15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen"

Transcriptie

1 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende titel van aandelen die een belangrijke deelneming in een binnenlandse vennootschap vertegenwoordigen, dan kan deze meerwaarde belastbaar zijn als divers inkomen op voorwaarde dat de overdracht gebeurt aan een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (art. 90, 9, tweede streepje WIB92) Toepassingsvoorwaarden Bedoelde belastingplichtige De meerwaarde is belastbaar wanneer ze wordt verwezenlijkt door een aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtige die de aandelen niet voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt. Bedoelde aandelen Het moet gaan om aandelen van een binnenlandse vennootschap, d.w.z. een vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. Bovendien moeten de aandelen een belangrijke deelneming vertegenwoordigen. Dit betekent dat de belastingplichtige: alleen of samen met zijn echtgenoot, hun beide afstammelingen, ascendenten, en zijverwanten tot in de tweede graad (broers en zusters) (ComIB nr. 90/58); op enig ogenblik van de vijf jaar die de datum van overdracht voorafgaan (termijn te rekenen van dag tot dag); rechtstreeks (de aandelen zijn in het persoonlijke bezit van de familieleden) of onrechtstreeks (de familieleden bezitten aandelen van een vennootschap die op haar beurt de aandelen bezit van de binnenlandse vennootschap). Het belang van het onrechtstreeks bezit moet berekend worden volgens de regel van drie (ComIB nr. 90/59); een deelneming bezaten van meer dan 25 % van de rechten in de vennootschap waarvan ze de aandelen overdragen. VOORBEELD Een belastingplichtige en zijn broer bezitten ieder 10 % van de aandelen van binnenlandse vennootschap A. Ze bezitten bovendien ieder 15 % van de aandelen van vennootschap B, die op haar beurt 20 % van de aandelen van A bezit. rechtstreekse deelneming: 10 % 2 = 20 % onrechtstreekse deelneming: 15 % 20 % 2 = + 6 % Totale deelneming in vennootschap A: 26 % Als in ons voorbeeld de belastingplichtige 5 % van zijn aandelen verkoopt aan een vennootschap gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, dan is de gerealiseerde meerwaarde belastbaar aangezien de aandelen deel uitmaken van een belangrijke deelneming.

2 2 Overdracht onder bezwarende titel De aandelen moeten overgedragen worden onder bezwarende titel (verkoop, ruil en inbreng in een vennootschap). De overdrachten door erfopvolging of schenking onder levenden worden hier dus niet bedoeld. Overdracht aan een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte De aandelen moeten overgedragen worden aan een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Of deze rechtspersoon hier in België al dan niet beschikt over een vaste inrichting, is van geen belang. Verdachte periode van 12 maanden Om de meerwaardebelasting bij overdracht aan een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte te ontwijken, zou men de overdracht van de aandelen naar een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte kunnen laten plaatsvinden via meerdere particulieren of rechtspersonen gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Om deze vorm van belastingontwijking tegen te gaan, voorziet art. 94 WIB92 erin dat elke overdracht die zich voordoet in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de verwerving door de vennootschap-rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte belastbaar is, op voorwaarde dat bij de eerste overdracht in die twaalf maanden de overdrager een belangrijke deelneming had Belastbaar bedrag Het belastbare bedrag stemt overeen met het positieve verschil tussen: de in geld, in effecten of in enige andere vorm ontvangen prijs die voor de overgedragen aandelen werd verkregen; én de (gerevaloriseerde) prijs waartegen de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger (wanneer de belastingplichtige de aandelen niet onder bezwarende titel heeft verkregen) die aandelen onder bezwarende titel heeft verkregen (art. 102 WIB92). Merk op dat er hier geen kostenaftrek mogelijk is (noch werkelijke kosten, noch een forfaitair bedrag) Taxatieregime De meerwaarde is afzonderlijk belastbaar tegen 16,5 %, tenzij globalisatie voordeliger is (art. 171, 4, e WIB92). Wanneer de overdracht een minderwaarde oplevert, is dit verlies niet aftrekbaar van de meerwaarden verkregen tijdens het belastbare tijdperk, noch van enig later belastbaar tijdperk Aangifte Het weergeven van de belastbare meerwaarde gebeurt volgens het eigendomsrecht bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden (en dus niet volgens het vermogensrecht). Code / : belastbaar bedrag van de meerwaarde.

3 3 VOORBEELDEN 1 Vader Peeters heeft in 1985 zijn handelszaak ingebracht (belaste inbreng) in een nieuw opgerichte bvba en verkreeg daarvoor 400 (van de 1 000) aandelen met een nominale waarde van ieder 25,00 EUR. In 1988 stond hij zijn aandelen gratis af aan zijn beide zonen Herman en Lucas (ieder 200 aandelen). In 2013 verkoopt Lucas zijn aandelen aan een vennootschap gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte voor ,00 EUR. De meerwaarde die Lucas heeft verwezenlijkt is belastbaar, aangezien hij samen met zijn broer 40 % van de aandelen bezit van de vennootschap waarvan hij de aandelen verkoopt. Het belastbare bedrag van de meerwaarde bedraagt: ontvangen prijs: ,00 verkrijgingsprijs (van rechtsvoorganger): ,00 belastbare meerwaarde: ,00 2 Ann Maris heeft in (van de 1 500) aandelen aangekocht van binnenlandse vennootschap X voor 2 000,00 EUR. In mei 2013 verkoopt Ann deze aandelen aan haar zus Bea voor 3 500,00 EUR. In november 2013 verkoopt Bea diezelfde aandelen aan een vennootschap gevestigd in Tunesië voor 3 800,00 EUR. Te belasten meerwaarde voor Ann (wegens verdachte periode): ontvangen prijs: 3 500,00 verkrijgingsprijs: ,00 belastbare meerwaarde: 1 500,00 Te belasten meerwaarde voor Bea: ontvangen prijs: 3 800,00 verkrijgingsprijs: ,00 belastbare meerwaarde: 300, Tijdelijke vrijstellingsregimes A Vrijstelling bij aandelenruil n.a.v. fusie, splitsing, aanneming andere rechtsvorm De meerwaarden op aandelen in binnenlandse vennootschappen worden tijdelijk vrijgesteld in de mate dat ze worden gerealiseerd: naar aanleiding van een fusie, een splitsing, een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting of een aanneming van een andere rechtsvorm; én de verrichting niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft. Als de verrichting niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de verrichting betrokken vennootschappen, kan dit doen vermoeden, behoudens het bewijs van het tegendeel, dat die verrichting als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.

4 4 B Vrijstelling bij aandelenruil n.a.v. intra-europese inbreng De meerwaarden op aandelen in binnenlandse vennootschappen A worden tijdelijk vrijgesteld in de mate dat ze worden gerealiseerd: naar aanleiding van de inbreng van deze aandelen in een binnenlandse vennootschap of een intra-europese vennootschap B; én de aandelen A worden geruild voor nieuwe aandelen B uitgegeven door de inbrengverkrijgende vennootschap B; waardoor de inbrengverkrijgende vennootschap B: * in het totaal meer dan 50 % van de stemrechten verwerft in de vennootschap A waarvan de aandelen worden ingebracht (= meer dan 50 % van de stemrechten door de inbreng verwerven of door de inbreng bijkomende stemrechten verwerven zodat zij in totaal meer dan 50 % van de stemrechten bezit) of * indien zij reeds over een meerderheid van de stemrechten in A beschikt, haar deelneming vergroot; de verrichting mag niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking hebben. Als de verrichting niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de activiteiten van de bij de verrichting betrokken vennootschappen, kan dit doen vermoeden, behoudens het bewijs van het tegendeel, dat die verrichting als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft; mits geen opleg in geld plaatsvindt van meer dan 10 % van de nominale waarde, of bij gebreke aan nominale waarde, van de fractiewaarde van de nieuwe uitgegeven aandelen. Is aan die laatste vrijstellingsvoorwaarde niet voldaan, dan wordt de verrichting niet als een aandelenruil aanzien, en geldt de vrijstelling niet. Echter, ook al wordt deze grens niet overschreden, de meerwaarde gerealiseerd op die aandelen die tegen de betaling van de geldopleg worden overgedragen (en waarvan de overdracht, binnen de gestelde grens, dus niet vergoed wordt in aandelen), geniet niet van de voorziene vrijstelling. C Tijdelijke vrijstellingen Het behoud van de vrijstelling is afhankelijk van de voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangiften in de personenbelasting, volgend op deze waarin de verrichting heeft plaatsgevonden, het bewijs levert dat hij de ontvangen aandelen nog in zijn bezit heeft en dat ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Wanneer de in ruil ontvangen aandelen later vervreemd worden, moet er worden gehandeld alsof de ruil niet had plaatsgevonden (art. 96 WIB92).

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie