Budget december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget december 2014"

Transcriptie

1 Budget december 214 Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het budget kan nooit los staan van het meerjarenplan, maar moet er naadloos op aansluiten. Die aansluiting is zowel inhoudelijk als financieel van aard. Inhoudelijk moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van het meerjarenplan ook opgenomen zijn in de doelstellingennota van het budget. Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul en als de autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan. 1

2 Inhoudsopgave DEEL 1 BELEIDSNOTA Doelstellingennota Doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Lijst met nominatief toegekende subsidies...13 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA Het exploitatiebudget Het investeringsbudget Het liquiditeitenbudget...24 DEEL 3 TOELICHTING BIJ HET BUDGET Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactieen voor investeringsverrichtingen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

3 DEEL 1 BELEIDSNOTA De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan in concrete acties. 1. Doelstellingennota In de doelstellingennota verwoordt het bestuur de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan gekoppelde actieplannen, onderliggende acties en bijbehorende uitgaven en ontvangsten. De wijzigingen zijn in het cursief weergegeven. Voor elke wijziging is een motivering opgenomen. Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren. Beleidsdoelstelling nr. 2.1: Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie. Actieplan nr Participatie bevorderen voor alle inwoners. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 2.,,, Ontvangsten,,, Saldo -2.,,, Actie nr Inrichten kindergemeenteraad. Actie nr Stroomlijnen van de omkadering van de adviesraden. Actie nr Oprichten gebruikerspanel gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte. Beleidsdoelstelling nr. 3.1: Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente. Actieplan nr Herinrichting dorpskernen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 145.,, Ontvangsten,,, Saldo, -145.,, Actie nr Opmaak masterplan Lodewijk De Vochtplein. Actie nr Herinrichting dorpsplein Schilde. Actie nr Inrichting Rijsblokstraat als woonerf. 3

4 Actie nr Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen. Actieplan nr Opwaardering landschappelijk karakter. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 63.5,, Ontvangsten, 21.,, Saldo, -42.5,, Actie nr Versterken openbaar groen door een plangerichte aanpak op basis van de groene huisstijl. Actie nr Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen. Actie nr Opwaardering en bescherming Schildehof. Actieplan nr Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 9.5,, Ontvangsten,,, Saldo, -9.5,, Actie nr Herziening GRS. Actie nr Realisatie RUP dorpskernen. Actie nr Realisatie RUP Turnhoutsebaan Oost. Actie nr Opmaak RUP Schildestrand. Actie nr Opmaak RUP Het Moer. Actie nr Realisatie RUP Lindenpark. Beleidsdoelstelling nr. 3.2: Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen. Actieplan nr De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 15.,,, Ontvangsten,,, Saldo -15.,,, Actie nr Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. Actie nr Aankoop gronden door de gemeente of samen met partners om een woningaanbod te ontwikkelen. Actie nr Realiseren register onbebouwde percelen en invoeren activeringsheffing. Actie nr Aanpassen van het reglement op leegstand. Motivering van de wijziging: 15. euro per jaar vanaf 215 zal wellicht volstaan omdat er minder aanvragen voor deze nieuwe renovatiepremie worden ingediend dan aanvankelijk voorzien. Bovendien zullen niet alle aanvragers recht hebben op het maximumbedrag van deze premie. 4

5 Actieplan nr Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven,,, Ontvangsten,,, Saldo,,, Actie nr Het opvolgen en uitvoeren van een woonvisie via het woonbeleidsplan. Actie nr Verstrekken van informatie op het vlak van wonen. Motivering van de wijziging: Schrapping van de uitgavenposten op basis van actuele informatie van IGEAN. De jaarlijkse bijdrage aan IVLW (Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid) blijft behouden. Beleidsdoelstelling nr. 3.3: Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid. Actieplan nr Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven ,,, Ontvangsten,,, Saldo ,,, Actie nr Hervormen afvalophaling. Actie nr Promoten en stimuleren van thuiscomposteren. Actie nr Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid. Motivering van de wijziging: Studiekosten met betrekking tot de hervorming van de afvalophaling vallen integraal weg in geval van samenwerking met IGEAN. In plaats van deze studiekosten komen wel bepaalde communicatiekosten. Deze kosten zijn haalbaar binnen het voorziene budget op de bestaande registratiesleutels met betrekking tot de communicatiekosten. Actieplan nr Verdere implementatie Diftar. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, 818.5,, Ontvangsten 95., 14.,, Saldo 95., ,, Actie nr Herinrichten van het milieupark. Actie nr Invoeren tarifering in het milieupark op basis van aard en gewicht. Actie nr Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifering op basis van aard en gewicht. Motivering van de wijziging: Enerzijds een correctie van een foutieve Algemene Rekening. Anderzijds zal de tariefwijziging voor het gebruik van het nieuwe containerpark (onder andere door het gebruik van een nieuwe weegbrug) ten vroegste einde 215/begin 216 van toepassing zijn. 5

6 Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop. Beleidsdoelstelling nr. 4.1: Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen. Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven, ,, Ontvangsten,,, Saldo, ,, Actie nr Bouwen van een sporthal in Schilde. Actie nr Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum. Actie nr Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur. Actie nr Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne. Actie nr Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark). Actie nr Investeren in sportinfrastructuur in 's-gravenwezel. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven,,, Ontvangsten,,, Saldo,,, Actie nr Rationaliseren en actualiseren van overeenkomsten met verenigingen en gebruikers van gemeentelijke lokalen i.f.v. water-, gas- en elektriciteitsverbruik en onderhoud van de infrastructuur. Beleidsdoelstelling nr. 4.2: Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid. Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 13.,,, Ontvangsten 3.,,, Saldo -1.,,, Actie nr Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op senioren. Actie nr Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren. Actie nr Extra aandacht hebben voor personen met dementie. Actie nr Aanleggen van een skateterrein in Schilde of 's-gravenwezel in samenspraak met de jongeren en de buurt. Actie nr Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW. Actie nr Ondersteunen van activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 2 jaar "Schil on 6

7 Stage"). Actie nr Opstarten van structurele samenwerking tussen de dienst 'gezin en welzijn' en mogelijke sociale partners in functie van de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het aanbod. Motivering van de wijziging: Enerzijds correctie op te verwachten inkomsten uit bijdragen van de deelnemers aan seniorenactiviteiten. Anderzijds toewijzing van receptiekosten aan de actie waarop ze betrekking hebben. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 25.75, 15.,, Ontvangsten,,, Saldo , -15.,, Actie nr Optimaliseren van de toegankelijkheid van openbare plaatsen. Actie nr Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw. Actie nr Optimaliseren van het speelweefsel. Actie nr Ontwikkelen van een beleidsvisie sociale economie. Actie nr Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren. Eindtotaal Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 2.1.5, ,, Ontvangsten 98., 161.,, Saldo , ,, 7

8 2. Doelstellingenbudget 214 Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar (215) weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens modelschema B1). Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Algemeen bestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Investering Woonomgeving Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Dienstverlening Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten

9 3. De financiële toestand In de financiële toestand geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan. RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

10 AUTOFINANCIERINGSMARGE Meerjarenplan Budget Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)

11 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Actie Omschrijving Beleidscode Budget 11 Algemene rekening 1419/5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 11 Secretariaat Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 119 Overige algemene diensten Investering /5/1/15/1 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 119 Overige algemene diensten Investering /3/4/3/8 Wegen - in uitvoering 2 Wegen Investering /3/4/3/8 1419/3/3/2/1 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Budget 2 Wegen Investering Overig afvalen materialenbeheer Investering /3/3/2/1 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 39 Overig afvalen materialenbeheer Investering /3/3/1/2 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 329 Overige verminderingen derden van milieuverontreiniging Exploitatie /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 39 Overige milieubescherming Investering /4/3/1/1 Overige infrastructuur betreffende de wegen 52 Toerisme - Onthaal en promotie Investering /3/1/3/2 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /3/1/3/3 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /3/1/3/4 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /3/1/3/6 Plannen en studies - in uitvoering 61 Gebiedsontwikkeling Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 73 Openbare bibliotheken Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 75 Gemeenschapscentrum Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 719 verige evenementen Investering /4/3/7/6 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 74 Sport Exploitatie /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 74 Sport Investering /4/1/1/3 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 75 Jeugd Investering

12 1419/4/1/1/4 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 75 Jeugd Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 75 Jeugd Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 8 Gewoon basisonderwijs Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 82 Deeltijds kunstonderwijs Investering /5/1/21/2 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aankoop muziekinstrumenten) 82 Deeltijds kunstonderwijs Investering /5/1/4/2 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 9 Sociale bijstand Investering

13 5. Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen Er zijn geen daden van beschikking nominatief in het budget 215 opgenomen. 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies D.J. B.V. PERIODE S.D. B.D. A.P. ACT. BEGUNSTIGDE BEDRAG EURO E.C.G. Antwerpen, Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen, Afdeling 25 Antwerpen Kring gemeentesecretarissen, gouw Ekeren Toegestane werkingssubsidie - Lokale Politie Voorkempen BIN Schils Veld BIN Bergen BIN Gouwberg BIN-Z BIN Schilde Centrum BIN Drijhoek BIN Steynhoeve Schilde Feest Dorpsdag 's-gravenwezel GKVR Toerisme Voorkempen Oudervereniging Dennenhof Oudervereniging GLS De Wingerd Oudervereniging H.H.van Maria Oudervereniging Sint-Ludgardis (SLOC) Oudervereniging Vennebos Oudervereniging Wonderwijzer Vriendenkring MPI Zonnebos Centen voor instrumenten v.z.w Gemeentelijke Jeugdraad Raad voor Cultuurbeleid Schilde Hoge Gildenraad der Kempen Vriendenkring Armand Preud'homme Festival der Voorkempen Internationaal Europeade Comité 75 13

14 Ons Erfdeel Cultuurraad Voor- en Noorderkempen Heemkring De Drie Rozen, 5 jaar Carrousel v.z.w. (organisatie zomerconcerten) Wezel Culinair Nationale Strijdersbond Schilde - 's- Gravenwezel Bedevaart naar de graven van de Ijzer Gemeentelijke Sportraad Tai Chi Qigong, 1 jaar Koninklijke WAC Wezel Sportief - Dernyspektakel K.S.K. 's-gravenwezel (huur kleedkamers) Rugby Diabolos (huur kleedkamers) Werkgroep museum Albert Van Dijck Pastoor Parochiegemeenschap Sint- Catharina Pastoor O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek Sint-Catharina Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-Hemel-opgenomen Toegestane werkingssubsidie - Sint- Antonius-Abt Ziekenzorg Sint-Antonius Toegestane werkingssubsidie - OCMW De Witte Mol Dennenhof Handicar v.z.w Ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen 1.7 met een handicap Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap Brailleliga Reis- en ontspanningskosten senioren - via Gemeentelijke Seniorenraad Gemeentelijke Seniorenraad Zorgcentrum Sint-Lodewijk v.z.w Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelinssamenwerking Schilde 1. (G.R.O.S) actiecomité Door de G.R.O.S. te verdelen subsidies over groot-/kleinschalige projecten en organisaties Humanitaire acties (nader te bepalen) Tele-Onthaal v.z.w Vredesstad Ieper - Mayors for Peace 22 Vision Campaign Kiosk v.z.w. (De Twee Gezusters) 25 14

15 CKG Het Open Poortje Think out-of-the-box v.z.w Kind en preventie Schilde Rode Kruis - afdeling Schilde Vlaams Kruis Wit-Gele Kruis Bond Beter Leefmilieu Gemeentelijke Milieuraad Regionaal Landschap De Voorkempen Stichting Kempens Landschap v.z.w GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening 1. 15

16 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA In de financiële nota van het budget verleent de gemeenteraad autorisatie aan de hoofdbudgethouders (i.c. het college van burgemeester en schepenen). 1. Het exploitatiebudget Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactieen voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn en voor jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. De transactieen worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsvoerders wordt daardoor op een hoog niveau gelegd. Overeenkomstig schema B2 Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening Totalen

17 2. Het investeringsbudget Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de ) en de vervreemding van duurzame middelen Totaal van de investeringsenveloppen Het gemeentebestuur van Schilde voorziet negen investeringsenveloppen. Overeenkomstig schema B3 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten

18 Investeringsenveloppe 1 : Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 2 : Gebiedsontwikkeling DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

19 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 3 : Wonen DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten 19

20 Investeringsenveloppe 4 : Milieu DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 5 : Infrastructuur vereniging DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

21 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 6 : Doelgroepenbeleid DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten 21

22 Investeringsenveloppe 7 : Overig beleid algemeen bestuur DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 8 : Overig beleid woonomgeving DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

23 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Investeringsenveloppe 9 : Overig beleid dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten 23

24 2.2. De transactieen inzake investeringsverrichtingen Overeenkomstig schema B4 Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening Totalen Het liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden opgenomen uit die budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen. Overeenkomstig schema B5 RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 5. IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2. A. Bestemde gelden voor de exploitatie 2. VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

25 BESTEMDE GELDEN I. Exploitatie* Bestemde gelden exploitatie uitgaven Bestemde gelden exploitatie ontvangsten Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/ Totaal bestemde gelden * De bestemde gelden voor de ondergrondse inneming van de moerriool in de Zetten worden voorzien ingevolge de lopende procedures. 25

26 DEEL 3 TOELICHTING BIJ HET BUDGET Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd. De toelichting bevat belangrijke verduidelijkingen bij de inhoud van het budget. 1. Toelichting bij het exploitatiebudget 1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein Overeenkomstig modelschema TB1 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Woonomgeving Dienstverlening I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en /1 diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele /7 uitgaven B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies Andere operationele /7 ontvangsten B. Financiële ontvangsten III. Saldo

27 1.2. Evolutie van het exploitatiebudget Overeenkomstig modelschema TB2 Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo

28 2. Toelichting bij het investeringsbudget 2.1. voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Overeenkomstig modelschema TB3 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal I. Investeringen in financiële vaste B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste 281 Algemene financiering 1 Algemeen bestuur 2 Woonomgeving 3 Dienstverlening A. Gemeenschaps-goederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige /8 infrastructuur 3. Roerende goederen 23/ III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Code /2 Totaal Algemene financiering 1 Algemeen bestuur 2 Woonomgeving 3 Dienstverlening

29 2.2. Evolutie van de transactieen voor investeringsverrichtingen Overeenkomstig modelschema TB4 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Investeringen in financiële vaste 3 3 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de Nog niet in te schatten afhankelijk van nog te maken keuzes in verband met de exploitatie van de sporthal en het gemeenschapscentrum. Aangaande het gemeenschapscentrum is er budget voorzien voor de bouw van het nieuw gemeenschapscentrum, de uitvoering van de foyer en bureauruimte. De kosten voor de exploitatie van het huidige gemeenschapscentrum (bijvoorbeeld nutsvoorzieningen) zijn doorgetrokken op basis van het huidige gemeenschapscentrum. Het college van burgemeester en schepenen hoopt, omwille van de geplande investeringen op het vlak van energiezuinigheid, dat de verbruikskosten lager zullen uitvallen. Dit werd echter nog niet opgenomen in het budget. Aangaande sporthal zijn nog gesprekken lopende aangaande de mogelijke locatie voor de sporthal. Het is nog niet mogelijk een inschatting te maken van de exploitatiekosten. 29

30 3. Evolutie van het liquiditeitenbudget Overeenkomstig modelschema TB5 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 213 Budget 214 Budget 215 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/4 5. IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2. A. Bestemde gelden voor de exploitatie 2. VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie uitgaven Bestemde gelden exploitatie ontvangsten Bestemde gelden uitgaven II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Jaarrekening 213 Budget 214 Budget Totaal bestemde gelden 2. 3

31 4. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies De te verstrekken werkings- en investeringssubsidies zijn gerangschikt per beleidsveld. Omschrijving actie Beleidsveld Budget 1419/5/1/18/3 Gezin. 11 Secretariaat /5/1/6/2 Politie. 4 Politiediensten /5/1/6/1 Brandweer. 41 Brandweer /5/1/6/5 BIN's. 171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg /5/1/1/4 Openbaar vervoer. 21 Openbaar vervoer /3/4/1/3 Jaarlijks publiceren van de naamlijst en aanbieden waarderingsgeschenk voor 5 Handel en middenstand 2. handelaars die bij de start voor een Nederlandstalige naam kiezen. 1419/5/1/7/1 Ondersteunen lokale 5 Handel en middenstand 15. economie. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 5 Handel en middenstand /5/1/19/2 Ondersteuning van de 521 Toerisme - Sectorondersteuning 2.5 toeristische dienst. 1419/5/1/23/3 Toelagen onderwijs. 8 Gewoon basisonderwijs /5/1/23/3 Toelagen onderwijs. 8 Gewoon basisonderwijs /4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang (middag- en avondtoezicht) 871 Middagtoezicht 45. en zwemmogelijkheden voor scholen. 1419/4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang (middag- en avondtoezicht) 87 Ochtend- en avondtoezicht 2. en zwemmogelijkheden voor scholen. 1419/4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang 873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager (middag- en avondtoezicht) onderwijs en zwemmogelijkheden 38. voor scholen. 1419/5/1/21/3 Verlenen van logistieke 82 Deeltijds kunstonderwijs 3. ondersteuning. 1419/5/1/21/1 Invullen samenwerking met Wijnegem. 82 Deeltijds kunstonderwijs

32 1419/5/1/22/1 Invullen samenwerking met Brasschaat. 1419/4/3/7/8 Het particulier jeugdwerk financieel en materieel ondersteunen (inclusief kampvervoer). 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 82 Deeltijds kunstonderwijs Jeugd Jeugd Sociale bijstand /4/5/4/2 Behoud opvoedingspunt. 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap /4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/4/3/7/4 Stimuleren van vrijwilligerswerking en ouderenzorg. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige verrichtingen betreffende ouderen /5/1/18/3 Gezin. 959 Overige verrichtingen betreffende ouderen /4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/4/5/2/4 Andere preventieve acties rond gezondheid. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/5/1/4 Toelage GROS voor Noord- Zuidbeleid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/3/3/1/1 Hervormen afvalophaling. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten 985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Overige gezinshulp Gezondheidspromotie en ziektepreventie Overige gezinshulp Gezondheidspromotie en ziektepreventie Hulp aan het buitenland Hulp aan het buitenland Opvoedingsondersteuning Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige milieubescherming Beheer van regen- en afvalwater 2. 32

33 inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/12/3 Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/2/1/1/3 Oprichten gebruikerspanel gemeentelijke dienstverlening. 1419/4/3/7/9 Steun voor erkende socioculturele verenigingen. 1419/4/3/6/4 Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners. 1419/4/3/6/6 Ondersteuning van zomerconcerten. 1419/4/3/5/1 Behouden van ondersteuning buurtfeesten. 1419/5/1/2/1 Financieel laagdrempelige zwemmogelijkheden in de naburige gemeenten. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/3/7/7 Stimuleren van sportclubs ter bevordering van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en structurele samenwerking dmv subsidies. 1419/5/1/2/2 Aanbieden van buitensportinfrastructuur. 1419/4/3/2/3 Organiseren van activiteiten. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/5/1/1/4 Erediensten. 1419/5/1/1/4 Erediensten. 319 Overig waterbeheer Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Klimaat en energie Grondbeleid voor wonen Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Overige culturele instellingen verige evenementen Festivals verige evenementen Sport Sport Sport Sport Openbare bibliotheken 3. 7 Musea Erediensten 3 79 Erediensten

34 1419/4/3/7/2 Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen. 1419/5/1/18/3 Gezin. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/3/7/6 Steun voor sportclubs door de opmaak van een subsidiereglement ifv kwalitatieve werking van sportclubs. 1419/2/2/5/2 Bundeling van de bevoegdheidsdomeinen van gemeente en OCMW die raakvlakken hebben met algemeen welzijn. 1419/3/2/1/1 Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. 1419/3/4/2/6 Toelage IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater). 1419/4/5/1/1 Verdiepen van de steun aan ontwikkelingssamenwerking en sensibiliseren rond campagnes GROS. 1419/4/5/4/2 Behoud opvoedingspunt. 1419/4/4/1/5 Verhogen van participatie van kansengroepen aan beweeg- en sportactiviteiten door ontwikkeling van sportpas ism partners. 1419/5/1/1/3 Toelagen adviesraden. 1419/4/5/5/6 Voorzien van schoolopvang (middag- en avondtoezicht) en zwemmogelijkheden voor scholen. 1419/4/3/6/7 Ondersteuning Wezel Culinair 989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Sociale bijstand Overige culturele instellingen Sport Sociale bijstand Grondbeleid voor wonen Beheer van regen- en afvalwater Hulp aan het buitenland Opvoedingsondersteuning Sport 1. 6 Ruimtelijke planning 1. 8 Gewoon basisonderwijs verige evenementen 5. 34

35 1419/5/1/13/12 Groen - exploitatie. 1419/5/1/13/6 Feestelijkheden. 1419/5/1/13/6 Feestelijkheden. 39 Overige milieubescherming Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Budgetwijziging 2-2015

Budgetwijziging 2-2015 Budgetwijziging 2-2015 19 oktober 2015 Een budgetwijziging is alleen nodig voor die veranderingen die niet door een interne kredietaanpassing kunnen worden opgevangen. De budgetwijziging bestaat uit een

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schilde Type : budget Rapporteringsperiode 2016 NIS-code: Brasschaatsebaan 30, 2970 SCHILDE. Budget 2016

Gemeentebestuur Schilde Type : budget Rapporteringsperiode 2016 NIS-code: Brasschaatsebaan 30, 2970 SCHILDE. Budget 2016 Budget 2016 14 december 2015 1 Inhoudsopgave DEEL 1 BELEIDSNOTA... 3 1. Doelstellingennota... 3 2. Doelstellingenbudget 2016...12 3. De financiële toestand...13 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2017 BUDGET 2017 Gemeente Herne Gemeenteraad 21 december 2016 Budget 2017 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2014

TOELICHTING BUDGET 2014 TOELICHTING BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017 Budget 2014 NIS code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Budget 2014 STRATEGISCHE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode:

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie