Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?"

Transcriptie

1 Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we na waarop u moet letten om ervoor te zorgen dat u privé zoveel mogelijk overhoudt van het budget dat uw vennootschap ter beschikking heeft om een dividend uit te keren. WAT IS ER VAN BELANG? Hoe groot het dividend is dat uw vennootschap u kan uitkeren, uitgaande van een bepaald budget en het nettodividend dat u uiteindelijk ontvangt, hangt af van de volgende 'factoren': het tarief van de in te houden roerende voorheffing; het tarief van de vennootschapsbelasting; het bedrag aan notionele interestaftrek dat uw vennootschap geniet. HOEVEEL HOUDT U NETTO OVER? Optimaliseren. U zal niet alleen een groter dividend ontvangen als er slechts 15% RV ingehouden moet worden, maar vermits dividenden niet aftrekbaar zijn ook als er minder vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit hangt niet alleen af van het tarief van de vennootschapsbelasting, maar ook van het bedrag aan notionele interestaftrek dat uw vennootschap kan genieten. Maak zelf de berekening. Om na te gaan hoeveel u netto overhoudt van het budget dat uw vennootschap ter beschikking heeft om een dividend uit te keren, bieden we u de mogelijkheid om uw gegevens zelf in te geven op de Download Zone, die u kunt terugvinden op code van dit nummer TS in te vullen paswoord IOG361 INHOUD Op p. 2 en p. 3 vindt u een woordje uitleg over de formaliteiten die van toepassing zijn bij de uitkering van een dividend. De volgende pagina's zijn dan als volgt opgebouwd: wat is het belang? uitgangspunt uitwerking hoe optimaliseren? We verduidelijken op welke manier de verschillende 'factoren' van belang zijn bij de uitkering van een dividend. Een korte omschrijving van de situatie waar we van uitgaan. We berekenen hoe groot het bedrag is van het dividend dat uw vennootschap kan uitkeren en hoeveel u privé uiteindelijk netto overhoudt. We bekijken een aantal mogelijkheden die u heeft om ervoor te zorgen dat u uiteindelijk meer overhoudt van het budget dat uw vennootschap beschikbaar heeft. Op p. 10 en p. 11 geven we een totaalvoorbeeld en op p. 12 vindt u ten slotte nog de eindconclusie. Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P Een uitgave van INDICATOR Tiensesteenweg Leuven - tel. 016/ fax 016/ RPR Leuven de jg. - nr. 4-5 januari 2009 Verschijnt niet in augustus

2 algemeen WAT IS EEN DIVIDEND? Een vergoeding voor kapitaal. Een dividend is een uitkering van winst door de vennootschap aan haar aandeelhouders. Het is een vergoeding voor de aandeelhouders voor het feit dat ze aan de vennootschap middelen ter beschikking stellen in de vorm van kapitaal. Voor wie? In principe kunnen enkel de houders van aandelen een dividend ontvangen. In een NV (niet in een BVBA of een CVBA) kunnen er echter ook zgn. winstbewijzen worden uitgegeven. Die vertegenwoordigen geen deel van het kapitaal, maar geven wel recht op een dividend. Andersom is echter niet mogelijk. Alle aandeelhouders moeten het recht hebben om te delen in de winst, er bestaan m.a.w. geen aandelen zonder recht op een dividend. HOE WORDEN DIVIDENDEN VERDEELD TUSSEN DE AANDEELHOUDERS? Per aandeel. In principe wordt er per aandeel evenveel dividend betaald. Dit betekent m.a.w. dat hoe meer aandelen iemand heeft, hoe meer dividend hij ontvangt. Voorbeeld. Stel dat een BVBA twee aandeelhouders heeft en dat de ene 60 aandelen heeft en de andere 40. Er wordt een dividend uitgekeerd van in totaal of van 300 per aandeel ( / 100 aandelen). De ene krijgt dan een dividend van ( 300 x 60) en de andere van ( 300 x 40). Preferente aandelen. Deze aandelen geven recht op een jaarlijks dividend, met voorrang op de andere aandelen. Het bedrag van het preferente dividend (normaal gezien uitgedrukt als een percentage van de waarde van het aandeel) wordt vermeld in de statuten. Een preferent dividend is vaak ook overdraagbaar. Dat betekent dat wanneer het preferente dividend voor een bepaald jaar niet betaald kan worden omdat er geen of onvoldoende uitkeerbare winst is (zie verder), het wordt overgedragen naar latere jaren. Enkel wanneer er na de toekenning van de preferente dividenden nog uitkeerbare winst over is, mogen de niet-preferente aandelen ook een dividend krijgen. In dat geval krijgen ook de preferente aandelen nog een deel van dit 'gewone' dividend, boven op het preferente dividend. Voorbeeld. Een vennootschap heeft een kapitaal van , verdeeld in 300 aandelen van 300. Er zijn 200 gewone aandelen en 100 aandelen die recht geven op een preferent dividend van 8% of m.a.w. van 24 ( 300 x 8%) dat overdraagbaar is. In 2007 was er geen uitkeerbare winst, maar in 2008 wel. De jaarvergadering in 2009 moet dan aan elk preferent aandeel een preferent dividend toekennen van 48 ( 24 voor 2007 en 24 voor 2008). Als er dan ook nog een gewoon dividend wordt uitgekeerd van 20 per aandeel, krijgt elk preferent aandeel in totaal een dividend van 68 ( ), terwijl elk niet-preferent aandeel een dividend krijgt van 20. Met of zonder stemrecht. Geeft u aandelen uit zonder stemrecht op de algemene vergadering, dan zijn dit altijd preferente aandelen. Dergelijke aandelen zijn mogelijk in een BVBA, een NV en een CVBA. In een BVBA en een NV mogen ze wel niet meer dan één derde van het kapitaal vertegenwoordigen. Daarnaast kunnen een NV of een CVBA (niet een BVBA!) ook preferente aandelen mét stemrecht uitgeven. Dan wordt er in de statuten een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van aandelen, meestal aangeduid als A-aandelen, B-aandelen, enz., waarvan sommige recht geven op een preferent dividend. FORMALITEITEN Wie beslist? Het zijn de zaakvoerders of de bestuurders van de vennootschap die voorstellen om een dividend toe te kennen, maar het is de algemene vergadering van de aandeelhouders die de toekenning van een dividend goedkeurt. Een gewone meerderheid in de algemene vergadering is voldoende, dat wil zeggen 50% van de stemmen plus één stem. Wanneer? In principe is het de gewone algemene vergadering, ook wel de 'jaarvergadering' genoemd, die beslist om een dividend toe te kennen. Die jaarvergadering is de algemene vergadering die één keer per jaar wordt gehouden en die de jaarrekening van het voorbije boekjaar goedkeurt, een bestemming geeft aan het resultaat en 'kwijting' verleent aan de zaakvoerders of de bestuurders. Voor een vennootschap met een 'gewoon' boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar en dus afsluit op 31 december, vindt de jaarvergadering in principe plaats in maart, april of mei. Een tussentijds dividend. Een dividend kan echter ook perfect toegekend worden op een ander moment dan bij de goedkeuring van de jaarrekening. Zo'n dividend wordt een 'tussentijds dividend' genoemd en het moet worden toegekend door een 'bijzondere' algemene vergadering. p Tactiek & Strategie

3 algemeen EEN UITKERING VAN WINST Welke winst? Zoals gezegd, is een dividend een uitkering van de winst van de vennootschap. Dit kan niet alleen de winst van het boekjaar zelf zijn, maar ook winst van de vorige jaren die toen niet uitgekeerd werd en dus werd 'gereserveerd' in de vennootschap. Dat kan dan o.m. gaan om de (on)beschikbare reserves, de overgedragen winst, de belastingvrije reserves, enz. Het is mogelijk om alle beschikbare reserves in één keer uit te keren, ongeacht het bedrag en ongeacht hoelang die reserves al aanwezig zijn in de vennootschap. Onbeschikbare reserves (zoals de wettelijke reserve) kunnen echter niet worden uitgekeerd als dividend. Belastbaar? In principe wordt uw vennootschap belast op het deel van de winst van het boekjaar dat ze uitkeert als dividend. Dit geldt echter niet als er gereserveerde winst van de vorige jaren uitgekeerd wordt als dividend vermits die winst reeds belast werd in de jaren waarop ze betrekking heeft. Worden er echter belastingvrije reserves uitgekeerd als dividend, dan worden die wél nog belast in het jaar van de uitkering. Een keuze. In principe is uw vennootschap niet verplicht om een dividend uit te keren en kan de winst dus jaar na jaar 'gereserveerd' worden. Enkel als er zgn. preferente aandelen zijn (zie p. 2), is de toekenning van een dividend verplicht als er winst is. Op het moment waarop uw vennootschap ontbonden wordt, worden steeds alle gereserveerde winsten aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend (de zgn. liquidatiebonus). HOEVEEL DIVIDEND MAG ER WORDEN UITGEKEERD? Beperking. De uitkering van een dividend mag nooit tot gevolg hebben dat het zgn. nettoactief van de vennootschap kleiner wordt dan de som van het gestorte kapitaal en de onbeschikbare reserves (zoals de wettelijke reserve en de herwaarderingsmeerwaarden). Het nettoactief is hetzelfde als het 'eigen vermogen' van uw vennootschap of m.a.w. het totaal van het kapitaal en de reserves. Voorbeeld 1. Boekjaar 2008 van een BVBA sluit af op Het nettoactief van de BVBA ziet er als volgt uit: gestort kapitaal wettelijke reserve (1) 620 overgedragen verlies winst van het boekjaar maximaal dividend nettoactief (1) dit zijn hier de enige 'onbeschikbare' reserves Als er een dividend van méér dan uitgekeerd zou worden, dan zou het nettoactief van de BVBA kleiner worden dan het gestorte kapitaal en de onbeschikbare reserves ( = 6.820) en dat is niet toegelaten. Niet mogelijk. Bedraagt het 'nettoactief' van de vennootschap op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar reeds minder dan de som van het gestorte kapitaal en de onbeschikbare reserves, dan mag er helemaal geen dividend worden uitgekeerd. Concreet zal dit het geval zijn als het (boekhoudkundige) overgedragen verlies van de vennootschap zo groot is dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het gestorte kapitaal plus de onbeschikbare reserves. Voorbeeld 2. Boekjaar 2008 van een BVBA sluit af op Het nettoactief van de BVBA ziet er als volgt uit: gestort kapitaal wettelijke reserve (1) 620 overgedragen verlies winst van het boekjaar maximaal dividend 0 nettoactief (1) dit zijn hier de enige 'onbeschikbare' reserves Vermits het nettoactief van de BVBA op ( 1.820) reeds kleiner is dan het gestorte kapitaal en de onbeschikbare reserves ( = 6.820), kan er dat boekjaar geen dividend worden uitgekeerd. p Tactiek & Strategie

4 het tarief van de roerende voorheffing WAT IS HET BELANG? Roerende voorheffing. Keert uw vennootschap u privé een dividend uit, dan moet ze daar roerende voorheffing (RV) op inhouden en rechtstreeks doorstorten aan de fiscus. Die RV bedraagt in principe 25% en wordt berekend op het bedrag na aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting (een dividend is immers niet aftrekbaar). Verlaagd tarief. In bepaalde gevallen wordt het tarief van de roerende voorheffing echter verlaagd tot 15%. Dit is het geval als er tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden is voldaan: Vanaf 1 januari Het verlaagd tarief geldt enkel voor de dividenden van aandelen die vanaf 1 januari 1994 werden uitgegeven. Dit betekent dat de vennootschap na die datum opgericht moet zijn of dat het moet gaan om een kapitaalverhoging van na die datum. In geld. De aandelen moeten bovendien uitgegeven zijn ter vergoeding van een inbreng in geld. Het verlaagd tarief is m.a.w. niet mogelijk als het kapitaal in natura volstort werd. Op naam. Ten slotte moeten de aandelen vanaf hun uitgifte op naam staan (of vanaf hun uitgifte in open bewaargeving gedeponeerd zijn bij een bank). Zijn de aandelen aan toonder, dan is het verlaagd tarief dus niet mogelijk. Vermits de aandelen vanaf hun uitgifte op naam moeten staan, is het geen oplossing om bestaande aandelen aan toonder op naam te zetten of te dematerialiseren. Liquidatiebonus. Als u uw vennootschap ontbindt ('liquideert') en ze dus definitief ophoudt te bestaan, dan worden alle 'reserves' die nog in de vennootschap zitten (de nog niet uitgekeerde winst) als een dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Op deze 'liquidatiebonus' hoeft uw vennootschap 'slechts' 10% roerende voorheffing in te houden i.p.v. 25% of 15%. Aan de toepassing van dit tarief zijn er echter geen voorwaarden verbonden. UITGANGSPUNT Uw vennootschap heeft een beschikbare winst (vóór de belastingen) van die volledig gebruikt wordt om een dividend uit te keren. We gaan na hoe groot het dividend is dat u privé ontvangt als uw vennootschap 25% of 15% roerende voorheffing moet inhouden. Het tarief van de RV heeft dus geen invloed op het bedrag van het brutodividend dat uw vennootschap kan uitkeren. UITWERKING bij uw vennootschap 25% RV 15% RV beschikbaar budget (de winst vóór belastingen) (1) - notionele interestaftrek (veronderstelling) belastbare winst - vennootschapsbelasting (stel 33,99%) - uitgekeerd dividend (de winst ná belastingen) netto beschikbaar (1) Voor de eenvoud gaan we ervan uit dat er buiten de vennootschapsbelasting zelf geen andere, niet-aftrekbare kosten zijn (zgn. verworpen uitgaven). bij u privé 25% RV 15% RV ontvangen dividend - ingehouden roerende voorheffing netto beschikbaar hoeveel houdt u netto over van het beschikbare budget bij uw vennootschap? 52% 59% p Tactiek & Strategie

5 hoe optimaliseren? VAN 25% NAAR 15%? Definitief. Als de aandelen niet voldoen aan de voorwaarden om een dividend uit te keren met de inhouding van 15% roerende voorheffing (RV), dan is het in principe niet mogelijk om dat 'op te lossen'. Op de uitgekeerde dividenden m.b.t. die aandelen zal er m.a.w. altijd 25% RV moeten worden ingehouden. Nieuwe aandelen. Het verlaagd tarief van 15% is echter wél mogelijk als het kapitaal na 1 januari 1994 verhoogd wordt in geld tegen de uitgifte van nieuwe aandelen op naam. Op de dividenden die betrekking hebben op die aandelen, hoeft er dan slechts 15% RV ingehouden te worden. Dit geldt echter niet voor de dividenden m.b.t. de 'oude' aandelen, waarop er nog steeds 25% RV verschuldigd is. Voorbeeld. Het kapitaal van uw BVBA bedraagt en het is volstort in natura zodat er 25% RV ingehouden moet worden op de uitgekeerde dividenden, ook al zijn de aandelen (verplicht) op naam. U verhoogt nu het kapitaal in geld met tot Als er dan een dividend van bv wordt uitgekeerd, dan moet er 25% RV ingehouden worden op ( / ) en 15% op ( / ). 'Oude' reserves. Wordt er ná de kapitaalverhoging echter nog winst van de vorige jaren (de zgn. reserves van vóór de kapitaalverhoging) uitgekeerd als dividend, dan is het betwistbaar of het tarief van 15% mogelijk is op een deel van die reserves. De nieuwe aandelen mogen immers geen enkel voorrecht genieten t.o.v. de 'oude' aandelen (art. 269 WIB) om het tarief van 15% te kunnen toepassen. Dit is echter wél het geval als de nieuwe aandelen mee zouden kunnen 'profiteren' van de vroeger opgebouwde reserves. 'Incorporatie van reserves'. Voldoet uw vennootschap aan de voorwaarden om het tarief van 15% te kunnen toepassen, dan blijft dit van toepassing als het kapitaal verhoogd wordt door een zogenaamde incorporatie van reserves, hoewel het kapitaal niet in geld gestort wordt. De voorwaarde is wel dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven (vr. nr. 793, Trees Pieters, vr. en antw., Kamer, , 17 mei 2005, nr , p ). EEN INBRENG IN NATURA VERMIJDEN Probleem. Bij de oprichting van een vennootschap wordt vaak het materieel, de goodwill, enz. ingebracht in het kapitaal. Dit heeft echter als nadeel dat het tarief van 15% niet van toepassing is op de uitgekeerde dividenden vermits het kapitaal dan in natura volstort is. Oplossing. Dit kan vermeden worden door eerst een inbreng in geld te doen en vervolgens de goederen die u wilt inbrengen aan de vennootschap te verkopen. De vennootschap kan dan de verkoopprijs van die goederen betalen met het bedrag dat als kapitaal werd gestort. Op die manier krijgt u dus het geld terug dat u eerst als kapitaal heeft gestort, terwijl de vennootschap eigenaar is van de goederen die u wilde inbrengen. Het eindresultaat is m.a.w. hetzelfde als bij een inbreng in natura, maar er kunnen nu wel mogelijk dividenden uitgekeerd worden met de inhouding van 15% RV. Beperking. Het voorgaande geldt echter niet als het gaat om goederen die reeds vóór 1 januari 1994 gebruikt werden voor de beroepswerkzaamheid. In dat geval is het verlaagd tarief in de RV immers enkel van toepassing in de mate waarin het kapitaal (volstort in geld) hoger is dan de verkoopprijs die de vennootschap betaalt aan haar oprichters, haar aandeelhouders, haar bestuurders of haar zaakvoerders voor de overdracht van de goederen die zij gebruikt hebben voor de uitoefening van hun beroep (art. 269, 8ste lid WIB). Als u na 1 januari 1994 begonnen bent met uw eenmanszaak of als u goederen inbrengt die u na die datum verworven heeft, dan is er dus geen probleem. GEEN OPLOSSING Het kapitaal 'vervangen'. Als uw vennootschap niet aan de voorwaarden voldoet om het verlaagd tarief van 15% toe te passen omdat het kapitaal bv. volstort is in natura, kan ze eerst het kapitaal verhogen in geld (van bv tot ) en later het kapitaal in natura verlagen met Op die manier wordt het kapitaal in natura dus vervangen door kapitaal in geld dat wél aan de voorwaarden voldoet. Niet mogelijk. Hierdoor kan het verlaagd tarief echter niet verkregen worden. In de wet is immers voorzien dat voor vennootschappen die na 31 december 1993 hun kapitaal verminderen de kapitaalverhogingen waartoe zij overgaan slechts in aanmerking genomen worden in de mate waarin zij meer bedragen dan die kapitaalverminderingen (art. 269 WIB). Dit geldt ook als u eerst het kapitaal verhoogt en dan vermindert (circ. nr. Ci.RH. 233/ , ). De aandelen op naam zetten. De aandelen moeten vanaf hun uitgifte op naam staan of de aandelen moeten vanaf hun uitgifte in open bewaargeving gedeponeerd zijn bij een bank. Het verlaagd tarief kan m.a.w. niet verkregen worden door bestaande, oude aandelen aan toonder op naam te zetten of te dematerialiseren. p Tactiek & Strategie

6 het tarief van de vennootschapsbelasting WAT IS HET BELANG? Niet aftrekbaar. Vermits een dividend niet aftrekbaar is, is er vennootschapsbelasting verschuldigd op de dividenden die uw vennootschap uitkeert. Dit betekent m.a.w. dat het tarief van de vennootschapsbelasting mee bepaalt hoe groot het bedrag is dat uiteindelijk uitgekeerd kan worden als dividend. Hoe hoger immers het tarief, hoe kleiner het dividend als we uitgaan van eenzelfde beschikbaar budget. Welke tarieven? Het gewone tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%, maar onder bepaalde voorwaarden heeft uw vennootschap recht op het verlaagd tarief, dat afhangt van de belastbare winst: belastbare winst van 0 tot van tot van tot verlaagd tarief (incl. 3% crisisbijdrage) 24,98% 31,93% 35,54% Voorwaarde. De uitkering van een dividend kan echter bepalen tegen welk tarief uw vennootschap belast wordt. Als er immers een dividend uitgekeerd wordt dat groter is dan 13% van het gestorte kapitaal (bij het begin van het belastbaar tijdperk), dan heeft uw vennootschap geen recht meer op het verlaagd tarief. UITGANGSPUNT Uw vennootschap heeft een beschikbare winst (vóór de belastingen) van die volledig gebruikt wordt om een dividend uit te keren. We gaan na hoe groot het uitgekeerde dividend is als uw vennootschap belast wordt tegen het gewone tarief én tegen het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting en hoeveel u daar uiteindelijk privé van overhoudt. UITWERKING bij uw vennootschap gewoon tarief verlaagd tarief beschikbaar budget (de winst vóór belastingen) (1) - notionele interestaftrek (veronderstelling) belastbare winst - vennootschapsbelasting - uitgekeerd dividend (de winst ná belastingen) netto beschikbaar (2) (1) Voor de eenvoud gaan we ervan uit dat er buiten de vennootschapsbelasting zelf geen andere, niet-aftrekbare kosten zijn (zgn. verworpen uitgaven). (2) We gaan ervan uit dat het dividend niet groter is dan 13% van het gestorte kapitaal zodat uw vennootschap het verlaagd tarief niet verliest door de dividenduitkering. bij u privé gewoon tarief verlaagd tarief ontvangen dividend - ingehouden roerende voorheffing (25%) (3) netto beschikbaar hoeveel houdt u netto over van het beschikbare budget bij uw vennootschap? 52% 56% (3) We gaan ervan uit dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om 15% roerende voorheffing in te houden. p Tactiek & Strategie

7 hoe optimaliseren? HET KAPITAAL VERHOGEN Het verlaagd tarief. Als we ervan uitgaan dat uw vennootschap een bepaald budget ter beschikking heeft om een dividend uit te keren, dan kan ze een groter dividend uitkeren als ze belast wordt tegen het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Het probleem is echter dat uw vennootschap dat verlaagd tarief sowieso verliest als er een te groot dividend wordt uitgekeerd (zie p. 6). Het belang van het kapitaal. Vermits uw vennootschap geen recht meer heeft op het verlaagd tarief als het dividend groter is dan 13% van het gestorte kapitaal, kan er een groter dividend uitgekeerd worden zonder het verlaagd tarief te verliezen als u het kapitaal van uw vennootschap verhoogt. Dit is uiteraard van geen belang als uw vennootschap sowieso geen recht heeft op het verlaagd tarief (omdat één van de andere voorwaarden niet vervuld is). Vanaf wanneer? Van belang is wel dat het kapitaal bij het begin van het boekjaar in aanmerking wordt genomen. Dit betekent dus dat als u in de loop van bv. boekjaar 2008 het kapitaal verhoogt, er pas vanaf boekjaar 2009 een groter dividend uitgekeerd kan worden zonder het verlaagd tarief te verliezen. Gestort kapitaal. Bovendien wordt enkel het werkelijk gestorte kapitaal in aanmerking genomen. Als u bv. een BVBA heeft opgericht met het minimumkapitaal van waarvan u slechts volstort heeft, dan is de grens gelijk aan 806 ( x 13%) en dus niet aan ( x 13%). Het speelt echter geen rol of het kapitaal in geld dan wel in natura gestort is. Geen oplossing. Uw vennootschap kan geen groter dividend uitkeren als ze het kapitaal verhoogt door zgn. reserves om te zetten in kapitaal. Fiscaal gezien worden geïncorporeerde reserves immers niet aangemerkt als gestort kapitaal. HET DIVIDEND UITSTELLEN Reserves van de vorige jaren. Om te vermijden dat uw vennootschap elk jaar het verlaagd tarief verliest door de dividenduitkering, kunt u voorlopig geen dividend uitkeren en pas na enkele jaren een groter dividend. Dit dividend bestaat dan voor het grootste deel uit de winst (de 'reserves') van de vorige jaren. Het voordeel is dat uw vennootschap niet meer belast wordt op het dividend in de mate waarin het betrekking heeft op reserves die reeds in de vorige jaren belast werden, zelfs al was dit tegen het verlaagd tarief. In het jaar waarin het dividend dan uitgekeerd wordt, heeft uw vennootschap in principe geen recht op het verlaagd tarief zodat enkel de winst van dat jaar wél belast wordt tegen het gewone tarief van 33,99% (zie ook p. 11). Een korter boekjaar. Het verlies van het verlaagd tarief door de uitkering van een dividend is natuurlijk minder erg in een boekjaar waarin uw vennootschap weinig winst maakt. Hier kan voor gezorgd worden door de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen, waardoor er uitzonderlijk één korter boekjaar is. Als de dividenduitkering (die dus ook betrekking heeft op reserves van de vorige jaren) uitgesteld wordt tot dat boekjaar, dan zal de belastbare winst in principe lager zijn en dan zal dus ook de extra belasting beperkt zijn door het verlies van het verlaagd tarief. Voorbeeld. Het boekjaar van uw vennootschap sluit af op , maar de algemene vergadering beslist in december 2008 om het boekjaar voortaan af te sluiten op Hierdoor heeft uw vennootschap dus eenmalig een korter boekjaar van drie maanden, waarin er in principe ook een kleinere belastbare winst zal zijn. Op 1 april 2009 begint er dan opnieuw een boekjaar van 12 maanden, dat loopt tot 31 maart 2010, enz. DE WINST DRUKKEN Een tantième. Als uw vennootschap het verlaagd tarief verliest door de uitkering van een dividend, kunnen die meerkosten aan belastingen beperkt worden door de belastbare winst te drukken. Dit kan door bv. boven op het dividend ook nog een tantième uit te keren, dat immers wél aftrekbaar is. Voorbeeld. Stel dat uw BVBA een belastbare winst heeft van Tegen het verlaagd tarief betaalt de BVBA dan aan vennootschapsbelasting ( x 24,98%). Als er nu een dividend van bv uitgekeerd wordt (méér dan 13% van het gestorte kapitaal), dan wordt de volledige winst van (het dividend is niet aftrekbaar) belast tegen 33,99% en dan moet er 8.497,50 aan belastingen betaald worden. De dividenduitkering kost uw vennootschap dus 2.252,50 extra. Stel dat uw BVBA niet alleen een dividend van uitkeert (van de reserves van de vorige jaren), maar ook nog een tantième van Ook nu heeft uw vennootschap geen recht op het verlaagd tarief, maar vermits de belastbare winst gelijk is aan 0 (na aftrek van het tantième), kost dit niets. Privé. Het tantième wordt samen met uw loon belast tegen de gewone tarieven, maar het heeft als voordeel dat het voor uw vennootschap nog aftrekbaar is voor het vorige boekjaar, terwijl u er privé pas een jaar later op belast wordt. p Tactiek & Strategie

8 de notionele interestaftrek WAT IS HET BELANG? Een fiscale aftrek. Sinds aanslagjaar 2007 (in principe boekjaar 2006) kan uw vennootschap een bepaald, fictief bedrag aftrekken van haar winst. Die 'notionele interestaftrek' is een percentage van het 'eigen vermogen' (waarop mogelijk nog een aantal correcties toegepast worden), dat voor heel wat vennootschappen gelijk is aan het gestorte kapitaal verhoogd met de reserves (de 'opgepotte' winst). Eigenlijk is dit dus een soort 'korting' op de vennootschapsbelasting. Vermits een dividend niet aftrekbaar is, betekent dit dat als we uitgaan van eenzelfde beschikbaar budget, uw vennootschap een groter dividend kan uitkeren als ze een grotere notionele interestaftrek krijgt (zie p. 6). Hoeveel? Het percentage van de notionele interestaftrek wordt elk jaar aangepast en bedraagt: aanslagjaar voor grote vennootschappen voor KMO-vennootschappen ,307% ,781% ,442% 4,807% 4,281% 3,942% Wat is een KMO-vennootschap? De aftrek is 0,5% hoger voor zgn. KMO-vennootschappen. Dit is een vennootschap die maximaal één van de volgende criteria overschrijdt: een omzet van , een balanstotaal van of een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers. Een vennootschap met een gemiddeld personeelsbestand van meer dan 100 werknemers is echter nooit een KMO-vennootschap. UITGANGSPUNT Uw vennootschap heeft een beschikbare winst (vóór de belastingen) van die volledig gebruikt wordt om een dividend uit te keren. We gaan na hoe groot het dividend is dat er uitgekeerd kan worden als uw vennootschap enerzijds recht heeft op een eerder beperkte en anderzijds op een grotere notionele interestaftrek. Dit is mogelijk als het eigen vermogen van uw vennootschap toeneemt omdat u bv. het kapitaal verhoogt. UITWERKING bij uw vennootschap beperkte NI grotere NI beschikbaar budget (de winst vóór belastingen) (1) - notionele interestaftrek (veronderstelling) belastbare winst - vennootschapsbelasting (stel 33,99%) - uitgekeerd dividend (de winst ná belastingen) netto beschikbaar (1) Voor de eenvoud gaan we ervan uit dat er buiten de vennootschapsbelasting zelf geen andere, niet-aftrekbare kosten zijn (zgn. verworpen uitgaven). bij u privé beperkte NI grotere NI ontvangen dividend - ingehouden roerende voorheffing (25%) (2) netto beschikbaar hoeveel houdt u netto over van het beschikbare budget bij uw vennootschap? 52% 62% (2) We gaan ervan uit dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om 15% roerende voorheffing in te houden. p Tactiek & Strategie

9 hoe optimaliseren? HET KAPITAAL VERHOGEN De notionele interestaftrek. Als we uitgaan van een bepaald beschikbaar budget om een dividend uit te keren, dan kan er een groter dividend uitgekeerd worden als uw vennootschap een grotere notionele interestaftrek geniet (zie p. 8). Hoe groter immers de notionele interestaftrek, hoe minder vennootschapsbelasting er verschuldigd is op het uitgekeerde dividend (dat niet aftrekbaar is). Een groter kapitaal. Zoals gezegd, wordt die notionele interestaftrek berekend op het eigen vermogen, dat voor een deel bestaat uit het gestorte kapitaal van uw vennootschap. Door het kapitaal te verhogen zal uw vennootschap dus een grotere notionele interestaftrek krijgen, waardoor er 'goedkoper' dividenden kunnen worden uitgekeerd. Vanaf wanneer? De notionele interestaftrek wordt berekend op het eigen vermogen op de laatste dag van het vorige boekjaar. Als u m.a.w. het kapitaal verhoogde in de loop van boekjaar 2008, dan krijgt uw vennootschap pas de notionele interestaftrek op die volledige verhoging vanaf boekjaar Vanaf dan wordt de notionele interestaftrek wel elk jaar opnieuw berekend op dat verhoogde kapitaal en dus niet enkel op de toename t.o.v. het vorige boekjaar. Toch wordt een verhoging van het kapitaal tijdens het boekjaar zelf ook al gedeeltelijk in aanmerking genomen om de notionele interestaftrek van dat boekjaar te berekenen. Als u bv. in boekjaar 2008 (dat afsluit op ) het kapitaal van uw vennootschap verhoogde met in september, dan krijgt uw vennootschap voor dat boekjaar al de notionele interestaftrek op ( x 3/12). Dit geldt echter ook in omgekeerde richting als het kapitaal van uw vennootschap in de loop van het boekjaar vermindert. Welk kapitaal? Voor de notionele interestaftrek is het in principe van geen belang of u het kapitaal verhoogt in geld of in natura. Een kapitaalverhoging door een incorporatie van reserves heeft echter geen invloed op de notionele interestaftrek vermits geïncorporeerde reserves steeds reserves blijven. HET DIVIDEND UITSTELLEN Méér reserves. Het eigen vermogen, dat de basis is voor de berekening van de notionele interestaftrek, bestaat niet alleen uit het gestorte kapitaal, maar ook uit de 'reserves' van uw vennootschap. Dit zijn de winsten van de vorige boekjaren die niet uitgekeerd werden als dividend en die dus 'gereserveerd' werden in de vennootschap. Dit betekent dat uw vennootschap een grotere notionele interestaftrek zal krijgen als er minder of geen winst wordt uitgekeerd als dividend en dat die winst dus voorlopig in de vennootschap blijft als 'reserves'. Uitstellen. Uw vennootschap kan dus in totaal een groter bedrag uitkeren als dividend als er bv. gedurende enkele jaren geen uitkering plaatsvindt en de winst pas daarna uitgekeerd wordt als dividend. Gedurende de jaren waarin de winst gereserveerd wordt, zal het eigen vermogen van uw vennootschap immers elk jaar wat groter worden zodat uw vennootschap een grotere notionele interestaftrek krijgt. Hierdoor moet er in totaal minder vennootschapsbelasting betaald worden en kan er dus na bv. enkele jaren een groter dividend worden uitgekeerd (zie ook p. 11). Voorbeeld 1. Stel dat uw KMO-vennootschap elk jaar een beschikbaar budget heeft van en een notionele interestaftrek van zodat er elk jaar een dividend uitgekeerd kan worden van (zie p. 8). Na tien jaar is er dan in totaal voor uitgekeerd als dividend. Als er voorlopig echter geen dividend uitgekeerd wordt, zal het eigen vermogen van uw vennootschap in jaar 2 stijgen met zodat uw vennootschap méér notionele interestaftrek krijgt ( x 4,807%). Hierdoor hoeft er minder vennootschapsbelasting betaald te worden zodat er dat jaar een groter bedrag ( ) gereserveerd kan worden en het eigen vermogen dus opnieuw stijgt, enz. Op die manier kan er dan na tien jaar een dividend worden uitgekeerd van of m.a.w méér dan wanneer de volledige winst jaarlijks zou worden uitgekeerd. Een 'tussentijds' dividend. Keert uw vennootschap een dividend uit, dan is daardoor het eigen vermogen op de laatste dag van het boekjaar lager en zal uw vennootschap het volgende boekjaar reeds minder notionele interestaftrek krijgen. Dit kan vermeden worden door de uitkering van een zgn. tussentijds dividend via een bijzondere algemene vergadering. Dit is een dividend afkomstig uit de reeds vroeger gereserveerde winst (dus niet van het boekjaar zelf). Voorbeeld 2. Als er op de algemene vergadering van bv. mei 2009 beslist wordt om voor boekjaar 2008 een dividend uit te keren van , dan zal hierdoor het eigen vermogen op lager zijn en zal uw vennootschap voor boekjaar (nog te indexeren) minder notionele interestaftrek krijgen. De algemene vergadering van mei 2009 kan echter ook beslissen om geen dividend uit te keren. In bv. september 2009 wordt er dan een bijzondere algemene vergadering gehouden die beslist om van de gereserveerde winst van de vorige jaren uit te keren als een tussentijds dividend. Dit bedrag hoeft dan niet volledig in mindering gebracht te worden van het eigen vermogen op , maar slechts voor 3/12 ( ). Hierdoor krijgt uw vennootschap voor boekjaar 2009 dus meer notionele interestaftrek ( x 4,807%). p Tactiek & Strategie

10 totaalvoorbeeld 1 UITGANGSPUNT Uw vennootschap heeft een beschikbare winst (vóór de belastingen) van die volledig gebruikt wordt om een dividend uit te keren. Om een groter dividend te kunnen uitkeren, 'optimaliseert' u het kapitaal en het eigen vermogen van uw vennootschap. Hiertoe verhoogt u het kapitaal in geld met en zorgt u ervoor dat er geen correctie meer hoeft te gebeuren op het eigen vermogen. Dit heeft drie 'positieve' gevolgen: door de stijging van het eigen vermogen krijgt uw vennootschap een grotere notionele interestaftrek; door de stijging van het gestorte kapitaal kan er een groter dividend uitgekeerd worden zonder dat uw vennootschap het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting verliest; door de kapitaalverhoging in geld hoeft er op een deel van de dividenden slechts 15% RV ingehouden te worden. basisgegevens van uw vennootschap vóór na gestort kapitaal (veronderstelling) + reserves (veronderstelling) - correctie (bv. de boekwaarde van een woning die u zelf bewoont) (1) eigen vermogen notionele interestaftrek (stel 4,807% op het eigen vermogen) (2) (1) Die correctie hoeft niet meer te gebeuren als u bv. als bedrijfsleider de woning van uw vennootschap niet meer bewoont of als u ervoor zorgt dat u niet meer (rechtstreeks) bedrijfsleider bent in uw vennootschap. (2) We gaan ervan uit dat uw vennootschap een zgn. KMO-vennootschap is en dat ze dus recht heeft op het verhoogde tarief van de notionele interestaftrek van 4,807% (zie ook p. 8). UITWERKING bij uw vennootschap vóór na beschikbaar budget (de boekhoudkundige winst vóór de belastingen) - notionele interestaftrek belastbare winst - vennootschapsbelasting (vóór: 33,99% en na: 24,98%) (3) - uitgekeerd dividend (het beschikbare budget ná de belastingen) netto beschikbaar (3) Vóór de kapitaalverhoging heeft uw vennootschap geen recht op het verlaagd tarief omdat er een dividend uitgekeerd wordt dat groter is dan (13% van het gestorte kapitaal van ), maar ná de kapitaalverhoging wél omdat het dividend dan niet groter is dan (13% van het gestorte kapitaal van ). bij u privé vóór na ontvangen dividend - ingehouden roerende voorheffing (25%) (4) - ingehouden roerende voorheffing (15%) (4) / netto beschikbaar hoeveel houdt u netto over van het beschikbare budget bij uw vennootschap? 52% 72% (4) We gaan ervan uit dat het oorspronkelijke kapitaal van gestort is in natura zodat er 25% ingehouden moet worden op de dividenden m.b.t. dat deel van het kapitaal (zie p. 4). Vermits de kapitaalverhoging in geld gebeurt, kan er vanaf dan op een deel van het dividend ( / ) 15% RV worden ingehouden (als ook de andere voorwaarden vervuld zijn). p Tactiek & Strategie

11 totaalvoorbeeld 2 UITGANGSPUNT Uw vennootschap heeft een beschikbare winst (vóór de belastingen) van die volledig gebruikt wordt om een dividend uit te keren. Om een groter dividend te kunnen uitkeren, stelt u de dividenduitkering negen jaar uit. Gedurende die jaren wordt er m.a.w. helemaal niets uitgekeerd om dan in jaar 10 alle opgepotte winst in één keer uit te keren als een dividend. Dit heeft twee 'positieve' gevolgen: in de jaren waarin er geen dividend uitgekeerd wordt, heeft uw vennootschap recht op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (we gaan ervan uit dat uw vennootschap anders het verlaagd tarief zou verliezen omwille van een dividenduitkering die groter is dan 13% van het gestorte kapitaal); vermits er geen dividend uitgekeerd wordt, blijft de winst al die jaren in de vennootschap als reserves waardoor het eigen vermogen elk jaar toeneemt en er een grotere notionele interestaftrek genoten kan worden. basisgegevens van uw vennootschap jaar 1 jaar 2 jaar 10 gestort kapitaal (veronderstelling) + reserves (op de laatste dag van het vorige boekjaar) (1) eigen vermogen notionele interestaftrek (stel 4,807%) (2) (1) De reserves ('netto beschikbaar') worden elk jaar 'opgespaard' en volledig uitgekeerd als dividend in jaar 10. (2) We gaan ervan uit dat uw vennootschap een zgn. KMO-vennootschap is en dat ze dus recht heeft op het verhoogde tarief van de notionele interestaftrek van 4,807% (zie ook p. 8). UITWERKING bij uw vennootschap jaar 1 jaar 2 jaar 10 totaal beschikbaar budget (de boekhoudkundige winst) - notionele interestaftrek belastbare winst - vennootschapsbelasting (3) - uitgekeerd dividend netto beschikbaar (4) (4) (3) De eerste negen jaar wordt er geen dividend uitgekeerd en heeft uw vennootschap recht op het verlaagd tarief (we gaan ervan uit dat ook de andere voorwaarden vervuld zijn), maar in jaar 10 niet omdat het dividend van groter is dan 13% van het gestorte kapitaal van (4) Het beschikbare budget (de zgn. reserves) wordt elk jaar 'opgespaard' en volledig uitgekeerd als dividend in jaar 10. bij u privé jaar 1 jaar 2 tot 9 jaar 10 totaal ontvangen dividend - ingehouden roerende voorheffing (stel 25%) netto beschikbaar hoeveel houdt u netto over van het beschikbare budget bij uw vennootschap? 60% Ter vergelijking. Als uw vennootschap het netto beschikbare budget elk jaar volledig zou uitkeren als dividend, dan zou uw vennootschap het verlaagd tarief niet genieten en zou de notionele interestaftrek elk jaar beperkt blijven tot U zou dan jaarlijks een nettodividend krijgen van (zie p. 4) zodat u na tien jaar zou hebben en u dus slechts 52% zou overhouden van het beschikbare budget van bij uw vennootschap. p Tactiek & Strategie

12 eindconclusie CONCLUSIE Om zo voordelig mogelijk dividenden uit te keren, moet er rekening gehouden worden met de volgende zaken: de roerende voorheffing. In principe moet er op dividenden 25% RV worden ingehouden, maar onder bepaalde voorwaarden geldt er een gunsttarief van 15%. Van belang daarbij is dat er reeds bij de oprichting (of de kapitaalverhoging) voldaan moet zijn aan de betreffende voorwaarden en dat het niet meer mogelijk is om dit nadien nog recht te zetten. Een kapitaalverhoging die voldoet aan de voorwaarden, kan er wel voor zorgen dat het tarief van 15% vanaf dan van toepassing is op een deel van de uitgekeerde dividenden. de vennootschapsbelasting. Vermits er vennootschapsbelasting verschuldigd is op dividenden, kan er een groter dividend uitgekeerd worden als uw vennootschap het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting geniet. In die zin kan het dus voordelig zijn om die voorwaarden (trachten) na te leven, waarbij er rekening mee gehouden moet worden dat één van die voorwaarden precies is dat er net niet te veel dividenden uitgekeerd mogen worden. de notionele interestaftrek. Geniet uw vennootschap een grotere notionele interestaftrek, dan hoeft er minder vennootschapsbelasting betaald te worden en kan er bijgevolg een groter dividend worden uitgekeerd. Van belang daarbij is dat uw vennootschap net een grotere notionele interestaftrek zal krijgen naarmate er minder winst uitgekeerd wordt als dividend. OVERZICHTSTABEL In de onderstaande tabel ziet u wat u netto overhoudt als uw vennootschap haar beschikbare winst (vóór de belastingen) van volledig gebruikt om u een dividend uit te keren. We gaan daarbij na hoeveel u uiteindelijk netto ontvangt afhankelijk van het tarief van de roerende voorheffing, het tarief van de vennootschapsbelasting en de notionele interestaftrek. wat wijzigt er? basis tarief RV tarief Ven.B NI alles uitstellen (1) roerende voorheffing 25% 15% 25% 25% 15% 25% vennootschapsbelasting (2) 33,99% 33,99% 24,98% 33,99% 24,98% beide notionele interestaftrek (3) stijgend beschikbaar budget uitgekeerd dividend netto beschikbaar % 59% 56% 62% 72% 60% (1) De winst wordt niet jaarlijks, maar pas na tien jaar in één keer uitgekeerd als dividend, waardoor uw vennootschap enkel in dat jaar geen recht heeft op het verlaagd tarief en er elk jaar een grotere notionele interestaftrek genoten kan worden (zie p. 11). (2) Het gewone tarief bedraagt 33,99% en het verlaagd tarief 24,98% op de eerste schijf tot (zie p. 6). (3) Het bedrag van de notionele interestaftrek hangt af van het eigen vermogen van uw vennootschap (zie p. 8). EXTRA Op de Download Zone, die u terugvindt op bieden we u de mogelijkheid om uw eigen, concrete gegevens in te geven om zo na te gaan hoeveel u netto overhoudt van het budget dat uw vennootschap ter beschikking heeft om een dividend uit te keren. Samengesteld door de financiële en juridische redactie van Indicator en het resultaat van diverse werkvergaderingen. Voor reacties op dit nummer van Tactiek & Strategie kunt u mailen naar Hoofdredacteur: K. Coremans Eindredacteur: P. Poismans V.U.: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk gesteld kan worden.

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6

Inhoudstafel. 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1. 2. Wat zijn de spelregels?... 6 Inhoudstafel 1. De notionele interestaftrek in een notendop... 1 1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?... 1 1.1.1. Waar komt de naam vandaan?... 1 1.1.2. Waarom heeft men de notionele

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap?

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C NV Inleiding : Waarom

Nadere informatie

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen

De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De impact van de gewijzigde fiscaliteit voor investeringsvennootschappen De wijzigingen in de fiscaliteit die de laatste twee jaren werden doorgevoerd hebben ingrijpende implicaties voor de investeringsvennootschappen.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Managementprestaties

Managementprestaties DE MANAGEMENTVENNOOTSCHAP Inhoudsopgave DE MANAGEMENTVENNOOTSCHAP... MANDAAT VAN BEDRIJFSLEIDER... WAT MET BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID?... MANAGEMENTPRESTATIES... MOET ER BTW OP DEZE PRESTATIES AANGEREKEND

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie