Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd"

Transcriptie

1 Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

2 Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap 10 Kluis, kredieten en verzekeringen 14 Vereffening van tegoeden 18 Aangifte van de nalatenschap 20 Kosten 22 Uw geldzaken opnieuw organiseren 24 2 Goed geïnformeerd

3 Inleiding De erfgenamen kunnen de formaliteiten ook regelen in een kantoor dat dichterbij gelegen is BNP Paribas Fortis staat klaar om u te helpen, ook in moeilijke momenten BNP Paribas Fortis en uw kantoor in het bijzonder, zullen al het mogelijke doen om u bij te staan. De erfgenamen kunnen een ander kantoor kiezen dan het kantoor waar de overledene klant was. Zo kunnen zij opteren voor een kantoor dichter bij huis, bijvoorbeeld. Het kantoor zorgt meteen voor alle formaliteiten in verband met de bank- en verzekeringsproducten die via BNP Paribas Fortis werden verkocht. Zodra u zich in staat voelt om uw financiële toestand te bespreken, zal BNP Paribas Fortis u optimaal advies verlenen, rekening houdend met uw persoonlijke situatie. Een overlijden komt vaak onverwacht. Op korte termijn moeten dan een heleboel zaken geregeld worden. Uw notaris zal al uw vragen beantwoorden Ook financiële. Soms is daar niet veel tijd voor. Toch dienen ze afgehandeld te worden binnen de voorgeschreven termijnen en volgens welbepaalde regels. Enkel zo vermijdt u geschillen met bijvoorbeeld de erfgenamen of met de fiscale administratie. Goede informatie is dus onontbeerlijk. Daarom belicht deze brochure de verschillende stappen die gevolgd moeten worden na het overlijden van een dierbare. Hebt u vragen of wilt u sommige onderwerpen diepgaander bespreken? De specialisten in onze kantoren zullen u graag met raad en daad bijstaan. Neem gerust contact op om een afspraak te maken. Deze brochure is samengesteld op basis van de wettelijke en fiscale voorschriften en de administratieve richtlijnen zoals die van kracht zijn op het ogenblik van publicatie. Uiteraard kunnen deze voorschriften na de publicatiedatum van deze brochure wijzigen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 3

4 Overlijden van een naaste Gehuwd of wettelijk samenwonend? Gehuwd of samenwonend? De juridische gevolgen voor de nalatenschap zijn heel verschillend Bij een overlijden hangt de situatie van de langstlevende partner af van het feit of hij/zij gehuwd was, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend. Dat heeft belangrijke juridische ge volgen voor de nalatenschap en praktische ge volgen voor de financiën en de rekeningen van het gezin. De informatie in deze brochure heeft uitsluitend betrekking op gehuwden In deze brochure is de informatie over de langstlevende echtgeno(o)t(e) gebaseerd op de situatie van gehuwde mensen. Woonde u samen? Vraag dan beslist informatie aan uw notaris Als u met de overledene samenwoonde, raden wij u aan een beroep te doen op een notaris die contact zal opnemen met BNP Paribas Fortis. Zo kunnen wij u veel beter bijstaan door rekening te houden met uw persoonlijke situatie en de gevolgen daarvan. 4 Goed geïnformeerd

5 Aan wie moet u het overlijden aangeven? U moet het overlijden in elk geval eerst aangeven aan de Burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Volgende documenten zullen gevraagd worden: een door de arts opgesteld overlijdensattest; de identiteitskaart van de overledene; het trouwboekje van de overledene als deze gehuwd was. Deze formaliteit wordt steeds vaker geregeld door de begrafenisondernemer. De Burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op en bezorgt u de uittreksels uit de overlijdensakte. Deze documenten zullen u door verschillende instanties, waaronder de bank, gevraagd worden. Om de opeenvolgende formaliteiten bij een overlijden zo goed mogelijk te organiseren, dient u zeker het overlijden te melden aan de andere diensten, instanties en personen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de overledene kan het gaan om: de werkgever; de pensioeninstellingen; het ziekenfonds of mutualiteit dat vaak een deel van de begrafeniskosten terugbetaalt; de notaris van de overledene en/of uw eigen notaris; de banken; de verzekeringsmaatschappijen; de eigenaar van de door de overledene gehuurde woning; de huurder van de woning die door de overledene werd verhuurd; het kinderbijslagfonds; de dienst Inschrijving van de voertuigen; andere zoals: telefoon-, kabel-, water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij... Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 5

6 Verplichtingen van de bank Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de bank? Blokkering van de activa van de overledene en zijn/haar echtgeno(o)t(e) Wanneer een klant van de bank overlijdt, worden zijn activa tijdelijk onbeschikbaar gemaakt om de belangen van alle erfgenamen te beschermen en om de bank de mogelijkheid te geven haar fiscale verplichtingen te vervullen. Zodra de bank het overlijden verneemt, mogen de kluis en de rekeningen van de overledene dus niet meer gebruikt worden. De rekeningen en de kluis van de echtgeno(o)t(e) moeten eveneens geblokkeerd worden, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Bij samenwonenden worden enkel de rekeningen en de kluis waarvan de overledene houder of medehouder was, geblokkeerd. Belangrijk Sedert 31 augustus 2009 mag onder bepaalde voorwaarden een voorschot worden toegekend aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende. Het mag niet meer bedragen dan 50% van de creditsaldi van de door de wet aangewezen zichten spaarrekeningen op de dag van het overlijden en het mag ook niet meer bedragen dan euro. Uw kantoor zal u alleszins oplossingen voorstellen zodat uw gezin over financiële middelen blijft beschikken. De bank zal de activa deblokkeren na ontvangst van de nodige documenten en van de gezamenlijke instructies van alle erfgenamen. De procedure voor deblokkering van de activa is eenvoudiger als er geen erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte wonen. Sedert 1 juli 2012 mag de bank de tegoeden uit een nalatenschap pas vrijgeven als zij beschikt over een akte/ erfrechtverklaring. Zo'n verklaring bevestigt dat de erflater en zijn erfgenamen geen schulden meer hebben aan de fiscus en/of aan de sociale zekerheid. Zijn er nog wel schulden, dan moeten die eerst betaald zijn vóór de bank de tegoeden van de nalatenschap aan de erfgenamen kan geven. 6 Goed geïnformeerd

7 De bank is trouwens persoonlijk verantwoordelijk als ze de tegoeden uit de nalatenschap vrij zou geven zonder te beschikken over de akte/erfrechtverklaring. In dat geval zou de bank dus zelf de wettelijk verschuldigde fiscale en/of sociale schulden moeten betalen. Toch kan de bank in afwachting van de akte/erfrechtverklaring het geld voor een aantal kosten ter beschikking stellen. Daarbij gelden een aantal voorwaarden. Het geld is o.a. bedoeld voor de begrafeniskosten, de kosten in verband met de laatste ziekte en een aantal kosten in verband met de laatste verblijfplaats. In afwachting van de akte/erfrechtverklaring en alweer onder bepaalde voorwaarden kan de bank ook een voorschot van maximaal EUR vrijgeven aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. Verzending van de lijst met de activa van de overledene en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) naar de Administratie van de registratie De wet op de successierechten vereist dat de banken, wanneer één van hun klanten en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) met woonplaats in België overlijdt, een lijst op stellen van alle bedragen en alle waarden die zij houden in naam van de overledene en/of van zijn/haar echtgeno(o)t(e). Zij moeten deze lijst meedelen aan de Administratie van de registratie voordat zij deze waarden uitbetalen, overdragen of teruggeven aan de erfgenamen, legatarissen, schenkers en andere rechthebbenden. Deze lijst weerspiegelt de toestand op uur van de dag van het overlijden. De lijst van de activa en effecten wordt dus samengesteld op basis van de toestand op de dag vóór het overlijden. Ook de verzekeringsmaatschappijen moeten een fiscale lijst bezorgen aan de Administratie van de registratie. Deze lijst moet in het bijzonder alle levensverzekeringen vermelden in verband met dit overlijden. De lijst moet de naam van de overledene, de polisnummers, de naam van de begunstigden en de verzekerde kapitalen vermelden. Met het oog op de aangifte van de nalatenschap ontvangen de erfgenamen en/of de begunstigden informatie over de aangifte van de vereffende of te vereffenen bedragen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 7

8 Verplichtingen van de bank BNP Paribas Fortis staat u terzijde Het is belangrijk dat u alle originele facturen bewaart. U zult ze immers bij de aangifte van de nalatenschap moeten voegen als bewijs van de betaalde kosten Uw rekeningen zijn dan wel tijdelijk onbeschikbaar, maar uw kantoor van BNP Paribas Fortis kan u daarvoor aangepaste oplossingen voorstellen binnen de wettelijke begrenzing voor het vrijmaken van gelden zoals hierboven beschreven: drukken en verzenden van rouwberichten; publicatie van een rouwbericht in de krant; de organisatie van de uitvaartplechtigheid; de begrafenismaaltijd Een aantal facturen kunt u, onder bepaalde voorwaarden, meteen betalen een nieuwe zichtrekening openen voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) en er het voorschot op storten zodat hij of zij de dagelijkse uitgaven kan blijven betalen; de hierna vermelde facturen voor begrafeniskosten en laatste medische kosten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, meteen worden betaald op verzoek van een erfgenaam of de notarisvereffenaar; deze facturen worden rechtstreeks aan de schuldeiser betaald op voorwaarde dat er voldoende activa zijn en dat het betrokken kantoor van BNP Paribas Fortis akkoord gaat. Deze kosten kunnen sterk variëren naargelang de gemaakte keuzes: begrafenis of crematie, aankoop van een concessie, plechtigheid De medische kosten De kosten die, onder bepaalde voorwaarden, rechtstreeks aan de schuldeiser betaald kunnen worden, betreffen de periode van twaalf maanden vóór het overlijden. De begrafeniskosten Sommige kosten worden door de begrafenisonderneming gefactureerd, bijvoorbeeld: de formaliteiten en de belastingen: overlijdensakte, mortuarium, vervoer...; de doodskist; 8 Goed geïnformeerd

9 Het pensioen van de overledene Wat moet u doen in verband met de pensioenen? De pensioenadministratie zal meedelen of bepaalde bedragen teruggestort moeten worden Uw pensioeninstelling bezorgt u alle nuttige info Als de overledene en/of de langstlevende echtgeno(o)t(e) een pensioen ontving(en), moet de betrokken instelling op de hoogte worden gebracht. Deze bepaalt dan of er ten onrechte bedragen werden gestort. In voorkomend geval moeten die dus door de erfgenamen terugbetaald worden. Ook wordt het geactualiseerde bedrag van het toekomstige pensioen van de echtgeno(o)t(e) vastgesteld. Het toekomstige pensioen van de overlevende echtgenoot wordt berekend In een aantal gevallen zal de terugbetaling van na het overlijden ten onrechte gestorte bedragen rechtstreeks via BNP Paribas Fortis verlopen. In andere gevallen zal de pensioenkas contact opnemen met de erfgenamen. Elke instelling kan u hiervoor alle nodige informatie geven. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 9

10 De regeling van de nalatenschap Formaliteiten rond de nalatenschap Het document waar u het overlijden mee aangeeft bij de bank Om het overlijden bij uw kantoor van BNP Paribas Fortis aan te geven, dient u een kopie van de overlijdensakte te overhandigen. Deze akte wordt opgesteld door de Burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden De overlijdensakte wordt verleden door de gemeente waar het overlijden plaats had Aanvaardbare documenten Akte van bekendheid of erfrechtverklaring Attest van erfopvolging Door wie worden ze afgeleverd? Door een Belgische notaris Door het registratiekantoor 10 Goed geïnformeerd

11 plaatsvond. Dat is dus niet noodzakelijk de gemeente waar de overledene woonde. Bij overlijden in het buitenland kunt u zich wenden tot het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade. Documenten ter identificatie van de erfgenamen Naargelang de financiële en familiale situatie van de overledene zal uw kantoor van BNP Paribas Fortis u informeren over welke documenten u nodig hebt ter identificatie van de erfgenamen. Formaliteiten in specifieke gevallen In bepaalde specifieke situaties kunnen nog aanvullende formaliteiten vereist zijn. (Cf. tabel hieronder) Formaliteiten in specifieke gevallen Specifieke situatie De overledene was gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. De overledene heeft een testament gemaakt. Er werden levensverzekeringen afgesloten op het hoofd van de overledene. Een van de erfgenamen is minderjarig of werd juridisch handelingsonbekwaam verklaard. De overledene had, bij zijn overlijden, zijn gewone verblijfplaats in het buitenland. Een van de erfgenamen of een van de begunstigden van de levensverzekering woont buiten de Europese Economische Ruimte. De overledene woonde wettelijk of feitelijk samen. De overledene had kinderen buiten het huwelijk of uit een vorig huwelijk. Te vervullen formaliteiten De tussenkomst van een notaris is nodig om de rekeningen en de kluis van de langstlevende echtgeno(o)t(e) te kunnen deblokkeren: -> hetzij door de aflevering van de akte van erfopvolging (waarin het huwelijksvermogenstelsel wordt vermeld); -> hetzij door een gewoon schrijven van de notaris waarin deze de scheiding van goederen op moment van overlijden bevestigt. In dat geval moet er altijd een notaris tussenkomen. In dat geval zijn de levensverzekeringspolissen nodig. Minderjarige of juridisch handelingsonbekwame erfgenamen worden door de wetgever bijzonder beschermd. Daarom moet voor deze nalatenschappen een notaris worden ingeschakeld. Die zal u helpen bij de nodige formaliteiten. Let op: als de begunstigde van een levensverzekeringscontract minderjarig is, kan dit contract geregeld worden via zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Uw kantoor zal u zo nodig alle vereiste informatie geven. Wat ook de nationaliteit van de overledene is, het is de wet van de Staat op wiens grondgebied de overledene bij zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats had, die de vereiste documenten bepaalt. Uw kantoor zal u hierover alle nodige informatie geven. De erfgenamen of de begunstigden van de levensverzekering moeten zich richten tot de Ontvanger van het registratiekantoor voor het stellen van de vereiste borg volgens de geldende wettelijke voorschriften. Na deze procedure zal de Ontvanger zijn machtiging geven voor de vrijgave van de bankactiva, de betaling van de verzekerde kapitalen bij overlijden en de overhandiging van de inhoud van de kluis. Het door de Ontvanger van het registratiekantoor afgeleverde attest moet uitdrukkelijk 'BNP Paribas Fortis NV' vermelden voor de betaling van de bankactiva en de overhandiging van de inhoud van de kluis, en AG Verzekeringen nv voor wat de betaling van de verzekerde rendementen betreft. Samenwonenden zijn niet elkaars erfgenaam, tenzij ze maatregelen in die zin getroffen hebben (testament...). Sinds 18 mei 2007 krijgen wettelijk samenwonenden (d.w.z. degenen die een verklaring van samenwoning hebben afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand) automatisch het recht op het vruchtgebruik van de woning waar het samenwonende koppel leefde en van de inboedel daarvan tenzij het testament anders bepaalt. In de praktijk zullen de te treffen maatregelen verschillen volgens de situatie van het paar. De tussenkomst van een notaris wordt hier aanbevolen. De tussenkomst van een notaris wordt hier aanbevolen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 11

12 De regeling van de nalatenschap 12 Goed geïnformeerd

13 De procedure bij een overlijden door ongeval Een overlijden ten gevolge van een ongeval kan, indien het ongeval beantwoordt aan de definitie van de geldende algemene voorwaarden, gedekt zijn door een Rekeningverzekering of door een specifieke Effectenrekeningverzekering. De twee formules garanderen de uitbetaling van een kapitaal. Wanneer het kantoor het overlijden verneemt, zal het nagaan of er zulke verzekering(en) afgesloten werden. Belangrijk Wanneer een vergoeding verschuldigd is, neemt AG Insurance via het BNP Paribas Fortis-kantoor contact op met de begunstigde(n) om de betaling te regelen. Het kantoor berekent het bedrag waarop u recht hebt in het kader van eventuele Rekening- en andere verzekeringen Vereiste documenten Waarvoor dienen ze? Door wie worden ze afgeleverd? Kopie van de overlijdensakte. Dit document is altijd vereist. Proces-verbaal of krantenartikel. Om het verzekerde kapitaal te kunnen uitbetalen, moet de bank in het bezit zijn van een door de begunstigde(n) ingevuld en ondertekend formulier. Er moet ook een geneeskundig getuigschrift worden bijgevoegd waarin het overlijden door ongeval wordt vastgesteld. De kopie van de overlijdensakte dient om het overlijden en de overlijdensdatum wettelijk vast te stellen. Een proces-verbaal waarin de omstandigheden van het ongeval worden beschreven of een krantenartikel versnellen de behandeling van het dossier. Als u geen krantenartikel hebt dat verslag uitbrengt over het ongeval, kunt u altijd het nummer van het proces-verbaal vragen aan de politie. Dit formulier moet een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de omstandigheden van het ongeval bevatten. Bovendien kunt u aan de hand van dit formulier de betaling van het verzekerde kapitaal aanvragen. De overlijdensakte wordt opgesteld door de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden zich heeft voorgedaan. Dat is dus niet noodzakelijk de gemeente waar de overledene woonde. Bij overlijden in het buitenland kunt u zich wenden tot het Belgisch consulaat of de Belgische ambassade. Politie - Pers U kunt dit formulier krijgen in uw kantoor. Het moet worden ingevuld en ondertekend en binnen 30 dagen na het overlijden aan de bank worden overhandigd. Het geneeskundige getuigschrift wordt ingevuld door de behandelende arts of de dienst spoedgevallen die het overlijden heeft vastgesteld. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 13

14 Kluis, kredieten en verzekeringen Wat moet u doen als er een kluis werd gehuurd op naam van de overledene en/of de echtgeno(o)t(e)? Bij de opening van een kluis wordt een inventaris van de inhoud opgemaakt Algemene regel Zodra de bank ingelicht wordt over het overlijden van een klant, is zij verplicht om de kluis van de overledene te blokkeren. Ook de kluis van de echtgeno(o)t(e) moet worden geblokkeerd, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten. Na ontvangst van de nodige documenten zal het kantoor in overleg met de erfgenamen of hun vertegenwoordiger(s), en eventueel met de notaris, een datum afspreken waarop de kluis zal worden geopend. Het kantoor is verplicht om het Registratiekantoor hierover in te lichten vóór de datum waarop de kluis zal worden geopend. Als de sleutel zoek is of als de erfgenamen de geheime code niet kennen, moet de kluis opengeboord worden. Bij de opening van een kluis moet een inventaris van de inhoud worden opgemaakt. De inventaris wordt opgesteld door een medewerker van het kantoor en ondertekend door alle aanwezigen. De inventaris kan ook door een notaris worden opgemaakt. Alle erfgenamen moeten aanwezig zijn of iemand volmacht geven om hen te vertegenwoordigen. Als dat niet het geval is, mag de kluis niet geopend worden. 14 Goed geïnformeerd

15 Uitzonderingen In een aantal specifieke gevallen wordt een verschillende procedure toegepast. In dat geval moeten de erfgenamen niet aanwezig zijn, wel de langstlevende echtgeno(o)t(e) of diens gevolmachtigde. De inhoud van een kluis op naam van de overlevende echtgenoot geeft aanleiding tot een fiscale inventarisatie Een van de erfgenamen woont buiten de EER (Europese Economische Ruimte) De inhoud van de kluis kan maar worden vrijgemaakt na overhandiging van een deblokkeringsattest van het Registratiekantoor. Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen In principe wordt de inhoud van de kluis op naam van de overlevende echtgeno(o)t(e) niet opgenomen in de eigenlijke nalatenschap. Een fiscale inventaris met voorafgaande kennisgeving aan het Registratiekantoor blijft evenwel verplicht. Er ligt een testament in de kluis Tijdens de opening van de kluis kan er een testament worden aangetroffen. De inhoud van de kluis met inbegrip van het testament moet terug in de kluis worden gelegd, die dan opnieuw wordt geblokkeerd. Enkel een notaris kan het testament in ontvangst nemen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 15

16 Kluis, kredieten en verzekeringen Wat moet u doen als de overledene kredieten bij BNP Paribas Fortis had? Woonkrediet In de meeste gevallen wordt er tegelijk met het hypothecair krediet ook een Schuldsaldoverzekering afgesloten. Die dekt de terugbetaling van het kapitaal en de interesten die de overledene nog verschuldigd was. Bij het overlijden van de verzekerde wordt de Schuldsaldoverzekering uitgevoerd. Het is mogelijk dat de erfgenamen een deel van het krediet verschuldigd zijn als dit niet integraal gedekt was door de Schuldsaldoverzekering. Een schuldsaldoverzekering dekt de terugbetaling van het kapitaal en de nog verschuldigde interesten 16 Goed geïnformeerd

17 Wat moet u doen als de overledene verzekerd was via BNP Paribas Fortis? Wanneer het krediet aangegaan werd door gehuwden of gezamenlijke kredietnemers, wordt het overlijdensrisico vaak over beide hoofden verdeeld. Als een van de gezamenlijke kredietnemers overlijdt, zal de verzekering slechts het kapitaal betalen dat op het hoofd van de overledene verzekerd was. De partner moet in voorkomend geval zijn/haar deel van het krediet blijven betalen. Lening op afbetaling kredietopening Uw kantoor zal nagaan of er een overlijdensverzekering via BNP Paribas Fortis afgesloten werd bij het aangaan van een Lening op afbetaling of bij een kredietopening. Ontbreekt zo een Overlijdensverzekering, moeten de erfgenamen de aflossingen verder betalen of het schuldsaldo in één keer terugbetalen. Borg Als de overledene zich borg gesteld heeft voor een krediet, wordt de borgstelling overgedragen naar de erfgenamen. Als de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt, moeten de erfgenamen de verplichtingen van de overleden borg op zich nemen. De informatie in deze brochure heeft enkel betrekking op de verzekeringen die afgesloten werden via BNP Paribas Fortis Levensverzekering Zodra het kantoor beschikt over een kopie van de overlijdensakte, wordt overgegaan tot een inventarisatie van de levensverzekeringen die de overledene vermelden als 'verzekerde'. Deze levensverzekeringen zullen worden vereffend aan de begunstigde(n) die in het verzekeringscontract vermeld staan. Is er geen aangeduide begunstigde of kan die begunstiging niet toegewezen worden, dan geldt de successie als begunstigde van de verzekering. Woonverzekering Een nieuwe polis dient opgemaakt te worden op naam van één van de erfgenamen. Zo blijven de onroerende goederen ononderbroken beschermd in afwachting dat er een definitieve beslissing valt over hun bestemming. De andere erfgenamen zijn automatisch meeverzekerd. Vermeldt de polis de overledene als medenemer van het verzekeringscontract, dan is geen nieuwe polis vereist. De verzekering blijft doorlopen op naam van de nemer. Zo nodig zult u uiteraard de domiciliëring voor de betaling van de premie moeten veranderen. Familiale verzekering Er wordt een nieuwe polis opgemaakt op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of een andere hoofdverzekerde die het vastgoed bewoont waardoor diens burgerlijke aansprakelijkheid privéleven gedekt blijft. Was de overledene alleenstaande, dan wordt de polis geannuleerd. Autoverzekering Als de overledene de verzekeringnemer was en als de langstlevende echtgeno(o)t(e) de polis wenst te behouden, is het voldoende om via het kantoor een aanpassing van de polis te vragen. Als de overledene 'medeverzekeringnemer' was, wordt de verzekering gewoon behouden op naam van de verzekeringnemer. Zo nodig dient enkel de domiciliëring voor de premiebetaling aangepast te worden. Als een andere erfgenaam dan de langstlevende echtgeno(o)t(e) de polis wil overnemen, moet er een nieuwe polis worden opgemaakt op naam van de nieuwe eigenaar van het voertuig. Zo nodig kan de nummerplaat overgezet worden op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of een kind. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 17

18 Vereffening van tegoeden Hoe verloopt de vereffening van de tegoeden? Tijdens de afspraak in het kantoor komen verschillende zaken aan bod om de rekeningen te kunnen deblokkeren Zodra alle vereiste documenten overhandigd zijn, zal het kantoor de banktegoeden vereffenen volgens de gezamenlijke instructies van de erfgenamen of de instructies van de door de erfgenamen gemachtigde notaris-vereffenaar. De erfgenamen kunnen vertegenwoordigd worden bij volmacht. Dat geldt ook voor de betaling van de kapitalen van de levensverzekeringscontracten. Tijdens uw afspraak met het kantoor zullen verschillende onderwerpen besproken worden: de overdracht van de rekeningen op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) in vruchtgebruik en op naam van de kinderen in blote eigendom in geval van opsplitsing van de eigendom (dit om een bijkomende belasting in hoofde van de kinderen te vermijden bij overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e)), of de sluiting van de rekeningen; de overdracht van effecten; de lopende kredieten; het vermogensonderzoek en de opstelling van een planning, de herbelegging door de begunstigde(n) van het nu vrijgemaakte verzekerde kapitaal. Daarna worden de rekeningen gedeblokkeerd. Als de overledene bovendien zelfstandige was, een vrij beroep 18 Goed geïnformeerd

19 In geval van scheiding moet u extra aandacht besteden aan uw gemeenschappelijke verzekeringen uitoefende of bedrijfsleider was, kunnen wij u helpen bij de formaliteiten rond de voortzetting of overdracht van zijn/haar beroep sactiviteit. Erft u beleggingen of bent u begunstigde van een levensverzekering, maak dan een afspraak met de beleggingsexpert in uw kantoor om te spreken over de tegoeden en de beleggingen die de overledene bezat. Dat geldt voor de beleggingen van de overledene: kasbons, sicavs, beveks, klikfondsen, obligaties, aandelen... Dat geldt ook voor de financiële levensverzekeringen (Easy Fund Plan, Free Invest Plan...). Deze verzekeringen nemen een einde als de overledene de verzekerde was. In dat geval wordt het verzekerde kapitaal overlijden uitbetaald aan de begunstigden die in het contract zijn vermeld ingeval van overlijden. Een gesprek wordt aangeraden om verschillende redenen: de beleggingsdoelstellingen en -plannen van de overledene stemmen niet noodzakelijk overeen met die van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of andere erfgenamen; het risicoprofiel van de beleggingen van de overledene kan verschillen van dat wat de langstlevende echtgeno(o)t(e) of andere erfgenamen wensen; ook op het vlak van de gewenste beleggingshorizon, kennis van de financiële markten en ervaring in beleggen kunnen er zulke verschillen zijn; aan de hand van een vragenlijst kan het persoonlijke beleggersprofiel van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of andere erfgenamen in kaart worden gebracht zodat de te volgen strategie concreet vertaald wordt in advies op maat; als bepaalde beleggingen te gelde worden gemaakt, moeten de verkooptransacties zorgvuldig worden gepland aangezien de timing, het aanbod op de financiële markten en tal van andere factoren een belangrijke rol spelen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 19

20 Aangifte van de nalatenschap Wat moet er in de aangifte van nalatenschap staan die door de erfgenamen wordt ingediend? De aangifte moet geschieden binnen de 4 maanden na het overlijden Algemene inhoud De erfgenamen en de begunstigden van een levensverzekering moeten een aangifte opstellen die de activa en passiva van de overledene vermeldt. Die aangifte kan ook door een notaris worden opgesteld. Binnen 4 maanden na het overlijden dient de Administratie van de registratie in het bezit te zijn van de aangifte van de nalatenschap. Voor een overlijden in een ander Europees land geldt een termijn van 5 maanden; voor een overlijden buiten Europa is dit 6 maanden. Het registratiekantoor waar de aangifte moet worden ingediend, is het kantoor bevoegd voor de plaats waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de overledene in de loop van de 5 jaar vóór zijn overlijden in verschillende Gewesten heeft gewoond, moet de aangifte worden ingediend bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats in het Gewest waar de fiscale woonplaats van de overledene het langst gevestigd was gedurende die 5 jaar. Vorm en inhoud van de aangifte van nalatenschap zijn voorgeschreven door de wet. U kunt een voorbeeldformulier halen bij het registratiekantoor. Doorgaans dienen de erfgenamen een gemeenschappelijke aangifte in, maar iedereen kan zijn eigen aangifte indienen. 20 Goed geïnformeerd

21 Maak een lijst met alle bankrekeningen en de plaats waar ze bewaard worden De aangifte van de nalatenschap biedt een gedetailleerd verslag van alle bestanddelen van het vermogen De onderdelen van de aangifte De aangifte van nalatenschap moet verplicht vermelden: de identiteit van de overledene en de plaats en datum van het overlijden; de identiteit van de eventuele echtgeno(o)t(e); de identiteitsgegevens van alle erfgenamen, legatarissen en begiftigden en hun eventuele echtgenoten met daarbij hun graad van verwantschap met de overledene, het aandeel dat zij krijgen en om welke reden zij dat aandeel hebben gekregen (wettelijke erfopvolging, huwelijkscontract, testament, schenking...); als u de wettelijke vermindering van successierechten wilt genieten, de identiteits- en adresgegevens van alle erfgenamen die minstens 3 kinderen hadden van minder dan 21 jaar op het ogenblik van het overlijden samen met de geboortedatum en -plaats van die kinderen; de identiteitsgegevens van de erfgenamen die krachtens contractuele of testamentaire bepalingen uitgesloten zijn; de schenkingen onder levenden (notarieel of onderhands) die door de overledene zijn toegestaan. Het gaat meer bepaald om schenkingen die minder dan drie jaar vóór de overlijdensdatum werden voorgelegd aan het registratiekantoor of die verplicht registreerbaar zijn geworden; de schenkingen die door de overledene werden gedaan tijdens de 3 jaar vóór zijn overlijden en waarop geen bevrijdende registratierechten werden betaald. De aard en het ogenblik van de schenking moeten worden vermeld evenals de identiteitsgegevens van de begunstigde(n); de identiteitsgegevens van de personen die de volle eigendom zullen genieten van de goederen waarvan de overledene vruchtgebruiker was; het adres in België waarnaar de officiële documenten verstuurd mogen worden; de fiscale woonplaats van de overledene met opgave van de verschillende adressen, vestigingsdatums en de periodes waarin de overledene er gedurende de 5 jaar vóór zijn overlijden heeft gewoond; de gegevens van de brandverzekering. De activa en passiva van de nalatenschap Het uitvoerige overzicht van de activa (de goederen) en de passiva (de schulden) van de nalatenschap vormt het belangrijkste deel van de aangifte. U dient immers een correcte schatting te maken van de activa en passiva. De activa van de nalatenschap De activa van de nalatenschap bestaan uit de roerende en onroerende bezittingen van de overledene. Als deze gehuwd was onder het stelsel van gemeenschap van goederen, omvatten de activa alle eigen goederen van de overledene en de helft van de gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen. De aangifte moet alle elementen van het vermogen uitvoerig beschrijven. Voor de onroerende goederen: de aard van het vastgoed; de kadastrale ligging (sectie en nummer); de raming van de waarde van het vastgoed op het ogenblik van overlijden. Voor de roerende goederen: de globale raming van de inboedel, de uitrusting, het vaatwerk, de juwelen; een uitvoerige lijst van alle aandelen, obligaties en andere effecten met opgave van hun waarde. Deze waardebepaling kan door BNP Paribas Fortis worden bezorgd. Als de materiële effecten waarop de overledene had ingeschreven, onvindbaar zijn, dan hebben de erfgenamen de mogelijkheid om officieel verzet aan te tekenen op deze effecten bij het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden (NKRW). De erfgenamen kunnen eveneens via het NKRW nagaan of de overledene verzet heeft aangetekend op deze effecten; de activa op bankrekeningen en depositoboekjes, met vermelding van de financiële instelling die ze houdt, hun nominaal bedrag en de gelopen rente; huurgelden, rentes en vruchtgebruik; levensverzekeringen. De passiva van de nalatenschap De passiva van de nalatenschap omvatten zowel de schulden van de overledene op het ogenblik van overlijden als de begrafeniskosten. De naam, voornaam en woonplaats van elke schuldeiser dient te worden vermeld, samen met de oorzaak van de schuld en de datum van de akte als die er is. Elk onderdeel van de passiva moet worden verantwoord aan de hand van een bewijs: originele factuur, attest van schuldeiser... Voor elk bij BNP Paribas Fortis lopend krediet ontvangt u een attest van schuldeiser dat u bij de aangifte kunt voegen. Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? 21

22 Kosten 22 Goed geïnformeerd

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen 2 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie