Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg."

Transcriptie

1 Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in dat de gemeente verantwoordelijk is voor de preventieve zorg voor alle kinderen van 0-19 jaar. De volledige preventieve zorg komt hiermee onder de regie van de gemeente. Voorheen had de gemeente alleen de regie over de zorg voor 4-19 jarigen. Het doel van deze wijziging is de zorg voor jeugdigen te verbeteren. Het Landelijk Basistakenpakket van de JGZ is wettelijk verankerd. Het bestaat uit een uniform en een maatwerk deel. Het uniforme deel is geen onderwerp van inhoudelijk gemeentelijk beleid, de gemeente is echter wel verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het uniforme deel. In het uniforme deel staan producten en activiteiten beschreven die gevraagd en ongevraagd aangeboden worden aan de doelgroep. Het maatwerkdeel bestaat uit producten en activiteiten waarbij de gemeente wel beleidsvrijheid heeft. Ze kan het zorgaanbod afstemmen op specifieke zorgbehoeften van individuen en groepen kinderen en op de specifieke lokale gezondheidssituatie in het algemeen. Ook voor dit deel heeft de gemeente de taak achteraf te controleren of de taken goed zijn uitgevoerd. De uitvoering van het Landelijk Basistakenpakket is in Midden-Delfland in handen van de Thuiszorg organisaties Maatzorg/De Werven (Schipluiden/Den Hoorn) en Nieuwe Waterweg Noord (Maasland) en de GGD Zuid-Holland West. De regie ligt bij de gemeente. Naast deze partijen kan met andere partijen overleg worden gepleegd, zoals met schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, peuterspeelzalen, scholen, etc. Het aanbod van de zorginstellingen die de JGZ uitvoeren moet op elkaar worden afgestemd. De JGZ moet een duidelijke plaats krijgen binnen het lokaal jeugdbeleid en het lokaal gezondheidsbeleid. Het Landelijk Basistakenpakket. Er is een basistakenpakket integrale JGZ geformuleerd. De taken uit dit pakket zijn beschreven in zes productgroepen. Per productgroep is een aantal producten beschreven. Tot het niveau van de productgroepen is het pakket wettelijk verankerd in de WCPV. (Uitzonderingen zijn het rijksvaccinatieprogramma en de PKU/CHT/AGS screeningen (hielprik), deze blijven in de AWBZ geregeld). De afzonderlijke producten zijn vastgelegd in een AMvB zodat ze zonder wetswijziging aangepast kunnen worden aan gewijzigde inzichten. Er zijn 29 producten, waarvan 18 ondergebracht zijn in het uniforme deel en 11 in het maatwerkdeel. Taken zijn beschreven in zes productgroepen: 1 monitoring en signalering 2 inschatten zorgbehoefte 3 screeningen en vaccinaties 4 voorlichting, advies, instructie en begeleiding 5 beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen 6 zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking Uniform deel: Monitoring en signalering (productgroep 1) Inschatten zorgbehoefte (2) Screening en vaccinaties (3) Voorlichting, advies, instructie en begeleiding (4) Zorgsystemen, netwerken, overleg en samenwerking (6)

2 Producten van het uniforme deel Productgroep 1, monitoring en signalering: algemene anamnese lichamelijke verschijning groei ontwikkeling functies medisch-biologisch gedrag sociaal milieu fysiek milieu zorgsysteem Productgroep 2, inschatten zorgbehoefte inschatten verhouding draaglast / draagkracht inschatten voorlichtingsbehoefte bepalen ontvangen zorg bepalen risicogroepen Productgroep 3, screeningen screeningen vaccinaties Productgroep 4, voorlichting, advies instructie en begeleiding Wettelijk verplichte voorlichting Productgroep 6, zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking Dossiervorming Maatwerkdeel: Inschatten zorgbehoefte (2) Voorlichting, advies, instructie en begeleiding (4) Beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen (5) Zorgsystemen, netwerken, overleg en samenwerking (6) Zoals te zien is komen sommige productgroepen in beide delen voor en andere, bijvoorbeeld productgroep 5 maar in één. Producten van het maatwerk deel: Productgroep 2, inschatten van zorgbehoefte zorgverlening op maat risicogroep gerichte zorg Productgroep 4, voorlichting, advies, instructie en begeleiding voorlichting (individuen) voorlichting (groepen) Productgroep 5, beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen gezondheidsbedreigingen 1 ste milieu (=gezin) (gericht op individuen) gezondheidsbedreigingen 2 de milieu (=buurt/school) (gericht op individuen) gezondheidsbedreigingen 1 ste milieu (gericht op groepen)

3 gezondheidsbedreigingen 2 de milieu (gericht op groepen) Productgroep 6, zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking zorgplan opstellen zorgcoördinatie netwerken, overleg en samenwerking Binnen de DWO regio worden er actielijnen gezamenlijk ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: voorlichting, risicobeleid en vroegsignalering. De actielijnen worden uitgevoerd door werkgroepen waar zowel medewerkers van Thuiszorg Maatzorg/De Werven en de GGD Zuid-Holland West in participeren. Op die manier wordt er gewerkt naar een integrale JGZ. Een deel van de maatwerkmiddelen (Schipluiden/Den Hoorn) wordt aan deze gezamenlijke actielijnen besteed. Het hele proces dat tot een Integrale JGZ moet leiden, staat onder leiding van de Stuurgroep DWO. Binnen de GGD-regio is nog een andere stuurgroep actief. Deze betreft de West-Holland regio (Zoetermeer en omstreken). Het werkgebied van Thuiszorg- en GGD Nieuwe Waterweg Noord heeft een projectplan Integrale JGZ. In dit projectplan wordt ook middels werkgroepen naar een Integrale JGZ gewerkt. Dit projectplan is geheel gericht op de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Wel heeft Maasland in 2003 en 2004 financieel geparticipeerd in dit project. Jaarlijks worden er met de organisaties ook afspraken gemaakt over de activiteiten die specifiek in de gemeente Midden-Delfland zullen plaatsvinden. Financiering uniform en maatwerk deel. Voor de financiering van het uniforme deel 0-4 jaar ontvangt de gemeente jaarlijks tot 2008 een doeluitkering in het kader van de Regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (Rsu). De gemeente moet dit geld overmaken aan de betrokken thuiszorgorganisatie(s). Middels jaarverslagen en productbegrotingen oefent de gemeente controle uit over de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar.vanaf 2008 zal (na evaluatie) de uitkering worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Het uniforme deel 4-19 jaar werd altijd al door de gemeente betaald. Voor de financiering van het maatwerkdeel is de algemene uitkering in 2003 eenmalig verhoogd met de middelen uit de op 1 januari 2003 beëindigde Tijdelijke regeling vroegsignalering. Het bedrag voor maatwerkproducten wordt in de gemeentebegroting jaarlijks geïndexeerd Organisatie In Midden-Delfland zijn drie organisaties actief op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Dit is Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord, Stichting Maatzorg/De Werven en de GGD Zuid-Holland West. Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord verzorgt de 0-4 jarigen JGZ in Maasland, Stichting Maatzorg/De Werven verzorgt ditzelfde in Schipluiden en Den Hoorn en de GGD Zuid-Holland West is verantwoordelijk voor de JGZ 4-19 jaar in de gehele gemeente. Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord en Stichting Maatzorg/De Werven hebben aangegeven per 1 januari a.s. een bestuurlijke fusie met elkaar en een deel van Thuiszorg de Zuid-Hollandse Eilanden aan te gaan. Voor de gemeente Midden-Delfland betekent dit dat de twee organisaties voorlopig in hun eigen huidige werkgebied blijven werken. Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord blijft de 0-4 jarigen zorg in Maasland verzorgen en Stichting Maatzorg/De Werven blijft in Schipluiden en Den Hoorn werken. Wel wordt er reeds aan gewerkt om de beide organisaties op het gebied van de ouder-kindzorg zo snel als mogelijk is in elkaar te vlechten. Vanuit de gemeente is de inzet dat de twee organisaties er onderling voor zorgen dat, op het gebied van JGZ 0-4 jaar, in de gehele gemeente gelijke producten worden aangeboden en dat er naar de gemeente toe 1 contactpersoon is. Vanaf 2006 zal er een gezamenlijke begroting worden aangeboden. De gemeente Midden-Delfland zal waarschijnlijk niet meer voor de kern Maasland participeren in het integrale JGZ project van de NWN-regio. De gezamenlijke actielijnen zoals daarover in het kader van de integrale JGZ in de DWO-regio afspraken over zijn gemaakt, worden dan niet alleen in Schipluiden/Den

4 Hoorn uitgevoerd maar ook in Maasland. De twee organisaties hebben aangegeven dat zij de integrale JGZ projecten in hun afstemmingsbesprekingen zullen meenemen en hun visie hierover zullen terugkoppelen aan de gemeente. Definitieve besluitvorming zal mede aan de hand hiervan plaatsvinden. Huisvesting De JGZ 0-4 jaar vindt plaats in de consultatiebureau s. In de gemeente Midden-Delfland zijn drie consultatiebureau s: in Maasland in het Groene Kruisgebouw, in Schipluiden in de Korpershoek en in Den Hoorn in de Kickerthoek. Niet alleen de producten en activiteiten die aan de gehele groep worden aangeboden worden hier uitgevoerd. Ook de producten en activiteiten die gericht zijn op individuele kinderen en hun ouders of een deel van de doelgroep, bijvoorbeeld cursussen voor ouder van kinderen met overgewicht en themabijeenkomsten waar thema s als zindelijkheid, wilsontwikkeling, slaapproblemen en taalontwikkeling worden behandeld, worden hier aangeboden. De JGZ 4-19 jaar vindt plaats op de scholen (de screeningen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs) en in het GGD kantoor in Delft. In de praktijk betekent dit dat alleen de activiteiten die aan de gehele doelgroep worden aangeboden plaatsvinden op de scholen. Activiteiten gericht op individuele kinderen of kleine groepjes kinderen moeten centraal bij de GGD of elders plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling dat de GGD in 2006 een nieuw hoofdkantoor (in Delft) zal betrekken. Hierbij komt de vraag aan de orde: willen de gemeenten de JGZ centraal (zoals hierboven beschreven) of decentraal laten plaatsvinden. Als er voor decentraal wordt gekozen kunnen de gemeenten zelf bepalen hoe dit decentrale eruit gaat zien. Zo zou er een integraal JGZ centrum in een of twee consultatiebureau s gecreëerd kunnen worden. Het voordeel van decentraal is dat er betere samenwerking tussen thuiszorgpersoneel en GGD personeel mogelijk is met als doel dat er op termijn sprake is van JGZ personeel dat de kinderen van 0-19 jaar volgt. Ook de producten en activiteiten gericht op individuele kinderen en kleine groepen kinderen kunnen dan in zo n JGZ centrum plaatsvinden. Ditzelfde geldt voor de screeningen van de kinderen die buiten de GGD regio op school gaan. Voor deze laatste groep zal overigens op korte termijn reeds i.s.m. de leerlingenadministratie extra aandacht zijn om zeker te stellen dat zij gescreend worden. Als de middelen die nu voor de JGZ huisvesting (centraal) uit de GGD begroting worden gehaald ten behoeve van decentrale JGZ huisvesting, betekent dit dat de gemeente Midden-Delfland circa 5.000,- tot 6.000,- te besteden heeft aan JGZ huisvesting. De Toekomst. Samenwerking In de toekomst zullen GGD en Thuiszorgorganisaties meer moeten gaan samenwerken. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan: gezamenlijke monitoring en een informatiseringsysteem, een gezamenlijk plan van aanpak op het gebied van epidemiologie, beleidsadvisering en ondersteuning, een gezamenlijk productenboek voor het uniforme deel, een op elkaar afgestemd aanbod maatwerkproducten. Een en ander betekent uiteraard ook een inspanning van de gemeenten. Zo zal het voor de thuiszorgorganisaties en de GGD belangrijk zijn om bij de ontwikkeling van de maatwerkproducten te weten of deze wel zullen worden afgenomen. Het ligt in de bedoeling dat de twee stuurgroepen in de GGD-regio zullen samengaan in een stuurgroep. Door een verdere productontwikkeling en het afstemmen van deze producten op elkaar moeten de gemeenten hun regiefunctie en hun controlefunctie beter kunnen uitoefenen.

5 Zorgnetwerk jeugd Bij Stadsgewest Haaglanden is een subsidieaanvraag gedaan voor de ontwikkeling van een zorgnetwerk jeugd in de gemeente Midden-Delfland. Het betreft hier niet alleen jeugdgezondheidszorg, maar een integrale aanpak vanuit jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg en onderwijs. Het zorgnetwerk is een casuïstieknetwerk. Problemen van individuele kinderen, jongeren en hun ouders, waarvoor door een afzonderlijke instelling geen oplossing gevonden kan worden, staan hier centraal. Het gaat dus niet om overlastbestrijding, openbare orde kwesties of om andere problemen die door groepen jongeren worden veroorzaakt. Wel is er in elke bijeenkomst kort de tijd om signalen op dit vlak uit te wisselen. Het zorgnetwerk zal gaan werken met een binnen- en een buitenschil. In de binnenschil zitten de meest relevante instellingen die met de gehele leeftijdscategorie te maken hebben. In de buitenschil zitten de instellingen die met een deel van de doelgroep te maken hebben en niet noodzakelijkerwijs bij alle casusbesprekingen aanwezig hoeven te zijn. Op hen kan te allen tijde een beroep worden gedaan voor consult en informatie. Zij kunnen ook ad hoc deelnemen aan het netwerk. Deelnemers zullen onder meer de GGD, de ouder- en kindzorg (jgz 0-4 jaar), het schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg zijn. Echter ook peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen kunnen in dit netwerk participeren. Nu de subsidie door het Stadsgewest Haaglanden is toegewezen, zal het netwerk door het bureau PJ Partners worden opgezet. Dit door PJ Partners begeleidde traject zal 6 maanden in beslag nemen. Daarna is de gemeente i..s.m. de participanten zelf verantwoordelijk voor het zorgnetwerk. Afhankelijk van de mate van het succes van het zorgnetwerk kan in de toekomst tot het inzicht worden gekomen, dat het wenselijk is voor een goede integrale JGZ als bijvoorbeeld ook het schoolmaatschappelijk werk en/of het opvoedbureau een plek in het JGZ-centrum krijgen. Middelen Het opzetten van het zorgnetwerk jeugd zal worden betaald met de van het Stadsgewest Haaglanden verkregen subsidie. Kosten die worden gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het zorgnetwerk en het in stand houden van het zorgnetwerk, zijn voor rekening van de gemeente. Ook kan een uitgebreide opzet van een JGZ-centrum tot extra kosten leiden.

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

KNELPUNTEN JGZ BASISTAKENPAKKET JGZ 10 JAAR LATER

KNELPUNTEN JGZ BASISTAKENPAKKET JGZ 10 JAAR LATER Knelpunten JGZ 0-4 jaar BTP 10 jaar later 25-3-2014 1 KNELPUNTEN JGZ BASISTAKENPAKKET JGZ 10 JAAR LATER Elise Buiting 25-3-2014 Commissie evaluatie BTP Disclosure belangen spreker Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Subsidiëring thuiszorgorganisaties betreffende de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen in 2003

Subsidiëring thuiszorgorganisaties betreffende de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen in 2003 RIS111150_10-12-2003 rv 249 Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2003.1332 RIS 111150_ 031209 Den Haag, 2 december 2003 Aan de gemeenteraad, Subsidiëring thuiszorgorganisaties betreffende de jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Functies Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeentelijke taken en functies vanuit

Nadere informatie

Productenboek Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

Productenboek Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar enboek Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 2011 JGZ De Zellingen Capelle aan den IJssel DE ZELLINGEN RICHTLIJN Titel: enboek Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 2011 Eigenaar: Sectormanager JGZ Auteur: Ruth de Jongh,

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Datum 26 juni 2014 Onderwerp Voorstel invulling nieuwe Basispakket JGZ per 1 januari 2015 Bijlage ten behoeve

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Blauwdruk rekenmodel JGZ Eindrapport gezamenlijke werkgroep Z-org en GGD Nederland. 21 december 2005

Blauwdruk rekenmodel JGZ Eindrapport gezamenlijke werkgroep Z-org en GGD Nederland. 21 december 2005 Blauwdruk rekenmodel JGZ Eindrapport gezamenlijke werkgroep Z-org en GGD Nederland 21 december 2005 1 Inleiding Van oudsher werd de 0 tot 4-jarigen jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door de thuiszorg en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

www.igz.nl STAAT VAN DE GEZONDHEIDSZORG 2005 Het functioneren van de jeugdgezondheidszorg in 2004 STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

www.igz.nl STAAT VAN DE GEZONDHEIDSZORG 2005 Het functioneren van de jeugdgezondheidszorg in 2004 STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG www.igz.nl STAAT VAN DE GEZONDHEIDSZORG 2005 DEELRAPPORT Het functioneren van de jeugdgezondheidszorg in 2004 Eindelijk op weg

Nadere informatie

BASISTAKENPAKKET JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 JAAR. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

BASISTAKENPAKKET JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 JAAR. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BASISTAKENPAKKET JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 JAAR Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BASISTAKENPAKKET JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 JAAR Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud

Nadere informatie

Overgang integrale Jeugdgezondheidszorg BESLUITEN

Overgang integrale Jeugdgezondheidszorg BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Overgang integrale Jeugdgezondheidszorg In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr:02.1262/09 12 2002 Dienst : C&E C&E

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voor raadsvergadering d.d.: 11 september 2007 Agendapunt:

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Basistakenpakket JGZ asielzoekerkinderen 0-19 jaar

Basistakenpakket JGZ asielzoekerkinderen 0-19 jaar Basistakenpakket JGZ asielzoekerkinderen 0-19 jaar GGD GHOR Nederland, mei 2014 werkdocument PGA 1 GGD GHOR Nederland mei 2014 GGD GHOR Nederland, mei 2014 werkdocument PGA 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4

Nadere informatie

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De Jeugdgezondheidszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is Jeugdgezondheidszorg? Wat zijn feiten rondom Jeugdgezondheidszorg Definitie > Feiten > Hoe wordt Jeugdgezondheidszorg gefinancierd?

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen

Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen Wat zijn de baten en lasten? Wat doet de gemeente Molenwaard in 2014 voor dit geld? 0 1.070.419

Nadere informatie

LANDELIJK PROFESSIONEEL KADER UITVOERING BASISPAKKET JGZ

LANDELIJK PROFESSIONEEL KADER UITVOERING BASISPAKKET JGZ LANDELIJK PROFESSIONEEL KADER UITVOERING BASISPAKKET JGZ Inhoud van de presentatie 1. Achtergrond en doel van het landelijk professioneel kader 2. Inhoud Basispakket JGZ 3. Wettelijke kaders 4. Toelichting

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie RIS091969_05-12-2001 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissie Welzijn,

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 April 2008 Castricum Inleiding Voor het tijdvak 2007 tot en met 2010 vraagt het ontwikkelen van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid de aandacht. In bijgevoegde

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw A.M. Vliegenthart Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw A.M. Vliegenthart Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw A.M. Vliegenthart Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bijlagen Uw kenmerk 6 GZB/GZ 2.206.764 Inlichtingen bij Dossier/volgnummer drs. P.W.

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Dialoog met de ouders als startpunt voor vroegsignalering opgroei- en opvoedproblemen. Ingrid Staal

Dialoog met de ouders als startpunt voor vroegsignalering opgroei- en opvoedproblemen. Ingrid Staal Dialoog met de ouders als startpunt voor vroegsignalering opgroei- en opvoedproblemen Ingrid Staal GGD Zeeland & Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht Mini symposium Integrale Vroeghulp

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

Directeur Inwonerszaken

Directeur Inwonerszaken AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Agendanummer : Datum : 6 december 2005 Portefeuillehouder : Eegdeman Afdeling : Inwonerszaken/afdeling Welzijn en Onderwijs Adviseur : Ingrid Helmich Vertrouwelijk : Ja Nee

Nadere informatie

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland Taken in de gemeenschappelijk regeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De 3 3. Een gemeenschappelijke regeling 3 4. Bekostiging van de 4 5. 4 6. De GGD in cijfers 9 2 De gemeenschappelijke regeling 1.

Nadere informatie

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Handreiking Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Gemeenten hebben de opdracht een Centrum

Nadere informatie

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp Inhoud Kernboodschap Deel 1. Wettelijke opdracht De GGD Relatie met gemeenteraden Producten GGD Deel 2.

Nadere informatie

PROTOCOL SAMENWERKING TUSSEN DE CONSULTATIESBUREAUS EN DE VVE - PEUTERSPEELZALEN. Voor de periode in de gemeente Halderberge.

PROTOCOL SAMENWERKING TUSSEN DE CONSULTATIESBUREAUS EN DE VVE - PEUTERSPEELZALEN. Voor de periode in de gemeente Halderberge. PROTOCOL SAMENWERKING TUSSEN DE CONSULTATIESBUREAUS EN DE VVE - PEUTERSPEELZALEN. Voor de periode 2010-2011. in de gemeente Halderberge. Het realiseren van de sluitende aanpak in het kader van de Voor-

Nadere informatie

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

LOKAAL VOLKSGEZONDHEIDSBELEID

LOKAAL VOLKSGEZONDHEIDSBELEID LOKAAL VOLKSGEZONDHEIDSBELEID 2007-2011 GEMEENTE MARGRATEN Nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011 gemeente Margraten 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Volksgezondheidsbeleid in de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg door de commissie JGZ van de NVDA Taakherschikking NVDA cie. JGZ mei 2009 1 Inhoud 1. Doel 2. Aanleiding 3. Jeugdgezondheidszorg 4. JGZ afdelingen in Nederland

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Samen Gezond! in Stein

Uitvoeringsprogramma Samen Gezond! in Stein Uitvoeringsprogramma 2008 Samen Gezond! in Stein Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Taken van de gemeente Stein op het gebied van volksgezondheid 4 2.1. Wettelijke verplichting 4 2.2. Aanpak

Nadere informatie

Kengetallen jeugdgezondheidszorg. * Kengetallen jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar

Kengetallen jeugdgezondheidszorg. * Kengetallen jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Bijlage 1 Kengetn jeugdgezondheidszorg * Kengetn jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Tabel 1: Zorgteams 0-4 jaar Contacten tussen jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en zorgteams peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bijlage(n) Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen datum 5 september 2013 kenmerk G13.002130 AM doorkiesnummer (038) 428 15 12 onderwerp Factsheet voor uw gemeente Geachte leden van de

Nadere informatie

Proces nota lokaal gezondheidsbeleid

Proces nota lokaal gezondheidsbeleid Proces nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 Voorstel: De bestuurscommissie besluit: 1. in te stemmen met de voorgestelde processtappen met 1 januari 2012 als uiterlijke vaststellingsdatum voor de nota

Nadere informatie

Basispakket JGZ en landelijke werkdocumenten

Basispakket JGZ en landelijke werkdocumenten (maart 2014) Basispakket JGZ en landelijke werkdocumenten (onder voorbehoud van overeenkomstige besluitvorming door het ministerie van VWS in het najaar van 2014) Het Basispakket JGZ dat vanaf 1 januari

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..., kenmerk 180262-114812-WJZ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..., kenmerk 180262-114812-WJZ; Besluit van houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege een gewijzigd basistakenpakket jeugdgezondheidszorg Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling Voor: Gemeenten Kop van Noord-Holland Van: Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Kop van Noord-Holland Betreft: Voorstel deskundigheidsbevordering huiselijk geweld Datum: Deskundigheidsbevordering huiselijk

Nadere informatie

Inspiratiesessie JGZ 21 november 2013. Toolkit Basispakket JGZ*

Inspiratiesessie JGZ 21 november 2013. Toolkit Basispakket JGZ* Inspiratiesessie JGZ 21 november 2013 Toolkit Basispakket JGZ* Historisch perspectief 01-01-2003 Basistakenpakket JGZ Richtlijn contactmomenten Transities & transformaties VWS vraagt Evaluatie BTP JGZ

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015

Begrotingswijziging 2015 Begrotingswijziging 2015 Inleiding Als GGD Fryslân voeren wij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit met een basispakket dat wettelijk is omschreven en uniform is voor alle Friese gemeenten. Daarnaast bieden

Nadere informatie

Algemene taken publieke gezondheidszorg

Algemene taken publieke gezondheidszorg Besluit van houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk PG/ ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Jaarcongres JGZ 10 december 2013. Toolkit Basispakket JGZ*

Jaarcongres JGZ 10 december 2013. Toolkit Basispakket JGZ* Jaarcongres JGZ 10 december 2013 Toolkit Basispakket JGZ* Historisch perspectief Ø 01-01-2003 Basistakenpakket JGZ Ø Richtlijn contactmomenten Ø Transities & transformaties Ø VWS vraagt Evaluatie BTP JGZ

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Kenmerk: SMA Agendapunt nr. Raadsvergadering d.d. Aan de Raad der gemeente VAALS

Kenmerk: SMA Agendapunt nr. Raadsvergadering d.d. Aan de Raad der gemeente VAALS Vaals, 13-05-2005 Gemeente Vaals Kenmerk: SMA 050013 Agendapunt nr. Raadsvergadering d.d. Aan de Raad der gemeente VAALS Onderwerp Beleidsplan Integrale Jeugdgezondheidszorg 2005 2007 Het gehele beleidsplan

Nadere informatie

Concernstaf. Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Notitie inzake Beleidsontwikkeling Jeugdgezondheidszorg

Concernstaf. Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Notitie inzake Beleidsontwikkeling Jeugdgezondheidszorg gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus gotso, s6oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Handreiking Scenario s voor flexibilisering contactmomenten JGZ 0 19 jaar

Handreiking Scenario s voor flexibilisering contactmomenten JGZ 0 19 jaar CONCEPT Handreiking Scenario s voor flexibilisering contactmomenten JGZ 0 19 jaar Inleiding Op grond van het verzoek van het ministerie van VWS en gebaseerd op de uitkomsten van de denksessies die het

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Lingewaal met kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Frequently Asked Questions bij het Basispakket JGZ

Frequently Asked Questions bij het Basispakket JGZ Frequently Asked Questions bij het Basispakket JGZ A: VRAGEN RONDOM HET BASISPAKKET 1. Krijgen de gemeenten nieuwe taken? 2. Wat is de verhouding tussen het uniforme deel en maatwerkdeel van het voormalige

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Stichting JGZ Zuid Holland West T.a.v. de Raad van bestuur Postbus AH Zoetermeer

Stichting JGZ Zuid Holland West T.a.v. de Raad van bestuur Postbus AH Zoetermeer > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting JGZ Zuid Holland West T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 339 2700 AH Zoetermeer Programma Publieke gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Integrale Vroeghulp regio Delft en Zoetermeer

Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Integrale Vroeghulp regio Delft en Zoetermeer Laat het jonge kind dat vandaag opvalt, niet de jongere zijn die straks uitvalt Ketenzorg voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen 1 Inleiding De komende jaren verandert er veel op het gebied van

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014

Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014 Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014 Inleiding De JGZ GGD Fryslân kreeg in 2010 van het bestuur van de Hulpverleningsdienst Fryslân (thans: Veiligheidsregio Fryslân) de opdracht om in

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus CD Arnhem

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus CD Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting Thuiszorg Midden Gelderland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 2188 6802 CD Arnhem Datum 14 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport Toezichtonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststelling subsidie 2007 Prestatieplan Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 2008 Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J.C. Nijdam Telefoon 5113476 E-mail: jnijdam@haarlem.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Notitie Centrum Jeugd & Gezin

Notitie Centrum Jeugd & Gezin Notitie Centrum Jeugd & Gezin JULI 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Wat moet er komen 3 4. (Beleids) ontwikkelingen 4 4.1 Provinciaal 4 4.2 Gemeentelijk beleid 5 5. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 december Arnoud Rodenburg burgemeester

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 december Arnoud Rodenburg burgemeester Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 december 2014. Aanwezig: Arnoud Rodenburg (burgemeester) Govert van Oord (wethouder) Annemiek de Goede-van Tiel (wethouder)

Nadere informatie

Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid)

Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Besluit publieke gezondheid (Tekst geldend op: 22-11-2011) Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord. Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland

Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord. Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland Workshop in opdracht van NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie www.nvlf.nl Inhoud

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Ouderen worden geacht zelf in te schatten wanneer hun gezondheid en welzijn worden bedreigd. De signalering van omstandigheden die het lichamelijke,

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie