FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per liter voor 2002 vastgesteld. De bedragen zijn (in EUR, BTW inb.) : - benzine 95 oct. 1, normale benzine 1, benzine 98 oct. 1, zwavelarme benzine 98 oct. 1, benzine met loodvervanger 1, zwavelarme benzine met loodvervanger 1, diesel 0, zwavelarme diesel 0, LPG 0,3483 Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks IAS 12 : Inkomstenbelastingen IAS-norm 12 schrijft voor hoe de belasting op het resultaat wordt geboekt. Eisbare belastingschulden en -vorderingen Opeisbare belasting : bedrag van de te betalen (of terug te vorderen) inkomstenbelasting in functie van de belastbare winst (of fiscaal verlies) tijdens een boekjaar. De opeisbare belasting van het boekjaar en de voorgaande boekjaren moet, voor zover ze nog niet betaald is, worden geboekt op het passief. (rekening Te betalen belastingen) Indien het voor het boekjaar of de voorgaande boekjaren reeds betaalde bedrag groter is dan het voor deze boekjaren I N H O U D Flash 1 IAS 12 : Inkomstenbelastingen 1 Verkoop vruchtgebruik van een onroerend goed door de onderneming 6 BTW - Het verlies van de schuldvordering van de prijs - gerechtelijk akkoord 7 Verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten tot eind P A C I O L I N R B I B F - I P C F 3 1 J A N U A R I

2 verschuldigde bedrag, moet het overschot worden geboekt op de actiefzijde. (rekening Terug te vorderen belastingen) Het voordeel dat ontstaat doordat een fiscaal verlies met terugwerking in de tijd kan gebruikt worden ter dekking van een belastingsschuld van een vorig boekjaar moet op het actief worden geboekt. De te betalen belasting moet worden geboekt als opbrengst of als kost en opgenomen worden in het nettoresultaat van het boekjaar, tenzij de belasting voortvloeit uit : hetzij een verrichting of een gebeurtenis die rechtstreeks in het eigen vermogen wordt geboekt (b.v. : de aanpassing van het beginsaldo van de rekening overgedragen resultaat als gevolg van een wijziging van de boekingsmethode) een overname van een onderneming (b.v. : de overnemer die zijn fiscale verliezen zal aftrekken van de belastbare winst van de verworven onderneming) Waardering De belastingschulden en -vorderingen moeten worden gewaardeerd tegen het bedrag dat men verwacht te moeten betalen (of terug te vorderen) bij de belastingadministratie, door toepassing van het belastingtarief op afsluitingsdatum. Voorstelling De opeisbare belastingsvorderingen en -verplichtingen moeten op de balans afzonderlijk worden voorgesteld en dus gescheiden van zowel de overige activa en passiva, als van de latente belastingverplichtingen en -vorderingen. De opeisbare belastingactiva en -passiva moeten en mogen slechts worden verrekend, indien : de onderneming een juridisch uitvoerbaar recht heeft om de geboekte bedragen te verrekenen en indien ze van plan is het nettobedrag te betalen ofwel de vordering te realiseren en gelijktijdig de schuld te betalen. Latente belastingverplichtingen en -vorderingen Latente belastingverplichtingen Latente belastingverplichtingen zijn de in toekomstige boekjaren te betalen belastingen voortvloeiende uit belastbare tijdelijke verschillen. Een latente belastingverplichting moet erkend worden voor alle belastbare tijdelijke verschillen, tenzij deze het gevolg is van : goodwill waarvan de afschrijving fiscaal niet aftrekbaar zou zijn; de initiële verwerking van een vordering of verplichting in een transactie die geen herstructurering van ondernemingen is en die op de datum van de transactie geen invloed heeft op de boekhoudkundige winst, noch op de belastbare winst. Voor de belastbare tijdelijke verschillen met betrekking tot investeringen in dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, bijkantoren en belangen in joint ventures, moet een latente belastingverplichting worden geboekt. Latente belastingvorderingen De latente belastingvorderingen zijn de belastingbedragen die terugvorderbaar zijn tijdens toekomstige boekjaren ten gevolge van : aftrekbare tijdelijke verschillen; overdracht van niet-gebruikte fiscale verliezen; overdracht van niet-gebruikte belastingkredieten. Een latente belastingvordering moet worden geboekt voor alle aftrekbare tijdelijke verschillen voorzover het waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst, waarmee deze aftrekbare tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend, aanwezig zal zijn, behalve wanneer de uitgestelde belasting voortvloeit uit : een negatieve goodwill (IAS 22) die als uitgestelde opbrengst wordt erkend; de initiële verwerking van een vordering of verplichting in een transactie die geen herstructurering van ondernemingen is en die op de datum van de transactie geen invloed heeft op de boekhoudkundige winst, noch op belastbare winst. Voor de aftrekbare tijdelijke verschillen met betrekking tot investeringen in dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, bijkantoren en belangen in joint ventures, moet een latente belastingvordering worden geboekt. Waardering De latente belastingvorderingen en -verplichtingen moeten worden gewaardeerd tegen de aanslagvoet die verwacht wordt van toepassing te zijn voor het boekjaar waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting zal worden vereffend. 3 1 J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

3 De waardering moet de fiscale gevolgen weergeven die zouden volgen uit de wijze waarop de onderneming verwacht de boekwaarde van haar rechten en verplichtingen te innen of te vereffenen. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen moeten niet worden geactualiseerd. Het zou te moeilijk zijn een gedetailleerde planning bij te houden voor ieder tijdelijk verschil. Evenwel moet men bij iedere afsluitingsdatum overgaan tot een herziening van de boekwaarde van een latente belastingvordering. Ze moet worden verminderd indien het niet meer waarschijnlijk is dat er voldoende winst zal zijn. Deze vermindering zal moeten worden teruggenomen, wanneer het vervolgens waarschijnlijk wordt dat er voldoende belastbare winst zal zijn om het gebruik van dit belastingvoordeel mogelijk te maken. Tijdelijke verschillen Tijdelijke verschillen zijn de verschillen tussen de boekwaarde van rechten en verplichtingen in de balans en de belastbare basis ervan, m.a.w. de waarde die aan deze rechten en verplichtingen wordt toegekend voor fiscale doeleinden. Deze tijdelijke verschillen kunnen belastbaar of aftrekbaar zijn. Ze zullen belastbaar zijn als ze leiden tot een toename van de belastbare bedragen wanneer, in een volgend boekjaar, de aan de rechten of verplichtingen verbonden boekwaarde geïnd of vereffend wordt. Ze zullen aftrekbaar zijn wanneer ze zullen leiden tot toename van het fiscaal aftrekbaar bedrag in het jaar waarin de onderliggende rechten of verplichtingen worden gerealiseerd of vereffend. Belastbare basis van activa De belastbare basis van een actiefbestanddeel is het bedrag dat fiscaal aftrekbaar zal zijn van ieder belastbaar economisch voordeel dat naar de onderneming zal gaan, wanneer ze de boekwaarde van dit actief zal invorderen. Belastbare basis van passiva De belastbare basis van een passiefbestanddeel is gelijk aan de boekwaarde ervan verminderd met het fiscaal aftrekbare bedrag. Boeking van de latente belasting De latente belasting moet worden geboekt als opbrengst of als kost en worden opgenomen in het nettoresultaat van het boekjaar, behalve wanneer de belasting voortvloeit uit : hetzij een verrichting of gebeurtenis die rechtstreeks in het eigen vermogen wordt geboekt (b.v. : de aanpassing van het beginsaldo van de rekening overgedragen resultaat als gevolg van een wijziging van de boekingsmethode); hetzij een overname van een onderneming. (b.v. : de overnemer die zijn fiscale verliezen zal aftrekken van de belastbare winst van de verworven onderneming). De latente belastingverplichtingen en -vorderingen moeten en mogen slechts worden verrekend, enkel indien de onderneming een juridisch uitvoerbaar recht heeft om de opeisbare vorderingen en verplichtingen te verrekenen en indien de latente belastingvorderingen en -verplichtingen betrekking hebben op inkomstenbelastingen geheven door dezelfde fiscale overheid op eenzelfde entiteit of op verschillende entiteiten. Negatieve goodwill Goodwill (IAS 22 Fusies en overnames) is het op de verwervingsdatum bestaande verschil tussen de overnameprijs en het door de overnemer verworven aandeel in de marktwaarde van de identificeerbare activa en passiva die werden overgenomen. De goodwill zal negatief zijn wanneer de overnameprijs lager ligt dan het aandeel dat de overnemer heeft gekregen. Deze negatieve goodwill moet systematisch in het resultaat worden geboekt over een periode van maximum vijf jaar, tenzij een langere termijn (maximum 20 jaar) kan worden gerechtvaardigd. Praktische voorbeelden Voorbeeld 1 Een machine is aangekocht tegen de prijs van euro en wordt gedurende drie jaar afgeschreven aan 20 %. De ondernemer weet dat hij op een normale markt de machine voor euro zou kunnen verkopen. P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

4 Aanschaffingsprijs Afgetrokken afschrijvingen Restwaarde Boekhoudkundige waarde (marktwaarde) Aanslagvoet 28,84 % Belastbare basis van het actiefbestanddeel = nog aftrekbare restwaarde bij de verkoop of in de vorm van afschrijvingen = Belastbaar tijdelijk verschil = = Latente belastingverplichting 28,84 % x = 576,8 In dit voorbeeld wordt de restwaarde dus de belastbare basis. De verwachte meerwaarde wordt het belastbaar tijdelijk verschil, en de belasting geschat op deze meerwaarde wordt de latente belastingverplichting. Voorbeeld 2 Er werden voor 100 euro te ontvangen interesten geboekt (4910 Verkregen opbrengsten). 1ste geval : Ze worden belast tijdens het boekjaar waarin ze zijn geboekt en zullen dus niet meer worden belast bij de inning tijdens het volgende boekjaar. Belastbare basis van het actiefbestanddeel = aftrekbare waarde op het ogenblik van de betaling : 100 Tijdelijk verschil = boekhoudkundige waarde - belastbare basis = = 0 2de geval : Ze zullen pas worden belast bij hun inning tijdens het volgende boekjaar : Belastbare basis van het actiefbestanddeel = aftrekbare waarde op het ogenblik van de betaling = 0 Belastbaar tijdelijk verschil = = 100 Latente belastingverplichting 28,84 % x 100 = 28,84 Voorbeeld 3 Er zijn vorderingen op klanten voor een waarde van euro. De verkopen die aan de basis liggen van deze vorderingen, zijn reeds belast geweest. De bedragen zullen dus niet meer belastbaar zijn op het ogenblik van de inning. Belastbare basis van het actiefbestanddeel = aftrekbare waarde op het ogenblik van de betaling = Tijdelijk verschil = = 0 Op voorhand ontvangen interesten voor een waarde van 150 euro zijn belast geweest op het ogenblik van de inning ervan. (4930 Over te dragen opbrengsten) Belastbare basis van het passiefbestanddeel = boekwaarde - aftrekbare waarde = = 0 Aftrekbaar tijdelijk verschil = = 150 Latente belastingvordering 28,84 % x 150 = 43,26 Voorbeeld 4 Op voorhand ontvangen interesten voor een waarde van 150 euro zijn niet belast geweest op het ogenblik van de inning ervan. (4930 Over te dragen opbrengsten) Belastbare basis van het passiefbestanddeel = boekwaarde - aftrekbare waarde = = 150 Tijdelijk verschil = = 0 Voorbeeld 5 Een lening heeft een boekwaarde van euro. De terugbetaling van deze lening zal geen enkel fiscaal gevolg hebben. Belastbare basis van het passiefbestanddeel = boekwaarde - aftrekbare waarde = = J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

5 Tijdelijk verschil = = 0 Voorbeeld 6 Vlottende passiva omvatten te betalen kosten voor een boekwaarde van 100. De kost is al fiscaal afgetrokken. Belastbare basis van het passiefbestanddeel = boekwaarde - aftrekbare waarde = = 100 Tijdelijk verschil = = 0 Voorbeeld van samenvattende tabel Boekwaarde Belastbare Tijdelijke basis verschillen Vorderingen Voorraden Ontwikkelingskosten Investeringen Materiële vaste activa TOTAAL ACTIVA Te betalen belastingen Schulden Te betalen boetes Schulden voor gezondheids (2 000) zorg -voordelen die (fiscaal) slechts aftrekbaar zijn na betaling Langlopende lening Uitgestelde belasting TOTAAL PASSIVA (2 000) Maatschappelijk kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Niet-uitgekeerde resultaten TOTAAL EIGEN VERMOGEN TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN TIJDELIJKE VERSCHILLEN Latente belastingverplichting x % Latente belastingvordering (2 000) x (800) 40 % NETTO LATENTE BELASTINGVERPLICHTING - Beginsaldo latente belasting- (8 600) verplichting Kost (opbrengst) van uitgestelde 420 belasting m.b.t. het ontstaan en het terugnemen van tijdelijke verschillen Voorbeeld van te verstrekken informatie VOORNAAMSTE BESTANDDELEN VAN DE BELASTINGKOST Opeisbare belastingen Uitgestelde belastingen verbonden aan het ontstaan en het terugnemen van de tijdelijke verschillen 420 Belastinglast RELATIE TUSSEN DE BELASTINGLAST EN DE BOEKHOUDKUNDIGE WINST Boekhoudkundige winst Belasting tegen 40 % Fiscaal effect van de niet-aftrekbare uitgaven : - Schenkingen Boetes 280 Belastinglast TIJDELIJKE VERSCHILLEN / LATENTE BELASTINGVORDERINGEN EN -VER- PLICHTINGEN Versnelde afschrijving (fiscaal) Schulden voor gezondheidszorgvoordelen die (fiscaal) slechts aftrekbaar zijn na betaling (800) Reeds voorheen afgetrokken ontwikkelingskosten 100 Passieve belastinglatentie BRON : IASB, 166 Fleet street, London, EA 2DY, United Kingdom - Françoise PHILIPPE Ondervoorzitter P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

6 Verkoop vruchtgebruik van een onroerend goed door de onderneming In Pacioli nr. 133 (31 december 2002) bespraken we reeds de verwerving door een onderneming van het vruchtgebruik van een onroerend goed. In deze bijdrage bespreken we de situatie waarbij een onderneming het vruchtgebruik van een onroerend goed dat ze in volle eigendom bezit, verkoopt. Een onderneming die een gebouw in volle eigendom bezit, kan inderdaad het vruchtgebruik daarvan aan een derde overlaten. Het creëren van een recht van vruchtgebruik op een gebouw wordt beschouwd als een zakelijk recht dat de waarde van de volle eigendom wegneemt. Wat de boekhoudkundige verwerking betreft, zijn twee benaderingswijzen mogelijk. Eerste benaderingswijze De verrichting wordt geanalyseerd als een verkoop van het vruchtgebruik, als een van het eigendomsrecht afgesplitst element. Aldus wordt de verkregen prijs uitgesplitst tussen : a) het deel van de aanschaffingswaarde dat overeenstemt met het vruchtgebruik in de waarde van de volle eigendom, rekening houdend met de specifieke kenmerken ervan. Dit deel wordt geboekt in aftrek van de aanschaffingswaarde van de volle eigendom. b) en het eventuele verschil tussen de door de overdracht van het vruchtgebruik bekomen waarde enerzijds en de prijs, bepaald in verhouding tot de aanschaffingskost van het vruchtgebruik in de prijs van de volle eigendom anderzijds. Tweede benaderingswijze Bij deze benaderingswijze dient de bekomen prijs beschouwd te worden als een resultaat van het boekjaar tijdens hetwelk de verrichting plaatsvindt. Het gevormde vruchtgebruik wordt beschouwd als een zakelijk recht dat de volle eigendom aantast waardoor een zekere ontwaarding wordt veroorzaakt. Deze ontwaarding neemt echter mettertijd af in hoofde van de eigenaar van het goed. Heeft het vruchtgebruik betrekking op een nietafschrijfbaar goed (b.v. terrein), dan moet een waardevermindering worden geboekt wanneer de overdrachtsprijs van de blote eigendom van het terrein lager ligt dan de netto-boekwaarde van het terrein na transfer van het vruchtgebruik. Waarde van de blote eigendom 10 Kostwaarde van het vruchtgebruik - 7 Saldo theoretische waarde van de blote eigendom = 3 Uitzonderlijke afschrijving a) Wordt het vruchtgebruik gecreëerd op een afschrijfbaar goed, dan zal men de waarde van de volle eigendom moeten corrigeren via een uitzonderlijke afschrijving ten einde de boekwaarde terug te brengen tot de gebruikswaarde die de blote eigendom voor de onderneming vertegenwoordigt. b) Deze uitzonderlijke afschrijving mag niet hoger zijn dan deze die normaliter zouden geboekt zijn in geval van behoud van de volle eigendom. c) Deze uitzonderlijke afschrijvingen moeten worden hernomen volgens hetzelfde ritme als de toename van de waarde van het goed bij het naderen van de vervaldatum van het recht van vruchtgebruik. d) Omvat het goed een afschrijfbaar én een nietafschrijfbaar deel, dan moet de boekwaarde van de volle eigendom evenredig tussen beide delen uitgesplitst worden. Voorbeeld Een onderneming verwerft een gebouw voor EUR, afschrijfbaar over 30 jaar. Na 10 jaar verkoopt de onderneming het vruchtgebruik van het gebouw voor 15 jaar, tegen een prijs van EUR. Op het ogenblik van de verkoop van het vruchtgebruik is het gebouw tegen de volgende waarde (10 jaar) in de boeken opgenomen. Er dient rekening te worden gehouden met de waardevermindering van de volle eigendom van het goed als gevolg van het creëren van het vruchtgebruik. 3 1 J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

7 2210 GEBOUWEN 2219 GEBOEKTE Aanschaffingswaarde AFSCHRIJVINGEN 10 x ( /30) EUR EUR Restwaarde = = EUR. Had de onderneming het vruchtgebruik niet verkocht, dan zou zij nog 15 jaar afschrijvingen toegepast hebben. De rekeningen zouden er dan na 25 jaar als volgt uitgezien hebben : 2210 GEBOUWEN 2219 GEBOEKTE AFSCHRIJVINGEN 25 x ( /30) EUR EUR Restwaarde = = EUR. Boeking 1. Overdracht van het vruchtgebruik 416 Diverse vorderingen aan Verkoop van vaste activa Vaststelling van het resultaat 7484 Verkoop van vaste activa aan Meerwaarden op de realisatie van vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen om de waarde van de volle eigendom terug te brengen op de mogelijke waarde van de blote eigendom 6602 Uitzonderlijke afschrijvingen op materiële vaste activa (5000 x 15) aan Geboekte afschrijvingen Na 15 jaar komt het vruchtgebruik toe aan de blote eigenaar en is de waarde van de volle eigendom gelijk aan = EUR. Georges HONORÉ Lid van de Nationale Raad BTW - Het verlies van de schuldvordering van de prijs - gerechtelijk akkoord 1. Situering van het probleem Een BTW-belastingplichtige kan deze belasting recuperen in de mate dat hij niet wordt betaald door zijn klant. Maar daarvoor moet er wel een verlies bestaan van de schuldvordering van de prijs. De recuperatie van de onbetaalde BTW ingeval van faillissement is al vaker uiteengezet in Pacioli (zie o.m. Pacioli 134 van 15 januari 2003). Wij behandelen nu de recuperatie van de BTW wegens verlies van de schuldvordering van de prijs in geval van gerechtelijk akkoord 2. De Wet op het gerechtelijk akkoord Het gerechtelijk akkoord is vastgelegd in de Wet van 17 juli 1997 (Belgisch Staatsblad, 28 oktober 1997). Deze wet vervangt sedert 1 juli 1998 de vroegere bepalingen ter zake. Volgens de wettelijke bepalingen moet de schuldenaar een herstelplan opstellen met de maatregelen die moeten worden genomen, de betalingstermijnen en de voorgestelde schuldverminderingen (art. 29). Het is pas na de goedkeuring van de definitieve opschorting dat de schuldenaar volledig en definitief wordt bevrijd door de volledige uitvoering van het plan voor alle hierin opgenomen schuldvorderingen (artikel 35, alinea 3). 3. Ontstaan van de vordering tot teruggave van de BTW Voor de schuldeiser van een onderneming onder gerechtelijk akkoord betekent de schuldvermindering een verlies van zijn schuldvordering, waardoor hem het recht wordt verleend op terugbetaling zoals bepaald door artikel 77, 1 van het W.BTW. Het verlies van de schuldvordering kan echter maar als zeker worden beschouwd op de datum van het vonnis van de rechtbank dat de volledige uitvoering van het herstelplan vaststelt. Bij die gelegenheid wordt tevens aan de P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

8 commissaris inzake opschorting kwijting verleend en wordt het einde van de opschorting uitgesproken (art. 40). De startdatum voor de vordering tot teruggave wegens verlies van de vordering van de prijs is de datum van dit vonnis. Het is pas vanaf dat moment dat de BTW voor de schuldeiser vatbaar voor teruggave wordt. 4. Uitoefeningsmodaliteiten van het recht tot teruggave van de BTW In toepassing van artikel 79, al. 1 van het W.BTW en artikel 4, 1 van het KB nr. 4 met betrekking tot de teruggaven inzake BTW, moet de schuldeiser op dat ogenblik een creditnota uitschrijven en afleveren aan de schuldenaar onder gerechtelijk akkoord. De uitoefening van de vordering tot teruggave is aan deze voorwaarde onderworpen. De teruggave wordt gevorderd in de periodieke aangifte van de schuldeiser. 5. Implicaties voor de gewezen schuldenaar onder gerechtelijk akkoord De gewezen schuldenaar onder gerechtelijk akkoord moet op zijn beurt, in toepassing van artikel 79, al. 2 van het W.BTW aan de staat de BTW storten waarvan de schuldeiser de teruggave krijgt, in de mate dat die belasting oorspronkelijk in zijnen hoofde het voorwerp heeft gevormd van een aftrek. De verschuldigde belasting wordt vermeld in de periodieke BTW-aangifte. Deze situatie is bijzonder vervelend. Zij kan voor de schuldenaar onder gerechtelijk akkoord een belangrijke financiële last vormen, te meer daar bepaalde schuldvorderingen een BTW van 21 % bevatten die volledig werd afgetrokken bij de aankoop of bij de indienstneming. 6. Bepalingen die vreemd zijn aan het faillissement De bovenvermelde bepalingen gelden dus niet voor het faillissement. In dat geval kan het recht tot teruggave wegens verlies van de schuldvordering van de prijs reeds worden uitgeoefend aan de hand van een duidelijk attest van de curator, zonder het vonnis van sluiting van het faillissement te moeten afwachten. Daarbij moet overigens geen creditnota worden afgeleverd. Er dient ook geen BTW te worden gestort door de gefailleerde. Verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten tot eind 2003 Het Koninklijk Besluit van 19 december 2002 (B.S., 28 december 2002, editie 2, p ) verlengt de termijn waarbinnen het verlaagd BTW-tarief van 6 % op bepaalde arbeidsintensieve diensten mag worden toegepast met één jaar. Daardoor vallen de volgende diensten nog tot 31 december 2003 onder het BTW-tarief van 6% : bepaalde werken in onroerende staat aan privéwoningen die ten minste 5 jaar in gebruik zijn genomen; herstellingen van fietsen; herstelling van schoeisel en lederwaren, en herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen. Op 5 november 2002 had het Europees Parlement al het voorstel van de Raad goedgekeurd om artikel 28, lid 6 van de Zesde BTW-Richtlijn (77/388/EEG) te wijzigen en zo de toepassingstermijn te verlengen tot 31 december Het KB van 19 december 2002 zet deze wijziging nu om in Belgisch recht. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Paul LEDENT, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT, Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers 3 1 J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota. bij

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota. bij COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota bij CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgesteldebelastingregeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

09 WINSTBELASTING

09 WINSTBELASTING JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Advies van 15 juni

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Advies van 15 juni COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro Advies van 15 juni 2016 1 I. Inleiding 1. Aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Om de waarderings- en rapporteringsregels op de volgende punten in lijn te brengen met IFRS werden de volgende afwijkingen bekomen :

Om de waarderings- en rapporteringsregels op de volgende punten in lijn te brengen met IFRS werden de volgende afwijkingen bekomen : WIJZIGINGEN IN WAARDERINGSREGELS Bij het opstellen van de bijgevoegde geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2001 en 2000 werden waarderingsregels gebruikt die verschillen van deze toegepast in de

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 19. Jaarverslaggeving. Inhoud hoofdstuk 19 (2) Oorzaken verschillen belastinglast en verschuldigde belasting

Inhoud hoofdstuk 19. Jaarverslaggeving. Inhoud hoofdstuk 19 (2) Oorzaken verschillen belastinglast en verschuldigde belasting Inhoud hoofdstuk 19 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 19 Winstbelasting Fiscale versus bedrijfseconomische winstbepaling Verschillen tussen fiscale en bedrijfseconomische winst Tijdelijke verschillen Definitieve

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2012 18. Latente belastingen Met ingang van 1 januari 2002 is Schiphol Group onderworpen aan winstbelasting. Op 8 september 2006 is de vaststellingsovereenkomst door Schiphol

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

Investeringen in MVA

Investeringen in MVA Investeringen in MVA Handboek p. 174 tot 180 INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ATIVA Begrip Vaste activa zijn activa die verworven worden omwille van hun duurzame bijdrage tot het exploitatieproces van

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 FLASH De revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 bedraagt 3,35 (B.S. 6

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3.1 a Geval A 0.. Deelneming 800.000 aan 1.. Bank 800.000 Geval B 0.. Deelneming 800.000 aan 0.. Aandelen in portefeuille 500.000

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. Kapitaalsubsidies

HOOFDSTUK 5. Kapitaalsubsidies HOOFSTUK 5 Kapitaalsubsidies Blz. 109 tot 125 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS- MEERWAAREN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Herwaarderingsmeerwaarden. Blz. 39 tot 53

HOOFDSTUK 3. Herwaarderingsmeerwaarden. Blz. 39 tot 53 HOOFSTUK 3 Herwaarderingsmeerwaarden Blz. 39 tot 53 HOOFSTUK 3: Herwaarderingsmeerwaarden BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent. De

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014 Vereniging Masjid Nour Jaarcijfers 2014 Inhoud Balans per 31-12-2014 Pagina 2 Winst-en verliesrekening over 2014 Pagina 3 Grondslagen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Pagina 5 Overige gegevens

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente. Ontwerpadvies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente. Ontwerpadvies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente Ontwerpadvies Inhoudstafel I. Inleiding II. Vaststelling van het initiële kapitaal en bepaling van de rentevoet

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour, Cuijk

Vereniging Masjid Nour, Cuijk Jaarcijfers 2013 Inhoud Algemeen Fiscale positie Pagina 3 Pagina 3 Balans per 31-12-2013 Pagina 4 Winst- en verliesrekening over 2013 Pagina 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Pagina 6

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie