Verslag Stook je rijk Den Haag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Stook je rijk Den Haag 2014"

Transcriptie

1 Verslag Stook je rijk Den Haag 2014 Dinsdag 14 oktober 2014 Inhoud Introductie Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Sociaal energiebeleid, Suzanne Schuitemaker, adviseur bij de Woonbond Monitoring energiebesparing huursector Den Haag, Bert Bakker van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Interview met Joris Wijsmuller, wethouder Wonen en Duurzaamheid Ronde tafel met Haagse woningcorporaties Ronde tafel met Haagse huurdersorganisaties Ronde tafel met Haagse raadsleden Afsluiting Introductie Debatleider Michel Jehae heet het gezelschap van ruim 40 personen welkom in de Studio van Theater Dakota in Den Haag. Zij zijn afkomstig van woningcorporaties, huurdersorganisaties, gemeente Den Haag (B&W; gemeenteraad; ambtelijke organisatie), bedrijven, brancheorganisaties en natuur- en milieuorganisaties. Hij licht het programma toe. Er zijn eerst twee presentaties en vervolgens een interview met wethouder Wonen en Duurzaamheid Joris Wijsmuller. Daarna volgen de ronde tafels. In 2014 worden in 12 steden, in 6 provincies, ronde tafel bijeenkomsten gehouden. Op donderdag 20 november wordt een eindmanifestatie gehouden in Utrecht. Meer informatie zie: (op deze website staan alle verslagen en presentaties). Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland Michel Jehae vraagt Alex Ouwehand waarom de NMZH deze bijeenkomst organiseert. Alex Ouwehand geeft aan dat energiebesparing voor de NMZH een belangrijk onderwerp is. In de huursector moeten nog grote stappen worden gezet in de bestaande woningvoorraad. Dat is een grote uitdaging, met doelstellingen vanuit het Convenant Energiebesparing Huursector uit 2012 en het Energieakkoord uit Dit drie partijen overleg agendeert het thema energiebesparing in de huursector en draagt bij aan een verhoging van het tempo. Het tempo ligt nu te laag om de doelstellingen te halen. Soms zijn er ook conflictueuze situaties bij huurcomplexen. Dan gaat het bijvoorbeeld om achterstallig onderhoud, ook met betrekking tot energiemaatregelen. Alex Ouwehand geeft aan dat het van belang is om zo veel mogelijk de samenwerking te zoeken. Zeer 1

2 bewust heeft NMZH gekozen voor bijeenkomsten in grote steden, eerder in Leiden (26 juni) en nu in Den Haag. Vorige week donderdag 9 juli werd door het Rotterdamse Milieucentrum in Rotterdam een bijeenkomst van Stook je rijk georganiseerd. In deze steden valt nog veel aan energiebesparing in de huursector te doen. Presentatie Sociaal Energiebeleid van de Woonbond Suzanne Schuitemaker geeft aan dat de Woonbond zich meer richt op de totale woonlasten in plaats van de huren. Dit betekent dat naast huren de Woonbond ook veel aandacht besteed aan de energielasten. Zij gaat in op wat de belangrijke ontwikkelingen zijn. De woonquote dwz het deel dat huurders van hun inkomen betalen aan wonen (huur en energierekening) - is gestegen van 19% in 1980 naar 33% in De verhuurdersheffing maakt investeren voor corporaties moeilijk. Veel corporaties hebben nieuwbouw gestaakt. De nieuwe Woningwet biedt huurders meer kansen. Zij dienen een betere positie te krijgen in een driepartijenoverleg en bij prestatieafspraken. Van belang is dat prestatieafspraken meetbaar zijn. Zij geeft aan welke oplossingen er zijn om meer tempo bij de energiebesparing in de huursector te krijgen. Zie presentatie. Vragen uit de zaal: Cindy Slaghuis (St. Aardewerk) geeft aan dat haar organisatie in Dordrecht succesvol bezig is om via energiecoaches (huiskamer)gesprekken aan te gaan met bewoners. Daarbij wordt gekeken naar hun jaarrekening, energievoetafdruk en te nemen maatregelen. Zij wil dit ook in Den Haag gaan uitvoeren. De stelling dat bewoners met een kleine beurs in een woning met een slecht energielabel niet zo veel stoken als gedacht, is soms ook niet waar. Een kleine beurs en een hoge energierekening kunnen toch samengaan, vooral bij andere culturen, waardoor schuldproblemen kunnen ontstaan. Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Den Haag Bert Bakker, projectleider Stook je rijk bij de NMZH, geeft een toelichting over de energieprestaties van de Haagse corporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia in Hiervoor heeft hij de monitoringgegevens gebruikt die zijn berekend met behulp van het rekenmodel Shaere (Sociale Huursector Audit Evaluatie Resultaten Energiebesparing) van Aedes. Dit model maakt gebruik van de energielabels van de huurwoningen van een corporatie. Op basis van de verbetering van de energielabels wordt de jaarlijkse energieprestatie van de corporatie bepaald. Het energielabel wordt ook uitgedrukt in een Energie Index. Hoe lager de Energie Index hoe beter het energielabel. De daling van de Energie Index is een maat voor de verbetering van de energielabels en geeft de energiebesparing aan. Van Haag Wonen en Staedion kon de verbetering van 2012 naar 2013 worden bepaald omdat de gegevens aanwezig waren. Van Vestia niet omdat zij pas in 2013 zijn ingestapt. De verbetering van de Energie Index in de Haagse huursector (Haag Wonen en Staedion) in 2013 bedraagt gemiddeld Deze verbetering ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 0.04 in 2013 en nog iets boven het jaarlijkse gemiddelde van 0.06 dat nodig is om gemiddeld Energie Index 1.25 in 2020 (doelstelling van het Energieakkoord) te halen. De gemiddelde Energie Index van de huidige huurvoorraad van de corporaties ligt voor alle drie boven het landelijk gemiddelde van Voor Haag Wonen 1.83 en voor Staedion 1.74 (beide label 2

3 D). Voor het halen van het doel in 2020 is een extra inspanning nodig. Voor Vestia geldt dat een forse extra inspanning nodig is gezien de huidige gemiddelde Energie Index van 2.13 (label E). Bert Bakker geeft in een aantal plaatjes nader inzicht in de verdeling van de energielabels in Den Haag. Als eerste de verdeling over de woningvoorraad van de afzonderlijk corporaties, die elk jaar verbetert ten gunste van de betere energielabels. Als tweede de verdeling per bouwjaargroep, waarbij de oudste bouwjaargroepen de slechtste energielabels hebben. En als derde de verdeling over de wijken in de Den Haag. Dit kan goed worden gebruikt voor het stellen van prioriteiten door het aanpakken van de energieonzuinigste wijken. De verbetering van de Energie Index in 2013 in Den Haag is door de twee corporaties verschillend ingevuld. Haag Wonen zit met een groei van de schilisolatie van 1,8% een kwart boven het landelijk gemiddelde van 1,4 %. Staedion zit daar met een groei van 0,3% ruim onder. Staedion heeft juist sterk ingezet op de vervanging van oude cv-ketels en open verbrandingsinstallaties (gashaarden en geisers) door energiezuinige ketels. Verder geeft Bert Bakker aan dat er op dit moment geen heldere prestatieafspraken zijn. Er is ook geen stedelijk huurdersplatform meer. De nieuwe prestatieafspraken kunnen juist worden benut om tot goede doelstellingen te komen. Zie de presentatie. Als aanbevelingen geeft Bert Bakker mee: - Versnelling energiemaatregelen bestaande huurwoningen! Doelen energieakkoord in nieuwe prestatieafspraken en woonpact. - Systematische monitoring en rapportage met jaarlijkse Shaere-gegevens (jaarverslagen; gemeenteraad; driepartijenoverleg). - Gemeente en corporaties overleggen samen met huurders in driepartijenoverleg over nieuwe prestatieafspraken, woonpact en energiebesparing (woonlasten; comfort; verduurzaming). - Partijen zoeken samen naar nieuwe financieringsconstructies (landelijk, gemeentelijk, derden/esco s,..). Vragen uit de zaal: Op een vraag uit de zaal wordt nader toegelicht dat de slechtste energielabels overeenkomen met een hoge(re) Energie Index en de beste energielabels met een lage(re) Energie Index. Op de vraag over de verschillen in aantallen woningen wordt vanuit Vestia aangegeven dat een deel van de woningvoorraad (ca in aantal waarvan nieuwbouw en sloop) geen energielabel heeft omdat ze worden gesloopt/gerenoveerd of te nieuw zijn. Dit speelt ook bij Staedion. Haag Wonen geeft aan alles te melden bij Shaere. Interview met Joris Wijsmuller, wethouder wonen en duurzaamheid Michel Jehae vraagt Joris Wijsmuller naar de combinatie van wonen en duurzaamheid in zijn wethoudersportefeuille. Dat is hij nog niet bij andere wethouders tegengekomen. Wijsmuller vindt het een logische combinatie, naast zijn andere portefeuilles stadsontwikkeling en cultuur. Bij de verdeling in B&W is milieu en verkeer aan elkaar gekoppeld vanwege o.a. luchtkwaliteit. De 3

4 koppeling wonen en duurzaamheid is logisch vanwege de energiedoelen voor de woningvoorraad. Den Haag heeft betere cijfers voor de energieprestaties in 2013 dan Rotterdam (Stook je rijk, 9 oktober). De verbetering van de Energie Index van de Haagse huursector in 2013 ligt op Die van Rotterdam op De wethouder vindt dit niet belangrijk. Scherpe doelstellingen in Den Haag zijn belangrijk, om een energieneutraal Den Haag in 2040 mogelijk te maken. Den Haag scoort nu te slecht en moet daarom beter. Minimaal gemiddeld energielabel B voor de bestaande woningvoorraad in 2020 is zijn streven. Wel een pittige opgave, zo stelt hij. Hij geeft aan dat hij bezig is met de opzet van een volkshuisvestingsagenda als invulling van het woonpact voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Daarin wil hij ook het doel van minimaal energielabel B in 2020 opnemen. Huurdersorganisaties worden daarbij betrokken en een verkennend gesprek heeft al plaatsgevonden. De ervaring van de huurders en hun eigen energierekening vindt hij belangrijk. In een tweede gesprek wil hij verder de diepte in. Joris Wijsmuller heeft te maken met een ambitieuze gemeenteraad die een forse inzet vraagt op het gebied van de verduurzaming van woningen en gebouwen in Den Haag. Zowel bij energiebesparing als bij de inzet van warmtebronnen (industriële restwarmte, geothermie) via onder meer Eneco. Deze forse inzet moet worden opgenomen in een actualisatie van de energievisie van Den Haag, die nog voor het einde van het jaar gestalte moet krijgen. Wijsmuller vindt het belangrijk dat de woningcorporaties landelijke middelen aanwenden (o.a. STEP subsidieregeling van ca. 400 miljoen euro). Hij beseft dat het lastig is voor de corporaties om hun huidige streven voor 2020 (label C) te verhogen naar label B vanwege de verhuurdersheffing en de Vestia-heffing. Maar hij vindt dat alles uit de kast moet worden gehaald en dat dit ook explicieter in de nieuwe prestatieafspraken moet komen. Over de vraag wat je het eerste aanpakt geeft Joris Wijsmuller aan dat de keuze voor energieonzuinige wijken (zie presentatie NMZH) logisch is via bijvoorbeeld een wijkontwikkelingsmaatschappij en een revolverend fonds. In Zuidwest heeft Vestia dit willen oppakken, maar kwam de klad er in. Nu kan dit weer worden opgepakt via zo n ontwikkelingsmaatschappij. Wijsmuller geeft aan dat hij verder wil gaan met het ondersteunen van verduurzaming bij bewoners via bewonersinitiatieven in o.a. het project Duurzaam de wijk in en het stimuleren van de samenwerking tussen het Haags Milieucentrum en Duurzaam Den Haag. De komende maanden zijn belangrijk voor het vernieuwen van de prestatieafspraken in Haaglanden, voordat het stadsgewest wordt opgeheven per 1 januari 2015, en het actualiseren van de gemeentelijke energievisie. Ronde tafel woningcorporaties Deelnemers: Ria Koppen-Kreijne, directeur financiën van Haag Wonen Niels van Boven, programmamanager duurzaamheid van Vestia Jaap Uithof, directeur onderhoud en projecten van Staedion Doel label B niet haalbaar Alle drie de corporaties zien het doel van energielabel B in 2020 als niet haalbaar. Niels van Boven van Vestia geeft toe dat zij aan een inhaalslag bezig zijn, maar dat het beschikbare geld een groot knelpunt is om de benodigde investeringen te doen. Een probleem is dat een te hoog energielabel (A en beter) kan leiden tot een te hoge huurverhoging, waarmee de huur boven de 4

5 sociale huurgrens kan stijgen. Verder geeft Niels aan dat er grote verschillen zijn in de energierekeningen in vergelijkbare woningsituaties. Jaap Uithof van Staedion wil vooral de slechtst scorende woningen als eerste aanpakken. Staedion let daarbij ook sterk op het vervangen van slechte ketels, haarden en geisers. Niet alleen vanwege energiebesparing, maar ook vanwege gezondheid en veiligheid. Zij investeren daar nog 25 miljoen euro in. Ria Koppen-Kreyne van Haag Wonen zegt slecht scorende woningen ook te willen aanpakken, maar dat te willen koppelen aan onderhoud. Wanneer isolatie niet mogelijk is, moet slopen worden overwogen. Sommige woningen lenen zich er niet voor om goed te isoleren. Zij kiest er vooralsnog voor om bij vele huurwoningen kleinere labelstappen te maken in plaats van bij enkele huurwoningen direct naar A++ te renoveren. Meerdere huurders kunnen dan worden geholpen. Gestapelde bouw moeilijk in grote steden De hoeveelheid gestapelde bouw van slechte kwaliteit is in grote steden zoals Den Haag groter dan elders in Nederland. Zij zijn technisch ook vaak moeilijk of niet te isoleren. Dat maakt het lastiger om de energiekwaliteit van de woningen te verbeteren, naast het zoeken van financiële middelen. Jaap Uithof: bij woningen als in Capelle a/d IJssel kun je veel gemakkelijker een hoger (energiezuiniger) label halen. Dat zijn grondgebonden huurwoningen. Daarbij komt verder dat in de vorige raadsperiode(s) onder wethouder Norder vooral veel investeringen zijn gedaan in nieuwbouw (focus op productie). Nu ligt de focus grotendeels op bestaande bouw, waarin dus nog veel stappen zijn te maken. Op de vraag naar het gebruik van financiële middelen vanuit het rijk (o.a. STEP subsidie 400 miljoen euro) geven de vertegenwoordigers van de woningcorporaties dat zij de eisen aan het verkrijgen van de subsidie te hoog vinden. Daarnaast stellen zij dat het fonds politiek te onbetrouwbaar is om lange termijn planningen op te baseren. De corporaties moeten de subsidie zelf voorfinancieren. Pas in 2018 krijgen zij de subsidie. Dan zit er mogelijk een ander kabinet dat besluit om het gereserveerde geld voor andere zaken te gebruiken. Bovendien gaat het om een eenmalige subsidie (omgerekend 150 euro per huurwoning) op een structurele (jaarlijkse) bezuiniging van 1.7 miljard bij de corporaties (verhuurdersheffing). Huurders betrekken Vestia maakt de omslag van ontwikkelen naar beheer. Daarbij is de huurder heel belangrijk zegt Niels van Boven. Hij ziet dat huurders zeker geïnteresseerd zijn in energiebesparing. Naast het investeren in woningen vindt hij het gebruik van energiecoaches interessant, omdat mensen daarmee van elkaar kunnen leren. Hij wil daarbij ook gebruik maken van het ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen). Jaap Uithof van Staedion: in contacten met de huurders (huisbezoeken) wordt zoals gezegd veel aandacht besteed aan de vervanging van ketels, waarbij niet altijd sprake is van huurverhoging. Verder wordt door alle corporaties belang gehecht aan de interactie tussen huurders, gemeenteraadsleden en woningcorporaties over het maken van keuze bij het verbeteren van de energieprestaties van de bestaande woningvoorraad. Vragen en opmerkingen uit de zaal: Ton Stikkelman (Bewonersraad Haag Wonen) geeft aan dat in lekke woningen met eenvoudige maatregelen (folie e.d.) ook, als tijdelijke maatregel, energiebesparing kan worden behaald. Henk Heijkers (gem. Den Haag, afd. Stedebouw en Planologie) geeft aan dat restwarmte op 5

6 gebiedsniveau meer aandacht verdient bij het energieneutraal maken van de bestaande woningvoorraad. Daarbij kan ook bij de vervanging van het aardgasnetwerk de keuze worden gemaakt om dit achterwege te laten en daarmee kosten te besparen. De vervanging van het huidige aardgasnetwerk kost 100 miljoen. Dit bedrag kan ook anders worden ingezet. Ludolf de Boer (gem. Den Haag, afd. Wonen) vindt dat de Haagse corporaties te weinig doen om gebruik te maken van de STEP subsidie van 400 miljoen euro. Andere steden doen dat beter. Corporaties geven aan dat de STEP subsidie met name geschikt is voor grondgebonden huurwoningen (eengezinswoningen). Alex Ouwehand (directeur NMZH) vindt dat de resultaten van 2013 als voorbeeld moeten dienen voor de inzet op energiebesparing in de komende jaren. Deze trend moeten de corporaties juist vasthouden. Hij pleit voor een goede analyse. Op basis van deze analyse kan worden nagegaan wat goed werkt. Jan Willem Retera (Huurdersollectief Artiestenbuurt Rijswijk) geeft aan dat zij in hun buurt actief hebben gelobbyd bij de corporatie en gemeente om een verduurzamingsplan op de stellen voor hun woningen. Het gaat om de verduurzaming van zgn koude woningen (met nog een gashaard). Daar zit men nu met elkaar rond de tafel. Hij vindt dat deze koude woningen nog sneller moeten worden aangepakt. Ze zijn niet veilig en ongezond. Ronde tafel huurdersorganisaties Deelnemers: Nico van den Bergh, bestuurslid Huurdersvereniging Staedion Teun Scherpenzeel, vice-voorzitter Bewonersraad Haag Wonen Albert van der Kroft, bestuurslid Stedelijke Huurdersraad Vestia Den Haag (Huurdersvereniging Haag Wonen was verhinderd vanwege hun ALV). Michel Jehae vraagt naar de samenwerking tussen de huurdersorganisaties en de corporaties, de onderlinge samenwerking en de interactie met de gemeenteraad. Nico van den Bergh geeft aan dat de interactie met corporatie Staedion te veel reactief is. De huurdersorganisatie en bewoners moeten ook zelf meer actie ondernemen. Duurzaamheid biedt veel kansen. Teun Scherpenzeel zegt dat de contacten tussen de huurdersorganisaties van Haag Wonen (Bewonersraad en Huurdersvereniging) open en goed zijn. Wel is er nog veel hapsnap. Teun van der Kroft geeft aan dat zoals bekend bij Vestia veel problemen en verkopen zijn geweest. Er zijn wel contacten geweest en er is geluisterd. Huurdersverenigingen dienen meer kennis uit te wisselen en te bundelen. Onder meer op het gebied van prestatieafspraken en energiebesparing. De Woonbond en de Milieufederatie kunnen daarbij een rol spelen. Een aantal jaren geleden bestond nog de Haagse Federatie van Huurdersorganisaties. Het plan is om dit weer op te starten om gezamenlijk beleid te maken (de Haagse corporaties doen dit al). De huurdersverenigingen hebben al een eerste gesprek gehad met wethouder Wijsmuller en willen dit voortzetten. Ook kunnen zij gezamenlijk een stem van de huurders aan de gemeenteraadsleden laten horen. Teun Scherpenzeel geeft aan dat er meer inzicht moet komen in de beschikbare financiën voor besparingsmaatregelen en dat niet de huurder moet opdraaien voor de kosten. Er moet goed 6

7 worden gelet op de totale huurlasten. Zo zijn huurverhogingen van 80 euro per maand voor aanbrengen van CV veel te hoog. Maarten Visschers en Jaap Uithof geven aan dat dit gemiddeld eerder in de buurt van 40 euro uitkomt in de praktijk. Meer kennisuitwisseling hierover is gewenst. Nico van den Bergh geeft ook veel belang te hechten aan een goed evenwicht tussen huurverhoging en (verlaging van) energielasten. Daarnaast vindt hij het ook belangrijk dat financiering van energiebesparingsmaatregelen in woningen ook lokale werkgelegenheid oplevert. Ronde tafel raadsleden Deelnemers: Michel Rogier, raadslid CDA Tobias Dander, fractievoorzitter D66 Arjen Kapteijns, ex-raadslid Groen Links (Arjen Dubbelaar/groep de Mos was op het laatste moment verhinderd en Joeri Oudshoorn/Haagse Stadspartij moest eerder weg en kon daarom niet deelnemen aan deze ronde tafel). Michel Jehae vraagt de raadsleden naar hun reactie op de gepresenteerde cijfers over de energieprestaties, de inzet van corporaties, een driepartijenoverleg en de rol van de gemeenteraad daarbij. Tobias Dander is zeer dankbaar voor de gepresenteerde cijfers en het inzicht in de energieprestaties van de corporaties. Beleid op het gebied van duurzaamheid en energie hangt voor hem sterk samen met het sociale beleid voor huurders en woonlasten. Naast het nemen van technische maatregelen vindt hij de sociale inzet van coaches e.d. een goed middel. Hij is teleurgesteld in de duurzaamheidsinzet van de corporaties. Hij ziet voor de gemeenteraad een faciliterende rol om het gesprek aan te gaan met de corporaties en huurdersorganisaties over de doelen van 2020 (Energieakkoord) en energieneutraal Hij zoekt voorbeelden elders uit Nederland over succesvolle aanpak van de verduurzaming van gestapelde bouw. Hij begrijpt dat de landelijke STEP subsidie te weinig oplossing biedt. Ook Arjen Kapteijns ziet in het op gang brengen van het gesprek over de ambitieuze doelen een belangrijke rol van de gemeenteraad. Daarbij is het ook zinvol om de werkbezoeken te gebruiken. Michel Rogier geeft aan de discussie op basis van cijfers van de energieprestaties belangrijk te vinden, maar die kan het beste lopen via rapportages van de wethouder. Ook geeft hij aan het verwachtingsniveau van de partners in het Convenant Energiebesparing Huursector (Aedes, BiZa, Woonbond) te willen leggen naast die van de corporaties. De gemeenteraadsleden willen een vliegwiel op gang brengen om het gebruik van diverse financiële middelen in te zetten voor meer inzet op energiebesparing in de Haagse huursector. Vanuit de corporaties in de zaal wordt hier tegen ingebracht dat het niet slechts een kwestie is van financiën, maar ook van logistiek en planning en de eerder genoemde (on)mogelijkheden in oudere gestapelde woningbouw. Hierop ontstond een discussie waar wel en niet aan vast te houden. Een analyse van de 7

8 feitelijke situatie en de mogelijkheden in Den Haag is nodig om de confrontatie tussen ambitieuze doelen en uitvoering helder te krijgen. Wat werkt goed om de doelen te halen. Dit kan ook goed worden gebruikt in het overleg tussen de drie partijen: corporaties, huurdersorganisaties en gemeente (bestuur en raad). En voor de inzet in de nieuwe prestatieafspraken en het woonpact/volkshuisvestingsagenda. Afsluiting Met deze oproep voor een goede analyse en een oproep van Alex Ouwehand (NMZH) om daarin te faciliteren wordt de bijeenkomst afgesloten. 8

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Maandag 9 november 2015 Inhoud - Introductie - Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland - Betaalbaarheid en energiebesparing bij

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in

Nadere informatie

Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten

Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten Ronde tafel Leiden 26 juni 2014 Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten VERSLAG Inhoud 1. Introductie 2. Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Nadere informatie

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Verslag Stookjerijk Rotterdam 2014 9 oktober 2014 Suzanne Mulder, debatleider van deze avond, heet iedereen welkom. Zij licht het programma toe en interviewt Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector 12 rondetafels Stookjerijk 2014 Onderwerpen Monitoring voortgang met rekenmodel Shaere Opgaven Energieakkoord Resultaten voortgang energiebesparing

Nadere informatie

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart.

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart. Rondetafel Stookjerijk Utrecht 25 september 2013 Woensdagavond 25 september vond de Utrechtse Ronde tafels met corporaties, raadsleden en huurdersverenigingen plaats. Doel van de avond was om gezamenlijk

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Woensdag 29 oktober, 19.00 uur zaal open, 19.30 uur start Gemeentehuis Helmond, Raadszaal,

Nadere informatie

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht Stookjerijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Haarlemse huursector Systematiek energielabels Waar gaat

Nadere informatie

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Welkomstwoord door Michel Jehae Avondvoorzitter en debatleider Michel Jehae heet iedereen van harte welkom

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen, Milieufederatie Noord-Holland 2. Sociaal huurbeleid, Robbert Willé

Nadere informatie

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Op donderdagavond 20 juni vond in de Lindenberg te Arnhem de bijeenkomst Energiebesparing in de Nijmeegse huursector plaats. Corporaties, huurders en gemeenteraadsleden

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening O P I N I E S T U K Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening Bijna iedereen is het er wel over eens dat een significante vermindering van het energieverbruik

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector 6 november 2013, 19.30-22.00u, Boerke Mutsaers Tilburg. Ruim 80 aanwezigen (83) Opening Avondvoorzitter Michel Jehae opent de bijeenkomst, heet iedereen

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam pagina 1 / 5 Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 15 maart 2016 Kenmerk: 201/0007, JvdV Archiefnummer: 5.90/3 Betreft: Bestuurlijke Reactie op

Nadere informatie

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan.

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan. Petten, 4 juni 2014 Afdeling Policy Studies Van Tigchelaar, C. Aan Het ministerie van BZK Kopie Onderwerp Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders Aanleiding In het Nationaal energieakkoord is met de

Nadere informatie

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 25 november, Stadskantoor Utrecht, 18.30u-20.45u. Foto`s: Bas Fotografie 1. Opening Avondvoorzitter Michel Jehae heet

Nadere informatie

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Bijlage 1. Verslagen Rondetafelbijeenkomsten Stookjerijk 2014 1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 548 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Plaats: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, Zwolle Datum: Woensdag 12 juni 2013 Programma 1. Welkomstwoord 2. Korte interviewronde

Nadere informatie

Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog

Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog Woensdagavond 11 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dit keer samen met huurdersplatform De Bundeling, voor het derde

Nadere informatie

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten -

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - SAVE - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - Introductie 1 Doelstelling SAVE 2 Proces a b c Communicatie met bewoners Woonlastenmodel Energie index SAVE SAmen VErduurzamen Doelstelling: (1) Woningen

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Project Stookjerijk2014 13 mei 2014 Inhoud: 1. Interview met Volkert Vintges, directeur GNMF 2. Sociaal huurbeleid, Pepijn Binkhorst van de Woonbond

Nadere informatie

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Energiebesparing in onze huurwoning ALV De Klink 5 april 2016 Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Onderwerpen Lustrumjaar Stookjerijk Nieuwe Nijmeegse prestatieafspraken Verbetering

Nadere informatie

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties Energiebesparing in de Arnhemse huursector Rondetafelgesprek tussen Arnhemse huurders, corporaties en gemeenteraad 6 oktober 2011, 20.00-22.30u, Bezoekerscentrum Sonsbeekpark. Versnelling van de energiebesparing

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN CORPORATIES: ZONNESTROOM EN -- FINANCIERING Solar Solutions International, 22 maart 2017 Bart Jansen Atrivé WIE IS ATRIVÉ? Adviesbureau op het gebied van Wonen Woningcorporaties & gemeente/overheid Duurzaamheid:

Nadere informatie

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015

Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus GD Utrecht. Utrecht, 16 december 2015 Aan Bo-Ex T.a.v. dhr. J. Klinkenberg Postbus 3151 3502 GD Utrecht Utrecht, 16 december 2015 Betreft: Verloop en uitkomsten prestatieafspraken met Bo-Ex Geachte heer Klinkenberg, STOK heeft zich in haar

Nadere informatie

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Woonlasten in Haaglanden Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Opbouw verhaal 1. Achtergrond Woonlastenonderzoek Builddesk/Rigo Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden 2. Rapportage

Nadere informatie

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland Energiecafé Energie in prestatie afspraken Huurders Holland Rijnland 7 september 2016 Oegstgeest Energiecafé beleid en stand van zaken Huurders Holland Rijnland Jaap van Leeuwen, Siem Goede Energieteam

Nadere informatie

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes?

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Nico Nieboer 3 november 2015 Delft University of Technology Challenge the future Inleiding Presentatie uitkomsten onderzoek naar verbetering energieprestatie

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016 Actualisatie Prestatieafspraken 2016-2019 november 2016 Inleiding In februari 2016 zijn de prestatieafspraken 2016-2019 afgesloten. Conform de Woningwet hebben de corporaties per 1 juli opnieuw een bieding

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Verslag Stookjerijk Apeldoorn 21 april 2015, 20.00u-22.30u. Locatie: oude Ambachtschool, Molenstraat-centrum 1, Apeldoorn. Programma: Opening met

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle?

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Verslag Stookjerijk Zwolle: Energieprestaties, betaalbaarheid en huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Datum: Dinsdag 16 juni, 19.30 tot 21.30 uur (aansluitend borrel) Locatie: Wijkcentrum Bestevaer,

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR. 12 oktober 2016

FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR. 12 oktober 2016 FINANCIËLE HAALBAARHEID DOELSTELLINGEN ENERGIEAKKOORD CORPORATIESECTOR 12 oktober 2016 MANAGEMENTSAMENVATTING Aanleiding In 2012 is het Convenant Energiebesparing Huursector ondertekend. Hiermee heeft

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Regelingen energiebesparing woningen

Regelingen energiebesparing woningen Regelingen energiebesparing woningen Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland (Nationale) Energiebespaarlening Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) Fonds energiebesparing

Nadere informatie

regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad

regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad Jan Pieters Bijeenkomst Wonen, 4 februari 2014, Nieuwe Energie, Leiden Leidse Milieuraad Onafhankelijk adviesorgaan van B&W Eerdere adviezen over

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken

Addendum Prestatieafspraken Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie Mitros en huurdersorganisatie HNM Utrecht, 23 november 2016 Prestatieafspraken 2017-2020 Mitros Pagina 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 1.

Nadere informatie

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving.

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving. Quick scan investeren in energiebesparing sociale huursector 2 juli 2013 Inleiding De Woonbond heeft via een kort onderzoek geïnventariseerd in hoeverre het kabinetsbeleid invloed heeft op het aantal projecten

Nadere informatie

Verslag Podium voor Huurders Nijmegen Energiebeleid en betaalbaar wonen

Verslag Podium voor Huurders Nijmegen Energiebeleid en betaalbaar wonen Verslag Podium voor Huurders Nijmegen Energiebeleid en betaalbaar wonen Locatie: Het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 te Nijmegen Aantal aanwezigen: 24 personen. Opening Het Podium voor Huurders Nijmegen is

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 1 WAT IS DE SHAERE-MONITOR? In de afgelopen jaren zijn allerlei initiatieven ontplooid om

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In 2012 zijn met

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2011

Benchmark energetische kwaliteit sociale huursector 2011 Afdrukdatum 23 03 2012 1 energetische kwaliteit sociale huursector 2011 Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 1 BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid Portaal Utrecht 1 mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 4 april jongstleden is een groep van veertien huurders van Portaal

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Werkgroep Techniek & Innovatie. Aansluiten bestaande bouw op warmtenetten. Maurice Verhulst - Weijers Waalwijk Peter Heijboer DWA DREAM

Werkgroep Techniek & Innovatie. Aansluiten bestaande bouw op warmtenetten. Maurice Verhulst - Weijers Waalwijk Peter Heijboer DWA DREAM Werkgroep Techniek & Innovatie Aansluiten bestaande bouw op warmtenetten Maurice Verhulst - Weijers Waalwijk Peter Heijboer DWA DREAM Introductie! Werkgroep Techniek & Innovatie! Doelstellingen werkgroep

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING Dilemma s en (on)mogelijkheden Henk Heeger (Havensteder en OTB, TU DELFT) 12 november 2014 13-11-2014 1 INLEIDING Voorstellen Henk Heeger: werkt zowel bij het OTB (TU-Delft)

Nadere informatie

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013 Stook je rijk 2013 Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector 25 april 2013 Programma 19.30 uur Inloop 19.45 uur Opening en aanleiding 19.55 uur Vergelijking Eindhovense corporaties 2012

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 De Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Woonbond organiseerden op 4 juni alweer de vierde Stookjerijk-bijeenkomst in de gemeente Amersfoort. Deze avond organiseren

Nadere informatie

gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus AN ROTTERDAM 3002an6575

gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus AN ROTTERDAM 3002an6575 gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM 3002an6575 datum contactpersoon onderwerp 8 december 2015 - Woonvisie Rotterdam Uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw ACHTERGROND FINANCIERING Wat u moet weten over het energiebesparingsfonds Thomas van Belzen Den Haag - Minister Blok (wonen) biedt vanaf 1 december nieuwe mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende

Nadere informatie

Bijlage uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2 juni 2017 Pagina 1

Bijlage uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2 juni 2017 Pagina 1 Energiebesparing en duurzame opwekking Het is om meerdere redenen aantrekkelijk om je huis te verduurzamen en energiezuinig te maken. Het zorgt voor meer comfort, het levert flinke besparingen op en het

Nadere informatie

Vier jaar werken aan energiebesparing en woningkwaliteit

Vier jaar werken aan energiebesparing en woningkwaliteit Vier jaar werken aan energiebesparing en woningkwaliteit Verslag Slotmanifestatie op 31 januari 2013 Renovatie- en energiebeleid verandert De corporatiesector is onderhevig aan grote dynamiek. De schaal,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heer Ramnewash en mevrouw Zandstra

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heer Ramnewash en mevrouw Zandstra Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heer Ramnewash en mevrouw Zandstra sv 2015.145 RIS 281520 Regnr. DSO/2015.306 Den Haag, 21 april 2015 Inzake: Hoge rekeningen voor

Nadere informatie