MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave van de intracommunautaire handelingen MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 Deze bijdrage volgt op de bijdrage die we al over klasse 1 van de Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel hebben gepubliceerd (zie Pacioli nr. 302). Ditmaal zullen we een analyse maken van klasse 2 van de MAR. Gezien de omvang van de voorziene rekeningen zullen we niet alle nuttige rekeningen kunnen analyseren. Inleiding Voor een onderneming zijn investeringsuitgaven noodzakelijk om haar activiteit op duurzame wijze uit te oefenen. Deze investeringen bestaan uit de aankoop van terreinen, onroerende goederen, machines, burelen, wagens,... Alle goederen die een onderneming koopt om gedurende meer dan één jaar te gebruiken of te behouden, vormen vaste activa of investeringen. Vaste activa onderscheiden zich van de uitgaven doordat ze een bedrag van minstens 250,00 euro excl. btw vertegenwoordigen (cf. MB nr. 1 van 2 september 1980 inzake btw). Het bedrag van 250,00 euro is louter indicatief aangezien artikel 28, 1 van het KB/W.Venn. erop wijst dat «Elke vennootschap bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris». A contrario zal een potlood geen vast actief vormen maar eventueel een voorraadelement. CBN-advies (Bulletin nr. 18, januari 1986, p ) analyseert de criteria die ten grondslag liggen aan de klassering van bepaalde activa in de boekhouding en in de jaarrekening respectievelijk als materiële vaste activa of voorraden. Zo vormen bijvoorbeeld dieren die hoofdzakelijk om hun producten (melk, eieren, ) worden gehouden, vaste activa, terwijl dieren die hoofdzakelijk worden gehouden om in een welbepaald ontwikkelingsstadium te worden verkocht, onder voorraden vallen. 1. Aanschaffingswaarde De vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. Conform de MAR wordt het cijfer 0 toegevoegd aan de eigenlijke nummering van de desbetreffende rekening. Voorbeeld : 2210 Gebouwen (aanschaffingswaarde) De aanschaffingswaarde dient als basis voor de berekening voor zowel afschrijvingen als waardeverminderingen, die worden aangeduid door toevoeging van het cijfer 9. Het is niet toegestaan P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli 1

2 waardeverminderingen op een afschrijfbaar vast actief te boeken. Op elke waardedaling zullen uitzonderlijke afschrijvingen worden toegepast. Voor de geboekte meerwaarden voegt men het cijfer 8 toe. De aanschaffingswaarde is dus een essentieel begrip in het Belgische boekhoudrecht. Ze verwijst naar (cf. art. 35 e.v. van het KB/W.Venn.) : de aanschaffingsprijs, daarin begrepen de bijkomende kosten zoals de vervoerkosten, de montageen/of installatiekosten alsook de belasting over de toegevoegde waarde die niet aftrekbaar zou zijn; de vervaardigingsprijs; dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de door de onderneming geproduceerde vaste activa; aan de kosten (rechtstreekse kosten vermeerderd met het gedeelte van de kosten die er onrechtstreeks aan toerekenbaar zijn) van deze vaste activa zal men de eventuele bijkomende kosten toevoegen; de inbrengwaarde; bijvoorbeeld de waarde waartegen een vast actief wordt gewaardeerd dat de inbreng van een aandeelhouder (of een vennoot) in de onderneming vormt. De aanschaffingswaarde kan de rente omvatten op het kapitaal dat voor de financiering ervan ontleend is voor zover die rente betrekking heeft op de periode die voorafgaat aan de effectieve inbedrijfstelling. Afschrijvingen spreiden de gebruikskost van een vast actief over zijn waarschijnlijke gebruiksduur (of eventueel over de nuttigheidsduur dat het goed voor de onderneming heeft). Deze ontwaarding wordt vastgesteld op de vaste activa waarvan de gebruiksduur in de tijd beperkt is. Ze heeft een onvermijdelijk, onomkeerbaar karakter. Afschrijvingen maken het dus mogelijk rekening te houden met de materiële en intellectuele slijtage van een goed. Doordat die slijtage een kost voor de onderneming vormt, is ze een last (Klasse 6 van de MAR). Alleen vaste activa waarvan de gebruiksduur in de tijd beperkt is, kunnen worden afgeschreven. Bijgevolg kunnen afschrijvingen slechts worden vastgesteld op rekeningen onder oprichtingskosten, immateriële activa of materiële activa. Waardeverminderingen vertalen de ontwaardingen van vaste activa die onvoorzien zijn en die niet door de afschrijvingen kunnen worden vastgesteld : de duurzame maar niet-definitieve ontwaardingen. Ze hebben uitsluitend betrekking op niet-afschrijfbare vaste activa, d.w.z. terreinen (uitgezonderd ontginningsterreinen zoals steengroeven, die afschrijfbaar zijn), financiële vaste activa en vorderingen op lange termijn. Wel moet worden opgemerkt dat alleen de nettoboekwaarde op de actiefzijde van de balans verschijnt, d.w.z. over het algemeen de aanschaffingswaarde verminderd met het bedrag van de geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen. Het detail wordt gegeven in de toelichting bij de jaarrekening. 2. Oprichtingskosten De notie oprichtingskosten komt in principe overeen met de geactiveerde kosten, d.w.z. kosten die op de actiefzijde zijn opgenomen terwijl ze niets waard zijn. Zo zouden bijvoorbeeld de oprichtingskosten van een vennootschap nooit kunnen worden doorverkocht. Deze techniek kan verbazing wekken, maar is afgeleid van het boekhoudkundige principe dat de kosten met de opbrengsten moeten overeenstemmen. Het is dus noodzakelijk dat deze kosten het mogelijk maken dat in de toekomst opbrengsten worden verkregen. De positionering van de kosten als oprichtingskosten kan rechtstreeks of onrechtstreeks gebeuren, als gevolg van een beslissing tot activering van de kosten, te nemen door het ondernemingshoofd. Niets sluit echter een onmiddellijke tenlasteneming uit (cf. art. 58, lid 1 KB/W.Venn.). Afhankelijk van het geval zullen drie methoden voor activering van de kosten van toepassing zijn : onmiddellijke debitering op een actiefrekening; debitering op een actiefrekening door creditering op de initiële kostenrekening; debitering op een actiefrekening door creditering op een opbrengstenrekening. Rechtstreekse activering (cf. Oprichtingskosten van een vennootschap) 200 Oprichtingskosten en kapitaalverhoging 550 aan Bank 2

3 Onrechtstreekse activering met verrekening van de initiële kost (cf. publiciteitskosten die meerdere boekjaren ten goede komen) 61 Diensten en diverse goederen 440 aan Leveranciers en 202 Overige oprichtingskosten 61 aan Diensten en diverse goederen Onrechtstreekse activering zonder verrekening van de initiële kost (cf. Herstructureringskosten) 61 Diensten en diverse goederen 440 aan Leveranciers en 204 Herstructureringskosten 649 aan Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ( ) Kosten die worden gemaakt in het kader van een herstructurering worden alleen dan onder de activa opgenomen, wanneer het gaat om welbepaalde kosten die verband houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de organisatie van de onderneming en die kosten ertoe strekken een gunstige en duurzame invloed te hebben op de rentabiliteit van de vennootschap. In de toelichting moet worden verantwoord dat aan deze voorwaarden is voldaan (cf. art. 58 KB/W.Venn.). Voor afschrijvingen bevelen wij aan de rekening Oprichtingskosten rechtstreeks te crediteren, veeleer dan er het cijfer 9 aan toe te voegen; zo zal rekening 20x van Oprichtingskosten automatisch op nul worden gesteld wanneer ze 100 % afgeschreven is; dat kan zelfs aan het einde van het eerste jaar gebeuren. Bijvoorbeeld : 6300 Afschrijvingen op oprichtingskosten toevoeging 200 aan Kosten van oprichting en kapitaalverhoging 3. Immateriële en materiële vaste activa Immateriële vaste activa zijn onstoffelijk, d.w.z. ongrijpbaar. Daaronder vallen onder meer kosten van onderzoek en ontwikkeling (rekening 210), licenties (bv. op software, rekening 211), goodwill (rekening 212) en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa (rekening 213). De notie goodwill komt, in het geval dat de activa en de schulden van een andere onderneming worden overgenomen (nettoactief), overeen met de betaalde meerprijs, in de mate dat daardoor een waarde is toegekend aan elementen die niet in de boekhouding van de overgenomen onderneming opgenomen zijn, zoals de reputatie en het recht op het cliënteel. Rekening 213 zal worden gecrediteerd door debitering op de rekening van het verworven vast actief op het moment dat de definitieve aankoopfactuur wordt ontvangen. Vanuit fiscaal perspectief moeten immateriële vaste activa, uitgezonderd investeringen in audiovisuele werken, lineair worden afgeschreven. Onderzoekskosten mogen worden afgeschreven over drie jaar, voor andere vaste activa geldt een minimumtermijn van vijf jaar. Een vermelding in de toelichting is verplicht als de kosten van onderzoek en ontwikkeling of van goodwill zouden worden afgeschreven over meer dan vijf jaar (cf. art. 61 KB/W.Venn.). Materiële vaste activa zijn stoffelijk van aard en hun waarderingsregels leunen heel sterk aan bij de voorgaande, met evenwel bepaalde wijzigingen, onder meer omdat op materiële vaste activa onder bepaalde voorwaarden een herwaardering kan worden toegepast (aangezien dit punt reeds is geanalyseerd in de vorige bespreking van klasse 1, gaan we hier niet op in). In het geval van een aankoop van een bebouwd terrein maakt de 20/80 -regel het mogelijk 20 % van de totaalprijs toe te wijzen aan het terrein en 80 % aan het gebouw, waarbij de waarde van deze laatste als basis voor de afschrijvingen kan dienen. Merk wel op dat dit slechts een ter indicatie dienende regel is. In het geval van een aankoop van een gemengd voertuig kan slechts 50 % van de btw worden afgetrokken, terwijl de andere 50 % moet worden opgenomen in de aanschaffingswaarde en samen met de hoofdsom moet worden afgeschreven. 3

4 Voorbeeld Een voertuig wordt aangekocht voor euro excl. btw. Boekhoudkundig ziet dit er als volgt uit : 240 Meubilair en rollend materieel ,00 aanschaffingswaarde 411 Terug te vorderen btw 2 100, aan Leveranciers ,00 Gebouwen, installaties, meubilair en kantoormateriaal ( ) worden afgeschreven op basis van regels die in de praktijk eigen zijn aan elke onderneming. In de praktijk levert de Com.IB normale tarieven en die worden door de ondernemingen vaak toegepast. Onder rekening 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht staan vaste activa waarvan de onderneming niet de eigenaar is. Vaak betreft het een leasingcontract met aankoopoptie. Op het moment van de ondertekening van het contract boekt de onderneming : 25[]0 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk 172 aan Leasing- en soortgelijke schulden Rekening 25[]0 zal worden aangepast aan de noden van de MAR, terwijl de afschrijvingen niet op basis van de looptijd van het contract zullen worden geboekt maar op basis van de veronderstelde gebruiks- of nuttigheidsduur van het vast actief. De schuldenrekening zal worden gedebiteerd naargelang van de terugbetalingen, die samen met de interesten worden gedaan, volgens het aflossingsplan van de lening. Al te veel practici verwaarlozen de rekeningen van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, hetzij om het bestaan van een hypotheek te weerspiegelen, of nog de aankoopoptie die verbonden is aan een contract van huurfinanciering. Deze werkwijze stemt niet overeen met de eisen van het Belgische boekhoudrecht en we kunnen niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk klasse 0 van de MAR is. Rekening 26 Overige materiële vaste activa omvat onroerende en roerende goederen die in erfpacht, opstal, handelshuur, landpacht of huur werden gegeven (behalve de gevallen van huurfinanciering). In Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (rekening 27) worden de geactiveerde bedragen opgenomen van materiële werken die de onderneming voor eigen rekening heeft uitgevoerd of de waarde van de voorschotten die door een leverancier gefactureerd zijn. Voorbeeld : externe werken 270 Materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen aanschaffingswaarde 411 Terug te vorderen btw 440 aan Leveranciers Bij de voltooiing van de werken vindt een verschuiving plaats naar een andere post van materiële vaste activa, door een eenvoudige overboeking van rubriek naar rubriek, bijvoorbeeld : 2210 Gebouwen aanschaffingswaarde 270 aan Materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen aanschaffingswaarde Fiscaal zijn deze vaste activa zelfs reeds vóór hun voltooiing afschrijfbaar, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden : Interne werken : de prijs moet worden verantwoord en worden geboekt; Externe werken : een verkoopcontract moet gesloten zijn en de prijs moet gefactureerd (geboekt) zijn en uiterlijk aan het einde van het boekjaar betaald zijn. Conform het artikel 65 van het KB/W.Venn. wordt voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de vennootschap bijdragende materiële vaste activa in voorkomend geval overgegaan tot een uitzonderlijke afschrijving om rekening te houden met hun waarschijnlijke realisatiewaarde. Wanneer een vast actief wordt doorverkocht of buiten gebruik gesteld, moet men alle rekeningen op nul stellen die er specifiek mee overeenstemmen (vaak komen T -rekeningen in dit verband goed van pas). Opdat de boeking gedeeltelijk dubbel zou zijn, stemt het saldo soms overeen met een gerealiseerde meerwaarde en soms met een gerealiseerde minderwaarde. Behalve indien de wederverkoop plaatsvindt op de laatste dag van het boekjaar, is het vanuit fiscaal perspectief niet altijd duidelijk of men afschrijvingen dient te boeken voor de voorbije verslagperiode tussen de eerste dag van het boekjaar en het tijdstip van de wederverkoop. 4

5 Voorbeeld Een onderneming verkoopt een bebouwd terrein door voor euro. De wederverkoop vindt plaats op de afsluitingsdatum van het boekjaar (31 december). De aanvullende gegevens zijn de volgende : aanschaffingswaarde van het terrein : euro; dit is ook de nettoboekwaarde van het terrein; aanschaffingswaarde van het gebouw (verkocht samen met het terrein) : euro; gecumuleerde afschrijvingen op het gebouw : euro; nettoboekwaarde van het gebouw : euro; toevoeging aan afschrijvingen (met bedrijfskarakter) op jaarbasis op het gebouw : euro (volgens de lineaire methode); wederverkoopprijs van het bebouwd terrein : euro; de koper betaalt deze prijs onmiddellijk via een bankoverschrijving Afschrijvingen op materiële vaste activa toevoeging 2219 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen , ,00 Als gevolg van deze laatste boeking bedraagt het gecumuleerde bedrag van de afschrijvingen op gebouwen euro. De nettoboekwaarde van het gebouw komt dus op euro. De nettoboekwaarde van het bebouwd terrein bekomt men door de optelsom van de nettoboekwaarde van het terrein respectievelijk het gebouw : terrein : euro gebouw : euro Totaal : euro (totale nettoboekwaarde) De onderneming verkoopt dus in feite gelijktijdig twee vaste activa : het terrein en het gebouw erop. Het verschil tussen euro en euro is positief en komt overeen met een gerealiseerde meerwaarde van euro. 550 Bank , Geboekte afschrijvingen op ,00 gebouwen 2200 aan Terreinen aanschaffingswaarde , Gebouwen aanschaffingswaarde , Meerwaarden op de realisatie van vaste activa ,00 De meerwaarden op de realisatie van materiële vaste activa kunnen worden opgenomen in rekening 741 van de MAR indien, gelet op de regelmaat en het normale karakter ervan, deze realisaties kaderen in de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap. Opmerking : de verkoopverrichting wordt in de praktijk vaak opgesplitst geboekt, en dat tussen : degene die opgenomen is in het verkoopdagboek, vaak wanneer er sprake is van btw, wat hier echter niet het geval is; degene die het mogelijk maakt alle rekeningen die aan het doorverkochte vast actief verbonden zijn, ongedaan te maken (tegenboeking). 4. Financiële vaste activa De MAR onderscheidt de financiële vaste activa van de geldbeleggingen. Onder Financiële vaste activa vinden we de duurzaam verworven effecten. Het bezit ervan is nuttig voor de activiteit van de onderneming, onder meer omdat deze laatste er een zekere invloed of controle mee kan uitoefenen op de vennootschap die de effecten heeft uitgegeven. Geldbeleggingen zijn effecten die verworven worden met het oog op inkomsten. Welke rekeningen vinden we onder Financiële vaste activa? Er zijn drie deelnemingsrekeningen en drie vorderingenrekeningen : 280 Deelnemingen in verbonden ondernemingen; 281 Vorderingen op verbonden ondernemingen; 282 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat; 283 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat; 284 Andere aandelen; 285 Overige vorderingen. De notie deelneming is nauw verbonden met de notie controle, d.w.z. de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid. Een onderneming wordt beschouwd als een verbonden onderneming wanneer een andere vennootschap 5

6 minstens 50 % bezit van de effecten ( maatschappelijke rechten ) van de emitterende vennootschap. Van een onderneming wordt gezegd dat ze een deelnemingsverhouding met een andere onderneming heeft indien deze minstens 10 % van de uitgegeven effecten bezit. Het bewijs van het tegendeel kan enkel en alleen in het tweede geval worden voorgelegd. Rekeningen 281 en 283 van de MAR bevatten respectievelijk de vorderingen op verbonden ondernemingen en de vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (onafhankelijk van de vervaldatum van de lening). Rekening 284 Andere aandelen wordt gedebiteerd op het bedrag van de waarde van de maatschappelijke rechten die verworven zijn om een duurzame band met de emitterende vennootschap te scheppen. Rekening 285 Overige vorderingen bevat de aanschaffingswaarde van vorderingen die tot doel hebben de activiteit van een andere onderneming duurzaam te steunen. Deze wordt niet opgenomen als deelneming (rekeningen 280 en 282 van de MAR). Rekeningen 280, 282 en 284 van de MAR zijn onderverdeeld in aanschaffingswaarde, nog te storten bedragen, geboekte meerwaarden en geboekte waardeverminderingen. De nog niet opgevraagde bedragen komen overeen met de sommen die bij de inschrijving op aandelen niet meteen betaald zijn. De bijkomende kosten (en de belastingen) die men heeft opgelopen bij de verwerving van de effecten, worden over het algemeen ten laste genomen. Dan zal rekening 657 Diverse financiële kosten worden gedebiteerd. Voorbeeld De onderneming SM schrijft in op het kapitaal van een naamloze vennootschap voor ,00 euro. Slechts 25 % van deze som, d.w.z ,00 euro, wordt rechtstreeks aan de NV gestort (via een bankoverschrijving). Er wordt overgegaan tot een boeking in het dagboek. De NV bezit een kapitaal van ,00 euro, dat voor 80 % in handen van de onderneming SM is. Het betreft dus een verbonden onderneming. De boekhoudkundige verwerking is als volgt : 2800 Deelnemingen in verbonden ,00 ondernemingen : aanschaffingswaarde 2801 aan Deelnemingen in ,00 verbonden ondernemingen : nog te storten bedragen 550 Bank ,00 Rekening 2801 zal naargelang van de latere oproepen tot kapitaalinbreng worden gedebiteerd door creditering op de rekening Bank. De vastrentende effecten, zoals de obligaties, zullen worden gedebiteerd op rekening 2852 Vastrentende effecten, waarbij het dubbele evenwicht wordt bekomen door creditering op de rekening Bank. Rekening 288 Borgtochten betaald in contanten neemt dan weer bijvoorbeeld als huurwaarborg betaalde bedragen op. Voor de deelnemingen en de aandelen die in de rubriek Financiële vaste activa zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen, worden waardeverminderingen toegepast indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag (cf. art. 66, 2 KB/W.Venn.). 4. Vorderingen op meer dan één jaar De vorderingen op meer dan één jaar zijn degene die een contractuele looptijd van meer dan één jaar hebben. Men gebruikt een detail van subrekening 29 van de MAR. De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar waarvan de vervaldatum binnen twaalf maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar gesitueerd is, worden overgeboekt naar de kortetermijnrekeningen (herclassificatie). In deze rubriek vinden we ook de te ontvangen opbrengsten die tijdens het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar zijn ontstaan en waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, indien het bedrag daarvan vaststaat of met nauwkeurigheid kan worden geschat. De pro rata van opbrengsten worden evenwel onder de overlopende rekeningen geboekt. 6

7 Vorderingen op lange termijn die verband houden met een onderneming die voorkomt in een rekening 28, moeten op deze specifieke rekeningen worden geboekt. De meest voorkomende gevallen van boeking van vorderingen op lange termijn zijn de contracten van huurfinanciering (in hoofde van de verhuurder) en de contracten van verkoop op afbetaling. Op vorderingen op meer dan één jaar worden waardeverminderingen toegepast indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag (cf. art. 68 KB/W.Venn.). Stéphane MERCIER Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave van de intracommunautaire handelingen 1. Situering van het probleem We vinden het nuttig de aandacht te vestigen op de inhoud van roosters 44 en 47 van de periodieke btw-aangifte. Uit de praktijk blijkt dat rooster 44 soms wordt gebruikt voor diensten die volgens de belastingadministratie zouden moeten worden opgenomen in rooster 47. Bijgevolg beantwoordt de opgave van de intracommunautaire handelingen niet langer aan de administratieve voorschriften. We brengen nog even in herinnering dat de opgave van de intracommunautaire handelingen de handelingen cumuleert die in roosters 44 (bepaalde diensten zie nr. 2) en 46 (vrijgestelde intracommunautaire leveringen) worden ingeschreven. Bovendien staat rooster 47 nog altijd los van de vermeldingen die gedaan worden in de opgave van de intracommunautaire handelingen. 2. Rooster 44 en opgave van de intracommunautaire handelingen Sinds 1 januari 2010 vermeldt rooster 44 van de periodieke btw-aangifte de intracommunautaire diensten die in een andere lidstaat van de Gemeenschap plaatsvinden, door toepassing van de algemene regel van artikel 21, 2 van het Btw-Wetboek. Kort gezegd : volgens deze algemene regel is de plaats van de diensten die een in België gevestigde belastingplichtige, btw-ontvanger met recht op aftrek van voorbelasting, verricht ten gunste van een klant die zelf belastingplichtig is (daarin begrepen de rechtspersoon die niet btw-plichtig is maar wel voor btw-doeleinden geïdentificeerd is) maar wiens plaats van vestiging zich bevindt in een andere lidstaat van de Gemeenschap, de plaats van vestiging van die klant. Dergelijke diensten zijn niet aan de Belgische btw onderworpen, omdat deze belasting verschuldigd is door de klant, en dat in de lidstaat waar hij gevestigd is. Volgens de voorschriften die gepubliceerd zijn op de website Fisconetplus van de belastingadministratie, horen alleen de diensten waarvan de plaatsbepaling volgens de algemene regel gebeurt, thuis in rooster 44. In de opgave van de intracommunautaire handelingen moeten de diensten die zo in een andere lidstaat van de Gemeenschap plaatsvinden, erin voorkomen met vermelding van de letter S. De intracommunautaire leveringen die in dezelfde opgave opgenomen worden en in rooster 46 van de periodieke aangifte vermeld worden, zijn er aangegeven met de letter L. Bijgevolg moet het bedrag van rooster 44 voor dezelfde totale waarde terug te vinden zijn onder code S van de opgave van de intracommunautaire 7

8 handelingen (door individualisering van de desbetreffende klanten en de sommen in kwestie). Hetzelfde geldt voor rooster 46, waarvan het totaalbedrag terug te vinden is in de opgave van de intracommunautaire handelingen, maar dan onder code L. 3. Rooster 47 en afwezigheid van een opgave van de intracommunautaire handelingen In afwijking van de hierboven aangehaalde algemene regel stelt 3 van artikel 21 van het WBTW een reeks afwijkende criteria in. In essentie betreft het de volgende handelingen : werken in onroerende staat, diensten van experts en makelaars in onroerende goederen of de diensten die erop gericht zijn de uitvoering van bouwwerken voor te bereiden, te coördineren of er toezicht op te houden : de plaats van deze diensten komt overeen met de plaats waar het onroerend goed gelegen is; personenvervoer (taxi s, autobussen, treinen enz.) : het criterium van plaatsbepaling wordt de plaats waar het vervoer wordt verricht, naar verhouding van de afgelegde afstanden; culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen en activiteiten : deze vinden plaats waar het evenement of de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt; restaurant- en cateringdiensten : deze worden geacht plaats te vinden waar deze diensten worden verricht (met uitsluiting van diensten die materieel worden verricht aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap verrichte gedeelte van een passagiersvervoer : de vertrekplaats van het vervoer wordt beschouwd als de plaats van deze diensten); verhuur op korte termijn van een vervoermiddel : dergelijke prestaties worden geacht plaats te vinden waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de huurder wordt gesteld. Onder korte termijn wordt verstaan het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste dertig dagen (en negentig dagen voor vervoer met een schip). De administratie verduidelijkt dat deze verschillende afwijkingen van de algemene regel van de plaats van vestiging van de btw-plichtige klant niet tot opnames in rooster 44 mogen leiden. Ze moeten worden ingeschreven in rooster 47 (samen met de andere handelingen waarin daar voorzien is, zoals onder meer de uitvoer). De opgave van de intracommunautaire handelingen heeft niets te maken met de handelingen die vermeld worden in rooster Bepaalde praktijken De hierboven aangehaalde onderscheiden met betrekking tot de inhoud van rooster 44 en van rooster 47 worden niet altijd gevolgd. Zo plaatsen sommigen stelselmatig in rooster 44 zowel de diensten die beantwoorden aan het algemene criterium van artikel 21, 2 van het Btw- Wetboek als degene die beantwoorden aan de afwijkende criteria van 3 van hetzelfde artikel. Bijgevolg bevat de opgave van de intracommunautaire handelingen ook de diensten waarvoor de afwijkingen van de algemene regel bedoeld zijn. Hoewel deze manier van doen geen enkele invloed heeft op de inning van Belgische btw en ze bovendien voor een aanvullende informatieverschaffing zorgt via de opgave van de intracommunautaire handelingen, worden de instructies van de belastingadministratie aangaande de manier van invullen van de periodieke btw-aangifte en de opgave van de intracommunautaire handelingen niet nauwgezet opgevolgd. Yvon Colson Btw-expert Extern medewerker Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Etienne VERBRAEKEN, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: // Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Maria PLOUMEN, Etienne VERBRAEKEN. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Advies 2010/15 CBN : afschrijvingsmethoden. 1. Waarderingsregels INHOUD. p. 1/ Advies 2010/15 CBN : afschrijvingsmethoden

Advies 2010/15 CBN : afschrijvingsmethoden. 1. Waarderingsregels INHOUD. p. 1/ Advies 2010/15 CBN : afschrijvingsmethoden BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Advies 2010/15 CBN : afschrijvingsmethoden p. 4/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 5 Advies 2010/15

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Btw nieuwigheden 2010

Btw nieuwigheden 2010 Btw nieuwigheden 2010 Plaats van de dienst periodieke aangifte opgave van de intracommunautaire diensten 1. Probleemstelling Met ingang van 1 januari 2010 ondergaat de toepassing van de btw belangrijke

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België. Bart Van Coile

Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België. Bart Van Coile Het nieuwe boekhoudrecht Omzetting van de Richtlijn UE 2013/34 in België Bart Van Coile Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB KB W.Venn. 30 januari 2001 Gewijzigd door het KB W.Venn. van 18

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van de belasting over»

Boekhoudkundige verwerking van de belasting over» 380 bijzondere regels balans vorderingen op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar»» Boekhoudkundige verwerking van de belasting over» de toegevoegde waarde in hoofde van de leden van» een btw-eenheid

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/14 Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie