aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan"

Transcriptie

1 aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN: 1 Controleer of het verzekeringsvoorstel volledig is ingevuld, gedateerd en ondertekend 2 Vergeet niet bij deze verzending een leesbare recto verso kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen waarvan de geldigheidsdatum nog niet verstreken is en met een foto van goede kwaliteit. 3 Kies de wijze van premiebetaling (onderaan pagina 1 van het verzekeringsvoorstel Pensioensparen Save Plan) - Jaarlijks: indien u kiest voor jaarlijks, ontvangt u rechtstreeks van de verzekeraar Baloise Insurance een overschrijvingsformulier dat u kan gebruiken om uw eerste storting te voldoen. - Maandelijks: indien u opteert voor maandelijks, bent u verplicht het vak Domiciliëring onderaan pagina 4 van het verzekeringsvoorstel Pensioensparen Save Plan aan te vullen en te ondertekenen. 4 Maak en bewaar een kopie van uw dossier indien u dat wenst voor u het ons toestuurt 5 Stuur ons uw aanvraag tot het openen van een pensioensparen Save Plan van Baloise Insurance en alle documenten per post. 6 Vul uw beleggersprofiel in. Dit doet u als volgt: 1. Log u in als klant 2. Klik op de pijl naast mijn account (zie afbeelding) 3. Klik op «Mijn beleggersprofiel» 7 Vul de fiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering in en stuur deze eveneens mee. Indien u dit product heeft gekocht nadat u in contact bent geweest met één van onze agentschapmedewerkers dient u delen I, II en III in te vullen. Indien u dit product op eigen initiatief heeft aangekocht dient u alleen delen I en III in te vullen. 8 U ontvangt: - Het definitief contract Pensioensparen Save Plan van Baloise Insurance - Een overschrijvingsformulier dat u dient te gebruiken om uw eerste storting uit te voeren, indien u de keuze heeft gemaakt voor een jaarlijkse premiebetaling. Jaarlijks ontvangt u van Baloise Insurance tijdig een nieuw formulier voor overschrijving. Indien u gekozen heeft voor maandelijkse premiebetalingen, gebeurt de domiciliëring van de premiebetalingen automatisch door uw bank, doordat u deze opdracht op het voorstel ondertekend heeft. Wij willen u er wel attent op maken dat de premie de eerste 3 maanden niet via domiciliëring geïnd kan worden. Hiervoor zal u een overschrijvingsformulier ontvangen. - Jaarlijks een fiscaal attest, nodig voor uw belastingaangifte, rechtstreeks van de verzekeraar Baloise Insurance.

2 MIK HOGER FICHE VOOR HET SPAREN OF BELEGGEN MET EEN LEVENSVERZEKERING Fortuneo Belgium is een verzekeringstussenpersoon ingeschreven in het register van een lidstaat van de EER, andere dan België, toegelaten tot de uitoefening van hun activiteit door middel van een bijkantoor in België. Haar nummer is hetzelfde als datgene dat door het l Organisme de Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) aan de moedervennootschap werd toegekend, namelijk n ORIAS is een instelling naar Frans recht waarbij verzekeringstussenpersonen in Frankrijk moeten worden ingeschreven Lefebvre Paris CEDEX 9 Via dit document handelt Fortuneo Belgium conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen die in werking treedt op 1 november 2014 en de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. GEGEVENS VAN DE CLIËNT (=VERZEKERINGNEMER): NAAM VOORNAAM ADRES NR BUS POSTCODE GEMEENTE GEBOORTEDATUM RIJKSREGISTERNUMMER U bevestigt dat u er voor kiest om bepaalde wettelijke, precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren. ADRES: DEEL I. UW VERLANGENS EN BEHOEFTEN VOOR HET SPAREN OF BELEGGEN MET EEN LEVENSVERZEKERING Om een analyse te maken van uw verlangens en behoeften, stellen wij u de volgende vragen. Het is belangrijk dat u alle bekende omstandigheden meedeelt die van belang zijn voor het bepalen van uw verlangens en behoeften. WAT WENST U? Sparen of beleggen: met een lijfrente; in combinatie met een recurrent inkomen. WENST U DAT U OF UW NABESTAANDEN EEN AANVULLENDE UITKERING ONTVANGEN IN ÉÉN VAN DE VOLGENDE SITUATIES? Overlijden Invaliditeit Overlijden t.g.v. ongeval Andere Geen aanvullende uitkering VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT OP OF BIJ ONZE KLANTENDIENST OP 02/ Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/ Fax : 02/ Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op

3 WENST U EEN FISCALE AFTREKBAARHEID? Ja Neen HOE WENST U UW PREMIE(S) TE BETALEN? Eenmalige premie Periodieke premies Vrije premies HOEVEEL WENST U TE BETALEN? (Gelieve bij keuze voor betaling via vrije premie ten minste de grootorde van het te investeren bedrag te vermelden)... WAT VERTEGENWOORDIGT DIT BEDRAG T.O.V. UW ROEREND VERMOGEN? Minder dan 10% Tussen 10% en 25% Tussen 25% en 50% Meer dan 10% HOE LANG MAG UW GELD VASTSTAAN? Minder dan of gelijk aan 3 jaar Minder dan of gelijk aan 8 jaar Minder dan of gelijk aan 16 jaar Langer dan 16 jaar MOET U ONDERTUSSEN GELD KUNNEN AFHALEN? Neen Regelmatig Flexibel SPECIFIEKE VERLANGENS Heeft u nog andere specifieke verlangens of is er nog bijkomende informatie die relevant kan zijn voor het bepalen van uw verlangens en behoeften? U bevestigt exact alle door u gekende omstandigheden te hebben vermeld die redelijkerwijs moeten beschouwd worden als gegevens die de analyse van uw eisen en behoeften kunnen beïnvloeden. DEEL II. ADVIES DEEL II.A. FORTUNEO BELGIUM VERLEENT EEN ADVIES Fortuneo Belgium verleent u advies. U bevestigt dat uw beleggersprofiel die u online heeft opgesteld nog steeds actueel is, dat zij mag worden gebruikt in het kader van deze verzekeringsbemiddelingprestatie en er derhalve geen nieuw beleggersprofiel dient te worden opgesteld. Fortuneo Belgium verleent u advies, maar beschikt niet over uw geactualiseerde beleggersprofiel. Daarom werd een beleggersprofiel opgesteld. Uw beleggersprofiel vindt u terug in bijlage. Wij bevelen u het/de verzekeringsproduct(en) Starfix/Secure 21/Saveplan(schrappen wat niet past) aan op basis van: (1) de voorgaande analyse van uw verlangens en behoeften betreffende een spaar- of beleggingsverzekering; (2) uw beleggersprofiel dat werd opgesteld op grond van uw kennis en ervaring, uw financiële draagkracht en uw financiële doelstellingen. VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT OP OF BIJ ONZE KLANTENDIENST OP 02/ Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/ Fax : 02/ Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op

4 U bevestigt dat u geïnformeerd werd over uw recht om de naam en het adres van de verzekeringsonderneming(en) waarmee door Fortuneo Belgium zaken wordt gedaan of kan worden gedaan te vragen. Dit/Deze product(en) beantwoordt aan uw verlangens en behoeften, en is/zijn, gelet op uw beleggersprofiel, geschikt voor u. Motivering: U bevestigt dat u gewezen werd op de risicograad, de draagwijdte en de beperkingen van het/de door u gekozen verzekeringsproduct(en). DEEL II B. FORTUNEO BELGIUM VERLEENT GEEN ADVIES Fortuneo Belgium verleent u geen advies. U bevestigt dat de antwoorden op de vragen betreffende uw kennis en ervaring die Fortuneo Belgium vroeger heeft gesteld nog steeds actueel zijn, dat Fortuneo Belgium hierop mag voortgaan in het kader van deze verzekeringsbemiddelingprestatie en dat de vragen derhalve niet opnieuw dienen te worden beantwoord. Fortuneo Belgium verleent u geen advies. U hebt de vragen betreffende uw kennis en ervaring beantwoord. Uw beleggersprofiel vindt u terug in bijlage. Het/De door u gekozen product(en): Starfix/Secure 21/Saveplan(schrappen wat niet past). Deze product(en) werd(en) door u gekozen op basis van de voorgaande analyse van uw verlangens en behoeften betreffende een spaar- of beleggingsverzekering. Verder te preciseren door Fortuneo Belgium: Gelet op uw kennis en ervaring, is/zijn het/de door u gekozen product(en) passend. Gelet op uw kennis en ervaring, waarschuwt Fortuneo Belgium u dat het/de door u gekozen product(en) niet passend is/zijn. Fortuneo Belgium waarschuwt u dat Fortuneo Belgium niet beschikt over de noodzakelijke informatie om uit te maken of het/de door u gekozen product(en) al dan niet passend is/zijn. DEEL III. INFORMATIE Fortuneo Belgium heeft samen met u uw beleggersprofiel, de informatiefiche en de voorwaarden van de gekozen verzekeringsovereenkomst overlopen en heeft u die tevens bezorgd. U heeft ook de volgende bijkomende informatie ontvangen:... U bevestigt dat wij de klantenfiche met u hebben overlopen. OPGEMAAKT IN TWEE EXEMPLAREN, WAARVAN ER ÉÉN AAN DE CLIËNT WORDT OVERHANDIGD. TE, OP - - HANDTEKENINGEN De verwerking van bovenvermelde persoonsgegevens is overeenkomstig artikel 5 c) van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (hierna de Wet Privacy genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting zoals die werd opgenomen in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, opgeheven en vervangen vanaf 1 november 2014 door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en waaraan Fortuneo Belgium als verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is. Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT OP OF BIJ ONZE KLANTENDIENST OP 02/ Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/ Fax : 02/ Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op

5 Save Plan - Pensioensparen Verzekeringsvoorstel Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Wijziging van polis nr.... Fiscaal regime Pensioensparen Verzekeringnemer = verzekerde Naam en voornaam... Straat... Nr.... Bus... Postnr.... Gemeente... Land... Telefoon/gsm... Tel. kantoor... Taal N F Geboortedatum... /... /... Geboorteplaats... Nr. identiteitskaart... Een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) moet worden bijgevoegd (Wet van 10/08/1998). Geslacht man Burgerlijke staat gehuwd weduwe/weduwnaar samenwonend vrouw ongehuwd gescheiden wettelijk samenwonend Beroep... Naam echtgenoot (m/v) of wettelijk samenwonende partner... Polisduur en premie Aanvang:... /... / (niet-retroactief) Eindleeftijd: 65 jaar Premie op jaarbasis inclusief kosten:... EUR (minimaal 600 EUR) Instapkosten: 0 % Periodiciteit premiebetaling: jaarlijks zesmaandelijks driemaandelijks maandelijks (domiciliëring verplicht) Indexatie: fiscaal maximum voor Pensioensparen geen indexatie Beleggingsstrategie premie De premie wordt volledig belegd in de Tak21-rekening. Beleggingsstrategie winstdeelname De winstdeelname wordt volledig belegd in de Tak21-rekening.

6 2 Fortuneo Bank Save Plan - Pensioensparen Begunstiging Bij leven De verzekeringnemer (verplicht) Bij overlijden (De begunstigde in 1e rang moet ofwel de echtgenoot (m/v) of wettelijk samenwonende partner zijn, ofwel een bloedverwant tot in de 2e graad. Indien niet gekozen wordt voor de standaardbegunstigden, gelieve naam, geboortedatum en verwantschap op te geven.) Standaard: De echtgenoot (m/v) of wettelijk samenwonende partner van de verzekeringnemer, bij gebreke de kinderen van de verzekeringnemer in gelijke delen, en bij plaatsvervulling in geval van vooroverlijden, hun afstammelingen inrechte lijn, bij gebreke de nalatenschap van de verzekeringnemer. Andere... (De verzekeringnemer verklaart dat de begunstigde in 1e rang in leven is.) Aanvullende inlichtingen Is het doel van deze verzekering de dekking of wedersamenstelling van een krediet? ja neen Indien op onderstaande vragen ja wordt geantwoord, gelieve dan de naam van de maatschappij en de reden te vermelden. Werden er, in hoofde van de verzekeringnemer, levensverzekeringen bij een andere maatschappij: onderschreven? ja neen geweigerd, uitgesteld of aangenomen aan bijzondere voorwaarden? ja neen Is het de bedoeling deze polissen te vernietigen, af te kopen, te reduceren, te vervangen of over te nemen? ja neen Politiek prominente personen Bent u of zijn een of meer van de volgende personen een politiek prominente persoon * die in het buitenland woont? Uw echtgenoot (m/v) of wettelijk samenwonende partner, uw (schoon)ouders, uw kinderen of uw naaste geassocieerden (nauwe zakelijke relaties, juridische entiteiten of constructies waarvan u begunstigde bent): ja neen * Onder politiek prominente personen wordt verstaan: staatshoofden, regeringsleiders, (afgevaardigde) ministers, staatssecretarissen, parlementsleden, leden van hoge rechterlijke instanties, leden van rekenkamers en van directies van centrale banken, ambassadeurs, hoge legerofficieren, leden van bestuursorganen en leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven, inclusief de personen die een van deze functies minder dan 1 jaar geleden bekleedden. Verklaringen De verzekeringnemer maakt zich sterk voor aanvaarding van deze bepalingen door de begunstigde(n). Dit voorstel verbindt noch de verzekeringnemer, noch Baloise Insurance tot het afsluiten van de polis. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit voorstel zullen wij de verzekeringnemer een verzekeringsaanbod doen, bijkomende onderzoeken vragen of de verzekering weigeren. Bij gebreke hiervan verbinden wij ons ertoe op straffe van schadevergoeding de polis af te sluiten. Ondertekening van dit voorstel brengt geen dekking mee. De verzekeringnemer verklaart hiermee wel dat hij alle gegevens waarvan hij redelijkerwijs kan aannemen dat zij bij onze beoordeling van het risico nodig of nuttig kunnen zijn, nauwkeurig heeft vermeld op dit voorstel. De verzekeringnemer verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens. Baloise Insurance verwerkt de persoonsgegevens in het kader van risicobeoordeling, beheer van polissen en schadegevallen en voor commerciële doeleinden. De gegevens van de verzekeringnemer en begunstigde(n) kunnen ook worden gebruikt binnen bedrijven van de Baloise Group. De verzekeringnemer en de begunstigde(n) kunnen deze gegevens conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer steeds opvragen en laten verbeteren bij het Secretariaat-Generaal Wensen de verzekeringnemer en de begunstigde(n) geen commerciële informatie te ontvangen, dan moeten zij dit melden. De verzekeringnemer geeft ons uitdrukkelijk toestemming om zijn gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens te verwerken voor het beheer van polissen en schadegevallen. Alle verworven persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken in het kader van fraudebestrijding. De verzekeringnemer en de begunstigde(n) stemmen er verder mee in dat de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van ons polis- en schadebeheer, doorgegeven kunnen worden aan onze herverzekeraar of aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn. De verzekeringnemer verbindt zich ertoe zijn arts alle geneeskundige verklaringen te vragen die nodig zijn voor het afsluiten of het uitvoeren van de polis. Hij geeft bovendien uitdrukkelijk opdracht aan de arts die zijn overlijden vaststelt, om een verklaring over zijn doodsoorzaak af te geven aan onze raadgevende geneesheer. Indien de verzekeringnemer, na een gunstig geneeskundig onderzoek, niet aanvaardt de polis te ondertekenen of de polis opzegt binnen 30 dagen na inwerkingtreding ervan, zullen wij de kosten van de geneeskundige onderzoeken terugvorderen. Waarschuwing Iedere oplichting of poging tot oplichting van Baloise Insurance brengt niet alleen de opzegging van de polis mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.

7 3 Fortuneo Bank Save Plan - Pensioensparen De verzekeringnemer verklaart dat hij en de eventueel nominatief aangeduide begunstigde(n) van de polis, geen staatsburger of rijksinwoner zijn van de Verenigde Staten van Amerika (hierna: de VS ), noch een dubbele nationaliteit hebben waaronder de Amerikaanse (VS), noch houder zijn van een US Green Card en in het lopende jaar niet meer dan 31 dagen in de VS verblijven en in de laatste 3 jaar niet meer dan 183 dagen in de VS zijn verbleven Daarenboven verklaart de verzekeringnemer dat hij geen belastingen verschuldigd is in de VS. Indien de verzekeringnemer gedurende de looptijd van de polis zijn woonplaats (vestigingsplaats) zou overbrengen naar de VS, dan moet de verzekeringnemer aan Baloise Insurance een contactadres buiten de VS meedelen. Baloise Insurance keert polissen enkel uit op rekeningen van financiële instellingen die gevestigd zijn buiten de VS. Baloise Insurance kan de (polis)gegevens van de verzekeringnemer overmaken aan Belgische belastingdiensten op hun verzoek, zulks in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De verzekeringnemer verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de polis en ze te aanvaarden. Deze voorwaarden kunnen eveneens geraadpleegd worden op Aftoetsing van uw behoeften i.v.m. sparen en beleggen De Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen leggen ons op om na te gaan of het aangeboden product niet in strijd is met de verlangens en behoeften die u hebt i.v.m. sparen en beleggen. Daarom vragen wij u om te bevestigen dat u op de hoogte bent van de hierna vermelde kenmerken van de verzekering Save Plan en dat deze verzekering voldoet aan uw verlangens en behoeften in verband met sparen en beleggen. Ik bevestig dat ik een particuliere belegger ben en weet dat: Save Plan een spaarverzekering is met flexibele premiebetaling die ik afsluit met als doel de premie fiscaal in mindering te brengen in het regime van Pensioensparen. de looptijd van deze verzekering minimaal gelijk is aan 10 jaar. mijn reserve wordt samengesteld door iedere nettopremie die ik stort te kapitaliseren tegen de interestvoet die geldig is op het ogenblik van die storting. Indien de technische interestvoet wijzigt, gebeurt de reserveopbouw van de premiebetalingen die gedaan worden na die wijzigingsdatum tegen die nieuwe interestvoet. ik tijdens de looptijd van mijn polis mijn opgebouwde spaarreserve kan opnemen via afkoop waarvan de bepalingen opgenomen zijn in de Algemene Voorwaarden. bij mijn overlijden de opgebouwde spaarreserve wordt uitgekeerd aan de aangeduide begunstigden bij overlijden. Ik verklaar dat ik de Financiële infofiche en de Algemene Voorwaarden van Save Plan gelezen heb en dat deze verzekering voldoet aan mijn verlangens en behoeften in verband met sparen en beleggen. Opgemaakt in..., op... Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door Gelezen en goedgekeurd Verzekeringnemer De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen u die te goeder trouw bent, kunt op ons rekenen. Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen. Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B3216.LEV.01.13

8 Fortuneo Bank Save Plan - Pensioensparen Domiciliëringsopdracht Als u de betaling van uw polis wenst te verrichten via domiciliëring, gelieve dan onderstaand domiciliëringsbericht te voorzien van uw rekeningnummer en uw handtekening. Wij zorgen ervoor dat de domiciliëring tot stand komt. Wij willen u er wel attent op maken dat de premie de eerste 3 maanden niet via domiciliëring geïnd kan worden. Bericht van domiciliëring Ik ondergetekende (naam en adres van wie betaalt): geef hierbij toelating aan Baloise Insurance (referentienr.:...) om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping de premie te innen bij mijn financiële instelling (gegevens van het kantoor invullen, niet de hoofdzetel):... door afname van mijn financiële rekening: BIC IBAN Handtekening: Datum: Voorbehouden voor de domicilie-instelling Domiciliëringsnummer: Identificatienummer van Baloise Insurance: Handtekening: Datum: De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen u die te goeder trouw bent, kunt op ons rekenen. Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen. Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B3216.LEV.01.13

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt.

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt. 1/9 Art. 1 Definities Ref. 0435-LEV-L41-20140601 Wij = Corona = Corona Direct = Corona nv, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkende verzekeringsonderneming (0435), RPR Brussel 0403 263 939. U = de verzekeringnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden

Veilig Thuis Algemene Voorwaarden Veilig Thuis Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Veilig Thuis Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie