Agendapunt 9. Bijlage 16. Managementrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt 9. Bijlage 16. Managementrapportage"

Transcriptie

1 Agendapunt 9 Bijlage 16 Managementrapportage 1 e kwartaal 2015

2 1 Inleiding In de GR is in artikel 19 opgenomen dat het DB de deelnemers informeert door middel van kwartaalrapportages over de financiële stand van zaken. In de diverse overlegstructuren (opdrachtgeversoverleg, controllersoverleg) zijn afspraken gemaakt over deze kwartaalrapportages. De 1 e kwartaalrapportage, is een beknopte versie waarin wordt ingegaan op de gerealiseerde productie en de financiële stand van zaken. Over de periode 1 januari t/m 30 juni wordt een uitgebreide rapportage gemaakt ten aanzien van de voortgang van productie en financiën en de prognose over heel Daarnaast wordt over de periode 1 januari t/m 30 september een rapportage gemaakt over de voortgang waarin de afwijkingen ten aanzien van de eerdere rapportage zullen worden toegelicht. In deze kwartaalrapportage wordt ingegaan op de gerealiseerde productie en uren ten opzichte van de begroting, een overzicht van de uitgaven over het 1 e kwartaal 2015 ten opzichte van de begroting alsmede een prognose van de totale uitgaven over Tenslotte wordt nog ingegaan op enkele bedrijfsvoering zaken. - 2 / 11 -

3 2 Productie 1 e kwartaal 2015 De registratie van de werkzaamheden vindt plaats in het zaaksysteem Powerforms van Genetics. In het 1e kwartaal zijn 620 zaken afgerond. Deze zaken hebben deels betrekking op procedures die al in 2014 zijn gestart. Hierbij zijn de controles van vuurwerkverkoopunten niet meegenomen (circa 90 stuks) omdat deze controles uitgevoerd zijn in december De registratie van de zaken is nog gebaseerd op de oude producten en dienstencatalogus (PDC). De nieuwe verfijndere PDC is pas vanaf mei dit jaar van toepassing. Voor een aantal producten ontbreekt daarom een verdere uitsplitsing, bijvoorbeeld bij de controle van inrichtingen. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld reguliere controles en hercontroles. In de volgende kwartaalrapportages zal de realisatie van de voorgaande periode ter vergelijking worden opgenomen evenals ook een overzicht van de openstaande werkvoorraad. De 620 zaken zijn als volgt verdeeld over de verschillende producten: Afdeling Product Totaal Specialistisch advies Adviezen aan gemeente, provincie of het ministerie 3 Beroepzaak en hoger beroep 1 Beschikking op handhavingsverzoek 2 Bezwaar 1 Specialistisch advies bodem 7 Specialistisch onderzoek en advies geluid 10 Specialistisch onderzoek en advies lucht 1 Toezicht Wet bodembescherming 1 Totaal 26 Toetsing en vergunningverlening Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften, type B 2 Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften, type C 1 Activiteitenbesluit melding, type B 35 Activiteitenbesluit melding, type C 3 Adviezen aan gemeente, provincie of het ministerie 3 Beoordeling en goedkeuring van onderzoek- en meetrapportages 2 Beschikkingen Ontgrondingenwet (verkorte procedure) 3 Beschikkingen Wet bodembescherming (beschikken ernst en spoedeisend "nader" onderzoek") 2 Beschikkingen Wet bodembescherming (beschikking op saneringsplan) 6 Beschikkingen Wet bodembescherming (evaluatieverslag BUS) 14 Beschikkingen Wet bodembescherming (evaluatieverslag) 3 Beschikkingen Wet bodembescherming nieuw geval 1 Beschikkingen Wet bodembescherming toezicht monitoring 3 Bezwaar 2 M.e.r.-beoordeling 5 Melding Besluit uniforme saneringen 16-3 / 11 -

4 Melding Besluit uniforme saneringen (tijdelijke uitplaatsing) 3 Melding Bouwbesluit slopen 9 Melding Wet bodembescherming "art. 41 melding" 2 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 7 Omgevingsvergunning met activiteit milieu (meervoudig) 11 Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging 14 Omgevingsvergunning voor alle Wabo-activiteiten (excl. Milieu) 45 Omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu (enkelvoudig) 16 Ontheffing Provinciale milieuverordening (PMV) 1 Toestemmingen Vuurwerkbesluit 3 Uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek 1 Verslag vooroverleg en beoordeling concept verslag (complex) 11 Verslag vooroverleg en beoordeling concept verslag (normaal) 36 Wet luchtvaart Generieke TUG-ontheffingen 7 Wet luchtvaart Locatiegebonden TUG-ontheffingen 5 Zienswijze behandelen 1 Totaal 273 Toezicht en handhaving Bestuurlijke strafbeschikking Milieu 3 Toezicht BRZO 2 Toezicht omgevingsvergunning, activiteit afwijken van bestemmingsplan 1 Toezicht omgevingsvergunning, activiteit slopen 6 Toezicht omgevingsvergunning, activiteit slopen/wijzigen monument 1 Toezicht Ontgrondingenwet 2 Toezicht type B inrichtingen 145 Toezicht type C inrichtingen 90 Toezicht type D inrichtingen 42 Toezicht Waterwet 5 Toezicht Wet bodembescherming 2 Toezicht Wet luchtvaart 9 Toezicht WHVBZ 13 Totaal 321 Eindtotaal / 11 -

5 2.1 Toezicht en handhaving In totaal zijn over (reguliere) controles bij inrichtingen uit het basistakenpakket gepland en voor een aantal specifieke deelnemende gemeenten nog circa 200 controles voor inrichtingen die niet behoren tot het basistakenpakket. In totaal zijn er dus controles gepland. Hiervan zijn er in het 1 e kwartaal circa 279 afgerond. Dit kan als volgt worden gespecificeerd: Aantal geplande controles op jaarbasis Afgeronde controles in 1 e kwartaal Verschil Toezicht B inrichtingen Toezicht C inrichtingen Toezicht D inrichtingen Toezicht BRZO Zoals al eerder vermeld was de verfijnde producten en dienstencatalogus in het 1 e kwartaal nog niet ingevoerd. De hierboven genoemde afgeronde aantallen betreft zowel reguliere controles als hercontroles. Op basis van de planning zouden er per kwartaal ruim 300 reguliere controles moeten worden afgerond. De productie is ten opzichte van 2014 sterk gestegen. Desondanks is de realisatie in het 1 e kwartaal nog enigszins achtergebleven bij de norm. Vanuit de afdeling Toezicht en Handhaving is begin 2015 een bezoek gebracht aan de deelnemers om verwachtingen ten aanzien van de productie af te stemmen inclusief een check op de correctheid en volledigheid van de controlelijsten. Ten opzichte van vorig jaar is al een grote vooruitgang waar te nemen. Er is meer structuur in de afdeling, inzet van medewerkers is meer gericht op branches, planningen van controles zijn verdeeld onder de medewerkers en de brieven en sjablonen zijn doorontwikkeld. Een ander belangrijk winstpunt is dat de bedrijven die ondergebracht zijn bij de FUMO, helder zijn. Tot slot wordt de webportal steeds beter gevuld, waardoor het toezicht beter en efficiënter kan plaatsvinden. Ondanks de vooruitgang in aansturing, werkwijze en productie is in bovengenoemde gesprekken aangegeven dat in 2015 de planning naar verwachting niet gehaald zal worden. Dit heeft grotendeels de volgende redenen: Hoewel de webportal steeds beter gevuld wordt, blijkt het nog zeer regelmatig dat bij de voorbereiding van controles de webportal nog niet (volledig/correct) gevuld is. Om efficiënt en kwalitatief goed te kunnen werken is intern de werkwijze vastgesteld dat bij een dergelijke constatering de deelnemers hiervan per mail in kennis wordt gesteld. De deelnemer wordt gevraagd de webportal conform afspraak te vullen zodat de controle in later stadium alsnog kan worden uitgevoerd. De afdeling Toezicht en Handhaving heeft in verhouding een hoog verzuimpercentage. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage al gedaald, echter het langdurig ziekteverzuim vermindert gestaag. Naar verwachting zal het percentage naar het eind van dit jaar verder dalen. - 5 / 11 -

6 Ook neemt de het toezicht van bedrijven vaak meer tijd in beslag dan conform kengetallen is genormeerd. De oorzaken hiervoor zijn divers en deels ook al eerder aangegeven (voorbereidingstijd incl. webportal, aantal bevindingen bij controles, het opmaken van verslag en brief). Daarnaast zijn er ook situaties die niet in de kengetallen zijn meegenomen maar wel als basistaak zouden kunnen worden aangemerkt, zoals beoordelen PRTR verslagen, 2 e hercontrole, etc. Tot slot werken meerdere medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving aan interne projecten (zie paragraaf 4) die resulteren in een lagere productiviteit op de controles. Dit is inherent aan de opstartfase van de FUMO waarin veel verbeterpunten worden geconstateerd en vervolgens in werkgroepverband worden opgepakt. 2.2 Toetsing en vergunningverlening Volgens de Fryske norm zouden per jaar in circa 380 inrichtingen mutaties in de vergunningverlening moeten zijn. Per kwartaal zijn dit 95 mutaties. In het 1 e kwartaal zijn er 89 procedures afgerond die betrekking hadden op het afhandelen van meldingen en vergunningaanvragen. Deze 89 zijn als volgt te specificeren: Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften, type B 2 Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften, type C 1 Activiteitenbesluit melding, type B 35 Activiteitenbesluit melding, type C 3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 7 Omgevingsvergunning met activiteit milieu (meervoudig) 11 Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging 14 Omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu (enkelvoudig) Het is niet goed mogelijk om per onderdeel een goede vergelijking te maken omdat de Fryske normen niet zijn aangepast op de wijzigingen in het activiteitenbesluit. Daardoor is slechts een vergelijking op totaalniveau mogelijk. Uit deze vergelijking blijkt dat de productie van de taken door toetsings en vergunningverlening iets lager ligt dan op basis van de normen verwacht zou mogen worden. Voor de gemeente Terschelling voert de FUMO sinds april 2014 de BRIKS-taken uit. In 2014 zijn de BRIKS-taken voor provinciale en ex-provinciale inrichtingen deels uitgevoerd door gemeenten en deels door externen. Inmiddels worden deze taken door de FUMO zelf uitgevoerd. Daarnaast worden er BRIKS-taken verricht voor de N381 (namens de provincie) en de N31 (namens de gemeente Harlingen). - 6 / 11 -

7 In 2014 heeft ook de afdeling Toetsing en Vergunningverlening te kampen gehad met opstartperikelen. Inmiddels zijn er stappen gemaakt. Zo verloopt de samenwerking met de deelnemers beter, vooral door een betere communicatie. Dit uit zich onder andere in een afname van het aantal termijnoverschrijdingen. De opdrachtverlening is eenduidiger geworden, waardoor opdrachten c.q. vragen sneller en adequater worden beantwoord. Bij een aantal dossiers vindt een intensieve afstemming plaats met de deelnemers m.b.t. de aanpak. De kwaliteit is toegenomen. De interne afstemming met specialisten, juristen en toezichthouders is verder verbeterd. Dit geldt ook voor externe partijen, zoals het Wetterskip en de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt er gewerkt met uniforme sjablonen en voorschriften. Ook is een aanvang gemaakt met het opleidingsprogramma, dat er enerzijds toe moet leiden dat een ieder voldoet aan de kwaliteitscriteria en anderzijds op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. Zo speelt er vooral relatief veel op het gebied van agrarische wet- en regelgeving. De vergunningendossiers van de provinciale inrichtingen zijn inmiddels gescreend op actualiteit (m.n. RIE / derde tranche Activiteitenbesluit). Met de gemeentelijke deelnemers zal individueel - op korte termijn worden overlegd in hoeverre deze screening ook op voor hun bedrijven moet worden uitgevoerd. 2.3 Specialistisch advies Specialisten ondersteunen bij procedures op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De inzet richt zich op een aantal complexe casussen. De vraag naar specialistische kennis op het gebied van lucht en geur neemt toe. Bij de omgevingsdiensten in Groningen en Drenthe is een zelfde beeld zichtbaar. Intern wordt gekeken om hier extra capaciteit voor vrij te maken. De deelnemers weten de specialisten op het terrein van externe veiligheid goed te vinden. Het betreft een diversiteit aan vragen met een accent op de advisering over bestemmingsplannen. Deze inzet wordt tot 2018 gefinancierd vanuit IOV-subsidie. Er vindt overleg plaats met de Veiligheidsregio over de uitvoering van taken op gebied van ISOR voor deelnemers. De MER-advisering is voornamelijk gericht op vragen van de provincie. Als gevolg van interne mobiliteit wordt de MER-specialisatie tegen het licht gehouden. Ook op het gebied van geluid blijkt sprake van een onbalans tussen beschikbare capaciteit en vraag vanuit de deelnemers. De laatste periode is echter op dit deskundigheidsgebied sprake van een aantrekkende vraag. Daarnaast is gestart met enkele geluidsaneringsprojecten. De juristen zijn nauw betrokken bij een aantal langlopende dossiers. De inzet van juristen bij de reguliere producten is inmiddels beter ingebed. Dit bevordert de juridische kwaliteit. Voor enkele gemeenten verzorgen de juristen de behandeling van bezwaarschriften en bieden zij ondersteuning bij procedures bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afgelopen maanden heeft dit positieve resultaten opgeleverd. Daarnaast leveren het team Juristen een bijdrage aan divers producten voor de FUMO als samenwerkingsverband. Hierbij kan gedacht worden aan de modelverordening kwaliteitscriteria, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, inkoopvoorwaarden, klachtenregeling, mandaatbesluiten, e.d. - 7 / 11 -

8 De afdeling is met de omgevingsdiensten in Groningen en Drenthe in gesprek het versterken van de onderlinge samenwerking. Dit met het oog op robuustheid en kwaliteit. 2.4 FrontMidoffice Het FrontMidoffice maakt voor de afdelingen de zaken aan en verwerkt de binnenkomende en uitgaande procedurestukken in de VTH applicatie en webportal. Vanaf 1 mei sluiten de FoMo medewerkers de afgeronde procedures en zaken af en archiveren de zaken met bijbehorende documenten. Er zijn in het eerste kwartaal 1350 binnenkomende telefoontjes verwerkt waarvan circa 1/3 niet konden worden doorverbonden. Er wordt onderzocht hoe de telefonische bereikbaarheid verbeterd kan worden. 3 Aantal uren In het 1 e kwartaal zijn er in totaal bijna uren verantwoord. Dit komt overeen met een bezetting van circa 96 fte. Van deze zijn er circa productief/declarabel. Op basis van de norm van productieve uren betekent dit een realisatie van 90%. Het percentage ziekteverzuim bedroeg in het 1 e kwartaal 5,7%. Dit is een daling ten opzichte van De urenrealisatie over de verschillende afdelingen is als volgt: Declarabale uren 1 e kwartaal 2015 Percentage t.o.v. totale uren Specialistisch advies % Toetsing en vergunningverlening % Toezicht en handhaving % Ondersteuning % Totaal FUMO % In het 1 e kwartaal is de norm nog niet gerealiseerd. Wel is een forse stijging te zien ten opzichte van Het 1 e kwartaal zou ten opzichte van de norm hoger moeten scoren vanwege de aanwezigheid van een seizoenspatroon. In de zomermaanden zal door een logischerwijs hoger verlof sprake zijn van een lagere productiviteit. In het 1 e kwartaal zijn circa uren verlof opgenomen. Dit is ruim 11% van de totale uren. In de urenopbouw is rekening gehouden met circa 13% verlofuren. Het percentage van 11% is in verhouding tot de periode aan de hoge kant. Dit wordt mede veroorzaakt doordat relatief veel mensen aanvullende verlofaanspraken bijvoorbeeld ouderschapsverlof of onbetaald verlof hebben. Dit beïnvloedt de productiviteit in negatieve zin. Andere oorzaken voor de lagere productiviteit zijn: Een hoger ziekteverzuim dan begroot Uren voor coördinatietaken Uren voor interne projecten (in volgende kwartaalrapportages zullen de uren per project worden opgenomen) - 8 / 11 -

9 Deze oorzaken houden ook verband met de opbouwfase waarin de FUMO zich nog steeds bevindt. Daarnaast kan ook worden geconcludeerd dat de gestelde normen ambitieus zijn. In het nieuwe bedrijfsplan zal worden ingegaan op de urenopbouw. Tenslotte zal in 2016 een evaluatie plaatsvinden van de normen zoals afgesproken in de rapportage van de commissie kengetallen. Op basis van de realisatie in het 1 e kwartaal 2015 mag worden geconcludeerd dat in 2015 de norm van per fte niet gerealiseerd zal worden. 4 Bedrijfsvoering De FUMO bevindt zich nog in een opbouwfase. Dit geldt ook voor de bedrijfsvoering. In 2014 zijn een aantal interne projecten opgestart die nodig zijn om de organisatie verder in te richten en op te bouwen. Deze lopen door in Dit betreft: Werkgroep LIS (aanbesteding nieuw zaaksysteem) Werkgroep dienstauto s Werkgroep interne audit Werkgroep in control Werkgroep kwaliteitscriteria Werkgroep wijziging GR (Gemeenschappelijke Regeling) Werkgroep herijking sjablonen Werkgroep producten en dienstencatalogus (PDC) Werkgroep actualisering bedrijfsplan Deze werkgroepen worden bemenst door een combinatie van management, staf en medewerkers uit het primaire proces. Soms worden deze werkgroepen aangevuld met externe expertise. Ten aanzien van de werkgroepen LIS en dienstauto s wordt de voorbereiding getroffen voor een (Europese) aanbesteding. Hiervoor wordt voor zowel het LIS als de dienstauto s een programma van eisen opgesteld, dat vervolgens op de markt kan worden aangeboden voor inschrijving. De planning is dat na de zomer de aanbesteding zal worden gestart, zodat de gunning in november/december kan plaatsvinden. Het huidig contract met Genetics is met 1 jaar verlengd tot 31 december 2015 met optie tot verdere verlenging. Powerforms wordt onderhouden en revisies worden nog uitgevoerd om bestaande bugs op te lossen. De provincie Fryslân heeft hiervoor een projectleider aangetrokken. De verwachting is dat het programma van eisen in de zomer 2015 gereed komt wanneer de aanbestedingsprocedure gestart kan worden. Voor het project en voor het Programma van Eisen zijn een externe projectleider en twee externe adviseurs aangetrokken. Naast de administratieve beoordeling zal het uitwerken van een casus een belangrijk onderdeel van de selectie uitmaken. Hierbij worden interne en externe gebruikers betrokken. Mogelijk dat in januari 2016 de nieuwe VTH-applicatie kan worden ingericht. Van november 2014 tot mei 2015 is een externe projectleider aangetrokken voor het beheer van de webportal. Na de digitalisatieslag in 2013 heeft er geen kwaliteitscontrole plaatsgevonden. De projectleider heeft de knelpunten geïnventariseerd en is in overleg met de deelnemers gegaan om deze op te lossen. Er is een gebruikersbijeenkomst georganiseerd en er is een kerngroep opgericht met 5 deelnemers. - 9 / 11 -

10 Intern zijn een aantal ervaren auditors aangesteld die via een gezamenlijk interview met alle betrokkenen vaststellen of de primaire processen op een juiste manier worden uitgevoerd. De werkgroep interne audit is in het eerste kwartaal begonnen met de voorbereidingen. Vanaf het 2 e kwartaal 2015 is begonnen met het uitvoeren van audits. De constateringen worden in één rapport verwerkt, waarna het MT verbetervoorstellen kan vaststellen. Daarnaast worden de al beschrijven werkprocessen geactualiseerd en in het digitale kwaliteitshandboek geplaatst. De werkgroep wijziging GR heeft inmiddels een voorstel gedaan voor wijzigingen van de GR. Deze wijzigingen zijn nodig als gevolg van de gewijzigde WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) en gewenste aanpassingen. Daarnaast zijn er tekstuele verbeteringen doorgevoerd. De wijzigingen worden op 5 juni in het DB besproken. De werkgroep In Control heeft zich vooral bezig gehouden met de primaire registratie in Powerforms. Diverse fouten en achterstanden in procedureafhandelingen en tijdschrijven zijn geconstateerd en moeten worden hersteld en ingehaald. Dit betreft vooral procedures uit In 2015 is hiermee een begin gemaakt en dit zal nog doorlopen tot en met de zomer. Maandelijks worden de urenoverzichten geanalyseerd en in de vergadering van het managementteam besproken. Deze afdelingshoofden bespreken de realisatie van de uren in het afdelingsoverleg. Op deze wijze vindt sturing plaats om de productiviteit te verbeteren. De producten en dienstencatalogus (PDC) is in het opdrachtgeversoverleg definitief vastgesteld. Inmiddels zijn de producten ook als zodanig in Poweforms ingevoerd. Er worden duidelijk afspraken gemaakt over uniforme werkwijze volgens de Zaak Type Catalogus met de productspecificaties in de PDC. De ZTC-PDC wordt door de Bedrijfskundig adviseur beheerd. Voor de actualisering van het bedrijfsplan is een externe medewerker ingehuurd die samen met de werkgroep dit nieuwe bedrijfsplan vorm en inhoud geeft. Hierbij wordt regelmatig afstemming gezocht met het directeurenoverleg en het bestuur. De planning is dat het bedrijfsplan na de zomer in het algemeen bestuur wordt vastgesteld. HRM Nog steeds heeft de organisatie te maken met enkele langdurige ziektegevallen. Dit zijn medewerkers die ook al ziek waren bij de latende organisatie. In de afgelopen maanden is met 2 medewerkers een outplacement traject afgesproken en is 1 medewerker terug gedetacheerd naar de latende organisatie. In het 1 e kwartaal is het opleidingsplan voor alle medewerkers opgesteld. Dit is vooral in het kader van de kwaliteitscriteria. Tenslotte is de werkkostenregeling voor 2015 in concept door het MT vastgesteld. Deze regeling zal nog met de Ondernemingsraad worden besproken / 11 -

11 5 Financiën Lasten In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gerealiseerde lasten over het 1 e kwartaal in vergelijking met de begroting Tevens is een prognose gemaakt van de verwachte lasten over heel Uit dit overzicht blijkt dat de lasten in het algemeen passen binnen de begrote bedragen. Over het eerste kwartaal zijn er voor een bedrag van 2,5 miljoen aan lasten geboekt. Hiervan is het grootste deel (ruim 75%) loonkosten (inclusief de dienstverleningsovereenkomst met de provincie en externe inhuur). De verwachting is dat over heel 2015 op een bedrag van ruim 11,4 miljoen wordt uitgekomen. Ten opzichte van de begroting is dit een voordeel van ruim 0,45 miljoen. De voordelen zitten vooral in lagere kapitaallasten (ca 165k), lagere kosten wagenpark (ca 130k), lagere ICT kosten (ca 60k) en vrijval van de post onvoorzien (voordeel 35k). De lagere kapitaallasten hebben vooral te maken met het ontbreken van rentelasten terwijl deze wel waren begroot. Er is nog geen lening afgesloten voor het terugbetalen van de door de provincie voorgeschoten implementatiekosten en ICT investeringen. Dit zal waarschijnlijk ook in 2015 niet nodig zijn. Het voordeel op de kosten van het wagenpark is ontstaan doordat terughoudend is omgegaan met het leasen en huren van auto s vooruitlopend op een analyse van de vervoersbewegingen die worden vertaald in een tractienota. Op basis hiervan wordt dan het programma van eisen opgesteld ten behoeve van de Europese aanbesteding plaats. De verwachte lagere salariskosten van ruim 700k worden vooral veroorzaakt door niet ingevulde vacatures. Deze vacatures worden eerst ingevuld door externe inhuur en detachering van medewerkers van deelnemers. De overschrijding op de post externe inhuur moet dan ook in samenhang worden beschouwd met de lagere prognose van de salariskosten. Baten Naast de in de begroting opgenomen bijdragen voor deelnemers is er in 2015, net als in 2014, ook sprake van extra opdrachten. Dit betreft zowel opdrachten voor deelnemers als voor niet deelnemers. Een voorbeeld van deze laatste categorie is een subsidie van voor het project Energiek toezicht bij bedrijven. Dit project wordt samen met de deelnemende gemeenten uitgevoerd. Andere voorbeelden zijn de BRZO inspecties voor de RUD Drenthe ( , ook in 2014) en Brikstaken voor verschillende deelnemers (ook in 2014, omvang afhankelijk van de aard van de taken) / 11 -

Managementrapportage 1e kwartaal 2016

Managementrapportage 1e kwartaal 2016 Managementrapportage 1 e kwartaal 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Productie 1 e kwartaal 2016... 4 3 Overzicht productiviteit en uren... 6 4 Bedrijfsvoering... 8 5 Toezicht en handhaving... 10 6 Toetsing

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

Het verhaal van de FUMO

Het verhaal van de FUMO Het verhaal van de FUMO Waarom zijn er omgevingsdiensten? Diverse rampen en incidenten in Nederland Rapport commissie Mans Verbetering uitvoering VTH-taken Snelle uniforme procedures Kostenbesparing Packagedeal

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

FUIVLb. Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing

FUIVLb. Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing ter FUIVLb Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing Aan Provinciale Staten van Fryslân, het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en de raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Managementrapportage 2014. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Managementrapportage 2014. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Managementrapportage 2014 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Over periode: januari t/m juni 2014 Managementrapportage FUMO 2014 eerste halfjaar Inhoud Managementsamenvatting... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2015. Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015

1 e bestuursrapportage 2015. Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015 1 e bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015 1 e bestuursrapportage Bestuursrapportage over het 1 e kwartaal van het boekjaar 2015 Datum: 25 mei 2015 24 juni

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten 1 Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2013 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Derde managementrapportage over de periode 1 januari 30 september 2016

Derde managementrapportage over de periode 1 januari 30 september 2016 Derde managementrapportage over de periode 1 januari 30 september 2016 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 3 3 Productie 1 januari tot en met 30 september 2016... 4 4 Overzicht productieve uren... 6

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Managementrapportage FUMO over het eerste halfjaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Managementrapportage FUMO over het eerste halfjaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Managementrapportage FUMO over het eerste halfjaar 2015 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Inhoud Managementsamenvatting... 2 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Uitgangspunten... 4 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren BIJLAGE 3A: BENODIGDE CAPACITEIT VERGUNNINGVERLENING. Kenmerk: Z.02130 INT.04009 NB: In Kolom 1 van Tabel 1 zijn de - qua risico - belangrijkste en/of meest voorkomende werkterreinen en taakvelden inzichtelijk

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

-y~ Agendapunt. 11 juli Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./

-y~ Agendapunt. 11 juli Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./ Agendapunt voor de vergadering 11 juli 2016 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum: 30 mei 2016 Opsteller: G. Schepers r: ~) Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe./ Openbaar Advies raad van opdrachtgevers

Nadere informatie

ONDERWERP: FUMO A. Begroting B. Jaarstukken C. Wijziging gemeenschappelijke regeling D. Ontwikkelingen

ONDERWERP: FUMO A. Begroting B. Jaarstukken C. Wijziging gemeenschappelijke regeling D. Ontwikkelingen Agendapunt: 9. No. 51/ 15. Dokkum, 22 september 2015. ONDERWERP: FUMO A. Begroting B. Jaarstukken C. Wijziging gemeenschappelijke regeling D. Ontwikkelingen SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE

Nadere informatie

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket.

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. In deze notitie wordt berekend hoe groot de inbreng (in fte s) in de RUD van de DEAL gemeenten zou moeten zijn op basis van het

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over:

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: Themaraad VTH taken Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: bedrijfsmodel kwaliteitscriteria en medewerkersonderzoek verbeterplan procescriteria ICT-voorziening Themaraad VTH taken Vragen vooral over Kwaliteitsverordening

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Product 2016 Toelichting Vergunningen en meldingen Milieu-inrichtingen R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.e Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Rapportage december 2016 In december 2016 zijn het DB en het OGP geïnformeerd in

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: Merel Tilstra onderwerp: AP03.5_Verkenning van de taken t.b.v.: AB d.d. 18 mei 2017 bijlage: Kwaliteitseisen aan sloop

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 4: NORMENKADER BRZO 22 mei 2017 Bijlage 4: normenkader Brzo De uitvoering van de Brzo-taken was een van de verdiepende deelonderzoeken.

Nadere informatie

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Aanwezig: A. Bouwens, B. Blonk (vz), H. Heddes, L. Franken, R. Treur Verslag: D. Kuurman Datum: woensdag 22 februari 2012 Plaats: gemeentehuis Schagen Onderwerp/inhoud

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe

Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe Samen sterk voor een milieuveilig Drenthe De RUD is een afkorting van: Regionale Uitvoeringsdienst. Bij de RUD Drenthe werken 125 gespecialiseerde medewerkers

Nadere informatie

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Agendapunt 8. Bijlage 09. Managementrapportage. 1 e halfjaar 2016

Agendapunt 8. Bijlage 09. Managementrapportage. 1 e halfjaar 2016 Agendapunt 8 Bijlage 09 Managementrapportage 1 e halfjaar 2016 - 2 / 23 - Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Productie 1 e halfjaar 2016... 6 3 Overzicht productiviteit en uren... 8 4 Bedrijfsvoering... 10 5 Toezicht

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 28-05-2013 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 27 mei 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Productoverzicht Synned Milieu (bodem)

Productoverzicht Synned Milieu (bodem) (bodem) 1 Beoordeling van ingekomen bodemonderzoeken; 2 Beoordeling van ingediende melding Besluit bodemkwaliteit (voor grondverzet); 3 Beoordeling van ingediende melding Besluit mobiel breken van bouw-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Notitie bij het Productenboek Milieu ODMH 2015

Notitie bij het Productenboek Milieu ODMH 2015 DB : 5 juni 2014 Agendapunt : 5 Notitie bij het Productenboek Milieu ODMH 2015 Inleiding Het productenboek Milieu beschrijft alle voorkomende werkzaamheden die door de afdelingen Bedrijven, Expertise en

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW Plan van aanpak Updaten vergunningenbestand DHW Gemeente Borne 2015 1 1. Inleiding Sinds 1 januari 2013 is de gemeente Borne bevoegd gezag op basis van de Drank en Horecawet. Zij is daarmee verantwoordelijk

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad dient kennis te nemen aan de verantwoordingsstukken van deze gemeentelijke regeling.

Foech ried/kolleezje: De raad dient kennis te nemen aan de verantwoordingsstukken van deze gemeentelijke regeling. Riedsútstel Lijst Ingekomen : 10 november 2015 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 6 - Ontwikkeling Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : J. Bronsveld

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

RUD Zuid-Limburg. Bijlage 8: Reg. Nr. Z INT Z INT Naam Gemeenschappelijke

RUD Zuid-Limburg. Bijlage 8: Reg. Nr. Z INT Z INT Naam Gemeenschappelijke Z.12161 INT.12927 Bijlage 8: Reg. Nr. Z.12161 INT.12927.7 Naam Gemeenschappelijke Regeling Doel van GR Verantwoordelijke portefeuillehouder AB-leden gemeente Nuth (Ontwerp)Jaarrekening 2015 (Ontwerp)Begroting

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Factsheet Verbonden partij Naam Vestigingsplaats Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Postbus 2095 Hoorn 1620 EB TAKEN Doelstelling Keuzemogelijkheden Het doel van het samenwerkingsverband:

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12006906 Brief GS van 27 maart 2012 over externe inhuur, aangevuld met de duur en de mate waarin dat leidt tot langlopende verplichtingen voor

Nadere informatie

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering 0 verg.verlening milieu bij industriele IPPC inrichtingen Aantal/jaar Kengetal Benodigde uren revisieverg gem inr. (excl. Mer, bezw, beroep) 0 84 0 Veranderings-

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie