Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag"

Transcriptie

1

2 Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe prestatieafspraken maken, waarbij corporaties en gemeente een gelijkwaardig aandeel hebben. Voor u ligt de inzet van de Haagse corporaties Vestia, Staedion en Haag Wonen. Van inzet naar definitieve afspraken is daarin een volgende stap waarbij ook de stem geldt van onze huurders. De komende collegeperiode werken gemeente en corporaties samen aan goed en betaalbaar wonen in voldoende voorraad sociale huurwoningen. Om goede en haalbare afspraken te maken is het nodig om inzicht te hebben in elkaars investerend vermogen en financiële situatie. Beide elementen staan onder druk. Wij zien vijf kernthema s die samen de balans vormen voor een gezond volkshuisvestelijk Den Haag. De basis voor de balans is een ongedeelde stad in een ongedeelde regio. I Voldoende sociale huurwoningen Corporaties zijn onmisbaar voor het huisvesten van de lage inkomens. Sociale huurwoningen worden in Den Haag en de regio Haaglanden eerlijk en volgens een transparant regionaal verdeelsysteem toegewezen. Staedion, Vestia, Haag Wonen garanderen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. voldoende beschikbare sociale huurwoningen voor de doelgroep zorgdragen voor voldoende sociale huurwoningen de gemeente biedt ruimte voor innovatieve oplossingen voor goedkope woningbouw of transformatie, in het bijzonder grondprijs en regelgeving II Goed onderhouden en duurzame woningen Regulier Wij staan voor een goed onderhouden en toekomstbestendige Haagse woningvoorraad. De corporaties hebben het tempo van de stadsvernieuwing naar beneden moeten bijstellen door de crisis en de heffingen. Desondanks heeft iedere corporatie jaarlijks een uitgebreid onderhouds- en investeringsprogramma, waarbij we de woningen zoveel mogelijk meteen verduurzamen. Dat geldt ook voor de VvE s waar wij in zitten. Daarnaast verbeteren en bouwen we nieuwe woningen, zoals in Transvaal Noord, Mariahoeve en Den Haag Zuidwest. Daarin levert de WOM Zuidwest een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van Zuidwest. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel in ons werk aan de woningvoorraad. Daarbij gaat het om het isoleren van gevels, daken en vloeren, het plaatsen van dubbelglas, het vervangen van geisers door HR-ketels of het aanbrengen van zonnepanelen. Op die manier gaan onderhoud en verduurzaming hand in hand. Daarin hebben ook bewoners een onmisbare rol in het gebruik van hun woning. Hoe stoken zij? Hoe ventileren zij? Weten ze voldoende hoe ze gezond en energiezuinig in hun woning kunnen wonen? kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad een onderhoudsbudget van ongeveer 111 miljoen per jaar een investeringsbudget voor woningverbetering van ongeveer 17 miljoen per jaar van Staedion en Haag Wonen. Vestia heeft jaarlijks 24 miljoen beschikbaar voor haar hele portefeuille en bekijkt ieder jaar welk deel wordt ingezet in Den Haag.

3 een investeringsbudget voor nieuwbouw van ongeveer 20 miljoen per jaar. Dit zijn de investeringen van Staedion en Haag Wonen. De WOM investeert jaarlijks 8 miljoen in Zuidwest. de gemeente zorgt voor een goed onderhouden woonomgeving en het opknappen van de openbare ruimte bij ingrijpende woningverbeteringen. Ook vragen we voortzetting van de huidige afspraken over sociale grondprijzen, parkeren en het volkshuisvestingsfonds. De gemeente neemt het voortouw in een stadsbrede campagne naar bewoners hoe zij gezond kunnen wonen. Versnelling Als de gemeente Den Haag haar doelstelling wil behalen om in 2040 klimaatneutraal te zijn, dan moeten de huidige inspanningen worden vertienvoudigd, aldus de gemeente Den Haag zelf. Corporaties zien deze noodzaak van extra inspanningen in de bestaande Haagse voorraad en zijn voorstander van een extra duurzaamheidsimpuls op bestaande (renovatie)plannen. Dat geldt ook voor uitgestelde sloopcomplexen. Om te versnellen zijn wij afhankelijk van cofinanciering door andere partijen of stimuleringsgelden vanuit de overheid. De corporaties staan open voor nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen met gemeente en andere partijen. meer verduurzaming in de Haagse voorraad versnelling van de duurzaamheidsingrepen binnen de bestaande voorraad en het plaatsen van zonnepanelen Indicatie: 500 woningen per jaar extra verduurzamen de gemeente start een revolverend duurzaamheidsfonds (inclusief startkapitaal). Indicatie: per woning = 10 miljoen per jaar in fonds De gemeente zoekt samen met de corporaties commitment bij het Rijk, bedrijfsleven, energieleveranciers, etc. om deel te nemen. III Betaalbaarheid De betaalbaarheid voor lagere inkomensgroepen staat ook in Den Haag onder grote druk. De verhuurderheffing leidt ertoe dat corporaties bezuinigen op bedrijfslasten en investeringen verminderen, maar ook de huren verhogen. Deze rekening komt nu grotendeels terecht bij nieuwe huurders. Een ontwikkeling die erom vraagt samen afspraken te maken, om te voorkomen dat huurders in de knel raken. Daarnaast zien we ook dat huurders die al bij ons huren steeds vaker in de problemen komen. Ook hen moeten we helpen. We streven naar passend wonen en bevorderen de doorstroming, in het bijzonder om schaarse woningen vrij te spelen. acceptabele woonlasten voor huurders met een laag inkomen, waarbij betaalbaarheid in de basis een verantwoordelijkheid van de overheid is. afspraken over het vrijkomend woningaanbod naar prijsklasse en woninggrootte voor verschillende inkomensgroepen. inzet van wooncoaches voor vrijspelen schaarse (grote) woningen de gemeente continueert het project vermindering huisuitzettingen, evenals de inzet, financiële hulp en schuldhulpverlening vanuit Den Haag OpMaat en breidt dit zo nodig uit. De gemeente maakt ook afspraken met andere partijen om andere betalingsachterstanden bij huurders in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te gaan. De gemeente continueert de verhuispremie ter bevordering van doorstroming. Daarnaast start zij de lobby richting het Rijk om haar verantwoordelijkheid te nemen bij de betaalbaarheid van het wonen.

4 IV Woningen voor mensen in een kwetsbare positie De veranderingen in het zorgdomein, zoals de hervorming van de AWBZ, WMO, Jeugdwet en invoering van de Participatiewet, gaan veel betekenen voor de meer kwetsbare huurders van corporaties, zoals senioren met een zorgindicatie. Zij moeten steeds meer zelfstandig gaan wonen maar zijn niet altijd zelfredzaam genoeg hiervoor. Zij hebben zorg en begeleiding nodig om het wonen mogelijk te maken, zoals ondersteuning in het zelfstandig huren en betalen van een woning. De opgave voor de gemeente, zorginstellingen en corporaties verandert door de wetswijzigingen. Wij hebben elkaar nodig om onze gezamenlijke doelgroep goed te kunnen huisvesten. Ook hebben wij elkaar nodig om ongewenste effecten van de veranderingen tegen te gaan. Denk alleen al aan het tegengaan van het aantal huisuitzettingen en het beroep op de maatschappelijke opvang. Daarbij is de zorg de verantwoordelijkheid van gemeenten en zorginstellingen, en zijn de woningen de verantwoordelijkheid van corporaties. De ontwikkelingen in de zorg brengen voor corporaties grote exploitatierisico s met zich mee. De corporaties en gemeente ontwikkelen samen een visie op de toekomst van zorgvastgoed en zoeken samen naar mogelijkheden om de risico s te verkleinen. goed huisvesten van kwetsbare huishoudens afspraken maken over aantal beschikbare woningen en continuering van goede samenwerking met maatschappelijke partners (begeleid wonen/housing First), voorrang verstrekken aan mantelzorgers, inzet op levensloopbestendiger maken van de woningvoorraad. de gemeente maakt afspraken over begeleiding en zorg van kwetsbare huishoudens met zorgpartijen en voert regie op transitie in het zorgdomein en heeft een coördinerende rol bij vraag naar begeleid wonen; de gemeente reserveert jaarlijks extra geld voor zorg of begeleiding met het oog op de verwachte toename van kwetsbare huurders en 0,5 miljoen voor aanpassing van wooncomplexen, zoals het ophogen van galerijen, entreeaanpassingen, plaatsen van liften, etc., naast de individuele woningaanpassingen aangevraagd door bewoners. V Wonen in leefbare buurten Gemeente en corporaties staan voor een stad met veerkrachtige wijken waar het prettig wonen is. De corporaties dragen op verschillende manieren bij aan leefbare buurten. Naast goed onderhouden woningen, werken we aan wijken die schoon, heel en veilig zijn en waar overlast en woonfraude actief worden bestreden. De corporaties richten zich daarbij primair op de complexen en de directe woonomgeving. Daarnaast werken we steeds meer samen met onze bewoners en maatschappelijke partners. Om de leefbaarheid in kwetsbare wijken als de Schilderswijk, Zuidwest en Transvaal te verbeteren, hebben we elkaar hard nodig. De gemeente is een onmisbare partner in de Haagse wijkenaanpak. Bijvoorbeeld op het brede terrein van beheer en het voorzieningenniveau, maar ook op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. De corporaties willen bewonersparticipatie vergroten. Meer zeggenschap over de aanpak, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid. De gemeente kan daar ook een bijdrage aan leveren. De corporaties passen daarnaast maatwerk toe op specifieke problematiek. Bijvoorbeeld in de aanpak van leegstaande winkelstrips in eigen bezit. Dat is slecht voor de uitstraling van de buurt en de leefomgeving. De corporaties zetten zich maximaal in voor het vinden van creatieve invullingen en het voorkomen van leegstand. Daarbij willen we gediplomeerde schoolverlaters kansen bieden, bijvoorbeeld door een huurkorting. De gemeente moet bereid zijn om regelgeving te versoepelen om dit mogelijk te maken. onze bewoners voelen zich thuis in hun wijk blijvende inzet op schoon, heel en veilig op complexniveau, oplossen van woonfraude, voorkomen en oplossen woonoverlast en

5 signaleringsfunctie via inzet door toezichthouders, buurtconciërges en huismeesters; nauw samenwerken met bewoners en partners, bijvoorbeeld via afspraken over social return, waarin partijen afspraken maken over de inzet van schoolgaande jongeren of werkzoekenden uit de wijk bij werkzaamheden in de wijk of bijvoorbeeld het convenant leerlingbouwplaatsen waarin corporaties zorgen dat er leerplekken zijn voor jongeren bij nieuwbouw. de gemeente zorgt voor schoon, heel en veilig in de openbare ruimte, met verantwoordelijkheid voor voorzieningen en sociale samenhang, met daarin aandacht voor de bewoners van onze woningen. aandacht voor gebieden waar de markt het niet oppakt en samen met de corporaties zoeken naar een bredere gezamenlijke aanpak. Randvoorwaarde: Ongedeeld Den Haag en ongedeelde regio; een sociaal rechtvaardige stad Een belangrijk element uit de Haagse woonvisie is een gevarieerde stad en regio, waar voor alle inkomensgroepen voldoende plek is en geen concentraties van armoede voorkomen of ontstaan. Dit verdient ook de komende jaren onze volle aandacht en vormt een basis onder ons werk. Daarbij houden we blijvende aandacht voor het vergroten van het aandeel sociale huisvesting in wijken waar weinig sociale huurwoningen zijn of door het vergroten van het aandeel betaalbare woningen voor middeninkomens in wijken waar dit nodig is, waar de markt het niet oppakt. Dit vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid en goed georganiseerde regio Haaglanden, waar alle gemeenten en corporaties, naar omvang, hun volkshuisvestelijke bijdrage leveren. Daarbij zoekt de gemeente naar een nieuwe vorm van regionale samenwerking na opheffing van het Stadsgewest Haaglanden. De corporaties nemen daarin een verantwoordelijkheid tot blijvende samenwerking richting de Sociale Verhuurders Haaglanden, waarin alle corporaties uit de regio zijn aangesloten.

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Samen verder met Zaans Mozaïek. Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2015-2019

Samen verder met Zaans Mozaïek. Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2015-2019 Samen verder met Zaans Mozaïek Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2015-2019 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Actieplan versnelling en kwaliteit nieuwbouw 4 3. Actieplan verbeteren kwaliteit bestaande voorraad 7

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s Gemeenteraadverkiezingen 2014 Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s wonen zorg en ondersteuning jeugdzorg werk en inkomen Corpovenista Werkgroep Nieuwe rol en taken gemeente www.corpovenista.nl

Nadere informatie

10. Wooninc. verbindingen 42

10. Wooninc. verbindingen 42 1. Wij zijn Wooninc. 1 Missie... 2 Onze omgeving... 2 Uitvoering in 2013... 3 Het oordeel van anderen... 4 Werken aan wonen... 4 Focus op de toekomst... 5 2. Wonen, onze kerntaak 6 Betaalbaarheid... 7

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement. Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011

Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement. Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011 Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011 1. Het bod van Portaal. betekent 5 jaar lang elk jaar opnieuw 33 miljoen extra investeren bovenop de al geplande

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie