Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1."

Transcriptie

1 Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer Deze uiteenzetting betreft enkel de niet-belastingplichtige rechtspersonen die over een btwidentificatienummer beschikken met landencode BE,omdat zij de drempel van EUR aan intracommunautaire verwervingen van goederen hebben overschreden of geopteerd hebben voor het belasten van al hun intracommunautaire verwervingen van goederen Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Door het nieuwe stelsel dat van toepassing zal zijn op diensten, zal een niet-belastingplichtige rechtspersoon (bijvoorbeeld: een gewest, een gemeenschap, een provincie, een gemeente, andere organen van publiek recht die geen belastingplichtigen zijn, een passieve holding, ) met een btwidentificatienummer voor het belasten van zijn intracommunautaire verwervingen van goederen, vanaf 1 januari 2010 onderworpen zijn aan nieuwe verplichtingen op het vlak van de btw. Het doel van deze uiteenzetting is om op eenvoudige wijze de nieuwe verplichtingen die relevant kunnen zijn voor niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer uiteen te zetten. Het is evenwel niet mogelijk om hier een volledig overzicht te geven van de nieuwe regelgeving. I. Handelingen waarvoor een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btwidentificatienummer schuldenaar is van de Belgische btw A. Diensten Vanaf 1 januari 2010 bepalen de nieuwe regels inzake btw dat een dienst (behoudens uitzonderingen) geacht wordt plaats te vinden daar waar de ontvanger van de dienst de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd, in de mate dat hij handelt in de hoedanigheid van belastingplichtige 2. De ontvanger van de dienst moet de btw voldoen aan de Schatkist wanneer de dienstverrichter niet in België is gevestigd 3. Hoewel een niet-belastingplichtige rechtspersoon niet belastingplichtig is inzake btw, wordt hij voor de toepassing van de nieuwe regels die de plaats van een dienst bepalen, aangemerkt als een belastingplichtige, wanneer hij een btw-identificatienummer heeft met landencode BE voor het belasten van zijn intracommunautaire verwervingen van goederen 4. Dit heeft tot gevolg dat een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2010 voor het merendeel van de diensten die voor hem worden verricht door belastingplichtigen die niet in België zijn gevestigd, schuldenaar zal zijn tegenover de Schatkist van de Belgische btw die moet worden aangegeven via een bijzondere aangifte. 1 Deze wijzigingen vloeien voort uit Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG 2 Zie gewijzigd artikel 44 van Richtlijn 2006/112/EG 3 Zie gewijzigd artikel 196 van Richtlijn 2006/112/EG 4 De niet-belastingplichtige rechtspersoon die niet over een geldig btw-identificatienummer beschikt voor het belasten van zijn intracommunautaire verwervingen van goederen, wordt daarentegen niet beschouwd als een belastingplichtige voor de toepassing van de regels van de plaatsbepaling van een dienst. 1

2 Voorbeelden van deze diensten zijn de verhuur op lange termijn van vervoermiddelen (verhuur die 30 dagen overschrijdt), goederenvervoer, materieel werk m.b.t. roerende goederen, intellectuele diensten zoals die van boekhouders of consultants. B. intracommunautaire verwervingen van goederen Er wordt aan herinnerd dat een niet-belastingplichtige rechtspersoon eveneens schuldenaar is van de btw over de intracommunautaire verwervingen 5 van: - nieuwe vervoermiddelen; - accijnsproducten (minerale oliën, alcohol en alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten);. - andere goederen dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten omdat de nietbelastingplichtige rechtspersoon gedurende het lopende kalenderjaar of het vorige kalenderjaar een aankoopdrempel van EUR heeft overschreden of hij geopteerd heeft om de Belgische btw te voldoen over al zijn intracommunautaire verwervingen van goederen. Wanneer een niet-belastingplichtige rechtspersoon de drempel van EUR aan intracommunautaire verwervingen van andere goederen dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten overschrijdt, of ervoor opteert om al zijn intracommunautaire verwervingen van goederen aan de btw te onderwerpen, moet hij het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert hiervan op de hoogte stellen. Hij is dan verplicht de Belgische btw over alle belastbare intracommunautaire verwervingen van goederen die hij verricht (inclusief de intracommunautaire verwervingen van nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten) te voldoen via een bijzondere btwaangifte. II. Diensten waarvoor een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btwidentificatienummer in principe geen schuldenaar is van de Belgische btw In uitzondering op de nieuwe regels die hiervoor zijn vermeld (de dienst vindt plaats daar waar de afnemer van de dienst de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd) zijn er voor een limitatieve lijst diensten, die worden verricht voor niet-belastingplichtige rechtspersonen die worden beschouwd als belastingplichtigen voor de bepaling van de plaats van de dienst, afzonderlijke regels vastgesteld die de plaats van de dienst bepalen. Deze diensten waarbij de plaats van de dienst volgens aangepaste regels wordt bepaald, worden hieronder opgesomd: - de diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed (zoals onroerende werken, onroerende verhuur, ) die steeds geacht worden plaats te vinden op de plaats waar het onroerend goed is gelegen; - de personenvervoerdiensten die geacht worden plaats te vinden op de plaats waar het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van de afgelegde afstanden; 5 Onder de intracommunautaire verwerving van een goed wordt de aankoop van een goed in een andere lidstaat van de Europese Unie begrepen, waarbij dat goed vanuit die lidstaat naar België wordt vervoerd of verzonden door de leverancier, de koper of voor hun rekening. 2

3 - de diensten die verband houden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en tentoonstellingen, met inbegrip van de diensten van de organisatoren van dergelijke activiteiten en alsmede van de daarmee samenhangende diensten evenals het verlenen van toegang tot dergelijke activiteiten, die geacht worden plaats te vinden op de plaats waar deze evenementen of activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden; - de restaurant- en cateringdiensten die geacht worden plaats te vinden op de plaats waar de dienst materieel wordt verricht; wanneer het diensten betreft die materieel verricht worden aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap verrichte gedeelte van een passagiersvervoer, worden ze geacht plaats te vinden op de plaats van vertrek van het passagiersvervoer; - de korte termijn verhuren van vervoermiddelen (het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een periode van ten hoogste 30 dagen en voor schepen ten hoogste 90 dagen) die geacht worden plaats te vinden op de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger wordt gesteld. Dus uitsluitend voor de hierboven vernoemde diensten die in België plaatsvinden en die worden verricht voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btw-identificatienummer door een belastingplichtige die niet in België is gevestigd, moet deze laatste zich in principe in België laten identificeren voor btw-doeleinden en Belgische btw aanrekenen aan de niet-belastingplichtige rechtspersoon. Indien de dienstverrichter echter geen Belgische btw aanrekent, zal de nietbelastingplichtige rechtspersoon de btw moeten voldoen via zijn bijzondere btw-aangifte (tenzij de handeling zou vrijgesteld zijn) omdat hij samen met de dienstverrichter solidair gehouden is tot de voldoening van de Belgische btw 6. III. Verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2010 van toepassing zijn A. Meedelen van het btw-identificatienummer Vanaf 1 januari 2010 is een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btw-identificatienummer verplicht systematisch zijn btw-identificatienummer (met landencode BE) mee te delen aan zijn dienstverrichters, wanneer de niet-belastingplichtige rechtspersoon de schuldenaar is van de Belgische btw over de verstrekte dienst (dienst verricht door een niet in België gevestigde dienstverrichter waarbij de dienst, overeenkomstig de nieuwe regelgeving, geacht wordt plaats te vinden in België op de plaats waar de niet-belastingplichtige rechtspersoon de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd). Wat zijn intracommunautaire verwervingen van goederen betreft moet de niet-belastingplichtige rechtspersoon zijn btw-identificatienummer meedelen aan zijn leveranciers. B. Indienen van een bijzondere btw-aangifte Indien een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btw-identificatienummer gedurende een bepaald kalenderkwartaal een dienst heeft ontvangen waarvoor hij schuldenaar is van de Belgische btw (zie punt I, A hiervoor), is hij verplicht een bijzondere btw-aangifte (aangifte nr. 629) in te dienen bij het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert, ten laatste de 20 ste van de maand volgend op dat kwartaal. 6 Zie artikel 5 van koninklijk besluit nr. 31 van 2 april

4 Er wordt aan herinnerd dat als een niet-belastingplichtige rechtspersoon een intracommunautaire verwerving van goederen heeft verricht waarvoor hij schuldenaar is van de btw (zie punt I, B hiervoor), hij eveneens verplicht is deze handeling op te nemen in zijn bijzondere aangifte. Wanneer een niet-belastingplichtige rechtspersoon gedurende een bepaald kwartaal geen enkele handeling heeft verricht waarvoor hij schuldenaar is van de Belgische btw, moet hij geen bijzondere aangifte indienen voor dat kwartaal. IV. Voorbeelden betreffende de nieuwe plaatsbepalingsregels inzake diensten A. Voorbeeld nr. 1 Een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btw-identificatienummer doet beroep op een in Frankrijk gevestigd consultancybureau. Het advies wordt verstrekt op 25 februari Volgens de nieuwe regels brengt de Franse dienstverrichter geen btw in rekening aan de nietbelastingplichtige rechtspersoon, omdat zijn dienst geacht wordt in België plaats te vinden (de lidstaat waar de ontvanger van de dienst is gevestigd). Bijgevolg is de Belgische btw opeisbaar. De niet-belastingplichtige rechtspersoon moet zijn btw-identificatienummer meedelen aan het consultancybureau. Gegeven het feit dat de dienstverrichter niet in België is gevestigd, moet de niet-belastingplichtige rechtspersoon de verschuldigde Belgische btw over de dienst opnemen in de bijzondere btw-aangifte van het 1 ste kwartaal van 2010 en deze btw voldoen aan de Belgische Schatkist. B. Voorbeeld nr. 2 Een niet-belastingplichtige rechtspersoon met een btw-identificatienummer, huurt vanaf 1 juli 2010 een voertuig voor een periode van 3 jaar bij een verhuurbedrijf dat in het Groothertogdom Luxemburg is gevestigd. De maandelijkse huur bedraagt 400 EUR excl. btw en is betaalbaar bij het verstrijken van elke kalendermaand. Volgens de nieuwe regels brengt het Luxemburgs verhuurbedrijf geen btw in rekening aan de nietbelastingplichtige rechtspersoon, omdat haar dienst geacht wordt in België plaats te vinden (lidstaat waar de ontvanger van de dienst is gevestigd). Bijgevolg is de Belgische btw opeisbaar. De niet-belastingplichtige rechtspersoon moet zijn btw-identificatienummer meedelen aan het verhuurbedrijf. Gegeven het feit dat de dienstverrichter niet in België is gevestigd, moet de nietbelastingplichtige rechtspersoon de verschuldigde Belgische btw over de huur van juli, augustus en september opnemen in de bijzondere btw-aangifte van het 3 de kwartaal van 2010 en deze btw voldoen aan de Belgische Schatkist. VI. Geldigheidsduur btw-identificatienummer Wanneer een niet-belastingplichtige rechtspersoon zijn aankoopdrempel 7 inzake intracommunautaire verwervingen van andere goederen dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsproducten van EUR heeft overschreden gedurende een bepaald kalenderjaar, is het aan hem toegekende btw-identificatienummer geldig gedurende de verdere loop van dat kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar. Ieder kalenderjaar moet het bedrag van de intracommunautaire verwervingen van goederen worden opgevolgd. 7 Zie artikel 25ter, 1, 2 de lid, 2 van het Btw-Wetboek 4

5 Als hij gedurende een bepaald kalenderjaar opteert om al zijn intracommunautaire verwervingen van goederen in België aan de btw te onderwerpen, is het aan hem toegekende btw-identificatienummer geldig tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op de datum waarop de optie werd uitgeoefend. Als een niet-belastingplichtige rechtspersoon ieder kalenderjaar de aankoopdrempel van EUR overschrijdt, blijft zijn btw-identificatienummer gewoon geldig. 5

'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014

'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014 10 september 2014 'Mini-eenloketsysteem' : registratie mogelijk vanaf 1 oktober 2014 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1397, p. 9, BIBLO Begin volgend jaar veranderen

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Belasting over de toegevoegde waarde Gepubliceerd op 3 april 2014 Toelichting op de wijzigingen

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/06/2014

Datum van inontvangstneming : 05/06/2014 Datum van inontvangstneming : 05/06/2014 Vertaling C-198/14-1 Zaak C-198/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 april 2014 Verwijzende rechter: Helsingin hovioikeus Datum van

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie