Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?"

Transcriptie

1 Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV

2 Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor de veiligheid van sparen. Daarmee leggen consumenten zichzelf echter direct een aantal beperkingen op. De rente is momenteel historisch laag. Met de huidige lage spaarrentes blijft er na aftrek van belasting (1,2%) en inflatie (ca. 2,7%) vrijwel niets meer over. Ook voor bankspaaroplossingen, die doorgaans een wat langere horizon kennen, wordt het leeuwendeel op een renterekening gestald. In deze situatie kun je jezelf afvragen hoe zinvol het is om te sparen voor de lange termijn en hoe reëel het is dat je met sparen op lange termijn je spaardoelen bereikt. Voor bedragen boven de komt daar, ook in geval van banksparen, nog het faillissementsrisico van de bank bij. Voor de langere termijn is het de afweging waard om de eerste jaren een stukje risico toe te laten om zo een hoger rendement te behalen. Sparen is dan niet automatisch de beste keuze. De term banksparen is enigszins misleidend, omdat dit de indruk wekt dat het bij banksparen per definitie om een renteproduct gaat, terwijl ook beleggen tot de mogelijkheden behoort. We spreken in dat geval over bankspaar beleggingsrechten. Tot de introductie van de Wet Banksparen in 2008 was het voor andere aanbieders dan Nederlandse (bank)verzekeraars niet mogelijk om dergelijke fiscaal gefaciliteerde producten aan te bieden. De markt was tot die tijd vrijwel volledig in handen van (bank)verzekeraars. Sinds begin jaren negentig hebben (bank)verzekeraars met deze producten een totaal van circa 60 miljard aan vermogen opgebouwd, waarvan circa 50 miljard in beleggingsoplossingen en 10 miljard in spaaroplossingen. Al geruime tijd voor de invoering van de Wet Banksparen werd gesproken over de mogelijkheden om ook andere producten dan lijfrenteverzekeringen, zoals geblokkeerde spaar- of beleggingsrekeningen, in aanmerking te laten komen voor de fiscale faciliteiten ten behoeve van pensioenopbouw. Sinds 1 januari 2008 is de Wet Banksparen een feit. Beleggen binnen de bankspaarwet mag alleen in voor dit doel goedgekeurde beleggingsfondsen. Ostrica is met Perlasplan een van de weinige aanbieders die dit faciliteren. Banksparen is fiscaal gezien gelijkgesteld met de traditionele lijrenteverzekeringen en de kapitaalverzekering eigen woning (KEW). In feite is banksparen een nieuwe toegestane uitvoeringsmogelijkheid van deze mogelijkheden. Traditionele beleggingsverzekeringen kennen in vergelijking met bankspaar beleggingsrechten relatief hoge kosten. In veel gevallen leidt dit tot tegenvallende resultaten. Bankspaar beleggingsproducten zijn transparant en kennen doorgaans lagere kosten. De verwachting is dat door marktwerking financiële dienstverleners gedwongen worden transparanter te zijn over hun kostenstructuren met als gevolg een kostenverlaging voor de consument. Welke concrete nieuwe oplossingen biedt de bankspaarwet om gestructureerd vermogen op te bouwen? Carla Leeuwerink en Hans Nibbering van Ostrica Vermogensoplossingen leggen dit als onafhankelijke experts glashelder uit in een handzaam boek voor financieel adviseurs. U kunt dit boek bestellen via de webshop van Kluwer of met 10% korting via 2

3 Inhoudsopgave 1. Banksparen 4 2. Bankspaar beleggingsfondsen Hoe gaan beleggingsfondsen te werk? Paraplufonds Subfondsen Fund of Fund 5 3 De beleggingsstijl van een fonds Value versus growth en large versus small Actief versus passief 6 4 De beoordeling van beleggingsfondsen Sharpe ratio Informatieratio Morningstar rating 8 5 Rendement en kosten Rekenkundig rendement Meetkundig rendement Het effect van de looptijd op het rendement Het effect van kosten op het rendement 9 6 Conclusie 10 3

4 1. Banksparen De bankspaarwet biedt mensen die via de derde pijler extra pensioen willen opbouwen de mogelijkheid om dit te doen via een fiscaal gefaciliteerde bankspaar- of beleggingsrekening. Door geld opzij te zetten op een geblokkeerde spaar of beleggingsrekening kan men profiteren van fiscale voordelen. De bedragen en beperkingen aan bedragen van het banksparen zijn gelijk aan die van het lijfrenteregime in de Wet IB Ook de fiscale voorwaarden zijn zo veel mogelijk gelijk. Een belastingplichtige heeft te maken met een pensioentekort als hij in een jaar minder opbouwt dan nodig is om aan het einde van zijn werkzame leven te beschikken over een maatschappelijk adequaat geachte oudedagsvoorziening. De norm hiervoor is gesteld op 70% van het laatstverdiende of gemiddelde salaris. De bancaire lijfrente kent twee fasen: 1. De opbouwfase 2. De uitkeringsfase Uitgangspunt voor aftrekbaarheid van de premie is dat de stortingen dienen als compensatie van het pensioentekort. De rekening is geblokkeerd tot het moment dat uitkeringen plaatsvinden. Rendementen worden bijgeboekt op de geblokkeerde rekening. Opnemen hiervan is niet mogelijk. Voor oudedagslijfrente in een bankspaar- of beleggingsrekening geldt altijd het nieuwe fiscale regime, ook in geval van oversluiten van een oud regime lijfrenteverzekering. Dit betekent dat de mogelijkheid van een overbruggingslijfrente of een afwijkende begunstiging niet mogelijk is en ook dat er voorwaarden zijn gesteld aan de ingangsdatum van de lijfrenteuitkeringen. 2. Bankspaar beleggingsfondsen Banksparen in een beleggingsoplossing is uitsluitend mogelijk in voor dit doel goedgekeurde beleggingsfondsen. De participaties in het fonds kunnen in dat geval worden gebruikt voor fiscale regelingen in Box1. Dit is echter geen vereiste om als belegger te kunnen deelnemen in het fonds. Participaties kunnen ook worden aangewend voor vrij vermogen. In dat geval vindt vermogensopbouw plaats in Box 3. In geval sprake is van een fiscaal gefaciliteerd product wordt de rekening geblokkeerd. Bij vrij vermogen kan de participant vrijelijk over zijn vermogen beschikken. In het algemeen betekent deelname in beleggingsfondsen voor een particuliere belegger gemak, deskundigheid, alertheid en toegang tot op andere wijze moeilijk toegankelijke markten. Daarnaast kunnen als voordelen worden genoemd spreiding van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende risicoreductie, besparing op aan- en verkoopkosten en fiscale aantrekkelijkheid. 2.1 Hoe gaan beleggingsfondsen te werk? Een veelgehoorde vraag is: Hoe gaat een beleggingsfonds nu eigenlijk te werk? Uiteraard is op een dergelijke vraag geen volkomen eenduidig antwoord te geven; hoe men te werk gaat, hangt onder andere af van de interne organisatie van het beleggingsfonds, de beleggingsdoelen van het fonds en de aard van de beleggingen van het fonds. Een fonds wordt beheerd door een fondsmanager. De fondsmanager is een beleggingsexpert, die er zijn dagelijks werk van maakt om de financiële markten te volgen en beleggingsbeslissingen te nemen. Bij het nemen van die beslissingen wordt de manager veelal gesteund door een staf van specialisten op het gebied van beleggingsresearch. Een aantal uitgangspunten wordt 4

5 veelal al bij de oprichting van het fonds vastgesteld. Zo wordt in het emissieprospectus bijvoorbeeld aangegeven of een fonds alleen in euro s zal beleggen, of ook in andere valuta. Tevens wordt een beschrijving gegeven van de aard van de beleggingen, bijvoorbeeld goed verhandelbare beursgenoteerde aandelen of aandelen van snel groeiende ondernemingen. Ook wordt vermeld hoe het fonds met valutarisico s zal omgaan en of het fonds gebruik kan maken van opties en andere afgeleide beleggingsinstrumenten. Indien een fonds wereldwijd belegt, zal de fondsmanager zich een oordeel willen vormen over de beleggingsvooruitzichten van de verschillende landen. Dit oordeel baseert hij op verschillende informatiestromen; informatie over de macro-economische ontwikkeling, de ontwikkeling binnen de verschillende bedrijfstakken, de politieke situatie, het monetaire en fiscale beleid, de stemming op de beurs, en dergelijke. Deze informatie leidt tot een totaaloordeel over een bepaald land. Op basis van dit oordeel wordt een besluit genomen over de mate waarin een bepaald land in de beleggingsportefeuille van het fonds vertegenwoordigd zal zijn. Als deze beslissing is genomen, wordt vervolgens bekeken van welke bedrijfstak(ken) men de beste verwachtingen heeft. Tot slot wordt bepaald in welke titels wordt belegd. Op deze wijze ontstaat er een beleggingsportefeuille van het beleggingsfonds. Deze portefeuille wordt actief beheerd; frequent wordt bezien of er mutaties in de portefeuille moeten worden aangebracht. Aan het fondsmanagement zijn kosten verbonden, zoals personeelskosten, kosten van researchrapporten en automatiseringskosten. Deze kosten worden aan het fonds in rekening gebracht. Een belegger heeft er belang bij als het beleggingsfonds een grote omvang heeft. Een belangrijk deel van de kosten bestaat namelijk uit vaste kosten. De beheerkosten per aandeel dalen, als de omvang van het belegd vermogen stijgt. Wanneer de kosten gemaximeerd zijn is de omvang minder van belang omdat het meerdere niet voor rekening van de participant komt maar voor rekening van de beheerder. 2.2 Paraplufonds Een paraplufonds of in het Engels een `umbrella fund` betreft een overkoepelend beleggingsfonds waaronder verschillende aparte beleggingsfondsen voor de diverse beleggingscategorieën, sectoren, landen en dergelijke hangen. 2.3 Subfondsen Subfondsen zijn beleggingsfondsen die deel uitmaken van een parapluconstructie. Deze fondsen hebben een van elkaar afwijkende beleggingsstrategie teneinde spreiding te verkrijgen. 2.4 Fund of fund Een fund of fund is een beleggingsstrategie waarbij binnen het fonds belegd wordt in andere beleggingsfondsen in plaats van een directe belegging in aandelen, obligaties of andere effecten. Dit type van beleggen wordt vaak aangeduid als multimanager beleggingen. De beheervergoedingen voor een fonds in fonds constructie zijn doorgaans hoger dan die van traditionele beleggingsfondsen, onder meer door de beheervergoedingen en transactiekosten in de onderliggende fondsen. Van een Fund of Fund strategie wordt gebruik gemaakt om diversificatie in de portefeuille te krijgen of om toegang tot informatie te verkrijgen die moeilijk verkrijgbaar is voor individuele beleggers 5

6 3. De beleggingsstijl van een beleggingsfonds Ten aanzien van aandelenselectie is er een aantal beleggingsstrategieën te onderscheiden, die veelal in stijlkwadranten worden weergegeven. De aandelenmarkt van een land is onder te verdelen in een viertal stijlkwadranten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar enerzijds de grootte van het bedrijf ( large versus small ) en anderzijds de relatieve prijs van het aandeel ( value versus growth ). Deze indeling in vier kwadranten is ontstaan omdat institutionele beleggers een consistent beleggingsproces van de beleggers verwachten. Een analyse van de vermogensbeheerindustrie laat zien dat zich een specialisatietrend heeft afgetekend langs deze vier strategieën. Naast deze indeling in stijlkwadranten is er een onderscheid te maken naar kwantitatief georiënteerde vermogensbeheerders en fundamentele vermogensbeheerders. De kwantitatieve vermogensbeheerders maken gebruik van statistische technieken om het rendementsproces van aandelen te voorspellen. De fundamentele vermogensbeheerders trachten het rendementsproces in te schatten door bedrijfsresearch te verrichten. Er zijn vele vermogensbeheerders, die voor een tussenvorm van kwantitatief en fundamenteel kiezen. 3.1 Value versus growth en large versus small In de beleggingswereld zien we een steeds verdere specialisatie van beleggingsstrategieën. Bij aandelenbeleggingen zien we een specialisatietendens naar beleggingsstrategieën gekenmerkt door grote ( large ) of kleine ( small ) bedrijven en waarde- ( value ) of groei- ( growth ) ondernemingen. Grote ondernemingen worden gekenmerkt door een aanzienlijke marktkapitalisatie (aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de aandelenkoers), terwijl kleine ondernemingen een beperkte marktkapitalisatie hebben. Waardeaandelen worden gekenmerkt door lage koers/winstverhoudingen en hoge dividendrendementen, in tegenstelling tot groeiaandelen. 3.2 Actief versus passief beleggen Als de benchmark eenmaal is vastgesteld, kunnen we opteren voor een buy-and-hold-strategie, waarbij we de portefeuille alleen muteren om zo dicht mogelijk in de buurt van de index te blijven. Dit noemen we passief beleggen. Pretenderen we echter dat we het beter kunnen doen dan de markt, dan kiezen we voor een actieve strategie. De markt wordt hierbij omschreven als het gemiddelde van de peergroup. Bepaalde beleggingscategorieën worden overwogen al naar gelang onze verwachtingen meer of minder positief zijn. Essentieel is in dit geval dat het extra rendement meer oplevert dan alle kosten die gemaakt moeten worden. Actief beleggen kan op twee niveaus. Het overwegen van bepaalde landen en beleggingscategorieën, de zogenoemde tactische asset allocation (TAA), waarbij getracht wordt waarde toe te voegen door afwijkingen van de strategische beleggingsmix. Vaak wordt voor deze afwijkingen een maximum percentage (bandbreedte) ten opzichte van de strategische portefeuille afgesproken, met het oog op de gewenste risicocontrole. Selectie van individuele beleggingsobjecten. Hiermee doelen wij op de juiste selectie van individuele aandelen en obligaties binnen een beleggingscategorie. Een goede fondsmanager voegt hiermee waarde toe voor de participanten in zijn beleggingsfonds. 6

7 Als we actief willen beleggen met beleggingsfondsen kunnen we de tactische asset allocation zelf invullen door te schuiven met specifieke landenfondsen of fondsen uit een bepaalde beleggingscategorie. We kunnen ook besluiten de tactische asset allocation uit handen te geven door bijvoorbeeld voor een mixfonds of een wereldwijd beleggend aandelenfonds te kiezen. Ook hier speelt weer mee in hoeverre wij onze eigen voorspelkracht groter achten dan die van de fondsbeheerder. Beleggen in meerdere specifieke beleggingsfondsen heeft als voordeel dat het risico gespreid wordt, aangezien we minder afhankelijk worden van de kwaliteiten van een individuele fondsmanager. Anderzijds hebben we natuurlijk wel met hogere kosten te maken omdat al die fondsen eigen transactiekosten meebrengen. Een afweging van de kosten en baten dient dan ook vooraf te worden gemaakt. De selectie van de individuele beleggingsobjecten binnen een fonds is de taak van de fondsmanager. We kunnen hier echter wel invloed uitoefenen door een fondsmanager te selecteren, die het beter doet dan zijn collega s van vergelijkbare fondsen. Beleggingsfondsen vertonen niet per definitie een stabiele performance. Fondsmanagers kunnen vervangen worden en een bepaalde marktvisie van de beheerder kan meer of minder succesvol worden. Denk aan beleggingsstijlen als value versus growth of small cap versus large cap. Als markten draaien van large naar small kan dat een geschikt moment zijn om een switch te maken naar een meer op small caps georiënteerde manager. Probleem bij de selectie van beleggingsfondsen is dat niet altijd bekend is welk doel het beleggingsfonds zichzelf gesteld heeft. Als niet bekend is welke benchmark het fonds hanteert om haar beleid tegen af te meten, is het lastig om het fonds te categoriseren en de beleggingsprestatie te beoordelen. 4. De beoordeling van beleggingsfondsen Voor de beoordeling van beleggingsfondsen is een eerste belangrijke stap dat de wensen en doelstellingen van de belegger worden vertaald naar de strategische beleggingsmix. De strategische beleggingsmix is de lange termijn verdeling over de categorieën aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten en overige strategieën. Aan de hand van het gewenste risicorendementsprofiel ontstaat zo de strategische portefeuille. Vervolgens kiezen wij een benchmark om de beleggingsresultaten aan af te meten. Voor de beoordeling van beleggingsfondsen is een aantal performancemaatstaven ter beschikking. De belangrijkste uit de wetenschap zijn de Sharpe-ratio en de informatieratio. Morningstar heeft zijn eigen performancemaatstaf ontwikkeld, die wij eveneens zullen behandelen. 4.1 Sharpe-ratio De Sharpe-ratio legt een verband tussen het rendement op de beleggingsstrategie en het risicovrije rendement. Voor het risicovrije rendement wordt in dit geval meestal gewerkt met de driemaandsdepositorente. De Sharpe-ratio beweegt veelal tussen de 2 en de +2. Hoe hoger de Sharperatio, des te beter de prestaties van de desbetreffende beleggingsstrategie. Aangezien de Sharpe-ratio het rendement van een beleggingsstrategie koppelt aan het risicovrije rendement, is de meetperiode van belang. In een historische periode waar aandelen het relatief goed doen ten opzichte van obligaties, zullen de aandelenstrategieën een hogere Sharpe-ratio kennen. Aangezien er in dit geval sprake is van periodeafhankelijkheid van de rendementen zijn aandelen- en obligatiestrategieën over kortere perioden (bijvoorbeeld drie jaar) niet zonder meer te vergelijken op hun beleggingsprestaties. Over langere perioden zijn betere vergelijkingen te maken, doordat er compensatie plaatsvindt via de volatiliteit. 7

8 4.2 Informatieratio Grinold ontwikkelde in de beginjaren negentig de informatieratio, waarbij hij het portefeuillerendement koppelt aan het benchmarkrendement en daarbij corrigeert voor het actieve risico. Kern van de informatieratio is dat de mate waarin extra rendement gegenereerd wordt, gecorrigeerd wordt voor het extra risico dat wordt genomen. We bepalen hiervoor eerst het gemiddelde jaarlijkse extra rendement, gedefinieerd als het rendement van een individueel beleggingsfonds, verminderd met het gemiddelde van de anderen uit zijn categorie. Vervolgens wordt het risico van het resulterende extra rendement bepaald. Een hogere informatieratio betekent een betere beleggingsprestatie. 4.3 De Morningstar Rating De Morningstar rating werd ontwikkeld om beleggers een snel inzicht te geven in de prestaties van een beleggingsfonds in het verleden, rekening houdende met het risico. Daarbij worden de voor risico gecorrigeerde rendementen vergeleken met soortgelijke fondsen in dezelfde Morningstar categorie. De sterrenrating is volledig kwantitatief en gebaseerd op een wiskundige formule. De sterrenrating houdt geen rekening met structurele veranderingen in het fonds (zoals een nieuwe fondsbeheerder) maar is uitsluitend gebaseerd op de resultaten en het risico uit het verleden. Lang niet altijd geldt dat een vijfsterrenfonds ook in de toekomst betere prestaties weet neer te zetten dan gelijkaardige fondsen. Het is daarom belangrijk om ook andere elementen te onderzoeken, zoals de strategie, het management en de kosten voordat u overgaat tot de selectie van een beleggingsfonds. 5. Rendement en kosten Om het rendement van een belegging te berekenen worden verschillende berekeningsmethoden gebruikt. Het kan dus gebeuren dat u verschillende rendementsberekeningen krijgt voorgeschoteld, terwijl het over precies hetzelfde beleggingsfonds gaat en over dezelfde periode. Het verschil in berekeningsmethoden veroorzaakt vaak onduidelijkheid over de rendementen die beleggingsfondsen rapporteren. Waar moet u nu op letten? 5.1 Rekenkundig gemiddelde Het rekenkundig gemiddelde is een makkelijke manier om een globaal beeld te krijgen van het gemiddelde rendement over een bepaalde perioden. Je telt simpelweg alle rendementen bij elkaar op en deelt die door het aantal jaren. Deze berekening houdt geen rekening met de fluctuaties in het rendement. 5.2 Meetkundig gemiddelde Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over een langjarig gemiddeld rendement moet je rekening houden met jaarlijkse fluctuaties. Voor een periode van 1 jaar is het rekenkundig rendement gelijk aan het meetkundig rendement, maar naarmate de looptijd langer is, wordt het verschil tussen het rekenkundige en het meetkundige rendement groter. Door de beweeglijkheid van de belegging valt het meetkundige rendement altijd lager uit dan het rekenkundige rendement. Het meetkundige rendement geeft daarom een beter beeld van de werkelijkheid. 8

9 Een eenvoudig rekenvoorbeeld om een en ander toe te lichten: Belegging betreft een eenmalig inleg van 100 Euro en een looptijd van 3 jaar Voorbeeld 1: Voorbeeld 1: Rendement In geld Voorbeeld 2: Rendement In geld: jaar 1 3% 103,00 3% 103,- jaar 2 16% 119,48 3% 106,09 jaar 3-10% 107,53 3% 109,27 Het rekenkundig gemiddelde is in beide voorbeelden: 3%. ( ) : 3 = 3% en (3+3+3): 3 = 3% 109) Het meetkundig gemiddelde in dit voorbeeld is ca. 2,5% en valt dus lager uit (Euro 107,53. ) 5.3 Het effect van de looptijd op het rendement Beleggen betekent geld investeren in aandelen, obligaties of alternatieve beleggingen. Aandelen kennen een hoger risico dan bijvoorbeeld obligaties. Een factor die veel invloed heeft op de beleggingskeuze is de looptijd. Hoe langer de looptijd, hoe risicovoller je kunt beleggen. Bij een looptijd langer dan 10 jaar kun je als belegger overwegen om een groter deel in aandelen te beleggen dan in obligaties. Bij een looptijd korter dan 10 jaar wordt over het algemeen meer belegd in obligaties of andere vermogenscategorieën met lagere risico s. De lage rentestanden van dit moment leiden tot lagere verwachte rendementen voor de meer defensief ingestelde beleggers. Naarmate de looptijd van een belegging langer is heeft de huidige lage rente minder invloed op de gemiddelde rendementsverwachtingen. 5.4 Het effect van kosten op het rendement Kosten hebben een belangrijke invloed op het nettorendement. Voor niet professionele beleggers valt het echter niet mee om de totale kosten van een beleggingsfonds te achterhalen omdat deze deels worden verrekend binnen het fonds. De algemene informatie die door aanbieders wordt verstrekt is vaak onvolledig of onbegrijpelijk of geeft niet alle kosten weer. Enerzijds komt dit door de complexe constructies van veel fondsen, waarbij een fonds vaak weer is opgebouwd uit meerdere fondsen of instrumenten met een eigen kostenstructuur. Anderzijds bevatten beleggingsfondsen variabele kosten zoals transactiekosten, bewaarkosten, administratiekosten etc. Deze kosten liggen van te voren niet vast, maar worden jaarlijks achteraf vastgesteld. Om beleggers zo goed mogelijk inzicht te geven in de totale kosten zijn beleggingsfondsen verplicht om vooraf een inschatting van de kosten te publiceren, de zogenaamde TER (Total Expense Ratio). De drie belangrijkste informatiebronnen die men kan raadplegen om een goede indicatie te krijgen van de werkelijk kosten in een fonds zijn het jaarverslag, de prospectus en de essentiële beleggersinformatie (EBI). Fondsaanbieders zijn verplicht voor elk fonds een prospectus op te stellen en jaarverslagen te maken en deze toegankelijk te maken voor derden. Deze documenten zijn vaak technisch en voor consumenten moeilijk toegankelijk. Daarom is er voor consumenten de Essentiele beleggersinformatie beschikbaar. Hierin staat belangrijke informatie, echter de informatie met betrekking tot de indirecte kosten van een fonds ontbreken. Het kostenaspect 9

10 6. Conclusie In onzekere tijden neemt de behoefte om te sparen toe. Het idee hierachter is dat je vermogen niet in waarde kan dalen door negatieve marktontwikkelingen, maar wel gestaag groeit door de rente bijschrijvingen. De rente is momenteel historisch laag. Na aftrek van (vermogens)belasting (1,2%) en inflatie (2,7%) blijft er weinig van over. De vraag is daarom hoe zinvol het is om voor de lange termijn geld op een renterekening te stallen en hoe reëel het is dat je met sparen je (bank)spaardoelen bereikt. Het is bekend dat beleggen risico met zich meebrengt. Maar aandelenbeleggingen gelden ook als een goede afdekking ( hedge ) van bepaalde risico s. Door voldoende spreiding aan te brengen kun je de negatieve effecten van specifieke bedrijfsrisico s, zoals een faillissement minimaliseren. Daarnaast gelden aandelenbeleggingen als een goede bescherming tegen inflatie. Toenemende economische bedrijvigheid en toenemende winsten gaan vaak gepaard met hogere inflatie. Het leidt echter ook tot hogere aandelenkoersen en hogere te verwachten dividendrendementen. Een actieve fondsbeheerder profiteert van de kansen die financiële markten bieden. Kortom wij zijn van mening dat sparen wel degelijk een functie heeft, maar vooral als buffer voor onvoorziene uitgaven en inkomen op de korte termijn. Qua risico en rendement laten sparen en beleggen zich moeilijk vergelijken, maar vermogen dat men voor langere termijn opzij kan leggen, heeft meer kans om te groeien in een (bankspaar)beleggingsoplossing, mits belegd wordt in een goed gespreide en actief beheerde beleggingsfondsen. Als Financieel Planner is hier een belangrijke taak voor u weggelegd. Een zorgvuldige afweging tussen het beoogde rendement en de risico s die uw relaties kunnen en willen lopen is uiteraard essentieel. Carla Leeuwerink en Hans Nibbering hebben in opdracht van Kluwer een boek geschreven met concrete oplossingen binnen de Bankspaarwet, waarmee op een gestructureerde manier vermogen kan worden opgebouwd in nieuwe productvormen. Dit boek is te koop bij Kluwer of met 10% korting via beleggen.nl. Voor meer informatie over de dienstverlening en de productoplossingen van Ostrica verwijzen wij u naar of Of neem contact op met Ostrica

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. Zorgeloos

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel Klaar voor de toekomst met FitVoorLater Uw pensioen: u bent zelf aan zet Wilt u later kunnen genieten van een comfortabel

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SYNVEST. Ondernemend vermogen. Zorgeloos

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past

kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past kind / kleinkind aanvullend pensioen geld groei huis Beleggen op een manier die bij u past actie ondernemen voor later? Gaat u uw financiële doelen halen? Op uw spaarrekening levert u na aftrek van belasting

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Legal Beleggen Profiel van de vooruitgang

Legal Beleggen Profiel van de vooruitgang Legal Beleggen Profiel van de vooruitgang Theo Krins, Manager Vermogensadvies Programma De klant Uw rol als adviseur Legal Beleggen Interessante beleggingsoplossingen 1 Sparen en beleggen Sparen. 2 Sparen

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Pensioen plan. ZZP Pensioenplan. Je pensioen in eigen handen

Pensioen plan. ZZP Pensioenplan. Je pensioen in eigen handen ZZP Pensioen plan ZZP Pensioenplan Je pensioen in eigen handen Opbouw van vermogen is een gestage klim omhoog: Met het ZZP Pensioenplan bent u veilig aangelijnd. Inhoudsopgave ZZP Pensioen plan Pagina

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Uw gids voor financiële eenvoud

Uw gids voor financiële eenvoud SPUYBROEK ADVIES Het realiseren van uw doelen, wensen en dromen Januari 2015 Uw gids voor financiële eenvoud Beleggingsbeleid Spuybroek Advies in het kort Uw doelen, wensen en dromen gerangschikt naar

Nadere informatie