Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel"

Transcriptie

1 Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit maatregelenpakket is in stappen en in het geheel op de effecten voor 00 indicatief doorgerekend. In deze notitie zijn de resultaten van deze berekeningen opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd met het geactualiseerde statische SRE-verkeersmodel. Voor een aantal stappen van Verdaas zijn daarnaast aannamen gedaan; deze zijn immers niet met een statisch verkeersmodel door te rekenen (bv. fiets of DVM). Tevens zijn de effecten van de verschillende stappen van Verdaas op elkaar niet modelmatig te bepalen. Het gaat in deze notitie daarom om een eerste indicatie van de effectiviteit van het totaalpakket. De resultaten zijn besproken met vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. In dit overleg is afgesproken om na 1 juni gezamenlijk een kosten batenanalyse uit te gaan voeren. Dit betekent dat de effecten nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Zowel de effecten aan de kostenkant als aan de batenkant. Uit dit overleg is ook gebleken dat het doorrekenen van een maatregelenpakket opgebouwd conform de Zevensprong van Verdaas in Nederland nieuw is. In de Netwerkanalyse Utrecht zijn hier wel eerste ervaringen mee opgedaan. De werkwijze die daar gehanteerd is, vorm het startpunt van de uitwerking van de kosten batenanalyse in de vervolgfase van het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel. Resultaten Hieronder zijn per stap van Verdaas de verschillende effecten beschreven. In de bijlagen zijn drie kaartbeelden opgenomen om de conclusies te verduidelijken. Allereerst is opgenomen welke bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in 00 optreden conform autonoom beleid. Vervolgens is een kaartbeeld opgenomen waarop het oplossend vermogen van de eerste stappen van Verdaas is afgebeeld. Als laatste is een kaartbeeld opgenomen met het oplossend vermogen van alle stappen van Verdaas. De effecten qua verplaatsingen en voertuigkilometers zijn bepaald voor het studiegebied (in, van en naar (Veghel-Eindhoven-Belgische grens-helmond)) en de enkele economische toplocaties die buiten het studiegebied liggen (Lommel e.d.). Tevens zijn intensiteiten bepaald in het drukste ochtendspitsuur. Dit betekent dat het maximale effect in beeld is gebracht. Dit wordt versterkt doordat we bij reconstructie en aanleg zijn uitgegaan van maximale varianten (snelheid, capaciteit en aansluitingsvormen). De effecten van de eerste stap van Verdaas (Ruimtelijke Ordening) zijn niet bepaald, omdat hier geen concrete maatregelen voor zijn opgenomen. Anders betalen voor mobiliteit Het invoeren van Prijsbeleid is globaal op de effecten doorgerekend. Hierbij is geen rekening gehouden met verschillende tegeneffecten zoals bijvoorbeeld een toenemend voertuigbezit en compensatie van kosten door de werkgever. Bij het uitvoeren van een kosten batenanalyse in het vervolg dient op dit gebied meer onderzoek verricht te worden. Het invoeren van Prijsbeleid (i.c. de platte kilometerheffing van 3,4 eurocent per kilometer) leidt tot een afname van de groei van automobiliteit. Door de afname van de groei van automobiliteit treedt vermindering van de congestiegroei op. Tevens leidt de platte kilometerheffing tot een algemene daling van de vraag naar vrachtvervoer en een verschuiving van transport via de weg naar andere modaliteiten of naar het buitenland. De platte kilometerheffing leidt tot een afname van het aantal autoverplaatsingen. Met andere vervoersmiddelen worden meer kilometers afgelegd, voornamelijk door langzaam verkeer en de trein. (bron: Netwerkanalyse BrabantStad) Door het invoeren van Prijsbeleid stijgt het aandeel verplaatsingen met de fiets ten opzichte van het totaal met 6% en het aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer met 1%. Het aandeel verplaatsingen ten opzichte van totaal met de auto daalt daarmee met 6%. Op wegvakniveau betekent dit een daling van de intensiteiten ten opzichte van de referentie 00 met gemiddeld ca. %. Dit effect is relatief groot, in vergelijking met de resultaten van de Netwerkanalyse BrabantStad. Fiets

2 Door het uitvoeren van het volledige pakket van fietsmaatregelen stapt % van de automobilisten in het stedelijk gebied die in de referentiesituatie een verplaatsing maken van minder dan 7,5 kilometer met de auto, over naar de fiets. Deze aanname is meegenomen in de berekeningen. Dit betekent dat het autogebruik afneemt en de doorstroming voor het autoverkeer verbetert. (bron: Netwerkanalyse Utrecht) Mobiliteitsmanagement De maatregelen mobiliteitsmanagement gelden als aanvulling op de maatregelen openbaar vervoer. Daarmee dient ook de effectiviteit bezien te worden in relatie met de effectiviteit van de maatregelen openbaar vervoer. Openbaar vervoer Het pakket op het gebied van openbaar vervoer is doorgerekend met het SRE-verkeersmodel. Hierdoor wordt de potentie van het openbaar vervoer pakket in beeld gebracht. Wat hierin niet wordt meegenomen zijn ketenverplaatsingen (overstappen van vervoerwijzen bv. ov-fiets of ov-auto). Door het uitvoeren van het volledige pakket aan maatregelen op het gebied van openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement, neemt het gebruik van het openbaar vervoer toe. Het aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer stijgt met 7%. Hierdoor verbetert de doorstroming voor het autoverkeer. Het aandeel verplaatsingen met de auto daalt daarmee met 0,%. Dynamisch verkeersmanagement (DVM) Door het uitvoeren van de DVM-maatregelen verbetert de verkeersdoorstroming van het auto- en vrachtverkeer tussen 005 en 00 met 8% (landelijke aanname). Dit geldt voor het Hoofdwegennet en het beschikbaar wegennet vanuit BBZOB en de BBB-studies. Multimodaal goederenvervoer Het effect van de maatregelen is naar verwachting dat een capaciteitsverdubbeling optreedt van het goederenvervoer over water. Het effect op het goederenvervoer over de weg is minimaal. (bron: Berzob) Conclusies effecten eerste stappen Verdaas Bovenstaande maatregelen vormen, samen met multimodaal goederenvervoer, de eerste stappen van de Zevensprong van Verdaas. Daarmee vormen bovenstaande maatregelen een samenhangend maatregelenpakket, welke modelmatig in totaliteit is doorgerekend. Referentie 00 Aandeel verplaatsingen t.o.v. totaal Stap t/m 5 Zevensprong Verdaas Aandeel verplaatsingen t.o.v. totaal Auto OV Fiets Auto OV Fiets 33.3% 40,7% 53,8% 4.0% 6.7% 5,6% In bovenstaande figuren is zowel in de referentie 00 als bij uitvoering de eerste stappen van Verdaas te zien hoe het aandeel verplaatsingen per vervoerwijze ten opzichte van het totale aantal

3 verplaatsingen zich ontwikkelt. Hieruit is op te maken dat het aandeel verplaatsingen met de fiets en met het openbaar vervoer stijgen met respectievelijk 7,4% en 1,6% ten opzichte van het totale aantal verplaatsingen. Het aandeel verplaatsingen met de auto daalt met 8,% ten opzichte van het totale aantal verplaatsingen. Relatief gezien betekent dit dat het aantal verplaatsingen fiets stijgt met %, het aantal verplaatsingen openbaar vervoer stijgt met 40% en het aantal verplaatsingen auto daalt met 14%. Het aantal voertuigkilometers met de auto daalt met 16% ten opzichte van de referentiesituatie, bij maximale inzet op de eerste 5 stappen van Verdaas. De eerste stappen van Verdaas leiden tot een afname van de intensiteiten in het drukste ochtendspitsuur. Deze afname bedraagt gemiddeld ca. 15 tot 0%, afhankelijk van de exacte locatie. Dit is het maximale effect aangezien dit het drukste ochtendspitsuur betreft. Het effect op de etmaalintensiteiten is lager. Het probleemoplossend vermogen van de eerste stappen van Verdaas is beperkt. De groei van het autoverkeer wordt weliswaar gedempt maar de bereikbaarheidsproblemen in het studiegebied worden niet geheel opgelost. De belangrijkste bovenregionale en regionale bereikbaarheidsproblemen op de A67, A, de routes door het Middengebied (A70 en N615), de N6 en in de stedelijke gebieden van Eindhoven en Helmond worden in de ochtendspits niet geheel opgelost. Het effect van dit maatregelenpakket is groter op de wegen in het stedelijk gebied dan op het hoofdwegennet. Dit is te verklaren door de hoge mate van inzet op en het hoge ambitieniveau van de maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, fiets en mobiliteitsmanagement in de stedelijke gebieden. Effecten reconstructie Hieronder worden de resultaten toegelicht van de maatregelen op het gebied van reconstructie (a t/m i). Deze zijn in totaliteit doorgerekend in combinatie met de eerste stappen van Verdaas. De capaciteitsvergroting van de N7 (x, 0 km/uur, ongelijkvloerse aansluitingen) tussen Den Bosch en de aansluiting op de A67 leidt tot een toename van de intensiteiten op de N7 van ca. 0 tot 50% afhankelijk van de locatie. Door de toename van de capaciteit levert dit qua doorstroming op het zuidelijk deel geen problemen op. Op het noordelijk deel van de N7, tussen Den Bosch en de A50/Veghel, levert dit forse bereikbaarheidsproblemen op, door de sterke verkeersaantrekkende werking van de opgewaardeerde N7. De capaciteitsvergroting van de A tussen Eindhoven en Den Bosch (x3) leidt niet tot een verkeerstoename op dit deel van de A. Door de opwaardering van de N7 neemt de intensiteit op de A tussen Eindhoven en Den Bosch af met ca. 5 tot 15%. Door de extra capaciteit en deze afname van het verkeer op dit deel van de A verbetert de doorstroming sterk. Op het zuidelijk deel van de A tussen Budel en Eindhoven leidt de capaciteitsvergroting (x3) tot een toename van de intensiteiten van ca. 5 tot %. Hierdoor neemt de druk op dit deel van de A sterk toe, mede gezien het feit dat er in noord-zuid richting geen alternatief voor handen is. Door de extra capaciteit levert dit echter geen bereikbaarheidsproblemen op. De afwaardering van de oost-west routes door het Middengebied zorgt voor een afname op deze routes. De problemen op de N614 tussen Helmond, Geldrop en Eindhoven worden hiermee opgelost. Ook op de N615 tussen Lieshout en Nuenen nemen de intensiteiten af. De problemen op de A70 worden echter nog niet geheel opgelost, met name omdat het verkeer in het noordelijk deel van het Middengebied geen alternatieve oost-west route heeft. Door het afwaarderen van de oost-west routes treedt in beperkte mate extra sluipverkeer op, omdat het verkeer zich verplaatst naar andere routes in het Middengebied. De afwaardering van de huidige N6 zorgt voor een afname van het verkeer op de N6 met ca. 15 tot 5%. De problemen op de huidige N6 worden gedeeltelijk opgelost, maar het verkeersaanbod op de huidige N6 door de kernen van Valkenswaard en Waalre blijft hoog. Tevens worden andere routes zoals bv. De O.L. Vrouwedijk zwaarder belast door sluipverkeer. De verlenging van parallelbanen op de A67 naar Geldrop zorgen ervoor dat de doorstromingsproblemen op het wegvak tussen Geldrop en Leenderheide in de ochtendspits opgelost worden. Hiermee levert deze maatregel een grote bijdrage aan de bereikbaarheid van Eindhoven.

4 Door deze maatregel vormt de A67 ook meer een alternatief voor verkeer in oost-west richting door het zuidelijk deel van het Middengebied. De reconstructie van de aansluiting Geldropseweg/Eindhovenseweg in Eindhoven lost de huidige en toekomstige problemen op dit wegvak en de aansluiting op. De nieuwe aansluitingen op de A67 (Veldhoven-west) en de A (BeA) zorgen voor een ontlasting van het stedelijk wegennet van respectievelijk Veldhoven en Eindhoven-noord. De aansluiting Veldhoven-west op de A67 zorgt voor een ontlasting van de huidige aansluitingen op de A en van de toeleidende wegen vanuit Veldhoven. De aansluiting BeA op de A zorgt met name voor een ontlasting van de huidige aansluiting Airport op de A en de toeleidende wegen zoals de Anthony Fokkerweg. Effecten aanleg Hieronder zijn de effecten van de aanleg van de nieuwe infrastructuur opgenomen. N6 (x, 0 km/uur, ongelijkvloerse aansluitingen) Het nieuwe tracé van de N6 trekt tussen de ca en motorvoertuigen per etmaal afhankelijk van de locatie. Hiermee is deze verbinding een regionale verbinding. Indien de parallelbanen van de A67 niet worden doorgetrokken vanaf knooppunt de Hogt tot de aansluiting Veldhoven-west leidt de aanleg van het nieuwe tracé van de N6 en de aansluiting Veldhoven-west tot capaciteitsknelpunten op dit deel van de A67. De noodzaak tot aanleg van de parallelbanen is dus aanwezig. Het tracé van de N6 trekt in noordelijke richting met name verkeer van en naar de A noord (35%), Eindhoven (5%), Veldhoven (0%) en A67 (west 5%, oost 5%) en in zuidelijke richting met name verkeer van en naar Valkenswaard (30%), N6 zuid (0%), Bergeijk (0%) en Waalre (%). De aanleg van het nieuwe tracé van de N6 leidt tot een afname van het verkeer over de huidige N6 met ca. 30 tot 80%. De bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen worden hiermee op de huidige N6 opgelost. Tevens zorgt het nieuwe tracé voor forse afnamen op de andere routes richting A67 en Veldhoven (N37, O.L. Vrouwedijk en Volmolenweg). Effecten oost-west verbinding Middengebied A50-N7 (x, 0 km/uur, ongelijkvloerse aansluitingen) De nieuwe oost-west verbinding trekt indien het oostelijk deel ten zuiden van Beek en Donk ligt ca tot motorvoertuigen per etmaal en indien het oostelijk deel ten noorden van Beek en Donk ligt ca tot motorvoertuigen per etmaal afhankelijk van de exacte locatie. De nieuwe oost-west verbinding trekt in oostelijke richting met name verkeer aan van en naar Gemert/N7 (40%), Helmond (0%) en Deurne (15%). In westelijke richting trekt de nieuwe oostwestverbinding met name verkeer aan van en naar Eindhoven (5%), Nuenen c.a. (15%) en de A58 (15%). De noordelijke variant trekt in oostelijke richting minder verkeer vanuit Helmond en Deurne dan de zuidelijke variant. De nieuwe oost-westverbinding zorgt voor een grote afname van het verkeer door het Middengebied. Deze afname varieert per wegvak. De afname van de intensiteiten op de A70 bedraagt maximaal 50%, op de A67 maximaal 8%, op de N615 maximaal 0% en op de N614 maximaal 5%. De zuidelijke variant zorgt voor een grotere afname van het verkeer door het Middengebied dan de noordelijke variant. De oost-west verbinding leidt tot een forse verbetering van de bovenregionale en regionale bereikbaarheid van de regio en zorgt voor een forse verbetering van de leefbaarheid in het Middengebied (met name in de kernen van Nuenen, Laarbeek, Eindhoven en Helmond) Effecten totale maatregelenpakket De effecten van het totale maatregelenpakket, dus alle stappen van Verdaas, zijn hieronder beschreven.

5 Totaal maatregelenpakket Aandeel verplaatsingen t.o.v. totaal 40,6% 53,8% Auto OV Fiets 5,6% In bovenstaande figuur is afgebeeld hoe bij uitvoering van het totale maatregelenpakket het aandeel verplaatsingen per vervoerwijze ten opzichte van het totale aantal verplaatsingen zich ontwikkelt. Hieruit is op te maken dat het aandeel verplaatsingen met de fiets en met het openbaar vervoer ten opzichte van de referentiesituatie 00 stijgen met respectievelijk 7,3% en 1,6%. Het aandeel verplaatsingen ten opzichte van het totaal met de auto daalt met 8,%. Relatief gezien betekent dit dat het aantal verplaatsingen fiets stijgt met %, het aantal verplaatsingen openbaar vervoer stijgt met 40% en het aantal verplaatsingen auto daalt met 14%. Het aantal voertuigkilometers auto neemt bij uitvoering van het totale maatregelenpakket af met ca.1%. Indien we het totale maatregelenpakket doorrekenen zonder prijsbeleid neemt het aantal voertuigkilometers niet af maar toe met 4%, mede omdat het aantal kilometers weg ook toeneemt. Het effect van Prijsbeleid is daarmee groot. De verwachting is dat indien alle tegeneffecten van Prijsbeleid worden meegenomen, het effect halveert. Het totale maatregelenpakket zorgt voor een forse verbetering van de bereikbaarheid van en leefbaarheid in de Zuidoostvleugel. De eerste 5 stappen van Verdaas zorgen voor een beperking van de groei van de automobiliteit, maar lossen de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen niet op. Deze eerste stappen van Verdaas zorgen met name voor een verbetering van de bereikbaarheid in het stedelijk gebied, maar lossen de bovenregionale en regionale bereikbaarheidsproblemen in de regio niet op. De opwaardering van de N7, de A en de A67 (parallelbanen) zorgen voor een sterk verbeterde doorstroming. Aangevuld met de nieuwe regionale aansluitingen op het hoofdwegennet (Veldhoven-west en BeA) en twee nieuwe regionale verbindingen (oost-west verbinding en nieuw tracé N6) inclusief afwaardering van wegen betekent een sterk verbeterd wegennetwerk, waarin de afstemming tussen stedelijk-, onderliggend- en hoofdwegennet geoptimaliseerd is. De uitvoering van het totale maatregelenpakket zorgt voor een oplossing van de belangrijkste bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de Zuidoostvleugel. Er resteren op lokaal niveau een aantal knelpunten rondom aansluitingen. Tevens treden er op het noordelijk deel van de N7 (Den Bosch-Veghel) bereikbaarheidsproblemen op, doordat in de berekening is uitgegaan van maximale varianten (0 km/uur, x rijstroken, ongelijkvloerse aansluitingen).

6 Bijlage: Belangrijkste bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad Belangrijkste bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten Knelpunten Bereikbaarheid Bereikbaarheid en leefbaarheid

7 Bijlage: Oplossend vermogen eerste 5 stappen Verdaas Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad Oplossend vermogen eerste 5 stappen Verdaas Knelpunten Knelpunt Knelpunt opgelost

8 Bijlage: Oplossend vermogen alle stappen Verdaas Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad Oplossend vermogen alle stappen Verdaas Knelpunten Knelpunt Knelpunt opgelost

9

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

Toelichting verkeersmodellen

Toelichting verkeersmodellen Toelichting verkeersmodellen Juni 2012 Carlo Bernards Toelichting verkeersmodellen 2 Vanavond een toelichting op: Waarom een verkeersmodel? Hoe werkt een verkeersmodel? Kenmerken model Noordoostcorridor

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59)

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59) Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss shertogenbosch (F59) Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief 15 september 2010 OSS123/Wrd/1957

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad

Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad Bijlage 1 Haalbaarheidsonderzoek Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad Inleiding In deze notitie worden de contouren geschetst van een plan van aanpak voor het haalbaarheidsonderzoek Zuidoostvleugel

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen

Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen Bereikbaarheidsagenda ZO Brabant Raadsessie Nuenen 31 mei 2016 Job van den Berg 1 Inhoudsopgave Doel: informeren over lopend proces & eerste reactie ophalen Context: Bidbook & besluit Tweede Kamer Bereikbaarheidsagenda

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Alternatieven Noordoostcorridor. Noordoostcorridor

Alternatieven Noordoostcorridor. Noordoostcorridor Noordoostcorridor Alternatieven Noordoostcorridor Gevolgen van de gemaakte keuze Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel in samenwerking met Stichting Klankbord Aarle-Rixtel A50 A58 29 november 2010 Stichting

Nadere informatie

Bereikbaarheidsprogramma. Zuidoostvleugel. BrabantStad

Bereikbaarheidsprogramma. Zuidoostvleugel. BrabantStad Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad 1 2 Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad s-hertogenbosch 4 mei 2007 3 4 INHOUDSOPGAVE 1. De kracht en ambities van de Zuidoostvleugel

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr. 233400 revisie 01 20 mei 2011 Deel A: Hoofdrapport VERSIE t.b.v. ambtelijk overleg 26 mei 2011 en bestuurlijk overleg 16/17 juni

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

s-hertogenbosch Maasdonk - Oss

s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Onderzoek fietspotentie F59 s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Definitief Onderzoek fietspotentie F59 s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Wrd/1957 Eerste versie

Nadere informatie

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009)

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Op 3 juli 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over De Kracht van Utrecht. Deze luidde

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Eerste beoordeling Werkt de variant? Indicatie van verkeerseffecten Kan de variant? Technische en ruimtelijke inpassing Indicatie verkeerseffecten

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor. Probleemanalyse, maatregelpakketten en effecten

Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor. Probleemanalyse, maatregelpakketten en effecten Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor Probleemanalyse, maatregelpakketten en effecten Samenvattend rapport van de resultaten in 2010 INLEIDING EN DOEL Goede bereikbaarheid is van levensbelang voor

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Bereikbaarheidsagenda Raadsledenbijeenkomst 6 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: Samen, slim,

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1

Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Provincie Overijssel Scenario's versnelling capaciteitsuitbreiding A1 Zwolle, 1 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Capaciteitsuitbreiding A1 versnellen! 5 1.1 De problematiek 5 1.2 Bestuurlijke

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsagenda Bereikbaarheidsagenda Mobiel door slimme keuzes - eerste uitwerking - Raadscommissie Eindhoven 31 mei 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding en proces Waarom en hoe Strategisch kader Mobiliteitsconcept Uitwerking

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Rotterdam, 18 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Aan de Gemeenteraad. Op 27 mei 2013 stelt het raadslid

Nadere informatie

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud Memo nummer datum 14 juni 2013 aan Paul Weber Tanja Tuenter Paul Bakker Paul Pot gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong van Marijke Visser- Oranjewoud Poldervaart kopie Ernst Koomen Jeroen

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

De waarde voor Goes van een aansluiting op de A58

De waarde voor Goes van een aansluiting op de A58 De waarde voor Goes van een aansluiting op de A58 1. Problemen met de huidige aansluitingen De gemeente Goes streeft naar een meer directe aansluiting op de A58 en daarmee op een betere relatie met het

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016

Mobiliteitsstrategie Nuenen. Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Mobiliteitsstrategie Nuenen Werken aan de Bereikbaarheidsagenda Nuenen 31 mei 2016 Doel van vanavond Informeren over de bereikbaarheidsagenda en het proces; Samenwerking opstarten met u (gemeentebestuur);

Nadere informatie

Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER. Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016

Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER. Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016 Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016 Programma 1. Doel en stand van zaken Bert Grotenhuis (PNH) 2. Toelichting

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD

Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD Onderwerp: Second opinion fietspad Oude Spoorbaantracé Datum: 30 augustus 2012 Uw kenmerk: 12uit05286

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Doel presentatie Informeren stand van zaken Presenteren

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties uit model Goudappel Coffeng Operationeel verkeersmanagement Zuid Kennemerland 5 mei 2011 H-B relaties Zuid Kennemerland 2008 2-uurs matrices voor OS (7-9) en AS (16-18)

Nadere informatie

TRACÉNOTA / MER N279 WERKRAPPORT MKBA

TRACÉNOTA / MER N279 WERKRAPPORT MKBA WERKRAPPORT MKBA PROVINCIE NOORD BRABANT November 2009 110643/CE9/045/000906/MW 110643/CE9/045/000906/MW ARCADIS 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Achtergrond 9 1.2 Probleemanalyse 11 1.3 Opzet

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15 -concept-

Economische belang doortrekking A15 -concept- Economische belang doortrekking A15 -concept- Drs. Paul Bleumink Managing Partner 27 augustus 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht December 2008 Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de doorstroming van het verkeer, ook en vooral in de regio

Nadere informatie

Overdrachtsdossier. Gebiedsontwikkeling De Ruit

Overdrachtsdossier. Gebiedsontwikkeling De Ruit Overdrachtsdossier Gebiedsontwikkeling De Ruit Provincie Noord-Brabant, juni 2014 Inleiding Met dit overdrachtsdossier wil de provincie Noord-Brabant alle wethouders van de betrokken gemeenten informeren

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Westtangent Weert Agenda Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Belgisch en Nederland Limburg wensbeeld Doel De economische

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Fietsverkeer speelt bescheiden rol in regionale netwerk

Fietsverkeer speelt bescheiden rol in regionale netwerk Regio Utrecht experimenteert met effectberekening Fietsverkeer speelt bescheiden rol in regionale netwerk t Goylaan in Utrecht. Meer mobiliteit per euro. Dat is de gedachte van minister Peijs achter de

Nadere informatie

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Factsheet Tweede tankautospuit 140701 1. Het begrip tweede tankautospuit (TS) Bij het onderwerp tweede TS treedt gemakkelijk verwarring op. Het begrip

Nadere informatie

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd Kracht van Utrecht De ladder van Verdaas Trede 5 Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd MER 2 de fase en Kosten-Baten-Analyse-Aspecten Ir. Jan Fransen Drs. Jan Morren

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wegen en Verkeer. in Nederland en Midden-Limburg

Wegen en Verkeer. in Nederland en Midden-Limburg Wegen en Verkeer in Nederland en Midden-Limburg Relatie A-73 en A2 tot opwaardering N-280 1 Overzicht presentatie - Verbindingen havens Rotterdam / Antwerpen met Roergebied. - Verbindingen en Wegenstructuur

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Corridorstudie Zutphen Deventer

Corridorstudie Zutphen Deventer Corridorstudie Zutphen Deventer Provincie Gelderland 25 juni 2008 Definitief rapport Documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Verkorte documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Status Definitief

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.0442 B&W verg. : 24 april 2012 Commissie : ROB Onderwerp: Gemeentelijke inspraakreactie PIP N279 Cie_verg. : 22 mei 2012 1) Status Paraaf steller : Paraaf directeur

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Rapport Alternatieven Oostelijke Rondweg Haarlem

Rapport Alternatieven Oostelijke Rondweg Haarlem Rapport Alternatieven Oostelijke Rondweg Haarlem WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem Noord/Spaarndam Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Inleiding... 4 Knelpunten vanuit de visie... 4

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s Tanja Vonk (TNO) Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag)

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland

Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland Informatiebulletin over ontwikkelingen Bereikbaarheid Zuid-Nederland 4 maart 2016 Het aanbieden van het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland: samen slim robuust aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie