Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen"

Transcriptie

1 Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014

2 Inhoud Voorwoord Voor wie is dit document bestemd? Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld? Waarop slaat de belasting op de spelen en de? Zijn er spelen of die buiten het toepassingsveld van de belasting vallen? Reële en virtuele spelen en Welke zijn de diverse fiscale verplichtingen? Welke zijn de tarieven en de belastbare basissen? Wie is de belastingplichtige? De lokalisatie van de belasting Controlemaatregelen Sancties Waar kunnen de adresgegevens van de bevoegde kantoren en diensten geraadpleegd worden? Administratieve circulaires met betrekking tot de fiscale verplichtingen inzake de belasting op de spelen en de

3 Voorwoord De wereld van de kansspelen en de kansspelinrichtingen wordt in België gereglementeerd door de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Belgisch Staatsblad van ), hierna de kansspelwet genoemd. De wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (Belgisch Staatsblad van ) heeft het toepassingsgebeid van deze wet uitgebreid tot de kansspelen aangeboden via informatiemaatschappijinstrumenten, de mediaspelen en de. De werden met deze wetswijziging tevens in hun geheel onder de kansspelwet gebracht en de vergunningsbevoegdheid werd bij één instantie gelegd, namelijk de kansspelcommissie. Paragraaf 1 van wellicht wel het belangrijkste artikel van de kansspelwet luidt dan ook als volgt: Art Het is eenieder verboden om, zonder voorafgaande vergunning van de Kansspelcommissie overeenkomstig deze wet toegestaan en behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, een kansspel of kansspelinrichting te exploiteren, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook. Het bekomen (en uiteraard ook het behouden) van een vergunning hetzij om kansspelen, hetzij om kansspelinrichtingen te exploiteren is o.a. afhankelijk van het overleggen door de aanvrager van een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën, waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan. Dit advies betreft uiteraard alle belastingschulden, zowel op het vlak van de directe belastingen als van de btw, waaronder uiteraard ook de belasting op de spelen en de (afgekort : SW). Het lijkt dan ook nuttig in dit document een beknopt overzicht te geven van de fiscale verplichtingen die verbonden zijn aan het exploiteren van spelen en. Dit document heeft niet de bedoeling alle aspecten van de belasting op de spelen en de uit de diepen, doch enkel een eenvoudige samenvatting te geven van de fiscale verplichtingen en waar en bij wie die moeten worden vervuld. Het document wil er tevens op wijzen dat de belasting op alle spelen en van toepassing is, ongeacht of het gaat om toegelaten of niet toegelaten spelen en en ongeacht of het gaat om een kansspel of een ander spel, waarvan het resultaat niet van het toeval afhankelijk is

4 1. Voor wie is dit document bestemd? Ingevolge de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 tot financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad ) is de belasting op de spelen en de sedert 1 januari 1989 een gewestelijke belasting. De gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van deze belasting te wijzigen. Het Waalse Gewest heeft gekozen om vanaf 1 januari 2010 zelf de belasting te innen. De FOD Financiën blijft echter de inning verzekeren van de SW voor rekening van het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit document is dus bestemd voor de belastingschuldigen van de SW van die beide Gewesten. Dit document is daarenboven bestemd voor de exploitanten van spelen en met uitzondering van de reële spelen die in de casino s worden geëxploiteerd. 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld? De belasting op de spelen en de wordt geregeld door de artikelen 43 tot en met 74 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WGB) en door het koninklijk besluit houdende algemene verordening van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Het wetboek is gepubliceerd op Fisconetplus, de fiscale databank van Financiën. Daar elk gewest reeds gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag of de vrijstellingen te wijzigen, is in Fisconetplus een apart wetboek per gewest samengesteld. 3. Waarop slaat de belasting op de spelen en de? De belasting op de spelen en de slaat op alle soorten spelen en, d.w.z. op alle verrichtingen gekenmerkt door het feit dat de deelnemers een som inzetten met risico van verlies, in de hoop hieruit voordeel in specie of in natura te behalen. De wijze waarop wordt deelgenomen (mondeling, schriftelijk, per telefoon, internet, , SMS, via internet, ) is hierbij van geen belang. De belasting op de spelen en de is zelfs verschuldigd voor spelen of waarvan de inrichting verboden is en waarvoor de inrichters blootstaan aan strafrechterlijke sancties. Het is dus niet nodig dat een verrichting door de wet is toegelaten opdat de belasting verschuldigd is. De belasting op de spelen en de treft daarbij zowel de kansspelen als de spelen die geen kansspelen zijn en dus niet onderworpen zijn aan voorafgaande vergunning van de Kansspelcommissie (tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de belasting niet van toepassing is, zie het punt hierna)

5 4. Zijn er spelen of die buiten het toepassingsveld van de belasting vallen? Zonder in details te treden vermelden we hier dat de wet bepaalt dat de belasting op de spelen en de niet van toepassing is op: de toegelaten loterijen bepaalde volksvermakelijkheden bepaalde duivenprijskampen bepaalde wedstrijden wanneer zij uitsluitend worden ingericht ten behoeve van musea of bepaalde instellingen de sportbeoefening (enkel in het Vlaams Gewest) 5. Reële en virtuele spelen en Door de uitbreiding van 10 januari 2010 van de kansspelwet zijn voortaan in België 2 grote categorieën kansspelen toegelaten: de reële en de virtuele spelen en. Reële spelen en Deze categorie groepeert voornamelijk: de reële op de paardenwedrennen, de hondenwedrennen en de sportevenementen, waarvan de inzetten worden aangenomen in wedkantoren, dagbladhandelaars, bij bookmakers enz. de mediaspelen, waaraan men deelneemt via 0900-lijnen, SMS of via televisie. Virtuele spelen en of online spelen en Deze categorie bevat de spelen en die, zoals de wettelijke benaming het aangeeft, via informatiemaatschappijinstrumenten worden geëxploiteerd en die in de gewone omgangstaal als online geëxploiteerde spelen en worden betiteld. Het gaat hier om spelen en waaraan via PC, laptops, tablets of smartphones wordt deelgenomen. 6. Welke zijn de diverse fiscale verplichtingen? a) Het indienen van een voorafgaande aangifte Hoe moet die gebeuren? Met de voorafgaande aangifte 714 B brengt de organisator van de spelen en de de fiscale Administratie op de hoogte van zijn bedoeling om spelen en te organiseren. Waar moet die aangifte worden ingediend? Bij de ontvanger der directe belastingen van de plaats waar de verrichtingen zullen plaatsvinden OF van de plaats waar de maatschappelijke of fiscale zetel van de organisator is gevestigd

6 Gaat het om virtuele spelen en, dan moet de aangifte worden ingediend bij de Ontvanger der directe belastingen van de plaats waar de server is gevestigd of uitgebaat wordt. Wanneer? Minstens twee dagen vóór de aanvang van de verrichtingen. Opmerking Wanneer de spelen en een permanent karakter hebben, geldt de aangifte tot de intrekking ervan. b) Het stellen van een waarborg Het bedrag van de zakelijke waarborg wordt bepaald door de bevoegde gewestelijke directeur der directe belastingen (sector invordering) in functie van de vermoede belangrijkheid van de verrichtingen met een minimum van 500 euro en een maximum van euro. Waar moet de waarborg worden neergelegd? Bij de Deposito- en Consignatiekas. Wanneer? Uiterlijk 8 dagen vóór de aanvang van de verrichtingen. Het stellen van een bankgarantie met akkoord van en onder de voorwaarden bepaald door de bevoegde gewestelijke directeur kan eveneens een aanvaardbare vorm van borgstelling uitmaken. c) De betaling van de verschuldigde belasting Hoe? De belasting is betaalbaar op aangifte. Hiervoor wordt het aangifteformulier 733 gebruikt. De aangifte moet de nodige elementen bevatten om de belasting te kunnen berekenen en moet bij iedere betaling van de belasting worden ingediend. Waar? De aangifte en de betaling moeten worden gedaan bij de Ontvanger der directe belastingen van het ambtsgebied waar de verrichtingen zullen plaatshebben of van het ambtsgebied van de plaats waar de fiscale of de maatschappelijke zetel van de organisator van de verrichtingen is gevestigd. Wanneer? De 1 ste en de 15 de van elke maand (of de eerste daaropvolgende werkdag indien die data op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag vallen): de 1 ste van de maand voor de verrichtingen gerealiseerd tussen de 15 de en de laatste dag van de vorige maand de 15 de van de maand voor de verrichtingen gerealiseerd tussen de 1 ste en de 14 de van dezelfde maand

7 Bijvoegen van een uittreksel Bij de aangifte moet eventueel een uittreksel worden gevoegd, in een leesbare en verstaanbare vorm, van de gegevens die op elektronische wijze moeten worden opgeslagen. Gaat het echter om mediaspelen dan moet er, gelet op hun specificiteit, worden verwezen naar de circulaire AINV 2/2009 AOIF 51/2009 van 10 november d) Het afsluiten van een serverakkoord Wat is een serverakkoord? Het is een overeenkomt die de belastingplichtige moet afsluiten met de bevoegde Gewestelijke directeur (sector taxatie). Deze overeenkomst bepaalt de manier waarop de belastingplichtige, in realtime, de nodige digitale gegevens moet opslaan met het oog op de controle van: de gegevens betreffende de identificatie van de aangeboden spelen en de gegevens betreffende de aangenomen inzetten en inleggelden op de aangeboden spelen en de gegevens betreffende de uitgekeerde winsten van de aangeboden spelen of de Waar moet het serverakkoord worden aangevraagd? Bij de bevoegde Gewestelijke directeur der directe belastingen, sector taxatie. 7. Welke zijn de tarieven en de belastbare basissen? Algemeen principe Een belasting van 15 % wordt geheven op het brutobedrag van de sommen ingezet bij spelen en, zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat verstaat men onder het brutobedrag van de sommen ingezet bij spelen en? Het brutobedrag van de sommen ingezet bij spelen en weddenschapen = het bedrag van de sommen of inleggelden zonder aftrek van kosten van welke aard ook. Met die sommen of inleggelden worden gelijkgesteld, de rechten of retributies die moeten worden betaald voor de inschrijving voor of deelname aan een spel of weddenschap. Wettelijke uitzonderingen op de algemene regel a) Uitzondering op het vlak van de belastbare grondslag: De op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen en de online spelen en worden belast op de werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van de spelen of de wordt bereikt

8 In het Vlaams Gewest aangenomen op paarden-wedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen die in het buitenland, buiten de Europese Ruimte plaatsvinden worden belast volgens de algemene regel (namelijk op het brutobedrag van de inzetten). Onder wettelijke brutomarge wordt verstaan: het brutobedrag van de sommen of inleggelden ingezet bij spelen en, verminderd met de winsten die voor die spelen en werkelijk verdeeld zijn. b) Uitzondering op het algemeen tarief van 15 %: Voor de online spelen en (de op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen inbegrepen) bedraagt het tarief 11 %. c) De reële casinospelen De reële casinospelen worden eveneens belast volgens afzonderlijke tarieven en op andere belastbare grondslagen maar worden in dit document niet besproken. Samenvattende tabel van de uitzonderingen Aard van de spelen of Weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen die in België plaatsvinden Weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen die in het buitenland plaatsvinden, maar binnen de Europese ruimte Weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen die in het buitenland plaatsvinden, maar buiten de Europese ruimte De online spelen en (de op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen inbegrepen) Belastbare basis en tarief Brussels Vlaams Gewest Hoofdstedelijk Gewest 15% op de werkelijke 15% op de brutomarge die ter werkelijke gelegenheid van het brutomarge spel of de weddenschap wordt bereikt 15% op de werkelijke brutomarge 15% van het brutobedrag van de ingezette sommen (= algemene regel) 11% van de werkelijke brutomarge 15% op de werkelijke brutomarge 15% op de werkelijke brutomarge 11% van de werkelijke brutomarge - 8 -

9 Opmerking Alle spelen en die niet onder de uitzonderingen zijn vermeld, worden zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast volgens de algemene regel (15 % op het brutobedrag van de ingezette sommen). Hierna worden toch enkele frequent voorkomende soorten spelen en opgesomd: de mediaspelen: de spelen en via 0900-lijnen, sms en televisie de sommen ingezet bij duivenprijskampen de sommen ingezet bij vogelzangwedstrijden de sommen ingezet bij vogelschieten de sommen ingezet bij volksvermakelijkheden 8. Wie is de belastingplichtige? De belasting is verschuldigd door elke persoon die in het kader van spelen en, zelfs toevallig, enige inzet of enig inleggeld, hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon aanneemt. De belastingschuldige is dus, in eerste instantie, de inrichter van de spelen en de die voor eigen rekening handelt en, in tweede instantie, de persoon die, tussen de voormelde inrichter en de spelers, belast is voor rekening van de inrichter, de inzetten en de inleggelden van de spelers in te zamelen. 9. De lokalisatie van de belasting De belasting op de spelen en de wordt geacht gelokaliseerd te zijn op de plaats waar de spelen plaatsvinden of de worden aangegaan. De lokalisatie wordt zo bepaald door de geografische ligging van de zetel of zetels van activiteit van de belastingschuldige. In het geval er meerdere zetels van activiteit verdeeld zijn over meerdere gewesten, moet de belastingschuldige (onder toezicht van de administratie) een uitsplitsing uitvoeren per gewest, zodat voor elk gewest het belastingtarief kan worden toegepast dat van toepassing is op basis van de lokalisatie van iedere zetel van activiteit. Dit laat de administratie vervolgens toe aan ieder gewest de belasting toe te kennen die hem toekomt. In het geval van online spelen en weddenscheppen worden de sommen of inleggelden geacht ingezet te zijn in het Vlaams Gewest als de spelen of worden ontvangen via een server die in het Vlaams Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt. Hetzelfde geldt voor de sommen of inleggelden ontvangen via een server die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt. Deze sommen en inleggelden worden verondersteld te zijn ingezet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

10 10. Controlemaatregelen Het bedrag van de inzetten, de inleggelden, de uitgekeerde winsten of de, alsook alle andere gegevens die noodzakelijk zijn om de belasting te bepalen, moeten op een elektronische informatiedrager worden bijgehouden. Aan deze verplichting wordt voldaan door het afsluiten van een serverakkoord. Zie onder punt 6, de fiscale verplichtingen. De inrichter en, in voorkomend geval, de bewoner van het gebouw, waar spelen of plaatshebben, zijn verplicht toegang tot de inrichting te verlenen aan de agenten van toezicht. Bovendien moet de belastingschuldige de op een elektronische informatiedrager geplaatste gegevens (door de wet verplicht) in een leesbare en verstaanbare vorm kunnen voorleggen en de agenten van toezicht toelaten gedurende de vertoning of de vermakelijkheid de in kas zijnde gelden te controleren. 11. Sancties Indien de belastingplichtige zijn fiscale verplichtingen niet voldoet, kunnen drie soorten sancties worden toegepast: In geval van bedrog of verzuim, hetzij in de gegevens die op een elektronische informatiedrager moeten worden bijgehouden (zie punt 10, controlemaatregelen), hetzij in de voorgeschreven aangiften, wordt de belasting vervijfvoudigd; desnoods wordt zij van ambtswege vastgesteld op grond van de vermoedelijke ontvangsten. de verbeurdverklaring van de gelden of effecten bij spelen of ingezet; de sluiting van de inrichting of het verbod inzetten of aan te nemen voor een duur van tien dagen tot dertig dagen. Wanneer het gaat om een weigering de reglementaire controlemaatregelen na te leven, een waarborg te stellen of de belasting te betalen, ofwel om een verzet tegen het optreden van de agenten van toezicht, wordt de sluiting of het verbod gehandhaafd zolang die weigering of dat verzet blijft bestaan. 12. Waar kunnen de adresgegevens van de bevoegde kantoren en diensten geraadpleegd worden? Raadpleeg de kantorengids van de FOD Financiën en klik op "Opzoeken van een kantoor > Via bevoegdheid > Zoekterm". Vul de woorden spelen en in als zoekterm. U bekomt vervolgens een lijst met verrichtingen die betrekking hebben op de belasting op de spelen en. Door op de desbetreffende titel te klikken wordt u naar de bevoegde ambtenaar geleid (afhankelijk van uw woonplaats of maatschappelijke zetel). De gewestelijke directeur der directe belastingen, sector taxatie, bevoegd inzake het serverakkoord is dezelfde als diegene bij wie een bezwaarschrift inzake spelen en kan worden ingediend

11 De gewestelijke directeur der directe belastingen, sector invordering, bevoegd voor het stellen van waarborgen is dezelfde als diegene die de aanvragen tot vrijstelling van nalatigheidsintresten behandelt. Belangrijke opmerking met betrekking tot de spelen en in het Waalse Gewest De belasting op de spelen en de is een gewestelijke belasting en het Waalse Gewest heeft sedert 1 januari 2010 de dienst ervan overgenomen. Vanaf deze datum is zij bijgevolg uitsluitend bevoegd voor de belasting op de spelen en die op haar grondgebied plaatsvinden. Voor de spelen en die plaatsvinden op het grondgebied van het Waalse Gewest, moeten de fiscale verplichtingen dan ook vervuld worden bij: Service Public de Wallonie (SPW) Direction générale opérationnelle de la fiscalité Avenue Gouverneur Bovesse Jambes. Telefoon nr.: 081/ Mail: 13. Administratieve circulaires met betrekking tot de fiscale verplichtingen inzake de belasting op de spelen en de Via Fisconetplus kunnen de volgende twee administratieve circulaires worden geraadpleegd: circulaire nr. IR/IV-4/ (AINV 2/2006) dd circulaire nr. IR/IV-4/ (AINV - 2/2009 AOIF 51/2009) dd

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014

'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014 10 september 2014 'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1397, p. 9, BIBLO Begin volgend jaar veranderen

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Artikel 1. 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie