DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN"

Transcriptie

1 DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent dat er op de prijs slechts 5 % registratierecht wordt gerekend (ipv 10 % ) De belangrijkste voorwaarden zijn: een natuurlijk persoon zijn (dus geen vennootschap); KI van de woning maximaal 745 (doch zie uitzonderingen in wettekst) het onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen (dit mag door meerdere personen samen); geen van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel (volle) eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België dat tot bewoning is bestemd; binnen de 3 jaar gaan bewonen voor minstens 3 jaar (zie wetteksten hierna!) Voldoet U aan deze voorwaarden? ja neen Wettekst : Artikel /08/ In afwijking van artikel bedraagt het verkooprecht 5 % voor verkoopovereenkomsten van landgoederen of woningen. 2. Aan de toepassing van het verlaagde tarief, vermeld in paragraaf 1, zijn de volgende voorwaarden verbonden : 1 de geheelheid van de eigendom wordt verworven; 2 het kadastraal inkomen bedraagt op de datum van de akte van verkrijging maximaal : a) 323 euro, als de verkrijging alleen gronden tot voorwerp heeft; b) 745 euro, als de verkrijging alleen een gebouwd onroerend goed tot voorwerp heeft; c) 745 euro, als de verkrijging tegelijk een gebouwd onroerend goed en gronden tot voorwerp heeft zonder dat het totaal van de kadastrale inkomens van de in de verkrijging begrepen gronden meer bedraagt dan 323 euro; 3 het kadastraal inkomen van de onroerende goederen waarvan de verkrijger of zijn echtgenoot op het ogenblik van de aankoop voor de geheelheid of een onverdeeld deel volle of blote eigenaar is, en het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed zijn niet hoger dan het bedrag, vermeld in punt 2. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met de onroerende goederen waarvan de verkrijger of zijn echtgenoot blote eigenaar is en die door hen of door een van hen uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn zijn verkregen. Er wordt evenmin rekening gehouden met de onroerende goederen waarvan de verkrijger of zijn echtgenoot volle eigenaar is, op voorwaarde dat die goederen in volle of blote eigendom zijn verkregen uit de nalatenschap van een bloedverwant in opgaande lijn van een van hen, en op voorwaarde dat het kadastraal inkomen van de onroerende goederen waarvan ze allebei volle eigenaar zijn of waarvan een van hen volle eigenaar is, niet meer bedraagt dan

2 25 % van het bedrag, vermeld in punt 2 ; 4 de verkrijger van een woning of een gedeelte daarvan of zijn echtgenoot mag niet voor de geheelheid volle of blote eigenaar zijn van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of bestemd is. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met de onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd zijn en die door de verkrijger of zijn echtgenoot uit de nalatenschap van een bloedverwant in de opgaande lijn zijn verkregen; 5 de verkrijger verbindt zich ertoe : a) in geval van de aankoop van een landgoed, het goed hetzij zelf uit te baten, hetzij door zijn echtgenoot, hetzij door zijn afstammelingen of die van zijn echtgenoot te laten uitbaten binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de akte van verkrijging, en die uitbating ten minste drie jaar zonder onderbreking voort te zetten; b) in geval van de aankoop van een woning, dat hij of zijn echtgenoot de inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen onroerend goed zal verkrijgen binnen een termijn van drie jaar die ingaat op de datum van de akte van verkrijging, en die inschrijving ten minste drie jaar zonder onderbreking zal behouden; 6 de verkrijger die het verlaagde tarief, vermeld in paragraaf 1, wil genieten, is een natuurlijke persoon die zijn wettelijke verblijfplaats binnen de Europese Economische Ruimte heeft; 7 de verkrijger voldoet aan de verplichting, vermeld in artikel , Er wordt, voor de toepassing van paragraaf 2, 3 en 4, evenmin rekening gehouden met het onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of is bestemd, als : 1 de verkrijger zich ertoe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de authentieke akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en aantoont dat er een causaal verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging tegen het verlaagde tarief, vermeld in paragraaf 1, en als de verkrijger voldoet aan de verplichting, vermeld in artikel , 3, eerste lid; 2 het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de authentieke akte van verkrijging, al dan niet gedwongen, wordt onteigend en als de verkrijger voldoet aan de verplichting, vermeld in artikel , 3, tweede lid. 4. Als de verkrijging een onroerend goed tot voorwerp heeft dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is aangewend of bestemd, wordt het bedrag van het maximale kadastraal inkomen, vermeld in paragraaf 2, 2, verhoogd volgens de onderstaande tabel. aantal kinderen ten laste van de verkrijger of zijn echtgenoot, op de datum van de akte van verkrijging Een gehandicapt kind wordt voor twee kinderen ten laste geteld. verhoging, in euro 5. Als de verklaringen over de voorwaarde, vermeld in paragraaf 2, 7, onjuist zijn of ontbreken, is de verkrijger gehouden tot betaling van de aanvullende rechten. 6. Als de verbintenissen, vermeld in paragraaf 2, 5, niet worden nageleefd, is de verkrijger gehouden tot betaling van de aanvullende rechten. Die aanvullende rechten zijn evenwel niet verschuldigd als de niet-naleving van die verbintenissen het gevolg is van overmacht.

3 B) Gewoon abattement Dit wil zeggen dat de eerste van de heffingsgrondslag vrijgesteld is van registratierechten. Deze vrijstelling is zowel van toepassing bij aankopen aan 10% als bij aankopen aan 5% registratierechten. > indien à 10 % : korting = > indien à 5 % : korting = 750 De belangrijkste voorwaarden zijn: een natuurlijk persoon zijn (dus geen vennootschap); het onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen (dit mag door meerdere personen samen); geen van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel (volle) eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België dat tot bewoning is bestemd; de hoofdverblijfplaats vestigen in het onroerend goed: indien het een woning betreft, binnen de twee jaar na de aankoop; indien het een bouwgrond of een woning of appartement op plan betreft, binnen de vijf jaar na de aankoop. Voldoet U aan deze voorwaarden? ja neen 1. De belastbare grondslag voor verkoopovereenkomsten, bepaald met toepassing van artikel , wordt verminderd met een abattement van euro in geval van zuivere aankoop van de geheelheid volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een of meer natuurlijke personen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen. Als met het oog op de financiering van een aankoop als vermeld in het eerste lid, een hypotheek wordt gevestigd op het aangekochte onroerend goed, wordt het bedrag van het abattement, vermeld in het eerste lid, verhoogd met hetzij euro als op de aankoop het tarief, vermeld in artikel , verschuldigd is, hetzij euro als op de aankoop het tarief, vermeld in artikel , 1, verschuldigd is, hetzij ,67 euro als op de aankoop het tarief, vermeld in artikel , verschuldigd is. Voor de toepassing van dit artikel wordt een bouwgrond, beschouwd als een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd. 2. Aan het abattement, vermeld in paragraaf 1, zijn de volgende voorwaarden verbonden : 1 geen van de verkrijgers mag op de datum van de verkoopovereenkomst voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of bestemd is. Als de aankoop gedaan wordt door verschillende personen, mogen ze bovendien op de vermelde datum niet gezamenlijk voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of bestemd is; 2 de verkrijgers verbinden zich ertoe hun hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het aangekochte goed : a) als het een woning betreft, binnen twee jaar na een van de volgende data : 1) de datum van de registratie van de akte die of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, als die akte of dat geschrift binnen de termijn die daarvoor is bepaald, ter registratie wordt aangeboden; 2) de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, als de akte die of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, wordt aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn; b) als het een bouwgrond betreft, binnen vijf jaar na dezelfde datum; 3 de verkrijgers verbinden zich ertoe de hypothecaire inschrijving te nemen binnen de termijn, vermeld in punt 2, als ze aanspraak maken op een verhoging als vermeld in paragraaf 1, tweede lid; 4 aan de verplichting, vermeld in artikel , 1, is voldaan. Als de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, niet worden vervuld, zijn aanvullende rechten verschuldigd. 3. Het voordeel van de toepassing van het abattement uit dit artikel, kan niet gecombineerd worden met het voordeel van de verminderingen, vermeld in afdeling 5 van dit hoofdstuk, of met het voordeel van de teruggave, vermeld in artikel , 3.

4 C) Verhoogd abattement Indien de koper die van het gewone abattement kan genieten eveneens een financiering aangaat met hypothecaire inschrijving op het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit betekent kortom een bijkomende vermindering van de registratierechten met Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van zodat het verhoogde abattement ofwel bedraagt ofwel De belangrijkste voorwaarden zijn: 1) idem als gewoon abattement + 2) er moet een hypotheek worden gevestigd op het aangekochte goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen twee jaar na de datum van registratie van de aankoop of binnen vijf jaar indien de aankoop een bouwgrond of een woning of een appartement op plan betreft of een gebouw dat op het ogenblik van de aankoop nog niet als woning aangewend kan worden. Het is wel niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed. Voldoet U aan deze voorwaarden? ja neen zie wettekst hiervoor bij gewoon abattement

5 D) Renovatieabattement In tegenstelling tot het gewone abattement of het verhoogde abattement heeft het renovatieabattement niet enkel tot doel om natuurlijke personen via fiscale maatregelen de mogelijkheid te geven om een eigen woning te verwerven. > dus ook voor vennootschappen! > ook combineerbaar met meeneembaarheid!! (zie De maatregel die geldt vanaf 1 september 2009 heeft tot doel het (opnieuw) in gebruik nemen als woning van renoveerbare verwaarloosde, leegstaande, onbewoonbare, panden. Een aantal grondvoorwaarden die noodzakelijkerwijze verbonden zijn aan de verkrijging van het gewone of het verhoogd abattement, zijn hier bijgevolg niet van toepassing. De vermindering van euro van de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten kan afzonderlijk gevraagd worden of gecumuleerd worden met het gewoon en eventueel verhoogd abattement. De belangrijkste voorwaarden zijn : Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen. Er moet sprake zijn van een aankoop. De aankoop moet een onroerend goed betreffen om er een hoofdverblijfplaats te vestigen. Op het ogenblik van aankoop moet het goed zijn opgenomen in één of meer van volgende registers, inventarissen of lijsten (het leegstandsregister, de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen. Het goed mag maximaal 4 opeenvolgende jaren vóór de aankoop gelijktijdig of consecutief in één of meerdere van die registers, inventarissen of lijsten opgenomen zijn. Het goed moet gerenoveerd worden. Het aangekochte goed moet bestemd worden als hoofdverblijfplaats binnen een termijn van 2 of 5 jaar na de datum van de registratie. Voldoet U aan deze voorwaarden? ja neen 1. De belastbare grondslag voor verkoopovereenkomsten, bepaald met toepassing van artikel , wordt verminderd met een abattement van euro in geval van aankoop van een onroerend goed om er een hoofdverblijfplaats te vestigen. 2. Aan de toepassing van het abattement, vermeld in paragraaf 1, zijn de volgende voorwaarden verbonden : 1 het verkochte onroerend goed is ten hoogste vier opeenvolgende jaren opgenomen in een of meer van de volgende registers, inventarissen of lijsten, gelijktijdig of opvolgend : a) het leegstandsregister, vermeld in artikel van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; b) de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, vermeld in artikel 3, 1, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van

6 bedrijfsruimten; c) de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen of woningen, vermeld in artikel 28, 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996; 2 de verkrijgers verbinden zich ertoe het aangekochte goed te renoveren en een hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het aangekochte goed binnen de termijnen, vermeld in artikel , 2, 2 ; 3 aan de verplichting, vermeld in artikel , 1, is voldaan. Als de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, niet worden vervuld, zijn aan Upvullende rechten verschuldigd. E) MEENEEMBAARHEID (niet combineerbaar met abattement en bijabattement wel met renovatieabattement) De registratierechten die werden betaald op de vorige woning kunnen in mindering gebracht worden van de registratierechten die verschuldigd zijn op de nieuw aangekochte woning. (MAX ) a) ik heb mijn woning, waar mijn hoofverblijfplaats was gevestigd, verkocht b) ik zal mijn woning, waar mijn hoofdverblijfplaats is gevestigd, verkopen Artikel In geval van zuivere aankoop van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een natuurlijke persoon om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, wordt zijn wettelijk aandeel in de belastingen die met toepassing van artikel , artikel of artikel , 6, eerste lid, 2, verschuldigd waren op de aankoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend of van de bouwgrond waarop die woning is opgericht, in mindering gebracht van zijn wettelijk aandeel in de belastingen, verschuldigd op de nieuwe aankoop, op voorwaarde dat de authentieke akte van de nieuwe aankoop is verleden binnen twee jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte die aanleiding heeft gegeven of geeft tot een van de volgende handelingen : 1 de heffing van het verkooprecht op de zuivere wederverkoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend, of de heffing van het verdeelrecht op de verdeling van die woning waarbij de natuurlijke persoon al zijn rechten erin heeft afgestaan; 2 de vrijstelling van het verkooprecht met toepassing van artikel , eerste lid, 4, voor de zuivere wederverkoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend, of de vrijstelling van het verdeelrecht met toepassing van artikel , eerste lid, 1, voor de verdeling van die woning, waarbij de natuurlijke persoon al zijn rechten erin heeft afgestaan. Als de authentieke akte van vervreemding geen aanleiding geeft tot een van de voormelde handelingen omdat de vervreemding onderworpen is aan een niet-vervulde opschortende voorwaarde, wordt de termijn van twee jaar gerekend vanaf de datum van de registratie van de authentieke akte of het geschrift dat aanleiding heeft gegeven of geeft tot een van de handelingen, vermeld in 1 of 2. De registratiebelasting, betaald voor de verkrijging van een onroerend goed dat niet in het Vlaamse Gewest ligt, alsook de aanvullende rechten die om om het even welke reden op een aankoop zijn geheven, zijn van de vermindering, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, uitgesloten. De vermindering overeenkomstig de bepalingen van dit artikel levert in geen geval grond voor een teruggave op. Als een verrichting als vermeld in het eerste lid, is voorafgegaan door een of meer van dergelijke verrichtingen of door een of meer verrichtingen als vermeld in artikel , 3, eerste lid, worden, in voorkomend geval, de bij die voorgaande verrichtingen ingevolge de toepassing van het derde of het vijfde lid van dit artikel nog niet in mindering gebrachte belastingen of de ingevolge de toepassing van artikel , 3, derde of vijfde lid, nog niet teruggegeven belastingen, gevoegd bij het wettelijk aandeel van de natuurlijke persoon in de conform artikel , artikel of artikel , 6, eerste lid, 2, verschuldigde belastingen op de voorlaatste aankoop, om het bedrag van de vermindering bij de laatste aankoop te bepalen. Het in mindering te brengen bedrag, verkregen met toepassing van het eerste of het vierde lid, kan nooit meer bedragen dan euro. Dat maximale in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot de fractie die de natuurlijke persoon verkrijgt in het nieuw aangekochte goed. Artikel Aan de vermindering, vermeld in artikel , zijn de volgende voorwaarden verbonden : 1 aan de verplichting, vermeld in artikel , 1, is voldaan en de verklaringen, vermeld in artikel , 4, tweede of vierde lid, zijn gedaan;

7 2 de natuurlijke persoon heeft op een ogenblik in de periode van achttien maanden die voorafgaan aan de verkoop of verdeling, zijn hoofdverblijfplaats gehad in de verkochte of verdeelde woning; 3 de natuurlijke persoon verbindt zich ertoe om zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het nieuw aangekochte goed : a) als het een woning betreft, binnen twee jaar na een van de volgende data : 1) de datum van de registratie van de akte of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, als die akte of dat geschrift binnen de termijn die daarvoor bepaald is, ter registratie wordt aangeboden; 2) de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, als de akte die of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, wordt aangeboden na het verstrijken van de termijn die daarvoor bepaald is; b) als het een bouwgrond betreft, binnen vijf jaar na dezelfde datum. Als een van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, niet is vervuld, wordt de akte over de nieuwe aankoop die of het geschrift over de nieuwe aankoop dat aanleiding geeft tot de heffing van het verkooprecht, geregistreerd zonder de toepassing van artikel Artikel In geval van onjuistheid van de vermeldingen, voorgeschreven bij artikel , eerste lid, 2, is de natuurlijke persoon gehouden tot betaling van de aanvullende rechten. In geval van niet-naleving van de verbintenis tot het vestigen van de hoofd-verblijfplaats, voorgeschreven bij artikel , eerste lid, 3, is de natuurlijke persoon gehouden tot betaling van de aanvullende rechten. Artikel Keten van aankopen verkopen > zie wetboek ; hier niet vermeld ik heb geen woning, waar mijn hoofdverblijfplaats is gevestigd, verkocht en ik zal ze ook niet verkopen ik heb mijn woning, waar mijn hoofverblijfplaats was gevestigd, verkocht Heeft u ten hoogste twee jaar voor de datum van de huidige aankoopakte een woning verkocht die u voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend en die in het Vlaamse gewest gelegen is? Indien dit het geval is, gelieve mij dan de nodige gegevens aangaande de aan- en de wederverkoop te willen bezorgen? ja neen (dan hoeft U onderstaande twee vragen niet te beantwoorden) Had u uw hoofdverblijfplaats in het verkochte goed in de periode van 18 maanden voorafgaand op voornoemde verkoop? ja neen Heeft u reeds eerder in het verleden nog een andere woning verkocht die u voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend en die in het Vlaamse gewest gelegen is? ja neen

8 OF ik zal mijn woning, waar mijn hoofdverblijfplaats is gevestigd, verkopen Heeft u reeds eerder in het verleden nog een andere woning verkocht die u voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend en die in het Vlaamse gewest gelegen is? ja neen Voorbeeld van berekening van de verschuldigde registratierechten (natuurlijk persoon) met toepassing van abattementen AANKOOP aan 10 % AANKOOP aan 5 % PRIJS gewoon abattement bijkomend abattement renovatieabattement à 10 % = à 5 % =

9 E) AANKOOP ALS BEROEPSPERSOON Voldoet U aan de voorwaarden en wenst U de vermindering in te roepen? ja neen Indien ja, gelieve alle nodige stukken voor te leggen - 1. In afwijking van artikel wordt het tarief van het verkooprecht verlaagd tot 4% voor overeenkomsten houdende overdrachten ten bezwarende titel, uit de hand en bij authentieke akte, met uitsluiting van de inbrengen, vermeld in artikel 115bis van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, waarbij de verkrijger een persoon is die zijn beroep maakt van het kopen en verkopen van onroerende goederen. 2. Voor de toepassing van het verlaagde tarief, vermeld in paragraaf 1, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1 de verkrijger ondertekent een beroepsverklaring en dient die in; 2 de verkrijger stelt op eigen kosten zekerheid met toepassing van artikel , eerste lid; 3 de verkrijger heeft de erkenning verkregen van een in België gevestigde vertegen Upwoordiger die met toepassing van artikel met hem instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen als hij : a) een natuurlijke persoon is en zijn wettelijke verblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte heeft; b) een rechtspersoon is zonder vestiging in België waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte. 3. De akte die de verklaring, vermeld in artikel , 1, niet bevat of waarbij de verklaring, vermeld in artikel , 3, derde lid, niet gevoegd is, wordt tegen het tarief, vermeld in artikel , geregistreerd zonder enige mogelijkheid tot teruggave. Een andere beroepspersoon dan de persoon, vermeld in paragraaf 2, 3, kan de erkenning verkrijgen van een in België gevestigde vertegenwoordiger die medeaansprakelijk is en hoofdelijk met hem instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen. 4. Als de persoon die een beroepsverklaring heeft ondertekend, bij het verstrijken van een termijn van vijf jaar na die verklaring, geen drie wederverkopen kan aantonen waardoor blijkt dat hij het aangegeven beroep werkelijk uitoefent, is hij op al zijn aankopen het verkooprecht, vermeld in artikel , verschuldigd na aftrek van de reeds geheven belasting.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2009/3241/273 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Wegwijs in Vlaamse registratierechten de Wat moet u wanneer betalen? Vlaamse registratierechten fors verminderd / 3 Voor welke transacties betaalt u registratierechten? / 4 Hoeveel moet u betalen? / 5

Nadere informatie

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten F iscaliteit Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten Vlaams Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 1 februari 2002

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Verkooprechten

Hoofdstuk 1 Verkooprechten Hoofdstuk 1 Verkooprechten 1. Wat is een verkoop? Artikel 1582 Burgerlijk Wetboek Koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Vlaamse registratierechten Dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord is de Vlaamse Overheid sedert 1 januari 2002 volledig bevoegd om autonoom de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

De registratierechten

De registratierechten De registratierechten Elke aankoop van een gebouw moet geregistreerd worden. Bijgevolg moeten er registratierechten op betaald worden [55]. De aankoop van een onroerend goed moet geregistreerd worden,

Nadere informatie

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T Rolnummer 5059 Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 46bis, derde lid, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/250 BERAADSLAGING NR. 16/114 VAN 20 DECEMBER MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1.

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 11 september 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen 4602 FIN Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 2

Nadere informatie

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1 I NHOUDSTAFEL VOORWOORD............................................. ix FBELASTING............................................ 1 Belastingheffing............................................ 1 Algemeen..................................................

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 INDIEN NATUURLIJK

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 19 20 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen voorgesteld verzendcode: IED 2 Stuk 1326

Nadere informatie

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : 03105 EIGENAAR :

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING

FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING FAQ REGISTRATIERECHTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESCHEIDEN WONING Laatste aanpassing: 21 april 2006. A. Algemeen. B. Vragen betreffende de verschillende grondvoorwaarden. a. Aankoop van een woning (al dan

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Decreet van 17 december 2015 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2016

Decreet van 17 december 2015 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2016 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN --- Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie --- Operationele Expertise en Ondersteuning Juridische Expertise --- Dossier L. 288 w Bijlagen: 2 --- Waals

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. 2/2008 (AFZ 3/2008 - E.E./L.171 en L17/60bis). Vlaanderen. Vlaams Gewest. Vrijstelling of vermindering. Vrijstelling. Vennootschap.

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18 INHOUD WOORD VOORAF... 3 AFDELING 1 Inleidende begrippen... 11 HOOFDSTUK 1 Definitie... 11 HOOFDSTUK 2 Doel... 13 HOOFDSTUK 3 Concrete uitvoering van de registratie... 14 A. De federale registratierechten...

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en van de

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 ingediend op 369 (2014-2015) Nr. 4 8 juli 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Nadere informatie

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( )

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( ) Gemeenteraad 11 december 2017 Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting (2018-2022) Punt 1 Het reglement 'Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting' als volgt vast

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Heffing op leegstand.

Heffing op leegstand. Heffing op leegstand. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Kamer: een woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: - WC - Bad of douche

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten stuk ingediend op 2534 (2013-2014) Nr. 1 23 april 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Lode Vereeck, Bart Tommelein, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging

Nadere informatie

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Hoofdstuk I: Inleiding Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: De gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum ADMINISTRATIEVE VERORDENING BETREFFENDE DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - ONGESCHIKT, ONBEWOONBAAR EN/OF OVERBEWOOND VERKLAARDE WONINGEN - WONINGEN EN/OF GEBOUWEN IN VERWAARLOOSDE

Nadere informatie

VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST

VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST VERTALNG N. 2009 4131 WAALSE OVERHEDSDENST [2009/205876] 10 DECEMBER 2009. Decreet houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen (1) Het Waals Parlement heeft

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN Hoofdstuk 1: DEFINITIES Artikel 1. 1. administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Erfbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 3 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten

Ontwerp van decreet. houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten stuk ingediend op 1529 (2011-2012) Nr. 1 14 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten verzendcode: FIN 2 Stuk

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/06/2010 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23/04/2013 1. Definities Artikel 1 - De definities van

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

houdende diverse fiscale bepalingen Tekst aangenomen door de commissie

houdende diverse fiscale bepalingen Tekst aangenomen door de commissie stuk ingediend op 174 (2014-2015) Nr. 3 9 december 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen Tekst aangenomen door de commissie Stukken in het dossier: 174 (2014-2015) Nr.

Nadere informatie

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland In het kader van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid van 27 maart 2009 is een van de op te stellen registers, het register van leegstaande

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Schenkbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK

REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK REGLEMENT VERWERVINGSPREMIE OPWIJK Opbouw reglement: 1. Definities 2. Premiebedrag 3. Voorwaarden woninggerelateerd persoonsgebonden 4. Procedure 5. Verplichtingen begunstigde(n) premie 6. Sancties 7.

Nadere informatie

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks.

(2) In artikel 7.2, 2 en 3, telkens in fine, wordt het woord driejaarlijks vervangen door jaarlijks. WIJZIGING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE VAN EN BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE PERIODE 2014-2019 Het gemeentelijk reglement inzake

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie