MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave van de intracommunautaire handelingen MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 Deze bijdrage volgt op de bijdrage die we al over klasse 1 van de Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel hebben gepubliceerd (zie Pacioli nr. 302). Ditmaal zullen we een analyse maken van klasse 2 van de MAR. Gezien de omvang van de voorziene rekeningen zullen we niet alle nuttige rekeningen kunnen analyseren. Inleiding Voor een onderneming zijn investeringsuitgaven noodzakelijk om haar activiteit op duurzame wijze uit te oefenen. Deze investeringen bestaan uit de aankoop van terreinen, onroerende goederen, machines, burelen, wagens,... Alle goederen die een onderneming koopt om gedurende meer dan één jaar te gebruiken of te behouden, vormen vaste activa of investeringen. Vaste activa onderscheiden zich van de uitgaven doordat ze een bedrag van minstens 250,00 euro excl. btw vertegenwoordigen (cf. MB nr. 1 van 2 september 1980 inzake btw). Het bedrag van 250,00 euro is louter indicatief aangezien artikel 28, 1 van het KB/W.Venn. erop wijst dat «Elke vennootschap bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris». A contrario zal een potlood geen vast actief vormen maar eventueel een voorraadelement. CBN-advies (Bulletin nr. 18, januari 1986, p ) analyseert de criteria die ten grondslag liggen aan de klassering van bepaalde activa in de boekhouding en in de jaarrekening respectievelijk als materiële vaste activa of voorraden. Zo vormen bijvoorbeeld dieren die hoofdzakelijk om hun producten (melk, eieren, ) worden gehouden, vaste activa, terwijl dieren die hoofdzakelijk worden gehouden om in een welbepaald ontwikkelingsstadium te worden verkocht, onder voorraden vallen. 1. Aanschaffingswaarde De vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. Conform de MAR wordt het cijfer 0 toegevoegd aan de eigenlijke nummering van de desbetreffende rekening. Voorbeeld : 2210 Gebouwen (aanschaffingswaarde) De aanschaffingswaarde dient als basis voor de berekening voor zowel afschrijvingen als waardeverminderingen, die worden aangeduid door toevoeging van het cijfer 9. Het is niet toegestaan P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli 1

2 waardeverminderingen op een afschrijfbaar vast actief te boeken. Op elke waardedaling zullen uitzonderlijke afschrijvingen worden toegepast. Voor de geboekte meerwaarden voegt men het cijfer 8 toe. De aanschaffingswaarde is dus een essentieel begrip in het Belgische boekhoudrecht. Ze verwijst naar (cf. art. 35 e.v. van het KB/W.Venn.) : de aanschaffingsprijs, daarin begrepen de bijkomende kosten zoals de vervoerkosten, de montageen/of installatiekosten alsook de belasting over de toegevoegde waarde die niet aftrekbaar zou zijn; de vervaardigingsprijs; dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de door de onderneming geproduceerde vaste activa; aan de kosten (rechtstreekse kosten vermeerderd met het gedeelte van de kosten die er onrechtstreeks aan toerekenbaar zijn) van deze vaste activa zal men de eventuele bijkomende kosten toevoegen; de inbrengwaarde; bijvoorbeeld de waarde waartegen een vast actief wordt gewaardeerd dat de inbreng van een aandeelhouder (of een vennoot) in de onderneming vormt. De aanschaffingswaarde kan de rente omvatten op het kapitaal dat voor de financiering ervan ontleend is voor zover die rente betrekking heeft op de periode die voorafgaat aan de effectieve inbedrijfstelling. Afschrijvingen spreiden de gebruikskost van een vast actief over zijn waarschijnlijke gebruiksduur (of eventueel over de nuttigheidsduur dat het goed voor de onderneming heeft). Deze ontwaarding wordt vastgesteld op de vaste activa waarvan de gebruiksduur in de tijd beperkt is. Ze heeft een onvermijdelijk, onomkeerbaar karakter. Afschrijvingen maken het dus mogelijk rekening te houden met de materiële en intellectuele slijtage van een goed. Doordat die slijtage een kost voor de onderneming vormt, is ze een last (Klasse 6 van de MAR). Alleen vaste activa waarvan de gebruiksduur in de tijd beperkt is, kunnen worden afgeschreven. Bijgevolg kunnen afschrijvingen slechts worden vastgesteld op rekeningen onder oprichtingskosten, immateriële activa of materiële activa. Waardeverminderingen vertalen de ontwaardingen van vaste activa die onvoorzien zijn en die niet door de afschrijvingen kunnen worden vastgesteld : de duurzame maar niet-definitieve ontwaardingen. Ze hebben uitsluitend betrekking op niet-afschrijfbare vaste activa, d.w.z. terreinen (uitgezonderd ontginningsterreinen zoals steengroeven, die afschrijfbaar zijn), financiële vaste activa en vorderingen op lange termijn. Wel moet worden opgemerkt dat alleen de nettoboekwaarde op de actiefzijde van de balans verschijnt, d.w.z. over het algemeen de aanschaffingswaarde verminderd met het bedrag van de geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen. Het detail wordt gegeven in de toelichting bij de jaarrekening. 2. Oprichtingskosten De notie oprichtingskosten komt in principe overeen met de geactiveerde kosten, d.w.z. kosten die op de actiefzijde zijn opgenomen terwijl ze niets waard zijn. Zo zouden bijvoorbeeld de oprichtingskosten van een vennootschap nooit kunnen worden doorverkocht. Deze techniek kan verbazing wekken, maar is afgeleid van het boekhoudkundige principe dat de kosten met de opbrengsten moeten overeenstemmen. Het is dus noodzakelijk dat deze kosten het mogelijk maken dat in de toekomst opbrengsten worden verkregen. De positionering van de kosten als oprichtingskosten kan rechtstreeks of onrechtstreeks gebeuren, als gevolg van een beslissing tot activering van de kosten, te nemen door het ondernemingshoofd. Niets sluit echter een onmiddellijke tenlasteneming uit (cf. art. 58, lid 1 KB/W.Venn.). Afhankelijk van het geval zullen drie methoden voor activering van de kosten van toepassing zijn : onmiddellijke debitering op een actiefrekening; debitering op een actiefrekening door creditering op de initiële kostenrekening; debitering op een actiefrekening door creditering op een opbrengstenrekening. Rechtstreekse activering (cf. Oprichtingskosten van een vennootschap) 200 Oprichtingskosten en kapitaalverhoging 550 aan Bank 2

3 Onrechtstreekse activering met verrekening van de initiële kost (cf. publiciteitskosten die meerdere boekjaren ten goede komen) 61 Diensten en diverse goederen 440 aan Leveranciers en 202 Overige oprichtingskosten 61 aan Diensten en diverse goederen Onrechtstreekse activering zonder verrekening van de initiële kost (cf. Herstructureringskosten) 61 Diensten en diverse goederen 440 aan Leveranciers en 204 Herstructureringskosten 649 aan Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ( ) Kosten die worden gemaakt in het kader van een herstructurering worden alleen dan onder de activa opgenomen, wanneer het gaat om welbepaalde kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de onderneming en die kosten ertoe strekken een gunstige en duurzame invloed te hebben op de rentabiliteit van de vennootschap. In de toelichting moet worden verantwoord dat aan deze voorwaarden is voldaan (cf. art. 58 KB/W.Venn.). Voor afschrijvingen bevelen wij aan de rekening Oprichtingskosten rechtstreeks te crediteren, veeleer dan er het cijfer 9 aan toe te voegen; zo zal rekening 20x van Oprichtingskosten automatisch op nul worden gesteld wanneer ze 100 % afgeschreven is; dat kan zelfs aan het einde van het eerste jaar gebeuren. Bijvoorbeeld : 6300 Afschrijvingen op oprichtingskosten toevoeging 200 aan Kosten van oprichting en kapitaalverhoging 3. Immateriële en materiële vaste activa Immateriële vaste activa zijn onstoffelijk, d.w.z. ongrijpbaar. Daaronder vallen onder meer kosten van onderzoek en ontwikkeling (rekening 210), licenties (bv. op software, rekening 211), goodwill (rekening 212) en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa (rekening 213). De notie goodwill komt, in het geval dat de activa en de schulden van een andere onderneming worden overgenomen (nettoactief), overeen met de betaalde meerprijs, in de mate dat daardoor een waarde is toegekend aan elementen die niet in de boekhouding van de overgenomen onderneming opgenomen zijn, zoals de reputatie en het recht op het cliënteel. Rekening 213 zal worden gecrediteerd door debitering op de rekening van het verworven vast actief op het moment dat de definitieve aankoopfactuur wordt ontvangen. Vanuit fiscaal perspectief moeten immateriële vaste activa, uitgezonderd investeringen in audiovisuele werken, lineair worden afgeschreven. Onderzoekskosten mogen worden afgeschreven over drie jaar, voor andere vaste activa geldt een minimumtermijn van vijf jaar. Een vermelding in de toelichting is verplicht als de kosten van onderzoek en ontwikkeling of van goodwill zouden worden afgeschreven over meer dan vijf jaar (cf. art. 61 KB/W.Venn.). Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard en hun waarderingsregels leunen heel sterk aan bij de voorgaande, met evenwel bepaalde wijzigingen, onder meer omdat op materiële vaste activa onder bepaalde voorwaarden een herwaardering kan worden toegepast (aangezien dit punt reeds is geanalyseerd in de vorige bespreking van klasse 1, gaan we hier niet op in). In het geval van een aankoop van een bebouwd terrein maakt de 20/80 -regel het mogelijk 20 % van de totaalprijs toe te wijzen aan het terrein en 80 % aan het gebouw, waarbij de waarde van deze laatste als basis voor de afschrijvingen kan dienen. Merk wel op dat dit slechts een ter indicatie dienende regel is. In het geval van een aankoop van een gemengd voertuig kan slechts 50 % van de btw worden afgetrokken, terwijl de andere 50 % moet worden opgenomen in de aanschaffingswaarde en samen met de hoofdsom moet worden afgeschreven. 3

4 Voorbeeld Een voertuig wordt aangekocht voor euro excl. btw. Boekhoudkundig ziet dit er als volgt uit : 240 Meubilair en rollend materieel ,00 aanschaffingswaarde 411 Terug te vorderen btw 2 100, aan Leveranciers ,00 Gebouwen, installaties, meubilair en kantoormateriaal ( ) worden afgeschreven op basis van regels die in de praktijk eigen zijn aan elke onderneming. In de praktijk levert de Com.IB normale tarieven en die worden door de ondernemingen vaak toegepast. Onder rekening 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht staan vaste activa waarvan de onderneming niet de eigenaar is. Vaak betreft het een leasingcontract met aankoopoptie. Op het moment van de ondertekening van het contract boekt de onderneming : 25[]0 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk 172 aan Leasing- en soortgelijke schulden Rekening 25[]0 zal worden aangepast aan de noden van de MAR, terwijl de afschrijvingen niet op basis van de looptijd van het contract zullen worden geboekt maar op basis van de veronderstelde gebruiks- of nuttigheidsduur van het vast actief. De schuldenrekening zal worden gedebiteerd naargelang van de terugbetalingen, die samen met de interesten worden gedaan, volgens het aflossingsplan van de lening. Al te veel practici verwaarlozen de rekeningen van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, hetzij om het bestaan van een hypotheek te weerspiegelen, of nog de aankoopoptie die verbonden is aan een contract van huurfinanciering. Deze werkwijze stemt niet overeen met de eisen van het Belgische boekhoudrecht en we kunnen niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk klasse 0 van de MAR is. Rekening 26 Overige materiële vaste activa omvat onroerende en roerende goederen die in erfpacht, opstal, handelshuur, landpacht of huur werden gegeven (behalve de gevallen van huurfinanciering). In Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (rekening 27) worden de geactiveerde bedragen opgenomen van materiële werken die de onderneming voor eigen rekening heeft uitgevoerd of de waarde van de voorschotten die door een leverancier gefactureerd zijn. Voorbeeld : externe werken 270 Materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen aanschaffingswaarde 411 Terug te vorderen btw 440 aan Leveranciers Bij de voltooiing van de werken vindt een verschuiving plaats naar een andere post van materiële vaste activa, door een eenvoudige overboeking van rubriek naar rubriek, bijvoorbeeld : 2210 Gebouwen aanschaffingswaarde 270 aan Materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen aanschaffingswaarde Fiscaal zijn deze vaste activa zelfs reeds vóór hun voltooiing afschrijfbaar, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden : Interne werken : de prijs moet worden verantwoord en worden geboekt; Externe werken : een verkoopcontract moet gesloten zijn en de prijs moet gefactureerd (geboekt) zijn en uiterlijk aan het einde van het boekjaar betaald zijn. Conform het artikel 65 van het KB/W.Venn. wordt voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de vennootschap bijdragende materiële vaste activa in voorkomend geval overgegaan tot een uitzonderlijke afschrijving om rekening te houden met hun waarschijnlijke realisatiewaarde. Wanneer een vast actief wordt doorverkocht of buiten gebruik gesteld, moet men alle rekeningen op nul stellen die er specifiek mee overeenstemmen (vaak komen T -rekeningen in dit verband goed van pas). Opdat de boeking gedeeltelijk dubbel zou zijn, stemt het saldo soms overeen met een gerealiseerde meerwaarde en soms met een gerealiseerde minderwaarde. Behalve indien de wederverkoop plaatsvindt op de laatste dag van het boekjaar, is het vanuit fiscaal perspectief niet altijd duidelijk of men afschrijvingen dient te boeken voor de voorbije verslagperiode tussen de eerste dag van het boekjaar en het tijdstip van de wederverkoop. 4

5 Voorbeeld Een onderneming verkoopt een bebouwd terrein door voor euro. De wederverkoop vindt plaats op de afsluitingsdatum van het boekjaar (31 december). De aanvullende gegevens zijn de volgende : aanschaffingswaarde van het terrein : euro; dit is ook de nettoboekwaarde van het terrein; aanschaffingswaarde van het gebouw (verkocht samen met het terrein) : euro; gecumuleerde afschrijvingen op het gebouw : euro; nettoboekwaarde van het gebouw : euro; toevoeging aan afschrijvingen (met bedrijfskarakter) op jaarbasis op het gebouw : euro (volgens de lineaire methode); wederverkoopprijs van het bebouwd terrein : euro; de koper betaalt deze prijs onmiddellijk via een bankoverschrijving Afschrijvingen op materiële vaste activa toevoeging 2219 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen , ,00 Als gevolg van deze laatste boeking bedraagt het gecumuleerde bedrag van de afschrijvingen op gebouwen euro. De nettoboekwaarde van het gebouw komt dus op euro. De nettoboekwaarde van het bebouwd terrein bekomt men door de optelsom van de nettoboekwaarde van het terrein respectievelijk het gebouw : terrein : euro gebouw : euro Totaal : euro (totale nettoboekwaarde) De onderneming verkoopt dus in feite gelijktijdig twee vaste activa : het terrein en het gebouw erop. Het verschil tussen euro en euro is positief en komt overeen met een gerealiseerde meerwaarde van euro. 550 Bank , Geboekte afschrijvingen op ,00 gebouwen 2200 aan Terreinen aanschaffingswaarde , Gebouwen aanschaffingswaarde , Meerwaarden op de realisatie van vaste activa ,00 De meerwaarden op de realisatie van materiële vaste activa kunnen worden opgenomen in rekening 741 van de MAR indien, gelet op de regelmaat en het normale karakter ervan, deze realisaties kaderen in de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap. Opmerking : de verkoopverrichting wordt in de praktijk vaak opgesplitst geboekt, en dat tussen : degene die opgenomen is in het verkoopdagboek, vaak wanneer er sprake is van btw, wat hier echter niet het geval is; degene die het mogelijk maakt alle rekeningen die aan het doorverkochte vast actief verbonden zijn, ongedaan te maken (tegenboeking). 4. Financiële vaste activa De MAR onderscheidt de financiële vaste activa van de geldbeleggingen. Onder Financiële vaste activa vinden we de duurzaam verworven effecten. Het bezit ervan is nuttig voor de activiteit van de onderneming, onder meer omdat deze laatste er een zekere invloed of controle mee kan uitoefenen op de vennootschap die de effecten heeft uitgegeven. Geldbeleggingen zijn effecten die verworven worden met het oog op inkomsten. Welke rekeningen vinden we onder Financiële vaste activa? Er zijn drie deelnemingsrekeningen en drie vorderingenrekeningen : 280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen; 281 Vorderingen op verbonden ondernemingen; 282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat; 283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat; 284 Andere aandelen; 285 Overige vorderingen. De notie deelneming is nauw verbonden met de notie controle, d.w.z. de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid. Een onderneming wordt beschouwd als een verbonden onderneming wanneer een andere vennootschap 5

6 minstens 50 % bezit van de effecten ( maatschappelijke rechten ) van de emitterende vennootschap. Van een onderneming wordt gezegd dat ze een deelnemingsverhouding met een andere onderneming heeft indien deze minstens 10 % van de uitgegeven effecten bezit. Het bewijs van het tegendeel kan enkel en alleen in het tweede geval worden voorgelegd. Rekeningen 281 en 283 van de MAR bevatten respectievelijk de vorderingen op verbonden ondernemingen en de vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (onafhankelijk van de vervaldatum van de lening). Rekening 284 Andere aandelen wordt gedebiteerd op het bedrag van de waarde van de maatschappelijke rechten die verworven zijn om een duurzame band met de emitterende vennootschap te scheppen. Rekening 285 Overige vorderingen bevat de aanschaffingswaarde van vorderingen die tot doel hebben de activiteit van een andere onderneming duurzaam te steunen. Deze wordt niet opgenomen als deelneming (rekeningen 280 en 282 van de MAR). Rekeningen 280, 282 en 284 van de MAR zijn onderverdeeld in aanschaffingswaarde, nog te storten bedragen, geboekte meerwaarden en geboekte waardeverminderingen. De nog niet opgevraagde bedragen komen overeen met de sommen die bij de inschrijving op aandelen niet meteen betaald zijn. De bijkomende kosten (en de belastingen) die men heeft opgelopen bij de verwerving van de effecten, worden over het algemeen ten laste genomen. Dan zal rekening 657 Diverse financiële kosten worden gedebiteerd. Voorbeeld De onderneming SM schrijft in op het kapitaal van een naamloze vennootschap voor ,00 euro. Slechts 25 % van deze som, d.w.z ,00 euro, wordt rechtstreeks aan de NV gestort (via een bankoverschrijving). Er wordt overgegaan tot een boeking in het dagboek. De NV bezit een kapitaal van ,00 euro, dat voor 80 % in handen van de onderneming SM is. Het betreft dus een verbonden onderneming. De boekhoudkundige verwerking is als volgt : 2800 Deelnemingen in verbonden ,00 ondernemingen : aanschaffingswaarde 2801 aan Deelnemingen in ,00 verbonden ondernemingen : nog te storten bedragen 550 Bank ,00 Rekening 2801 zal naargelang van de latere oproepen tot kapitaalinbreng worden gedebiteerd door creditering op de rekening Bank. De vastrentende effecten, zoals de obligaties, zullen worden gedebiteerd op rekening 2852 Vastrentende effecten, waarbij het dubbele evenwicht wordt bekomen door creditering op de rekening Bank. Rekening 288 Borgtochten betaald in contanten neemt dan weer bijvoorbeeld als huurwaarborg betaalde bedragen op. Voor de deelnemingen en de aandelen die in de rubriek Financiële vaste activa zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag (cf. art. 66, 2 KB/W.Venn.). 4. Vorderingen op meer dan één jaar De vorderingen op meer dan één jaar zijn degene die een contractuele looptijd van meer dan één jaar hebben. Men gebruikt een detail van subrekening 29 van de MAR. De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar waarvan de vervaldatum binnen twaalf maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar gesitueerd is, worden overgeboekt naar de kortetermijnrekeningen (herclassificatie). In deze rubriek vinden we ook de te ontvangen opbrengsten die tijdens het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar zijn ontstaan en waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, indien het bedrag daarvan vaststaat of met nauwkeurigheid kan worden geschat. De pro rata van opbrengsten worden evenwel onder de overlopende rekeningen geboekt. 6

7 Vorderingen op lange termijn die verband houden met een onderneming die voorkomt in een rekening 28, moeten op deze specifieke rekeningen worden geboekt. De meest voorkomende gevallen van boeking van vorderingen op lange termijn zijn de contracten van huurfinanciering (in hoofde van de verhuurder) en de contracten van verkoop op afbetaling. Op vorderingen op meer dan één jaar worden waardeverminderingen toegepast indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag (cf. art. 68 KB/W.Venn.). Stéphane MERCIER Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave van de intracommunautaire handelingen 1. Situering van het probleem We vinden het nuttig de aandacht te vestigen op de inhoud van roosters 44 en 47 van de periodieke btw-aangifte. Uit de praktijk blijkt dat rooster 44 soms wordt gebruikt voor diensten die volgens de belastingadministratie zouden moeten worden opgenomen in rooster 47. Bijgevolg beantwoordt de opgave van de intracommunautaire handelingen niet langer aan de administratieve voorschriften. We brengen nog even in herinnering dat de opgave van de intracommunautaire handelingen de handelingen cumuleert die in roosters 44 (bepaalde diensten zie nr. 2) en 46 (vrijgestelde intracommunautaire leveringen) worden ingeschreven. Bovendien staat rooster 47 nog altijd los van de vermeldingen die gedaan worden in de opgave van de intracommunautaire handelingen. 2. Rooster 44 en opgave van de intracommunautaire handelingen Sinds 1 januari 2010 vermeldt rooster 44 van de periodieke btw-aangifte de intracommunautaire diensten die in een andere lidstaat van de Gemeenschap plaatsvinden, door toepassing van de algemene regel van artikel 21, 2 van het Btw-Wetboek. Kort gezegd : volgens deze algemene regel is de plaats van de diensten die een in België gevestigde belastingplichtige, btw-ontvanger met recht op aftrek van voorbelasting, verricht ten gunste van een klant die zelf belastingplichtig is (daarin begrepen de rechtspersoon die niet btw-plichtig is maar wel voor btw-doeleinden geïdentificeerd is) maar wiens plaats van vestiging zich bevindt in een andere lidstaat van de Gemeenschap, de plaats van vestiging van die klant. Dergelijke diensten zijn niet aan de Belgische btw onderworpen, omdat deze belasting verschuldigd is door de klant, en dat in de lidstaat waar hij gevestigd is. Volgens de voorschriften die gepubliceerd zijn op de website Fisconetplus van de belastingadministratie, horen alleen de diensten waarvan de plaatsbepaling volgens de algemene regel gebeurt, thuis in rooster 44. In de opgave van de intracommunautaire handelingen moeten de diensten die zo in een andere lidstaat van de Gemeenschap plaatsvinden, erin voorkomen met vermelding van de letter S. De intracommunautaire leveringen die in dezelfde opgave opgenomen worden en in rooster 46 van de periodieke aangifte vermeld worden, zijn er aangegeven met de letter L. Bijgevolg moet het bedrag van rooster 44 voor dezelfde totale waarde terug te vinden zijn onder code S van de opgave van de intracommunautaire 7

8 handelingen (door individualisering van de desbetreffende klanten en de sommen in kwestie). Hetzelfde geldt voor rooster 46, waarvan het totaalbedrag terug te vinden is in de opgave van de intracommunautaire handelingen, maar dan onder code L. 3. Rooster 47 en afwezigheid van een opgave van de intracommunautaire handelingen In afwijking van de hierboven aangehaalde algemene regel stelt 3 van artikel 21 van het WBTW een reeks afwijkende criteria in. In essentie betreft het de volgende handelingen : werken in onroerende staat, diensten van experts en makelaars in onroerende goederen of de diensten die erop gericht zijn de uitvoering van bouwwerken voor te bereiden, te coördineren of er toezicht op te houden : de plaats van deze diensten komt overeen met de plaats waar het onroerend goed gelegen is; personenvervoer (taxi s, autobussen, treinen enz.) : het criterium van plaatsbepaling wordt de plaats waar het vervoer wordt verricht, naar verhouding van de afgelegde afstanden; culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen en activiteiten : deze vinden plaats waar het evenement of de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt; restaurant- en cateringdiensten : deze worden geacht plaats te vinden waar deze diensten worden verricht (met uitsluiting van diensten die materieel worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap verrichte gedeelte van een passagiersvervoer : de vertrekplaats van het vervoer wordt beschouwd als de plaats van deze diensten); verhuur op korte termijn van een vervoermiddel : dergelijke prestaties worden geacht plaats te vinden waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de huurder wordt gesteld. Onder korte termijn wordt verstaan het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste dertig dagen (en negentig dagen voor vervoer met een schip). De administratie verduidelijkt dat deze verschillende afwijkingen van de algemene regel van de plaats van vestiging van de btw-plichtige klant niet tot opnames in rooster 44 mogen leiden. Ze moeten worden ingeschreven in rooster 47 (samen met de andere handelingen waarin daar voorzien is, zoals onder meer de uitvoer). De opgave van de intracommunautaire handelingen heeft niets te maken met de handelingen die vermeld worden in rooster Bepaalde praktijken De hierboven aangehaalde onderscheiden met betrekking tot de inhoud van rooster 44 en van rooster 47 worden niet altijd gevolgd. Zo plaatsen sommigen stelselmatig in rooster 44 zowel de diensten die beantwoorden aan het algemene criterium van artikel 21, 2 van het Btw- Wetboek als degene die beantwoorden aan de afwijkende criteria van 3 van hetzelfde artikel. Bijgevolg bevat de opgave van de intracommunautaire handelingen ook de diensten waarvoor de afwijkingen van de algemene regel bedoeld zijn. Hoewel deze manier van doen geen enkele invloed heeft op de inning van Belgische btw en ze bovendien voor een aanvullende informatieverschaffing zorgt via de opgave van de intracommunautaire handelingen, worden de instructies van de belastingadministratie aangaande de manier van invullen van de periodieke btw-aangifte en de opgave van de intracommunautaire handelingen niet nauwgezet opgevolgd. Yvon Colson Btw-expert Extern medewerker Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Etienne VERBRAEKEN, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Maria PLOUMEN, Etienne VERBRAEKEN. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 Advies van 8 september 2010 I. Inleiding a. Het ontbreken

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie