BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE SAMENVATTENDE OPGAVE * * * INKOMSTEN

2 ALGEMENE INFORMATIE De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige gegevensbank FISCONETplus via het internet gratis ter beschikking van de burger. FISCONETplus bevat informatie over diverse fiscale materies (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, successierechten, registratierechten, ) en over aanverwante niet-fiscale materies (Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Burgerlijk Recht, ). De bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92) waarnaar wordt verwezen in het huidige bericht kunnen eveneens worden geraadpleegd in FISCONETplus. 2

3 INHOUDSOPGAVE Titel Bladzijde Belangrijke opmerkingen.. 5 Hoofding INDIVIDUELE FICHE Jaar...8 Vak 1 Nummering van de fiches....8 Vak 2 Refertenummer van de schuldenaar van de inkomsten..9 Identiteit en adres van de schuldenaar van de inkomsten..9 Vak 3 Bestemmeling...10 Vak 4 Brutobedrag van de inkomsten Vak 5 Afgetrokken kosten Vak 6 Ingehouden roerende voorheffing 12 Model van de individuele fiche Recto. 13 Verso. 14 SAMENVATTENDE OPGAVE Voorafgaande opmerking.. 15 Diensten waar de fiches en opgaven moeten worden ingediend in geval van indiening op papier

4 Titel Bladzijde TITELBLAD Hoofding Jaar Nr 16 Refertenummer...16 Schuldenaar van de inkomsten. 16 Verso Tabel I : SAMENVATTING VAN DE OPGAVEN 18 Tabel II : DETAIL VAN DE GESTORTE ROERENDE VOORHEFFING Model van het titelblad Recto. 19 Verso. 20 Model van het tussenblad TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES EN OPGAVEN Richtlijnen. 22 Bedragen die niet zijn vermeld of lager zijn dan de juiste bedragen 22 Vermelde bedragen zijn hoger dan de juiste bedragen.. 23 BIJLAGEN Bijlage 1 : Wettelijke samenwoning : de artikelen 1475 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek Bijlage 2 : Uittreksels uit het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).26 4

5 BELANGRIJKE OPMERKINGEN Uiterste datum voor het indienen van de documenten De schuldenaars van inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten die individuele fiches en de overeenstemmende samenvattende opgaven met betrekking tot het jaar 2013 indienen, zijn ertoe gehouden die documenten ten laatste op 30 april 2014 in te dienen. Een exemplaar van de fiche wordt overgemaakt aan de verkrijger van de inkomsten ten einde hem toe te laten de aangifte in de inkomstenbelastingen in te vullen. BELCOTAX De fiches mogen ten laatste op 30 april 2014 worden ingediend via het BELCOTAXsysteem (in geval van indiening via BELCOTAX wordt de opgave automatisch afgeleid uit het systeem). Naam en voornamen van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner De naam van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mag steeds op de fiches en opgaven worden vermeld. In de hierna volgende gevallen moet deze evenwel verplicht worden vermeld. Huwelijk Tussen personen van verschillend geslacht De naam van de echtgenoot moet steeds op de fiches en opgaven worden vermeld indien de begunstigde van de inkomsten een gehuwde vrouw is. Tussen personen van hetzelfde geslacht De naam van de echtgenoot moet steeds op de fiches en opgaven worden vermeld. Wettelijk samenwonenden Overeenkomstig artikel 2, 1, 2, WIB 92 worden de wettelijk samenwonenden 1 gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende met een echtgenoot. De naam van de samenwonende partner (die een gezin vormt met de begunstigde van het inkomen) moet eveneens op de individuele fiches en de samenvattende opgaven worden vermeld. Modellen van drukwerken Om aan de sector inkomstenbelastingen van de Algemene administratie van de FISCALITEIT de inlichtingen die nodig zijn voor het belasten van de verkrijgers van de inkomsten mee te delen, moeten de volgende twee drukwerken worden gebruikt : - de individuele fiche (zie model op blz. 13 en 14); - de samenvattende opgave (zie model op blz. 19, 20 en 21). De fiches en opgaven kunnen worden gedownload van de webstek van de FOD Financiën, op het volgende adres : rubriek Experten & Partners, Sociale secretariaten en schuldenaars van inkomsten, Bericht aan schuldenaars. De schuldenaars van de inkomsten kunnen, op aanvraag, gratis de nodige hoeveelheid fiches en opgaven bekomen bij de diensten waaraan die drukwerken moeten worden afgegeven (zie blz. 15). 1 Zie blz. 24 5

6 BELANGRIJKE OPMERKINGEN (Vervolg) Informatica procedure In het systeem BELCOTAX kunnen de fiches 281 worden ingediend via elektronische weg in plaats van op papier. In dat geval worden de samenvattende opgaven 325 automatisch afgeleid uit het systeem. De toepassing BELCOTAX ON WEB laat twee mogelijke verzendingswijzen van gegevens toe : hetzij online invoeren van gegevens en verzending via internet (procedure gericht op schuldenaars die slechts een klein aantal fiches opmaken); hetzij offline aanmaken en verzending via internet. In de webtoepassing werd een valideringsprogramma geïntegreerd. De toepassing aanvaardt enkel XML bestanden. De gegevens die langs elektronische weg werden ingegeven, kunnen worden geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd via internet. Het exemplaar van de fiche voor de verkrijger blijft behouden vermits dit hem toelaat om zijn aangifte in de inkomstenbelastingen in te vullen. De brochure BELCOTAX ON WEB die de identificatieprocedure, de gebruiksaanwijzing, de toetredingsvoorwaarden (procedures voor de verzending van gegevens en voor verbeteringen) en verschillende technische beschrijvingen bevat, kan worden gedownload via (voor wat betreft de fiche , zie in het bijzonder de brochure "Inkomsten 2013", blz. 104 tot 106). De procedure voor de invoer van gegevens via het scherm wordt toegelicht in een Powerpoint-slideshow die te downloaden is op Bijkomende inlichtingen inzake BELCOTAX ON WEB kunnen worden verkregen bij het Contactcenter van de FOD Financiën op het nr

7 BELANGRIJKE OPMERKINGEN (Vervolg) Internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting De inkomsten die worden betaald of toegekend aan niet-inwoners en vrijgesteld zijn van roerende voorheffing ingevolge een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting, moeten worden opgenomen in een samenvattende opgave De bewijsstukken die de verkrijgers van de inkomsten aan de schuldenaars hebben moeten overhandigen om de inhouding van de roerende voorheffing te vermijden moeten bij de samenvattende opgave worden gevoegd. Voor die inkomsten moeten evenwel geen individuele fiches worden opgemaakt. Rechtvaardiging Het gaat vaak om een attest waarin de belastingadministratie van een partnerstaat verklaart dat de verkrijger van de inkomsten op fiscaal vlak een inwoner is van die Staat in de zin van de overeenkomst en, indien nodig, dat er voldaan is aan de andere voorwaarden die eventueel worden vereist. Uit het attest moet blijken dat de verkrijger van de inkomsten : en een inwoner is van die Staat in de zin van de overeenkomst; dat de verkrijger in de betrokken Staat daadwerkelijk op die inkomsten is of wordt belast; dat de buitenlandse belasting op die inkomsten een (inkomsten)belasting is die uitdrukkelijk beoogd is in de overeenkomst. Bedragen De vermelde bedragen (in EUR) moeten steeds 2 decimalen bevatten (vb. : 250,00). 7

8 INDIVIDUELE FICHE (zie model blz. 13 en 14) JAAR Hoofding Welk jaar? Vermeld hier het jaar waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Het jaartal moet in 4 cijfers worden vermeld. NUMMERING VAN DE FICHES Vak 1 Hoe nummeren? Rangschik en nummer de individuele fiches op de volgende wijze : Indien de verkrijger een rechtspersoon is, vermeld de benaming gevolgd door de juridische vorm (vb.: Dubois VZW); de rangschikking zal worden uitgevoerd op basis van de benaming. Stap Handeling Rangschik de bestemmelingen in België per postnummer, te beginnen met het laagste postnummer. Rangschik de bestemmelingen met eenzelfde postnummer in België telkens in alfabetische volgorde. Groepeer de bestemmelingen in het buitenland per land en rangschik de landen in alfabetische volgorde. Rangschik de bestemmelingen uit eenzelfde land in alfabetische volgorde na de bestemmelingen in België. Nummer de fiches doorlopend, te beginnen met het cijfer 1. Waarom deze nummering? Al de individuele fiches moeten in dezelfde volgorde worden overgenomen op de samenvattende opgave

9 Vak 2 REFERTENUMMER VAN DE SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN Wie is de schuldenaar van de inkomsten? De schuldenaar is diegene die de inkomsten heeft betaald of toegekend, dat wil zeggen : indien het gaat om inkomsten van Belgische oorsprong : de in België gevestigde rechtspersoon of natuurlijke persoon die de inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92 heeft betaald of toegekend; indien het gaat om inkomsten van buitenlandse oorsprong : de Belgische tussenpersoon door wiens bemiddeling dergelijke inkomsten worden betaald. Refertenummer Vermeld hier het uniek identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnummer) of, bij gebrek daaraan, het nationaal nummer van de schuldenaar (natuurlijke persoon of rechtspersoon). IDENTITEIT EN ADRES VAN DE SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN Identificatie INDIEN de schuldenaar van de inkomsten een natuurlijke persoon is een vennootschap of een andere instelling is vermeld hier DAN de naam en voornamen Indien het om een gehuwde vrouw gaat, vermeld dan eveneens de naam van de echtgenoot. Indien het een persoon betreft die gehuwd is met een persoon van hetzelfde geslacht, vermeld dan eveneens de naam van de echtgenoot. Indien het een wettelijk samenwonende 2 betreft vermeld dan eveneens de naam van de wettelijk samenwonende partner met wie hij een gezin vormt. de straat, nummer en eventueel het busnummer, evenals het postnummer en de gemeente van de woonplaats de benaming of firmanaam de straat, nummer en eventueel het busnummer, evenals het postnummer en de gemeente van de maatschappelijke zetel of voornaamste inrichting De naam van de gemeente moet volledig worden vermeld. 2 Zie blz. 24 9

10 Fusiegemeenten Voor de gefusioneerde gemeenten moet enkel het postnummer van de nieuwe gemeente (fusiegemeente) worden vermeld. Dat postnummer moet alleen door de naam van de nieuwe gemeente gevolgd worden. BESTEMMELING Vak 3 Algemene regel Wie is de bestemmeling? De bestemmeling is diegene (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die de belastbare inkomsten heeft verkregen, m.a.w. de verkrijger van de inkomsten. Identificatie Vermeld hier de volledige identiteit van de verkrijger : naam of benaming, straat, nummer en eventueel busnummer, evenals het postnummer en de gemeente. De volledige naam van de gemeente moet worden vermeld. Fusiegemeenten Voor de gefusioneerde gemeenten moet het postnummer van de nieuwe gemeente (fusiegemeente) worden vermeld. Dat postnummer moet alleen door de naam van de nieuwe gemeente gevolgd worden. Bijzonderheden voor natuurlijke personen Naam Vermeld de naam van de verkrijger van de inkomsten in HOOFDLETTERS. Voornamen Vermeld steeds de volledige eerste voornaam. De andere voornamen mogen worden afgekort tot de initialen. Adres INDIEN de verkrijger van de inkomsten vermeld hier DAN gedomicilieerd is in België niet gedomicilieerd is in België zijn adres op of, bij gebrek daaraan, zijn laatst gekende adres het volledige buitenlandse adres evenals het land. 10

11 Vak 3 (Vervolg) Naam en voornamen van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner De naam van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mag steeds op de fiches en opgaven worden vermeld. In de hierna volgende gevallen moet deze evenwel verplicht worden vermeld. Huwelijk Tussen personen van verschillend geslacht De naam van de echtgenoot moet steeds op de fiches en opgaven worden vermeld indien de begunstigde van de inkomsten een gehuwde vrouw is. Tussen personen van hetzelfde geslacht De naam van de echtgenoot moet steeds op de fiches en opgaven worden vermeld. Wettelijk samenwonenden Overeenkomstig artikel 2, 1, 2, WIB 92, worden de wettelijk samenwonenden 3 gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende met een echtgenoot. De naam van de samenwonende partner (die een gezin vormt met de verkrijger van de inkomsten) moet eveneens op de fiches en opgaven worden vermeld. Identificatienummer (facultatief gegeven) De verkrijger is een natuurlijke persoon : INDIEN de verkrijger van de inkomsten gedomicilieerd is in België niet gedomicilieerd is in België vermeld hier DAN - zijn inschrijvingsnummer in het Rijksregister; - bij gebrek daaraan, de geboortedatum evenals de geboorteplaats zoals vermeld op officiële documenten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, enz.). - het Kruispuntbanknummer 4 en het fiscaal identificatienummer (FIN) toegekend door sommige landen; De verkrijger is een rechtspersoon : - bij gebrek daaraan, de geboortedatum evenals de geboorteplaats (gemeente en land), zoals vermeld op officiële documenten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, enz.). Het identificatienummer komt overeen met het ondernemingsnummer. 3 Zie blz Eveneens het Bisnummer genoemd : het betreft het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen, dat door de Kruispuntbank in toepassing van artikel 4 van de wet van (BS ) wordt toegekend. 11

12 Vak 4 BRUTOBEDRAG VAN DE INKOMSTEN Brutobedrag van de inkomsten Het gaat om het totale bedrag van de inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92, zonder rekening te houden met de drempel van ,00 EUR (te indexeren, hetzij ,00 EUR voor het aanslagjaar 2014) zoals bedoeld in artikel 37, 2e lid, WIB 92. Bedoeld zijn de bruto inkomsten d.w.z. voor aftrek van de forfaitaire of werkelijke kosten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke of verplichte licenties, zoals bedoeld in de wet van betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht. AFGETROKKEN KOSTEN Vak 5 Principe Voor alle roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92, worden bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens met betrekking tot de werkelijke kosten, twee schijven van forfaitaire kosten ingevoerd (zie artikel 4, 1 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WIB 92) : 1e schijf : 50% van de verkregen bruto-inkomsten tot een bedrag van ,00 EUR (te indexeren, hetzij ,00 EUR voor het aanslagjaar 2014); 2e schijf : 25% van de verkregen bruto-inkomsten van ,00 EUR tot ,00 EUR (te indexeren, hetzij ,00 EUR voor het aanslagjaar 2014). Boven ,00 EUR (30.110,00 EUR voor het aanslagjaar 2014) kunnen geen forfaitaire kosten worden afgetrokken. Afronding Voor de berekening van de roerende voorheffing wordt het bedrag van de belastbare inkomsten en dat van de roerende voorheffing in euro vastgesteld en afgerond op de cent. Vak 6 INGEHOUDEN ROERENDE VOORHEFFING Toepasselijke aanslagvoet De aanslagvoet van de roerende voorheffing bedraagt : 15% op de eerste schijf van de bruto-inkomsten van ,00 EUR ( te indexeren, hetzij ,00 EUR voor het aanslagjaar 2014); 25% op de schijf die de bruto-inkomsten van ,00 EUR (te indexeren, hetzij ,00 EUR voor het aanslagjaar 2014) te boven gaat. Afronding Voor de berekening van de roerende voorheffing wordt het bedrag van de belastbare inkomsten en dat van de roerende voorheffing in euro vastgesteld en afgerond op de cent. 12

13 13

14 14

15 SAMENVATTENDE OPGAVE VOORAFGAANDE OPMERKING De samenvattende opgaven moeten worden ingevuld voor inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92, die in het jaar 2013 werden betaald of toegekend. De individuele fiches moeten bijgevolg op titelbladen van de opgave worden samengevat, eventueel indien nodig aangevuld met tussenbladen , die moeten worden gevoegd bij een titelblad. Elk van de samenvattende opgaven is samengesteld uit een titelblad en tussenbladen die er moeten worden bijgevoegd. Alle documenten (individuele fiches, samenvattende opgaven - tussenbladen en titelblad -) opgemaakt door of in naam van een zelfde schuldenaar van inkomsten moeten op hetzelfde ogenblik bij de bevoegde dienst van de Algemene administratie van de FISCALITEIT worden ingediend. DIENSTEN WAAR DE FICHES EN OPGAVEN MOETEN WORDEN INGEDIEND IN GEVAL VAN INDIENING OP PAPIER Verblijfplaats van de schuldenaar 5 Bevoegde dienst Brussels Hoofdstedelijk Gewest Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing Luttrebruglaan Brussel Tel. : (N/F) Fax : Vlaams Gewest Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Vlaanderenstraat Aalst Tel. : (N) Fax : Waals Gewest Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Chemin de l Inquiétude 7000 Mons Tel. : (F/D) Fax : Adres van de fiscale woonplaats of van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van beheer of bestuur, de vaste inrichting, de verblijfplaats. 15

16 TITELBLAD (zie model bladzijde 19, 20 en 21) Hoofding Jaar Vermeld hier het jaar waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Het jaartal moet in 4 cijfers worden vermeld. Nr. De opgave (Titelblad) moet slechts worden genummerd (nr. 1, 2, ) wanneer er meer opgaven worden gebruikt. Refertenummer Vermeld hier het uniek identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnummer) of, bij gebrek daaraan, het nationaal nummer van de schuldenaar (natuurlijke persoon of rechtspersoon). Wie is de schuldenaar van de inkomsten? De schuldenaar van de inkomsten is diegene die de inkomsten heeft betaald of toegekend, dat wil zeggen : indien het gaat om inkomsten van Belgische oorsprong : de in België gevestigde rechtspersoon of natuurlijk persoon die de inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, 1, 5, WIB 92 heeft betaald of toegekend; indien het gaat om inkomsten van buitenlandse oorsprong : de Belgische tussenpersoon door wiens bemiddeling die inkomsten worden betaald. 16

17 Hoofding (vervolg) Identificatie INDIEN de schuldenaar van de inkomsten een natuurlijke persoon is een vennootschap of een andere instelling is vermeld hier DAN de naam en voornamen Indien het om een gehuwde vrouw gaat, vermeld dan eveneens de naam van de echtgenoot. Indien het een persoon betreft die gehuwd is met een persoon van hetzelfde geslacht, vermeld dan eveneens de naam van de echtgenoot. Indien het een wettelijk samenwonende 6 betreft, vermeld dan eveneens de naam van de wettelijk samenwonende partner met wie hij een gezin vormt. de straat, nummer en eventueel het busnummer, evenals het postnummer en de gemeente van de woonplaats de benaming of firmanaam de straat, nummer en eventueel het busnummer, evenals het postnummer en de gemeente van de maatschappelijke zetel of voornaamste inrichting De naam van de gemeente moet volledig worden vermeld. Fusiegemeenten Voor de gefusioneerde gemeenten moet het postnummer worden vermeld dat aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is toegekend. Dat postnummer moet door de naam van die nieuwe gemeente gevolgd worden. 6 Zie blz

18 Verso TABEL I : «SAMENVATTING VAN DE OPGAVEN» Hoe tabel I invullen? Zijn er meer opgaven ingediend? NEEN GELIEVE DAN de lijn nr. 1 in te vullen van de tabel die de opgave herneemt JA de overeenstemmende lijnen in te vullen van de tabel die de opgaven hernemen TABEL II : «DETAIL VAN DE GESTORTE ROERENDE VOORHEFFING» Hoe tabel II invullen? Zijn er meer opgaven ingediend? Zijn er voor elke opgave verschillende stortingen uitgevoerd? GELIEVE DAN NEEN - tabel II van de enige opgave te vervolledigen JA JA NEEN tabel II van elke opgave te vervolledigen enkel tabel II van die opgave die een samenvatting vormt van de opgaven te vervolledigen 18

19 19

20 20

21 21

22 TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES EN OPGAVEN Richtlijnen De verbeterende fiches en opgaven moeten worden opgesteld zodra de vergissing is vastgesteld. Het te gebruiken model van de verbeterende fiches en opgaven moet natuurlijk het model zijn dat was voorgeschreven voor het jaar van betaling of toekenning van het inkomen waaromtrent een vergissing werd begaan. Behoudens het feit dat moet worden rekening gehouden met de hierna vermelde bijzonderheden, zijn de richtlijnen voor het opstellen van de verbeterende drukwerken deze van het bericht aan de schuldenaars van de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten dat van toepassing is voor het bedoelde jaar. Opgelet: Indien de originele foutieve fiches langs elektronische weg via BELCOTAX werden ingediend, dan moeten de verbeterende fiches eveneens langs elektronische weg worden ingediend. De richtlijnen zijn uitgewerkt in het nr. 2.9 van de brochure BELCOTAX ON WEB, inkomsten Opgelet, het verzenden van vervangende bestanden annuleert en vervangt is niet meer toegestaan vanaf inkomstenjaar Indien de originele foutieve fiches op papier werden ingediend, dan moeten de verbeterende fiches eveneens op papier worden ingediend volgens die hierna vermelde richtlijnen. Belangrijke opmerking Onder de term "bedrag" wordt het bedrag van de belastbare inkomsten verstaan. Indien evenwel de bedragen van andere gegevens die voorkomen op de individuele fiches en de samenvattende opgaven moeten worden rechtgezet, moeten steeds de richtlijnen voor het invullen van de fiches en opgaven worden toegepast. BEDRAGEN DIE NIET ZIJN VERMELD OF LAGER ZIJN DAN DE JUISTE BEDRAGEN Te volgen richtlijnen Nieuwe fiches die de vorige aanvullen, zomede de overeenstemmende opgaven (titelblad en tussenblad) moeten worden opgesteld. Zij moeten een nieuw volgnummer dragen en geen enkele bijzondere vermelding is er op aan te brengen. De richtlijnen voor de aanvullende fiches en opgaven zijn dus helemaal dezelfde als die van toepassing op de gewone in te vullen drukwerken. 22

23 VERMELDE BEDRAGEN ZIJN HOGER DAN DE JUISTE BEDRAGEN Te volgen richtlijnen FASE Omschrijving 1 voor iedere betrokken verkrijger, een fiche van hetzelfde model als de onjuiste fiche opmaken en erop de vermelding "VERBETERENDE FICHE, VERNIETIGT EN VERVANGT DE VORIGE" aanbrengen, in het rood en in hoofdletters; 2 aan deze fiche hetzelfde volgnummer toekennen als de onjuiste fiche en in de overeenkomstige rubriek het juiste bedrag (of bedragen als er verschillende zijn) invullen dat moest vermeld zijn; 3 alle andere vermeldingen (met betrekking tot bedragen of andere) die op de oorspronkelijke fiche juist waren ingevuld moeten eveneens op de verbeterende fiche worden overgenomen hoewel zij niet gewijzigd zijn 7 8 ; 4 onmiddellijk het dubbel aan de bovenbedoelde verkrijger overhandigen; 5 een verbeterende opgave tussenblad opstellen, rekening houdend met de hierna volgende richtlijnen : - in de voor de overdrachten bestemde vakken al de algemene totalen van de te verbeteren opgave overnemen 7 ; - voor elke betrokken begunstigde 2 inschrijvingen doen : al de oude gegevens in min door de vermelding "er stond" laten voorafgaan; al de nieuwe gegevens in plus door de vermelding "er moet staan" laten voorafgaan; - onderaan de bladzijde van de verbeterende opgave de nieuwe algemene totalen vermelden; - de vermelding "VERBETERENDE OPGAVE" in het rood en in hoofdletters op de opgaven (titelblad en tussenblad) aanbrengen; 6 de originelen van de fiches en opgaven aan de bevoegde dienst toezenden 9 7 De verbeterende fiche heeft tot doel de oorspronkelijke fiche, die zij volledig vernietigt, te vervangen. Zij maakt haar dus onbestaande. 8 Indien er opeenvolgende verbeterende fiches en opgaven moeten worden opgesteld, moeten alle vermeldingen die op de laatst opgestelde verbeterende drukwerken voorkomen, worden overgenomen op de op te stellen verbeterende drukwerken. 9 De fiches en opgaven ad hoc, d.w.z. die oorspronkelijk hadden moeten opgesteld zijn, moeten terzelfder tijd als de verbeterende fiches en opgaven worden opgesteld en overhandigd. 23

24 Bijlage 1 WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek 1. Onder "wettelijke samenwoning" wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende voorwaarden : 1 niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning 2 bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en Artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek 1. Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Dat geschrift bevat de volgende gegevens : 1 de datum van de verklaring; 2 de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte en de handtekening van beide partijen; 3 de gemeenschappelijke woonplaats; 4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; 5 de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479; 6 in voorkomend geval, de vermelding van de overeenkomst die is bedoeld in artikel 1478, die de partijen hebben gesloten. De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning en maakt in voorkomend geval melding van de verklaring in het bevolkingsregister. Artikel 64, 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing op de akten van de burgerlijke stand en de bewijzen, die, in voorkomend geval, worden gevraagd tot staving dat is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 2. De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt, of wanneer er een einde aan wordt gemaakt overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van een schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bepaald in het volgende lid. Dit geschrift bevat de volgende gegevens : 1 de datum van de verklaring; 2 de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte van beide partijen en de handtekening van beide partijen of van de partij die de verklaring aflegt; 3 de woonplaats van beide partijen; 4 de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen. De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeenstemming wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 24

25 gemeente van de woonplaats van één van hen. In dat geval geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis van de beëindiging binnen acht dagen bij aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partij. De eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de partij die de verklaring aflegt. De ambtenaar van de burgerlijke stand betekent binnen acht dagen de beëindiging bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere partij en in voorkomend geval geeft hij er kennis van bij aangetekende brief binnen dezelfde termijn aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partij. In elk geval moeten de kosten van de betekening en de kennisgeving vooraf worden betaald door hen die de verklaring afleggen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister. 25

26 Uittreksels uit het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) Bijlage 2 Artikel 17, 1, 5, WIB Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle opbrengsten van roerend vermogen aangewend uit welken hoofde ook, namelijk : 5 de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht. Artikel 37, 1 e en 2 e lid, WIB 92 Onverminderd de toepassing van de voorheffingen, worden inkomsten van onroerende goederen en van roerende goederen en kapitalen als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer die goederen en kapitalen worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten. In afwijking daarvan behouden de inkomsten bedoeld in artikel 17, 1, 5, hun hoedanigheid van roerende inkomsten, behalve indien en in zover zij hoger liggen dan euro. Artikel 269, 1, 1 en 4, WIB 92 (aanslagjaar 2014) 1. De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld : 1 op 25 pct. voor inkomsten van roerende goederen en kapitalen, andere dan deze bedoeld in de bepalingen onder 2 tot 4, alsmede voor in artikel 90, 5 tot 7, vermelde diverse inkomsten ; 4 op 15 pct., voor de eerste schijf die overeenkomt met het in artikel 37, tweede lid, bepaalde bedrag van in artikel 17, 1, 5, vermelde inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van wettelijke en verplichte licenties ; 26

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN INDIVIDUELE FICHE 281.40 SAMENVATTENDE OPGAVE 325.40

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN INDIVIDUELE FICHE 281.40 SAMENVATTENDE OPGAVE 325.40

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN SOMMIGE LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN INDIVIDUELE FICHE 281.40 SAMENVATTENDE OPGAVE 325.40

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings en inkomensfiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Bijlage 1 Fiscale fiche - bijkomende gegevens op te vragen aan de auteurs

Bijlage 1 Fiscale fiche - bijkomende gegevens op te vragen aan de auteurs Bijlage 1 Fiscale fiche - bijkomende gegevens op te vragen aan de auteurs De belastingadministratie publiceert de fiscale fiche voor de aangifte van inkomsten uit auteursrechten op haar website. Voor het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

BERICHT INKOMSTEN VAN 2006

BERICHT INKOMSTEN VAN 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen,

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281.

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

BURGERLIJK HUWELIJK GETUIGEN HUWELIJKSAANGIFTE

BURGERLIJK HUWELIJK GETUIGEN HUWELIJKSAANGIFTE BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2010 BURGERLIJK HUWELIJK GETUIGEN HUWELIJKSAANGIFTE Tot 1 juli 2010 waren

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.30 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.30 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.30 *

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST Formulier 179.1.BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls Doel van de tool BOWCONVERT.xls is een tool bestemd voor de instellingen die volgens het artikel 104 WIB'92 erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.

Nadere informatie

Algemene administratie van de FISCALITEIT

Algemene administratie van de FISCALITEIT Home > FISCALITEIT > INKOMSTENBELASTINGEN > Administratieve richtlijnen en commentaren > Berichten > 13.02.2013 - Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor gifte...

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

GEGEVENSFORMULIER ARCHITECT

GEGEVENSFORMULIER ARCHITECT Vak 1. PERSOONSGEGEVENS 1.1. Identiteit 1.1.1. Naam: 1.1.2. Voornamen: (uw naam en voornamen zoals vermeld op uw officiële identiteitsdocumenten) 1.1.3. Gebruikte voornaam: 1.1.4. Geslacht: M V 1.1.5.

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.18 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.18 *

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Invordering Leuven 2 Philipssite 3a B 2 3001 Heverlee Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie