Toelichting op vragen over het MER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op vragen over het MER"

Transcriptie

1 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1 november zijn vragen gesteld over de inhoud van het MER en de onderliggende deelrapporten. In de voorliggende notitie worden twee vragen beantwoord die betrekking hebben op de verkeersrapporten. De vragen zijn: 1. Verandert de conclusie van het MER wanneer in de N410-varianten wordt uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik? 2. Waarom is de Rijsbruggerweg variant beter voor de verkeerssituatie in het studiegebied dan de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant? Hierna zijn de antwoorden beschreven. 2 Verandert de conclusie van het MER wanneer in de N410-varianten wordt uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik? In de variant N410-bestaande N229 en N410-omgelegde N229 is in de m.e.r.-studie niet uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik. Het kruispunt N410 - N229 is als onderdeel van de route wel opgewaardeerd. In de studie eindbeelden is voor deze beide varianten wel uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik. In alle MER-tracévarianten zijn geen spitsafsluitingen in de Achterdijk opgenomen. Vanaf die varianten is er geen uitwisseling van verkeer mogelijk met de Achterdijk. Deze spitsmaatregelen maken deel uit van het aanvullend maatregelenpakket in de Nulplusvariant en van de eindbeelden A12 SALTO. Het afsluiten van de Achterdijk zal er voor zorgen dat het verkeer verdreven wordt naar de bestaande aansluiting A12 - N229.

2 Pagina 2 De onderzochte N410 varianten in het MER hebben tot gevolg dat het verkeer op de nieuw te realiseren N410 parallel aan de bestaande weg (verder genoemd nieuwe N410) toeneemt (van circa mvt/etm naar mvt/etm). De toename is voornamelijk afkomstig van andere routes uit het buitengebied (Achterdijk 500 mvt/etm, Oostro(u)msdijkje mvt/etm) en voor een deel van verkeer uit het oostelijk deel van Houten (afname De Staart en de Utrechtseweg in totaal mvt/etm). Voor de beantwoording van de vraag is de variant N410 bestaande N229 met een opgewaardeerde aansluiting Bunnik doorgerekend met het verkeersmodel. De variant is omwille van de tijd alleen statisch doorgerekend. Het vervolgens dynamisch doorrekenen van de variant is alleen zinvol wanneer de verkeersstromen in de statische berekening van het verkeersmodel grote verschillen laten zien. Voor de duidelijkheid, in fase 2 van het MER zijn alle varianten eerst statisch doorgerekend voor het bepalen van de verkeersstromen en vervolgens dynamisch voor het bepalen van de reistijden, vertragingen en filelengtes. In de dynamische toedeling veranderen de routes van het verkeer niet meer. In de praktijk veranderen de routes continu omdat het ontwijken van bijvoorbeeld een file er voor zorgt dat de file korter wordt, maar dat elders een file ontstaat. Een dergelijke fluctuatie in het verkeersbeeld is met de huidige techniek van de verkeersmodellen nog niet te simuleren. In de berekeningen met het verkeersmodel wordt daarom uitgegaan van de statische toedeling die op basis van meerdere (circa 15) iteraties tot stand is gekomen. In dit proces houdt het verkeer wel rekening met minder of meer capaciteit op het netwerk. Een vergelijking van de MER-varianten is op basis van de statische modelresultaten daarom goed mogelijk. In de variant met een opgewaardeerde aansluiting is uitgegaan van een aansluitingsvorm waarbij er door het verkeer geen vertragingen worden ondervonden. Voor het beantwoorden van de vraag is een vergelijking gemaakt tussen de variant N410- bestaande N229 met en zonder opwaardering van de aansluiting Bunnik in In tabel 1.2 zijn voor de variant N410-bestaande N229 met en zonder een opgewaardeerde aansluiting de absolute aantallen (afgerond op honderdtallen) en de procentuele verschillen weergegeven. De verkeersintensiteit is gepresenteerd in motorvoertuigen per etmaal.

3 Pagina 3 N410-bestaande N229 zonder opgewaardeerde aansluiting Bunnik N410-bestaande N229 met opgewaardeerde aansluiting Bunnik verschil % naam autonome situatie A27 ten noorden van de N % A12 Lunetten Achterdijk % A12 ten oosten van Bunnik % Utrechtseweg (N409) ten oosten van de A % De Staart % N229 ten zuiden van de aansluiting Bunnik % N229 nabij Odijk % N229 nabij Werkhoven % Oostro(u)msdijkje % Achterdijk % Koningslaan % Koelaan % Odijkerweg % N410 *8.600 ** ** % * waarde op de bestaande N410 ** verkeersintensiteit op de nieuwe N410 parallel aan de huidige N410 Tabel 1.2: Verkeersintensiteiten mvt/etm in de variant N410-bestaande N229 met en zonder opgewaardeerde aansluiting Bunnik Effecten op de verkeersafwikkeling Uit de vergelijking van de varianten blijkt dat een opwaardering van de aansluiting Bunnik niet leidt tot een substantieel verschil op de rijkswegen, op de ontsluitingswegen van Houten (De Staart en de Utrechtseweg) en op de Rondweg van Houten inclusief De Koppeling. Substantiële verschillen ontstaan op de nieuwe N410 en de N229 tussen de N410 en de aansluiting. De toename ontstaat doordat de aansluiting meer verkeer kan verwerken en doordat bepaalde routes (blijkens het verkeersmodel) aantrekkelijker worden. Er worden hierdoor andere routekeuzes gemaakt. Ten zuiden van de A12 heeft dit vooral betrekking op de bestaande sluiproutes door het buitengebied van Bunnik en Houten (de Achterdijk, het Oostro(u)msdijkje) en door de kern van Odijk (de Singels en de Odijkerweg). Op deze wegvakken neemt het verkeer af. Ten noorden van de A12 zijn de veranderingen beperkt. Op de Koelaan bedraagt de toename 1% van de etmaalintensiteit en 0% op de Koningslaan. Het opwaarderen van de aansluiting zorgt er dus niet voor dat er meer verkeer door de kern gaat rijden. Effecten op de reistijd In het MER is de reistijd onderzocht van Houten via de N410 naar Utrecht en van Wijk bij Duurstede over de N229 en de A12 naar Utrecht. Het verkeer ondervindt op beide routes vertraging als gevolg van de bestaande aansluiting op de A12. Met de nieuwe aansluiting mag worden aangenomen dat de reistijden beperkt zullen verbeteren. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de verkeersafwikkeling op de aansluiting mede afhankelijk is van de doorstroming op de A12. In de N410 varianten zal in de ochtendspits een file staan op de A12 richting Utrecht. Zolang deze file niet of deels wordt opgelost zal de reistijdwinst voor het verkeer op de onderzochte

4 Pagina 4 routes in het MER beperkt blijven. Darnaast blijven de knelpunten op het wegennet van Houten en andere delen van de routes bestaan. Doordat op het weggennet van Houten verwaarloosbare verschillen bestaan tussen de varianten zullen ook de reistijden op de routes in westelijke richting over De Staart bij het opwaarderen van de aansluiting niet wijzigen. In de variant met een opgewaardeerde aansluiting zal de beoordeling voor het hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en de reistijden niet veranderen ten opzichte van de beoordeling van de N410 varianten in het MER. Effecten in het buitengebied De effecten voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het buitengebied zijn bepaald voor de bestaande wegen, zoals de Achterdijk, N410, Rijsbruggerweg en het Oostro(u)msdijkje. Op deze wegen rijdt in de autonome situatie in relatie tot de breedte van de wegen te veel verkeer, waardoor de wegen onveilig worden. Bepaald is in welke mate het verkeer op de relatief onveilige bestaande wegen afneemt. Door de realisatie van nieuwe wegen in het buitengebied (Rijsbruggerwegtracé of de nieuwe N410 parallel aan de bestaande N410) verplaatst het verkeer zich naar de relatief veiliger nieuwe wegen of rijdt niet meer door het buitengebied. In beide gevallen heeft dit een positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de bestaande wegen. De nieuwe wegen worden hierin niet meegenomen aangezien de wegen verkeersveilig worden aangelegd. Voor de beoordeling van de varianten is vervolgens onderzocht of de afname op de bestaande wegen in het buitengebied overeenkomen met de gestelde streefwaarde. Als blijkt dat de streefwaarde overschreden wordt, zijn aanvullende maatregelen nodig. Het opwaarderen van de aansluiting Bunnik zorgt ervoor dat het verkeer op de bestaande wegen in het buitengebied van Bunnik en Houten afneemt. De afname op de Achterdijk en het Oostro(u)msdijkje is echter niet groot genoeg om te voldoen aan de gestelde streefwaarden in het MER. De waardering licht positief is daarom ook in deze variant van toepassing. Effecten in de kern van Bunnik en Odijk Op de Odijkerweg neemt het verkeer af met circa mvt/etm. De afname is slechts beperkt en wordt door de bewoners niet als een waarneembare afname ervaren. Op de Koelaan in Bunnik ontstaan geen verschillen. De waardering neutraal is daarom ook in deze variant van toepassing. Resumé Geconcludeerd kan worden dat het opwaarderen van de aansluiting Bunnik in de variant N410-bestaande N229 niet zal leiden tot andere conclusies in het MER. De veranderingen op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet op de verkeersafwikkeling en in het buitengebied en binnen de kernen zijn hiervoor niet groot genoeg.

5 Pagina 5 3 Waarom is de Rijsbruggerweg variant verkeerskundig beter voor de situatie in het studiegebied dan de Meerpaal/Nieuwe brug variant? De belangrijkste redenen waarom voor de ontsluiting van Houten de Rijsbruggerweg variant verkeerskundig beter functioneert dan de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug zijn: 1. De vertragingen op de Rondweg van Houten worden opgelost. 2. De reistijden vanuit Houten in meerdere richtingen verbeteren. 3. In de Rijsbruggerweg variant rijdt minder verkeer over de bestaande wegen in het buitengebied van Bunnik. Daarnaast biedt deze variant de mogelijkheid om in het eindbeeld een nieuwe oost-westverbinding te realiseren en verkeersbeperkende maatregelen op de Achterdijk te treffen, waardoor de verkeersdruk op de wegen in het buitengebied beperkt worden tot de gewenste streefwaarden. Hierna wordt per onderdeel ingegaan op de effecten. 3.1 Vertraging op de Rondweg van Houten In figuur 3.1 (overeenkomstig figuur 3.3 uit Deelonderzoek 2 Verkeer) zijn de vertragingen op het onderliggende wegennet in de autonome situatie (links), de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant (midden) en de Rijsbruggerweg variant (rechts) opgenomen. In oranje is aangegeven waar filevorming wordt verwacht. De verschillen tussen de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug en de Rijsbruggerweg variant worden zichtbaar op De Staart (binnen de rode en groene cirkel). In de variant Meerpaal/Nieuwe brug is de file enigszins langer dan in de autonome situatie. In de Rijsbruggerweg variant is de file aanmerkelijk korter geworden. De file in de Rijsbruggerweg variant slaat niet terug tot op de Rondweg van Houten, waardoor het Houtense verkeerssysteem kan blijven functioneren. Dit is een belangrijk positief effect.

6 Pagina 6 Figuur 3.1: File op het onderliggende wegennet in de ochtendspits voor de autonome situatie (links), de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug (midden) en de Rijsbruggerweg variant (rechts) Dat de file in de variant Meerpaal/Nieuwe brug enigszins langer wordt ligt, gezien de afname van de verkeersintensiteit op De Staart ten opzichte van de autonome situatie (afname van mvt/etm), niet in de verwachting. Toch ontstaat op basis van de uitkomsten van het dynamische model het beeld als geschetst in figuur 3.1. De verklaring voor de beperkte toename van de file op De Staart in deze variant is dat de nieuwe Meerpaalweg verbinding alleen een oplossing is voor het verkeer tussen Houten en Nieuwegein en Houten en de A27 in zuidelijke richting. Dit blijkt uit het feit dat de afname van het verkeer ten noorden van de aansluiting Houten (wegvak 2) en ten zuiden van de aansluiting Het Klooster (wegvak 3b) niet substantieel verschilt ten opzichte van de autonome situatie. In tabel 3.1 zijn deze verschillen op de wegvakken van de A27 tussen de autonome situatie (2015) en de Meerpaal/Nieuwe brug variant weergegeven. Voor de volledigheid zijn ook de cijfers voor de Rijsbruggerweg variant en de verschillen op de A12 opgenomen. autonome Meerpaalweg/ Rijsbruggerweg nr. wegvak situatie Nieuwe brug variant variant 1 A27 ten noorden van de N A27 N409 - De Staart A27 De Staart - Nieuwegein b A27 ten zuiden van aansluiting Nieuwegein A12 Lunetten - Bunnik A12 ten oosten van Bunnik Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten (mvt/etm) op de relevante wegvakken op de rijkswegen (overeenkomstig tabel 3.2 uit Deelonderzoek 2 Verkeer) Het verkeer van en naar Houten is voor 80% georiënteerd in noordwestelijke richting (A12 West, Utrecht West). De Meerpaalweg/Nieuwe brug variant biedt geen oplossing voor het verkeer op De Staart naar Utrecht. Dit verkeer kan niet in noordelijke richting de A27 oprijden richting Utrecht doordat op de A27 voor knooppunt Lunetten een file staat. Dat de file op De Staart en de Rondweg van Houten uiteindelijk iets langer wordt ten opzichte van de autonome situatie heeft tevens te maken met de verandering van de verkeersstromen op het Houtense wegennet door de realisatie van de

7 Pagina 7 Meerpaalwegverbinding. Op de Rondweg van Houten tussen De Staart en De Koppeling treedt hierdoor filevorming op, waardoor ten opzichte van de autonome situatie de totale file op de Rondweg en De Staart beperkt langer wordt. 3.2 De reistijden vanuit Houten in meerdere richtingen verbeteren In het MER zijn de reistijden vanuit Houten in verschillende richtingen berekend. In tabel 3.2 zijn de resultaten voor de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug en de Rijsbruggerweg variant opgenomen. Meerpaalweg/ Nieuwe brug variant Rijsbruggerweg variant route autonome situatie 1 Houten - De Staart - Utrecht Houten - N410 - Utrecht Houten - Nieuwegein N229 - A12 - Utrecht Tabel 3.2: Resultaten reistijd per variant in de ochtendspits in minuten (overeenkom stig tabel 3.6 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer) Uit de tabel blijkt dat in de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug de reistijd op de relatie tussen Houten en Nieuwegein met circa 10 minuten verbetert. Op de andere richtingen treedt er geen verbetering op. In de Rijsbruggerweg variant is verbetering van de reistijd 3 tot 6 minuten in verschillende richtingen. Meer richtingen en verkeersdeelnemers hebben daarom profijt van de reistijdverbetering. Dit heeft tot resultaat dat de variant Rijsbruggerweg hierop beter wordt beoordeeld. Reistijden Bunnik In het MER is de reistijd niet berekend voor het verkeer vanuit Bunnik richting Utrecht over de A12. De reistijd is voor het verkeer uit Bunnik vooral afhankelijk van de vertraging die optreedt op de A12. In de varianten met een nieuwe aansluiting op de A12 (Rijsbruggerweg variant, Raaphof oost en Raaphof west) neemt de vertraging op de A12 toe, waardoor de files langer worden (zie figuur 3.2 de rode cirkels). De file begint dan bij de aansluiting Driebergen/Zeist en eindigt voor het knooppunt Lunetten. Voor het verkeer uit Bunnik levert dit geen extra reistijd op. De file staat er in de autonome situatie al, maar ook in de varianten.

8 Pagina 8 Voor het verkeer vanuit het oosten naar Utrecht (bijvoorbeeld Veenendaal en Arnhem) zal de vertraging in de varianten met een nieuwe aansluiting op de A12 (de varianten Rijsbruggerweg, Raaphof oost en Raaphof west) groter worden. Dit is echter meegewogen in de waardering van de effecten op het hoofdwegennet in de vorm van de voertuigverliesuren. Figuur 3.2: File op het hoofdwegennet in de ochtendspits (overeenkomstig figuur 3.2 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer). Effecten op de Rijkswegen A27 en A12 De variant Meerpaalweg/Nieuwe brug levert een minder slechte prestatie als het gaat om de rijkswegen. In beide spitsen nemen de voertuigverliesuren op het hoofdwegennet toe. In de Rijsbruggerweg variant neemt het aantal voertuigverliesuren in de ochtendspits aanmerkelijk toe op de A12 voor knooppunt Lunetten, maar ontstaat een afname in de avondspits. Per saldo leidt de Rijsbruggerweg variant ertoe dat het aantal voertuigverliesuren over de twee spitsperioden meer toeneemt dan in de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant. Opgemerkt moet worden dat uit onderzoek van Rijkswaterstaat in het kader van de netwerkanalyse/pakketstudie Ring Utrecht blijkt dat op langere termijn en wanneer de totale ring van Utrecht in ogenschouw wordt genomen, een variant met een aansluiting op de A12 een betere netwerkprestatie levert dan een variant waarbij wordt aangesloten op de A27. Dit laatste betreft een toevoeging, maar is niet meegewogen in de waardering van de varianten in het MER. In het MER worden alleen de maatregelen die deel uit maken van het initiatief mee gewogen. De re-

9 Pagina 9 sultaten van de studie van Rijkswaterstaat hebben betrekking op een groter studiegebied (de hele Ring van Utrecht) en gelden voor een verder weg gelegen toekomstjaar. 3.3 De Rijsbruggerweg variant geeft op termijn minder overbelasting van de wegen in het buitengebied In de Rijsbruggerweg variant rijdt minder verkeer over de bestaande wegen door het buitengebied van Bunnik en Houten. Daarnaast biedt deze variant de mogelijkheid om met de realisatie van een nieuwe oost-westverbinding, verkeersbeperkende maatregelen op de Achterdijk en de aanleg van een fietspad langs het Oostro(u)msdijkje de verkeersdruk in het buitengebied te beperken tot de gewenste streefwaarden. De variant Meerpaal/Nieuwe brug doet niets voor het buitengebied van Bunnik en Houten. In tabel 3.3 (tabel 3.8 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer) is gepresenteerd hoeveel verkeer gebruik maakt van het buitengebied van Bunnik en Houten in de autonome situatie, de Rijsbruggerweg variant en de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant. Ten opzichte van de autonome situatie neemt in de Rijsbruggerweg variant het aantal voertuigbewegingen op de bestaande wegen door het buitengebied af. In de variant Meerpaalweg/ Nieuw brug wordt juist verkeer aangetrokken (verkeer tussen Wijk bij Duurstede en de A27 over het Oostro(u)msdijkje). aantal voertuigkilometers geïndexeerd autonome situatie Meerpaalweg/Nieuwe brug Rijsbruggerweg Tabel 3.3: Aantal voertuigkilometers op bestaande wegen in het buitengebied (overeenkomstig tabel 3.8 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer) In het MER zijn beide varianten neutraal beoordeeld, omdat de streefwaarden op de bestaande wegen met betrekking tot de verkeersveiligheid in het buitengebied niet worden gehaald. Dit wordt pas geëffectueerd als aanvullende maatregelen in de vorm van spitsafsluitingen en het verbeteren van de route van Houten naar het oosten uitgevoerd zijn. Deze maatregelen op zich zijn geen onderdeel van het MER. Zij vormen wel een onderdeel van het totaal pakket van oplossingen. Een aanvullende studie is/wordt gestart (zie bestuursovereenkomst).

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Datum 10 oktober 2007 Kenmerk TMU054/Brg/0710 Eerste versie 31 juli 2007 Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Samenvatting MER A12 SALTO

Samenvatting MER A12 SALTO Samenvatting MER A12 SALTO 12 oktober 2007 Samenvatting MER A12 SALTO Ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming door de gemeenteraden van Bunnik en Houten Verantwoording Titel Samenvatting MER A12

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO

Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO Bij brief van 3 december 2007 (kenmerk GB-2007.6203/le) heeft de gemeenteraad van Bunnik aan het Bestuur Regio Utrecht

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nader verkeerskundig onderzoek in het kader van de besluitvorming voor de richtlijnen van het MER

Nader verkeerskundig onderzoek in het kader van de besluitvorming voor de richtlijnen van het MER A12 SALTO Nader verkeerskundig onderzoek in het kader van de besluitvorming voor de richtlijnen van het MER Definitief Bestuur Regio Utrecht dhr. R. van der Veen / Mevr. R. Driessen Postbus 14107 3508

Nadere informatie

wtauw I f'.!j2 -" çt l' " ~~~~~ lr~!vs~!:eng Ol', ..( Datum 17 december 2007 Kenmerk TM054!Brg/0731 Bestuur Regio utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO

wtauw I f'.!j2 - çt l'  ~~~~~ lr~!vs~!:eng Ol', ..( Datum 17 december 2007 Kenmerk TM054!Brg/0731 Bestuur Regio utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO wtauw ;". Ol', I~' I f'.!j2 -" çt l'..( " ~~~~~ lr~!vs~!:eng Bestuur Regio utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO Datum 17 december 2007 Kenmerk TM054!Brg/0731 Eerste versie Erratum I bij de Samenvatting en

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Resultaten simulatiestudie busbaan in zuidligging 2 x 1 2 x 1,5 BC 4490-101-100 21-10-13 1 Inhoudsopgave Doel Uitgangspunten Wijze van beoordeling verkeersafwikkeling Knoppen

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved Probleemanalyse in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg Willem Homan Maart 2016 2016 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Inhoud Ruimtelijk-economische context Bereikbaarheid Leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Datum 28 mei 2009 ESD127/Bsm/1346 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Deelrapport TN/MER Verkeer

Deelrapport TN/MER Verkeer Deelrapport TN/MER Verkeer Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Projectbureau ViA 15 juli 2011 Deelrapport TN/MER Verkeer Betere bereikbaarheid door een robuust

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel.

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel. MEMO aan: Wethouder A.M. Kennis van: Projectbureau De Blaricummermeent datum: 29 juni 2016 betreft: De Gordiaanse Knoop; aanleiding, vormgeving en functioneren De Gordiaanse Knoop Aanleiding, vormgeving

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010MME17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 november 2010 Nummer PS: PS2010MME17 Afdeling : MOB Commissie : MME/RGW Registratienummer : 2010INT264977 Portefeuillehouder: Van

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 In deze memo wordt ingegaan op de resulaten van de mechanische tellingen. De tellingen zijn gehouden in de de volgende weken: Vakantieweek: week

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO

Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO Bij brief van 3 december 2007 (kenmerk GB-2007.6203/le) heeft de gemeenteraad van Bunnik aan het Bestuur Regio Utrecht

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Doorstromingsstudie Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON Titel Dossiernummer

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009)

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Op 3 juli 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over De Kracht van Utrecht. Deze luidde

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland -

Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland - (Bijdragenr. 15) Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën - Showcase A20 Startpunt Regionale Samenwerking Zuid-Holland - Ir. G.C.A. Huisman (ARCADIS gedetacheerd bij Rijkswaterstaat)

Nadere informatie

HOV-as West Emmaviaduct

HOV-as West Emmaviaduct HOV-as West Emmaviaduct Second opinion verkeerskundig functioneren aansluiting Situatie 2015 Gilbert Mulder/Sjoerd Hoekstra 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het doel van de second opinion 2. Welke uitgangspunten

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

9 maart Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen

9 maart Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen 9 maart 2011 Dynamische modelfamilie regio Utrecht Martijn Meinen Inhoud Aanleiding Een dynamische basis voor de gehele provincie Utrecht Toepassingen: Afstemming wegwerkzaamheden gemeente Utrecht Groot

Nadere informatie

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Het geluidrapport van DGMR maakt een voorbehoud bij de betrouwbaarheid van de gegevens en sluit juridische

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT DORPSRAAD LOENEN 1 april 2010 D01011/CE0/093/000310/ws Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel second opinion 5 1.3 Aanpak 5 2

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven

Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Afbeelding 1.2. Plan Kloosterplantsoen met parkeervoorziening langs de Panoven Witteveen+Bos doet een verkeersonderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling als onderbouwing van het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht. Verkeersstudie Bunnik - Zeist - Utrechtse Heuvelrug (BUHZ)

Bestuur Regio Utrecht. Verkeersstudie Bunnik - Zeist - Utrechtse Heuvelrug (BUHZ) Bestuur Regio Utrecht Verkeersstudie Bunnik - Zeist - Utrechtse Heuvelrug (BUHZ) Verkeersstudie Bunnik Zeist - Utrechtse Heuvelrug (BUHZ) Datum 24 maart 29 Kenmerk BRU125/Scw/1321 Eerste versie 23 december

Nadere informatie

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel Gemeente Gennep augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel dossier : AD1980-110-102 registratienummer : MO-MA201301 versie : 1 classificatie

Nadere informatie