie Eenmanszaak - Beperkt - Volledige winst onderworpen aan sociale bijdragen voor zelfstandigen Vennootschap - Meer mogelijkheden (notionele intrestaftrek, investeringsreserve, tax shelter, ) - Sociale bijdragen voor zelfstandigen enkel op de bestuurdersvergoeding van bedrijfsleiders natuurlijke personen en niet op de winst van de vennootschap

30 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 8. Extra pensioenvorming Extra pensioenvorming Verschilpunten extra pensioenvorming Eenmanszaak - Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (begrensd bedrag) Vennootschap - Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (begrensd bedrag) - Individuele pensioentoezegging (beperkt volgens 80%-regel)

31 III. Verschilpunten eenmanszaak versus vennootschap 9. Stopzetting Stopzetting Verschilpunten stopzetting Eenmanszaak - Eenvoudige stopzettingsprocedure - Overlijden van de ondernemer betekent doorgaans het einde van de handelszaak Vennootschap - Formalistisch - Overlijden van een aandeelhouder is niet gelijk aan het einde van de vennootschap - Erfopvolging en successieplanning gemakkelijker te regelen

32 IV. Vennootschapsvormen 1. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2. Naamloze vennootschap 3. Vennootschap onder firma 4. Gewone commanditaire vennootschap 5. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

33 IV. Vennootschapsvormen 1. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aantal vennoten minimum 1 Minimumkapitaal Volgestort kapitaal Inbreng in natura Financieel plan Akte Aansprakelijkheid AH Jaarrekening euro inbreng in geld: 1/5 de per aandeel met een minimum van euro of euro (éénpersoons-bvba) inbreng in natura: volledig volstorten verslag bedrijfsrevisor verplicht notariële akte beperkt tot inbreng (behoudens uitzonderingen) verplichte publicatie

34 IV. Vennootschapsvormen 2. Naamloze vennootschap NV Naamloze vennootschap Aantal vennoten minimum 2 Minimumkapitaal Volgestort kapitaal Inbreng in natura Financieel plan Akte Aansprakelijkheid AH Jaarrekening euro inbreng in geld: 1/4 de per aandeel met een minimum van euro inbreng in natura: binnen 5 jaar verslag bedrijfsrevisor verplicht notariële akte beperkt tot inbreng (behoudens uitzonderingen) verplichte publicatie

35 IV. Vennootschapsvormen 3. Vennootschap onder firma VOF Vennootschap onder firma Aantal vennoten minimum 2 Minimumkapitaal Volgestort kapitaal Inbreng in natura Financieel plan Akte Aansprakelijkheid AH Jaarrekening geen minimumkapitaal vereist geen minimale volstortingsplicht bepaald geen verslag bedrijfsrevisor niet verplicht onderhandse of notariële akte hoofdelijk en onbeperkt voor alle schulden van de vennootschap geen verplichte publicatie

36 IV. Vennootschapsvormen 4. Gewone commanditaire vennootschap Comm.V Gewone commanditaire vennootschap Aantal vennoten Minimumkapitaal Volgestort kapitaal Inbreng in natura Financieel plan Akte Aansprakelijkheid AH Jaarrekening minimum 2, waarvan minstens één beherende en één stille vennoot geen minimumkapitaal vereist geen minimale volstortingsplicht bepaald geen verslag bedrijfsrevisor niet verplicht onderhandse of notariële akte beherende vennoten: hoofdelijk en onbeperkt voor alle schulden van de vennootschap stille vennoten: beperkt tot inbreng geen verplichte publicatie

37 IV. Vennootschapsvormen 5. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aantal vennoten minimum 3 Minimumkapitaal Volgestort kapitaal Inbreng in natura Financieel plan Akte Aansprakelijkheid AH Jaarrekening euro inbreng in geld en in natura: 1/4 de per aandeel met een minimum van euro verslag bedrijfsrevisor verplicht notariële akte beperkt tot inbreng (behoudens uitzonderingen) verplichte publicatie

38 1. Kosten eigen aan de vennootschap 2. Bezoldiging 3. Voordelen van alle aard 4. Onroerende verhuur

39 5. Roerende verhuur 6. Dividenduitkering 7. Pensioenopbouw 8. Intrestvergoeding

40 1. Kosten eigen aan de vennootschap A. Algemeen B. Forfaitaire onkostenvergoeding C. Kilometervergoeding D. Maaltijdvergoeding E. Reiskosten buitenland

41 1. Kosten eigen aan de vennootschap A. Algemeen Begrip Begrip Kosten eigen aan de vennootschap Kosten gedaan door de bedrijfsleider die worden terugbetaald door de vennootschap omdat de uitgaven gemaakt zijn in naam en voor rekening van de vennootschap Gevolgen Gevolgen Zuivere doorrekening van kosten (euro op euro) BTW op kosten is niet aftrekbaar. De BTW-administratie eist hiervoor een regelmatige factuur (o.a. factuur op naam van de vennootschap met vermelding van haar BTW-nummer).

42 1. Kosten eigen aan de vennootschap B. Forfaitaire onkostenvergoeding Begrip Begrip forfaitaire onkostenvergoeding Het betreft een terugbetaling van aan de vennootschap toebehorende kosten die als dusdanig niet bij het bepalen van de inkomsten van de bestuurder in aanmerking mogen worden genomen. Bij het bepalen van de inkomsten moet hiermee slechts rekening worden gehouden voor zover en in de mate dat de administratie het bewijs levert dat die vergoedingen in werkelijkheid een vermomde bezoldiging zijn.

43 1. Kosten eigen aan de vennootschap B. Forfaitaire onkostenvergoeding Voorwaarden Voorwaarden tot fiscale vrijstelling Wettelijk vermoeden van niet-belastbaarheid. De administratie moet zelf bewijzen dat deze terugbetalingen verdoken bezoldigingen zijn. Fiscale behandeling Ven.B Fiscale behandeling in de vennootschapsbelasting De kosten eigen aan de vennootschap zijn in hoofde van de vennootschap onderworpen aan de wettelijke beperkingen inzake de aftrek van beroepskosten (bijvoorbeeld autokosten en restaurantkosten). De aftrekbeperking is niet van toepassing op de forfaitaire vergoedingen van maaltijdkosten tijdens dienstreizen in België en de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen. Deze blijven in hoofde van de vennootschap integraal aftrekbaar als beroepskost.

44 1. Kosten eigen aan de vennootschap B. Forfaitaire onkostenvergoeding Welke kosten Welke kosten worden vergoed? Kosten waarvoor u geen ticketjes of andere bewijsstukken dient bij te houden. Als u naast uw onkostenvergoeding alsnog alle bonnetjes binnen brengt loopt u het risico dat het aanzien wordt als een verkapte bezoldiging. Voorbeelden Voorbeelden - Vergoeding voor thuiswerk: elektriciteit, verwarming, telefoon, internet, - Representatiekosten: Kleine kosten voor uitnodigingen, drinks met ondergeschikten of klanten,... - Kleine kosten i.v.m. de firmawagen: reiniging, garage, klein onderhoud, parking, - Verplaatsingsonkosten: trein, tram, bus, taxi, Bedrag Bedrag - Opmaken van een onkostenbeleid, op basis van objectieve en ernstige normen - Niet voor iedereen in het bedrijf en alle functies hetzelfde bedrag

45 1. Kosten eigen aan de vennootschap B. Forfaitaire onkostenvergoeding Taxatie PB? Personenbelasting Aangezien een onkostenvergoeding eigenlijk een terugbetaling van kosten is zal er geen personenbelasting, noch gemeentebelasting of sociale bijdragen op betaald dienen te worden. Het bedrag hoeft dan ook niet aangegeven te worden in de personenbelasting. Bruto = netto

46 1. Kosten eigen aan de vennootschap C. Kilometervergoeding Begrip Welke kosten worden vergoed? Vergoeding voor de beroepsmatige gereden kilometers met de eigen privé auto. Alle kosten van de wagen worden privé gedragen en per beroepsmatig gereden kilometer wordt een forfaitaire vergoeding uitbetaald. Bedrag Hoe wordt het bedrag per km bepaald? De onkostenvergoeding dient te worden bepaald volgens ernstige normen. Iedereen is vrij om dit bedrag te kiezen, doch het bewijs van de werkelijke kostprijs dient te worden aangetoond. Het tarief voor de ambtenaren wordt aanzien als bepaald volgens ernstige normen. Dit wordt op geregelde basis geïndexeerd en aangepast. Laatste aanpassing 1 juli 2016: 0,3363 euro per kilometer.

47 1. Kosten eigen aan de vennootschap C. Kilometervergoeding Aantal km Hoe wordt het aantal kilometer bepaald? - Houd een agenda of overzicht bij met de gereden kilometers. - Overdrijf niet in afstanden. Kijk het aantal kilometers na in een routeplanner. - Reken niet meer kilometers aan dan uw wagen gereden heeft.

48 1. Kosten eigen aan de vennootschap D. Maaltijdvergoeding Begrip Welke kosten worden vergoed? Vergoeding voor het niet kunnen nuttigen van de maaltijd op de zaak wegens een tijdje op de baan te zijn. U bent daardoor verplicht om onderweg iets te eten of te drinken. Een tijdje wordt aanzien als minimum 5 uur. Bedrag Hoe wordt het bedrag van de maaltijdvergoeding bepaald? Ook hier geldt de regel dat de onkostenvergoeding dient te worden bepaald volgens ernstige normen. Het tarief voor de ambtenaren wordt aanzien als bepaald volgens ernstige normen. Dit wordt op geregelde basis geïndexeerd en aangepast. Laatste aanpassing 1 januari 2014: 19,22 euro per dag.

49 1. Kosten eigen aan de vennootschap E. Maaltijdvergoeding versus maaltijdcheques Begrip Wat wordt bedoeld? Maaltijdcheques zijn een soort van aankoopbonnen waar enkel voeding mee kan worden gekocht. Voorwaarden: - per gewerkte dag 1 maaltijdcheque - het maximumbedrag per maaltijdcheque is 8,00 euro - de eigen bijdrage bedraagt 1,09 euro Niet aftrekbaar Aftrekbaar als kost in de vennootschap? Maaltijdcheques zijn, als aan de voorwaarden is voldaan, sociale voordelen. Dit houdt in dat de cheques niet belastbaar zijn in de personenbelasting, doch het werkgeversgedeelte niet aftrekbaar is als kost in de vennootschapsbelasting (vanaf AJ 2017 evenwel 2 euro per cheque aftrekbaar).

50 1. Kosten eigen aan de vennootschap F. Reiskosten buitenland Begrip Welke kosten worden vergoed? Vergoeding van kosten die u privé heeft gedragen omdat u beroepsmatig in het buitenland was en u daar kleine uitgaven had voor snacks, taxi, tram, De verblijf- en verplaatsingskosten worden hierbij niet bedoeld en kunnen nog extra worden ingebracht. Bovendien zullen deze kosten mogelijk het bewijs van verblijf geven. Bedrag Hoe wordt het bedrag per dag bepaald? Ook hier geldt de regel dat de onkostenvergoeding dient te worden bepaald volgens ernstige normen. Elk jaar wordt in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit gepubliceerd waarin een overzicht is opgenomen van de forfaitaire dagvergoeding per land.

51 1. Kosten eigen aan de vennootschap F. Reiskosten buitenland Aantal dagen Hoe wordt het aantal dagen bepaald? Houd een agenda of overzicht bij. Je dient minstens 10 uren te verblijven in het buitenland. De reis mag in principe maximum 30 dagen duren. De dagelijkse forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen mogen ook worden gebruikt voor dienstreizen van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen onder bepaalde voorwaarden. De betaling van zulk een forfait voor eenzelfde opdracht wordt beperkt tot 24 maanden. De betaling wordt ook onderbroken wanneer de betrokken bedrijfsleider zich definitief vestigt in het buitenland. Bij een verblijf van meerdere dagen tellen de eerste en de laatste dag slechts voor 50 procent.

52 2. Bezoldigingen

53 2. Bezoldigingen Begrip Algemene regel Onder bezoldiging wordt in deze rubriek bedoeld, enkel het loon dat u maandelijks als bedrijfsleider opneemt uit uw vennootschap en niet de eventuele voordelen die u nog extra krijgt. Het is een vergoeding voor uw prestaties en daarom enkel voorbehouden voor bedrijfsleiders. Onbeperkt Is het belangrijk hoeveel u opneemt? In principe kun je onbeperkt loon opnemen. Er is geen minimumgrens en ook geen maximumgrens. Maar als we spreken over fiscaal optimaal geld uit de vennootschap halen dan is wel van belang om dit loon correct te bepalen. Het loon van de bedrijfsleider (natuurlijk persoon) is steeds 100% aftrekbaar bij de vennootschap. De hoogte van het loon is wel medebepalend in het kader van het behoud van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.

54 2. Bezoldigingen Behoud verlaagd tarief? Artikel 215 WIB92 Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pc. (33,99% incl. algemene crisisbijdrage). Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan EUR bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld: 1 op de schijf van 0 tot EUR: 24,25 pct. (24,98 pct. Incl. crisisbijdrage); 2 op de schijf van EUR tot EUR: 31 pct. (31,93 pct. Incl. crisisbijdrage); 3 op de schijf van EUR tot EUR: 34,5 pct. (35,54 pct. Incl. crisisbijdrage). Het tweede lid is niet van toepassing: 1 op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct., hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50 pct. overschreden is, worden de aandelen, die ten minste 75 pct. vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen;

55 2. Bezoldigingen Behoud verlaagd tarief? Artikel 215 WIB92 2 op vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen en die geen door de Nationale raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn; 3 op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; 4 op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan EUR; 5 op vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra;

56 2. Bezoldigingen Behoud verlaagd tarief? Artikel 215 WIB92 6 op de beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 6 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, alsmede de organismen voor de financiering van pensioenen bedoeld in artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, in de mate dat artikel 185bis, 1, toepassing vindt.

57 2. Bezoldigingen Sociale bijdragen Per kwartaal Sociale bijdragen Elke zelfstandige moet sociale bijdragen betalen, dit valt te vergelijken met de RSZ bijdragen van de werknemers. Zo verwerft hij/zij kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkering, wettelijk pensioen, De bijdragen worden geïnd per kwartaal via het sociaal verzekeringsfonds. De hoogte van de bijdragen wordt berekend op het inkomen van drie jaar terug (als dit voorhanden is, anders op basis van een geschat inkomen). Doch anderhalf jaar later volgt een afrekening, in die zin dat de verschuldigde sociale bijdragen worden berekend op het effectieve inkomen van een betreffend jaar. Inkomensschijf (NBI) Te betalen sociale bijdragen Minder dan ,65 720,65 per kwartaal (= 2.882,60/jaar) Tussen , ,45 21,50% Tussen , ,16 14,16% Meer dan ,16 0%

58 2. Bezoldigingen Taxshift Wijziging naar aanleiding van de taxshift Het tarief van de sociale bijdragen op de eerste schijf van het inkomen (tot een bedrag van ,45 euro) zal geleidelijk dalen als volgt: - Inkomsten van het jaar 2016: 21,50%; - Inkomsten van het jaar 2017: 21%; - Inkomsten van het jaar 2018: 20,50%.

59 2. Bezoldigingen Tarieven Hoe wordt het loon belast? (aanslagjaar 2017 inkomstenjaar 2016) Progressief tarief, nog te verhogen met de gemeentebelasting Inkomensschijf Tussen 0, ,00 Tussen , ,00 Tussen , ,00 Tussen , ,00 Meer dan ,00 Tarief 25% + gemeentebelasting 30% + gemeentebelasting 40% + gemeentebelasting 45% + gemeentebelasting 50% + gemeentebelasting Belastingvrije som Belastingvrije som (aanslagjaar 2017 inkomstenjaar 2016) - basissom 7.130,00-1 kind ten laste 1.520,00-2 kinderen 3.900,00-3 kinderen 8.740,00

60 3. Voordelen van alle aard A. Algemeen B. Personenwagen C. Computer, internet, gsm en tablet D. Woning E. Verwarming en elektriciteit F. Huishoudhulp

61 3. Voordelen van alle aard A. Algemeen Begrip Voordeel van alle aard (VAA) / voordeel in natura (VIN)? Om belastbaar te zijn moeten de voordelen in natura verkregen worden uit hoofde of naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid. En aldus moet het voordeel zijn oorzaak vinden in de prestaties die door de bezoldigde bedrijfsleider worden verstrekt. Een voordeel van alle aard is belastbaar voor de werkelijke waarde dat het voor de betrokkene vertegenwoordigt. Doch voor de belangrijkste voordelen zijn er forfaitaire waarderingsregels vastgesteld door de fiscus. Het berekende voordeel mag worden verminderd met de eigen financiële bijdrage van de betrokkene. Soorten Voorbeelden - VAA Personenwagen - VAA Computer, internet, GSM - VAA Woning + energie - VAA Huishulp of chauffeur

62 3. Voordelen van alle aard B. Personenwagen Berekening per 01 januari 2016 Berekening van het voordeel vanaf 01 januari 2016 Voor dieselwagens [cataloguswaarde x ([(CO 2 uitstoot 89) x 0,1] + 5,5% / 100] x 6/7 Voor benzinewagens [cataloguswaarde x ([(CO 2 uitstoot 107) x 0,1] + 5,5% / 100] x 6/7 Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.260,00 euro (geïndexeerd voor aanslagjaar 2017). Voertuigen waarvoor geen CO 2 uitstoot beschikbaar is worden gelijkgesteld met voertuigen met een CO 2 uitstoot van: 205 g/km bij een benzine-, LPG- of aardgasmotor 195 g/km bij een dieselmotor

63 3. Voordelen van alle aard B. Personenwagen Berekening per 01 januari 2016 Berekening van het voordeel vanaf 01 januari 2016 Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de referentieuitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 procent per CO 2 gram vermeerderd, tot een maximum van 18 procent. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de referentieuitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 procent per CO 2 gram verminderd, tot een minimum van 4 procent. Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

64 3. Voordelen van alle aard B. Personenwagen Berekening per 01 januari 2016 Berekening van het voordeel vanaf 01 januari 2016 De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met onderstaand percentage rekening houdend met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen. Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand): van 0 tot 12 maanden 100% van 13 maanden tot 24 maanden 94% van 25 maanden tot 36 maanden 88% van 37 maanden tot 48 maanden 82% van 49 maanden tot 60 maanden 76% vanaf 61 maanden 70%

65 3. Voordelen van alle aard C. Computer, internet, GSM en tablet PC Gratis PC 180,00 Niet enkel de PC ook alle toebehoren + alle software Internet Gratis internet 60,00 Geen enkele beperking alle soorten van internet zijn toegelaten GSM Gratis GSM Werkelijke waarde van het voordeel 12,50 per maand (norm RSZ) Tablet Gratis tablet Geen forfait vastgesteld Voordeel van alle aard te berekenen volgens de algemene definitie (werkelijke waarde van het voordeel)

66 3. Voordelen van alle aard D. Woning Berekening Hoe wordt dit voordeel berekend? Woning forfaitaire berekening op basis van het KI Tot en met 31 december 2011 KI < of = 745,00 KI * index * 100/60 * 1,25 * privégebruik KI > 745,00 KI * index * 100/60 * 2,00 * privégebruik Vanaf 01 januari 2012 KI < of = 745,00 KI > 745,00 KI * index * 100/60 * 1,25 * privégebruik KI * index * 100/60 * 3,80 * privégebruik Gemeubeld Opmerking Betreft het een gemeubileerde woning, dan wordt het voordeel van de woning verhoogd met 66% ( of vermenigvuldigd met 5/3de).

67 3. Voordelen van alle aard D. Woning Voorbeeld Voorbeeld Voor de wetswijziging Gratis woning met een KI van 2.000,00 euro voor 100% privégebruik = 2.000,00 x 1,7153 x 100/60 * 2 = ,33 euro Na de wetswijziging Gratis woning met een KI van 2.000,00 euro voor 100% privégebruik = 2.000,00 x 1,7153 x 100/60 * 3,80 = ,13

68 3. Voordelen van alle aard E. Verwarming en elektriciteit Energie Aanslagjaar 2017 inkomsten 2016 Verwarming Elektriciteit 1.910,00 euro op jaarbasis 950,00 euro op jaarbasis

69 3. Voordelen van alle aard F. Huishoudhulp Begrip Wat wordt hiermee bedoeld? De vennootschap neemt iemand in dienst die gratis ter beschikking staat voor u privé. Dit kan zijn als kinderoppas, huishoudhulp, tuinman of als chauffeur. Voorbeeld Hoe wordt dit voordeel berekend? Op jaarbasis wordt er voor een FTE een voordeel aangerekend van 5.950,00 euro.

70 4. Onroerende verhuur

71 4. Onroerende verhuur Algemeen Algemene regel: geen beperkingen Huurlasten zijn in de algemene regel een aftrekbare kost. Op zich zijn er geen beperkingen aan de hoogte van het huurbedrag. Fiscale correcties Normale huur Huurherkwalificatie De huur dient normaal te zijn. Of met andere woorden, zou een derde bereid zijn om eenzelfde huur te betalen voor een eenzelfde pand? Voor de bedrijfsleider van de eerste categorie, zijnde een natuurlijk persoon die in een vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent en die een gebouwd onroerend goed aan deze vennootschap verhuurt, worden de huurprijs en de huurvoordelen als bezoldigingen van bedrijfsleider aangemerkt, in de mate dat zij meer bedragen dan vijf derden van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen. Herkwalificatie van ontvangen huur in beroepsinkomen wanneer de ontvangen huur (op jaarbasis) hoger is dan: voor AJ 2016: KI x 5/3 x 4,23; voor AJ 2017: KI x 5/3 x? (nog niet gekend voor inkomstenjaar 2016)

72 4. Onroerende verhuur Gezamenlijke aanslag In het geval van een gemeenschappelijke aanslag (echtgenoten en wettelijk samenwonenden): - De herkwalificatie van de huur kan slechts worden toegepast in hoofde van de bedrijfsleider-verhuurder. De bedrijfsleider moet tevens verhuurder zijn van het gebouw en dus minstens eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder. - Geen herkwalificatie in het geval van verhuring door de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner van de bedrijfsleider die zelf geen bedrijfsleider is van de vennootschap maar het gebouw verhuurt als eigenaar. - Geen herkwalificatie met betrekking tot de huur aangegeven door de bedrijfsleider die zelf geen eigenaar is van het gebouw dat door zijn echtgenoot/wettelijke samenwonende partner wordt verhuurd. - Is het gebouw eigendom van beide echtgenoten/wettelijk samenwonenden wordt voor de toepassing van de huurherkwalificatie de situatie van elke echtgenoot/wettelijk samenwonende individueel beoordeeld. - De onroerende inkomsten worden eerst verdeeld volgens het vermogensrecht en vervolgens in hoofde van iedere belastingplichtige afzonderlijk getoetst aan de voorwaarden voor de herkwalificatie.

73 4. Onroerende verhuur Begin en einde huurperiode/ mandaat Vooruitbetaling Wordt een onroerend goed slechts voor een gedeelte van het jaar verhuurd, dan dient het kadastraal inkomen en de betaalde huur over dezelfde periode te worden omgedeeld. Is er sprake van een benoeming of ontslag van een besmette bedrijfsleider dan is de herkwalificatie slechts van toepassing over de periode waarin hij/zij effectief mandataris was. De huur over een aantal jaren kan door de vennootschap worden vooruitbetaald. In hoofde van de vennootschap-huurder is de betaalde huur aftrekbaar als beroepskost in het jaar waarin de vooruitbetaalde huur effectief wordt betaald. In hoofde van de verhuurder mogen de onroerende inkomsten in de aangifte in de personenbelasting worden gespreid over de duur waarop de huurgelden betrekking hebben en dit rekening houdend met de respectievelijke revalorisatiecoëfficiënten van toepassing voor de verschillende belastbare tijdperken en de hoedanigheid van de verhuurder (herkwalificatie geldt enkel in de periode waarin de verhuurder effectief gemandateerd bedrijfsleider is).

74 5. Roerende verhuur

75 5. Roerende verhuur Ook verhuur van roerende goederen is mogelijk Verhuring niet beperkt tot onroerende goederen Als er wordt gesproken over verhuring, wordt er onmiddellijk gedacht aan de verhuur van onroerende goederen. Maar evengoed roerende goederen kunnen worden verhuurd (meubilair, gereedschap, schilderijen, auto s, ). Aan te geven bedrag Taxatie op het netto-inkomen Het netto inkomen is gelijk aan de werkelijk ontvangen huur verminderd met de reële kosten of verminderd met een forfaitaire kostenaftrek. De reële kosten dienen te worden bewezen aan de hand van bewijsstukken (afschrijvingen, ). Intresten van leningen aangegaan voor het verkrijgen van in huur gegeven roerende goederen kunnen niet als een kost worden beschouwd. De wetgever heeft de volgende forfaitaire kostenaftrek bepaald: - algemeen principe: 15 procent; - verhuring van meubilair: 50 procent.

76 5. Roerende verhuur Tarief Verplichte aangifte van roerende inkomsten Afzonderlijk belastbaar tenzij globalisatie voordeliger is: - Overeenkomsten gesloten vóór 01 maart 1990: 25 procent (te verhogen met gemeentebelasting); - Overeenkomsten gesloten vanaf 01 maart 1990: 15 procent (te verhogen met gemeentebelasting) tot en met 31 december 2012; - Overeenkomsten gesloten vanaf 01 maart 1990: 25 procent (te verhogen met gemeentebelasting) vanaf 01 januari 2013; - Overeenkomsten gesloten vanaf 01 maart 1990: 27 procent vanaf 01 januari BTW? Roerende verhuur onderworpen aan BTW? In principe is de verhuur van roerende goederen onderworpen aan de BTW. Het louter verhuren van één of enkele roerende goederen wordt niet beschouwd als een geregelde zelfstandige economische activiteit.

77 5. Roerende verhuur Voorbeeld Voorbeeld: verhuur meubilair Bruto ontvangen huur 100,00 euro Kostenforfait (50%) - 50,00 euro Netto inkomen 50,00 euro Personenbelasting (27%) 13,50 euro Gemeentebelasting p.m. Netto ontvangen 86,50 euro

78 6. Dividenduitkering A. Begrip B. Behoud verlaagd tarief C. Roerende voorheffing D. Notionele intrestaftrek E. Dividenden versus tantièmes

79 6. Dividenduitkering A. Begrip Dividenden - Begrip Artikel 18 WIB92 Dividenden omvatten: 1 alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen en winstbewijzen hoe dan ook genaamd, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen; 2 gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, met uitzondering van terugbetalingen van gestort kapitaal verkregen ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig de voorschriften van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen; 2 bis gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van uitgiftepremies en van bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven, met uitzondering van terugbetalingen van bedragen die met gestort kapitaal worden gelijkgesteld ter uitvoering van één regelmatige beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen; 3

80 6. Dividenduitkering A. Begrip Dividenden - Begrip Artikel 18 WIB92 4 intrest van voorschotten wanneer één van volgende grenzen wordt overschreden en in de mate van die overschrijding: - ofwel de artikel 55 gestelde grens, - ofwel wanneer het totaal bedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. Als voorschot wordt beschouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1, uitoefent, alsmede in voorkomend geval, elke geldlening verstrekt aan die vennootschap, door hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die persoon of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, met uitzondering van: 1 obligaties en andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen; 2 geldleningen aan coöperatieve vennootschappen die door de Nationale Raad van de Coöperatie zijn erkend; 3 geldleningen verstrekt door in artikel 179 vermelde vennootschappen.

81 6. Dividenduitkering B. Behoud verlaagd tarief Behoud verlaagd tarief? Artikel 215 WIB92 Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 pc. (33,99% incl. crisisbijdrage) Wanneer het belastbare inkomen niet meer dan EUR bedraagt, wordt de belasting evenwel als volgt vastgesteld: 1 op de schijf van 0 tot EUR: 24,25 pct. (24,98 pct. Incl. crisisbijdrage); 2 op de schijf van EUR tot EUR: 31 pct. (31,93 pct. Incl. crisisbijdrage); 3 op de schijf van EUR tot EUR: 34,5 pct. (35,54 pct. Incl. crisisbijdrage). Het tweede lid is niet van toepassing: 1 op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 pct., hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Op te bepalen of de grens van 50 pct. overschreden is, worden de aandelen, die ten minste 75 pct. vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen;

82 6. Dividenduitkering B. Behoud verlaagd tarief Behoud verlaagd tarief? Artikel 215 WIB92 2 op vennootschappen waarvan de aandelen die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen en die geen door de Nationale raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen zijn; 3 op vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13 pct. van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk; 4 op vennootschappen, andere dan door de Nationale Raad van de coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, die ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk niet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap, wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan EUR; 5 op vennootschappen die deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort als vermeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra;

83 6. Dividenduitkering B. Behoud verlaagd tarief Behoud verlaagd tarief? Artikel 215 WIB92 6 op de beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 6 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, alsmede de organismen voor de financiering van pensioenen bedoeld in artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, in de mate dat artikel 185bis, 1, toepassing vindt.

84 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Roerende voorheffing Principe Artikel 261 WIB92 De roerende voorheffing is verschuldigd: 1 door rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen ( ) ( ) Tarief Artikel 269 WIB92 (vanaf 01 januari 2016) Roerende voorheffing op dividenden: 27 procent Roerende voorheffing op dividenden in het kader van VVPRbis: 15 procent Roerende voorheffing op dividenden in het kader van VVPRter (toepassing bijzondere liquidatiereseve): 13,64 procent

85 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Verlaagd tarief Venb. + dividenduitkering Dividenduitkering aan 27 procent roerende voorheffing Winst vóór Venb. Vennootschapsbelasting Roerende voorheffing (27%) Netto dividend 100,00 euro - 24,98 euro ,02 euro - 20,26 euro ,76 euro Dividenduitkering aan 15 procent roerende voorheffing Winst vóór Venb. Vennootschapsbelasting Roerende voorheffing (15%) Netto dividend 100,00 euro - 24,98 euro ,02 euro - 11,25 euro ,77 euro

86 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Gewoon tarief Venb. + dividenduitkering Dividenduitkering aan 27 procent roerende voorheffing Winst vóór Venb. Vennootschapsbelasting Roerende voorheffing (27%) Netto dividend 100,00 euro - 33,99 euro ,01 euro - 17,82 euro ,19 euro Dividenduitkering aan 15 procent roerende voorheffing Winst vóór Venb. Vennootschapsbelasting Roerende voorheffing (15%) Netto dividend 100,00 euro - 33,99 euro ,01 euro - 9,90 euro ,11 euro

87 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Geherkwalificeerde intresten Intresten geherkwalificeerd in dividenden De geherkwalificeerde intresten in dividenden zijn onderworpen aan het algemeen tarief in de roerende voorheffing van 27 procent.

88 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing op dividenden (VVPRbis) Tarief: 15 procent Voorwaarden: - kwalificatie als KMO (cfr. artikel 15 W. Venn. op geconsolideerde basis) te beoordelen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan het feit dat de vennootschap nadien groot wordt doet niet ter zake - Creatie van nieuwe aandelen op naam (naar aanleiding van een oprichting of een kapitaalverhoging- - gedematerialiseerde effecten komen niet in aanmerking - Nieuwe inbreng in geld (geen inbreng in natura of incorporatie van reserves) - Niet van toepassing op een kapitaalverhoging n.a.v. het vastklikken van reserves in toepassing van de overgangsmaatregel in het kader van de stijging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus - Inbreng vanaf 01 juli 2013

89 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing op dividenden (VVPRbis) Tarief: 15 procent Voorwaarden: - Ononderbroken bezit in VOLLE eigendom vanaf de kapitaalinbreng (onbeperkt in de tijd) met uitzondering van: - Belastingneutrale fusie, splitsing, partiële splitsing, inbreng bedrijfstak, inbreng algemeenheid; - Overdracht in rechte lijn of tussen echtgenoten ingevolgde erfopvolging of schenking van de volle eigendom van de aandelen; - Overdracht met verdeling blote eigendom/vruchtgebruik via wettelijke erfopvolging of testamentaire erfopvolging gelijkaardig aan de wettelijke erfopvolging.

90 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing op dividenden (VVPRbis) Tarief: 15 procent Voorwaarden: - Voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng gelden de onderstaande tarieven in de roerende voorheffing: - Tarief van dividenduitkeringen bij winstverdeling voor het eerste boekjaar na inbreng of voor het boekjaar van de inbreng zelf: 27%; - Tarief van dividenduitkeringen bij winstverdeling voor het tweede boekjaar volgend op dat van de kapitaalinbreng: 20%; - Tarief van dividenduitkeringen bij winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de kapitaalinbreng: 15%;

91 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing Verminderde roerende voorheffing op dividenden (VVPRbis) Tarief: 15 procent Voorwaarden: - De aandelen moeten volledig volstort zijn op het moment van de toekenning van het dividend - Geen preferente aandelen - Minimaal een minimumkapitaal van een bvba hebben (thans euro) - Kapitaalbehoud: latere kapitaalverminderingen worden prioritair afgehouden van de nieuwe aandelen

92 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Liquidatiereserve Liquidatiereserve(VVPRter) Van toepassing vanaf aanslagjaar Geldt enkel voor vennootschappen die klein zijn cfr. artikel 15 W. Venn., te beoordelen in het jaar dat de liquidatiereserve wordt aangelegd. Enkel van toepassing op de boekhoudkundige winst van het boekjaar na belastingen en dus derhalve: - geen regularisatie mogelijk voor beschikbare reserves en overgedragen verliezen van het verleden (met een uitzondering van de toepassing van de bijzondere liquidatiereserve over de aanslagjaren 2013 en 2014); - vormt het bestaan van boekhoudkundige verliezen geen belemmering voor de aanleg van de belastingvrije reserve. Er is een afzonderlijke aanslag verschuldigd van 10 procent die kan worden beschouwd als een voorschot op de liquidatiebonus. Het is een verworpen uitgave. De afzonderlijke aanslag is niet onderworpen aan de crisisbijdrage.

93 6. Dividenduitkering C. Roerende voorheffing Liquidatiereserve Liquidatiereserve(VVPRter) Dividenduitkering: - Volgens de FIFO-methode; - 17% roerende voorheffing extra te betalen in het geval de liquidatiereserve als dividend wordt uitgekeerd binnen de vijf jaar; - 5% roerende voorheffing extra te betalen in het geval de liquidatiereserve als dividend wordt uitgekeerd na vijf jaar; - De termijn van vijf jaar moet worden gerekend vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk dat samenvalt met het boekjaar waarvoor het bedrag van de te bestemmen winst in de rubriek resultaatverwerking is opgenomen; - Geen correcties door te voeren rekening houdend met een dividendenpolitiek uit het verleden.

94 6. Dividenduitkering D. Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Artikel 205bis Bij de bepaling van het belastbaar inkomen wordt de belastbare basis verminderd met het overeenkomstig artikel 205quater vastgesteld bedrag. Deze vermindering wordt aftrek voor risicokapitaal genoemd. De belastingaftrek voor risicokapitaal werd ingevoerd omwille van volgende redenen: - Een fiscale aftrek voor eigen vermogen geven aan vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen middelen in plaats van geleende gelden; - Vennootschappen aansporen tot het verstevigen van hun eigen vermogen; - België aantrekkelijk houden als vestigingsplaats van financiële centra na het verdwijnen van het fiscale gunststelsel voor de coördinatiecentra. Tarief AJ2017 Tarief aanslagjaar 2017 inkomstenjaar 2016 Basis tarief 1,131 procent Kleine vennootschappen 1,631 procent

95 6. Dividenduitkering D. Notionele intrestaftrek Basis fase 1 Boekhoudkundig eigen vermogen op het einde van het voorgaande boekjaar - Kapitaal - Uitgiftepremies - Herwaarderingsmeerwaarden - Reserves (wettelijke, onbeschikbare, belastingvrije, beschikbare) - Overgedragen resultaat - Kapitaalsubsidies - Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto actief (in minus)

96 6. Dividenduitkering D. Notionele intrestaftrek Basis fase 2 Correcties in min op het boekhoudkundig eigen vermogen op het einde van het voorgaande boekjaar - Fiscale nettowaarde eigen aandelen - Fiscale nettowaarde van aandelen onder de financiële vaste activa - Fiscale nettowaarde van aandelen van DBI-beleggingsvennootschappen - Nettowaarde van activa in zover de kosten de beroepsbehoeften op onredelijke wijze overtreffen - Nettowaarde van beleggingen zonder periodieke belastbare inkomsten - Nettowaarde van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop die gebruikt worden door bedrijfsleiders, hun echtgenote of hun minderjarige kinderen - Nog niet afgeschreven deel van herwaarderingsmeerwaarden - Kapitaalsubsidies - Het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling - Voorraadactualisering erkende diamanthandelaars - Ten name van de hoofdzetel ontleende middelen met betrekking tot dewelke de intresten ten laste van het belastbaar resultaat van de Belgische inrichting worden gelegd

97 6. Dividenduitkering D. Notionele intrestaftrek Basis fase 3 Pro rata wijzigingen tijdens het boekjaar op het eigen vermogen en pro rata wijzigingen van bovenvermelde correcties (zie supra fase 2) - Pro rata vermeerdering of vermindering van het eigen vermogen (kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, dividenduitkering, ) - Pro rata vermeerdering of vermindering van de bedoelde correctieposten opgesomd in fase 2 - Iedere wijziging wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de wijziging zich heeft voorgedaan. - Schommelingen van winstbestanddelen naar aanleiding van het dagelijks bestuur van de onderneming geven geen aanleiding tot een correctie. - De berekeningsbasis zal worden vermeerderd als slechte correctiebestanddelen tijdens het boekjaar verminderen en goede bestanddelen van het eigen vermogen tijdens het boekjaar verhogen. - De berekeningsbasis zal worden verminderd als slechte correctiebestanddelen tijdens het boekjaar toenemen en goede bestanddelen van het eigen vermogen tijdens het boekjaar afnemen.

98 6. Dividenduitkering E. Dividenden versus tantièmes Dividenden versus tantièmes Dividenden In hoofde van de uitkerende vennootschap: - Geen aftrekbare beroepskost (dividenden maken deel uit van de belastbare basis); - Onderworpen aan het tarief van de roerende voorheffing. In hoofde van de ontvanger natuurlijk persoon: - Geen taxatie (de ingehouden roerende voorheffing is de eindbelasting). Tantièmes In hoofde van de uitkerende vennootschap: - Een aftrekbare beroepskost; - Onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. In hoofde van de ontvanger natuurlijk persoon: - Belastbaar als een beroepsinkomen.

99 7. Pensioenopbouw A. Pensioenpijlers B. Pensioenopbouw via de vennootschap

100 7. Pensioenopbouw A. Pensioenpijlers 4 pijlers Vier pensioenpijlers 1. Het wettelijk pensioen 2. Het pensioen dat fiscaalvriendelijk wordt opgebouwd via het beroepsinkomen: - Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen; - De individuele pensioentoezegging; - De groepsverzekering; - De bedrijfsleidersverzekering; - De interne pensioenvoorziening (op de balans). 3. Het pensioen dat fiscaalvriendelijk wordt opgebouwd via het privévermogen: - Pensioensparen - Lange termijnsparen 4. Een pensioenkapitaal dat op andere manieren wordt opgebouwd: - Aankoop onroerend goed; -

101 7. Pensioenopbouw A. Pensioenpijlers 80%-regel 80%-regel De wettelijke en extra-legale toekenning naar aanleiding van de pensionering uitgedrukt in een jaarlijkse rente(uitkering) mag niet meer bedragen dan 80 procent van de laatst normale bruto jaarbezoldiging ermee rekening houdend dat de premie wordt berekend naar de normale duur van de beroepswerkzaamheid. Formule EP <of= ((80% B WP) x T/N) x coëfficiënt / WD 1,2 EP = extralegaal pensioen uitgedrukt in kapitaal B = (laatste) normale bruto jaarbezoldiging WP = geschatte wettelijk pensioen T = het aantal reeds gepresteerde (eventueel plus 10 jaar) en nog te presteren dienstjaren N = de normale duur van een beroepsloopbaan (40 jaar) Coëfficiënt = de omzettingscoëfficiënt van rente naar kapitaal; WD 1,2 = de schatting van de winstdeelname 20%

102 7. Pensioenopbouw A. Pensioenpijlers Bezoldiging Onder het begrip bezoldiging wordt verstaan 1. Regelmatig en minstens om de maand toegekend of betaald loon 2. Sociale bijdragen als zelfstandige betaald door de vennootschap 3. Voordelen van alle aard (personenwagen, woning, ) 4. Gedeelte van de huur dat werd geherkwalificeerd als loon (maandelijkse betaling van de huur)

103 7. Pensioenopbouw B. Pensioenopbouw via de vennootschap Wijninckxbijdrage Wijninckxbijdrage De Wijninckxbijdrage voert een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage in op de aanvullende pensioenpremies van groepsverzekeringen en IPT s. Voor de berekeningsbasis wordt gekeken naar de premies betaald door de vennootschap (toegewezen aan zijn individuele rekening). De Wijninckxbijdrage is door de vennootschap verschuldigd. De regeling geldt tot 31 december 2016 omdat vanaf 2017 de SIGEDIS databank een feit zou moeten zijn.

104 7. Pensioenopbouw B. Pensioenopbouw via de vennootschap Wijninckxbijdrage Wijninckxbijdrage De bijdrage is 1,5 procent van het gedeelte van de premies gestort in het kader van een aanvullende pensioentoezegging) dat de drempel van euro op jaarbasis overschrijdt. Het plafond is het bedrag vóór verzekeringstax. VAPZ en RIZIV contracten, interne pensioenbeloftes die gefinancierd worden d.m.v. interne provisies of een bedrijfsleidersverzekering, alsook reserves afkomstig uit de externalisatie van interne pensioenbeloftes, zijn in de overgangsmaatregel tot 2017 uitgesloten.

105 8. Intrestvergoeding

106 8. Intrestvergoeding Begrip Intresten geldlening Uw vennootschap moet geld gaan lenen voor een investeringsproject en privé beschikt u nog over voldoende middelen. Kan u dan geen geld lenen aan uw vennootschap en zelf intrest krijgen in plaats van de bank? In de vennootschap is de intrestlast aftrekbaar als kost (besparing 33% volgens het algemeen tarief) en privé drukt er een belasting gelijk aan 27 procent roerende voorheffing. Deze roerende voorheffing wordt ingehouden aan de bron. Voorwaarden Waar moet u opletten? Leningsbedrag - Gestort kapitaal op het einde van het boekjaar + belaste reserves bij het begin van het boekjaar Intrestpercentage - Marktconforme intrest

107 8. Intrestvergoeding Voorschot/ geldlening Voorschot/geldlening Als voorschot wordt beschouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als vermeld in art. 32, eerste lid, 1 WIB92 uitoefent (is de bedrijfsleider eerste categorie), alsmede in voorkomend geval, elke geldlening verstrekt aan die vennootschap, door hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben.

108 8. Intrestvergoeding Herkwalificatie En wat als u dat niet doet? Als het leningsbedrag of het intrestpercentage te hoog is zal het overschot aan intresten geherkwalificeerd worden als dividend. Geherkwalificeerde intresten zijn niet aftrekbaar in de vennootschap en zullen onderworpen zijn aan een tarief in de roerende voorheffing gelijk aan 27 procent. Door de herkwalificatie van de intresten in dividenden is mogelijks niet meer voldaan aan alle voorwaarden van art. 215 WIB92, waardoor de toepassing van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting verloren gaat.

109 8. Intrestvergoeding Discussie Geldlening of rentegevend voorschot Er woedt al geruime tijd een discussie of een rentegevend voorschot ook een geldlening is. Dit heeft geleid tot diverse arresten en uiteindelijk ook tot enkele uitspraken door het Hof van Cassatie. De rechtsleer is van mening dat een schuld, die het gevolg is van het feit dat een door de vennootschap verschuldigde prijs of bezoldiging geboekt wordt in rekening-courant geen geldlening is wegens het ontbreken van de afgifte van gelden. De belastingadministratie is van oordeel dat voorschotten in rekening-courant onder de herkwalificatieregeling vallen wat blijkt uit de circulaire van 11 januari 2005 (Ci.RH.231/ ) en de aanvullende circulaire hierop van 12 september 2007.

110 8. Intrestvergoeding Discussie Geldlening of rentegevend voorschot De rechtspraak is verdeeld: Antwerpen 18 december 2007, Antwerpen 25 november 2008 en Antwerpen 2 juni 2009 versus Luik 25 maart Het Hof van Cassatie lijkt met haar drie meest recente arresten te bevestigen dat gelet op het feit dat er geen fiscale definitie is, het begrip geldlening moet worden opgevat in de gemeenrechtelijke betekenis van het woord. Dit begrip veronderstelt dat de uitlener geld overmaakt aan de lener. Een dergelijke geldlening kan worden vastgesteld door een boeking in rekeningcourant, maar een dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een leningscontract. Er kan evenwel sprake zijn van een verdoken lening onder het mom van de niet-betaling van een schuld. Het komt er dus telkens op neer om de achterliggende bedoeling van de overeenkomst vast te stellen.

111 Gegevens Mechelsesteenweg Mortsel T. +32 (0) Brusselsesteenweg 564A 2800 Mechelen T. +32 (0) Aarschotsesteenweg Leuven (Wilsele) T. +32 (0) Filip Dergent Accountant belastingconsulent E. Member of CPA ASSOCIATES IN TER N A CION A L 111

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Samenstelling loonpakket bedrijfsleider Artesis Plantijn 24 november 2016 I. Sociaal statuut werknemer versus zelfstandige II. Waarom een vennootschap oprichten?

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT.

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT. Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? www.moorestephens.be Belastingdruk op zelfstandigen Personenbelasting inkomstenjaar 2014: VAN Inkomensschijf TOT Belastingtarief 0,01 8.680,00 25% 8.680,01

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Hieronder vallen: hun Tantième. omwille van. pas wordt. bijgevolg in Om dit nog. aard.

Hieronder vallen: hun Tantième. omwille van. pas wordt. bijgevolg in Om dit nog. aard. 1. Gewone bezoldiging 1..1 Algemeen Onder de gewone bezoldiging van de bedrijfsleider verstaan we dee maandelijkse vergoeding die de bedrijfsleider ontvangt voor het leiden van de vennootschap. Dezee bezoldiging

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al dan niet over

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten

Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten Zin of onzin van de professionele vennootschap voor advocaten Olivier De Keukelaere Tillo Dumont Documentatie Privaat luik website www.cazimir.be Client login: login: vpg wachtwoord: cazimir2010 2 Overzicht

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

OVER CIJFERS & PROCENTEN

OVER CIJFERS & PROCENTEN 16 OVER CIJFERS & PROCENTEN 2016 - Aanslagjaar 2017 - Een uitgave verzorgd door B&R 01. Personenbelasting 02. Vennootschapsbelasting 03. Aftrekpercentages 04. BTW 05. Autogebruik 06. Diverse inkomsten

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie