'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014"

Transcriptie

1 10 september 2014 'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1397, p. 9, BIBLO Begin volgend jaar veranderen de lokalisatieregels voor o.m. 'elektronische diensten' verricht voor nietbelastingplichtige afnemers ('B2C'). Vanaf dan zullen deze diensten ook voor dienstverrichters binnen de Gemeenschap, worden gelokaliseerd in het land van de afnemer. Daardoor zal de dienstverrichter BTW moeten aanrekenen van het land van de afnemer. Om te vermijden dat de dienstverrichter een BTWnummer moet aanvragen in iedere lidstaat, zal de regeling voorzien in een unieke BTW-aangifte die alle buitenlandse verrichtingen groepeert, en die in het thuisland wordt ingediend. Blijkens een persbericht van de FOD Financiën kunnen Belgische bedrijven zich voor deze regeling registreren vanaf 1 oktober a.s. Nieuwe lokalisatieregels vanaf 1 januari 2015 In 2010 voerde het zgn. 'BTW-pakket' een nieuwe regeling in voor de plaatsbepaling van diensten. 'B2B'- diensten worden sindsdien geacht plaats te vinden in het land van de afnemer (art. 21, 2 WBTW). Op deze regel bestaat nog maar een beperkt aantal uitzonderingen (bv. diensten i.v.m. een onroerend goed worden gelokaliseerd daar waar het goed is gelegen; art. 21, 3, 1 WBTW; over de draagwijdte van deze afwijkende lokalisatieregel, zie Fisc., nr. 1361, p. 4). 'B2C'-diensten worden in de regel gelokaliseerd in het land waar de dienstverrichter is gevestigd (art. 21bis, 1 WBTW). Op deze regel bestaan wel nog talrijke afwijkingen (art. 21bis, 2 WBTW). De regeling voorzag in een aantal aanpassingen die de volgende jaren moesten worden doorgevoerd : in 2011 werd de B2B-plaatsbepalingsregel voor "culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen" beperkt tot de eigenlijke toegang (art. 21, 3, 3 WBTW; zie ook art. 32 Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van 15 maart 2011); en in 2013 werd de langetermijnverhuur van voertuigen aan niet-belastingplichtigen gedelokaliseerd naar het land waar de klant woont (art. 21bis, 2, 7 bis en 7 ter WBTW; zie ook artt Uitvoeringsverordening, Fisc., nr. 1315, p. 5). Het sluitstuk van deze aanpassingen vormt de wijziging van de B2C-lokalisatieregels voor 'elektronische diensten', telecommunicatiediensten, en radio- en televisieomroepdiensten vanaf 1 januari Momenteel vallen deze diensten in principe onder de 'B2C'-hoofdregel (BTW van het land van de dienstverrichter). Maar dat is enkel het geval voor zover de afnemer binnen de Gemeenschap woont. Is de afnemer buiten de Gemeenschap gevestigd, dan wordt de dienst gedelokaliseerd naar het land van de afnemer (art. 21bis, 2, 10, i), j) en k) WBTW). Met andere woorden, op deze diensten wordt geen BTW aangerekend. Stel dat een Belgische softwareontwikkelaar software online verkoopt aan een Nederlandse particulier. Hij zal dan Belgische BTW in rekening moeten brengen. Verkoopt hij dezelfde software aan een Zwitserse klant, dan is er geen (Belgische) BTW van toepassing. Een dienstverrichter die buiten de

2 Gemeenschap is gevestigd, moet vandaag wel al Belgische BTW aanrekenen op zijn prestaties ten behoeve van een Belgische particulier (art. 21bis, 2, 11 WBTW). Vanaf volgend jaar zal dus ook binnen de Gemeenschap als regel gelden dat de betrokken diensten onderworpen zijn aan de BTW van het land van de afnemer (art. 58 BTW-Richtlijn, zoals van toepassing vanaf 1 januari 2015). In het voormelde voorbeeld zal de Belgische softwareontwikkelaar dus voortaan Nederlandse BTW moeten aanrekenen aan de Nederlandse klant. Voor verrichtingen aan een nietbelastingplichtige afnemer buiten de Gemeenschap verandert er niets. Ook voor niet-eu-ondernemingen verandert er niets. 'Vermoedens' Om te weten of een dienstverrichter deze nieuwe lokalisatieregel moet toepassen, zal hij achtereenvolgens moeten nagaan : * of zijn afnemer de hoedanigheid van 'niet-belastingplichtige' heeft (artt en 19 Uitvoeringsverordening; Fisc., nr. 1361, p. 4); * waar zijn afnemer is gevestigd (art. 24 Uitvoeringsverordening). In het kader van de nieuwe regeling, zal hij moeten rekening houden met bepaalde vermoedens (Fisc., nr. 1361, p. 4). - Wanneer de diensten worden verricht op een plaats waar de afnemer "fysiek" aanwezig moet zijn opdat de dienst voor hem kan worden verricht (zoals een "telefooncel, een wifi-hotspot, een internetcafé, een restaurant of een hotellobby"), geldt het "vermoeden dat de afnemer op die plaats gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft en dat het werkelijke gebruik en de werkelijke exploitatie van de dienst op die plaats geschieden" (nieuw art. 24bis Uitvoeringsverordening). - Wanneer de diensten worden verricht via een "vaste lijn", geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is op de plaats waar de vaste lijn geïnstalleerd is; wanneer dit gebeurt "via mobiele netwerken", geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is in het land dat wordt aangeduid met "de mobiele landencode van de sim-kaart". Voor diensten afgenomen via "een decoder of soortgelijk toestel of een viewing card" (zonder dat een vaste lijn wordt gebruikt), geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is op de plaats waar die decoder of dat soortgelijk toestel zich bevindt of, indien die plaats niet bekend is, "de plaats waarheen de viewing card is gezonden". In andere gevallen geldt het vermoeden dat de afnemer gevestigd is op de plaats die door de dienstverrichter is vastgesteld aan de hand van "twee afzonderlijke, niet-tegenstrijdige" bewijsstukken, zoals het factuuradres van de afnemer, het IP-adres van het toestel, de bankgegevens, de mobiele landencode van de sim-kaart, de plaats van de vaste lijn van de afnemer, of "andere zakelijk relevante gegevens" (nieuwe artt. 24ter en 24septies Uitvoeringsverordening). - De provider kan deze 'vermoedens' (uiteraard buiten het laatst vermelde geval) weerleggen aan de hand van "drie afzonderlijke, niet-tegenstrijdige bewijsstukken" die aantonen dat de afnemer op een andere plaats is gevestigd. De belastingdienst kan al de voormelde vermoedens weerleggen "in geval van aanwijzingen voor verkeerd gebruik of misbruik door de dienstverrichter" (art. 24quinquies Uitvoeringsverordening). - Telecom-, omroep- of elektronische diensten die worden verricht door de uitbater van een hotel, volgen de lokalisatieregel voor de hoteldiensten (nieuw art. 31quater Uitvoeringsverordening); zijnde daar waar het hotel is gelegen.

3 Welke diensten? De nieuwe lokalisatieregel zal gelden voor 'elektronische diensten', telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten. * De Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 bevatte al een uitgebreide omschrijving van 'elektronische diensten'. Het gaat om diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht (zie art. 7 en de lijst in bijlage I van die Uitvoeringsverordening). In 2013 werd deze omschrijving fors uitgebreid (nieuwe punten f) tot i) van punt 4 Bijlage I Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 zoals toegevoegd door Uitvoeringsverordening nr.1042/2013 jo. Bijlage II BTW-Richtlijn; zie Fisc., nr. 1361, p. 4). Ook de lijst van de handelingen die niet als elektronische diensten worden aangemerkt, werd aangevuld (de verkoop van tickets voor (culturele, enz.) evenementen, hotelboekingen, autoverhuur, enz., langs het internet); (gewijzigd art. 7, al. 3). * Het begrip 'telecommunicatiediensten' slaat op alle mogelijke "vaste en mobiele telefoondiensten voor de transmissie en schakeling van spraak, data en video", ook wanneer ze worden aangeboden via het internet (VoIP), en de daarmee verbonden diensten, zoals "voic , oproepmelding, oproepdoorschakeling, belleridentificatie", enz. Ook de "toegang tot het internet, daaronder begrepen het wereldwijde web", is bedoeld (nieuw art. 6bis, al. 1 Uitvoeringsverordening). Zijn echter niet bedoeld, diensten inzake de aangeleverde 'content', zoals 'omroepdiensten' (zie hierna) en elektronische diensten (nieuw art. 6bis, al. 2 Uitvoeringsverordening). * 'Omroepdiensten' bestaan uit "de levering van audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma's". Daaronder worden evenwel niet begrepen, o.m. "de overdracht van uitzend- of doorgifterechten", "de leasing van technische uitrusting of faciliteiten die voor de ontvangst van een uitzending worden gebruikt", "radio- of televisieprogramma's die via het internet of een soortgelijk elektronisch netwerk (IP-streaming) worden verspreid, tenzij de uitzending van die programma's samenvalt met de uitzending van die programma's via radio- of televisienetwerken" (nieuw art. 6ter Uitvoeringsverordening). Facultatief 'Mini-One-Stop-Shop' ('MOSS') De nieuwe lokalisatieregel heeft dus tot gevolg dat ook EU-ondernemingen op de bedoelde diensten, voortaan BTW moeten aanrekenen van het land waar de (buitenlandse) particuliere afnemer woont. Dit zou tot gevolg hebben dat zij in iedere lidstaat een BTW-nummer moeten aanvragen. Om dit te vermijden, is het vereenvoudigde stelsel van de 'MOSS' uitgewerkt. Dit komt erop neer dat geen afzonderlijke registratie vereist is, én dat de diensten onderworpen aan buitenlandse BTW in één enkele bijzondere BTW-aangifte worden aangegeven. Deze aangifte wordt ingediend in het land waar de onderneming is gevestigd. Het stelsel voor EU-ondernemingen ('Unie-regeling') zal analoog zijn met de regeling die vandaag al geldt voor niet-eu-ondernemingen ('Niet-Unieregeling') die deze diensten verrichten voor particuliere afnemers, en hiervoor gebruik maken van het 'mini-eenloketsysteem' (zie ook art. 58bis WBTW en het model van de bijzondere BTW-aangifte in bijlage IV van het formaliteiten-kb nr. 1). Het Europese wetgevend kader staat beschreven in de artikelen 358bis tot 369duodecies BTW-Richtlijn en de artikelen 57bis tot 63quater Uitvoeringsverordening.

4 * De 'Unieregeling' zal van toepassing zijn op een onderneming die in de EU haar 'zetel van bedrijfsuitoefening' dan wel een vaste inrichting heeft. * De 'Niet-Unieregeling' geldt voor een onderneming die in de EU geen zetel van bedrijfsuitoefening of vaste inrichting heeft, en die in EU evenmin een BTW-nummer voor andere activiteiten heeft. Een niet-eubelastingplichtige die al een BTW-nummer heeft in een lidstaat (voor andere activiteiten) kan bijgevolg geen gebruikmaken van de 'Niet-Unieregeling'. Tegelijk kan hij ook geen gebruikmaken van de Unieregeling (omdat hij geen vestiging in de EU heeft). Hij wordt dus uitgesloten van de MOSS-regeling, zodat hij een BTW-nummer moet aanvragen in iedere lidstaat afzonderlijk. De FOD Financiën heeft onlangs in een persbericht aangekondigd dat Belgische bedrijven zich vanaf 1 oktober 2014 kunnen registreren voor de regeling van het 'mini-eenloketsysteem'. Let wel, de regeling is facultatief. Een identificatie voor de MOSS is dus niet verplicht. Een onderneming die er geen gebruik van maakt, zal wel een BTW-nummer moeten aanvragen in iedere lidstaat waarin zij de bedoelde diensten verricht voor niet-belastingplichtige afnemers. In een 'FAQ' heeft de FOD ook een summier overzicht gegeven van de toepassing van de regeling. Reeds eerder publiceerde de Europese Commissie een 'Gids' van ruim 30 pagina's over het gebruik van het minieenloketsysteem (te raadplegen via Hierna wordt van beide een overzicht gegeven. Identificatie : modaliteiten * Onder de Unieregeling wordt een onderneming geregistreerd in het land waar haar zetel is gevestigd. Een niet-eu-onderneming die onder de Unie-regeling valt via haar vaste inrichting, zal zich moeten registreren in het land van de vaste inrichting. Heeft ze meerdere vaste inrichtingen binnen de EU, dan kan ze het land van registratie kiezen. Deze keuze blijft dan wel bindend voor het lopende jaar en de twee volgende kalenderjaren. Het registratienummer zal hetzelfde zijn als het BTW-nummer waaronder de onderneming vandaag al is geregistreerd (dus het bestaande BE-BTW-nummer voor Belgische ondernemingen). * Een niet-eu-onderneming die onder de niet-unieregeling valt, zal kunnen kiezen waar zij zich registreert. Deze keuze zal altijd kunnen worden veranderd. Zoals vandaag, zal zij een BTW-nummer ontvangen dat begint met de prefix EU, gevolgd door 9 'posities'. Een bestaand EU-BTW-nummer zal niet worden gewijzigd. * De registratie gaat in vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de belastingplichtige aan de lidstaat van identificatie heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van de regeling (bij een inschrijving op bv. 15 februari 2015, zal de onderneming dus van de regeling kunnen gebruikmaken vanaf 1 april 2015). Wanneer een onderneming al gestart is met het verrichten van de diensten, zal de regeling ingaan vanaf de datum van de eerste dienstverlening, mits de onderneming de toepassing van de regeling uiterlijk vraagt op de tiende dag van de maand volgend op die eerste dienstverlening. * Ook een BTW-eenheid kan de regeling toepassen. Zij wordt dan onder de regeling aangemerkt als één BTW-plichtige. De vaste inrichting die een lid van de BTW-eenheid heeft in een andere lidstaat, kan evenwel niet worden meegenomen. * De registratie zal gebeuren via een webportaal dat de lidstaten zullen opzetten.

5 Uitschrijving Omdat de MOSS een keuzestelsel is, kan men zich ook laten uitschrijven. Daartoe moet een melding gebeuren ten minste 15 dagen vóór het einde van een kalenderkwartaal (bv. 15 juni). De uitschrijving gaat dan in vanaf de eerste dag van het volgende kwartaal (bv. 1 juli). Vanaf dan hernemen de gewone regels (afzonderlijke registratie in iedere lidstaat, indien nog diensten worden verricht). De uitschrijving blijft minstens gedurende twee kalenderkwartalen van kracht. Uitsluiting Een onderneming zal worden uitgesloten van de regeling, o.m. indien zij geen geviseerde diensten meer verricht. Dit wordt verondersteld het geval te zijn, indien zij geen van de bedoelde diensten heeft verricht gedurende acht opeenvolgende kalenderkwartalen. Een uitsluiting geldt ook indien een onderneming "bij voortduring" niet aan de voorschriften van de regeling voldoet (bv. niet indienen van een MOSS-aangifte gedurende drie opeenvolgende kwartalen; zie hierna). Naargelang het geval, kan een "quarantaineperiode" gelden vooraleer een onderneming opnieuw een beroep kan doen op de regeling (bv. een periode van acht kalenderkwartalen, indien een onderneming werd uitgesloten omdat ze niet aan de voorwaarden heeft voldaan). BTW-aangiften * Iedere onderneming zal zowel onder de Unie- als onder de Niet-Unieregeling een elektronische BTWaangifte moeten indienen voor elk kalenderkwartaal. Indien zij gedurende een kwartaal geen diensten heeft verricht, zal ze een 'nul'-aangifte moeten indienen. De BTW-aangifte in het mini-eenloketsysteem (en de bijbehorende betaling, zie verder) moet worden ingediend uiterlijk 20 dagen na het verstrijken van het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft. Let wel, anders dan wat geldt voor de gewone BTW-aangifte, wijzigt deze termijn niet als deze datum in het weekend of op een feestdag valt. * Wanneer een onderneming geen aangifte heeft ingediend binnen 30 dagen na het verstrijken van het aangiftetijdvak, zendt de lidstaat van identificatie haar langs elektronische weg een aanmaning. Latere aanmaningen zullen worden verzonden door de lidstaat/lidstaten van verbruik. De aangifte moet uiterlijk worden ingediend binnen tien dagen na de aanmaning. De laattijdige aangifte zal wel altijd moeten worden ingediend bij de lidstaat van identificatie. Eventuele boetes en kosten i.v.m. de laattijdige indiening van de aangiften vallen dan weer onder de bevoegdheid van de lidstaat van verbruik. Wanneer de onderneming een aanmaning ontvangt voor drie opeenvolgende kwartalen en hieraan geen gevolg geeft, zal zij worden geacht "bij voortduring" niet aan de voorschriften van de regeling te hebben voldaan, en derhalve worden uitgesloten van de regeling (zie hoger). * In de BTW-aangifte zullen, naast de gewone gegevens omtrent de identiteit van de aangever, de relevante gegevens van de diensten moeten worden aangegeven die zijn verleend aan de afnemers, en dat afzonderlijk voor iedere lidstaat van verbruik (in essentie moet de onderneming voor elke lidstaat van verbruik alle diensten aan het normale en het verlaagde tarief vermelden, evenals het overeenkomstige BTW-bedrag; zie voor de volledige lijst van te vermelden gegevens, de bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 van 13 september 2012, Pb.L. 14 september 2012, afl. 249, 3). Let wel, de diensten die in het land van vestiging worden verricht, mogen niet worden aangegeven in de MOSS-aangifte; deze handelingen zullen in de gewone periodieke BTW-aangifte moeten worden aangegeven.

6 Diensten die zijn vrijgesteld in een lidstaat van verbruik (bv. diensten verstrekt aan een internationale instelling of ambassade, of nog, diensten inzake e-gambling of e-onderwijs), worden niet vermeld in de aangifte zoals in te dienen in het kader van het mini-eenloketsysteem. * Correcties moeten worden verricht door een aanpassing van de oorspronkelijke aangifte, en niet via later in te dienen aangiften. Dit geldt ook wanneer achteraf een creditnota wordt uitgereikt. Correcties zijn mogelijk gedurende drie jaar. Bijbetalingen moeten gebeuren via de gewone weg. Terugbetalingen gebeuren rechtstreeks door de lidstaat van verbruik. * De MOSS-aangifte kan ook worden ingediend door een derde vertegenwoordiger (boekhouder of belastingconsultent). Geen BTW-aftrek Een onderneming kan via de MOSS-aangifte geen BTW recupereren. De BTW die zij heeft opgelopen in de lidstaten waar de betrokken diensten worden verricht, moet worden teruggevraagd via de gewone teruggaafprocedure (zie voor EU-ondernemingen, Fisc., nr. 1188, p. 8). Betaling van de verschuldigde BTW De verschuldigde BTW moet aan de lidstaat van identificatie worden betaald binnen de uiterste indieningstermijn van de aangifte (dus de twintigste dag volgend op het kalenderkwartaal). Ook hier geldt geen uitstel tot de eerstvolgende werkdag. De betalingsopdracht moet het unieke referentienummer vermelden van de aangifte waarop ze betrekking heeft. De lidstaat van identificatie verdeelt de ontvangen bedragen vervolgens over de verschillende lidstaten van verbruik. Sancties voor een laattijdige of niet-betaling worden bepaald door de lidstaat van verbruik. Andere formele verplichtingen De onderneming die de regeling toepast, moet bepaalde gegevens in haar boekhouding bijhouden (cf. de gegevens opgesomd in art. 63quater Uitvoeringsverordening, zoals de lidstaat van verbruik waar de dienst wordt verricht; het soort dienst dat wordt verricht; de datum waarop de dienst is verricht; de maatstaf van heffing met vermelding van de gebruikte munteenheid; enz.). Deze gegevens moeten worden bewaard gedurende tien jaar na afloop van het jaar waarin de handeling is verricht (ongeacht of de belastingplichtige nog gebruikmaakt van de regeling of niet). Zij moeten, op verzoek, "onverwijld" langs elektronische weg worden verstrekt aan de lidstaat van identificatie of de lidstaat/lidstaten van verbruik. Wat de facturering betreft (verplichting, ontheffing, kasstelsel), gelden de regels van de lidstaat van verbruik (art. 53decies, 1, al. 1 WBTW). Een onderneming zal op dat punt dus rekening moeten houden met de regelgeving van al de lidstaten waar zij de geviseerde diensten verleent aan de klant.

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

NIEUWE BTW-WETGEVING VANAF 01/01/2015 EN MOSS

NIEUWE BTW-WETGEVING VANAF 01/01/2015 EN MOSS NIEUWE BTW-WETGEVING VANAF 01/01/2015 EN MOSS Cristina CIUNTU - Vincent WEVERBERG Coordinator - Projectleider FOD Financiën Algemene administratie van de Fiscaliteit Documentatie EUROPEES Artikel 5 van

Nadere informatie

B2C 2015. Plaats van de dienst en Mini-One-Stop Shop ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

B2C 2015. Plaats van de dienst en Mini-One-Stop Shop ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT B2C 2015 Plaats van de dienst en Mini-One-Stop Shop Documentatie EUROPEES artikel 5 van Richtlijn 2008/8/EG Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 zoals gewijzigd door: Verordening (EU) nr. 976/2012

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.10.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 284/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1042/2013 VAN DE RAAD van 7 oktober 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Hof van Justitie veroordeelt Belgische regeling onroerende inkomsten

Hof van Justitie veroordeelt Belgische regeling onroerende inkomsten Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 33 // 2 oktober 2014 n i e u w s b r i e f over fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht Hof van Justitie veroordeelt Belgische regeling onroerende inkomsten Andy Cools,

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Antwoorden op veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen Belastingdienst Antwoorden op veelgestelde vragen van Nederlandse ondernemers die gebruik willen maken van de mini One Stop Shop (MOSS) voor digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen Wat

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken. Titel: Jaarcongresaccountant.nl. BTW wat is nieuw. mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor

Titelstijl van model bewerken. Titel: Jaarcongresaccountant.nl. BTW wat is nieuw. mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor Titelstijl van model bewerken Titel: BTW wat is nieuw mr. Marja van den Oetelaar Het BTW Advieskantoor Jaarcongresaccountant.nl Onderwerpen - HOLDING PROBLEMATIEK - MEDISCHE VRIJSTELLING - ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010

Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse Omzetbelasting per 1 januari 2010 Onlangs is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Omzetbelasting 1968 aangenomen. De wijzigingen zien

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN 20.2.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 44/11 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/8/EG VAN DE RAAD van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst DE RAAD

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag

Nationale Administrateursdag Nationale Administrateursdag Actualiteiten en tips BTW 12 november 2015 Carola van Vilsteren Programma Welkom Veranderingen in 2015 Toekomst BTW Verschillen in Europa Vragen Programma Welkom Veranderingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 546 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 13-2014

BTW-nieuwtjes 13-2014 BTW-nieuwtjes 13-2014 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Ingrijpende verbouwing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 234 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde Gepubliceerd op 3 april 2014 Toelichting op de wijzigingen

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Centralisatie en vereenvoudiging in btwen douaneaangiften

Centralisatie en vereenvoudiging in btwen douaneaangiften 3 februari 2015 Seminar: Centralisatie en vereenvoudiging in btwen douaneaangiften Dagvoorzitter: Prof. dr. R.N.G. (René) van der Paardt MOSS vanuit perspectief belastingdienst MOSS vanuit perspectief

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding...4 Paragraaf 1.1 Aanleiding...4 Paragraaf 1.2 Probleemstelling...4 Paragraaf 1.3 Opzet...5

Hoofdstuk 1 Inleiding...4 Paragraaf 1.1 Aanleiding...4 Paragraaf 1.2 Probleemstelling...4 Paragraaf 1.3 Opzet...5 Hoe dient vanaf 2015 de status en hoedanigheid van de afnemer, alsmede de plaats van dienst, bepaald te worden voor aanbieders van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten en welke gevolgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 887 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de in beginsel tijdelijke invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Leveringen en diensten

Leveringen en diensten 28 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten Hoofdstuk IV Leveringen en diensten BERT GEVERS 35 Om het correcte btw-regime te kunnen bepalen van een bepaalde handeling is het belangrijk om uit te maken of het

Nadere informatie

E-commerce en btw. Madeleine Merkx (Deloitte Belastingadviseurs B.V. en Universiteit van Tilburg)

E-commerce en btw. Madeleine Merkx (Deloitte Belastingadviseurs B.V. en Universiteit van Tilburg) E-commerce en btw Madeleine Merkx (Deloitte Belastingadviseurs B.V. en Universiteit van Tilburg) Wat is e-commerce? 3 Wat is het onderwerp van vandaag? Goederen Diensten Afstandsverkopenregeling Plaats

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Btw nieuwigheden 2010

Btw nieuwigheden 2010 Btw nieuwigheden 2010 Plaats van de dienst periodieke aangifte opgave van de intracommunautaire diensten 1. Probleemstelling Met ingang van 1 januari 2010 ondergaat de toepassing van de btw belangrijke

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid

2. Betrokkenheid vaste inrichting bij diensten/facturatie 3. Moment van verschuldigdheid 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel 31 907)

Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel 31 907) Bijlage bij VNO-NCW-brief d.d. 8 mei 2009, nr. 09/10.847/K over wetsvoorstel Implementatie richtlijnen BTW-pakket (wetsvoorstel 31 907) Lijst met per wetsartikel geformuleerde vragen en opmerkingen Artikel

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2014/21137] 19 DECEMBER 2014. Programmawet (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken Indirecte belasting (BTW) Betreft: BTW - Plaats van levering van gas en elektriciteit Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2003 (31.01) (OR. en) PUBLIC 5731/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 10 ENER 23 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010

Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Horeca sector : btw verplichtingen vanaf 1 januari 2010 I. Inleiding 1. Naar aanleiding van de tariefverlaging van 21 percent naar 12 percent voor restaurant- en cateringdiensten (het verschaffen van dranken

Nadere informatie