VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN (andere dan dividenden Belgische oorsprong en inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten) (1) EN DIVERSE INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD Zie verwijzingen blz. 4 en volgende Ondernemingsnr. (of, bij gebrek daaraan, het nationaal nummer) (2):... Naam, voornaam, maatschappelijke of officiële benaming de belastingschuldige: Verblijfplaats, maatschappelijke zetel of zetel de voornaamste inrichting (volledig adres): Telefoonnr.:. adres:... Code het inkomen (zie (vak II) / Aantal verrichtingen VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Bedrag de toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten Belastbaar bedrag (3) (4) (7) Aanslagvoet de RV zie vak II) (5) Bedrag de RV (6) Vermindering ingevolge internationale overeenkomsten (7) Datum (8) toekenning of betaalbaarstelling de inkomsten Begindatum het contract (9) Einddatum het contract (10)...,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.. Totalen:...,.....,.. Identiteit en adres de verkrijger de inkomsten (11):... Te betalen bedrag (kol. 5 kol. 6):...,.. Bijlagen: Echt verklaard:, Handtekening de belastingschuldige of zijn gevolmachtigde. Nr. 273 DTP

2 VAK II. CLASSIFICATIE VAN DE INKOMSTEN De inkomsten die niet aan het maximumtarief zijn onderworpen, moeten afzonderlijk in vak I worden vermeld; het op die inkomsten betrekking hebbende codenummer moet met een cijfer (1, 2, 3, enz., naargelang het geval) worden aangevuld, zoals hierna in het voorbeeld is aangegeven: 65 : voorheffing 25 %; 65.1 : voorheffing 15 %; 65.2 : vrijstelling voorheffing. Afkortingen: WIB 92: Wetboek de inkomstenbelastingen 1992 KB/WIB 92: Koninklijk besluit tot uitvoering het WIB 92 Code het inkomen AARD VAN DE INKOMSTEN Aanslagvoet de voorheffing (%) A. INKOMSTEN VERLEEND OF TOEGEKEND INGEVOLGE MET INGANG VAN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN Inkomsten Belgische oorsprong 11 Interesten en premies Belgische overheidsfondsen (andere dan die bedoeld in 23) of 0 21 Inkomsten obligaties, kasbons, enz., niet bedoeld in 11, 22, 23 en 25 (uitgezonderd de vrijgestelde schijf interesten toegekend aan natuurlijke personen door vennootschappen met een sociaal oogmerk zoals bedoeld in artikel 21, 10, WIB 92). 25 of 0 22 Loten betreffende de in 11 en 21 bedoelde overheidsfondsen en obligaties of Inkomsten uit Staatsbons waarop is ingeschreven tussen en en die uitgegeven zijn op zoals bedoeld in artikel 534, WIB of 0 24 Inkomsten uit verzekeringscontracten de tak 26 zoals bedoeld in artikel 2, 1, 8, WIB Inkomsten uit kasbons of termijndeposito s die door kredietinstellingen zijn aangeboden voor de financiering een thematische volkslening (12). 15 of 0 31 Inkomsten schuldvorderingen en leningen (uitgezonderd de vrijgestelde schijf interesten toegekend aan natuurlijke personen door vennootschappen met een sociaal oogmerk zoals bedoeld in artikel 21, 10, WIB 92) of 0 41 Inkomsten gelddeposito's (andere dan die bedoeld in 25 en 51) of 0 51 Inkomsten een spaardeposito zoals bedoeld in artikel 21, 5, WIB 92 (met uitzondering de aan natuurlijke personen toegekende inkomsten die per jaar en per deposito niet meer bedragen dan de vrijgestelde inkomstenschijf zoals bedoeld in hetzelfde artikel).. 15 of 0 54 Inkomsten begrepen in kapitalen en afkoopwaarden betreffende bepaalde levensverzekeringscontracten (andere dan die bedoeld in 24) (13) Inkomsten betaald of toegekend door beleggingsvennootschappen die een bepaald rendement op hun aandelen waarborgen (14) Interest in geval inkoop eigen rechten deelneming of in geval gehele of gedeeltelijke verdeling het eigen vermogen bepaalde collectieve beleggingsinstellingen in effecten (15) of 0 57 Sommen toegekend of betaalbaar gesteld door een gemeenschappelijk beleggingsfonds, andere dan toegekend naar aanleiding de inkoop eigen aandelen of de gehele of gedeeltelijke verdeling zijn maatschappelijk vermogen zoals bedoeld in artikel 19ter, WIB 92 (16) Inkomsten verhuring, verpachting, gebruik en concessie roerende goederen 25 of 0 62 Inkomsten verkregen, buiten het uitoefenen een beroepswerkzaamheid, ofwel uit de onderverhuring of de overdracht huur al dan niet gemeubileerde onroerende goederen, ofwel uit de concessie het recht om een plaats die nature onroerend is en niet gelegen is binnen de omheining een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen. 25 of 0 63 Opbrengsten uit de verhuring jacht-, vis- en vogelgstrecht of 0 65 Vergoedingen voor ontbrekende coupon of voor ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp uitmaken een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een lening (17)... 25; 15 of 0 71 Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten (18) of 0 81 Inkomsten toegerekend op de uitkomsten inrichtingen belastingplichtigen niet-inwoners (19) Inkomsten buitenlandse oorsprong 91 Loten met betrekking tot effecten leningen Inkomsten roerende waarden (20), schuldvorderingen, deposito's en andere roerende inkomsten en diverse inkomsten roerende aard (andere dan die bedoeld in 91 en 95)... 25; 15 of 0 95 Dividenden zoals bedoeld in artikel 18, WIB 92, buitenlandse oorsprong... 25; 20; 15; 10, 5 of 0 B. INKOMSTEN VERLEEND OF TOEGEKEND INGEVOLGE VÓÓR GESLOTEN OVEREENKOMSTEN 111 Interesten overheidsfondsen en ermede gelijkgestelde effecten die vrijgesteld waren mobiliënbelasting of zakelijke belasting.. 12,50 of Inkomsten overheidsfondsen die niet vrijgesteld waren mobiliënbelasting of zakelijke belasting 12,50 of Inkomsten obligaties, kasbons, enz. niet bedoeld in 111 en 112, en inkomsten schuldvorderingen en leningen... 12,50 of Inkomsten deposito's... 12,50 of C. TERUGVORDERING VAN BIJ DE BRON TE WEINIG GEHEVEN ROERENDE VOORHEFFING (21) - 2 -

3 BELANGRIJKE OPMERKING De aangifte (en de bijlagen) in de roerende voorheffing (RV) en de betaling de voorheffing moeten gebeuren bij de bevoegde dienst binnen de 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling de inkomsten. Vanaf , is het mogelijk om de aangifte in de RV (en de bijlagen) elektronisch in te dienen via de online toepassing RV-onweb die toegankelijk is via de site (zie details op die site). Indien u kiest voor de elektronische indiening de aangifte moet u om de betaling uit te voeren: 1. de gestructureerde mededeling vermelden die verstrekt wordt door het systeem; 2. uitsluitend het volgend rekeningnummer gebruiken dat voor heel België geldt: BE , PCHQ BE BB het inningscentrum - sectie roerende voorheffing Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Indien u kiest voor de indiening de aangifte op papier: de aangifte (met de nodige bijlagen) moet uitsluitend worden gericht aan één de vier volgende diensten, naargelang het adres uw fiscale woonplaats of de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel beheer of bestuur uw vennootschap of vereniging, met uitzondering de belastingschuldigen die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners die altijd zijn verbonden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit ongeacht hun adres. Gewest Waalse Gewest (met uitzondering het Duitse taalgebied) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bedoeld zijn eveneens alle belastingschuldigen die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners) Duitse taalgebied Vlaamse Gewest De papieren aangifte versturen naar Bureau Central de Taxation Liège Sociétés Rue Paradis Liège Tél. 0257/ Centraal Taxatiekantoor Brussel II Vennootschappen Kruidtuinlaan 50, verdieping 19/R, bus Brussel Tel. 0257/ Contrôle Eupen Sociétés Rue de Verviers Eupen Tél. 0257/ Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen Gaston Crommenlaan 6, bus Ledeberg Tel. 0257/ De betaling de RV moet gebeuren op het hiervoor bedoelde uniek rekeningnummer met vermelding uw ondernemingsnummer (of, bij gebrek daaraan, het nationaal nummer), zonder vermelding enig punt en zonder enige andere vermelding. Vergeet niet op de aangifte te vermelden: het ondernemingsnummer (of, bij gebrek daaraan, het nationaal nummer) de schuldenaar de RV; het codenummer de inkomsten; de datum toekenning of betaalbaarstelling de inkomsten (dag, maand, jaar, behalve voor de gevallen zoals bedoeld in verwijzing (8) hierna); de datum het opmaken de aangifte en de handtekening

4 VERWIJZINGEN (1) Dividenden Belgische oorsprong enerzijds en inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten en de wettelijke en verplichte licenties zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92, anderzijds moeten respectievelijk in een aangifte 273 A en 273 S worden vermeld. (2) Het ondernemingsnummer is het identificatienummer bij de Kruispuntbank Ondernemingen. (3) Het belastbaar bedrag wordt in euro vastgesteld en afgerond op de cent per toekenning of betaalbaarstelling. (4) In het geval de RV wordt gedragen door de schuldenaar de inkomsten ter ontlasting de verkrijger de inkomsten, wordt het bedrag die voorheffing aan de inkomsten toegevoegd voor de berekening de verschuldigde RV ("brutering" de inkomsten; zie artikel 268, WIB 92). In dat geval wordt, om het belastbare inkomen (kol. 3) te bepalen, het netto uitgekeerde inkomen (kol. 2) vermenigvuldigd met een breuk, waar de teller 100 is en de noemer het verschil tussen 100 en het percentage de RV. Wanneer, ingevolge af tot en met gesloten overeenkomsten, de last de RV op de schuldenaar de inkomsten is gelegd en deze laatste gebruik maakt het recht om op de belastbare inkomsten het verschil in te houden tussen de RV verschuldigd overeenkomstig de vermeldingen deze aangifte en die waar hij vóór de last op zich nam, wordt het belastbare inkomen (kol. 3) verkregen door het netto-inkomen (kol. 2) met de breuk 100/85 te vermenigvuldigen. Wanneer de last de RV, ingevolge vóór gesloten overeenkomsten, op de schuldenaar de inkomsten is gelegd en deze laatste gebruik maakt het recht om op de belastbare inkomsten het verschil in te houden tussen de overeenkomstig de vermeldingen deze aangifte verschuldigde RV en diegene die hij vóór te zijnen laste nam, moet, om het belastbare inkomen (kol. 3) te bepalen, het bedrag het bedongen netto-inkomen (kol. 2) worden vermenigvuldigd met een breuk waar de teller 100 is en waar de noemer gelijk is aan het verschil tussen 100 en het percentage de RV gedragen door de schuldenaar de inkomsten. Wanneer in dezelfde onderstelling, het evenwel interesten betreft Belgische overheidsfondsen die vóór werden uitgegeven, ter uitvoering overeenkomsten die de mobiliënbelasting ten laste de schuldenaar leggen, wordt het belastbare inkomen verkregen door op het bedongen netto-inkomen de breuk 98,32 toe te passen. 98 (5) Wanneer voor de vrijstelling de RV (aanslagvoet = 0) het voorleggen bewijsstukken tot staving de huidige aangifte vereist is (zie inzonderheid de artikelen 117 en 118, KB/WIB 92 en artikel 230, 1 e lid, 2 en 2 e lid, WIB 92), moeten de in die stukken vervatte gegevens worden samengevat in een gedateerde en ondertekende nota die eveneens aan deze aangifte moet worden toegevoegd (de identiteit de verkrijgers, de bedragen de aan ieder hen toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten en de desbetreffende wettelijke of reglementaire bepalingen). (6) Het gaat om het bedrag de RV dat in principe overeenkomstig de Belgische wetgeving verschuldigd is (zie ook verwijzing (7)). De RV wordt in euro gevestigd en afgerond op de cent per toekenning of betaalbaarstelling. (7) De inkomsten waarop, ingevolge overeenkomsten tot voorkoming dubbele belasting, een vermindering RV aan de bron wordt toegepast, moeten in het bedrag de toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten (kol. 2) en in het belastbaar bedrag (kol. 3) worden begrepen. In kol. 6 het verschil vermelden tussen het bedrag de RV die berekend is tegen de aanslagvoet zoals voorzien in het Belgische interne recht en het bedrag verkregen door toepassing het in voormelde overeenkomsten bepaalde verminderde tarief (de door de verkrijgers onderschreven aanvragen om vermindering en, desnoods, de gedetailleerde berekening de in kol. 6 vermelde som, bijvoegen). (8) Of maand, voor inkomsten gelddeposito's, of nog, de laatste dag het belastbare tijdperk waarin de verkrijger, wanneer de aangifte door hem moet worden onderschreven, de inkomsten heeft geïnd of verkregen. (9) Betreft slechts de inkomsten die bedoeld zijn in de codenummers 111 tot 141 vak II en die behaald zijn tot het vervallen de in de desbetreffende overeenkomst bepaalde termijn of tot het verstrijken een tijdperk dat, aangend op gelijk is aan de in het contract lening of deposito bedongen opzeggingstermijn; die termijn of dat tijdperk wordt beoordeeld ongeacht de clausules de na verstrijkende overeenkomsten die eventueel stilzwijgend uitstel of verlenging er bedingen. Als opzeggingstermijn in de hiervoor bedoelde zin worden niet de wettelijke of overeengekomen termijnen beschouwd die slechts een waarborg uitmaken die de depositaris voor zich heeft bedongen. (10) Slechts voor inkomsten die bedoeld zijn in verwijzing (9). (11) Behalve ingeval de verkrijger de inkomsten de RV verschuldigd is, moet die inlichting niet worden verstrekt wanneer de inkomsten: - hetzij betrekking hebben op effecten aan toonder; - hetzij ten name de schuldenaar aftrekbaar zijn als beroepskosten, of als lasten op zijn onroerende inkomsten; - 4 -

5 - hetzij in het in verwijzing (5) bedoelde geval, RV zijn vrijgesteld; - hetzij bedoeld zijn onder de codenummers 81, 91, 92 en 95. (12) Bedoeld zijn de interesten uit kasbons en termijndeposito s zoals bedoeld in artikel 4 de wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. In het geval die inkomsten worden vermeld, moet bij deze aangifte een opgave worden toegevoegd met de volgende gegevens per categorie financieringsmiddel (kasbons of termijndeposito s): a) het bedrag aan kapitaal dat, op de datum toekenning of betaalbaarstelling de inkomsten die zijn opgenomen in deze aangifte, is verwerkt en aangewend overeenkomstig de artikelen 6, 7, 10 en 11 de voormelde wet ; b) het bedrag aan kapitaal dat, op de datum toekenning of betaalbaarstelling de inkomsten die zijn opgenomen in deze aangifte, niet is verwerkt en aangewend overeenkomstig de hiervoor vermelde artikelen 6, 7, 10 en 11. (13) Het gaat om de inkomsten niet bedoeld in artikel 21, 9, WIB 92, die begrepen zijn in kapitalen en afkoopwaarden vereffend bij leven betreffende levensverzekeringscontracten afgesloten met ingang wanneer het gaat om contracten die een gewaarborgd rendement bepalen en waar geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot een belastingvermindering voor het lange termijnsparen of tot een gewestelijke belastingvermindering of een gewestelijk belastingkrediet of, met ingang , indien deze contracten verbonden zijn aan één of verschillende beleggingsfondsen en wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en hun bedrag of hun rendementsvoet bepaald zijn (zie artikel 19, 1, 1 e lid, 3, WIB 92). (14) Bedoeld zijn, de inkomsten uit aandelen betaald of toegekend door beleggingsvennootschappen -andere dan deze bedoeld in code 56 (zie verwijzing (15))-, en gehaald uit de gehele of gedeeltelijke verdeling hun maatschappelijk vermogen of bij verkrijging hun eigen aandelen, wanneer het effecten betreft die met ingang het voorwerp hebben uitgemaakt een openbare uitgifte in België en wanneer bij het aanbod verbintenissen werden aangegaan die, wat het terugbetalingsbedrag of de rendementsvoet er betreft, betrekking hebben op een periode kleiner dan of gelijk aan acht jaar (zie artikel 19, 1, 1 e lid, 4, WIB 92). (15) Bedoeld is, het bedrag dat als interest wordt gedefinieerd in geval inkoop eigen rechten deelneming of in geval gehele of gedeeltelijke verdeling het eigen vermogen bepaalde collectieve beleggingsinstellingen in effecten waar meer dan 25 % het vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in schuldvorderingen, voor zover die inkomsten betrekking hebben op de periode gedurende dewelke de verkrijger houder was de rechten deelneming (zie artikel 19bis, WIB 92). (16) Bedoeld zijn, de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld door een gemeenschappelijk beleggingsfonds waarvoor de beheersvennootschap niet de verplichting heeft nageleefd om per categorie het bedrag op te geven de toegekende of uitgekeerde inkomsten (zie artikel 321bis, WIB 92). (17) De aanslagvoet de RV is 25, 15 of 0 %, naargelang de aanslagvoet die toepassing is op de inkomsten roerende goederen en kapitalen en op de in artikel 90, 6, WIB 92, bedoelde loten, waarop die vergoedingen betrekking hebben. (18) Bedoeld zijn, de inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten die geen pensioenen zijn en na onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste enige in België gevestigde rechtspersoon of onderneming. De lijfrenten die zijn aangelegd tegen storting met afstand een kapitaal dat is gevormd, ofwel, met bijdragen of premies zoals bedoeld in artikel 34, 1, 2, WIB 92, ofwel in het kader een aanvullend pensioen voor zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 34, 1, 2 bis, WIB 92, zijn geen pensioenen (zie artikel 17, 1, 4, WIB 92). Wanneer die renten aangelegd zijn tegen storting met afstand het kapitaal, wordt het belastbare bedrag er beperkt tot 3 % dat kapitaal, waar de waarde, wanneer het een onroerend goed betreft, wordt bepaald zoals op het stuk registratierechten. (19) De inkomsten die Belgische inrichtingen belastingplichtigen onderworpen aan de belasting niet-inwoners werkelijk als zodanig hebben betaald of toegekend, moeten onder hun eigen rubriek (21 tot 71) worden aangegeven. (20) Met inbegrip de rechten deelneming in buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen en de effecten leningen, uitgegeven door internationale of supranationale instellingen publiek recht waar België lid is. (21) Per inning inkomsten -in een gedateerde, ondertekende en bij deze aangifte gevoegde nota- vermelden: de aard, het bedrag en de schuldenaar de inkomsten, vervolgens, de aanslagvoet de RV die werkelijk toepassing is en, ten slotte, de aanslagvoet die bij de heffing bij de bron die voorheffing, op onrechtmatige wijze is toegepast. Naar die nota verwijzen in de kol. 2 tot 4 vak I. Verwijzing naar wetteksten: artikelen 17 tot 22, 90, 5 tot 7 en 11, 98, 100, 230, 1 e lid, 2 en 2 e lid, 250, 261 tot 269, 312, 321bis, 412, 534 en 537, WIB 92; artikelen 2 tot 5, 83 tot 85, 96, 105 tot 119, KB/WIB