Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden"

Transcriptie

1 CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan Brussel Tel Fax Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van haar werknemers of bedrijfsleiders, staat ze hen meestal ook toe deze bedrijfswagen voor privédoeleinden te gebruiken. Het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfswagen maakt een voordeel van alle aard uit dat onderworpen is aan belasting en een aan de RSZ te betalen CO 2 -taks. I FISCAALRECHTELIJKE ASPECTEN 1 Voor de verkrijger Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. 1.1 Raming van het belastbaar voordeel Sinds 1 januari 2012, wordt het belastbaar voordeel berekend door een CO 2 - percentage toe te passen op 6/7 de van de cataloguswaarde van het voertuig. 6/7 van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig vermenigvuldigd met een CO 2 -percentage Artikel 36 van het Wetboek Inkomstenbelastingen definieert de cataloguswaarde als de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en de werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Om de catalogusprijs te bepalen, moet men ook nagaan of de prijs al dan niet gegarandeerd werd door de concessiehouder bij de bestelling van het voertuig. In geval van prijsgarantie, moet de catalogusprijs op het ogenblik van de bestelling gebruikt worden voor de berekening van het belastbaar voordeel. 1 van 12

2 Bij gebrek aan prijsgarantie, is de catalogusprijs gelijk aan de facturatieprijs van het voertuig in nieuwe staat. Voor praktische voorbeelden van de berekening van de cataloguswaarde (vooral voor de voertuigen ingeschreven in het buitenland, optiepakketten, promotionele acties bij een constructeur, accessoires betaald door de werkgever, enz.) verwijzen we naar de vragen 19 tot 34 van de FAQ van de administratie. 1 Teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig bij de Directie Inschrijvingen van Voertuigen moet deze cataloguswaarde vermenigvuldigd worden met een percentage dat is bepaald in de onderstaande tabel: Periode verstreken, sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand) Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde Van 0 tot 12 maanden 100 % Van 13 tot 24 maanden 94 % Van 25 tot 36 maanden 88 % Van 37 tot 48 maanden 82 % Van 49 tot 60 maanden 76 % Vanaf 61 maanden 70 % Het CO 2 -basispercentage bedraagt 5,5 % voor een uitstoot van: g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; - 93 g/km voor voertuigen met dieselmotor. Deze bedragen zullen via een koninklijk besluit aangepast kunnen worden, in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het referentiejaar Wanneer de CO 2 -uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde bedragen (112 of 93 g/km), wordt het basispercentage (5,5 %) met 0,1 pct. per CO 2 -gram vermeerderd, tot maximaal 18 pct. Indien de CO 2 -uitstoot echter lager ligt dan deze bedragen (112 of 93 g/km), wordt het basispercentage (5,5 %) met 0,1 pct. per CO 2 -gram verminderd, tot minimaal 4 pct. Dit minimum is dus in ieder geval van toepassing voor van 12

3 voertuigen die 0 gram CO 2 per kilometer uitstoten, zoals elektrische voertuigen. Voor de voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO 2 - uitstootgehaltes beschikbaar zijn, zullen de percentages van 205 g/km (benzine, LPG of aardgasmotor) en 195 g/km (diesel) van toepassing zijn. Het berekende voordeel mag nooit minder bedragen dan 820,00 EUR per jaar (te indexeren bedrag; EUR voor het inkomstenjaar 2014). Voorbeeld 1: Een werknemer heeft een nieuwe bedrijfswagen Audi A6 (eerste periode van 12 maanden) met een dieselmotor en een CO 2 -uitstoot van 129 gr/ kilometer en waarvan de cataloguswaarde ,00 EUR bedraagt. De CO 2 coëfficiënt is gelijk aan: 5,5 % + [(129-93) x 0,1] = 9,1%. Het jaarlijks voordeel van alle aard: ( x 6/7) x 9,1% = 2.940,60 EUR. Voorbeeld 2: Een werknemer heeft een bedrijfswagen Audi A6 met een dieselmotor en een CO 2 -uitstoot van 129 gr/kilometer en waarvan de cataloguswaarde ,00 EUR bedraagt. Het voertuig is sinds 50 maanden ingeschreven bij de DIV. De CO 2 coëfficiënt is gelijk aan: 5,5% + [(129-93) x 0,1] = 9,1%. Het jaarlijks voordeel van alle aard: [( x 76%) x 6/7] x 9,1% = 2.234,86 EUR. 1.2 Vermindering van het belastbaar voordeel Het belastbaar voordeel wordt verminderd ten belope van de persoonlijke bijdrage van de werknemer in de kosten van de bedrijfswagen. Op dit punt verduidelijkt de FAQ van de administratie "dat het fundamenteel is dat die eigen bijdrage een tussenkomst van de werknemer/bedrijfsleider betreft in iets (in casu een voertuig) dat hem door de werkgever/onderneming ter beschikking wodt gesteld" van 12

4 Voortaan zullen uitsluitend de betaling van kosten die deel uitmaken of bijdragen tot de vasstelling van de cataloguswaarde inbegrepen zijn in de eigen bijdrage. Wanneer een werknemer of bedrijfsleider de kosten voor opties zelf gedragen heeft, zal deze bijdrage in mindering worden gebracht van het belastbaar voordeel (zoals bepaald door de hierboven vermelde regels) voor zover deze opties de cataloguswaarde vermeerderd hebben. Indien een eenmalige bijdrage wordt betaald, dan mag de werknemer of de bedrijfleider deze bijdrage slechts één keer aftrekken in het jaar van de betaling en mag deze bijdrage niet over verschillende jaren worden gespreid. Voorbeeld 1: Een werknemer beschikt over een nieuwe bedrijfswagen BMW serie 5 met een dieselmotor en een CO 2- uitstoot van 125 gr/kilometer en waarvan de cataloguswaarde ,00 EUR bedraagt. Het voordeel van alle aard bedraagt dan 3.049,97 EUR 3. Indien de werknemer voor dit voordeel een bijdrage levert van 3.049,97 EUR per jaar (of 254,16 EUR per maand), dan zal hij niet worden belast op dit voordeel van alle aard. Voorbeeld 2: Een werknemer beschikt van dezelfde BMW serie 5 maar wenst aan het model enkele opties toe te voegen. Hij betaalt in één keer het bedrag van de aanvullende opties voor een bedrag van 5.000,00 EUR. De cataloguswaarde is ,00 EUR (cataloguswaarde inbegrepen de opties om aftrekbaar te zijn). Het voordeel van alle aard voor het voertuig bedraagt 3.422,83 EUR 4. De eigen bijdrage is aftrekbaar en is bovendien ook hoger dan het belastbaar voordeel. Hij zal op dit voordeel van alle aard niet worden belast. Aangezien het een eenmalige bijdrage betreft, mag het restbedrag niet worden overdragen naar de volgende jaren De persoonlijke bijdrage van de werknemer kan verschillende vormen aannemen. Gewoonlijk doet de werkgever een inhouding op het nettoloon van de werknemer of maakt hij een factuur op voor het privégebruik van het voertuig. 3 [5,5% + [(125-93) x 0,1]] x ,00 x 6/7 = 3.049,97 EUR 4 [5,5% + [(125-93) x 0.1]] x ,00 x 6/7 = 3.422,83 EUR 4 van 12

5 De benzinekosten betaald door de werknemer mogen beschouwd worden als een eigen bijdrage die in mindering mag worden gebracht van het belastbaar voordeel. Dit geldt echter enkel indien de werknemer beschikt over een tankkaart die samen met de bedrijfswagen ter beschikking is gesteld. Mogen daarentegen niet in mindering worden gebracht: kosten voor carwash, tolkosten in het buitenland, een verzekering gesloten door de bestuurder voor het privégebruik, enz. Voor praktische voorbeelden van de kosten die al dan niet aangemerkt kunnen worden als eigen bijdrage verwijzen wij naar de vragen n 44 tot 55 van de FAQ Aftrek woon-werkverkeer De belastingplichtige aan wie een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld kan er voor kiezen om de kosten van het woon-werkverkeer als (werkelijke) beroepskosten af te trekken. Het bedrag van de werkelijke beroepskost bedraagt slechts 0,15 EUR per kilometer 6. Deze situatie is enkel van toepassing op werknemers of bedrijfsleiders die geen gebruik maken van de forfaitaire aftrek van beroepskosten. De kosten die worden afgetrokken voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats mogen nooit hoger zijn dan het bedrag van het voordeel van alle aard (dit laatste eventueel verhoogd met de eigen bijdrage van de werknemer). Indien de belastingplichtige kiest voor de aftrek van forfaitaire beroepskosten, dan zal het belastbaar voordeel van alle aard dat volgt uit de ter beschikkingstelling van de bedrijfswagen kunnen worden verminderd met 380,00 EUR per jaar 7. Om van deze vermindering te kunnen genieten is het van belang dat het voordeel op een correcte manier werd aangegeven op de fiscale fiche (zie hierna). 1.4 Aangifte van het belastbaar voordeel Het voordeel van alle aard ingevolge het privégebruik van de bedrijfswagen moet worden vermeld op de fiscale fiche (werknemer) of (bedrijfsleider). Indien geen fiscale fiche worden opgemaakt, dan riskeert de werkgever een aanslag geheime commissielonen van 300%, te vermeerderen met een aanvullende crisisbijdrage van 3% (of 309% in het totaal) Artikel 66, 4 WIB Bedrag voor aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) 5 van 12

6 Om op correcte wijze de fiscale fiche in te vullen (werknemer), moet er een onderscheid worden gemaakt al naargelang het voertuig: - ofwel uitsluitend voor de "eigenlijke" privéverplaatsingen (in de vrije tijd) wordt gebruikt Het voordeel moet voor het volledig bedrag worden vermeld in het vak 9, rubriek c) "Voordelen van alle aard". - ofwel uitsluitend voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt Het voordeel moet voor het volledig bedrag worden vermeld in het vak 17 "Bijdragen in de reiskosten", rubriek c) "Ander vervoersmiddel". - ofwel gemengd wordt gebruikt (voor eigenlijke privéverplaatsingen en voor de woon-werkverplaatsingen) In dit geval moet het voordeel als volgt worden vermeld op de fiche : maximaal 380,00 EUR (aanslagjaar inkomsten 2014) in vak 17 "Bijdragen in de reiskosten", rubriek c) "Ander vervoermiddel"; het verschil tussen het bedrag van 380,00 EUR en het gewaardeerd voordeel van alle aard in het vak 9, rubriek c "Voordelen van alle aard". Op de individuele fiscale fiche (bedrijfsleiders), moet het voordeel van alle aard worden vermeld in het vak 9, rubriek c) "Voordelen van alle aard". 2 Voor de werkgever Voor de fiscale behandeling in hoofde van de werkgever moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de kilometers die worden afgelegd voor rekening van de werkgever en de kilometers die voor privédoeleinden worden afgelegd. Tevens moet er in hoofde van de werkgever rekening worden gehouden met een bijkomende verworpen uitgave alsook met een solidariteitsbijdrage. 2.1 Gebruik voor rekening van de werkgever Alle kosten die verband houden met het gebruik van het voertuig voor rekening van de werkgever zijn aftrekbaar voor de werkgever. De aftrek is 6 van 12

7 beperkt tot een bepaald percentage dat varieert naargelang de CO2-uitstoot van de wagen 8. Sinds 1 januari 2010 gelden de volgende percentages: CO 2-uitstoot (in gram CO2 per km.) Aftrekpercentage Diesel Benzine tot 60 tot % > 60 tot 105 > 60 tot % > 105 tot 115 > 105 tot % > 115 tot 145 > 125 tot % > 145 tot 170 > 155 tot % > 170 tot 195 > 180 tot % > 195 (of onbekend) > 205 (of onbekend) 50% Voor voertuigen die een uitstoot hebben van 0 gram CO 2 per kilometer (bijv. elektrische wagens) bedraagt het aftrekpercentage 120%. Voor auto s waarvoor er geen officiële emissiecijfers beschikbaar zijn, is het laagste aftrekpercentage van 50% van toepassing. Die regel is van belang voor oudere auto s, maar ook voor auto s die ingevoerd zijn van buiten de EU en van een type waarvoor geen officiële Europese technische specificaties bekend zijn. Deze aftrekpercentages gelden enkel voor werkgevers-vennootschappen. Voor zelfstandigen, vrije beroepers, e.d.m. geldt in alle gevallen een aftrekbeperking van 75%. Let op: sinds 1 januari 2010 is de aftrek van de brandstofkosten beperkt tot 75% (zowel voor werkgevers-vennootschappen, als voor zelfstandigen, vrije beroepers, e.d.m.). De financieringskosten en mobilofoonkosten blijven in alle gevallen aftrekbaar ten belope van 100% Privégebruik De kosten van het ter beschikking gestelde voertuig die verband houden met het privé- gebruik zijn integraal aftrekbaar als bezoldiging. Om van deze aftrek te kunnen genieten, is het noodzakelijk het voordeel van alle aard te vermelden op de fiscale fiche of "Bijkomende" verworpen uitgave Bij de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard voor de ter beschikkingstelling van de bedrijfswagen heeft de wetgever de wens gehad om 8 Artikel 198bis WIB van 12

8 de belastingdruk op de bedrijfswagen te spreiden tussen zowel de gebruiker van het voertuig als de werkgever. Om die reden wordt het voordeel van alle aard beperkt tot 6/7 de. In hoofde van de werkgever kwalificeert dan 1/7 de van het voordeel als een verworpen uitgave, onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dit deel komt overeen met 17% van het voordeel van alle aard. Deze 17% moet steeds berekend worden op het voordeel van alle aard Solidariteitsbijdrage De solidariteitsbijdrage wordt berekend in functie van de CO 2 -uitstoot van het voertuig en is verschuldigd in geval van een persoonlijk gebruik door de werknemer van het door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig. Deze solidariteitsbijdrage mag op fiscaal vlak worden aangemerkt als een wettelijk verschuldigde sociale last en is bijgevolg niet onderworpen aan de aftrekbeperkingen die van toepassing zijn op autokosten 9. 3 BTW De BTW op de ter beschikkingstelling van bedrijfswagens werd grondig aangepast. Wanneer de werkgever aan zijn bedrijfsleiders of aan zijn personeelsleden een bedrijfswagen voor privédoeleinden of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit van de vennootschapwerkgever ter beschikking stelt, maakt dit in overeenstemming met artikel 18 van het Wetboek van de BTW een dienst uit die principieel aan BTW is onderworpen. De BTW is niet langer verschuldigd op het voordeel van alle aard, dat berekend wordt op het privégebruik. De maatstaf van heffing is voortaan de aankoopprijs of huurprijs van het voertuig. Voor de voertuigen die zowel voor privé- als voor professionele doeleinden gebruikt worden (gemengd gebruik) moet de aftrekbare BTW worden bepaald in functie van het percentage van het beroepsmatige gebruik van de bedrijfswagen. 9 V.& A. Kamer , nr van 3 maart 2008, p van 12

9 Volgens de recente beslissing van de BTW administratie nr. E.T /3 van 11 december 2012, moet het percentage van de aftrekbare BTW worden bepaald op basis van één van de 3 volgende methodes: - Methode 1: de aftrekbare BTW wordt per vervoermiddel bepaald op basis van de werkelijke beroepskilometers. Deze gaat uit van volgende formule: "% aftrekbaar = [(Totaal aantal km s - afstand woonwerk 10 x 2 - privé km s) x 100] / Totaal aantal km s" - Methode 2: de werkgever maakt gebruik van de volgende formule: "% privé = [(afstand woonwerk x 2 x ) x 100] / totale afstand" - Methode 3: de aftrekbare BTW kan forfaitair worden vastgesteld op 35% 11. De werkgever mag methode 1 combineren met methode 2. Dit betekent dat hij per voertuig de keuze mag maken om ofwel methode 1 ofwel methode 2 toe te passen. Deze keuze geldt per (lopend) kalenderjaar. Methode 3 is niet combineerbaar met een andere methode. Zij geldt voor alle wagens en moet worden toegepast voor een periode van minstens drie jaar. Het aftrekbare BTW percentage zoals bepaald volgens één van de hiervoor vernoemde methoden moet worden toegepast op de BTW geheven op alle kosten die verband houden met het ter beschikking gestelde voertuig, o.a.: - de aankoop en de huur van een voertuig - de aankoop van brandstof - de uitgaven voor herstelling en onderhoud - de aankoop van toebehoren In ieder geval, kan de aftrek nooit meer bedragen dan 50 %, ook al zou het beroepsmatige gebruik hoger zijn dan 50%. 10 Afstand woon-werk = de reële afstand van de woonplaats tot de werkplaats in kilometer. 11 Ingevolge Beslissing E.T /4 van 9 september 2013 die van toepassing is vanaf 1 januari De oorspronkelijke Beslissing E.T /3 van 11 december 2012 ging uit van een autopark van minimaal 4 wagens. 9 van 12

10 II SOCIALE ZEKERHEIDSRECHTELIJKE ASPECTEN 1 Solidariteitsbijdrage gebaseerd op CO 2 -uitstootgehalte Op het privégebruik van bedrijfswagen wordt een solidariteitsbijdrage toegepast. De solidariteitsbijdrage wordt berekend op grond van het CO 2 -uitstootgehalte van de bedrijfswagen. De solidariteitsbijdrage, die minstens 25,10 EUR 12 per maand bedraagt, wordt berekend volgens onderstaande formule: - voor benzinevoertuigen: [(CO 2 -gehalte x 9,00 EUR) 768,00 EUR] / 12 - voor dieselvoertuigen: [(CO 2 -gehalte x 9,00 EUR) 600,00 EUR] / 12 - voor LPG-voertuigen: [(CO 2 -gehalte x 9,00 EUR) 990,00 EUR] / 12 - voor voertuigen met elektrische aandrijving: 25,10 EUR/maand 13 Het bedrag van de solidariteitsbijdrage wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Voor het jaar 2014, is de indexatiecoëfficiënt gelijk aan 1,2048. Zo zal bijvoorbeeld bij een benzinewagen met een CO 2 -uitstootgehalte van 150 gr/km een maandelijkse solidariteitsbijdrage van 58,43 EUR verschuldigd zijn, als volgt berekend: [(150,00 EUR x 9,00 EUR) 768,00 EUR] / 12 x 1,2048. Voor voertuigen waarvoor het CO 2 -uitstootgehalte niet gekend is geldt een CO 2 -uitstootgehalte van 182 (benzine) of 165 (diesel). Het betreft hier meestal oudere wagens waarvoor destijds geen CO 2 -gegevens werden vastgelegd. 2 Voor welke bedrijfswagens? 1.- De solidariteitsbijdrage is enkel verschuldigd indien de bedrijfswagen ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd Hieronder worden zowel woonwerkverkeer door de werknemer als zuivere privéverplaatsingen bedoeld. 12 Bedrag geïndexeerd voor 2014, basisbedrag gelijk aan 20,83 EUR. 13 Wij wensen er op te wijzen dat ingeval van niet-betaling van de CO 2 bijdrage de sanctie enorm zwaar kan uitvallen. Immers, naast de toepassing van andere burgerrechtelijke sancties en strafrechtelijke bepalingen, is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd indien het bewezen is dat hij één of meerdere wagens die onderworpen waren aan de solidariteitsbijdrage niet aangegeven heeft, of indien hij één of meerdere foutieve aangiften ingediend heeft met het oog op het omzeilen van de betaling van de bijdrage of een deel ervan. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding is gelijk aan het dubbele van de ontdoken bijdragen. De RSZ heeft evenwel de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te verminderen. 10 van 12

11 De bedoelde hypothesis is deze waarin de werkgever de bedrijfswagen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt van de werknemer. Dit betekent dat ook de terbeschikkingstelling van een wagen door een leasingmaatschappij, die terugbetaald wordt door de werkgever onder het toepassingsgebied van deze bepalingen valt. De bedrijfswagenmoet een voertuig zijn dat behoort tot de zogenaamde categorieën M1 of N1. De categorie M1 omvat de personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen. Tot de categorie N1 behoren de auto s voor dubbel gebruik ingericht voor het vervoer van goederen, de trekkers en de lichte vrachtauto s met een maximale massa van kg. 2.- In haar "Richtlijnen" maakt de RSZ een onderscheid tussen gewone voertuigen en utilitaire voertuigen ( wat de fiscus kwalificeert als lichte vrachtwagens). Als de werknemer enkel een utilitair voertuig gebruikt voor zijn woonwerkverkeer (zonder ander privégebruik) is de CO 2 -solidariteitsbijdrage niet verschuldigd. Bij gewone voertuigen worden de verplaatsingen die de werknemer uitvoert met een gewoon voertuig om zich van zijn woonplaats naar een werkplaats, die niet zijn vaste werkplaats is, te begeven, niet beschouwd als woonwerkverkeer. Een vaste werkplaats voldoet aan de volgende twee voorwaarden: - het gaat om een plaats waar de werknemer effectief prestaties van enige omvang verricht (zijn eigen onderneming, een werf, een klant...); - het voertuig wordt ten minste 40 dagen per jaar gebruikt om zich naar dezelfde plaats te begeven, wat geen opeenvolgende dagen hoeven te zijn. Van zodra men 40 dagen bereikt heeft op één plaats, is de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het hele jaar. Als er geen vaste werkplaats is en geen ander privégebruik van het voertuig, dan is er geen solidariteitsbijdrage verschuldigd. Als er privégebruik is, dan is de solidariteitsbijdrage in elk geval verschuldigd. 14 In haar "Richtlijnen" spreekt de RSZ over "gebruik ander dan louter professioneel". 15 De RSZ verduidelijkt tevens in haar "Onderrichtingen" dat de CO 2 -bijdrage eveneens verschuldigd is voor het collectief vervoer van werknemers, tenzij mits voldaan is aan bepaalde strikte voorwaarden. 11 van 12

12 3.- In haar "Richtlijnen" neemt de RSZ daarentegen een erg strikt standpunt in wat betreft de mogelijkheden voor de werkgever om te bewijzen dat er geen gebruik "anders dan louter professioneel" was. De RSZ verduidelijkt vervolgens in haar "Richtlijnen" dat de CO 2 -bijdrage verschuldigd is voor elke maand waarin het voertuig ter beschikking is gesteld van een werknemer en dit zelfs indien de werknemer het voertuig gedurende een deel van de maand niet gebruikt heeft. Wanneer de werknemer van voertuig verandert in de loop van een maand, zal het meest gebruikte voertuig in rekening gebracht worden. Als de werknemer meerdere bedrijfswagens gebruikt zonder dat het om een vervanging gaat, dan is de bijdrage verschuldigd voor elke gebruikte wagen. 3 En wat als de werknemer betaalt voor het privégebruik van de bedrijfswagen? De solidariteitsbijdrage zal eveneens verschuldigd zijn, ongeacht of de werknemer zelf al dan niet een financiële bijdrage levert in de financiering of het gebruik van de wagen. Het feit dat de werknemer betaalt voor het gebruik van de wagen, heeft geen effect op het niveau van de sociale zekerheid. Claeys & Engels September Dit document is bestemd om algemene informatie te geven over de fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke aspecten van het behandelde onderwerp. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze informatie. Dit document bevat echter geen juridische analyse of advies en kan in geen geval de aansprakelijkheid van Claeys & Engels in het gedrang brengen. 12 van 12

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler)

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie