STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)"

Transcriptie

1 STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR

2 INHOUDSTAFEL Vooraf De specifieke lerarenopleiding (SLO) De praktijkcomponent: opbouw Begeleiding: taken en verantwoordelijkheden per stage-onderdeel Opdrachtenstages Oefenstages Begeleiding van de begeleide en zelfstandige : de mentor Begeleiding van de begeleide en zelfstandige : vakstagebegeleider en vakdidacticus Begeleiding van de verbredende : mentor en VOS-stagebegeleider Reflecterend en onderzoekend handelen Organisatorische afspraken Stageperiodes Planning van de begeleide en zelfstandige Stageovereenkomst MEER INFO?... 10

3 Vooraf U begeleidt één van onze studenten bij zijn/haar stage. Als mentor binnen de stageschool bent u een erg belangrijke partner in het stagegebeuren. Uw ervaring, knowhow en deskundige ondersteuning maken dat voor vele van onze studenten de praktijkschok veel minder groot zal zijn. Hierdoor zullen hun eerste stappen in het werkveld vlotter verlopen. Deze stagehandleiding bundelt kort waarvoor de specifieke lerarenopleiding staat en geeft meer praktische informatie (richtlijnen, afspraken, vragen en antwoorden) over uw taken als (vak)mentor. Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op onze website Om onze waardering en appreciatie voor uw inzet te tonen organiseren wij jaarlijks een moment waarop onze mentoren op de Vrije Universiteit Brussel verwelkomd worden. Op woensdag 11 maart 2015 wordt de vijfde editie van de studie- en ontmoetingsdag Samen werken aan de leraar van morgen georganiseerd. Wij nodigen u hiervoor alvast van harte uit. Heeft u na het doornemen van deze handleiding nog vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons te contacteren. U vindt achteraan deze bundel of op onze website de nodige contactgegevens. In naam van al onze stagebegeleiders en vakdidactici dank ik u alvast voor uw geapprecieerde inzet en deskundige begeleiding van onze studenten. Prof. dr. Evert Zinzen Voorzitter Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)

4 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO) Aan de Vrije Universiteit Brussel volgen studenten de specifieke lerarenopleiding (SLO) binnen het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO). Ze kunnen deze opleiding volgen: - Als deel van hun masteropleiding - Gelijktijdig met hun masteropleiding - Na hun masteropleiding De opleiding kan voltooid worden in één jaar of gespreid worden over meerdere jaren. De SLO bereidt de student voor op een baan als leraar in het secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO en BSO). Bij afstuderen behalen zij het diploma van leraar. De student kan het diploma van leraar slechts behalen indien hij/zij houder is van een masterdiploma. Het opleidingsprogramma is opgebouwd rond samenhangende gehelen van (vak)didactische, pedagogische, onderwijstechnische en organisatorische vaardigheden, waarbij de student telkens door ervaringen en reflectie inzichten verwerft, die toetst aan het lesgeven in het eigen vak en oefent. De SLO omvat een theoretische component (30 SP) en een praktijkcomponent (30 SP). Hierin zijn zowel gemeenschappelijke als richtingspecifieke opleidingsonderdelen opgenomen. Per stroom (5) worden specifieke opleidingsprogramma s (8) voorzien: 1) Cultuur- en Maatschappijwetenschappen: - SLO Economische Wetenschappen - SLO Cultuur- en Maatschappijwetenschappen 2) Gedrags- en Educatiewetenschappen: - SLO Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - SLO Agogische Wetenschappen 3) Talen: - SLO Taal- en Letterkunde 4) Welzijns- en Bewegingswetenschappen: - SLO Biomedische, Gezondheids- en Revalidatiewetenschappen - SLO Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 5) Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen: - SLO Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen De specifieke opleidingsprogramma s per stroom kunnen teruggevonden worden op de website van IDLO onder de rubriek onderwijs - specifieke opleidingsprogramma s.

5 2. De praktijkcomponent: opbouw De praktijkcomponent bestaat uit 3 grote onderdelen: de opdrachtenstages (1), de s (2) en Reflecterend en onderzoekend handelen (3). (1) In het begin van de lerarenopleiding doen de studenten hun opdrachtenstages, die uit verschillende observatie-, toepassings- en doeopdrachten bestaan die plaats vinden in de stageschool. (2) Later in de opleiding, na het volgen van de vakdidactiek, geven de studenten hun stagelessen en partciperen ze in vakoverschrijdende projecten tijdens de s. Deze stages bestaan uit meerdere delen: - - De begeleide en zelfstandige : de student krijgt de kans om te groeien van stagiair- leraar in de begeleide (in een context waar oefenen onder begeleiding van de mentor centraal staat) tot volwaardig beginnende leraar in de zelfstandige stage (zonder permanente aanwezigheid van de mentor in de klas). In de verbredende krijgt de student de kans om kennis te maken met een diversiteit aan onderwijssettings (zoals bijv. het beroepsonderwijs, het buitengewoon onderwijs, de mehtodescholen, ) via opdrachten die het vakgerichte overstijgen. (3) Tijdens Reflecterend en onderzoekend handelen werkt de student tijdens zijn praktijkervaringen op een systematische manier aan de ontwikkeling van een reflectieve en onderzoekende houding in kader van het groeiproces tot professionele leerkracht. Het stageconcept gaat dus uit van een duidelijke leerlijn gaande van observeren, over sterk begeleid lesgeven naar zelfstandig lesgeven in de klas en participeren in vakoverschrijdende projecten. Tegelijkertijd wordt er ook gereflecteerd op de praktijk. In de persoonlijke competentiematrix stage kan de leerlijn in detail teruggevonden worden (zie BIJLAGE 01). Stageconcept opdrachten- stages ROH (begeleide) (zelfstandige) (verbredende) ROH Praktijk in de schoolcontext Reflectie op de praktijk ROH: Reflecterend en Onderzoekend Handelen

6 soort stage begeleiding opdrachten timing Opdrachtenstages (Vak)stagebegeleider (VUB) Mentor (stageschool) Observatie-, toepassings- en doeopdrachten 1 ste semester Begeleide en zelfstandige Vakstagebegeleider (VUB) Mentor (stageschool) Stagelessen (vakgericht) en stagedossier 2 de semester of 1 ste semester 1 Verbredende VOS- stagebegeleider (VUB) Mentor (stageschool) Vakoverschrijdende opdrachten (projectmatig en in team), dossier en presentatie 2 de semester of 1 ste semester 2 Reflecterend en onderzoekend handelen Leerbegeleider (VUB) Supervisiesessies, map met reflectieverslagen, handelingsonderzoek Gelijktijdig met begeleide en zelfstandige Overzicht van de stage- onderdelen 3. Begeleiding: taken en verantwoordelijkheden per stage- onderdeel Tijdens de stages wordt de student professioneel begeleid door verschillende personen: de mentor, de vakstagebegeleider, de VOS- stagebegeleider en de leerbegeleider Opdrachtenstages De studenten voeren de opdrachten zoveel mogelijk zelfstandig uit, maar zullen wel beroep doen op de expertise of medewerking van de mentor in de stageschool in het kader van een specifieke opdracht. De actieve rol die de mentor hierin speelt is eerder beperkt: de mentor vervult voornamelijk de rol als gastheer/gastvrouw en als gids. De opdrachtenstages hebben tot doel de studenten enerzijds inzicht te laten verwerven in de taakinvulling van de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, opvoeder en organisator en anderzijds in contact te komen met de specifieke school- en lescontext van de stageschool. Dit gebeurt o.a. door gesprekken met de mentor, lesobservaties, analyse van accommodatie, studiemateriaal, jaarplannen, bijwonen van een vakgroepraad, klassenraad of oudercontact, 3.2. Oefenstages De mentor is bij uitstek de contactpersoon voor de stagiair in de school, ontvangt de stagiair bij het begin van de stageperiode, bespreekt het schoolreglement, geeft de stagiair een rondleiding in de school (wegwijs maken), brengt de stagiair op de hoogte van de gewoonten van de school en brengt de stagiair in contact met de directie en het lerarenkorps. 1 De student die zijn lerarenopleiding in één jaar doet, vangt met zijn begeleide en zelfstandige aan in het 2 de semester (na het volgen van vakdidactiek en de opdrachtenstages). Studenten die hun programma spreiden kunnen deze stage aanvatten in het 1 ste semester (nadat vakdidactiek en de opdrachtenstages gevolgd zijn). 2 De verbredende wordt ieder semester ingericht. De student kan deze stage aanvangen na het volgen van vakdidactiek en de opdrachtenstages.

7 Begeleiding van de begeleide en zelfstandige : de mentor De mentor biedt de directe werkbegeleiding en ondersteuning aan de stagiair met betrekking tot situatiegebonden, vakinhoudelijke en onderwijskundige beroepsvaardigheden in het kader van de begeleide. Heel concreet betekent dit dat de mentor o.a. volgende taken heeft: o de stagiair informatie verschaffen over de beginsituatie van de leerlingen en de voorhanden zijnde leermiddelen; o inhoud van de stagelessen in samenspraak met de student vastleggen, rekening houden met de jaarplanning en spreiding van de stageperiode (zie later); o o o de lesvoorbereiding vóór de les nakijken en feedback geven aan de stagiair; de lessen observeren en een schriftelijke neerslag verzorgen van de weerhouden aandachtspunten uit de geobserveerde les (de mentor kan hiervoor gebruik maken van het lesbegeleidingsformulier, te vinden op een begeleidingsgesprek voeren na iedere de les en de aandachtspunten voor de volgende oefenles(sen) vastleggen in het lesbegeleidingsformulier, te vinden op belangrijke documenten Ook het informeren van de vakstagebegeleiders van de universiteit over de vorderingen doorheen de begeleide van de stagiair behoort tot de taken van de mentor. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het vooraf ter beschikking gestelde eindevaluatieformulier (te vinden op De mentor begeleidt de stagiair vanuit de praktijk in het kader van de zelfstandige : hij/zij neemt de indirecte werkbegeleiding of begeleiding op afstand op zich en geeft ondersteuning met betrekking tot situatiegebonden en onderwijskundige beroepsvaardigheden. De mentor kan hiertoe de lesvoorbereidingen vóór de les nakijken en na de lessen gesprekken hebben met de student over zijn/haar ervaringen tijdens de zelfstandige. Aan het einde van de zelfstandige voert de mentor een gesprek met de vakstagebegeleider ter evaluatie. De mentor treedt adviserend op. De eindverantwoordelijkheid van de evaluatie van de begeleide en zelfstandige ligt bij de vakstagebegeleider en vakdidactus verbonden aan het opleidingsinstituut. Belangrijk: Bij ontoelaatbare tekortkomingen tijdens de begeleide en zelfstandige neemt de mentor meteen contact op met de vakstagebegeleider van de Vrije Universiteit Brussel. De lerarenopleiding gebruikt instellingseigen documenten. U vindt ze hier in bijlage terug of op onze website stagedocumenten voor mentoren Begeleiding van de begeleide en zelfstandige : vakstagebegeleider en vakdidacticus Tijdens de krijgt de student, naast de ondersteuning van de mentor, ook nog ondersteuning van een vakstagebegeleider en een vakdidacticus. De vakstagebegeleider begeleidt de student op procedureel en didactisch vlak, terwijl de vakdidacticus de toepassing van de wetenschappelijke, pedagogische en vakdidactische inzichten bewaakt. De vakstagebegeleider coördineert in eerste instantie de stages en zorgt ervoor dat elke student een geschikte stageschool krijgt. Verder ondersteunt en begeleidt hij/zij de student vanuit de visie van de opleiding. Centraal hierbij staat de vraag of de student de transfer van theorie naar praktijk maakt. Om dit te kunnen evalueren, komt de vakstagebegeleider tijdens de begeleide minstens tweemaal op stagebezoek. Tijdens de zelfstandige komt hij/zij minstens 1 maal op bezoek in de stageles van de student. Na elk stagebezoek volgt een begeleidingsgesprek waarbij de vakstagebegeleider feedback geeft over de progressie van de student. Ook wijst hij/zij sterke punten en op mogelijke leer- en aandachtspunten. Deze worden dan tijdens een eventueel volgend stagebezoek opnieuw onder de loep genomen en besproken. Voorts heeft de vakstagebegeleider de taak de student te begeleiden bij problemen en hiervoor met de vakdidacticus oplossingen te formuleren en eventuele remediërende didactische oefeningen intra muros te voorzien. Tot slot dient de vakstagebegeleider een gesprek te hebben met mentor over de evaluatie van de begeleide en van de zelfstandige stage (hij/zij maakt zelf de afspraken voor deze gesprekken met de mentoren in kwestie) en dient hiervan verslag uit te brengen bij de vakdidacticus. Hij/zij zal eveneens het stagedossier evalueren in

8 overleg met de vakdidacticus. De vakstagebegeleider gaat na of de student er in slaagt de transfer van theorie naar praktijk te maken en in hoeverre de student geëvolueerd is in zijn/haar onderwijsleerproces. Er wordt dus niet alleen productmatig, maar ook procesmatig geëvalueerd. De vakdidacticus heeft de globale leiding over de stage. Hij/zij onderhoudt nauw contact met de stagebegeleider, bewaakt de evaluatie van de stage en evalueert in overleg met de stagebegeleider het stagedossier van de student Begeleiding van de verbredende : mentor en VOS- stagebegeleider In de verbredende (VOS) krijgt de student de kans om kennis te maken met een diversiteit aan onderwijscontexten en situaties via opdrachten die het vakgerichte overstijgen. Projectmatig en in groep gaat de student naar oplossingen binnen een opdracht die hij/zij kiest. In team samenwerken is tevens een einddoelstelling van deze stage. De stagebegeleider van de verbredende (Evelyne Desmet voorziet opdrachten en daaraan gekoppelde stageplaatsen voor de verbredende. Zij begeleidt de stagiairs bij de opdrachten voor de verbredende en legt hiervoor stagebezoek(en) af. De mentor biedt directe werkbegeleiding op de stageplaats zelf. Aan het einde van de verbredende komt de VOS- stagebegeleider bij de mentor langs voor een evaluatiegesprek Reflecterend en onderzoekend handelen In het opleidingsonderdeel Reflecterend en onderzoekend handelen werkt de student tijdens zijn/haar praktijkervaringen in de onderwijscontext op een systematische manier aan de ontwikkeling van een reflectieve en onderzoekende houding in kader van het groeiproces tot professionele leerkracht. Dit opleidingsonderdeel wordt dan ook gelijktijdig met de Begeleide en Zelfstandige Oefenstage gevolgd. Tijdens supervisiesessies aan de Vrije Universiteit Brussel leert de student, in het bijzijn van medestudenten, onder begeleiding van de leerbegeleider kritisch en systematisch reflecteren. Daarnaast wordt ook een kleinschalig handelingsonderzoek rond ervaren problemen of dilemma s opgezet en uitgevoerd. Bij de beoordeling staan de ontwikkeling van reflectie- en onderzoeksvaardigheden centraal waaraan een proces- en productevaluatie is gekoppeld.

9 4. Organisatorische afspraken 4.1. Stageperiodes soort stage timing periode spreiding Opdrachtenstages 1 ste semester Oktober - november Afhankelijk van opdrachten Begeleide en zelfstandige 1ste of 2de semester 3 Instapmomenten: in het eerste semester ten laatste op 27 september 2013 in het tweede semester: ten laatste op 14 februari 2014 Minimum 8 lesweken Verbredende 1ste of 2de semester 4 Afhankelijk van opdracht Afhankelijk van opdracht Reflecterend en onderzoekend handelen Gelijktijdig met begeleide en zelfstandige Gelijktijdig met begeleide en zelfstandige Gelijktijdig met begeleide en zelfstandige 4.2. Planning van de begeleide en zelfstandige De stageperiode van de begeleide en zelfstandige dient over minimum 8 lesweken gespreid te worden, waarvan 4 à 5 lesweken aan de module begeleide worden besteed. De reeks begeleide stagelessen (gemiddeld 20 5 ) wordt gespreid over een periode van 4 à 5 weken en dit om het leerproces van de student te bevorderen. De student kan zijn/haar begeleide aanvatten in het tweede semester (ten laatste op 13 februari 2015) aanvatten. De student dient echter voor het aanvatten van de begeleide de vakdidactische opleidingsonderdelen gevolgd te hebben, aangezien hij/zij in de lessen vakdidactiek immers leert hoe lesvoorbereidingen opgesteld moeten worden, welke didactische werkvormen hij/zij kan aanwenden binnen het vakgebied, Enkel studenten die hun lerarenopleiding spreiden over verschillende jaren kunnen hun stage bijgevolg aanvatten in het eerste semester (ten laatste op 26 september 2014). De zelfstandige stagelessen (20) starten ten laatste 2 lesweken na het afronden van de begeleide en worden gespreid over minimum 3 weken. De zelfstandige kan pas worden aangevat indien de titularis van de begeleide, in samenspraak met de vakstagebegeleider en de mentor(en), de stagiair geschikt acht voor het aanvatten van de zelfstandige. Om de stage in goede banen te leiden, dient de student voor de aanvang van de stage een stageplanning op te stellen. De stageplanning is hét instrument om alle stageactiviteiten vlot te laten verlopen. Het bevat enerzijds een inlichtingenfiche met nuttige informatie over de stageschool, de mentor(en), de vakstagebeleider en over de student zelf. Anderzijds staan op de planning ook de data en uren van de stagelessen, de lesonderwerpen die de student zal behandelen, het vak dat de student zal geven, De stageplanning wordt ten laatste 1 week voor het aanvangen van de eerste stageles aan de vakstagebegeleider overgemaakt. 3 De student die zijn lerarenopleiding in één jaar doet, vangt met zijn/haar begeleide en zelfstandige aan in het 2 de semester (na het volgen van vakdidactiek en de opdrachtenstages). Studenten die hun programma spreiden kunnen deze stage aanvatten in het 1 ste semester (nadat vakdidactiek en de opdrachtenstages gevolgd zijn). 4 De verbredende wordt ieder semester ingericht. De student kan deze stage aanvangen na het volgen van vakdidactiek en de opdrachtenstages. 5 Deze stage beslaat een vork van 18 tot 24 stagelessen. Het exact aantal uit te voeren stagelessen binnen de begeleide is afhankelijk van het door de student bereikte competentieniveau. De titularis van de begeleide kan, op advies van de stagebegeleider en de mentor, de student adviseren het aantal stagelessen in de begeleide uit te breiden tot 24, indien het competentieniveau ontoereikend wordt geacht om de zelfstandige aan te vatten.

10 4.3. Stageovereenkomst Vóór aanvang van de stages dient tussen de Vrije Universiteit Brussel, de directeur van de stageschool en de stagiair een stageovereenkomst opgemaakt te worden. De student mag de stages pas aanvatten indien deze stageovereenkomst, met risicoanalyse en desgevallend werkpostfiche uiterlijk 1 week voor de aanvang van de stages op het secretariaat van het departement lerarenopleiding werd ingediend (te vinden op Het correct invullen van de stageovereenkomst behoort tot de opdracht van de student. MEER INFO? - Spreek de VAKSTAGEBEGELEIDER aan voor specifieke en inhoudelijke vragen over de begeleide en zelfstandige van een student [naam stagebegeleider(s) + contactgegevens] - Spreek de VOS- STAGEBEGELEIDER aan voor specifieke en inhoudelijke vragen over de verbredende Evelyne De Smet - Spreek de STAGECOÖRDINATOR aan voor administratieve en beleidsmatige aangelegenheden m.b.t. de stages. Zij treedt ook op als contactpersoon bij vragen en problemen van studenten, mentoren, stagebegeleiders, directeurs, Dr. Eva Van Moer Vrije Universiteit Brussel IDLO Pleinlaan Brussel [T]: [F]: [E]: - Meer info over de opleiding, stages en documenten: SURF NAAR

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Psychologie en Pedagogische wetenschappen Interfacultair Departement LerarenOpleiding Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Psychologie en Pedagogische wetenschappen Academiejaar 2014-2015 Titularis: prof. Dr.

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels Interfacultair Departement LerarenOpleiding Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels Academiejaar 2013-2014 Titularis: Prof. Dr. J. Eyckmans (June.Eyckmans@vub.ac.be)

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Taal- en Letterkunde: Spaans

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Taal- en Letterkunde: Spaans Interfacultair Departement LerarenOpleiding Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Taal- en Letterkunde: Spaans Academiejaar 2014-2015 Titularis: Prof. Dr. A. Vande Casteele

Nadere informatie

Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding. Algemene stagehandleiding

Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding. Algemene stagehandleiding Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding Algemene stagehandleiding Academiejaar 2016-2017 STAGEHANDLEIDING Specifieke LerarenOpleiding Vrije Universiteit Brussel Inhoudstafel 1. De specifieke lerarenopleiding...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) WISKUNDE

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) WISKUNDE Interfacultair Departement LerarenOpleiding Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) WISKUNDE Academiejaar 2014-2015 Titularis: Bart Windels (bart.windels@vub.ac.be) Begeleiding:

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO WETENSCHAPPEN EN INGENIEURSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: INFOSESSIE Afstudeerrichtingen lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 20/05/2011

Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: INFOSESSIE Afstudeerrichtingen lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 20/05/2011 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: pag. 1 INFOSESSIE Afstudeerrichtingen lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 20/05/2011 Tijdschema 3de jaar bachelor: Smaakmaker(s) voor minimum

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO BIOMEDISCHE, GEZONDHEIDS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO TAAL- EN LETTERKUNDE ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor SP

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding

LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding LIO-STAGEHANDLEIDING Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Leraar-in-opleiding (LIO)... 3 2. Programma-implicaties voor de LIO... 4 3. Vereist diploma... 5 4. Bekwaamheidsbewijzen...

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten 1. Wegwijs door de opleiding De SLO Musicologie bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap!

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap! STAGEVADEMECUM Aanvragen van een stage hoe ga je een stage aanvragen wanneer ga je een stage aanvragen goedkeuring van de aanvraag Afspraken over het verloop van de stage voor de stage opdrachten lessen

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING MODULE 2

STAGEHANDLEIDING MODULE 2 STAGEHANDLEIDING MODULE 2 Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding Flankerende leerlijn Omkadering en partners Verloop van de stage Stageovereenkomst Aanwezigheid Specifiek

Nadere informatie

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de (vak)mentor

Stagevademecum SLO KU Leuven voor de (vak)mentor Stagevademecum SLO KU Leuven 2015 2016 voor de (vak)mentor Beste mevrouw, heer Allereerst hartelijk bedankt voor de begeleiding van onze studenten. Dankzij uw begeleiding kan de student zich verder bekwamen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ.

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

SLO GW zoekt Mentor met Passie. Naar een vernieuw(en)d stagemodel 10 mei 2017

SLO GW zoekt Mentor met Passie. Naar een vernieuw(en)d stagemodel 10 mei 2017 SLO GW zoekt Mentor met Passie Naar een vernieuw(en)d stagemodel 10 mei 2017 Overzicht sessie 1. Tot nu toe 2. Waarom? Wat dreef ons? Wat is ons doel? 3. Hoe? Pijlers: Wat vinden wij belangrijk? 4. Wat?

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Diploma van leraar Onderwijsbevoegdheid in de tweede en derde graad Diploma strekt tot aanbeveling voor een onderwijsfunctie in het hoger en volwassenenonderwijs Strekt tot

Nadere informatie

CVO-VTI-Leuven. Dekenstraat Leuven. Geachte mevrouw, heer

CVO-VTI-Leuven. Dekenstraat Leuven.  Geachte mevrouw, heer CVO-VTI-Leuven Dekenstraat 3 3000 Leuven Tel 016 31 97 70 Fax 016 20 51 20 www.cvovtileuven.be Geachte mevrouw, heer Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw bereidwillige opvang en begeleiding

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2016 2017 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Voorafgaand aan de start van stageperiode

Nadere informatie

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren.

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren. www.cvovivo.be/stage 1 Stagebegeleiders Nele Ostyn 0494 65 78 70 nele.ostyn@cvovivo.be Julie Foulon 0475 81 82 02 julie.foulon@cvovivo.be Joke Verfaille 0497 30 90 35 joke.verfaille@cvovivo.be Basiscompetenties,

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

3. Stages en de stagewebsite uaslo

3. Stages en de stagewebsite uaslo 3. Stages en de stagewebsite uaslo Lees de wegwijzer(s) (zie Deel II) van de stages die je dit academiejaar zal lopen vóór je het digitale stageaanvraagformulier invult. Je kunt het digitale 'Stageaanvraagformulier'

Nadere informatie

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject 1. Welk doel heeft deze gids?

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding 2011 Specifieke Lerarenopleiding Inhoud Over de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen...3 Uitgangspunten...3 Loopbaanperspectieven...6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden... 7 Het programma

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2015 2016 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING EN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Deelname cultuurdag 14 oktober 2015 7 3.2 Voorafgaand

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER 05-09-2017 CHARTER Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra Met steun van: CHARTER 05-09-2017 Inhoudstafel: Stagementorschap Fase 1: basisvoorwaarden

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Hogeschool PXL / PXL UNIVERSITY COLLEGE VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING We dagen je uit om jezelf te ontwikkelen tot een leerkracht die grensverleggend, begeesterd en onderbouwd het artistieke

Nadere informatie