Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever"

Transcriptie

1 BEROEPSKOSTEN BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht of het gaat om factoring met of zonder verhaal. Factoring is volgens het Hof slechts een variant van het meer algemeen begrip invordering van schuldvorderingen, ongeacht of zij verricht wordt met of zonder verhaal. In beide gevallen verstrekt de factor aan de klant diensten onder bezwarende titel 391. De Belgische BTW-Administratie volgt thans ook dit standpunt. Factoringdiensten, zowel deze met als deze zonder verhaal op diegene die de facturen overdraagt, vormen prestaties van invordering van schuldvorderingen die uitgesloten zijn van de BTW-vrijstelling voor financiële diensten (cf. art. 44, 3, 2 in fine W.BTW). Naast de eigenlijke factoringdiensten verstrekken factoringmaatschappijen dikwijls voorschotten aan hun cliënten. De Administratie is van oordeel dat de door de factoringmaatschappijen aan hun klant verleende voorschotten, een doel op zich zijn voor de klant en niet een middel om onder de beste voorwaarden de diensten inzake factoring te ontvangen. Dergelijke voorschotten worden daarom niet beschouwd als bijkomstige handelingen bij de factoringdiensten. Het verlenen van dergelijke voorschotten zijn bijgevolg kredietverrichtingen die van BTW zijn vrijgesteld op grond van art. 44, 3, 5 W.BTW 392. Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever 1. Principe Alle inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het uitoefenen van een betrekking in dienst van de werkgever, vormen in principe belastbare bezoldigingen (art. 30 en 31 WIB). Hierop wordt een belangrijke uitzondering gemaakt voor de vergoedingen die de werknemer ontvangt als terugbetaling van werkelijke uitgaven die eigen zijn aan de werkgever. Dergelijke vergoedingen zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en vormen een aftrekbare beroepskost in hoofde van de vennootschap. De kosten die eigen zijn aan de werkgever en waarvan de werknemer de terugbetaling verkrijgt, kunnen in hoofde van die werknemer geen aftrekbare beroepskosten uitmaken 393. Dezelfde principes gelden ook voor bedrijfsleiders. Kosten eigen aan de vennootschap zijn dus ook in hoofde van bedrijfsleiders niet belastbaar (art. 32, eerste lid, 1 WIB). De fiscale wet definieert het begrip kosten eigen aan de werkgever niet. Nochtans kunnen we stellen dat het om uitgaven gaat die normaal ten laste komen van de werkgever en die de werknemer om één of andere reden heeft voorgeschoten in het kader van zijn dienstverband en die door zijn werkgever worden terugbetaald. Of een uitgave eigen is aan de werkgever dan wel eigen is aan de werknemer is een feitenkwestie. Als courante voorbeelden van kosten eigen aan de werkgever kunnen worden vermeld: het gebruik van de eigen auto voor een verplaatsing in dienst van de werkgever, kosten gemaakt door de werknemer gedurende een zakenreis voor zijn werkgever, telefoonkosten, kosten voor thuisontvangst van zakenrelaties. De kosten gemaakt door de werknemer om zich naar zijn arbeidsplaats te begeven zijn echter kosten eigen aan de werknemer maar de vergoeding die de werkgever toekent om de bijkomende kosten te dekken tengevolge van de grotere afstand tussen woon- en werkplaats n.a.v. de verplaatsing van de bedrijfszetel is een kost eigen aan de werkgever, want hij is veroorzaakt door HvJ 26 juni 2003, zaak nr. C 305/01, MKG Kraftfahrzeuge Factory, TFR 2003, , noot M. DE MUNTER, Fiscoloog nr. 898, 4. Vr. en Antw. Kamer, , nr. 69, 14 maart 2005, 11457, Vr. nr. 604 van 18 januari 2005, VISEUR; Beslissing nr. E.T van 1 april 2005, Cass. 2 december 1994, FJF nr. 95/58. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

2 BEROEPSKOSTEN 61 een interne reorganisatie bij de werkgever 394. De Administratie sluit zich daarbij aan, maar enkel voor de werknemers die reeds in dienst waren op het ogenblik van de verplaatsing van de bedrijfszetel, en voor zover de vergoeding niet meer bedraagt dan de vergoedingen die de overheid toekent aan de ambtenaren en vastgesteld is volgens het werkelijk aantal bijkomende kilometers. Wanneer een vrij beroep uitsluitend uitgeoefend wordt in de vorm van een professionele vennootschap zijn de premies die de dokter, advocaat, enz. verschuldigd is in het kader van een professionele aansprakelijkheidsverzekering kosten eigen aan de vennootschap. Hetzelfde geldt voor lidmaatschapsbijdragen aan de Orde van Geneesheren, de Orde van Advocaten enz. Het feit dat de facturen in verband met de verzekering en de lidmaatschapsbijdragen op naam van de dokter, advocaat, enz. zijn gemaakt heeft geen belang Vermoeden van onbelastbaarheid Volgens de Administratie moet de werkgever een dubbel bewijs leveren, nl. dat het gaat om vergoedingen die hem eigen zijn en dat de vergoedingen ook effectief besteed zijn om dergelijke uitgaven te dekken. De rechtspraak is het daar niet mee eens en legt de bewijslast bij de Administratie. Het Hof van Cassatie meent dat artikel 31, laatste lid van het WIB het (weerlegbaar) vermoeden invoert dat de bedragen, die door de werkgever aan de werknemer worden terugbetaald als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, niet behoren tot de belastbare bezoldigingen van de werknemers 396. Het enkele feit dat de werkgever in gebreke blijft te bewijzen dat de vergoedingen daadwerkelijk toegekend zijn als een teruggave van kosten eigen aan de werkgever doet het wettelijk vermoeden van niet-belastbaarheid in het voordeel van de werknemer niet teniet 397. De werknemer hoeft de ontvangen sommen niet te verantwoorden t.o.v. de fiscus. Het is aan de Administratie om het positieve en controleerbare bewijs te leveren dat de terugbetaling van kosten in werkelijkheid een gehele of gedeeltelijke vermomde bezoldiging uitmaakt. De fiscus kan hiervoor een beroep doen op alle bewijsmiddelen van recht, vermoedens inbegrepen, met uitzondering van de eed 398. De administratie kan het bewijs leveren dat forfaitaire kostenvergoedingen in feite een verdoken bezoldiging uitmaken: zij kan daarbij steunen op vermoedens, zoals het forfaitair karakter van de vergoedingen, de wijze van betaling die geen controle mogelijk maakt, de dubbelzinnige omschrijving, de boekingswijze en het feit dat de betreffende bedragen in hoofde van de werkgever niet als een aftrekbare beroepskost werden aanvaard 399. Onvoldoende is evenwel te stellen dat de werknemer de betrokken kosten niet kan bewijzen. Op die wijze wordt de bewijslast immers ten onrechte omgekeerd 400. Uit het loutere feit dat de werknemer en zijn werkgever niet alle bewijselementen kunnen voorleggen die de fiscus nodig acht om de werkelijkheid van de uitgaven te onderzoeken, kan niet worden afgeleid dat het vermoeden van niet-belastbaarheid is weerlegd en dat de genoten sommen verdoken bezoldigingen uitmaken Brussel 18 december 1990, FJF nr. 91/ Rb. Luik 18 oktober 2000, Fiscoloog nr. 795, Cass. 30 oktober 1986, Bull.Bel. nr. 668, p. 136, FJF nr. 87/179; RW , 2219; Cass. 23 januari 1987, RW , 2226, FJF nr. 88/ Gent 7 januari 1992, FJF nr. 92/92; Antwerpen 21 april 1998, FJF nr. 98/ Cass. 23 januari 1987, FJF nr. 88/79; Gent 7 januari 1992, Fisc. Koer., 1992, , noot W. DEFOOR; FJF nr. 92/92; Brussel 29 april 1994, AFT 1994, 326 noot J. BAETEN; Antwerpen 11 januari 2000, FJF nr. 2000/ Brussel 7 mei 1991, Bull.Bel. 1992, nr. 721, 2976; Brussel 29 april 1994, AFT 1994, 326, Fid. Ber., 1994, 103; Luik 11 juni 1997, FJF nr. 97/276; Antwerpen 20 oktober 1998, FJF nr. 99/156; Bergen 1 oktober 1999, FJF nr. 2000/39. Contra: Antwerpen 12 oktober 1999, Fiscoloog 1999, nr. 730, 7; Gent 13 april 2000, Fiscoloog nr. 756, 10 waarbij gesteld wordt dat het forfaitair karakter van de kostenvergoeding op zichzelf niet bewijst dat de vergoeding een verdoken bezoldiging vormt. 400 Brussel 29 mei 1998, FJF nr. 99/ Gent 29 januari 2002, Fiscoloog nr. 837, LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2014

3 BEROEPSKOSTEN De terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever De terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever kan vooreerst gebeuren op basis van voorlegging van bewijsstukken. Het betrokken personeelslid dient dan een onkostennota in bij zijn werkgever waaraan de bewijsstukken worden gehecht. Dergelijke terugbetalingen leveren in de praktijk weinig moeilijkheden op. Dit vergt echter een grote discipline van de werknemer: hij moet nauwkeurig alle bewijsstukken bewaren. De werkgever van zijn kant moet een zekere administratie voeren (goedkeuring en verwerking van de onkostenstaten). Om administratieve rompslomp te vermijden en om te voorkomen dat men allerlei kleine bedragen moet terugbetalen, nemen vele ondernemingen hun toevlucht tot het terugbetalen van kosten eigen aan de werkgever op forfaitaire basis. Bovendien kunnen dan ook kosten worden terugbetaald waarvoor doorgaans geen bewijsstukken voorhanden zijn (bv. telefoonkosten). De Administratie maakt ter zake een onderscheid tussen forfaits vastgesteld overeenkomstig ernstige normen en andere forfaits. Enkel forfaits die zijn opgenomen in de administratieve commentaar worden beschouwd als ernstige forfaits, nl. de forfaitaire terugbetalingen van autokosten; de forfaitaire dagvergoedingen voor dienstreizen in België; de forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen; de forfaitaire verblijfsvergoedingen en ARAB-vergoedingen in de sector van het goederenvervoer over de weg. 4. Individuele fiches De vaste vergoedingen toegekend aan personeelsleden als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door het indienen van individuele fiches en een samenvattende opgave (art. 57, 3 WIB). In een Bericht aan de werkgevers zet de Administratie uiteen hoe men de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever op de individuele fiches en samenvattende opgaven moet verwerken 402. De verwerking op de fiche verschilt naargelang de wijze van terugbetaling: gebeurt de terugbetaling op voorlegging van bewijsstukken of op forfaitaire wijze volgens ernstige normen, dan volstaat het JA-bewijsstukken of JA-ernstige normen te vermelden op de fiche; gebeurt de terugbetaling op forfaitaire wijze zonder ernstige normen dan moet het bedrag van de vergoeding vermeld worden. Wanneer de vennootschap nalaat de kosten op gepaste wijze te verantwoorden riskeert zij dat een bijzondere aanslag geheime commissielonen wordt gevestigd in haren hoofde 403. Deze afzonderlijke aanslag bedraagt 300% (+ 3% ACB). 5. De forfaitaire vergoeding voor autokosten Het gebeurt frequent dat een werknemer of bedrijfsleider zijn eigen wagen gebruikt voor verplaatsingen in dienst van de vennootschap en dat de vennootschap hem daarvoor een forfaitaire vergoeding per afgelegde kilometer betaalt. De vergoeding wordt geacht overeen te komen met werkelijke kosten (en bijgevolg niet belastbaar in hoofde van de genieter), op voorwaarde dat ze niet meer bedraagt dan de vergoeding die de Staat betaalt aan zijn ambtenaren en werd berekend op basis van werkelijk afgelegde kilometers. Wanneer de door de werkgever uitbetaalde kilo- 402 BS 24 maart Antwerpen 6 september 1988, Bull.Bel. 1989, 1259; Grondwettelijk Hof, 25 november 2010, Fiscoloog nr. 1229, p. 7, AFT (I) 2011, nr. 5, 10. Infra, Deel 8, Hfdst. 4, p LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

Hoe aftrekbaar zijn studiekosten als beroepskost?

Hoe aftrekbaar zijn studiekosten als beroepskost? Hoe aftrekbaar zijn studiekosten als beroepskost? Noot bij Hof van Beroep te Brussel 27 februari 2009 1 1. Het arrest 1.1 Feiten Een algemeen geneesheer specialiseert zich als orthopedisch chirurg. Hiervoor

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %?

Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %? 25 juni 2014 Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %? Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1391, p. 9, BIBLO Zoals in een vorige editie gemeld, maakt

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1966-1971) door Yvette SCHOENTJES-MERCHIERS Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent HooFDSTUK I EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK VRIJHEID

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! 25-26 ftv 26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! Naast goederenrechtelijke zekerheden, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht, spelen persoonlijke zekerheden in de vorm van

Nadere informatie

Alcohol op het werk:

Alcohol op het werk: Alcohol op het werk: mag werkgever 1 bloedproef gebruiken om dronkenschap of alcoholintoxicatie aan te tonen? Er is de laatste tijd wat te doen geweest rond het al of niet afnemen van een ademtest voor

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar?

Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar? Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar? Nieuwjaar betekent voor veel ondernemingen niet alleen recepties organiseren, maar ook cadeaus uitdelen. Een flesje wijn bijvoorbeeld of een kalender.

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler)

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie