De holding. vdvaccountants.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De holding. vdvaccountants.be"

Transcriptie

1 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is nu hoe we een holding kunnen gebruiken zonder fiscaal onder vuur te liggen De problematiek van de interne meerwaarden Overdracht van de aandelen. Wie een holding opricht zal in de meeste gevallen de aandelen van zijn werkvennootschap als natuurlijk persoon overdragen aan deze holding. Er is hier sprake van twee verschillende juridische hoedanigheden: namelijk de natuurlijke persoon en de holdingvennootschap. De administratie ziet dit zo niet en zal er van uit gaan dat de overdracht tussen dezelfde personen gebeurd. Zo komen we tot de problematiek van de interne meerwaarde. Dit zou dus betekenen dat de verwezenlijkte meerwaarde 1 op de verkoop van de aandelen aan een holding belastbaar zou zijn aan een tarief van 33% (+ gemeentelijke opcentiemen) 2. Om discussies te vermijden werd de wet aangepast, die sterk lijkt op het standpunt dat de rulingcommissie heeft opgenomen over de interne meerwaarden. Daarin worden een aantal voorwaarden voorzien, afhankelijk of het om de verkoop of inbreng van de aandelen gaat Verkoop van de aandelen. De verkoop van aandelen wordt als een zeer agressieve methode beschouwd door de fiscus. In het standpunt van de rulingcommissie met betrekking tot de interne meerwaarden heeft zij nog enkele hypotheses voorzien: Verkoop minderheid van aandelen (< 50%): er vormt zich geen probleem. Verkoop meerderheid van aandelen (> 50%): er dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan zodat de meerwaarde niet als interne meerwaarde wordt beschouwd: - De overnemer moet een vreemd persoon zijn (de holding is geen vreemd persoon). - De ontstane schuld (rekening-courant) moet binnen de 5 jaar worden afgelost. - De accountant of revisor moet een waarderingsverslag opmaken. Opgelet: de verkoop van aandelen aan de eigen holding kan, zelfs na het voldoen aan de voorwaarden, nog steeds beschouwd worden als een daad van abnormaal beheer. 1 Onder meerwaarde wordt verstaan: De verkoopprijs of inbrengwaarde verminderd met de aanschaffingsprijs (artikel 102 W.I.B.). 2 Artikel 90, 9 W.I.B. bepaalt dat meerwaarden op aandelen die NIET als de normale verrichtingen van het privé-vermogen vallen als een diverse inkomst belast wordt. Gautier Kristof 4

2 Inbreng van de aandelen. De inbreng van aandelen is een minder agressieve methode volgens de fiscus. Toch zijn ook hier een aantal scenario s mogelijk volgens de adviezen van de rulingcommissie: Minderheid van aandelen inbrengen (< 50%): er vormt zich geen probleem. Meerderheid van aandelen inbrengen (> 50%): er dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan. Binnen de eerste drie jaren mogen: o Geen hogere dividenden worden uitgekeerd dan deze die in het verleden werden uitgekeerd, tenzij kan worden aangetoond dat deze dividenden dienen als nieuwe investeringen; o Geen hogere management-/bestuurdersvergoedingen betaald worden, vergeleken met deze die in het verleden werden betaald; o Geen kapitaalsverminderingen doorgevoerd worden in de werkvennootschap of de holding, tenzij deze zouden dienen als investering. Wie gelden uit zijn werkvennootschap wil halen met een holding, kan het best zo neutraal mogelijk blijven en opteren voor een inbreng en gedurende een periode van 3 jaar geduld uitoefenen. Zaakvoerder Werkvennootschap INBRENG > 50% van de aandelen Holding - Meerwaarde belastingvrij - Gedurende 3 jaar: - Geen kapitaalsvermindering - Geen hogere dividenden - Geen hogere vergoedingen Nota: Er bestaat nog diverse rechtspraak over wat al dan niet als normaal beheer van het privévermogen kan aangemerkt worden. Dit is en blijft een feitenkwestie waardoor het belangrijk is op voorhand te bepalen of de overdracht als het normaal beheer van het privévermogen aanzien wordt. UPDATE midden 2010: de regeling werd gewijzigd. Alhoewel de rulingcommissie vroeger al een adviserende rol had, wordt dit nu bevestigd: Bij de verkoop van aandelen: Er moet worden gekeken naar de rechtspraak naar soortgelijke dossiers. Dit kan vrij nadelig zijn voor kasgeldvennootschappen (vennootschappen waarvan het actief reeds werd verkocht) omdat de rechtspraak meestal nadelig is voor de belastingplichtige. Bij een inbreng van aandelen in een andere vennootschap blijven de adviezen van de rulingcommissie bestaan, doch ze worden uitgebreid in het geval dat er meerdere aandeelhouders zijn die hun aandelen wensen in te brengen in een gezamenlijke holdingvennootschap: Gautier Kristof 5

3 - De kapitaalverminderingen of hogere dividenduitkeringen moeten zich binnen de eerste drie jaren vanaf het moment van inbreng beperken tot de hoogste investering die door de holding zal worden gedaan. Als deze sommen niet worden gebruikt, dan moeten ze geblokkeerd blijven bij de holding en mogen dus in geen geval worden doorgestroomd naar de aandeelhouders (natuurlijke personen). - Als deze kapitaalverminderingen of hogere dividenduitkeringen niet werden gebruikt voor investeringen binnen dezelfde periode van 3 jaar, dan mag de holding geen kapitaalvermindering doorvoeren totdat de sommen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders (natuurlijke personen). Op deze dividenden dient natuurlijk dan ook roerende voorheffing te worden ingehouden. Blijf er wel rekening mee houden dat ook bij een inbreng van aandelen de situatie zal worden getoetst aan de rechtsleer. Gautier Kristof 6

4 2.2. De ideale vennootschapsvorm. Het oprichten van de holding kan in principe met elke vennootschapsvorm gebeuren dat rechtspersoonlijkheid heeft De naamloze vennootschap (NV). Voornamelijk vroeger werd deze vennootschapsvorm het meest gekozen om een holding op te richten met aandelen aan toonder. Het voordeel uitte zich dan vooral in het kader van een succesvolle successieplanning. Als gevolg van de wet van 14 december 2005, waarbij de aandelen aan toonder werden afgeschaft 3, is er nu minder interesse in deze vennootschapsvorm dat een hoog minimum gestort kapitaal vereist. Kenmerken: Vennoten: Minimum kapitaal: Te volstorten: Inbreng natura: Financieel plan: Oprichtingsakte: Bestuur: Aansprakelijkheid: 2 of meer euro ¼ met een minimum van euro Mogelijk met rapport van bedrijfsrevisor Verplicht Notariële akte Raad van bestuur: minimum 3 (of 2 als er maar 2 vennoten zijn) Beperkt tot de inbreng De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA). In realiteit zal deze vennootschap het meest gekozen worden om een holding op te richten. Het vereist minimumkapitaal ligt namelijk lager dan bij een NV en de zaakvoerders zijn moeilijker afzetbaar (praktisch onafzetbaar indien deze statutair benoemd zijn). Kenmerken: Vennoten: Minimum kapitaal: Te volstorten: Inbreng natura: Financieel plan: Oprichtingsakte: Bestuur: Aansprakelijkheid: 1 of meer euro 1 vennoot: 1/5 met een minimum van euro Meerdere vennoten: 1/5 met een minimum van euro Mogelijk met rapport van bedrijfsrevisor Verplicht Notariële akte Een of meer zaakvoerders (al dan niet statutair bepaald) Beperkt tot de inbreng 3 De afschaffing van de aandelen aan toonder gebeurt in stappen. Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen moet ten laatste op 31/12/2013 de omzetting gebeuren naar aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten. Gebeurd dit niet voor het verstrijken van de periode, dan worden ze van rechtswege omgezet naar aandelen op naam. Gautier Kristof 7

5 De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Kenmerken: Vennoten: Minimum kapitaal: Te volstorten: Inbreng natura: Financieel plan: Oprichtingsakte: Bestuur: Aansprakelijkheid: 3 of meer euro ¼ met een minimum van euro Mogelijk met rapport van bedrijfsrevisor Verplicht Notariële akte Een of meer zaakvoerders Beperkt tot de inbreng Overige: enkele vennootschapsvormen met onbeperkte aansprakelijkheid Minder interessant zijn de vennootschapsvormen met onbeperkte aansprakelijkheid. Het voordeel bestaat hier voornamelijk in het feit dat deze ondernemingen gemakkelijker en goedkoper kunnen opgericht worden. Aangezien we bij de holding voornamelijk over grotere bedragen spreken zullen volgende ondernemingstypes niet onmiddellijk in aanmerking komen wegens het te grote risico dat de oprichters dragen: De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA). De gewone commanditaire vennootschap (Comm V) De vennootschap onder firma (VOF) 2.3. De gevolgen in de vennootschapsbelasting. Als een holding wordt opgericht om de exploitatievennootschap (de vennootschap waaruit alle werkzaamheden gebeuren) over te nemen, dan heeft dit gevolgen op het tarief in de vennootschapsbelasting Voorwaarden verlaagd tarief. Een vennootschap dient aan volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor het genieten van het verlaagd tarief: Het belastbare inkomen mag niet meer bedragen dan euro Niet meer dan de helft van je aandelen mag in het bezit zijn van een andere vennootschap (in dit werk dus de exploitatievennootschap dat in handen komt van de holding). Het uitgekeerde dividend mag maximaal 13% bedragen van het gestort kapitaal. Een van de zaakvoerders moet minimaal een brutobezoldiging ontvangen van euro of een brutobezoldiging dat gelijk is aan het belastbare inkomen (= code 112 aangifte vennootschapsbelasting) indien het belastbare inkomen lager zou liggen dan de vereiste euro. Gautier Kristof 8

6 De beleggingswaarde van de aandelen die de holding bezit mogen niet meer bedragen dan 50 procent van: - ofwel het gerevaloriseerd gestort kapitaal (enkel van toepassing op ondernemingen die zijn opgericht voor 1950), - ofwel het gestort kapitaal vermeerderd met de belaste reserves en de geboekte herwaarderingsmeerwaarden. De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort. Bestuurder HOLDING Behoudt het verlaagd tarief: min. 75% aandelen werkvennootschap min euro bezoldiging uitkeren WERKVENNOOTSCHAP Geen verlaagd tarief Meer dan 50% in handen van de holding Voor aj 2010 waren dezelfde voorwaarden eveneens geldig voor vennootschappen die gebruik willen maken van de belastingvrije investeringsreserve. Opmerking: Sedert aj 2010 is artikel 15 van het wetboek inkomstenbelasting van toepassing om na te gaan of de vennootschap onder de definitie van een KMO valt, het bepalen van het tarief van de vennootschapsbelasting blijft de oude regels voorlopig nog volgen. Volgende voorwaarden moeten bekeken worden of er een investeringsreserve kan worden aangelegd: Jaargemiddelde personeel < 50 Jaaromzet max Balanstotaal Van zodra meer dan 1 van de voorwaarden is overschreden is het niet mogelijk om een investeringsreserve aan te leggen Voor de exploitatievennootschap Men zal niet meer kunnen genieten van het verlaagd tarief en dus belast worden aan het normale tarief van 33.99% (incl. crisisbijdrage). Het is dus van belang om in de exploitatievennootschap de belastbare winsten te beperken. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld de holding een bestuurdersvergoeding te laten aanrekenen aan de werkvennootschap. Er zal dus ook geen investeringsreserve kunnen toegepast worden, notionele interestaftrek 4 blijft wel mogelijk. 4 Het optimaliseren van de notionele interestaftrek met een holding wordt later nog besproken. Gautier Kristof 9

7 Voor de holding Hierbij dienen we opnieuw te verwijzen naar de voorwaarden om van het verlaagd tarief te kunnen genieten. Een vennootschap kan dus niet van het verlaagd tarief genieten indien de beleggingswaarde van de aandelen die ze bezit meer dan 50% bedraagt dan het gestort kapitaal vermeerderd met de belastbare reserves (op einde boekjaar). Hierop bestaat echter 1 uitzondering: Er wordt bij deze beoordeling geen rekening gehouden als de participatie minstens 75% vertegenwoordigt van het gestorte kapitaal van de dochtervennootschap (artikel 215 WIB 92). 90% Dochter A t.o.v. gestort kapitaal Holding 90% 50% Dochter B Dochter C Participaties in dochter A en B: Voorwaarde vervalt: Ze mogen buiten beschouwing gelaten worden. Participatie in dochter C: Berekening maken t.o.v. gestort kapitaal + belaste reserves + geboekte herwaarderingsmeerwaarden beleggingswaarde aandelen < 50% op bovenstaande berekening: verlaagd tarief beleggingswaarde aandelen > 50% op bovenstaande berekening: normaal tarief Schematisch Bestuurder Bestuurder HOLDING Behoud verlaagd tarief VennB > 75% van de aandelen van de werkvennootschap Let op: minimaal 1 bestuurder moet een minimale bezoldiging van euro ontvangen. WERKVENNOOTSCHAP Uitgesloten verlaagd tarief VennB > 50% in handen van een andere vennootschap Gautier Kristof 10

8 2.4. De BTW. Er moet voor de BTW een onderscheid gemaakt worden: De activiteit van de holding bestaat enkel uit aandelen beheren. Als de holding enkel instaat voor het beheren van de aandelen, en daarbij geen andere activiteit uitoefent zoals het daadwerkelijk besturen van de dochtervennootschappen (en daar een vergoeding voor ontvangt), dan is als gevolg van artikel 4 1 van het BTW-wetboek de holding niet BTW-plichtig. Ze wordt geacht geen economische activiteit uit te oefenen. Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven De holding rekent ook een bestuurdersvergoeding aan. Deze situatie is al iets moeilijker omdat er nergens in het BTW-wetboek een definitie terug te vinden is met de verplichtingen van de holding. Het gevolg hiervan is dat elke handeling apart beoordeeld zal moeten worden om na te gaan of de holding al dan niet BTW-plichtig is. Ingevolge artikel 4 1 van het BTW-wetboek is de holding in deze situatie nu wel een BTWbelastingplichtige. De bestuurdersvergoeding wordt geacht een dienst te zijn (bepaald in artikel 18 BTW-wetboek) die ze levert ten opzichte van derden en die ondergaat wel de BTW-plicht. De holding kan echter wel kiezen. Dit is zo aanvaard door de fiscus. Deze keuze zal in de praktijk bepaald worden in functie van de exploitatievennootschap. De exploitatievennootschap is geen BTW-plichtige (bijv. tandarts): De holding kan er dan voor kiezen om geen belastingplichtige te zijn. Als ze een bestuurdersvergoeding zou aanrekenen aan deze werkvennootschap, dan zou dit verloren gaan (de tandarts kan deze nl. niet aftrekken terwijl de holding de BTW wel moet afdragen (zij maakt de factuur op). De exploitatievennootschap is wel een BTW-plichtige: dan zou er geopteerd kunnen worden om BTW-plichtig te worden. Als de holding dan factureert aan de werkvennootschap is de BTW verschuldigd bij de holding en aftrekbaar in de werkvennootschap, wat neerkomt op een nuloperatie binnen de groep. Als er in de holding een nieuwbouw zou worden opgericht, dan kan er ook best gekozen worden om BTW-belastingplichtige te worden. De BTW op nieuwbouw 5 is aftrekbaar. Opgelet: deze keuze moet gemaakt worden bij oprichting van de holding en kan nadien niet meer gewijzigd worden. 5 Een gebouw is nieuw voor de BTW-administratie tot 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van ingebruikname of van eerste bezetting. Gautier Kristof 11

9 2.5. De personenbelasting. In het verleden werd de eventuele meerwaarde op de verkoop van aandelen, die in handen waren van de zaakvoerder, niet aanzien als een belastbaar inkomen in de personenbelasting. Het principe: Zaakvoerder Werkvennootschap VK aandelen Holding rekening courant: * interesten rekenen * belastingvrije geldafnames De laatste jaren tracht de fiscus echter deze inkomsten te belasten op basis van artikel 90 WIB 92 als een divers inkomen. Men spreekt hier van een interne meerwaarde : de gelden blijven binnen dezelfde familie. Deze problematiek werd eerder al besproken. In casu blijft de uitkering van bezoldiging dezelfde als vóór de oprichting van de holding: Nu zal de bezoldiging ontvangen worden van de holdingvennootschap in plaats van de werkvennootschap. Aangezien de holding gebruik kan maken van het verlaagd tarief in de vennootschapbelasting zal de minimumuitkering van de bezoldiging euro moeten zijn, of minimaal de helft van de belastbare reserves van het tijdperk indien er onvoldoende winst zou zijn in dat boekjaar. Gautier Kristof 12

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Vennootschappen in land- en tuinbouw

Vennootschappen in land- en tuinbouw Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw KBC BANK NV Land- en tuinbouwcenter Versie augustus 2012 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN

BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN 558 Weekblad fiscaal recht. 6951. 26 april 2012 BELGISCHE FISCALE ASPECTEN VAN REALISATIE VAN WINSTRESERVES IN EEN NEDERLANDSE BV DOOR INWONERS VAN BELGIË E.J.M. VERVOORT EN MR. W.J.M. VENNIX FB 1 1 Inleiding

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Het juridisch StatUUt Kiezen

Het juridisch StatUUt Kiezen 06 Het juridisch statuut kiezen Startersgids 63 1. Een eenmanszaak of een vennootschap? Uw activiteiten als zelfstandige natuurlijke persoon uitoefenen of een vennootschap oprichten? Dit is helemaal geen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen IK WIL STARTEN! 1 2 IK WIL STARTEN! 1 Startvoorwaarden... 4 1.1 Wie kan een onderneming starten?... 4 1.2 De ondernemersvaardigheden aantonen... 4 1.2.1 Commerciële ondernemingen: bedrijfsbeheer... 4 1.2.2

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be Nieuwsbrief Januari 2011 Katleen Van Baelen, voor velen het contact in de voorbije aangifteperiode, heeft ons verlaten. Zij heeft gekozen voor de advocatuur. Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming?

Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? 1 Whitepaper Betaalt de bedrijfsleider belastingen op de meerwaarde bij verkoop van de aandelen van zijn onderneming? De Tijd van 8 juni 2011 kopt Fiscale chaos bij bedrijfsdeals. Met de term bedrijfsdeals

Nadere informatie