Toelichting op vragen over het MER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op vragen over het MER"

Transcriptie

1 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1 november zijn vragen gesteld over de inhoud van het MER en de onderliggende deelrapporten. In de voorliggende notitie worden twee vragen beantwoord die betrekking hebben op de verkeersrapporten. De vragen zijn: 1. Verandert de conclusie van het MER wanneer in de N410-varianten wordt uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik? 2. Waarom is de Rijsbruggerweg variant beter voor de verkeerssituatie in het studiegebied dan de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant? Hierna zijn de antwoorden beschreven. 2 Verandert de conclusie van het MER wanneer in de N410-varianten wordt uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik? In de variant N410-bestaande N229 en N410-omgelegde N229 is in de m.e.r.-studie niet uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik. Het kruispunt N410 - N229 is als onderdeel van de route wel opgewaardeerd. In de studie eindbeelden is voor deze beide varianten wel uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting Bunnik. In alle MER-tracévarianten zijn geen spitsafsluitingen in de Achterdijk opgenomen. Vanaf die varianten is er geen uitwisseling van verkeer mogelijk met de Achterdijk. Deze spitsmaatregelen maken deel uit van het aanvullend maatregelenpakket in de Nulplusvariant en van de eindbeelden A12 SALTO. Het afsluiten van de Achterdijk zal er voor zorgen dat het verkeer verdreven wordt naar de bestaande aansluiting A12 - N229.

2 Pagina 2 De onderzochte N410 varianten in het MER hebben tot gevolg dat het verkeer op de nieuw te realiseren N410 parallel aan de bestaande weg (verder genoemd nieuwe N410) toeneemt (van circa mvt/etm naar mvt/etm). De toename is voornamelijk afkomstig van andere routes uit het buitengebied (Achterdijk 500 mvt/etm, Oostro(u)msdijkje mvt/etm) en voor een deel van verkeer uit het oostelijk deel van Houten (afname De Staart en de Utrechtseweg in totaal mvt/etm). Voor de beantwoording van de vraag is de variant N410 bestaande N229 met een opgewaardeerde aansluiting Bunnik doorgerekend met het verkeersmodel. De variant is omwille van de tijd alleen statisch doorgerekend. Het vervolgens dynamisch doorrekenen van de variant is alleen zinvol wanneer de verkeersstromen in de statische berekening van het verkeersmodel grote verschillen laten zien. Voor de duidelijkheid, in fase 2 van het MER zijn alle varianten eerst statisch doorgerekend voor het bepalen van de verkeersstromen en vervolgens dynamisch voor het bepalen van de reistijden, vertragingen en filelengtes. In de dynamische toedeling veranderen de routes van het verkeer niet meer. In de praktijk veranderen de routes continu omdat het ontwijken van bijvoorbeeld een file er voor zorgt dat de file korter wordt, maar dat elders een file ontstaat. Een dergelijke fluctuatie in het verkeersbeeld is met de huidige techniek van de verkeersmodellen nog niet te simuleren. In de berekeningen met het verkeersmodel wordt daarom uitgegaan van de statische toedeling die op basis van meerdere (circa 15) iteraties tot stand is gekomen. In dit proces houdt het verkeer wel rekening met minder of meer capaciteit op het netwerk. Een vergelijking van de MER-varianten is op basis van de statische modelresultaten daarom goed mogelijk. In de variant met een opgewaardeerde aansluiting is uitgegaan van een aansluitingsvorm waarbij er door het verkeer geen vertragingen worden ondervonden. Voor het beantwoorden van de vraag is een vergelijking gemaakt tussen de variant N410- bestaande N229 met en zonder opwaardering van de aansluiting Bunnik in In tabel 1.2 zijn voor de variant N410-bestaande N229 met en zonder een opgewaardeerde aansluiting de absolute aantallen (afgerond op honderdtallen) en de procentuele verschillen weergegeven. De verkeersintensiteit is gepresenteerd in motorvoertuigen per etmaal.

3 Pagina 3 N410-bestaande N229 zonder opgewaardeerde aansluiting Bunnik N410-bestaande N229 met opgewaardeerde aansluiting Bunnik verschil % naam autonome situatie A27 ten noorden van de N % A12 Lunetten Achterdijk % A12 ten oosten van Bunnik % Utrechtseweg (N409) ten oosten van de A % De Staart % N229 ten zuiden van de aansluiting Bunnik % N229 nabij Odijk % N229 nabij Werkhoven % Oostro(u)msdijkje % Achterdijk % Koningslaan % Koelaan % Odijkerweg % N410 *8.600 ** ** % * waarde op de bestaande N410 ** verkeersintensiteit op de nieuwe N410 parallel aan de huidige N410 Tabel 1.2: Verkeersintensiteiten mvt/etm in de variant N410-bestaande N229 met en zonder opgewaardeerde aansluiting Bunnik Effecten op de verkeersafwikkeling Uit de vergelijking van de varianten blijkt dat een opwaardering van de aansluiting Bunnik niet leidt tot een substantieel verschil op de rijkswegen, op de ontsluitingswegen van Houten (De Staart en de Utrechtseweg) en op de Rondweg van Houten inclusief De Koppeling. Substantiële verschillen ontstaan op de nieuwe N410 en de N229 tussen de N410 en de aansluiting. De toename ontstaat doordat de aansluiting meer verkeer kan verwerken en doordat bepaalde routes (blijkens het verkeersmodel) aantrekkelijker worden. Er worden hierdoor andere routekeuzes gemaakt. Ten zuiden van de A12 heeft dit vooral betrekking op de bestaande sluiproutes door het buitengebied van Bunnik en Houten (de Achterdijk, het Oostro(u)msdijkje) en door de kern van Odijk (de Singels en de Odijkerweg). Op deze wegvakken neemt het verkeer af. Ten noorden van de A12 zijn de veranderingen beperkt. Op de Koelaan bedraagt de toename 1% van de etmaalintensiteit en 0% op de Koningslaan. Het opwaarderen van de aansluiting zorgt er dus niet voor dat er meer verkeer door de kern gaat rijden. Effecten op de reistijd In het MER is de reistijd onderzocht van Houten via de N410 naar Utrecht en van Wijk bij Duurstede over de N229 en de A12 naar Utrecht. Het verkeer ondervindt op beide routes vertraging als gevolg van de bestaande aansluiting op de A12. Met de nieuwe aansluiting mag worden aangenomen dat de reistijden beperkt zullen verbeteren. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de verkeersafwikkeling op de aansluiting mede afhankelijk is van de doorstroming op de A12. In de N410 varianten zal in de ochtendspits een file staan op de A12 richting Utrecht. Zolang deze file niet of deels wordt opgelost zal de reistijdwinst voor het verkeer op de onderzochte

4 Pagina 4 routes in het MER beperkt blijven. Darnaast blijven de knelpunten op het wegennet van Houten en andere delen van de routes bestaan. Doordat op het weggennet van Houten verwaarloosbare verschillen bestaan tussen de varianten zullen ook de reistijden op de routes in westelijke richting over De Staart bij het opwaarderen van de aansluiting niet wijzigen. In de variant met een opgewaardeerde aansluiting zal de beoordeling voor het hoofdwegennet, het onderliggende wegennet en de reistijden niet veranderen ten opzichte van de beoordeling van de N410 varianten in het MER. Effecten in het buitengebied De effecten voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het buitengebied zijn bepaald voor de bestaande wegen, zoals de Achterdijk, N410, Rijsbruggerweg en het Oostro(u)msdijkje. Op deze wegen rijdt in de autonome situatie in relatie tot de breedte van de wegen te veel verkeer, waardoor de wegen onveilig worden. Bepaald is in welke mate het verkeer op de relatief onveilige bestaande wegen afneemt. Door de realisatie van nieuwe wegen in het buitengebied (Rijsbruggerwegtracé of de nieuwe N410 parallel aan de bestaande N410) verplaatst het verkeer zich naar de relatief veiliger nieuwe wegen of rijdt niet meer door het buitengebied. In beide gevallen heeft dit een positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de bestaande wegen. De nieuwe wegen worden hierin niet meegenomen aangezien de wegen verkeersveilig worden aangelegd. Voor de beoordeling van de varianten is vervolgens onderzocht of de afname op de bestaande wegen in het buitengebied overeenkomen met de gestelde streefwaarde. Als blijkt dat de streefwaarde overschreden wordt, zijn aanvullende maatregelen nodig. Het opwaarderen van de aansluiting Bunnik zorgt ervoor dat het verkeer op de bestaande wegen in het buitengebied van Bunnik en Houten afneemt. De afname op de Achterdijk en het Oostro(u)msdijkje is echter niet groot genoeg om te voldoen aan de gestelde streefwaarden in het MER. De waardering licht positief is daarom ook in deze variant van toepassing. Effecten in de kern van Bunnik en Odijk Op de Odijkerweg neemt het verkeer af met circa mvt/etm. De afname is slechts beperkt en wordt door de bewoners niet als een waarneembare afname ervaren. Op de Koelaan in Bunnik ontstaan geen verschillen. De waardering neutraal is daarom ook in deze variant van toepassing. Resumé Geconcludeerd kan worden dat het opwaarderen van de aansluiting Bunnik in de variant N410-bestaande N229 niet zal leiden tot andere conclusies in het MER. De veranderingen op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet op de verkeersafwikkeling en in het buitengebied en binnen de kernen zijn hiervoor niet groot genoeg.

5 Pagina 5 3 Waarom is de Rijsbruggerweg variant verkeerskundig beter voor de situatie in het studiegebied dan de Meerpaal/Nieuwe brug variant? De belangrijkste redenen waarom voor de ontsluiting van Houten de Rijsbruggerweg variant verkeerskundig beter functioneert dan de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug zijn: 1. De vertragingen op de Rondweg van Houten worden opgelost. 2. De reistijden vanuit Houten in meerdere richtingen verbeteren. 3. In de Rijsbruggerweg variant rijdt minder verkeer over de bestaande wegen in het buitengebied van Bunnik. Daarnaast biedt deze variant de mogelijkheid om in het eindbeeld een nieuwe oost-westverbinding te realiseren en verkeersbeperkende maatregelen op de Achterdijk te treffen, waardoor de verkeersdruk op de wegen in het buitengebied beperkt worden tot de gewenste streefwaarden. Hierna wordt per onderdeel ingegaan op de effecten. 3.1 Vertraging op de Rondweg van Houten In figuur 3.1 (overeenkomstig figuur 3.3 uit Deelonderzoek 2 Verkeer) zijn de vertragingen op het onderliggende wegennet in de autonome situatie (links), de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant (midden) en de Rijsbruggerweg variant (rechts) opgenomen. In oranje is aangegeven waar filevorming wordt verwacht. De verschillen tussen de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug en de Rijsbruggerweg variant worden zichtbaar op De Staart (binnen de rode en groene cirkel). In de variant Meerpaal/Nieuwe brug is de file enigszins langer dan in de autonome situatie. In de Rijsbruggerweg variant is de file aanmerkelijk korter geworden. De file in de Rijsbruggerweg variant slaat niet terug tot op de Rondweg van Houten, waardoor het Houtense verkeerssysteem kan blijven functioneren. Dit is een belangrijk positief effect.

6 Pagina 6 Figuur 3.1: File op het onderliggende wegennet in de ochtendspits voor de autonome situatie (links), de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug (midden) en de Rijsbruggerweg variant (rechts) Dat de file in de variant Meerpaal/Nieuwe brug enigszins langer wordt ligt, gezien de afname van de verkeersintensiteit op De Staart ten opzichte van de autonome situatie (afname van mvt/etm), niet in de verwachting. Toch ontstaat op basis van de uitkomsten van het dynamische model het beeld als geschetst in figuur 3.1. De verklaring voor de beperkte toename van de file op De Staart in deze variant is dat de nieuwe Meerpaalweg verbinding alleen een oplossing is voor het verkeer tussen Houten en Nieuwegein en Houten en de A27 in zuidelijke richting. Dit blijkt uit het feit dat de afname van het verkeer ten noorden van de aansluiting Houten (wegvak 2) en ten zuiden van de aansluiting Het Klooster (wegvak 3b) niet substantieel verschilt ten opzichte van de autonome situatie. In tabel 3.1 zijn deze verschillen op de wegvakken van de A27 tussen de autonome situatie (2015) en de Meerpaal/Nieuwe brug variant weergegeven. Voor de volledigheid zijn ook de cijfers voor de Rijsbruggerweg variant en de verschillen op de A12 opgenomen. autonome Meerpaalweg/ Rijsbruggerweg nr. wegvak situatie Nieuwe brug variant variant 1 A27 ten noorden van de N A27 N409 - De Staart A27 De Staart - Nieuwegein b A27 ten zuiden van aansluiting Nieuwegein A12 Lunetten - Bunnik A12 ten oosten van Bunnik Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten (mvt/etm) op de relevante wegvakken op de rijkswegen (overeenkomstig tabel 3.2 uit Deelonderzoek 2 Verkeer) Het verkeer van en naar Houten is voor 80% georiënteerd in noordwestelijke richting (A12 West, Utrecht West). De Meerpaalweg/Nieuwe brug variant biedt geen oplossing voor het verkeer op De Staart naar Utrecht. Dit verkeer kan niet in noordelijke richting de A27 oprijden richting Utrecht doordat op de A27 voor knooppunt Lunetten een file staat. Dat de file op De Staart en de Rondweg van Houten uiteindelijk iets langer wordt ten opzichte van de autonome situatie heeft tevens te maken met de verandering van de verkeersstromen op het Houtense wegennet door de realisatie van de

7 Pagina 7 Meerpaalwegverbinding. Op de Rondweg van Houten tussen De Staart en De Koppeling treedt hierdoor filevorming op, waardoor ten opzichte van de autonome situatie de totale file op de Rondweg en De Staart beperkt langer wordt. 3.2 De reistijden vanuit Houten in meerdere richtingen verbeteren In het MER zijn de reistijden vanuit Houten in verschillende richtingen berekend. In tabel 3.2 zijn de resultaten voor de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug en de Rijsbruggerweg variant opgenomen. Meerpaalweg/ Nieuwe brug variant Rijsbruggerweg variant route autonome situatie 1 Houten - De Staart - Utrecht Houten - N410 - Utrecht Houten - Nieuwegein N229 - A12 - Utrecht Tabel 3.2: Resultaten reistijd per variant in de ochtendspits in minuten (overeenkom stig tabel 3.6 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer) Uit de tabel blijkt dat in de variant Meerpaalweg/Nieuwe brug de reistijd op de relatie tussen Houten en Nieuwegein met circa 10 minuten verbetert. Op de andere richtingen treedt er geen verbetering op. In de Rijsbruggerweg variant is verbetering van de reistijd 3 tot 6 minuten in verschillende richtingen. Meer richtingen en verkeersdeelnemers hebben daarom profijt van de reistijdverbetering. Dit heeft tot resultaat dat de variant Rijsbruggerweg hierop beter wordt beoordeeld. Reistijden Bunnik In het MER is de reistijd niet berekend voor het verkeer vanuit Bunnik richting Utrecht over de A12. De reistijd is voor het verkeer uit Bunnik vooral afhankelijk van de vertraging die optreedt op de A12. In de varianten met een nieuwe aansluiting op de A12 (Rijsbruggerweg variant, Raaphof oost en Raaphof west) neemt de vertraging op de A12 toe, waardoor de files langer worden (zie figuur 3.2 de rode cirkels). De file begint dan bij de aansluiting Driebergen/Zeist en eindigt voor het knooppunt Lunetten. Voor het verkeer uit Bunnik levert dit geen extra reistijd op. De file staat er in de autonome situatie al, maar ook in de varianten.

8 Pagina 8 Voor het verkeer vanuit het oosten naar Utrecht (bijvoorbeeld Veenendaal en Arnhem) zal de vertraging in de varianten met een nieuwe aansluiting op de A12 (de varianten Rijsbruggerweg, Raaphof oost en Raaphof west) groter worden. Dit is echter meegewogen in de waardering van de effecten op het hoofdwegennet in de vorm van de voertuigverliesuren. Figuur 3.2: File op het hoofdwegennet in de ochtendspits (overeenkomstig figuur 3.2 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer). Effecten op de Rijkswegen A27 en A12 De variant Meerpaalweg/Nieuwe brug levert een minder slechte prestatie als het gaat om de rijkswegen. In beide spitsen nemen de voertuigverliesuren op het hoofdwegennet toe. In de Rijsbruggerweg variant neemt het aantal voertuigverliesuren in de ochtendspits aanmerkelijk toe op de A12 voor knooppunt Lunetten, maar ontstaat een afname in de avondspits. Per saldo leidt de Rijsbruggerweg variant ertoe dat het aantal voertuigverliesuren over de twee spitsperioden meer toeneemt dan in de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant. Opgemerkt moet worden dat uit onderzoek van Rijkswaterstaat in het kader van de netwerkanalyse/pakketstudie Ring Utrecht blijkt dat op langere termijn en wanneer de totale ring van Utrecht in ogenschouw wordt genomen, een variant met een aansluiting op de A12 een betere netwerkprestatie levert dan een variant waarbij wordt aangesloten op de A27. Dit laatste betreft een toevoeging, maar is niet meegewogen in de waardering van de varianten in het MER. In het MER worden alleen de maatregelen die deel uit maken van het initiatief mee gewogen. De re-

9 Pagina 9 sultaten van de studie van Rijkswaterstaat hebben betrekking op een groter studiegebied (de hele Ring van Utrecht) en gelden voor een verder weg gelegen toekomstjaar. 3.3 De Rijsbruggerweg variant geeft op termijn minder overbelasting van de wegen in het buitengebied In de Rijsbruggerweg variant rijdt minder verkeer over de bestaande wegen door het buitengebied van Bunnik en Houten. Daarnaast biedt deze variant de mogelijkheid om met de realisatie van een nieuwe oost-westverbinding, verkeersbeperkende maatregelen op de Achterdijk en de aanleg van een fietspad langs het Oostro(u)msdijkje de verkeersdruk in het buitengebied te beperken tot de gewenste streefwaarden. De variant Meerpaal/Nieuwe brug doet niets voor het buitengebied van Bunnik en Houten. In tabel 3.3 (tabel 3.8 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer) is gepresenteerd hoeveel verkeer gebruik maakt van het buitengebied van Bunnik en Houten in de autonome situatie, de Rijsbruggerweg variant en de Meerpaalweg/Nieuwe brug variant. Ten opzichte van de autonome situatie neemt in de Rijsbruggerweg variant het aantal voertuigbewegingen op de bestaande wegen door het buitengebied af. In de variant Meerpaalweg/ Nieuw brug wordt juist verkeer aangetrokken (verkeer tussen Wijk bij Duurstede en de A27 over het Oostro(u)msdijkje). aantal voertuigkilometers geïndexeerd autonome situatie Meerpaalweg/Nieuwe brug Rijsbruggerweg Tabel 3.3: Aantal voertuigkilometers op bestaande wegen in het buitengebied (overeenkomstig tabel 3.8 uit het Deelonderzoek 2 Verkeer) In het MER zijn beide varianten neutraal beoordeeld, omdat de streefwaarden op de bestaande wegen met betrekking tot de verkeersveiligheid in het buitengebied niet worden gehaald. Dit wordt pas geëffectueerd als aanvullende maatregelen in de vorm van spitsafsluitingen en het verbeteren van de route van Houten naar het oosten uitgevoerd zijn. Deze maatregelen op zich zijn geen onderdeel van het MER. Zij vormen wel een onderdeel van het totaal pakket van oplossingen. Een aanvullende studie is/wordt gestart (zie bestuursovereenkomst).

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Datum 10 oktober 2007 Kenmerk TMU054/Brg/0710 Eerste versie 31 juli 2007 Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Datum 10 oktober 2007 Kenmerk BRU118/Jgi/1284 Eerste versie 20 augustus 2007 Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Samenvatting MER A12 SALTO

Samenvatting MER A12 SALTO Samenvatting MER A12 SALTO 12 oktober 2007 Samenvatting MER A12 SALTO Ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming door de gemeenteraden van Bunnik en Houten Verantwoording Titel Samenvatting MER A12

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Samenvatting MER A12 SALTO

Samenvatting MER A12 SALTO Samenvatting MER A12 SALTO 12 oktober 2007 Samenvatting MER A12 SALTO Verantwoording Titel Samenvatting MER A12 SALTO Opdrachtgever Bestuur Regio Utrecht (BRU) Projectleider Esther van Rosmalen Auteur(s)

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Notitie: Bespreekpunten met de Statenfracties van Provinciale Staten Onderwerp: Inpassingsplan Houten A12 (RBW)

Notitie: Bespreekpunten met de Statenfracties van Provinciale Staten Onderwerp: Inpassingsplan Houten A12 (RBW) Notitie: Bespreekpunten met de Statenfracties van Provinciale Staten Onderwerp: Inpassingsplan Houten A12 (RBW) Algemeen Wie zijn wij: De samenwerkende wijkverenigingen van Bunnik. Wij maken ons zorgen

Nadere informatie

Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO

Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO Beantwoording argumenten gemeenteraad van Bunnik m.b.t. niet aanvaarden MER A12 SALTO Bij brief van 3 december 2007 (kenmerk GB-2007.6203/le) heeft de gemeenteraad van Bunnik aan het Bestuur Regio Utrecht

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Nader verkeerskundig onderzoek in het kader van de besluitvorming voor de richtlijnen van het MER

Nader verkeerskundig onderzoek in het kader van de besluitvorming voor de richtlijnen van het MER A12 SALTO Nader verkeerskundig onderzoek in het kader van de besluitvorming voor de richtlijnen van het MER Definitief Bestuur Regio Utrecht dhr. R. van der Veen / Mevr. R. Driessen Postbus 14107 3508

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

wtauw I f'.!j2 -" çt l' " ~~~~~ lr~!vs~!:eng Ol', ..( Datum 17 december 2007 Kenmerk TM054!Brg/0731 Bestuur Regio utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO

wtauw I f'.!j2 - çt l'  ~~~~~ lr~!vs~!:eng Ol', ..( Datum 17 december 2007 Kenmerk TM054!Brg/0731 Bestuur Regio utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO wtauw ;". Ol', I~' I f'.!j2 -" çt l'..( " ~~~~~ lr~!vs~!:eng Bestuur Regio utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO Datum 17 december 2007 Kenmerk TM054!Brg/0731 Eerste versie Erratum I bij de Samenvatting en

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

SAMENWERKEN IS SAMEN WERKEN

SAMENWERKEN IS SAMEN WERKEN Bijlage bij nr. 2005-197 A12 SALTO SAMENWERKEN IS SAMEN WERKEN OP WEG NAAR EEN TIJDIGE UITVOERING NOVEMBER 2005 Rijkswaterstaat Utrecht Provincie Utrecht Bestuur Regio Utrecht Gemeente Bunnik Gemeente

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd;

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd; Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Groen van Prinsterersingel 43b 2805 TD Gouda Memo e info@arane.nl t 0182 555 030 Van: Aan: Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Gemeente Utrecht Datum: 6 april 2017

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Datum 6 november 29 ESD131/Bsm/1362

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

STUDIE BEREIKBAARHEID EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN BUNNIK HOUTEN

STUDIE BEREIKBAARHEID EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN BUNNIK HOUTEN EINDRAPPORT STUDIE BEREIKBAARHEID EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN BUNNIK HOUTEN Publicatiedatum 9 juli 2013 Status Openbaar Referentienummer 80E69194 Aanleiding en opgave Medio 2012 wordt door de gemeentes

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

EINDCONCEPT BESTUURSOVEREENKOMST

EINDCONCEPT BESTUURSOVEREENKOMST versie TMOP 10a A12 SALTO EINDCONCEPT BESTUURSOVEREENKOMST DOORKIJKEN EN UITVOEREN OKTOBER 2007 Rijkswaterstaat Utrecht Provincie Utrecht Bestuur Regio Utrecht Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Resultaten simulatiestudie busbaan in zuidligging 2 x 1 2 x 1,5 BC 4490-101-100 21-10-13 1 Inhoudsopgave Doel Uitgangspunten Wijze van beoordeling verkeersafwikkeling Knoppen

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Verkeerseffecten structuurvarianten

Verkeerseffecten structuurvarianten Rembrandtlaan Veghel 1 Verkeerseffecten structuurvarianten Eerst een stapje terug hoe ziet de (verkeer)structuur van Veghel eruit? Figuur: Ontwikkelingen Veghel Figuur: Wegencategorisering Veghel De A50

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

A12 SALTO PLAN VAN AANPAK EINDBEELD SITUATIE 2020 REALISEREN NA INTEGREREN

A12 SALTO PLAN VAN AANPAK EINDBEELD SITUATIE 2020 REALISEREN NA INTEGREREN A12 SALTO PLAN VAN AANPAK EINDBEELD SITUATIE 2020 REALISEREN NA INTEGREREN SEPTEMBER 2006 Rijkswaterstaat Utrecht Provincie Utrecht Bestuur Regio Utrecht Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Nieuwegein

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking 1 Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking Memo betreft Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking revisie 01 memonr. 2010.24 aan Peter Hopman Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Door: Rik Froma, onderzoeker verkeer en vervoer bij cluster ruimtelijke ontwikkeling Datum: 29 april 2014 0 Inhoudsopgave GEBRUIKT

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved Probleemanalyse in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg Willem Homan Maart 2016 2016 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Inhoud Ruimtelijk-economische context Bereikbaarheid Leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Datum 28 mei 2009 ESD127/Bsm/1346 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer

Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer Trajectnota/MER Stap 2 A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer TN/MER A4 Delft-Schiedam Deelrapport Verkeer MER Stap 2 April 2009 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Rijkswaterstaat Zuid-Holland Titel rapport

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting

Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting Verkeersanalyse PHS Boxtel 2012 Samenvatting 0. Aanleiding In juni 2010 heeft het kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). PHS gaat uit van een intensivering van

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014 VERKEERSONDERZOEK Op Gen Hek, Voerendaal Datum : 6 augustus 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Verkeersonderzoek bestemmingsplan Goorseweg e.o. - Rapportage verkeersaspecten - Gemeente Lochem

Verkeersonderzoek bestemmingsplan Goorseweg e.o. - Rapportage verkeersaspecten - Gemeente Lochem Verkeersonderzoek bestemmingsplan Goorseweg e.o. - Rapportage verkeersaspecten - Projectomschrijving Verkeersonderzoek bestemmingsplan Goorseweg e.o. Opdrachtgever Projectnummer BT-LCH-11-009 Datum 20

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA Steller Machiel Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0611211325

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West 2012i01212 Lars Nederlof/ Roland de Groot 12 april 2012, bijgewerkt op 23 juli 2012 Postregistratienummer: Auteurs: Datum: Op 30 maart

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Inspraakreactie gemeentelijk verkeersplan Slimme Routes, Slim regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB)

Inspraakreactie gemeentelijk verkeersplan Slimme Routes, Slim regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) Gemeente Utrecht Afdeling Realisatie Mobiliteit Antwoordnummer 3376 3500 VP Utrecht Maarssen, 2 januari 2016 Betreft: Uw referentie: Inspraakreactie gemeentelijk verkeersplan Slimme Routes, Slim regelen,

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Deelrapport TN/MER Verkeer

Deelrapport TN/MER Verkeer Deelrapport TN/MER Verkeer Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Projectbureau ViA 15 juli 2011 Deelrapport TN/MER Verkeer Betere bereikbaarheid door een robuust

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen

Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen Studierapport Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie