Bestuursopdracht Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursopdracht Raad"

Transcriptie

1 Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Dit staat in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv). In deze nota staan de ambities, keuzes, prioriteiten en acties van de gemeente op het gebied van volksgezondheid en preventie. De vorige nota lokaal gezondheidsbeleid is vastgesteld op 25 januari Dat betekent dat er begin 2009 een nieuwe nota moet worden vastgesteld. Daarnaast zijn er inhoudelijke ontwikkelingen, waardoor het belangrijk is dat Bloemendaal haar beleid formuleert. Bijna dagelijks is er aandacht in de media voor gezondheidsvraagstukken als schadelijk alcoholgebruik, roken, overgewicht, depressie enz. Gezondheidsproblemen en het voorkomen van deze problemen staan hoog op de agenda. Maar gezondheid is meer dan alleen een gezonde levensstijl: het gaat ook om zaken als eenzaamheidsproblematiek of vormen van huiselijk geweld. Door de Wmo hebben deze onderwerpen (meer) prioriteit gekregen. Daarnaast heeft gezondheid ook met sluitingstijden, ventilatie in scholen en veilige fietsroutes te maken. 2. Vorige besluiten. De (eerste) nota lokaal gezondheidsbeleid uit begin 2005 richtte zich met name op ouderen. In de nieuwe nota zal aandacht geschonken worden aan de resultaten van deze nota.

2 3. Ontwikkelingen, uitgangspunten en randvoorwaarden. a. Ontwikkelingen a.1. Wcpv De Wcpv geeft de gemeenten de taak om de gezondheid van bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. In de wet staat welke specifieke taken en verantwoordelijkheden een gemeente daarvoor heeft. De Wcpv bevat de volgende vijf onderdelen: 1. jeugdgezondheidszorg 2. gezondheidsbevordering 3. infectieziektebestrijding 4. medische milieukunde 5. technische hygiënezorg In de nota lokaal gezondheidsbeleid bepaalt de gemeente dus de ambities, keuzes, prioriteiten en acties op dit terrein. a.2. Landelijke preventienota De nota moet een relatie hebben met de landelijke preventienota. Het Ministerie van VWS presenteert deze iedere vier jaar. In de preventienota Kiezen voor gezond leven (2006) worden de landelijke prioriteiten genoemd: - depressie - overmatig alcoholgebruik - roken - diabetes en - overgewicht VWS gaat er vanuit dat deze speerpunten een plaats krijgen in de gemeentelijke nota s. a.3. Combineren gezondheidsbeleid en Wmo-beleid Een belangrijke doelgroep van de Wmo zijn de kwetsbare personen. Zij hebben nogal eens een combinatie van problemen: gezondheidsklachten zijn er vaak één van. Door het combineren van beide beleidsterreinen wordt een samenhangend antwoord gegeven op (het voorkomen) van sociaalmaatschappelijke en gezondheidsproblemen. a.4. Ontwikkelingen Jeugdgezondheidszorg. Onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid is de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In de regio wordt gewerkt aan een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. a.5. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vanaf 2008 krijgen gemeenten van het Programmaministerie Jeugd en Gezin de Brede Doeluitkering (Bdu) Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Daarbij is bepaald dat de JGZ onderdeel moet zijn van het CJG en dat er een koppeling met de scholen en met Bureau Jeugdzorg moet komen. Het is de bedoeling dat er eind 2008 een (tijdelijk) CJG in de Guido de Bres in Bloemendaal zal zijn. a.6. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Sinds 1 januari 2007 valt de preventie in de OGGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de nota zal hieraan aandacht geschonken worden.

3 b. Uitgangspunten Mede op basis van deze ontwikkelingen worden voor de nota de volgende uitgangspunten geformuleerd: - De nota bevat een analyse van de gezondheidssituatie in de gemeente Bloemendaal. - Het is een integrale nota: in de nota worden relaties gelegd met andere beleidsterreinen waaronder het Wmo-beleid. - In de nota wordt een relatie gelegd met de landelijke prioriteiten. - In de nota wordt een relatie gelegd met de ontwikkelingen rond het Centrum voor Jeugd en Gezin. - In de nota staan lokale beleidsprioriteiten. - Voor zover mogelijk wordt aangegeven wat het resultaat moet zijn aan het eind van de planperiode. - In de nota staat welke partijen de gemeente nodig heeft voor de uitvoering van de prioriteiten. - In de nota staan de financiën opgenomen voor de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid c. Randvoorwaarden Om tot de uiteindelijke nota te komen, is er een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Deze zijn te onderscheiden in inhoudelijke en organisatorische. De inhoudelijke randvoorwaarden zijn de volgende: 1.Gegevens over de gezondheidssituatie van de Bloemendalers. Om de huidige gezondheidssituatie te analyseren, zijn lokale cijfers nodig. De GGD is meestal in staat om die aan te leveren. 2. Ervaringen over de gezondheidssituatie. Naast cijfers, is het ook nodig om het verhaal achter de cijfers duidelijk te krijgen. Wat zijn problemen en kansen die Bloemendalers in de praktijk zien? Hiervoor is het belangrijk om in gesprek te gaan met mensen die daar een beeld van hebben: huisartsen, politie, thuiszorgorganisaties, de Geestgronden, de Jeugdriagg, de sportverenigingen, patiënten- en consumentenorganisaties enz. 3. De beleidsprioriteiten worden gedragen De partners van de gemeente moeten een bijdrage leveren aan de uitvoering van de prioriteiten. Om hiervoor te zorgen, is het belangrijk dat zij achter de prioriteiten staan. Dat kan door deze samen met hen te formuleren. De organisatorische randvoorwaarden zijn de volgende: 4. Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak Lokaal gezondheidsbeleid is integraal beleid. Daarvoor moet er steun zijn uit de diverse beleidsvelden waar gezondheidsbeleid mee samenhangt. Dat betekent inzet wat betreft het meedenken om tot een beleidsplan te komen. 5. Ambtelijke capaciteit Binnen het ambtelijk apparaat is er niet genoeg ruimte om de nota volledig in eigen hand te produceren. Gelet hierop wordt mede gebruik gemaakt van externe capaciteit (adviesbureau SGBO)..

4 3. Doelstelling De nota vormt het kader voor het lokale gezondheidsbeleid voor de periode en bevat de ambities, keuzes, prioriteiten en acties van de gemeente Bloemendaal. Deze moeten gedragen worden door de verschillende partijen die met gezondheidsbeleid te maken hebben. De uitwerking van de acties gebeurt in afzonderlijke actieplannen. De functie van de nota en het plan van aanpak is om het lokale gezondheidsbeleid uit de vrijblijvende sfeer te halen. Zonder duidelijk kader is gezondheidsbeleid kwetsbaar voor dichtslibben met andere prioriteiten of met de waan van de dag. De doelstelling van het lokale gezondheidsbeleid is het bevorderen van de lichamelijke en psychische gezondheid van de Bloemendalers. 4. Resultaat In de nota lokaal volksgezondheidsbeleid komen de volgende zaken aan bod. a. De gezondheid van de Bloemendalers. b. Uitwerking van de speerpunten (schadelijk alcoholgebruik, diabetes, depressie, overgewicht en roken) naar de lokale situatie. c. De ontwikkeling van een integraal gemeentelijk plan van aanpak. d. Uitwerking in actieplannen. 5. Raming middelen. In de nota zal een overzicht gegeven worden van de te besteden budgetten voor (nieuw) beleid. Voor het houden van twee bijeenkomsten en de hulp van adviesbureau SGBO zijn middelen gereserveerd. 6. Procedure en tijdschema Beleidsvoorbereiding 1. Vaststellen van de bestuursopdracht lokaal gezondheidsbeleid door het college en commissie (april/mei 2008) 2. Vaststellen van de bestuursopdracht lokaal gezondheidsbeleid door de raad ( 26 juni 2008) 3. Het organiseren van een interne bijeenkomst (mei/juni 2008) en een externe bijeenkomst (augustus/ begin september 2008) 4. Het opstellen van de notitie lokaal gezondheidsbeleid (september 2008) 5. Vaststellen van de notitie lokaal volksgezondheidsbeleid door het college (5 oktober 2008), de commissie Samenleving (5 november 2008) en de raad (20 november 2008) Uitwerking Opstellen van een plan van aanpak Uitvoering Uitvoering van de projecten Evaluatie Evaluatie en bijstelling van het beleid

5 7. Communicatie Het proces bevat twee bijeenkomsten waarbij met interne en externe partijen van gedachten wordt gewisseld.

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 April 2008 Castricum Inleiding Voor het tijdvak 2007 tot en met 2010 vraagt het ontwikkelen van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid de aandacht. In bijgevoegde

Nadere informatie

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Samen Beter Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.1 GGD IJssel-Vecht 3 2.2 Financieel overzicht Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.3

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Wettelijk kader Gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (januari 2012) Wijzigingen betreffen drie thema s, te weten: 1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Regionale Nota Volksgezondheidbeleid 2013-2016

Regionale Nota Volksgezondheidbeleid 2013-2016 Regionale Nota Volksgezondheidbeleid 2013-2016 Gezonder in de buurt Juli 2012 GGD Hollands Midden, www.ggdhm.nl/gezondegemeente INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 5 Hoofdstuk 2. Kaders

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voor raadsvergadering d.d.: 11 september 2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december 2013. Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december 2013. Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00078 Onderwerp: Procesnota - Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2017 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In dit voorstel wordt

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016

Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016 Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016 Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 1 AANLEIDING De gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben

Nadere informatie

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510 Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Policy (To decide: Integrated knowledge) Knowledge (To integrate:

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen =CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen Doel: vaststellen speerpunten & procedure 1. Inleiding Op basis van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (hierna: Wcpv) zijn gemeenten verplicht

Nadere informatie

STARTNOTITIE NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID STEDE BROEC

STARTNOTITIE NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID STEDE BROEC STARTNOTITIE NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID STEDE BROEC 2013 2017 Inlichtingen bij: Bert van Elswijk Afdeling Welzijn Telefoon: 0228-510173 (di-wo-do) Email:bvanelswijk@stedebroec.nl MEI 2012 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015

NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015 NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015 Deurne, december 2011 Colofon: Portefeuillehouder: Samenstellers: J.P. Ragetlie R. Horbach, GGD Brabant-Zuidoost W. Evers, beleidsmedewerker zorg en volksgezondheid

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

De kernboodschappen voor het gezondheidsbeleid van Westvoorne zijn:

De kernboodschappen voor het gezondheidsbeleid van Westvoorne zijn: Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2017 Inleiding Voor u ligt de startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid van de gemeente Westvoorne. De startnotitie is bedoeld als richtinggevend kader voor de komende

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Concept nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 "Oosterhout stimuleert gezonde samenleving"

Bijlagen: 1. Concept nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 Oosterhout stimuleert gezonde samenleving NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2007 Nummer raadsnota:0 0 0 7 0 7 8 Onderwerp: Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011, "Oosterhout stimuleert gezonde samenleving" l co Portefeuillehouder: van Brummen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau 2015- Voor u ligt de uitvoeringsnota volksgezondheid van de gemeente Baarle-Nassau. In dit uitvoeringsplan wordt voor de komende 4 jaar nader uitgewerkt hoe

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2264.OOI Inboeknummer o7bstor347 Beslisdatum B%W tr september 2007 Dossiernummer 737.45I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 f r -,*;! gemeente Montfoorl Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 RAADSVOORSTEL ter besluitvorrning in de raad Datum Forum vergadering 9 juni 2015 Zaaknummer :154279 Datum Raadsvergadering 22ju*rZ0l5 jwu

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument Nota gezondheidsbeleid gemeente Aa en Hunze

CONCEPT. Startdocument Nota gezondheidsbeleid gemeente Aa en Hunze CONCEPT Startdocument Nota gezondheidsbeleid 2013-2017 gemeente Aa en Hunze Inhoud Inleiding 3 1 PROCES TOTSTANDKOMING NOTA GEZONDHEIDSBELEID 4 1.1 Opzet van de nota gezondheidsbeleid Aa en Hunze 4 1.2

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD...5 1. INLEIDING...6 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID IN DE REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND... 6 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK...

Inhoudsopgave VOORWOORD...5 1. INLEIDING...6 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID IN DE REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND... 6 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK... Inhoudsopgave VOORWOORD...5 1. INLEIDING...6 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID IN DE REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND... 6 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK... 7 1.3. KADERS VANUIT DE GEMEENTEN... 7 1.4. LEESWIJZER...

Nadere informatie

Inhoud en kwaliteit nota s lokaal gezondheidsbeleid

Inhoud en kwaliteit nota s lokaal gezondheidsbeleid Inhoud en kwaliteit nota s lokaal gezondheidsbeleid Onderzoeksresultaten 2009 COLOFON Samenstelling Yoeba Dresen Anja van Lonkhuijzen Nora Kornalijnslijper Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk

Nadere informatie

De Lokale en Nationale Monitor Gezondheid Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid

De Lokale en Nationale Monitor Gezondheid Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid De Lokale en Nationale Monitor Gezondheid Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid Wat is de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid? Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG.

I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG. STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG www.igz.nl STAAT VAN DE GEZONDHEIDSZORG 2005 DEELRAPPORT De gemeenten zijn veel meer betrokken bij de openbare gezondheidszorg,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de beleidsbrief zijn de visie van de gemeente en de beoogde maatschappelijke effecten daarvan.

Uitgangspunten voor de beleidsbrief zijn de visie van de gemeente en de beoogde maatschappelijke effecten daarvan. Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 2013- Inleiding: De Gemeenteraad dient op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) iedere vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen. Hierin legt

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 59172 Datum : 10 juni 2014 Programma : Welzijn Volksgezondheid Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw.

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid gemeente Landsmeer

Nota gezondheidsbeleid gemeente Landsmeer Nota gezondheidsbeleid 2008-2011 gemeente Landsmeer Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang April 2008 Raad: 26 juni 2008 Publicatiedatum: 1 juli

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Maart 2009. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Maart 2009. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 Maart 2009 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Openbare gezondheid... 4 1.2 Het wettelijke kader... 4 1.3 Samenhang WPG en Wmo... 5 1.4 Lokaal gezondheidsbeleid...

Nadere informatie

-AKttfr. 4 UM ZUII richten aan het retouradres Betreft Landelijke nota gezondheidsbeleid met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

-AKttfr. 4 UM ZUII richten aan het retouradres Betreft Landelijke nota gezondheidsbeleid met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. -AKttfr Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Directie Publieke Gezondheid Aan het College van B&W Pamassusptem s 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11

Nadere informatie

Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011

Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011 Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011 Februari 2008 Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011 Februari 2008 Vooraf Voor

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/107172. - het gemiddelde gezondheidsniveau van onze bevolking minimaal op het huidige hoge

Raadsvoorstel2008/107172. - het gemiddelde gezondheidsniveau van onze bevolking minimaal op het huidige hoge gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/107172 Onderwerp Nota lokaal volksgezondheidsbeleid, "Meer doen aan gezondheid 2009-2012" Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn steiler Jur BotterISaskia van Beek

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2014 2017 Gemeente Lopik Versie 8 1 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. De basis voor gezondheidsbeleid Landelijk beleid, lokaal beleid, gemeentelijke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Onderzoek gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid

Onderzoek gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid Onderzoek gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid April 2005 Colofon Samenstelling Nora Kornalijnslijper Claudette Schoenmakers Karianne Smeets Vormgeving binnenwerk Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

Nota Gezondheidsbeleid

Nota Gezondheidsbeleid Nota Gezondheidsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 De relatie met de WMO en de WWB 8 2.1 De relatie met de Wet maatschappelijke ondersteuning 8 2.2 De relatie met de Wet werk en bijstand 10

Nadere informatie

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012)

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Gezondheid Leiden Hollands Midden 19-64 65+ 19-64 65+ één of meer chronische aandoeningen 50% 78% 51% 78% onder behandeling voor één of meer

Nadere informatie

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Ooststellingwerf, Afdeling Samenleving, December 2013 Vastgesteld 17 december 2013 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 1.1. Wettelijk en landelijk kader 1.2.

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Betreft Regionale prioriteiten volksgezondheid Zuid-Limburg Samen Gezond! en Lokaal uitvoeringsprogramma 2008 Samen Gezond! in Stein.

Betreft Regionale prioriteiten volksgezondheid Zuid-Limburg Samen Gezond! en Lokaal uitvoeringsprogramma 2008 Samen Gezond! in Stein. Betreft Regionale prioriteiten volksgezondheid Zuid-Limburg 2008-2011 Samen Gezond! en Lokaal uitvoeringsprogramma 2008 Samen Gezond! in Stein. Vergaderdatum 13 december 2007 Gemeenteblad 2007 / 101 Agendapunt

Nadere informatie

Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen

Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen Waaraan besteedt de gemeente Molenwaard in 2014 haar geld en hoe kan dit anders? Volksgezondheid bevorderen Wat zijn de baten en lasten? Wat doet de gemeente Molenwaard in 2014 voor dit geld? 0 1.070.419

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

1 Inleiding Gezondheidssituatie inwoners Westvoorne 8

1 Inleiding Gezondheidssituatie inwoners Westvoorne 8 Lokaal Gezondheidsbeleid 2016-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2. Beleidscontext 5 2.1 Wet publieke gezondheid 5 2.2 Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 5 2.3 Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007

KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007 KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007 1 - Inleiding Conform artikel 3b van de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid dient de gemeenteraad elke vier jaar een nota gemeentelijk lokaal

Nadere informatie

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel 3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel SAMENVATTING Voor een goede ontwikkeling van beleid op het gebied van de WMO alsmede voor evaluatie van gevoerd beleid, zijn cijfers onontbeerlijk. De afdeling

Nadere informatie

Gezondheid is van iedereen

Gezondheid is van iedereen Gezondheid is van iedereen Gezondheidsbeleid Gemeente Tytsjerksteradiel 2014-2018 stuknr : S2014-16609 versie : definitief datum : Juli 2014 auteur : Marijke Teeuw/ Gerda Baan afdeling : Samenleving Behoort

Nadere informatie

Mei Nota lokaal gezondheidsbeleid Werken aan gezondheid in Grave

Mei Nota lokaal gezondheidsbeleid Werken aan gezondheid in Grave Mei 2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Werken aan gezondheid in Grave 2008 2011 1 Samenvatting Een goede gezondheid is een groot goed voor veel mensen en een voorwaarde om zoveel mogelijk volwaardig

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

SAMEN GEZOND! Regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2007 2011

SAMEN GEZOND! Regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2007 2011 SAMEN GEZOND! Regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2007 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Wijze van aanpak 6 1.1 Doel nota Samen Gezond! 6 1.2 Visie op lokaal

Nadere informatie

Staat van de Gezondheidszorg

Staat van de Gezondheidszorg Staat van de Gezondheidszorg 2010 Meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg Utrecht, maart 2010 Inhoud Voorwoord 7 Leeswijzer 10 Beleidssamenvatting 11 1 Doel: verbeteren lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

VOORAF... II INHOUDSOPGAVE...IV

VOORAF... II INHOUDSOPGAVE...IV I Vooraf Voor u ligt de nota Volksgezondheidszorg 2008-2011 van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (vanaf nu de drie gemeenten genoemd). In deze nota kunt u lezen waar de drie gemeenten zich

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Pag. 1/5 Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om het rapport van de Rekenkamercommissie Sluis Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Sluis, nota

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

VOLKSGEZONDHEIDSBELEID 2008-2012

VOLKSGEZONDHEIDSBELEID 2008-2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Kader 3 1.1 De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 3 1.1.1 De regionale nota Volksgezondheid 3 1.2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 1.3 De Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

E.A. Grudzinska A.K. Benschop-van Eldik Jeugd Bescherming en veiligheid jeugd

E.A. Grudzinska A.K. Benschop-van Eldik Jeugd Bescherming en veiligheid jeugd .'^23 Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 20 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska

Nadere informatie

Nota volksgezondheid Rijswijk 2013-2016

Nota volksgezondheid Rijswijk 2013-2016 Nota volksgezondheid Rijswijk 2013-2016 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Landelijke gezondheidsbeleid en lokaal beleid... 5 1.1 Gezondheid dichtbij, de landelijke nota... 5 1.2 Gezondheid in Rijswijk algemeen...

Nadere informatie

Beleidsnota volksgezondheid

Beleidsnota volksgezondheid WERKEN AAN GEZOND GEDRAG LOKALE PARAGRAAF VOLKSGEZONDHEID 2009-2011 Beleidsnota volksgezondheid Samenvatting De gemeente is volgens de nieuwe Wet Publieke Gezondheid (voorheen Wcpv) verplicht om iedere

Nadere informatie

Deventer Vitaal. Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011. Gemeente Deventer

Deventer Vitaal. Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011. Gemeente Deventer Deventer Vitaal Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011 Gemeente Deventer Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Positionering Lokaal Gezondheidsbeleid 5 1.1 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Raalte. Kadernota Kiezen voor een gezond Raalte

Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Raalte. Kadernota Kiezen voor een gezond Raalte Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Raalte Kadernota 2007 2011 Kiezen voor een gezond Raalte Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting 3 2. Lokaal gezondheidsbeleid 4 2.1. Inleiding 4 2.2. De rol van de gemeente

Nadere informatie

Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid Speerpunten

Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid Speerpunten Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 juni 2014 tot vaststelling van de Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid. Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid Speerpunten 2014-2015 GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN, APRIL 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016. Gezonder in de buurt. Concept

Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016. Gezonder in de buurt. Concept Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016 Gezonder in de buurt Concept 11 februari 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvatting p. 4 1. Inleiding p. 6 2. Doel Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid p. 6 3. Visie

Nadere informatie

naam opsteller: L. van Leeuwe telefoonnummer: adres:

naam opsteller: L. van Leeuwe telefoonnummer: adres: Kader lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 voor beeldvormende raad naam opsteller: L. van Leeuwe telefoonnummer: 377 3 19 e-mailadres: I.vanleeuwe@doetinchem.n1 Voorstel: Het kader lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum

Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008-2011, gemeente Brunssum Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Lokale nota 2005 t/m 2007; een korte

Nadere informatie

GGD en preventie overgewicht

GGD en preventie overgewicht GGD en preventie overgewicht Seminar Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen Esther Hendriks Zeddam 2 april Kennismaking met de GGD Gemeentelijke dienst -29 gemeenten -ca. 1miljoen inwoners Wettelijke basis

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Kernpunten uit de landelijke nota, inleiding Lejo vd Heiden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Bijlage 2. Beleidskader

Bijlage 2. Beleidskader Bijlage 2. Beleidskader Scholen stellen beleid vast over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over veiligheid, kwaliteit en diversiteit. Gezondheid is een van de onderwerpen die in het schoolbeleid aan de

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

PFO-Samenleving Hoeksche Waard Bestuurscommissie Volksgezondheid Zuid-Holland Zuid

PFO-Samenleving Hoeksche Waard Bestuurscommissie Volksgezondheid Zuid-Holland Zuid B&W voorstel Onderwerp Afdeling Product Zaaknummer Vaststelling regionale nota Volksgezondheid Beleid & Ontwikkeling AFDKP11 - Afdelingskostenplaats B&O Z-11.06546 Stuknummer Algemeen besluit nr. 870 Publicatie

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg d.d. 5 juli Agendapunt: 16. ONDERWERP: Notitie Publieke Gezondheidszorg. Nummer: 12.

Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg d.d. 5 juli Agendapunt: 16. ONDERWERP: Notitie Publieke Gezondheidszorg. Nummer: 12. Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg d.d. 5 juli 2012 Agendapunt: 16 ONDERWERP: Notitie Publieke Gezondheidszorg Nummer: 12.0010631 Bijlagen: 1 Gewenste behandeling in WWZ: O = bespreken X

Nadere informatie

Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg. handreiking gemeenten

Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg. handreiking gemeenten Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg handreiking gemeenten Colofon Samenstelling Rinike Geers Nora Kornalijnslijper Renske Gercama Moniek van Dijk Vormgeving en productie Berg

Nadere informatie

Gemeentelijke belangen. Gemeentelijke zorg

Gemeentelijke belangen. Gemeentelijke zorg Gemeentelijke belangen Gemeentelijke zorg Handreiking Versterking Kwaliteitsinstrumenten OVER Kwaliteitsverbetering in de OPENBARE GEZONDHEIDSZORG en de rol van gemeenten: regie en opdrachtgeverschap Het

Nadere informatie