Sociale begeleidingsregeling Carglass BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale begeleidingsregeling Carglass BV"

Transcriptie

1 Sociale begeleidingsregeling Carglass BV Geldend voor boventallig verklaarde werknemers door wijzigingen van organisatiestructuur binnen Operations Datum: 26 april 2012 definitief pagina 1

2 Inhoudsopgave 1: Algemene bepalingen Werkwijzen en tijdlijn Interne herplaatsing Externe herplaatsing: van werk naar werk Vertrekregeling zonder ondersteuning Slotbepalingen Geschillencommissie Datum: 26 april 2012 definitief pagina 2

3 1: Algemene bepalingen 1.1. Aanleiding en uitgangspunt Onze klanten verwachten steeds meer van ons. Ook Business Partners vragen om meer onderscheidende dienstverlening. We kunnen niet stil blijven staan. En dat willen we ook niet. Ons succes is gebouwd op voortdurend vernieuwen en op tijdig veranderen. Wij kunnen en willen als geen ander onderscheidende dienstverlening leveren. Aan de Automobilist en de Business Partner. Het is onze droom om daarin hét voorbeeld te zijn. Wij blijven onszelf daarom telkens vernieuwen en we zoeken steeds naar de beste en meest passende vorm van dienstverlening bij ruitschade. Elke dag weer halen we het beste uit onszelf om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Onze medewerkers zijn meesters in hun vak en bevlogen in hun werk. We werken met de beste middelen en volgens bewezen processen. Klanten waarderen dat. Om de beste in dienstverlening te worden en te blijven moeten we de keuze van de klant nog meer centraal stellen in ons werkproces. De komende maanden gaan we onze organisatie klaar maken om met elkaar de onvergetelijke ervaring voor de klant neer te kunnen blijven zetten. Met verschillende projecten gaan we hiervoor zorgen. Het project 2xceed is een van deze projecten en heeft als doel het ontwikkelen en implementeren van een nieuw organisatiemodel binnen de afdeling Operations. Conform artikel 25 van de WOR hebben we het voorgenomen besluit in een adviesaanvraag ingediend bij de Ondernemingsraad. We hebben op 1 mei 2012 het positieve advies van de Ondernemingsraad hierover ontvangen. Helaas zal de implementatie van dit nieuwe organisatiemodel nadelige gevolgen hebben voor het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst van een deel van de huidige werknemers van Carglass. Door de implementatie van het nieuwe organisatiemodel is de afbouw van de bezetting gebaseerd op het feit dat: Activiteiten en functie vervallen en/of worden anders georganiseerd Dit leidt ertoe dat alle betrokken werknemers in deze functies ten opzichte van de nieuwe organisatie en het formatieplan boventallig worden. Werknemers kunnen en zullen dan zoveel als mogelijk worden herplaatst op basis van geschiktheid voor nieuwe / andere functies Om de sociale gevolgen en impact voor boventallige werknemers te beperken, willen we een sociale begeleidingsregeling afspreken met vakorganisaties die de voorzieningen regelt voor de betrokken werknemers. We zullen een aantal voorzieningen treffen, die de mobiliteit van de betrokken werknemers ondersteunen. Zowel werkgever als werknemer zullen zich optimaal inspannen en actief meewerken aan deze regeling. Beiden dragen hierin een verantwoordelijkheid. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 3

4 1.2. Definities: Reorganisatie De noodzakelijke wijziging van het organisatiemodel binnen Operations, zoals beschreven in de inleiding en de bij de OR ingediende adviesaanvraag. Aanzegging /aanzeggesprek De mondelinge mededeling en schriftelijke bevestiging (uiterlijk binnen 1 week na gesprek) door de werkgever aan de werknemer, inhoudende dat de arbeidsplaats als gevolg van de reorganisatie komt te vervallen en dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. Boventallig Een werknemer is boventallig indien zijn functie of arbeidsplaats komt te vervallen ten gevolge van de reorganisatie en zulks is bevestigd middels een schriftelijke mededeling van de werkgever waarin wordt aangegeven dat hij boventallig is. Bruto maandsalaris Het bruto basis maandsalaris vermeerderd met 8% vakantietoeslag en vermeerderd met voor werknemer geldende persoonlijke toeslag, beoordelingstoeslag en tijdelijke bruto toeslag indien hiervoor geen begrensde periode is afgesproken, zoals die gelden op de beëindigingsdatum. Dienstjaren Aantal jaren dat de werknemer op de beëindigingsdatum aaneengesloten in dienst is geweest bij werkgever. Halve jaren worden afgerond op hele jaar, met dien verstande dat de periode van half jaar + 1 dag telt als 1 heel jaar. De periode dat de werknemer via tijdelijk contract direct voorafgaande aan het vast dienstverband bij Carglass heeft gewerkt telt mee voor het bepalen van het aantal dienstjaren. Leeftijd De leeftijd van de werknemer op de beëindigingsdatum. Opzegtermijn De bij CAO afgesproken opzegtermijn, dan wel de opzegtermijn die na toestemming van het UWV of de uitspraak van de Kantonrechter in acht mag worden genomen. Beëindigingsdatum Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Passende functie intern Een door de werkgever aangeboden functie die de werknemer op basis van performance (zoals vastgelegd in de Performance & Ontwikkelingsdialoog en andere beoordelings- en functioneringsgesprekken van werkgever over de afgelopen twee jaren), kennis, ervaring, competenties en potentieel naar het oordeel van werkgever in staat is uit te oefenen en: - die aansluit bij de capaciteiten van de werknemer, eventueel na het volgen van door de werkgever aangeboden of door de werknemer gevraagde en voor de functie relevante om-, her- of bijscholing van maximaal 6 maanden en af te ronden met een evaluatie; - maximaal een schaal lager dan de schaal van de oude functie; - waarvan de werkgever heeft vastgesteld dat de locatie op gepaste afstand is (binnen enkele reistijd van 60 minuten). Datum: 26 april 2012 definitief pagina 4

5 Daarnaast vormt het werken in andere roosters in basis geen reden de functie niet passend te achten, indien er aantoonbaar geen andere passende functie beschikbaar is met een aan de huidige functie vergelijkbaar rooster. Werknemer kan het werken in ander rooster weigeren, indien hij hiervoor moverende en aantoonbare redenen heeft. De geschillencommissie zal uitspraak doen en advies geven hoe werknemer en werkgever dit dienen op te lossen. Werkgever Carglass B.V. Werknemer Degene die op het moment van inwerkingtreding van deze Sociale Begeleidingsregeling op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de werkgever werkzaam is en valt binnen de werkingssfeer van deze regeling. Waar wordt gesproken van de werknemer en hij dient in voorkomend geval de werkneemster en zij te worden gelezen. Vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten zijn als vakorganisaties vertegenwoordigd en betrokken bij de totstandkoming van deze regeling. 1.3 Werkingssfeer en looptijd Deze Sociale Begeleidingsregeling is uitsluitend van toepassing op werknemers die op het moment van de aanzegging van de organisatiewijziging voor onbepaalde tijd in dienst zijn van werkgever en boventallig zijn verklaard ten gevolge van de reorganisatie. De Sociale Begeleidingsregeling is gebaseerd op een full time dienstverband. Voor part-time dienstverband zal de in hoofdstuk 5 beschreven financiële vergoedingsregeling naar rato worden toegepast. De overige voorzieningen (zoals duur begeleidingstraject) zijn gelijk voor werknemers met full time of parttime dienstverband De Sociale Begeleidingsregeling is niet van toepassing op: 1. werknemers van wie de arbeidsovereenkomst om andere redenen eindigt of wordt beëindigd dan boventalligheid door organisatiewijziging (zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, wanprestatie, dringende reden, langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt, aanstaande en reeds besproken pre-pensionering in 2012 en 2013) 2. werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst zijn en wiens arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. 3. werknemers die zelf hun arbeidsovereenkomst opzeggen, zonder dat werkgever aan hen schriftelijk heeft medegedeeld dat zij boventallig zijn in het kader van de reorganisatie De geldigheidsduur van deze sociale regeling is van 1 april 2012 tot en met 31 december Indien verlenging noodzakelijk is, zal dit tijdig met vakorganisaties worden overeengekomen Voorzieningen: De voorzieningen voor de werknemers, die betrokken zijn bij de reorganisatie en daardoor boventallig zijn, zijn gericht op: A. Interne herplaatsing (Hoofdstuk 3) Boventallige werknemers, die op basis van het nieuwe organisatiemodel en de vereiste functiecriteria kunnen worden herplaatst in een nieuwe / passende functie zullen op basis van het afgesproken herplaatsingsproces worden herplaatst. Bij interne herplaatsing zullen de bij de nieuwe functie Datum: 26 april 2012 definitief pagina 5

6 van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden worden toegepast. De interne herplaatsing wordt nader omschreven in hoofdstuk 3. B. Het vinden van een nieuwe baan buiten de organisatie van werkgever ( van werk naar werk ) (Hoofdstuk 4) Het uitgangspunt voor werkgever is boventallige werknemers binnen de afgesproken kaders te begeleiden van werk naar werk. Indien een boventallige werknemer niet intern kan worden herplaatst, zal hij door werkgever worden ondersteund bij het vinden van een baan buiten de organisatie van werkgever. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van daarin gespecialiseerde begeleiders van het bureau Menea (Cedeo gecertificeerd). De regeling van werk naar werk wordt nader omschreven in hoofdstuk 4. C. Een vertrekstimuleringsregeling (Hoofdstuk 5) Iedere boventallige werknemer, die niet intern herplaatst kan worden, komt in aanmerking voor een vertrekregeling. Indien werknemer er ondanks de aangeboden begeleiding van werk naar werk, er toch voor kiest de organisatie direct en zonder ondersteuning te willen verlaten zal hij in aanmerking komen voor een eenmalige vertrek stimuleringsregeling (een bruto uitkering van een bedrag in geld). De werknemer die van deze regeling gebruik maakt, kan op geen andere voorziening genoemd in deze regeling aanspraak maken. Deze vertrekstimuleringsregeling wordt nader omschreven in hoofdstuk Algemene verplichtingen werkgever De werkgever verplicht zich om de mogelijk ongewenste gevolgen van de te treffen maatregelen voor werknemers zoveel mogelijk te beperken. Daartoe zal de werkgever: a. zich, mede ondersteund door de afdeling HR, actief opstellen ten aanzien van het gehele proces dat verband houdt met de realisatie van de doelstellingen van deze regeling. b. de boventallige werknemer die solliciteert op een interne vacature (niet binnen nieuwe organisatiemodel) binnen de organisatie van werkgever, in geval van gelijke geschiktheid, gedurende 4 weken na plaatsing van de vacature voorrang geven boven anderen. c. de werknemer via de vacaturelijsten op de hoogte houden van alle interne vacatures Algemene verplichtingen werknemer Van de boventallige werknemer wordt, voor zover van toepassing verwacht dat hij: a. zich, mede ondersteund door de afdeling HR, actief opstelt ten aanzien van het gehele proces dat verband houdt met de realisatie van de doelstellingen van deze regeling. b. voor het realiseren van het maximale resultaat vanuit het begeleidingstraject volledige medewerking verleent aan de uitvoering van de regeling. c. zelf initiatief neemt als ook volledig meewerkt aan het vinden van een nieuwe werkkring mede door gebruik te maken van de door de werkgever geboden voorzieningen. d. een aangeboden en passend gebleken functie zal aanvaarden, waarbij uitgangspunt is dat medewerkers gemotiveerd in nieuwe baan kunnen starten. e. zich tijdig bij het UWV inschrijft als werkzoekende en zich houdt aan de wettelijke voorschriften van de betrokken instantie, die verband houden met en ten grondslag liggen aan deze regeling, met name die voorschriften Datum: 26 april 2012 definitief pagina 6

7 op grond waarvan hij eventueel een uitkering ingevolge de sociale verzekeringswetgeving zal kunnen verkrijgen en/of behoudt. f. de werkgever tijdig informeert indien hij een nieuw dienstverband aangaat bij een nieuwe werkgever om het dienstverband met werkgever voor de startdatum bij nieuwe werkgever te beëindigen Anti-misbruikbepaling Bij gebleken misbruik of oneigenlijk gebruik van voorzieningen in het Sociale Begeleidingsregeling, kunnen deze voorzieningen worden gestaakt en/of teruggevorderd Hardheidsclausule In die gevallen waarin, na toetsing door de geschillencommissie, de toepassing van dit Sociale Begeleidingsregeling leidt tot een individueel evident onbillijke situatie, zal de HR Directeur namens de werkgever in voor de werknemer positieve zin van dit Sociale Begeleidingsregeling afwijken, zonder dat de andere werknemers, die onder het bereik van het Sociale Begeleidingsregeling vallen, hieraan rechten en/of aanspraken kunnen ontlenen. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 7

8 2. Werkwijzen en tijdlijn Ten aanzien van de mogelijke gevolgen van de getroffen voorzieningen zullen de volgende werkwijzen / uitgangspunten gehanteerd worden: 2.1. Werkwijze bij reorganisatie De betrokken werknemer ontvangt een persoonlijke mededeling en schriftelijke bevestiging van de werkgever dat zijn functie komt te vervallen en dat hij boventallig is. De boventalligheidsstatus van de werknemer gaat in vanaf het moment dat de boventalligheid schriftelijk is bevestigd aan de werknemer Interne herplaatsing Vindt / heeft de werkgever vervolgens een passende functie voor de boventallige werknemer, dan wordt hij intern herplaatst. De interne herplaatsingscriteria en proces zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. Hierbij zal de geschiktheid zoals onder de definitie passende functie intern is weergegeven dan wel te ontwikkelen geschiktheid binnen een periode van maximaal 6 maanden voor de betreffende functie het belangrijkste uitgangspunt zijn Van werk naar werk Indien de boventallige werknemer niet intern kan worden herplaatst in een passende functie, dan start de werkgever een procedure ter beëindiging van het dienstverband. Dit kan zijn een beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst dan wel via het UWV of indien noodzakelijk via de kantonrechter. De werkgever verplicht zich om, parallel aan de procedure ter beëindiging van het dienstverband, zich in te spannen om de werknemer te begeleiden van werk naar werk. Werkgever zal dit doen middels daarvoor samen met de OR geselecteerd outplacementbureau. Indien de boventallige werknemer zelf expliciet de keuze maakt om geen gebruik te maken van de ondersteuning / begeleiding van werk naar werk, dient hij dit binnen 2 weken na datum van het aanzeggesprek kenbaar te maken aan werkgever. Werknemer komt dan alleen nog in aanmerking voor vertrekregeling (hfd 5) en kan geen aanspraak meer maken op de andere faciliteiten in deze Sociale Begeleidingsregeling Beëindiging dienstverband Na aanzegging van de werknemer wordt de beëindigingsdatum van het dienstverband op grond van het Sociale Begeleidingsregeling vastgesteld. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal worden gerealiseerd door middel van een vaststellingsovereenkomst dan wel de procedure via het UWV of de kantonrechter. Indien boventallige werknemer kiest voor beëindiging middels de vaststellingsovereenkomst krijgt de boventallige werknemer van werkgever een vaststellingsovereenkomst waarin de voor hem geldende afspraken t.a.v. de beëindiging van het dienstverband zijn vastgelegd. Werkgever verzoekt werknemer deze vaststellingsovereenkomst te ondertekenen binnen twee weken na ontvangst. Zodra de vaststellingsovereenkomst is ondertekend en door werkgever is ontvangen, zal werkgever de mogelijk gestarte procedure bij het UWV dan wel bij de kantonrechter ter beëindiging van het dienstverband intrekken, tenzij anders wordt overeengekomen. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 8

9 2.5 Vrijstelling van werkzaamheden Werkgever kan op grond van deze Sociale Begeleidingsregeling de boventallige werknemer vrijstellen van het verrichten van werkzaamheden. De vrijstelling van werkzaamheden vindt plaats met behoud van de voor de boventallige werknemer geldende arbeidsvoorwaarden, uitgezonderd de reiskostenvergoeding, andere bruto en netto onkostenvergoedingen of andere emolumenten. De leidinggevende kan bepalen dat gedurende de periode van vrijstelling bedrijfseigendommen, bijvoorbeeld kleding, mobiele telefoon, laptop, e.d. ingeleverd moeten worden. De in periode van vrijstelling van werk op te bouwen verlofrechten en ATV dagen worden geacht te zijn opgenomen in deze periode en zullen dan ook niet worden uitbetaald. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 9

10 3. Interne herplaatsing 3.1. Interne herplaatsingsprocedure Directe herplaatsing Voor de boventallige werknemers zal indien mogelijk een directe herplaatsing worden gerealiseerd binnen het nieuwe organisatiemodel. Werkgever zal dit kenbaar maken aan de werknemer tijdens het aanzeggesprek. Voor het bepalen van het herplaatsingsproces zijn afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad. Voor de invulling van de nieuwe functies worden de volgende proces stappen onderscheiden: Belangstellingsregistratie voor de nieuwe functies Op basis van selectiematrix en criteria lijst wordt preselectie gedaan waarna matchingsproces wordt uitgevoerd om tot een concept herplaatsingsplan per team en daarna per cluster te komen Het proces dat heeft geleid tot het concept herplaatsingsplan zal worden getoetst door een toetsingscommissie. De uitkomst van dit matchingsproces zal leiden tot een herplaatsingsaanbod voor de betreffende en geschikte werknemer. Voor de benoeming van de functies Operations Managers en Clustermanagers zal de benoeming plaatsvinden door de directie van werkgever na pre-selectie op basis van de selectiematrix. Voor herplaatsing / benoeming in nieuwe functies is te allen tijden geschiktheid voor de nieuwe functie zoals gedefinieerd onder passende functie intern het belangrijkste uitgangspunt. Bij gelijke geschiktheid zal de boventallige werknemer met het langste dienstverband bij werkgever voorrang krijgen t.o.v. boventallige werknemers waarvan het dienstverband bij werkgever korter is. De boventallige werknemer heeft, in geval van geschiktheid, een voorrangspositie bij de interne vacatures ten opzichte van andere werknemers waarop deze regeling niet van toepassing is Interne herplaatsing Indien de boventallige werknemer niet direct intern kan worden herplaatst binnen het nieuwe organisatiemodel, zal werkgever, indien wenselijk, samen met de boventallige werknemer de mogelijkheden voor interne herplaatsing elders binnen de organisatie verder verkennen binnen twee weken na het aanzeggesprek. De begeleiding van de werkgever zal worden uitgevoerd door de afdeling HR en kan bestaan uit: - een analyse van de huidige werkzaamheden en prestaties; - een analyse van de in het verleden opgedane kennis en ervaringen; - een analyse van de aanwezige competenties en vaardigheden (sterkte/zwakte-analyse); - een analyse van de persoonlijke omstandigheden en ambities; - een analyse van de toekomstige functie. Op grond van deze begeleiding zal bij het aanbieden van eventuele interne passende vacatures rekening worden gehouden met: Datum: 26 april 2012 definitief pagina 10

11 - de (verwachte) beschikbaarheid van vacatures; - de geschiktheid van de werknemer voor de vacature op basis van de functie-eisen; - de aard en het niveau van de huidige functie; - de aard en het niveau van de passende functie. Daarnaast zal, in verband met het normaal kunnen functioneren, de vereiste reistijd woon-werkverkeer in de afweging over een mogelijke toekomstige functie een rol spelen. Uitgegaan wordt van een maximale enkele reistijd van 60 minuten. Voor de berekening van de van toepassing zijnde reistijd wordt gebruik gemaakt van Routenet, de snelste route. Binnen twee weken na het aanzeggesprek zal werkgever de boventallige werknemer een passende functie aanbieden, indien deze voorhanden is. De boventallige werknemer zal na aanbod van een passende interne functie door werkgever binnen 7 werkdagen kenbaar maken of hij het aanbod zal aanvaarden. Bij een succesvolle interne herplaatsing (dat wil zeggen: de boventallige werknemer accepteert de aan hem aangeboden passende functie) kan door de werknemer geen aanspraak worden gemaakt op de (financiële) voorzieningen in deze Sociale Begeleidingsregeling. Anders dan in 3.4. Als er geen passende functie voor de boventallige werknemer voorhanden is binnen deze periode, zal dit schriftelijk bevestigd worden aan de boventallige werknemer door werkgever. Werknemer komt dan in aanmerking voor de afgesproken voorzieningen in deze Sociale Begeleidingsregeling 3.2. Weigeren passende functie Indien de boventallige werknemer een aangeboden passende functie (zowel bij directe als bij interne herplaatsing) weigert zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond voor aanwezig is, wordt door werkgever advies gevraagd hierover aan de geschillencommissie. De geschillencommissie zal de passendheid van de functie toetsen als ook de motivatie van de werknemer. Zij zal advies uitbrengen aan werkgever. Werknemer loopt bij het weigeren van een passende functie het risico zijn recht op de sociale uitkeringen (o.a. WW) te verliezen. 3.3 Faciliteiten bij een nieuwe functie binnen de organisatie van werkgever De boventallige werknemer die herplaatst is, wordt voldoende in staat gesteld om indien nodig deel te nemen aan additionele begeleidings- en of andere activiteiten die horen bij de invulling van zijn nieuwe functie. Eventuele reiskosten hiervoor zullen worden vergoed op basis van de geldende regelingen. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal de werknemer zijn afwezigheid voor dergelijke activiteiten tijdig met zijn leidinggevende afstemmen. 3.4 Toepasselijke arbeidsvoorwaarden Als een boventallige werknemer, een aangeboden passende functie binnen de organisatie van werkgever aanvaardt, zal de boventallige werknemer het arbeidsvoorwaardenpakket aanvaarden dat van toepassing is bij de nieuwe functie. De startdatum in de aangeboden passende functie is de datum waarop de nieuwe arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Werkgever zal een eventueel lager bruto jaarsalaris behorende bij de aangeboden passende functie middels een persoonlijke toeslag aanvullen tot het op de datum Datum: 26 april 2012 definitief pagina 11

12 van aanzegging geldende bruto salaris. De afbouwregeling conform CAO zal op deze persoonlijke toeslag na een periode van 18 maanden van toepassing zijn. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 12

13 3.5 Wijziging standplaats door herplaatsing Indien de boventallige werknemer door interne herplaatsing een andere standplaats krijgt, kan dit gevolgen hebben voor de reisafstand en reisduur van het woon-werkverkeer. Hiervoor gelden de volgende additionele regelingen: a. Vergoeding extra woon-werkverkeer: naast de reguliere vergoedingsregeling voor woon-werkverkeer (max. 135,= netto) zal de werknemer voor een periode van 12 maanden de extra woon-werk kilometers door de nieuwe standplaats (boven de 30 km enkele reis) op dagbasis kunnen declareren op basis van de daadwerkelijk gereden kilometers. De vergoeding per kilometer is gelijk aan de geldende kilometervergoeding voor woon-werkverkeer (nu 0,16). Werknemer declareert deze zelf via ESS. b. Compensatie extra reistijd: uitgaande van het feit dat keuze van nieuwe standplaats past binnen de geldende richtlijnen voor herplaatsing stellen we vast dat een reistijd van 60 minuten enkele reis (volgens acceptabel is. Dit betekent dat indien de reistijd van werknemer bij enkele reis dagelijks langer is dan 60 minuten hij/zij voor een periode van 12 maanden de extra tijd (boven de 60 minuten enkele reis) kan declareren als normale werktijd (100%). Werknemer declareert dit zelf via ESS. Deze compensatie van extra reistijd kent de volgende afbouw regeling: de eerste 12 maanden wordt 100% van hierboven beschreven reistijd vergoed. De volgende 12 maanden wordt nog 50% hiervan vergoed en vanaf het 3 de jaar stopt de vergoeding. c. Verhuiskostenregeling: Werknemers waarvan het woon-werkverkeer met meer dan 30 kilometer (enkele reis) toeneemt en die op basis van deze herplaatsing ervoor kiezen om binnen een periode van 12 maanden te gaan verhuizen kunnen in aanmerking komen voor een verhuiskostenregeling. Hiervoor gelden de spelregels die hierbij door belastingdienst aan verhuiskostenregeling zijn verbonden: De werknemer dient meer dan 25 kilometer van zijn werk te wonen; en Het nieuwe woonadres van de werknemer dient op minder dan 10 kilometer van de nieuwe werkplek te zijn. (Bron: handboek loonheffingen) De verhuiskostenvergoeding: Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, dan is de tegemoetkoming: Werkelijke kosten van de verhuizing uitgevoerd door een door werkgever aangewezen verhuisbedrijf. Tegemoetkoming in de herinrichtingskosten van de nieuwe woning van 12% van het bruto jaarinkomen (excl. variabele beloning). Hiervan kan maximaal 7.750,= onbelast worden uitgekeerd. Het eventueel meerdere wordt belast uitgekeerd. Kosten die verbonden zijn aan de tijdelijke opslag van huisraad tot het moment van verhuizing op basis van een geaccordeerde factuur (o.a. Binnen straal van 10 km van nieuwe werkplek) met een maximum van 1.000,= Her-, om- en bijscholing Datum: 26 april 2012 definitief pagina 13

14 De boventallige werknemer kan indien noodzakelijk voor het verkrijgen van een andere functie binnen de organisatie van werkgever de mogelijkheid worden gegeven tot om-, her- en bijscholing. De kosten hiervan zullen binnen redelijke grenzen en voor zover niet door de overheid of andere organisatie vergoed, door de werkgever worden gedragen. Het traject tot om-, her- en bijscholing zal niet langer beslaan dan 6 maanden en worden afgerond met een evaluatie (Geen) succesvolle herplaatsing Bij een succesvolle interne herplaatsing (dat wil zeggen: de boventallige werknemer accepteert de aan hem aangeboden passende functie) kan door de werknemer geen aanspraak worden gemaakt op de (financiële) voorzieningen in deze Sociale Begeleidingsregeling. (anders dan 3.4, 3.5 en 3.7) Vanaf de herplaatsing zullen er minimaal 2 evaluatiemomenten tussen werknemer en werkgever worden gerealiseerd, waarin het functioneren van de werknemer in de passende functie zal worden gevolgd en geëvalueerd. Na 6 maanden zal een eindevaluatie plaatsvinden. Voor de verslaglegging hiervan wordt gebruik gemaakt van de P&OD cyclus. Indien binnen een periode van maximaal 6 maanden na herplaatsing in de passende functie, blijkt dat, naar het oordeel van de werkgever, de werknemer toch niet functioneel geschikt is voor de passende functie, dan zal de werknemer alsnog in aanmerking komen voor de voorzieningen uit deze sociale begeleidingsregeling. Indien de werknemer binnen de periode van 6 maanden de passende functie om duidelijke en voor werkgever objectieve redenen niet geschikt / passend acht, dan zal de werknemer alsnog in aanmerking komen voor de voorzieningen uit deze sociale begeleidingsregeling. De bovengenoemde zes maandenperiode gaat in vanaf de eerste dag van het verrichten van de werkzaamheden behorende bij de aangeboden passende functie. Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst binnen zes maanden na herplaatsing om andere redenen eindigt dan functionele ongeschiktheid voor de passende functie (zoals maar niet uitsluitend een dringende reden, verwijtbaar handelen en/of nalaten van de werknemer) zullen worden besproken bij de geschillencommissie. De geschillencommissie zal advies uitbrengen over de gevolgen voor het gebruik kunnen maken van de voorzieningen in deze regeling. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 14

15 4. Externe herplaatsing: van werk naar werk 4.1 Begeleiding van werk naar werk Indien een werknemer boventallig is en er geen mogelijkheden zijn voor interne herplaatsing, zal werkgever zich maximaal inspannen om werknemer te begeleiden naar werk buiten de organisatie. De afspraken tussen werkgever en de boventallige werknemer op grond van deze voorziening zullen in combinatie met de beëindiging van het dienstverband worden vastgelegd in een door werkgever op te stellen vaststellingsovereenkomst of in het ontslag verzoek richting UWV of Kantonrechter. De begeleiding naar extern vervangend werk zal worden gerealiseerd door professionele begeleiders. Werkgever zal hiervoor een mobiliteitsbureau oprichten in samenwerking met een door werkgever en in overleg met OR geselecteerde organisatie. De doelstelling is om de boventallige werknemer een andere functie buiten de organisatie van werkgever te laten accepteren. De begeleiding is gericht op een overgang van werk naar werk waarbij de werknemer in staat is de bij hem passende keuze te maken en dat hij in staat is een mogelijke werkgever zo goed mogelijk van de aanwezige kwaliteiten te overtuigen. 4.2 Inhoud begeleiding De begeleiding door het Mobiliteitsbureau wordt inhoud gegeven door o.a. samen met de boventallige werknemer: - Een analyse te doen van de huidige werkzaamheden en prestaties; - Een analyse te doen van de opgedane en aanwezige kennis en vaardigheden (sterk/zwakte-analyse) van de werknemer (bijv. EVC); - Een analyse te doen van de persoonlijke omstandigheden en wensen waarbinnen de werknemer in staat is ander werk te verrichten en te aanvaarden; - Een analyse van de toekomstige functies en werkgevers. 4.3 Sollicitatietraining Op basis van deze resultaten zal een sollicitatietraining en begeleidingstraject worden verzorgd. Aandachtspunten hierbij zijn dat de boventallige werknemer: - inzicht heeft in zijn persoonlijke verkoop-argumenten - indien gewenst een c.v. ter beschikking heeft - in staat is een sollicitatiegesprek te voeren. 4.4 Inventarisatie arbeidsmarkt In aansluiting hierop wordt samen met de boventallige werknemer een inventarisatie gemaakt van de lokale arbeidsmarkt. Tevens wordt de positie van de boventallige werknemer in deze arbeidsmarkt verduidelijkt. Het vergaren van concrete vacatures en het gericht solliciteren vormt de laatste stap in het begeleidingstraject. Daarbij gaan de begeleiders en de boventallige werknemer zoeken naar vacatures: a. via het netwerk van de werkgever; b. via het uitzendbureau; c. door gebruikmaking van het netwerk van de begeleider met andere arbeidsmarktbemiddelaars (bijv. UWV); d. door actieve jobhunting; Datum: 26 april 2012 definitief pagina 15

16 e. in dag-, week- en vakbladen; en f. internetfaciliteiten. Tijdens deze periode van begeleiding naar extern werk blijven interne vacatures ter inzage en zal bij gebleken geschiktheid de interne vacature pro actief worden aangeboden. 4.5 Aanvang en duur begeleidingstraject In overleg tussen werkgever en de boventallige werknemer wordt de startdatum van het begeleidingstraject bepaald. Het begeleidingstraject zal in ieder geval uiterlijk binnen 4 weken na datum van boventalligheid starten. Het begeleidingstraject zal 6 maanden duren en eindigt automatisch na het verstrijken van deze duur. Indien noodzakelijk kan voor een individuele werknemer op basis van een onderbouwd verzoek van het outplacementbureau aan werkgever deze termijn eenmalig worden verlengd met maximaal 3 maanden. 4.6 Langdurige ziekte In geval van langdurige ziekte (een maand aaneengesloten of langer) en indien de aard daarvan belemmerend is voor de begeleiding en het vinden van ander werk buiten de organisatie van werkgever (vast te stellen door de bedrijfsarts), respectievelijk in geval van zwangerschapsverlof zal deze periode niet voor de duur van het begeleidingstraject in aanmerking worden genomen en kan na herstel de begeleiding voor de resterende periode worden hervat. 4.7 Procedure beëindiging dienstverband Op basis van de datum van het aanzeggesprek, de vastgestelde boventalligheid en de in acht te nemen opzegtermijn zal de beëindigingsdatum per individu worden vastgesteld (vastgelegd in vaststellingsovereenkomst of op basis van UWV of kantonrechters procedure). Indien de boventallige werknemer voor de beëindigingsdatum een nieuwe werkkring vindt, eindigt het dienstverband op het moment dat de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever aanvangen. De boventallige werknemer heeft als compensatie voor de beëindiging van het dienstverband, naast de betaling van de begeleidingskosten door werkgever, recht op de eenmalige vergoeding als bedoeld in artikel De salarisbetaling eindigt in ieder geval op de vastgestelde beëindigingsdatum door het UWV, Kantonrechterof de afgesproken beëindigingsdatum in de vaststellingsovereenkomst of zodra de werknemer elders werkzaamheden verricht. 4.8 Terugkeer in begeleidingstraject Bij aanvaarding van ander extern werk zijn situaties denkbaar waarin de boventallige werknemer kiest voor een kans, waarbij het risico van een proeftijd en/of een tijdelijk contract hem parten kan spelen. Elke kans gaat gepaard met een risico. In deze situatie is de werkgever bereid deze risico s naar redelijkheid te reduceren door een garantie te bieden voor terugkeer in het begeleidingstraject naar extern vervangend werk onder de volgende voorwaarden: - de beëindiging van het dienstverband met de nieuwe werkgever vindt plaats binnen 3 maanden en is niet aan werknemer te wijten; - deze garantie geldt gedurende de nog resterende periode van het begeleidingstraject, gerekend vanaf de datum van indiensttreding bij de nieuwe werkgever. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 16

17 - de terugkeer van de werknemer in het begeleidingstraject heeft geen invloed op de reeds geëindigde arbeidsovereenkomst; de werknemer heeft geen recht op salaris Vrijstelling van werk Gedurende dit extern begeleidingstraject is het uitgangspunt dat de boventallige werknemer wordt vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden vanaf de aanvang van het begeleidingstraject. Indien dit de continuïteit van onze dienstverlening of het afronden van specifieke projecten/werkzaamheden in gevaar brengt, zal hierover op verzoek van werkgever een individuele afspraak worden gemaakt met werknemer over de datum van de boventalligheid Vergoedingsregeling van werk naar werk De boventallige werknemer heeft bij de beëindiging van zijn dienstverband voortvloeiend en in combinatie met de eerder genoemde artikelen 4.1 tot en met 4.9 recht op de bijbehorende vergoedingsregeling: a. Begeleiding van & ondersteuning door het i.s.m. het outplacement bureau opgerichte mobiliteitsbureau om te komen tot het aannemen van een andere baan buiten de organisatie van werkgever voor de periode van 6 maanden en ter waarde van 3.000,=. De duur van het begeleidingstraject is niet gekoppeld aan het voortbestaan van het dienstverband. Dit begeleidingstraject kan langer duren dan de duur van het dienstverband na aanzegging op basis van de vastgestelde opzegtermijn. Werkgever zal de kosten van dit begeleidingstraject voor haar rekening nemen. b. De boventallige werknemer ontvangt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een beëindigingsvergoeding, die gebaseerd is op 100% van de vertrekregeling (zie artikel 5.2). Deze beëindigingsvergoeding inclusief o.a. de beëindigingsdatum en andere bij de beëindiging horende afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en of ontslagverzoek bij UWV of kantonrechter. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 17

18 5. Vertrekregeling zonder ondersteuning 5.1. Werkingssfeer Indien een werknemer boventallig is en er expliciet zelf voor kiest om geen gebruik te willen maken van de aangeboden begeleidingsregeling van werk naar werk kan werknemer kiezen voor een vertrekregeling zonder ondersteuning. De keuze om van deze voorziening gebruik te maken dient de boventallige werknemer schriftelijk binnen 2 weken na de datum van de schriftelijke mededeling tot boventalligheid bij de afdeling HR in te dienen. De afspraken tussen werkgever en de boventallige werknemer op grond van deze vertrekregeling worden vastgelegd in een door werkgever op te stellen vaststellingsovereenkomst, welke de boventallige werknemer binnen 2 weken na ontvangst ondertekend retourneert aan werkgever. In deze vaststellingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd over de wijze waarop het dienstverband zal worden beëindigd. De in deze sociale begeleidingsregeling afgesproken kaders en richtlijnen (o.a. vrijstelling / concurrentiebeding etc.) zijn hierin van toepassing Beëindigingsvergoeding Ter compensatie zal aan de boventallige werknemer die schriftelijk zijn keuze voor de vertrekregeling zonder ondersteuning op bovengenoemde wijze kenbaar heeft gemaakt en daartoe tijdig de door werkgever opgestelde vaststellingsovereenkomst ondertekend heeft geretourneerd aan werkgever, een beëindigingsvergoeding zal worden uitgekeerd. De hoogte van deze bruto vergoeding zal op basis van de volgende formule worden vastgesteld: Beëindigingvergoeding = A X B X C A. = Het aantal gewogen dienstjaren, gefixeerd op de beëindigingsdatum. De volgende staffel wordt daarbij gehanteerd: - Aantal dienstjaren in de leeftijd onder de 35 jaar x 0,5 - Aantal dienstjaren in de leeftijd 35 tot 45 jaar x 1 - Aantal dienstjaren in de leeftijd 45 tot 55 jaar x 1,5 - Aantal dienstjaren in de leeftijd van 55 jaar en ouder x 2 B. = bruto maandsalaris conform definitie in artikel 1.2 C. = correctiefactor, welke is vastgesteld op 1,25 Voor medewerkers in de leeftijd van 60 jaar of ouder zal de beëindigingsvergoeding nooit hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Onder inkomstenderving wordt verstaan de som van het verschil tussen: het huidig bruto salaris inclusief pensioenopbouw indien de boventallige werknemer tot zijn pensioen in dienst van werkgever was gebleven enerzijds en de te verwachten (sociale) inkomsten van de werknemer na einde dienstverband tot de pensioengerechtigde leeftijd, zoals bijvoorbeeld een WW uitkering gedurende de periode waarin dit recht krachtens toepasselijke regelgeving bestaat of zou hebben bestaan. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 18

19 De beëindigingsvergoeding bedraagt minimaal een bruto maandsalaris. De werknemer die gebruik maakt van deze vergoedingsregeling kan geen aanspraak maken op de overige onderdelen van deze Sociale Begeleidingsregeling, met in acht neming van het gestelde in artikel Wijze van betaling De werkgever zal de beëindigingsvergoeding, zo deze aan de werknemer ingevolge het Sociale Begeleidingsregeling is verschuldigd, als bedrag ineens aan de boventallige werknemer voldoen en wel binnen 30 dagen na de datum waarop de arbeidsovereenkomst van de werknemer formeel tot een einde is gekomen. Voor zover dit voor hem niet leidt tot extra kosten, werkt de werkgever mee aan de uitbetaling van de beëindigingsvergoeding in de vorm van een voor de werknemer fiscaal gunstige en wettelijk toegestane regeling. De werkgever zal in dat geval eerst tot uitbetaling van de beëindigingsvergoeding overgaan nadat de werknemer afdoende bewijs heeft verstrekt, dat de beëindigingsvergoeding mag worden voldaan zonder dat daarop de wettelijk voorgeschreven inhoudingen behoeven te worden gedaan. 5.3 Beëindigingsdatum dienstverband bij vertrekregeling Indien de boventallige werknemer van de in dit hoofdstuk genoemde vertrekregeling gebruik maakt, zal de datum van de beëindiging van het dienstverband zodanig worden vastgesteld dat de voor de werkgever geldende opzegtermijn in acht wordt genomen. De fictieve opzegtermijn wordt geacht in de beëindigingsvergoeding te zijn opgenomen. Hiervoor zal geen compensatie plaatsvinden door de werkgever. Indien de boventallige werknemer een eerdere datum wenst overeen te komen, dan zal werkgever hem niet aan zijn opzegtermijn houden. Het risico van de niet in acht name van de fictieve opzegtermijn is voor werknemer. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 19

20 6. Slotbepalingen 6.1. Concurrentiebeding Bij beëindiging van het dienstverband van de boventallige werknemer middels de vaststellingsovereenkomst of d.m.v. UWV of kantonrechters procedure komt het geldende concurrentiebeding te vervallen. 6.2 Overige (post-)contractuele verplichtingen Ook de overige voor de boventallige werknemer geldende (post)contractuele verplichtingen (zoals, doch niet beperkt tot de verplichting tot geheimhouding met betrekking tot alle bijzonderheden van de onderneming van de werkgever en daarmee verbonden onderneming(en), betreffende of daarmee verband houdende) blijven onverkort van kracht. 6.3 Inleveren eigendommen De boventallige werknemer is verplicht per datum van vrijstelling van werk of na schriftelijke overeenstemming met werkgever op een later tijdstip doch uiterlijk bij einde van het dienstverband alle zaken, die in het kader van de arbeidsovereenkomst in zijn bezit zijn gesteld en die niet behoren tot zijn eigendom (zoals lease-auto (incl bescheiden), mobiele telefoon en toebehoren, kleding, laptop en toebehoren, sleutels, pasjes, bescheiden en/of informatiedragers e.d.) aan de werkgever te retourneren, zonder daarvan kopieën te bewaren. 6.4 (Collectieve) verzekeringen Per datum einde arbeidsovereenkomst of indien mogelijk aan het einde van het kalenderjaar 2012 zullen de pensioenverzekeringen en overige verzekeringen en regelingen die al dan niet in collectiviteit zijn afgesloten, eindigen. 6.5 Fiscale consequenties Alle bedragen c.q. vergoedingen in dit Sociale Begeleidingsregeling zijn bruto, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 6.6 Eindafrekening Bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt een eindafrekening opgesteld van hetgeen de werkgever ingevolge de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verschuldigd en/of van hetgeen de boventallige werknemer aan de werkgever is verschuldigd. Binnen een kalendermaand na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt op basis van deze eindafrekening, waarvan de werknemer een specificatie ontvangt, tot financiële afwikkeling overgegaan. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal in het kader van de eindafrekening worden meegenomen: a. Pro rata deel van de vakantietoeslag. b. Uitbetaling van niet (geacht te zijn) opgenomen vakantiedagen en/of ADVdagen. c. Verrekening van lopende voorschotten en/of geldleningen, tenzij de werknemer ter aflossing een individuele regeling heeft getroffen. We zullen dit indien mogelijk fiscaal zo vriendelijk mogelijk oplossen. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 20

21 6.7. Getuigschrift De werkgever zal bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst, of zoveel eerder als de boventallige werknemer dit wenst, aan de boventallige werknemer op diens verzoek een getuigschrift verstrekken dat recht doet aan de kwaliteiten van werknemer, 6.8. Studies Indien en voor zover sprake is van een tussen de werkgever en de boventallige werknemer overeengekomen en reeds begonnen studies(s), waarvoor de werkgever een vergoeding van de kosten heeft toegezegd en/of reeds betaald, zal/zullen die studie(s) tot en met de datum van uitdiensttreding door de boventallige werknemer kunnen worden voortgezet op basis van op de tussen werkgever en de boventallige werknemer reeds overeengekomen condities en vervalt de eventueel overeengekomen terugbetalingsverplichting van de werknemer bij einde dienstbetrekking indien het dienstverband eindigt. Indien de boventallige werknemer bedoelde studies(s) na datum van uitdiensttreding voortzet, is de werkgever tot geen enkele ander vergoeding c.q. overige verplichting gehouden, anders dan genoemd in deze regeling. Indien werknemer binnen een periode van 6 maanden na boventalligheid een stageplek nodig heeft om de opleiding af te ronden zullen we hiervoor per werknemer een passende oplossing aanbieden Mogelijkheden van overheidswege De werkgever zal bij de uitvoering van deze regeling rekening houden met, ofwel een beroep doen op eventueel van overheidswege gegeven mogelijkheden. Ook de boventallige werknemer op wie de regeling van toepassing is, zal zijnerzijds een beroep doen op van overheidswege gegeven mogelijkheden. Hierbij zal werkgever waar mogelijk ondersteunen Onduidelijkheid ofwel onvolledigheid in de tekst Bij verschil van mening en/of onduidelijkheid van dit Sociale Begeleidingsregeling en in onvoorziene gevallen, beslissen werkgever en sociale partners De boventallige werknemer kan zich wanneer hij zich met een beslissing niet kan verenigen, wenden tot de geschillencommissie Juridisch advies vergoeding Wanneer de arbeidsovereenkomst van de boventallige werknemer wordt beëindigd en voor zover de boventallige werknemer niet verzekerd is voor rechtsbijstand, zal de werkgever bijdragen in de door hem gemaakte kosten van juridische rechtsbijstand tot een maximum bedrag van 500,=, inclusief kantoorkosten en exclusief BTW op basis van de op naam van werkgever gestelde, door de juridisch adviseur van de werknemer, aan werkgever verzonden factuur Jubilea Indien en voor zover er voor 31 december 2012 voor de boventallige werknemer een jubileum in verband met dienstjaren zou hebben plaatsgevonden, zal de daarbij behorende financiële uitkering alsnog worden toegevoegd aan de eindafrekening bij einde dienstverband. Voor 10 jarig jubileum zal dit netto 225,= zijn en voor 25 jarig jubileum conform CAO Tot Slot Daar waar deze regeling niet voorziet in, dan wel onvolledig is een passende oplossing voor werkgever en de boventallige werknemer te bieden, zal het onderwerp met de vakorganisaties worden besproken en overeenstemming dienen te worden bereikt. Datum: 26 april 2012 definitief pagina 21

22 7. Geschillencommissie 7.1. Geschillencommissie Door de werkgever en de ondernemingsraad van werkgever zal een paritaire geschillencommissie worden ingesteld die bestaat uit: - 2 leden van de OR - 1 HR Manager (voorzitter & secretaris) - 1 lijn manager. De afzonderlijke leden van de geschillencommissie zijn geen belanghebbende in deze sociale regeling en kunnen per situatie wisselen Taken en bevoegdheden a. De taak van de geschillencommissie bestaat uit het toezien op de correcte uitvoering van het Sociale Begeleidingsregeling en correcte uitvoering van de begeleiding van de betrokken werknemers. Daartoe krijgt de geschillencommissie inzicht in vacatures, boventalligheid en het plaatsen van werknemers. Het staat de werknemer en de werkgever te allen tijde vrij om problemen betrekking hebbend op de uitvoering van dit Sociale Begeleidingsregeling aan de geschillencommissie voor te leggen. b. De geschillencommissie zal bij een geschil de werkgever, de begeleiders, als ook de betrokken werknemer adviseren. c. Een advies aan de werkgever, respectievelijk werknemer dat unaniem van stemmen door de geschillencommissie wordt vastgesteld, zal door de werkgever, respectievelijk werknemer worden gevolgd. d. De geschillencommissie dient de werknemer en de werkgever te horen, teneinde een objectief inzicht te verkrijgen in de aan haar voorgelegde situaties. Werkgever en de betrokken werknemer kunnen zich daarbij laten bijstaan Werkwijze a. De geschillencommissie stelt zelf een regeling op met betrekking tot haar werkwijze. b. De geschillencommissie komt bijeen indien daartoe aanleiding bestaat. c. De leden van de geschillencommissie zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonlijke en bedrijfsgegevens, waarvan zij bij het uitoefenen van hun taak kennisnemen Secretariaat Het secretariaat van de geschillencommissie is gevestigd bij de afdeling HR. Correspondentie kan gericht worden aan: Carglass, afdeling HR, t.a.v. het secretariaat van de geschillencommissie. Postbus AC Son Datum: 26 april 2012 definitief pagina 22

23 Deze sociale begeleidingsregeling is door partijen overeengekomen, opgesteld en voor akkoord ondertekend. Son, mei 2012 Partij ter ene zijde Partijen ter andere zijde Carglass D.T. Bekius Algemeen Directeur CNV Vakmensen R.M.G. Smeets Bestuurder CNV Vakmensen A. van Wijngaarden Voorzitter FNV Bondgenoten M. van der Stel Bestuurder Datum: 26 april 2012 definitief pagina 23

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde en

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013

Sociaal Plan Raet. 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet 01 jan 2013 31 dec 2013 Sociaal Plan Raet Inhoudsopgave Contents 1. Inleiding... 2 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Definities... 4 2.2 Werkingssfeer... 4 2.3 Looptijd... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V.

SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. 30 maart 2012 SOCIAAL PLAN NEW ECO FRESENIUS HEMOCARE NETHERLANDS B.V. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen en uitgangspunten 2. Werkingsduur 3. Definities 4. Hardheidsclausule 5. Interne herplaatsing

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om:

Daarom wordt voor zover mogelijk door werkgever en haar medewerkers inspanning geleverd om: Sociaal plan Dit sociaal plan omvat bepalingen en richtlijnen met betrekking tot de opvang van medewerkers en de (sociale) gevolgen voor medewerkers bij reorganisatie. Eindversie 9 oktober 2012 INHOUD

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie