Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting"

Transcriptie

1 Verkeersanalyse PHS Boxtel 2012 Samenvatting

2 0. Aanleiding In juni 2010 heeft het kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). PHS gaat uit van een intensivering van het personenvervoer (elke 10 minuten een intercity) en van herroutering van goederenvervoer. Voor Boxtel resulteert PHS in een toename van het aantal intercity s en goederentreinen op de lijn Den Bosch Eindhoven. Door Goudappell Coffeng is in 2012 een verkeersanalyse uitgevoerd. In deze notitie is de informatie uit deze verkeersanalyse samengevat, het betreft: 1. Gehanteerde verkeersmodel 2. Uitgangspunten verkeersveiligheid 3. Uitgangspunten verkeersafwikkeling 4. Probleemanalyse huidige situatie (basisjaar 2007) 5. Probleemanalyse autonome situatie (2020, inclusief autonome groei) 6. Probleemanalyse toekomstige situatie met PHS 7. Visie gemeente Boxtel op hoofdstructuur Conclusie 1. Gehanteerde verkeersmodel Voor de analyse is gebruik gemaakt van het regionale verkeersmodel van de GGAregio s-hertogenbosch. Voor de verkeersberekeningen is als basisjaar 2007 gebruikt en prognosejaar Het betreft een multimodaal model (auto, openbaar vervoer, fiets) voor de etmaalperiode waarbij voor het autoverkeer ook spitsperioden zijn gemodelleerd. In de spitsperioden is rekening gehouden met optredende congestie op zowel wegvak- als kruispuntniveau wat zich vertaalt in alternatieve routes (zoals sluipverkeer). Voor het prognosejaar 2020 zijn enkele (lokale) wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de intensiteiten binnen de gemeente Boxtel. Het betreft de volgende wijzigingen: Opwaardering N279 naar 2x2 100 km/h Instellen vrachtverbod en 30 km/h in Kalksheuvel (het instellen van een vrachtverbod is nog geen vastgesteld beleid, maar is wel als toekomstige mogelijke maatregel in het verkeersmodel opgenomen) Overweg d Ékker als gelijkvloerse spoorkruising opgenomen Naast bovengenoemde aanpassingen in de hoofdstructuur van Boxtel en het regionale wegennet is ook rekening gehouden met aanpassingen op het bovenregionale wegennet zoals de opwaardering van de A2 naar 2x3 rijstroken met 120 km/h. Modellering ongelijkvloerse spoorkruisingen Op enkele locaties kan in verschillende oplossingsrichtingen een ongelijkvloerse spoorkruising worden gerealiseerd. In het regionale verkeersmodel geldt ter hoogte van de betreffende spoorwegovergangen geen snelheids- of capaciteitsbeperking. Indirect is het effect van een spoorwegovergang (en daarmee de mate van barrièrewerking en vertraging voor gemotoriseerd verkeer) meegenomen bij de kalibratie van het verkeersmodel op basis van tellingen bij het opstellen van het basisjaar. Maar het is dus niet direct mogelijk om het effect van ongelijkvloerse spoorkruisingen met het

3 verkeersmodel in beeld te brengen. Om hierover toch uitspraken te kunnen doen is voor de betreffende ongelijkvloerse kruisingen een reistijdverbetering in het verkeersmodel aangebracht. De aangenomen reistijdverbetering is gebaseerd op ervaringscijfers van Goudappel Coffeng en eerdere onderzoeksresultaten uitgevoerd voor spoorwegovergangen in Boxtel en Vught (onder andere ook tijdens de proef Elke Tien Minuten Een Trein in Boxtel). 2. Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid wordt voor de toekomstige situatie in beeld gebracht door een analyse uit te voeren van het toekomstige gebruik en de gewenste functie volgens de wegencategorisering 2020 uit het GVVP Boxtel In het vigerende GVVP Boxtel zijn voorkeursintensiteiten per wegtype opgenomen. Deze sluiten aan op richtlijnen van het CROW en ervaringscijfers van Goudappel Coffeng. Figuur 2.1: Wegencategorisering 2020 (GVVP Boxtel ) binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom wegtype maximumsnelheid intensiteit (i) (mvt/etm) gebiedsontsluitingsweg 50 km/h i > wijktoegangsweg 50 km/h i < erftoegangsweg 30 km/h i < (woonstraat) gebiedsontsluitingsweg 80 km/h i > erftoegangsweg 60 km/h i < Tabel 2.1: Intensiteiten per wegtype Als de intensiteit hoger is dan volgens de wegfunctie gewenst is, dan is volgens de Duurzaam Veilig-richtlijnen sprake van een verkeersveiligheidsknelpunt.

4 3. Verkeersafwikkeling Voor de analyse van verkeersafwikkeling / bereikbaarheid is gebruik gemaakt van het GGA verkeersmodel van de regio s-hertogenbosch. De bereikbaarheid is in beeld gebracht door een kwantitatieve analyse van de wegvakbelasting. De potentiële verkeersknelpunten op wegvakniveau, de oorzaken en gevoeligheden zijn in beeld gebracht met het statisch verkeersmodel. De bereikbaarheid per auto is beoordeeld aan de hand van de mate van doorstroming op de (hoofd)wegenstructuur. Voor de kwaliteit van doorstroming zijn de volgende grenswaarden gehanteerd: I/C-verhouding < 80: vlotte doorstroming I/C- verhouding : matige tot slechte doorstroming I/C- verhouding > 100: zeer slechte doorstroming 4. Probleemanalyse huidige situatie (2007) De huidige situatie omvat de modelsituatie Het regionale verkeersmodel beschikt over een basisjaar waarin de intensiteiten zijn gekalibreerd op verkeerstellingen van Ook ten aanzien van inwonersaantallen en arbeidsplaatsen is hierbij uitgegaan van het jaar In figuur 4.1 zijn de verkeersstromen voor de huidige situatie in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn de belangrijkste wegen voor de gemeente Boxtel af te leiden. Figuur 4.1: Intensiteiten basisjaar 2007

5 Verkeersafwikkeling In deze studie geldt dat op wegvakken waar de verhouding tussen de intensiteit en capaciteit (I/C-verhouding) tijdens het drukste uur hoger is dan 80%, sprake is van een afwikkelingsknelpunt. Op deze wegvakken is sprake van een verhoogde kans op congestie. Figuur 4.2: I/C-verhoudingen wegvakken basisjaar 2007 voor de ochtendspits (links) en avondspits (rechts). In de huidige situatie is op enkele wegen sprake van mogelijke afwikkelingsknelpunten. Op de Monseigneur Wilmerstraat en Vicaris van Alphenlaan ontstaat in de avondspits een I/C-verhouding hoger dan 0,80. Er is hierdoor sprake van een matige tot slechte verkeersafwikkeling. Ditzelfde geldt voor beide spitsperioden voor de rijksweg A2. Verder geldt dat ter hoogte van de spoorwegovergang Tongersestraat sprake is van afwikkelingsknelpunten in de spitsperioden. Dit is gebleken uit een verkennende studie uit 2009 naar de gevolgen van PHS voor de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat. Hiervoor is een meting uitgevoerd naar de dichtligtijden op woensdag 9 september Figuur 4.3: Wachtrijlengte in ochtend- en avondspits in de huidige situatie (2009) Op basis van deze informatie heeft Goudappel Coffeng in 2009 een modelanalyse uitgevoerd. Met behulp van het regionale verkeersmodel en een microsimulatie zijn de gemiddelde wachtrijlengtes in beeld gebracht voor de huidige situatie (2009). In 2009 was sprake van een gemiddelde wachtrij van circa 100 meter aan de noordzij-

6 de van het spoor (Tongersestraat) in de ochtendspits en 40 meter in de avondspits. Aan de zuidkant van het spoor is de gemiddelde wachtrij in de ochtendspits circa 50 meter op zowel de Van Salmstraat als de Kapelweg. In de avondspits is dit respectievelijk circa 150 meter (circa 24 personenauto s) en 130 meter (circa 21 personenauto s). Zie ook figuur 4.3. Verkeersveiligheid Uit de toetsing van functie en gebruik blijkt dat op de volgende wegen sprake is van verkeersveiligheidsknelpunten. Op deze wegen is sprake van een hoger gebruik dan passend bij de functie (zie ook figuur 4.4): Wijktoegangswegen: - M. Wilmerstraat / V. van Alphenlaan (circa mvt/etm) - Brederodeweg (circa mvt/etm) GVVP: zo lang er geen parallelweg westelijk aan de A2 gerealiseerd is, heeft de Brederodeweg de functie als gebiedsontsluitingsweg Woonstraten: - Baanderherenweg (circa mvt/etm) - Parallelweg Noord Parallelweg Zuid (circa mvt/etm) - Kapelweg (Kalksheuvel) Figuur 4.4: Verkeersveiligheidsknelpunten op basis van toetsing functie en gebruik basisjaar 2007.

7 5. Probleemanalyse autonome situatie (2020) De autonome situatie 2020 gaat uit van het prognosejaar 2020 in het regionale verkeersmodel. Hierbij is rekening gehouden met de autonome groei van autobezit en gebruik inclusief de vastgestelde ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in de regio en Boxtel in het bijzonder. Hierbij is rekening gehouden met onder andere de volgende ontwikkelingen: Opwaardering N279 naar 2x2 100 km/h Opwaardering A2 naar 2x3 120 km/h Instellen vrachtverbod en 30 km/h in Kalksheuvel (het instellen van een vrachtverbod is nog geen vastgesteld beleid, maar is wel als toekomstige mogelijke maatregel in het verkeersmodel opgenomen) Overweg d Ékker als gelijkvloerse spoorkruising opgenomen Keulsebaan binnen de kom is 2x1 met 50 km/h, buiten de kom 2x1 met 80 km/h, van A2 tot de huidige komgrens ter hoogte van het spoor Kapelweg buiten de bebouwde kom 60 km/h Verkeersstromen In figuur 5.1 zijn de verkeersstromen voor de autonome situatie in 2020 in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn de belangrijkste wegen voor de gemeente Boxtel af te leiden. Figuur 5.1 Intensiteiten autonome situatie 2020

8 Verschuivingen verkeer De meeste wegen in Boxtel kennen tussen 2007 en 2020 een toename van de intensiteiten. Op enkele wegen, is als gevolg van voorgenomen of reeds uitgevoerde maatregelen, sprake van een afname. Figuur 5.2: Verschil etmaalintensiteiten autonome situatie 2020 ten opzichte van Zo neemt de intensiteit op de Kapelweg ter hoogte van Kalksheuvel met circa 20% af als gevolg van het instellen van 30 km/h. Ook op de Eschebaan Leenhoflaan en Breukelsestraat is sprake van een afname. In figuur 5.2. zijn de verschuivingen van verkeer tussen de huidige en autonome situatie gevisualiseerd. Verkeersafwikkeling Figuur 5.3: I/C-verhoudingen wegvakken autonome situatie 2020 voor de ochtendspits (links) en avondspits (rechts). In de autonome situatie in 2020 is op enkele wegen sprake van mogelijke afwikkelingsknelpunten. Op de Monseigneur Wilmerstraat en Vicaris van Alphenlaan ontstaat in de avondspits een I/C-verhouding hoger dan 0,80. Ditzelfde geldt voor de

9 avondspits op de Keulsebaan tussen de Parallelweg Zuid en de aansluiting op de A2 en voor beide spitsperioden voor de rijksweg A2 (zie ook figuur 5.3). Verkeersveiligheid Uit de toetsing van functie en gebruik blijkt dat op de volgende wegen sprake is van verkeersveiligheidsknelpunten. Op deze wegen is sprake van een hoger gebruik dan passend bij de functie. Wijktoegangswegen: - M. Wilmerstraat / V. van Alphenlaan (circa mvt/etm) - Brederodeweg (circa mvt/etm) GVVP: zo lang er geen parallelweg westelijk aan de A2 gerealiseerd is, heeft de Brederodeweg de functie als gebiedsontsluitingsweg Woonstraten: - Tongersestraat Breukelsestraat Baroniestraat (circa mvt/etm) - Baanderherenweg Baandervrouwenlaan (circa mvt/etm) - Parallelweg Noord Parallelweg Zuid (circa mvt/etm) Figuur 5.4: Verkeersveiligheidsknelpunten op basis van toetsing functie en gebruik autonome situatie Probleemanalyse toekomstige situatie inclusief PHS Beschrijving Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is niet gemodelleerd in het regionale verkeersmodel van de GGA-regio s-hertogenbosch. Voor de gemeente Boxtel heeft de invoering van PHS met name consequenties voor de doorstroming en wachttijden ter hoogte van de huidige gelijkvloerse spoorwegovergangen. Om die reden is in 2009 reeds een verkennende studie uitgevoerd naar de gevolgen van PHS voor de

10 dubbele spoorwegovergang Tongersestraat. Hierbij is voor de prognose gebruik gemaakt van de personen- en goederendienstregling (voor 2020 PHS op basis van productmodel meer ). Tevens is de spoorwegovergang Tongersestraat in het onderzoek van juni 2012 met kenmerk RND062/Abf/0610, beoordeeld op bereikbaarheid. In deze studie is uitgegaan van de volgende uitgangspunten. Het aantal personentreinen zoals opgenomen in het BUP2012 en in het BUP2020-PHS, bedraagt voor de gecombineerde overweg respectievelijk 21 en 27 per uur. Het aantal goederentreinen bedraagt respectievelijk 3 en 8 per uur (tijdens het veldwerk zijn er omgerekend naar een uur 30 treinen waargenomen, waarvan 29 personentreinen en 1 goederentrein). Het aantal sluitingen gaat in de situatie ten gevolge van het BUP2020-PHS omhoog van 15 in het BUP2012 naar 18. Het gemiddelde aantal treinen per sluiting gaat in de situatie ten gevolge van het BUP2020-PHS (dus) omhoog van 1,57 in het BUP2012 naar 1,96. Het gemiddelde aantal treinen per sluiting in de huidige situatie bedraagt 2,5. Verkeerseffecten en verkeersafwikkeling Met behulp van het regionale verkeersmodel en een microsimulatie zijn de gemiddelde wachtrijlengtes in beeld gebracht voor de situatie in 2020 met PHS (studie 2009). Figuur 6.1: Wachtrijlengte in ochtend- en avondspits in 2020 met PHS. In de toekomstige situatie 2020 met PHS is sprake van een gemiddelde wachtrij van circa 150 meter (circa 24 personenauto s)aan de noordzijde van het spoor (Tongersestraat) in de ochtendspits en 120 meter (circa 18 personenauto s) in de avondspits. Aan de zuidkant van het spoor is de gemiddelde wachtrij in de ochtendspits circa 50 meter (circa 8 personenauto s) op de Kapelweg en ruim 250 meter (meer dan 40 personenauto s) op de Van Salmstraat. In de avondspits is de wachtrij op zowel de Kapelweg als de Van Salmstraat ruim 250 meter. Zie ook figuur 6.1. Ook in de beoordeling van de spoorwegovergang Tongersestraat in het onderzoek van juni 2012 met kenmerk RND062/Abf/0610, is geconstateerd dat er structurele ondercapaciteit is om het verkeer af te wikkelen (in de ochtendspits vanaf de zijde van de Van Ranststraat, in de avondspits vanaf de zijde van de Kapelweg). In relatie tot de effecten is de beoordeling helder. In de situatie BUP2020-PHS is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer slecht. Bijzonder aan de situatie is dat de situatie voor langzaam verkeer goed is. Door de vele openingen is het wel mogelijk om het aanbod van langzaam verkeer te verwerken, maar de wachtrij van gemotoriseerd verkeer krijgt geen kans om tussen de sluitingen door op te lossen, waardoor de situatie steeds slechter wordt.

11 7. Visie gemeente Boxtel op de hoofdstructuur in 2020 Beschrijving De visie van Boxtel ten aanzien van de hoofdstructuur gaat uit van de autonome situatie in 2020, zoals beschreven in paragraaf 5, waarbij de beide overwegen ter hoogte van de Tongersestraat zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verder geldt dat is uitgegaan van het Tracé A2 Ladonk (TALK). Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: Spoorovergang D'Ékker ongelijkvloers Opwaarderen Keulsebaan naar 2x2 van A2 tot De huidige komgrens ter hoogte van het spoor en rotondes daarop aangepast Oirschotseweg omgeleid Nieuwe verbinding tussen Mijlstraat en D Ékker conform studie TALK Verschuivingen verkeer Als gevolg van het afsluiten van de spoorwegovergang in combinatie met een nieuwe ontsluitingsroute TALK, ontstaat een verschuiving van verkeer. Dit resulteert in een forse afname van verkeer in het centrum en Ladonk (zie figuur 3.10). Verkeer gaat alternatieve routes zoeken om het spoor te kruisen. Zo is er een toename op de route Eindhovenseweg Keulsebaan (gebruik makend van de ongelijkvloerse spoorkruising Keulsebaan), een toename op de route Kapelweg Tongeren De Braken Ridder van Cuijkstraat (gebruik makend van de gelijkvloerse spoorkruising Leenhoflaan) en een toename op de route Mezenlaan Essche Heike (gebruik makend van de gelijkvloerse spoorkruising Essche Heike). Figuur 7.1: Verschil etmaalintensiteiten variant TALK inclusief knip Tongersestraat ten opzichte van de autonome situatie 2020.

12 Verkeersafwikkeling Als gevolg van de maatregelen in deze oplossingsrichting is sprake van een lichte verbetering van de verkeersafwikkeling op de de Monseigneur Wilmerstraat en Vicaris van Alphenlaan. Desondanks ontstaat in de avondspits een I/C-verhouding hoger dan 0,80. Ditzelfde geldt voor beide spitsperioden voor de rijksweg A2 (zie ook figuur 7.2). Figuur 7.2: I/C-verhoudingen wegvakken variant TALK inclusief knip Tongersestraat voor de ochtendspits (links) en avondspits (rechts). Door de capaciteitsvergroting op de Keulsebaan is op dit wegvak sprake van een forse verbetering van de verkeersafwikkeling. Het verkeer kan hier goed doorstromen. Verkeersveiligheid Uit de toetsing van functie en gebruik blijkt dat op de volgende wegen sprake is van verkeersveiligheidsknelpunten. Op deze wegen is sprake van een hoger gebruik dan passend bij de functie. Wijktoegangswegen: - M. Wilmerstraat / V. van Alphenlaan (circa mvt/etm) - Brederodeweg (circa mvt/etm) GVVP: zo lang er geen parallelweg westelijk aan de A2 gerealiseerd is, heeft de Brederodeweg de functie als gebiedsontsluitingsweg Woonstraten: - Baanderherenweg (circa mvt/etm) - Baandervrouwenlaan (circa mvt/etm) - Parallelweg Noord Parallelweg Zuid (circa mvt/etm)

13 Figuur 7.3: Verkeersveiligheidsknelpunten op basis van toetsing functie en gebruik variant TALK inclusief knip Tongersestraat. 8. Conclusie In de huidige situatie ontstaan volgens het statische verkeersmodel mogelijke afwikkelingsknelpunten op de Monseigneur Wilmerstraat en Vicaris van Alphenlaan en A2. Uit een aanvullende analyse blijkt dat ook ter hoogte van de spoorwegovergang Tongersestraat knelpunten op het gebied van doorstroming voordoen. De huidige intensiteiten leiden op sommige wegen tot een verkeersveiligheidsknelpunt omdat deze hoger zijn dan passend bij de huidige functie, zoals op de Monseigneur Wilmerstraat, Vicaris van Alphenlaan, Brederodeweg, Baanderherenweg, Parallelweg Noord en Zuid en Kapelweg. Tot 2020 zullen de intensiteiten op de meeste wegen in Boxtel toenemen. Hierdoor zullen bestaande afwikkelings- en verkeersveiligheidsknelpunten verergeren. Ook op de Keulsebaan ontstaat een afwikkelingsknelpunt en nieuwe verkeersveiligheidsknelpunten ontstaan op de Tongersestraat Breukelstraat Baroniestraat en Baandervrouwenlaan. Door verschillende maatregelen zijn de huidige knelpunten op de Kapelweg wel verminderd. Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) heeft met name invloed op de spoorwegovergang Tongersestraat. In de toekomstige situatie met PHS ontstaat een onacceptabele wachtrij, met name aan de zuidzijde van het spoor. Dit resulteert in een reistijdvertraging van meer dan 15 minuten.

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

De deelprojecten voor de eerste twee deelprojecten worden gecoördineerd in procedure gebracht.

De deelprojecten voor de eerste twee deelprojecten worden gecoördineerd in procedure gebracht. Concept-verkeersbesluit tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de spoorwegovergang in de Kapelweg (gedeelte tussen Kapelweg 62 en Kapelweg 67) in Boxtel. Het voorliggende

Nadere informatie

Boxtel, beelden eerste bewonersoverleg. 20 november 2012

Boxtel, beelden eerste bewonersoverleg. 20 november 2012 Boxtel, beelden eerste bewonersoverleg 20 november 2012 A. Welkomstwoord Wethouder Van der Zanden B. de voorgestelde werkwijze 19.45 wij stellen ons de volgende werkwijze voor: het benoemen van het Probleem

Nadere informatie

Verkeerseffecten structuurvarianten

Verkeerseffecten structuurvarianten Rembrandtlaan Veghel 1 Verkeerseffecten structuurvarianten Eerst een stapje terug hoe ziet de (verkeer)structuur van Veghel eruit? Figuur: Ontwikkelingen Veghel Figuur: Wegencategorisering Veghel De A50

Nadere informatie

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer Technische informatiebijeenkomst Zalmhaventoren verkeer en parkeren Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer 23-6-2016 Index Verkeersstromen en verkeersafwikkeling - Inleiding verkeersmodel

Nadere informatie

VERKEERSSTUDIE VLK BOXTEL VERKEERSSTUDIE VLK BOXTEL

VERKEERSSTUDIE VLK BOXTEL VERKEERSSTUDIE VLK BOXTEL VERKEERSSTUDIE VLK BOXTEL 18 APRIL 17 18 APRIL 17 Contactpersonen ROBERT GROENHOF adviseur / projectleider infrastructuurontwikkelingadviseu r / projectleider infrastructuurontwikkeling T +31 8846161 M

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Visie op de verkeersstructuur In relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor

Visie op de verkeersstructuur In relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor Visie op de verkeersstructuur In relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor Van : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel Aan : vaste commissie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59)

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59) Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss shertogenbosch (F59) Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief 15 september 2010 OSS123/Wrd/1957

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg

Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg Gemeente Vlaardingen juli 2009 concept Verkeersverschuivingen Alternatieven MER Marathonweg dossier : C5416-01-001 registratienummer : GS/MBi/MC/V-1117

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel

Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Technische rapportage verkeersonderzoek SLP met statisch verkeersmodel Door: Rik Froma, onderzoeker verkeer en vervoer bij cluster ruimtelijke ontwikkeling Datum: 29 april 2014 0 Inhoudsopgave GEBRUIKT

Nadere informatie

s-hertogenbosch Maasdonk - Oss

s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Onderzoek fietspotentie F59 s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Definitief Onderzoek fietspotentie F59 s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Wrd/1957 Eerste versie

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Analyse oplossingsrichtingen

Provincie Noord-Brabant. Analyse oplossingsrichtingen Provincie Noord-Brabant Analyse oplossingsrichtingen Odiliapeel Provincie Noord-Brabant Analyse oplossingsrichtingen Odiliapeel Datum 28 november 2014 Kenmerk NBA290/Wrd/004 Eerste versie 7 november 2014

Nadere informatie

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West 2012i01212 Lars Nederlof/ Roland de Groot 12 april 2012, bijgewerkt op 23 juli 2012 Postregistratienummer: Auteurs: Datum: Op 30 maart

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Rheden. VKN Dieren Definitief

Gemeente Rheden. VKN Dieren Definitief Gemeente Rheden VKN Dieren Definitief Gemeente Rheden VKN Dieren Definitief Datum 19 april 2010 Kenmerk RHD025/Mnr/0450 Eerste versie 22 december 9 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Rheden Titel

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Gemeente Waterland Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Datum 18 januari 2010 WTL019/Adr/0172 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding W3 architecten heeft voor de locatie Roomeinde 17 in Broek in Waterland

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk Verkeersonderzoek BOL.com Definitief Datum 7 november 2016 Kenmerk WWK100/WRD/ Eerste versie 9 augustus 2016

Gemeente Waalwijk Verkeersonderzoek BOL.com Definitief Datum 7 november 2016 Kenmerk WWK100/WRD/ Eerste versie 9 augustus 2016 Gemeente Waalwijk Verkeersonderzoek BOL.com Definitief Gemeente Waalwijk Verkeersonderzoek BOL.com Definitief Datum 7 november 2016 Kenmerk WWK100/WRD/0002.01 Eerste versie 9 augustus 2016 www.goudappel.nl

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Smallingerland Mobiliteitstoets nieuwe vestiging Aldi Drachten Datum:

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO Datum 17 december 2007 TMU054/Brg/0731 Kenmerk Eerste versie Erratum I bij de Samenvatting en Bestuurlijke samenvatting op pagina 36 van beide rapporten:

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Golfbaan Cromvoirt

Verkeersonderzoek Golfbaan Cromvoirt Verkeersonderzoek Golfbaan Cromvoirt Eindrapport G Verkeersonderzoek Golfbaan Cromvoirt Eindrapport Datum 3 maart 2010 Kenmerk BVL001/Kmb/0003 Eerste versie 24 februari 2010 G Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Van Der Valk Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Datum 23 september 2016 SPA004/Wrd/0004 Kenmerk

Van Der Valk Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Datum 23 september 2016 SPA004/Wrd/0004 Kenmerk Van Der Valk Definitieve rapportage Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Van Der Valk Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Datum 23 september 2016 SPA004/Wrd/0004 Kenmerk www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Besluitvormingsproces nieuwe aansluiting op N34 bij Slenerweg gestart

Besluitvormingsproces nieuwe aansluiting op N34 bij Slenerweg gestart Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Aan: Gemeente Borger-Odoorn (B. Haak), Provincie Drenthe (M. Pasjes) Van: Sjoerd Hoekstra, Gilbert Mulder Datum: 10 februari 2017 Kopie: Gemeente

Nadere informatie

Toelichting verkeersmodellen

Toelichting verkeersmodellen Toelichting verkeersmodellen Juni 2012 Carlo Bernards Toelichting verkeersmodellen 2 Vanavond een toelichting op: Waarom een verkeersmodel? Hoe werkt een verkeersmodel? Kenmerken model Noordoostcorridor

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum

Gemeente Geldrop-Mierlo. Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop Verkeerskundige effecten van de centrumontwikkelingen volgens het Masterplan Centrum Gemeente Geldrop-Mierlo Modelberekeningen centrum Geldrop

Nadere informatie

Verkeerseffecten aansluiting A9 Heiloo

Verkeerseffecten aansluiting A9 Heiloo Gemeente Heiloo Verkeerseffecten aansluiting A9 Heiloo Ruimtelijke procedures Gemeente Heiloo Verkeerseffecten aansluiting A9 Heiloo Ruimtelijke procedures Datum 27 januari 2017 Kenmerk HLO023/Ksg/0125.03

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief. Verkeersafwikkeling. aansluitingen 6 en 7 A20

Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief. Verkeersafwikkeling. aansluitingen 6 en 7 A20 Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20 Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20 Datum 6 oktober

Nadere informatie

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud

gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong Oranjewoud Memo nummer datum 14 juni 2013 aan Paul Weber Tanja Tuenter Paul Bakker Paul Pot gemeente Lelystad Havenbedrijf Amsterdam Carla Jong van Marijke Visser- Oranjewoud Poldervaart kopie Ernst Koomen Jeroen

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Stationsontwikkeling Soest Zuid

Verkeersonderzoek Stationsontwikkeling Soest Zuid Verkeersonderzoek Stationsontwikkeling Soest Zuid Technische rapportage Gemeente Soest maart 2012 Definitief Verkeersonderzoek Stationsontwikkeling Soest Zuid Technische rapportage dossier : BA25.100.100

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Datum 10 oktober 2007 Kenmerk TMU054/Brg/0710 Eerste versie 31 juli 2007 Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Werkboek Beverwijkerstraatweg

Werkboek Beverwijkerstraatweg Werkboek Beverwijkerstraatweg Raadsinformatieavond 21 mei 2015 Arjen van Essen Floris Frederix Overweg Beverwijkerstraatweg Agenda Proces Probleembeschrijving Oplossingsrichtingen Gelijkvloers gemotoriseerd

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

Verkeersanalyse. MER en PIP Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Verkeersanalyse. MER en PIP Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland MER en PIP Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland definitief revisie 06 21 september 2016 definitief revisie 5 21 september 2016 Opdrachtgever Postbus 55 8200 AB Lelystad datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Bestuur Regio Utrecht (BRU) Eindbeelden A12 SALTO Datum 10 oktober 2007 Kenmerk BRU118/Jgi/1284 Eerste versie 20 augustus 2007 Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Nut en noodzaak Westtangent Amersfoort : Joep Lax In opdracht van : SGLA/ Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt Datum : 7 mei 2015

Nut en noodzaak Westtangent Amersfoort : Joep Lax In opdracht van : SGLA/ Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt Datum : 7 mei 2015 Nut en noodzaak Westtangent Amersfoort Van : Joep Lax In opdracht van : SGLA/ Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt Datum : 7 mei 2015 1. Second opinion nut en noodzaak Westtangent De gemeente Amersfoort werkt

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Gemeenteraad 22 maart 2016

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Gemeenteraad 22 maart 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Gemeenteraad 22 maart 2016 Maatregelenpakket PHS Boxtel Agenda even opfrissen.wat hebben we in de bestuursovereenkomst vastgelegd plan van aanpak Maatregelenpakket PHS

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Resultaten simulatiestudie busbaan in zuidligging 2 x 1 2 x 1,5 BC 4490-101-100 21-10-13 1 Inhoudsopgave Doel Uitgangspunten Wijze van beoordeling verkeersafwikkeling Knoppen

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Documentnummer: Status en datum: Definitief/02 2 augustus 2016 Auteur: Ir. N. Rolink Opdrachtgever: Van Wijk Ontwikkeling Postbus 1393 3440 BJ Nieuwegein

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Uw brief van: geregistreerd onder nr.: - Doorkiesnummer/Behandeld door: 8628 / R. van 't Hof

Uw brief van: geregistreerd onder nr.: - Doorkiesnummer/Behandeld door: 8628 / R. van 't Hof Gemeente Woerden 10U.04957 P^ gemeente WOERDEN Commissie voor de milieueffectrapportage t.a.v. de heer B. Barten Postbus 2345 3500 GH Utrecht Onderwerp: MER A12BRAVO Woerden / Bodegraven 5. A~ /*»> Uw

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie