en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel akkoord De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) Deze bijdrage gaat over de indirecte belastingen (registratierechten en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap bij de vereffening van die vennootschap1. Een eerste artikel over dit onderwerp, meer bepaald over de directe belastingen, werd gepubliceerd in Pacioli nr. 311 (17-30 januari 2011). 1. De registratierechten We weten dat de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap fiscaal helemaal niet neutraal is. De heikele problematiek van de heffing van de registratierechten bij de toebedeling in natura van een onroerend goed aan de vennoten/aandeelhouders ter gelegenheid van de vereffening van een vennootschap kan heel wat moeilijkheden opleveren. Dienaangaande is de rechtsvorm van de vereffende vennootschap van essentieel belang Belang van de rechtsvorm van de vereffende vennootschap Om de gevolgen van de verrichting op het stuk van de registratierechten te analyseren, moet onder meer gelet worden op de rechtsvorm van de vereffende vennootschap. Een ander criterium, dat later zal worden onderzocht, heeft betrekking op de aard van het over- 1 Dit artikel is een uittreksel uit volgende bijdrage : D.-E. PHILIPPE, «Le régime fiscal de la sortie d un immeuble d une société», in Enjeux fiscaux d un (dés)investissement immobilier, Brussel, Larcier, 2011, p. 91 tot 138. gedragen materieel vast actief (onroerend goed door bestemming, nieuw gebouw, terrein,...). Kapitaalvennootschap. Wanneer de vennootschap in vereffening een kapitaalvennootschap, zoals een naamloze vennootschap is, is de zaak vrij eenvoudig : in principe is bij de overdracht van het onroerend goed aan de vennoten (ongeacht het een natuurlijke persoon dan wel een vennootschap is), overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek der registratierechten (W.Reg.), het voor verkopingen gestelde recht van 12,5 % (in het Waalse of het Brusselse Gewest) of van 10 % (in het Vlaamse Gewest) verschuldigd. Personenvennootschap. Wanneer de vereffende vennootschap een personenvennootschap, bijvoorbeeld een BVBA, is, is de kwestie gecompliceerder en de oplossing genuanceerder. Hier is het, in uitzonderlijke gevallen, mogelijk in aanmerking te komen voor het verlaagd recht van 1 %, en wel in twee gevallen (artikel 129, 3 de lid, W.Reg.). De eerste uitzondering, ingeschreven in artikel 129, 3 de lid, 1 W.Reg., beoogt het geval waarin het onroerend goed wordt toebedeeld aan de vennoot (of zijn erfgenamen) die het goed in de vennootschap heeft ingebracht. Geldt deze uitzondering ook wanneer de vennoot waaraan het goed wordt toegekend, na de inbreng ervan niet zonder onderbreking vennoot van de ven- P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli 1

2 nootschap is geweest? Deze kwestie is controversieel 2. In de praktijk is dan ook voorzichtigheid geboden. De tweede uitzondering, voorzien bij artikel 129, 3 de lid, 2 W.Reg. betreft volgende situatie : de vennootschap heeft het goed gekocht met betaling van het voor de verkopingen bepaald registratierecht. Daarenboven moet vaststaan dat de vennoot die eigenaar van het onroerend goed wordt, deel uitmaakte van de vennootschap toen laatstgenoemde de goederen verkreeg. Is het verdelingsrecht van 1 % ook van toepassing wanneer de vennootschap een terrein en een gebouw (in oprichting of nieuw gebouwd) heeft gekocht, met betaling van het registratierecht voor het terrein en van de btw voor het gebouw 3? Volgens de letterlijke interpretatie van artikel 129, 3 de lid, 2 W.Reg. zou men geneigd zijn de vraag ontkennend te beantwoorden, aangezien de wettekst eist dat het goed werd verkregen «met betaling van het registratierecht». De fiscale administratie geeft evenwel blijk van veel soepelheid. In een administratieve beslissing van 10 december 1985 wordt in dergelijk geval immers aanvaard dat «de latere toebedeling van gans het onroerend goed (terrein en gebouw) aan een vennoot die deel uitmaakte van de vennootschap op de dag van de verkrijging» in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 1 % 4. Maar kan die administratieve toegeeflijkheid worden doorgetrokken naar het geval waarin de vennootschap, na 1 januari 2011, met heffing van de btw, een gebouw en een «bijhorende» grond gelijktijdig gekocht heeft van dezelfde persoon? Niets is minder waar. En als het gebouw door de vereffende vennootschap werd verworven met toepassing van het gunsttarief voor de beroepspersonen 5 (5 % in het Waalse Gewest, 4 % in het Vlaamse Gewest en 8 % in het Brusselse Gewest) 6? De toepassing van de uitzonderingsregeling van artikel 129, 3 de lid, 2 W.Reg. is afhankelijk van de voorwaarde dat de vennootschap het goed gekocht heeft «met betaling van het voor de verkopingen 2 Volgens het hof van beroep van Antwerpen, zou de toepassing van artikel 129, 3 de lid W.Reg. (gunsttarief van 1 %) niet afhankelijk zijn van de voorwaarde dat de vennootschap zonder onderbreking vennoot is gebleven (Antwerpen, 16 maart 1994, Rec.gén., 1996, nr , p. 96, met noot). Zie evenwel het meer conservatieve standpunt van A. CULOT, Manuel des droits d enregistrement, 4 de ed., Brussel, Larcier, 2010, p Met genot van de vrijstelling van de registratierechten, voorzien bij artikel 159, 8 W.Reg. 4 Rep. R.J., R-129/14-02, (Besl. 10 december 1985, nr. E.E./ ). 5 Gunstregeling voor personen die hun beroep maken van de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop (artikel 62 tot 71 W.Reg.). 6 Art. 62 W.Reg. bepaald registratierecht». Moeten we daaruit afleiden dat artikel 129, 3 de lid, 2 W.Reg. alleen de goederen beoogt die gekocht zijn met toepassing van het verkooprecht van 12,5 % (Waalse en Brussels Gewest) en 10 % (Vlaamse Gewest) overeenkomstig artikel 44 W.Reg.? Ook hier neemt de administratie een vrij soepel standpunt in. Volgens een recente administratieve beslissing van 3 juli , betekent de uitdrukking «het voor de verkopingen bepaald registratierecht» zowel het gewoon verkooprecht (artikel 44 W.Reg.) als het verminderd mutatierecht voor de beroepspersonen (artikel 62 W.Reg.) Omzetting van de rechtsvorm Gelet op het belang van de vennootschapsvorm voor de toepassing van de artikelen 129 en 130 W.Reg., rijst de vraag naar het nut van de omzetting van een kapitaalvennootschap in een personenvennootschap, ten einde in aanmerking te kunnen komen voor het verdelingsrecht van 1 %. Het antwoord op deze vraag staat in een administratieve beslissing van 14 september 1972, waarin een doeltreffende oplossing wordt voorgesteld. In een beslissing van 14 september 1972, stelde de fiscale administratie dat, bij omvorming van een NV in een BVBA overeenkomstig de geldende bepalingen van het vennootschapsrecht (met name de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen, die bevestigen dat de omvorming van een vennootschap geen verandering in de rechtspersoonlijkheid ervan teweegbrengt), «de in het derde lid van artikel 129 bepaalde uitzonderingen toepasselijk zijn op de onroerende goederen die in de vennootschap werden ingebracht of door haar werden verkregen vóór de omvorming, juist zoals op de onroerende goederen die werden ingebracht of verkregen na deze omvorming». Toch kunnen we niet omheen de analyse van de antirechtsmisbruikmaatregel, ingeschreven in artikel 18, 2 W.Reg., waardoor de beoogde constructie kan worden teruggedraaid. Volgens deze bepaling, de tegenhanger in de registratierechten van het beruchte artikel 344, 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, is de administratie bij machte om, mits de naleving van bepaalde voorwaarden, de verrichting te herkwalificeren. Hier dienen we vooral te wijzen op de voor- 7 Beslissing van 3 juli 2009, nr. E.E./ , Rep. R.J., R129/ Voor een eerste commentaar erop : J. DEVOS, «Artikel 129, derde lid, 2 W.Reg. ook van toepassing in geval van verlaagd registratierecht voor beroepsverkopers», Registratierechten editie , Kluwer,

3 waarde inzake de «gelijksoortigheid van de rechtsgevolgen», die moet beoordeeld worden ten aanzien van «het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen» 8. Voor een juiste herkwalificatie, moeten alle rechtsgevolgen van de verrichting (de «externe» gevolgen) worden geëerbiedigd. De «interne» rechtsgevolgen daarentegen moet de administratie niet eerbiedigen : zij moet niet nagaan of alle afzonderlijke akten in het kader van de verrichting voor herkwalificatie in aanmerking komen. Concreet houdt dit in dat de fiscus wel degelijk kan voorbijgaan aan de rechtsgevolgen van afzonderlijke akten die van de verrichting deel uitmaken, als die gevolgen, na de totstandkoming van de verrichting, niet aanwezig zijn 9. Het is dan ook de vraag of de fiscus de tussen de partijen tot stand gebrachte verrichting (omzetting van de NV in een BVBA, gevolgd door de vereffening van de BVBA met toebedeling in natura van de onroerende goederen aan de vennoten) niet kan herkwalificeren tot een loutere vereffening van de NV, gevolgd door de toebedeling in natura van de onroerende goederen, op grond van artikel 18, 2 W.Reg. Naar onze mening zijn de kansen dat de fiscus daarin slaagt behoorlijk hoog 10. De rechtsgevolgen van de door de fiscus geherkwalificeerde verrichting en de externe rechtsgevolgen van de tussen de partijen tot stand gebrachte verrichting zijn volgens ons immers identiek. Het eindresultaat voor de aandeelhouders is in beide gevallen immers hetzelfde : de onroerende goederen komen opnieuw in hun bezit. De omzetting van de NV in een BVBA sorteert in concreto geen rechtsgevolgen na de vereffening. Had de omvorming nooit plaatsgevonden, werd hetzelfde resultaat bereikt. Het feit dat de twee akten (omzetting van de NV in een BVBA en vereffening van de BVBA met toebedeling van de onroerende goederen aan de vennoten), in de tijd gespreid worden, kan onze conclusie niet wijzigen Cass., 22 november 2007(Nr. F N), Pas., I, 2007, p Th. AFSCHRIFT, L évitement licite de l impôt et la réalité juridique, Brussel, Larcier, 2004, p In dezelfde zin, zie ook A. CULOT, «Dispositions communes à toutes les sociétes Droits d enregistrement et T.V.A. applicables aux actes de sociétés», Rep. Not., Tome XII, Livre 2/2, ed. 2005, nr. 171 en 256; E. SPRUYT en P. VAN MELKEBEKE, «De onttrekking van onroerend goed aan een vennootschap bespreking van de artikelen 129 en 130 W.Reg.», Zakelijke rechten en fiscaliteit, Maklu, 2004, p. 273; T. WUSTENBERGHS, «Registratierechten: antimisbruikbepaling in (inter)nationale context», TFR, 2005, p Contra : W. WERDE- FROY, Droits d enregistrement , Kluwer, p. 1386, volgens dewelke «de mogelijkheid tot herkwalificatie momenteel gering blijft». 11 Dat de akten die een verrichting tot stand brengen in de tijd worden gespreid, is voor de toepassing van artikel 18, 2 W.Reg. niet afdoend, zie dienaangaande de circulaire van 6 december 1993, Ci. D 19/ In dezelfde zin, zie ook E. SPRUYT en P. VAN MEL- KEBEKE, o.c., p EBVBA Vast recht In een beslissing van 8 juli , stelde de fiscale administratie dat, bij de vereffening van een EBVBA, de toebedeling van een onroerend goed aan de enige vennoot enkel aanleiding geeft tot heffing van het algemeen vast recht van 25 euro, aangezien deze verrichting niet als een overdracht onder bezwarende titel, noch als een verdeling kan worden gekwalificeerd. Het is uiteraard wel vereist dat één der uitzonderingen, bedoeld door artikel 129, 3 de lid W.Reg. toepassing vindt. 2. De btw 2.1. Btw-stelsel van een vennootschap in vereffening Een aan de btw onderworpen vennootschap behoudt in beginsel haar hoedanigheid van belastingplichtige, zolang ze de aangifte van stopzetting van activiteit, bedoeld bij artikel 53, 1 van het Btw-Wetboek (hierna WBTW) niet heeft gedaan. In principe zal een ontbonden vennootschap haar hoedanigheid van btw-belastingplichtige behouden (en dus geen aangifte van stopzetting van activiteit indienen) tot de definitieve afsluiting van de vereffening. Zij moet dus periodieke btw-aangiften blijven indienen en zal het recht op aftrek van de voorbelasting behouden. Indien de vennootschap geen handelingen meer kan verrichten waarvoor ze de hoedanigheid van btw-belastingplichtige verkrijgt, ziet de toestand er echter anders uit. Dan kan de vennootschap aanvragen om haar btw-identificatienummer te schrappen. We denken vooral aan het geval waarin de vennootschap in vereffening geen realiseerbare activa meer bezit en enkel nog haar vorderingen op derden invordert. Die vennootschap moet dus de gebruikelijke btw-formaliteiten niet meer vervullen. De keerzijde van de medaille is dat zij ook de btw niet meer kan aftrekken geheven van de uitgaven die zij doet voor de behoeften van haar vereffening. Volgens de btw-administratie kan de vennootschap de datum van haar definitieve stopzetting van de activiteit niet vrij kiezen : er is geen sprake van de vennootschap kunstmatig in leven te houden met als enig doel het recht op aftrek verder te kunnen uitoefenen. Dienaangaande verwijzen we naar het arrest Fini van het Europees Hof van Justitie van 3 maart 2005, dat 12 Beslissing van 8 juli 2002, Rec.gén.,2003, nr , p

4 uitspraak deed over de aftrek van de btw geheven van de uitgaven die door een vennootschap werden gedaan tijdens haar invereffeningstelling. In casu beslisten de Europese rechters dat de btw, geheven op de huur van de lokalen, aangewend voor de restaurantactiviteit van de vennootschap in vereffening, aftrekbaar was, niettegenstaande die huur na de stopzetting van de handelsactiviteit werd betaald. Volgens het hof volstaat het dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband met de economische activiteit bestaat en dat het recht op aftrek geen misbruik inhoudt. We voegen eraan toe dat het recht op aftrek ook onderworpen is aan de voorwaarde dat de belasting geheven is van goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van belastbare handelingen. Ons inziens zou het arrest Fini de overdreven ijver van sommige ambtenaren van de btw-administratie ietwat moeten temperen, want die ambtenaren aarzelen niet om de schrapping van het btw-identificatienummer van bepaalde belastingplichtigen te eisen omdat ze geen activa meer bezitten die met toepassing van de btw kunnen overgedragen worden Btw-stelsel van de toebedeling van onroerende goederen aan de aandeelhouders In beginsel moet de toebedeling van materiële vennootschapsgoederen aan de aandeelhouders bij de vereffening van een vennootschap, beschouwd worden als een levering van goederen (art. 9 WBTW). Die handeling is in principe tegen het tarief van 21 % aan de btw onderworpen, tenzij er een bijzondere vrijstelling van toepassing is. Het btw-stelsel van de toebedeling van onroerende goederen aan de vennoten bij de vereffening van de vennootschap is onder meer afhankelijk van de aard van het overgedragen goed : onroerend door bestemming, onroerend uit hun aard, nieuw gebouw, «bijhorend terrein»,... Toebedeling van onroerende goederen door bestemming De toebedeling van onroerende goederen door bestemming zal in principe aan de btw onderworpen worden zoals de roerende zaken. Deze handeling is niet onderworpen aan de evenredige verkooprechten : onroerende goederen door economische bestemming worden voor de toepassing van het Wetboek der registratierechten niet als onroerende goederen beschouwd. Daaruit volgt dat de toebedeling van onroerende goederen door bestemming aan de toepassing van de artikelen 129 en 130 W.Reg. ontsnapt. Toebedeling van onroerende goederen uit hun aard De toebedeling van onroerende goederen uit hun aard is in principe vrijgesteld van de btw en valt onder de toepassing van de registratierechten. Op dit principe geldt één belangrijke uitzondering : de toekenning van een nieuw gebouw en de bijhorende grond kan, mits de naleving van bepaalde voorwaarden, aan de btw worden onderworpen. De onderwerping van deze verrichting aan de registratierechten kan voor de vereffende vennootschap zware gevolgen inhouden. We denken vooral aan het geval waarin de vennootschap de btw geheven van de aankoop of de oprichting van het gebouw heeft afgetrokken, in haar hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek van de btw (wegens de aanwending van het goed voor de uitvoering van haar belastbare economische activiteit). De vereffende vennootschap zal dan immers een herziening van de oorspronkelijk afgetrokken btw moeten doorvoeren, indien de toebedeling van het gebouw binnen het herzieningstijdvak van vijftien jaar valt. De herziening wordt doorgevoerd in eenmaal, voor het jaar waarin de toebedeling plaatsvindt en de nog te lopen jaren van het herzieningstijdvak, ten belope van een vijftiende per jaar. Om aan de herziening te ontsnappen, kan de vereffende vennootschap evenwel bewijzen dat de toebedeling van het onroerende goed, met toepassing van de vrijstellingsregeling van artikel 11 WBTW, deel uitmaakt van de overdracht van een bedrijfsafdeling of een algemeenheid van goederen. Toebedeling van een nieuw gebouw en het «bijhorend terrein» Tot 31 december 2010 kon enkel de levering van een «nieuw» gebouw aan de btw worden onderworpen (met vrijstelling van de registratierechten). De overdracht van terreinen, daarentegen, viel altijd onder de toepassing van de registratierechten. Maar de programmawet van 23 december 2009 heeft het Belgisch fiscaal landschap dooreen geschud door, sinds 1 januari 2011, toe te staan dat de verkoop van een nieuw gebouw met het bijhorend terrein aan de btw kan worden onderworpen. De onderwerping aan de btw tegen het tarief van 21 % van nieuwe gebouwen en de bijhorende terreinen, is evenwel onderworpen aan verschillende strikte voorwaarden. Als al die voorwaarden vervuld zijn, kan het volledig onroerend goed (het gebouw en het bijhorend 4

5 terrein) aan de btw worden onderworpen. Men let vooral op de twee volgende eisen. De eerste voorwaarde houdt verband met de aard van het overgedragen goed : het moet gaan om een «nieuw gebouw» en de «bijhorende grond». De tweede voorwaarde betreft de hoedanigheid van de persoon die de goederen overdraagt en de naleving van bepaalde vormvereisten. We moeten een onderscheid maken tussen de beroepsoprichters (of projectontwikkelaars) wier handelingen strekkende tot de overdracht van nieuwe gebouwen en de bijhorende grond automatisch aan de btw onderworpen worden, en de «occasionele oprichters» (belastingplichtigen uit hoofde van een andere economische activiteit dan projectontwikkelaar; niet-belastingplichtigen). Voor laatstgenoemden is de onderwerping aan de btw van de overdracht afhankelijk van bepaalde formaliteiten (uitoefening van de optie tot onderwerping van de handeling aan de btw). Op overdrachten van gebouwen en het bijhorend terrein is de btw dus niet automatisch van toepassing, tenzij voor de beroepsoprichters : aldus hebben de economische actoren uit de vastgoedsector (in casu, de vereffende vennootschap) de keuze om de handeling aan de registratierechten, dan wel aan de btw te onderwerpen. De twee indirecte belastingen zullen nooit samen worden toegepast. De onderwerping aan de btw van de levering van het nieuwe gebouw en het bijhorende terrein, houdt, overeenkomstig artikel 159, 8 W.Reg., immers de vrijstelling van het evenredig recht in. Bijgevolg zijn de artikelen 129 en 130 W.Reg. niet van toepassing. Een interessante vaststelling is dat de meeste verrichtingen met goederen die onroerend zijn uit hun aard, in de praktijk, aan het evenredig registratierecht, en niet aan de btw, worden onderworpen. Ons inziens zijn de vrij strikte voorwaarden die gesteld zijn voor de toepassing van de btw, alsook het behoorlijk hoog bedrag van de btw voor de niet-belastingplichtigen en de particulieren (vergeleken met de kost van de registratierechten) daar ongetwijfeld niet vreemd aan. Toebedeling van een nieuw gebouw en het «bijhorend terrein» : gevolg voor de vereffende vennootschap van de onderwerping van de handeling aan de btw Als de vereffende vennootschap de btw geheven van het gebouw en de bijhorende grond heeft afgetrokken, zal de onderwerping aan de btw van de toebedeling van het onroerend goed aan de aandeelhouders haar behoeden voor de terugbetaling van het geheel of een gedeelte van deze btw. Daarenboven kan een herziening van de btw in het voordeel van de vereffende vennootschap worden doorgevoerd, in het geval zij de btw «bij de inbreng» niet heeft kunnen aftrekken, bijvoorbeeld omdat zij de hoedanigheid van vrijgestelde belastingplichtige had (vereffende vennootschap actief in de sector van de onroerende verhuur) en de toebedeling tijdens het vijftienjarig herzieningstijdvak geschiedt. Het betreft een eenmalige herziening voor de toekomst : de positieve herziening wordt doorgevoerd in eenmaal, voor het jaar waarin de toebedeling plaatsvindt en de nog te lopen jaren van het herzieningstijdvak, ten belope van een vijftiende per jaar. Toebedeling van een nieuw gebouw en een «bijhorend» terrein : gevolgen voor de aandeelhouders van de onderwerping van de handeling aan de btw Als de aandeelhouders de hoedanigheid van btw-belastingplichtige met recht op aftrek hebben, zal de onderwerping van de handeling aan de btw tot gevolg hebben dat ze geen enkele indirecte belastingkost dragen (geen btw en geen registratierecht). In dergelijk geval dient de onderwerping van de handeling aan de btw zowel het belang van de vereffende vennootschap als van haar aandeelhouders. Voor aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van niet-belastingplichtige (particulieren, passieve holding, niet-onderworpen openbare overheid) of van belastingplichtige met beperkt recht op aftrek (verzekeringsmaatschappij, bank- of financiële instelling, ziekenhuis, vennootschap met als maatschappelijk doel de verhuur van onroerende goederen) dreigt de toepassing van de btw minder gunstig uit te vallen : de btw vormt een bijkomende, niet-recupereerbare financiële last (die evenwel aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting). De verrichting aan de registratierechten onderwerpen kan in bepaalde gevallen dan ook voordeliger uitkomen. Denis-Emmanuel PHILIPPE Advocaat aan de Balie van Brussel (DLA Piper), Lector aan de Universiteit van Luik, Assistent aan de Facultés Universitaires Saint-Louis Noé DENIS Advocaat aan de Balie van Brussel 5

6 Fiscale aspecten interprofessioneel akkoord Inleiding Het Belgisch stelsel van sociaal overleg kan het best omschreven worden als een drietrapsraket, waarbij er achtereenvolgens onderhandeld wordt op interprofessioneel, sectoraal en ten slotte op bedrijfsniveau. De interprofessionele akkoorden (IPA) zijn tweejaarlijkse kaderakkoorden gesloten binnen de «groep van 10» en hebben betrekking op o.a. de loonevolutie, lastenverminderingen en vervangingsinkomens. Deze kaderakkoorden worden verder ingevuld door nationale, sectorale en bedrijfscao s en door wetten en besluiten. Na de afwijzing van het interprofessioneel akkoord door twee van de drie representatieve werknemersvakbonden besliste de regering om zelf een bemiddelingsvoorstel goed te keuren. Naast een hele reeks sociale maatregelen (die hier niet besproken zullen worden) bevat het bemiddelingsvoorstel van de regering ook een aantal fiscale maatregelen. Met name : fiscale verhoging minimumloon; belastingvrijstelling in geval van ontslag; afschaffing progressieve belasting lage opzegvergoedingen; fiscale vrijstelling van crisispremie / begeleidingspremie; verhoging bedrijfsvoorheffing in geval van tijdelijke werkloosheid. Deze fiscale maatregelen hebben uitvoering gekregen door de wet van 19 juni en door twee koninklijke besluiten voor wat betreft de bedrijfsvoorheffing Fiscale verhoging minimumloon Het minimumloon wordt verhoogd via een fiscale maatregel, met name via de invoering van een nieuw federaal (terugbetaalbaar) belastingkrediet. Alle werknemers (inclusief bedrijfsleiders met statuut van werknemer) die onderworpen zijn aan de volledige sociale bijdragen komen in aanmerking voor dit belastingkrediet. Dit belastingkrediet is ook van toepassing in de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Maar enkel de werknemers die de zogenaamde werkbonus genieten zullen dit belastingkrediet ook effectief krijgen. De werkbonus is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid, dat tot doel heeft mensen met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen (zonder daarbij het brutoloon te verhogen), teneinde het verschil met een werkloosheidsuitkering te vergroten. 3 Dit belastingkrediet bedraagt 5,7 % van de werkbonus die effectief wordt toegekend op de vanaf 1 januari 2011 toegekende bezoldigingen, met een maximum van 120 euro per belastbaar tijdperk. 4 Aangezien het belastingkrediet uitgedrukt wordt als een percentage van de effectief toegekende werkbonus zal het belastingkrediet, net zoals de werkbonus zelf, degressief zijn in functie van de hoogte van het refertemaandloon. Om het maximum van 120 euro te krijgen mag een belastingplichtige niet meer verdienen dan 1 443,54 euro. Een bediende met een refertemaandloon van euro heeft nog recht op een belastingkrediet van 33,7 euro. Vanaf 2 292,66 euro heeft een belastingplichtige geen recht meer op de werkbonus en dus ook niet op het belastingkrediet. 5 Het belastingkrediet wordt maandelijks verrekend in de bedrijfsvoorheffing, via een vermindering van de bedrijfsvoorheffing met 5,7 %. Deze verrekening in de bedrijfsvoorheffing is van toepassing op de vanaf 1 april 2011 betaalde of toegekende inkomsten. Voor de inkomsten betaald of toegekend tussen 1 januari 2011 en 31 maart 2011, zal het belastingkrediet slechts verrekend worden in de afrekening van de personenbelasting. 1 Wet van 19 juni 2011 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft (BS 28 juni 2011), erratum BS 6 juli Koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (BS 7 maart 2011). Reeds gewijzigd door een koninklijk besluit van 15 maart 2011 (BS 21 maart 2011, editie 3). 3 Wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen [en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering (BS 26 januari 2000). 4 Geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar Het basisbedrag is 85 euro. 5 Geïndexeerde bedragen van toepassing sinds 1 mei

7 Ten slotte wordt dit belastingkrediet buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting. 3. Belastingvrijstelling in geval van ontslag Alle werknemers (zowel bedienden als arbeiders, ongeacht hun jaarloon) krijgen een belastingvrijstelling van 425 euro (geïndexeerd 600 euro) in geval van beeindiging van hun arbeidsovereenkomst. De vrijstelling is pas van toepassing op de bezoldigingen en vergoedingen die worden verkregen vanaf 1 januari 2012, voor zover de opzegging door de werkgever ten vroegste op 1 januari 2012 ter kennis is gebracht. Dit vrijgesteld bedrag zal worden verhoogd tot 850 euro (geïndexeerd +/ euro) voor de bezoldigingen en vergoedingen die worden verkregen vanaf 1 januari 2014, voor zover de opzegging door de werkgever ten vroegste op 1 januari 2014 ter kennis is gebracht. De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst : een overeenkomst is van onbepaalde duur; door de werkgever wordt beëindigd; niet wordt beëindigd tijdens de proefperiode, met het oog op brugpensioen of pensionering of wegens dringende reden. De vrijstelling zal zowel gelden voor de bezoldigingen voor de gepresteerde opzegtermijn (i.e. gewoon loon) als voor de opzegvergoeding. Indien de opzeg bij eenzelfde werkgever binnen eenzelfde belastbaar tijdperk gedeeltelijk wordt gepresteerd en gedeeltelijk wordt vergoed, dan wordt de vrijstelling bij voorrang aangerekend op de bezoldigingen van de gepresteerde opzegtermijn. Deze bezoldigingen zijn immers belastbaar tegen het progressief tarief, terwijl de opzegvergoeding belast wordt tegen het gemiddeld tarief van het geheel der belastbare inkomsten van het vorige jaar. Ook indien een werknemer in eenzelfde belastbaar tijdperk van meerdere werkgevers bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijnen en/of opzegvergoedingen ontvangt, wordt de vrijstelling bij voorrang aangerekend op de bezoldigingen voor de gepresteerde opzegtermijnen. Teneinde misbruiken tegen te gaan wordt de vrijstelling op twee manieren beperkt : per belastbaar tijdperk en per opzeg (= cumulatieve beperking). Per opzeg wordt er slechts een bedrag van 600 euro vrijgesteld, zelfs indien de opzeg over meer dan één belastbaar tijdperk loopt. Per belastbaar tijdperk kan slechts eenmaal de vrijstelling van 600 euro worden genoten. Indien een werknemer in eenzelfde belastbaar tijdperk van meerdere werkgevers bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijnen en/of opzegvergoedingen ontvangt, dan wordt het totaal van deze bezoldigingen en/of vergoedingen slechts ten belope van 600 euro vrijgesteld. Om de correcte toepassing van deze nieuwe regeling te controleren zullen weer nieuwe codes bijkomen in de fiscale aangifte en op de fiscale fiches. De vrijgestelde bedragen zullen immers uit de codes 250 en 253 van de aangifte personenbelasting moeten worden gehaald en opgenomen worden in twee nieuwe aparte vakken : één voor de gepresteerde opzeg en één voor de niet-gepresteerde opzeg. In geval van overschrijding van het maximumbedrag moet, na toepassing van de prioritaire aanrekening, het excedent immers zijn geëigende fiscaal regime volgen. 4. Afschaffing progressieve belasting opzeggingsvergoedingen van minder dan 850 euro Opzeggingsvergoedingen van meer dan 850 euro bruto worden krachtens artikel 171, 5, a WIB 1992 afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet die van toepassing is op het belastbaar inkomen van het laatste jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Uit deze bepaling volgt dat opzeggingsvergoedingen van minder dan 850 euro bruto als gewone bezoldiging worden belast aan de progressieve tarieven. Gelet op de nieuwe belastingvrijstelling in geval van ontslag van 600 euro (1 200 euro vanaf 2014) is de progressieve belasting van opzegvergoedingen tot 850 euro voorzien in artikel 171, 5, a WIB 1992 zo goed als irrelevant geworden en deze wordt bijgevolg afgeschaft. Vanaf aanslagjaar 2013 zullen de opzegvergoedingen, voor het gedeelte dat het vrijgesteld bedrag overstijgt, bijgevolg belast worden tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. 5. Verhoging bedrijfsvoorheffing voor uitkering tijdelijke werkloosheid Het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke en extrawettelijke uitkeringen die worden betaald of toegekend aan tijdelijke werklozen zoals bedoeld in 7

8 artikel 27, 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wordt verhoogd tot 18,75 % (thans 10,09 %). Het gaat met name om volgende werknemers : a) de werkloze die door een arbeidsovereenkomst verbonden is waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is; b) de werknemer die aan een staking deelneemt, die getroffen wordt door een lock-out of wiens werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out; c) de jonge werknemer die een opleidingsprogramma volgt bedoeld in artikel 50 van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, indien de uitvoering van de leerovereenkomst tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst wordt; De verhoging is van toepassing op de vanaf 1 april 2011 betaalde of toegekende inkomsten. Werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor werklieden in de zin van artikel 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (i.e. arbeiders) en waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd zonder dringende reden, met of zonder naleving van een opzeggingstermijn, hebben sinds 1 januari 2010 recht op een forfaitaire crisispremie van euro. 6 Deze premie wordt in beginsel gedeeltelijk betaald door de werkgever (550 euro) en gedeeltelijk door de RVA (1 111 euro). In bepaalde gevallen valt de premie volledig ten laste van de RVA. Deze premie is vrijgesteld van personenbelasting. 7 Voor de opzeggingen ter kennis gebracht vanaf 1 januari 2012 wordt de crisispremie omgevormd in een begeleidingspremie (van euro) die volledig ten laste zal zijn van de RVA. Deze begeleidingspremie zal, net zoals de crisispremie, fiscaal vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen, indien ze wordt verkregen vanaf 1 januari 2012 en de opzegging door de werkgever ten vroegste op 1 januari 2012 ter kennis wordt gebracht. Deze vrijstelling zal worden ingevoerd in artikel 38, 1, eerste lid WIB 1992 via de invoeging van een nieuwe bepaling onder 26. Deze verhoging zorgt voor een betere afstemming van de bedrijfsvoorheffing op de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting. Op deze wijze worden te grote bijbetalingen in de afrekening van de personenbelasting vermeden. Anderzijds zorgt zij ervoor dat het onderscheid in maandelijks netto-inkomen tussen tijdelijke werkloosheid en werken groter wordt. 6. Fiscale vrijstelling crisispremie / begeleidingspremie Alain LECOCQ Bedrijfsjurist Adjunct-adviseur fiscaal departement VBO 6 Artikel van de wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 (BS 31 december 2009). Verlengd tot 31 maart 2011 door de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord (BS 7 februari 2011). Verlengd tot 31 december 2011 door de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (BS 28 april 2011). 7 Artikel 149 van de wet van 30 december 2009 en artikel 14 van de wet van 1 februari Deze vrijstelling werd niet opgenomen in het WIB Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: // Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten

De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten p. 4/ Gedeeltelijke vrijstellingen ontslagvergoedingen

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hoeveel registratierechten bent u verschuldigd bij de toebedeling van onroerende goederen n.a.v. de vereffening van uw vennootschap?

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 2978 Arrest nr. 37/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 215, derde lid, 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012 p. 6/ Btw Nieuwe facturatieregels sinds 1 januari 2013 De fiscale

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1.

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 11 september 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen 4602 FIN Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 2

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 13 Vraag 1 Wat betekent de nieuwe antimisbruikbepaling voor de vastgoedpraktijk? 13 Vraag 2 Bestaat er nog een keuze van de minst belaste weg bij vastgoedtransacties? 17 Vraag

Nadere informatie