Blauwdruk rekenmodel JGZ Eindrapport gezamenlijke werkgroep Z-org en GGD Nederland. 21 december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blauwdruk rekenmodel JGZ Eindrapport gezamenlijke werkgroep Z-org en GGD Nederland. 21 december 2005"

Transcriptie

1 Blauwdruk rekenmodel JGZ Eindrapport gezamenlijke werkgroep Z-org en GGD Nederland 21 december 2005

2 1 Inleiding Van oudsher werd de 0 tot 4-jarigen jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door de thuiszorg en gefinancierd uit de AWBZ en werd de 4 tot 19-jarigen jeugdgezondheidszorg verzorgd door de GGD en gefinancierd uit het gemeentefonds. Vanaf 2003 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar. Een van de hoofddoelen van het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor de 0 tot 4-jarigenzorg naar de gemeenten, was het komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg. GGD Nederland (GGD NL) en Z-org (voorheen de Landelijke Vereniging Thuiszorg (LVT)) zijn in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een traject gestart om te komen tot een landelijk rekenmodel JGZ. Doel hiervan is te komen tot een eenduidige definitie van producten of werkwijzen, een gezamenlijke systematiek van begroten en één rekenmodel dat door alle thuiszorgorganisaties en GGD en gebruikt kan worden. Z-org richtte zich in eerste instantie op het 0 tot 4-jarigendeel, GGD NL op het 4 tot 19-jarigendeel. In 2004 is door Z-org en GGD NL een eerste opzet voor een productbegroting gemaakt. Dit is het voorbeeld rekenmodel. In dit rekenmodel is vooral het 0 tot 4-jarigendeel uitgewerkt. Het 4 tot 19- jarigendeel is in dit model heel globaal van opzet. Na deze eerste opzet zijn twee trajecten gestart. Z-org heeft door een extern bureau de eerste opzet van het voorbeeld rekenmodel 0 4 laten toetsen op bruikbaarheid in de praktijk bij thuiszorgorganisaties. Z-org en GGD NL hebben gezamenlijk het rekenmodel laten toetsen op de aansluiting bij de wensen van de gemeenten als financier van de JGZ. De resultaten hiervan zijn beschreven in een rapportage (Hoeksma Homans & Menting (HHM), kenmerk HHM/MK/05/3116/jgz). GGD NL heeft voor de verdere ontwikkeling van de productbegroting een werkgroep ingesteld die, ondersteund door Van Naem & Partners, in beeld heeft gebracht welke producten (werkwijzen) en welke variabelen in het model ingebracht moeten worden. Op basis van de variabelen is een eerste opzet voor het rekenmodel 4 tot 19 jaar gemaakt. De uitgangpunten en de variabelen voor de 4 tot 19-jarigenzorg zijn uitgewerkt in het rapport Variabelen rekenmodel JGZ (Van Naem & Partners) jg, 21 december

3 Beide rapporten zijn als bijlage bij dit rapport gevoegd. In de onderliggende rapportage wordt ervan uitgegaan dat de inhoud van beide rapporten bij de lezer bekend is. De separate rapporten kunnen indien nodig aanvullende informatie verschaffen. Een gezamenlijke werkgroep van Z-org en GGD NL waaraan medewerkers van de VNG en het Ministerie van VWS als adviseurs zijn toegevoegd, hebben aan beide adviseurs gevraagd een samenvatting van hun rapport in een zelfde stramien te maken. Dit maakt het voor de leden van deze gezamenlijke werkgroep mogelijk om de overeenkomsten en de verschillen tussen thuiszorg en GGD in beeld te brengen. In deze rapportage worden op basis van beide rapportages de overeenkomsten en de verschillen in de wijze van het opstellen van de begroting tussen thuiszorg en GGD in beeld gebracht. Dit rapport vormt de basis voor het uitwerken van een definitief rekenmodel 0 tot 19 jaar, dat voor alle thuiszorgorganisaties en GGD en kan worden toegepast. De rapporten van HHM en Van Naem & Partners zijn beide nog conceptversies en moeten nog definitief gemaakt worden. Dit rapport zal na het definitief worden van beide rapporten nog gescreend moeten worden. 2 Schematische opzet productbegroting Het voorbeeld rekenmodel is ontwikkeld op basis van een stappenplan voor het berekenen van de kostprijs. Deze grondslagen zijn vergelijkbaar met het schema kostprijsberekening (zie hieronder). Het ontwerp rekenmodel dat is beschreven in het rapport van Van Naem is ook gebaseerd op een bepaalde methodiek. Deze is vertaald naar het schema kostprijsberekening (zie hieronder) Het te ontwikkelen rekenmodel 0 tot 19 gaat uit van de kostprijsberekening volgens onderstaand schema, waarin de wijze van kostprijsberekening schematisch is uitgewerkt. Onder het schema staat een uitleg. De nummers uit het schema komen in deze uitleg terug. Het rapport volgt het schema. Bij ieder hoofdstuk is een verwijzing naar het betreffende onderdeel uit het schema opgenomen jg, 21 december

4 1. Product(werkwijze) zie hoofdstuk 3 2. Activiteit zie hoofdstuk 4 3. Tijdsinzet per discipline zie hoofdstuk 5 4. Prestaties / variabelen zie hoofdstuk 6 5. Benodigde uren 6. Productiviteit zie hoofdstuk 7 7. Benodigde FTE 8. Salariskosten zie hoofdstuk 8 9. Materiële kosten zie hoofdstuk Directe kosten 11. Overheadkosten zie hoofdstuk Integrale kosten Schema 1: kostprijsberekening Het product (werkwijze) (1) bestaat uit verschillende activiteiten (2). Per activiteit wordt aangegeven hoeveel tijd per eenheid (bijvoorbeeld consult) per discipline (3) nodig is. De tijdsinzet (3) vermenigvuldigd met het aantal eenheden (4) leidt tot het benodigde aantal uren (5). Het aantal uren (5) gedeeld door de productiviteit per discipline (6) geeft het aantal benodigde fte (7). Het aantal fte s wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde salaris per discipline (8). Dit, samen met eventuele andere direct aan producten toe te wijzen materiële kosten (9), zijn de directe kosten van een product (werkwijze) (10). De directe kosten worden nog verhoogd met de toerekening van de overheadkosten (11). Dit resulteert in de integrale kosten van een product (werkwijze) (12). Aan de hand van schema 1 worden de thuiszorg en de GGD vergeleken. Per onderwerp uit het schema zijn de uitgangspunten van het voorbeeld rekenmodel en de uitgangspunten en variabelen van de GGD met elkaar vergeleken. De uitgangspunten zijn in de rapporten, die als bijlage zijn bijgevoegd terug te vinden jg, 21 december

5 3 Productgroepen/producten/werkwijzen (nummer 1 uit het schema kostprijsberekening) In het basistakenpakket wordt onderscheid gemaakt tussen productgroepen en producten. Binnen de thuiszorg wordt het begrip werkwijze gehanteerd. Werkwijzen zijn soorten contacten die de thuiszorg uitvoeren. Sommige thuiszorgorganisaties noemen werkwijzen producten, maar dit zijn niet de producten uit het basistakenpakket (BTP). De GGD spreekt in haar rapport over producten. Dit zijn ook niet per se de producten uit het BTP, maar diensten die de GGD levert. Om begripsverwarring te voorkomen hebben wij het in dit rapport steeds over producten (werkwijzen). Met deze begrippen wordt door beide organisaties hetzelfde bedoeld. De GGD heeft de producten (werkwijzen) die zij levert in het kader van het basistakenpakket benoemd. Voor ieder product (werkwijze) is uitgewerkt welke productgroepen aan de orde zijn. De verdeling van de productgroepen naar de producten is wel benoemd, maar niet gekwantificeerd. In het voorbeeld rekenmodel 0-4 is per product (werkwijze) aangegeven uit welke productgroepen deze zijn opgebouwd. Eén werkwijze kan behoren tot meerdere productgroepen. Voorbeeld 0-4: Het tweede contact (2 weken) behoort tot de productgroepen Monitoring en signalering (M&S), Inschatten zorgbehoefte (IZ) en Voorlichting, advies, instructie en begeleiding (VAIB). De thuiszorgorganisaties achten een berekening van de kostprijs per werkwijze, verdeeld naar productgroepen, niet wenselijk. In de praktijk is het opsplitsen van een werkwijze naar verschillende productgroepen niet goed mogelijk. Enerzijds doordat het niet altijd duidelijk is tot welke productgroep de werkzaamheden behoren die worden uitgevoerd in een contact, anderzijds is de tijd die aan deze werkzaamheden wordt besteed variabel (waarmee de verdeling over de productgroepen variabel wordt). De gemeenten, de financiers van de JGZ, vinden de matrix productgroep (werkwijze) minder toegankelijk. Waar zij vooral aandacht voor vragen zijn de verrichte activiteiten en de effecten ervan jg, 21 december

6 Z-org heeft vooralsnog vastgehouden aan de wijze waarop wordt omgegaan met de productgroepen in de werkwijzen. (nadat het rapport van HHM definitief is gemaakt zal duidelijk zijn dat dit na besluitvorming zo is gebleven) Hier bestaat een verschil tussen thuiszorg en GGD. De GGD heeft de verdeling van producten naar productgroepen wel benoemd, maar niet gekwantificeerd in financiële zin. De thuiszorg splitst één product (werkwijze) op in meerdere productgroepen en heeft dit gekwantificeerd. Bij beide organisaties bestaat de behoeften om, naast de reeds opgenomen producten (werkwijzen), eigen producten (werkwijzen) te kunnen toevoegen in het rekenmodel. 4 Activiteiten (nummer 2 uit het schema kostprijsberekening) De producten (werkwijzen) zijn onderverdeeld in activiteiten. De indeling die wordt gebruikt door thuiszorg en GGD is verschillend. Bij de thuiszorg wordt een product (werkwijze) gespecificeerd naar tijdsinzet per productgroep en voor- en nabespreking. De reistijd wordt impliciet opgenomen in de directe tijd en is niet apart zichtbaar. De GGD onderscheidt bij het merendeel van de contactmomenten: - planning - klassikale introductie/ouderintroductie - het onderzoek - nabespreking met school - bespreking in het JGZ-team - administratie/rapportage - individueel dossierbeheer - reistijd - inrichten werkruimte. De klassikale introductie en het inrichten van de werkruimte komen niet bij elk contactmoment voor. De reistijd en het inrichten van de werkruimten kunnen regionaal verschillen. Voor de overige variabelen gelden in principe landelijke referentiecijfers. De specificatie van de activiteiten onder een product (werkwijze) verschilt tussen beide organisaties jg, 21 december

7 De thuiszorg kent in het voorbeeld rekenmodel een product (werkwijze) integraal dossierbeheer. De thuiszorgorganisaties hebben aangegeven dat het dossierbeheer onderdeel uitmaakt van de contactmomenten en niet is los te koppelen van de consulten. Daarom zal, naast het algemene dossierbeheer, bij de producten (werkwijzen) de activiteit dossierbeheer toegevoegd moeten worden. De GGD heeft onderscheid gemaakt in soorten activiteiten met betrekking tot dossierbeheer. Voor de verschillende activiteiten worden handelingen verricht voor het individuele dossier. De tijd die hieraan wordt besteed is door de GGD toegerekend aan de producten (werkwijzen). Naast de specifieke handelingen van een dossier voor een onderzoek of overleg, dient het gehele archief onderhouden te worden. Ook als kinderen niet gezien worden in een bepaald jaar, vraagt het dossier aandacht. Het hebben van een volledig en up-to-date dossier, is een belangrijke basisvoorwaarde voor het functioneren van de JGZ. Deze activiteit is door de GGD toegeschreven aan het product (werkwijze) integraal dossierbeheer. Het voorbeeld rekenmodel wijkt voor wat betreft het dossierbeheer af van de methode die de GGD heeft gekozen. De ideeën van de thuiszorgorganisaties (twee soorten dossierbeheer) komen overeen met de ideeën van de GGD en. In het voorbeeld rekenmodel is de reistijd verdisconteerd in de directe tijd per werkwijze en is niet apart zichtbaar. De thuiszorgorganisaties geven er de voorkeur aan de reistijd specifiek te benoemen en apart zichtbaar te maken binnen de producten (werkwijzen).regionale verschillen worden dan duidelijker zichtbaar in de kostprijs. De GGD heeft in haar notitie voorgesteld dit op dezelfde wijze te doen. Ook zij willen de reistijd als apart onderdeel binnen een product (werkwijze) zichtbaar maken. De door de thuiszorgorganisaties voorgestelde manier om de reistijd inzichtelijk te maken komt overeen met de door de GGD en voorgestelde werkwijze jg, 21 december

8 5 Tijdsinzet per discipline (nummer 3 uit het schema kostprijsberekening) Beide organisaties zetten meerdere disciplines in bij de verschillende producten (werkwijzen). In het rekenmodel moet het mogelijk zijn om zelf disciplines toe te voegen. In de praktijk hanteren zowel de GGD als de thuiszorg verschillende uitvoeringsnormen. Het is belangrijk dat het rekenmodel door de organisaties gebruikt kan worden om hun eigen begroting op te stellen. Er moet dus ruimte zijn om hun eigen werkwijzen en uitgangspunten in het model te zetten. Het heeft voor de organisaties een meerwaarde als zij hun eigen uitkomsten kunnen vergelijken met landelijke richtlijnen. De GGD wil in het model zowel een doorrekening op basis van (landelijke) referentiecijfers als op basis van de eigen uitgangspunten van een GGD. Beide organisaties vinden het belangrijk dat er (landelijke) referentiecijfers in het rekenmodel staan. De thuiszorgorganisaties kunnen hun eigen uitvoeringswijze naast de referentiecijfers invullen. Indien een organisatie (nog) geen gegevens heeft over de eigen uitvoering, kunnen in het rekenmodel de (landelijke) referentiecijfers worden gebruikt. De referentiecijfers worden door de koepelorganisaties ingevuld op basis van benchmarkgegevens of andere bronnen. 6 Prestaties / variabelen (nummer 4 uit het schema kostprijsberekening) Het aantal prestaties zijn de variabelen die bepalen hoeveel capaciteit nodig is voor het uitvoeren van de JGZ. Hier kan onder meer gedacht worden aan het aantal kinderen, het percentage niet op komen dagen (no show), het percentage extra zorg en het aantal externe overleggen. In het te ontwikkelen rekenmodel moet een groot aantal variabelen worden opgenomen. In het rapport van de GGD zijn de variabelen volledig opgenomen. Voor het 0 tot 4-jarigendeel zijn de variabelen uit het voorbeeld rekenmodel te halen. Voor een volledig overzicht van de variabelen wordt verwezen naar beide documenten. De GGD stelt voor om in het rekenmodel de werkelijke variabelen in te vullen en deze waar mogelijk af te zetten tegen landelijke referentiecijfers jg, 21 december

9 Ook Z-org stelt voor om het te ontwikkelen rekenmodel te vullen met landelijke referentiecijfers (waar nodig aangepast op basis van de benchmark 2005 van Z-org) en de organisaties de mogelijkheid te geven deze te overschrijven. De thuiszorg gaat uit van het werkelijk aantal kinderen en stelt voor om hiervoor een peildatum te hanteren. Zowel Z-org als GGD NL willen dus voor de variabelen de (landelijke) referentiecijfers in het model zetten, en de thuiszorgorganisaties en de GGD en de mogelijkheid geven deze referentiecijfers te gebruiken of eigen kengetallen in te vullen. 7 Productiviteit (nummer 6 uit het schema kostprijsberekening) Productiviteit is in dit kader omschreven als het aantal uren dat per fte direct kan worden toegewezen aan producten (werkwijzen). Beide organisaties geven aan dat er per discipline een productiviteitsberekening moet worden gemaakt. De productiviteit kan per discipline verschillend zijn. De wijze waarop de productiviteit wordt berekend is bij beide organisatie hetzelfde. Er worden dezelfde begrippen gehanteerd. Beide houden rekening met onder meer ziekte, verlof, overleg, opleiding en kwaliteit. 8 Salariskosten (nummer 8 uit het schema kostprijsberekening) In het voorbeeld rekenmodel is uitgegaan van een gemiddelde inschaling per discipline. De thuiszorgorganisaties geven aan dat voor het berekenen van de kostprijs en het opstellen van de begroting het noodzakelijk is te rekenen met de werkelijke gemiddelde salariskosten per discipline. Dit komt overeen met de wijze waarop de GGD en dit willen verwerken in het rekenmodel. In het voorbeeld rekenmodel zijn de functies CB-arts en Stafarts tot op heden samengevoegd. De thuiszorgorganisatie adviseren om de functie van arts te splitsen in CB-arts en Stafarts, omdat - gezien het takenpakket van beide - de productiviteit en het salaris van beide soorten arts verschillend zijn jg, 21 december

10 9 Materiële kosten (nummer 9 uit het schema kostprijsberekening) GGD en kennen bij een (beperkt) aantal producten (werkwijzen) naast de salariskosten ook andere directe kosten. Dit zijn materiële kosten die voor een specifiek(e) product (werkwijze) worden gemaakt. Deze kosten moeten in het rekenmodel worden opgegeven. In het voorbeeld rekenmodel is deze mogelijkheid niet opgenomen. In het onderzoek van HHM is dit ook niet naar voren gekomen als wenselijke factor voor het model, maar ook bij thuiszorgorganisaties kan het voorkomen dat er specifieke kosten voor een bepaalde werkwijze worden gemaakt (bijvoorbeeld kosten van audiometers voor een gehoorscreening). In het te ontwikkelen rekenmodel moet het bij alle producten (werkwijzen) mogelijk zijn om materiële kosten op te geven 10 Overheadkosten (nummer 10 uit het schema kostprijsberekening) De GGD en rekenen de overheadkosten toe aan zowel het uniforme deel als het maatwerkdeel. In het voorbeeld rekenmodel wordt de overhead alleen toegerekend aan het uniforme deel. De thuiszorgorganisaties vinden het wenselijk om de overhead ook aan het uniforme en het maatwerkdeel toe te rekenen. De overheadkosten variëren per organisatie. De thuiszorgorganisaties stellen voor om binnen de overhead in het rekenmodel de verschillende onderdelen zichtbaar te maken, zodat de kosten voor (in ieder geval) de huisvesting en automatisering inzichtelijk worden. Dit is wenselijk omdat op deze onderdelen regionale verschillen bestaan die aldus leiden tot verschillende kostprijzen jg, 21 december

11 11 Algemeen De thuiszorgorganisaties hebben, naast hetgeen hiervoor is beschreven, een aantal algemene punten aangedragen dat de toepasbaarheid en het gebruiksgemak van het rekenmodel vergroot: 1 maak een scherm met invulvelden en plaats de resultaatvelden ernaast 2 maak een doorrekening van uren naar formatie, alle bouwstenen hiervoor zijn aanwezig in het model 3 er moeten mogelijkheden zijn om eigen variabelen toe te voegen 4 neem het maatwerk op in het model, zodat een berekening van het totale basistakenpakket gemaakt kan worden. De thuiszorgorganisaties vinden het rekenmodel te gedetailleerd om volledig aan de gemeenten te presenteren. Het model is een intern hulpmiddel om de begroting voor de JGZ op te stellen. Een resultaatblad uit dit model zou mogelijk als externe begroting kunnen dienen, die aan de gemeenten wordt aangeboden. GGD en die met een productbegroting werken, stellen op basis van detailinformatie de begroting op. De informatie die naar de gemeenten gaat is vaak beknopter. De gemeenten hebben aangegeven vooral een relatie tussen de kosten en de prestaties te willen maken. Zij hebben behoefte aan kernachtige informatie en willen niet te diep interveniëren in de taak van de professionals. Aan de andere kant kijken de gemeenten met veel belangstelling naar de parameters huisvestingskosten, overhead, productiviteit, ziekteverzuim en disciplineopbouw. De gemeenten geven aan dat zij het belangrijk vinden om mee te denken bij de formulering van de prestatie-indicatoren en de beoogde effecten. Er zal nog een vertaalslag gemaakt moeten worden van het interne rekenmodel naar de verantwoording aan de gemeenten. Dit zal regionaal moeten gebeuren omdat de wensen van de opdrachtgevers (de gemeenten) verschillend kunnen zijn. Het rekenmodel moet wel een hulpmiddel kunnen zijn bij het aanleveren van informatie aan de gemeenten. In het model wordt een opzet gemaakt voor de verantwoording aan de gemeenten jg, 21 december

12 12 Verschillen Er zijn op vele punten overeenkomsten tussen de uitgangspunten van Z-org en GGD NL. Er zijn echter ook een aantal verschillen die extra aandacht vragen voor het ontwikkelen van een gezamenlijk model. Mogelijk staan de verschillen een gemeenschappelijk model niet in de weg. Daar waar dat wel het geval is, zal een keuze gemaakt moeten worden. De verschillen tussen thuiszorg en GGD, die in dit rapport naar voren zijn gekomen, zijn: 1 Gebruik van productgroepen De GGD heeft de productgroepen binnen een product (werkwijze) wel benoemd maar niet gekwantificeerd. De thuiszorg splitst één product (werkwijze) op naar de verschillende productgroepen en heeft dit gekwantificeerd. De vertaling van producten (werkwijzen) naar productgroepen gebeurt door het model. Dit verschil is geen belemmering voor de ontwikkeling van een integraal rekenmodel. 2 Activiteiten onder een product (werkwijze) De mate van detaillering van de activiteiten onder een product (werkwijze) is verschillend. De GGD onderscheidt meer activiteiten dan de thuiszorg. Dit is geen belemmering voor de ontwikkeling van een integraal rekenmodel. 3 Dossierbeheer De GGD onderscheidt twee soorten dossierbeheer: - dossierbeheer in verband met individuele contactmomenten of overlegvormen - algemeen, niet aan activiteiten verbonden dossierbeheer. De eerste vorm van dossierbeheer is als activiteit ondergebracht bij een product (werkwijze). De tweede vorm is als apart(e) product (werkwijze) onderscheiden. In het voorbeeld rekenmodel is het dossierbeheer als apart(e) product (werkwijze) opgenomen door de thuiszorg. In het rapport van HHM is beschreven dat thuiszorgorganisaties er de voorkeur aan geven het dossierbeheer gerelateerd aan de contacten met cliënten in de totaaltijd per contactmoment op te nemen en daarnaast het product dossierbeheer te handhaven voor niet-contactgebonden archiefwerkzaamheden. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de GGD. Na de voorgestelde wijziging vanuit de thuiszorgorganisaties is er ten aanzien van dossierbeheer geen verschil jg, 21 december

13 4 Reistijd Beide organisaties hebben de reistijd verwerkt in de producten (werkwijzen). De thuiszorgorganisaties geven er de voorkeur aan om de reistijd naast de tijd die wordt besteed aan het contact zelf, apart inzichtelijk te maken, maar wel gekoppeld aan het contact. Na de voorgestelde wijziging vanuit de thuiszorgorganisaties is er bij de reistijd geen verschil tussen beide organisaties. 5 Variabelen Beide organisaties vinden het noodzakelijk dat de organisaties hun eigen variabelen kunnen invoeren om zo een begroting op te stellen die aansluit bij de eigen werkwijze. De (landelijke) referentiecijfers worden wel in het model gezet. Dit biedt de mogelijkheid om verschillen tussen referentiecijfers en eigen uitvoering in beeld te brengen of de referentiecijfers te gebruiken als er geen gegevens van de eigen organisatie beschikbaar zijn. Dit is dus geen verschil meer. 6 Salariskosten De GGD en gaan uit van de werkelijke gemiddelde salariskosten per discipline. Dit sluit aan bij de wens van de thuiszorgorganisaties. In het voorbeeld rekenmodel wordt gerekend met een gemiddelde inschaling per discipline. Na het overnemen van de voorgestelde wijziging is dit geen verschil meer. 7 Overige directe kosten De GGD heeft in de set van variabelen voor het rekenmodel de overige directe kosten meegenomen. Bij producten (werkwijzen) is het mogelijk om specifieke materiële kosten op te nemen. Bij de thuiszorg is de noodzaak hiertoe nog niet naar voren gekomen, maar in de gezamenlijke werkgroep wel onderkent. De werkwijze van de GGD wordt overgenomen.dit is dus geen verschil meer. 8 Overhead Door de thuiszorg wordt de overhead alleen toegerekend aan het uniforme deel. De thuiszorgorganisatie stellen voor om de overhead in de toekomst toe te rekenen aan zowel het uniforme als aan het maatwerkdeel. Dit laatste zou aansluiten bij de wijze waarop de GGD en werken. In het model is de verdeling van de overhead variabel. Voor het rekenmodel is dit geen verschil jg, 21 december

14 13 Conclusie Als de bevindingen uit het rapport van HHM worden overgenomen, zijn er geen verschillen tussen de voorgestelde methodieken van beide organisaties die een belemmering vormen voor het ontwikkelen van een integraal rekenmodel. De in hoofdstuk 12 gesignaleerde verschillen zijn geen probleem om te komen tot een gezamenlijke rekenmodel JGZ 0 tot 19 jaar. Voor de bouwers van het model is het aan te bevelen dat de GGD en thuiszorg een vorm kiezen in de wijze waarop referentiecijfers en eigen cijfers in het model ingebracht worden. Het rekenmodel is vooral bedoeld voor de interne bedrijfsvoering van de thuiszorgorganisaties en de GGD en. De gezamenlijke werkgroep biedt het model op cd-rom aan de thuiszorgorganisaties en de GGD en voor de kerst 2005 aan. Tot slot zal regionaal nog vastgesteld moeten worden welke informatie uit de productbegroting aan de gemeenten worden aangeboden. Dit is geen taak voor de gezamenlijke werkgroep jg, 21 december

Functioneel ontwerp rekenmodel JGZ. 21 december 2005

Functioneel ontwerp rekenmodel JGZ. 21 december 2005 Functioneel ontwerp rekenmodel JGZ 21 december 2005 1 Globaal functioneel ontwerp rekenmodel JGZ Z-org en GGD Nederland hebben aangegeven een integraal rekenmodel te willen ontwikkelen voor de berekening

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten opslagen. d.d. 28 augustus 2017 Disclaimer Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten Regionale Uitvoering Bbz Kostprijs producten Inhoudsopgave 1 Producten als basis voor aansturing van een Bbzsamenwerkingsverband 2 2 Producten begroten: hoe bereken je de kostprijs? 3 2.1 Directe kosten

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Bijeenkomst met aanbieders Wmo ambulant Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Wmo ambulant

Bijeenkomst met aanbieders Wmo ambulant Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Wmo ambulant Bijeenkomst met aanbieders Wmo ambulant Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Wmo ambulant Haarlem 4 april 2017 1 Agenda/Inhoud 1. Aanleiding en doel van het onderzoek 2. Toelichting op de onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Datum 26 juni 2014 Onderwerp Voorstel invulling nieuwe Basispakket JGZ per 1 januari 2015 Bijlage ten behoeve

Nadere informatie

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant West-Brabant Gemeenteraden West-Brabant Kenmerk: UIT-17038478 Datum: 14 april 2017 Behandeld door: M. v.d. Wijgert E-mail: M.Wijgert@ggdwestbrabant.nl Onderwerp: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 Geachte

Nadere informatie

Inventarisatie variabelen Rekenmodel JGZ 4 tot 19-jarigendeel. 21 december 2005

Inventarisatie variabelen Rekenmodel JGZ 4 tot 19-jarigendeel. 21 december 2005 Inventarisatie variabelen Rekenmodel JGZ 4 tot 19-jarigendeel 21 december 2005 1 Inleiding GGD Nederland (GGD NL) en de Landelijke Vereniging Thuiszorg (LVT) zijn in samenspraak met de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Haarlem 23 maart 2017 1 Agenda/Inhoud 1. Aanleiding en doel van het onderzoek 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

KNELPUNTEN JGZ BASISTAKENPAKKET JGZ 10 JAAR LATER

KNELPUNTEN JGZ BASISTAKENPAKKET JGZ 10 JAAR LATER Knelpunten JGZ 0-4 jaar BTP 10 jaar later 25-3-2014 1 KNELPUNTEN JGZ BASISTAKENPAKKET JGZ 10 JAAR LATER Elise Buiting 25-3-2014 Commissie evaluatie BTP Disclosure belangen spreker Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De Jeugdgezondheidszorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De Jeugdgezondheidszorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is Jeugdgezondheidszorg? Wat zijn feiten rondom Jeugdgezondheidszorg Definitie > Feiten > Hoe wordt Jeugdgezondheidszorg gefinancierd?

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017

Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017 Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017 Mei 2017 Vergelijking kostprijzen peuteropvang 1 Colofon Vergelijking kostprijs Peuteropvang & Dagopvang 2,5-4. Deze publicatie is een uitgave van Tekst

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg

Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg vrijdag 31 oktober 2008 Uniforme Rapportage en Indicatoren voor de kwaliteit van de huisartsenzorg Versie 1.0 TR. van Althuis,

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Overzicht formatie leerplicht- en RMC-taken

Overzicht formatie leerplicht- en RMC-taken Bijlage 4 bij besluitnota Overzicht leerplicht- en RMC-taken Gemeenten Haren Hoogezand- Sappemeer Slochteren 2004 CMO Groningen/Breuer Institute Petra Wakker 1. Inleiding In de bijeenkomst Sluitende Aanpak

Nadere informatie

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen Concept Beleidsbegroting 2009-2012 18 september 2008 Gemeente Hoogeveen Inhoud Nieuwe uitgangspunten begroting GGD; Besluit activiteitenset GGD en betekenis voor gemeenten; Begrotingsoverzicht in meerjarenperspectief;

Nadere informatie

Op weg naar verbeterde kostprijzen grz

Op weg naar verbeterde kostprijzen grz Op weg naar verbeterde kostprijzen grz Richtlijnen voor inrichting financiële administratie 2013 Versie 1.0 12 december 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De richtlijnen... 4 2.1 Toerekening indirecte

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Subsidiëring thuiszorgorganisaties betreffende de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen in 2003

Subsidiëring thuiszorgorganisaties betreffende de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen in 2003 RIS111150_10-12-2003 rv 249 Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2003.1332 RIS 111150_ 031209 Den Haag, 2 december 2003 Aan de gemeenteraad, Subsidiëring thuiszorgorganisaties betreffende de jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Handreiking kostprijsberekening versie 4.0. 1. Inleiding...3. 2. Doel...4. 3. Productdefiniëring...5. 4. Systematiek kostprijsberekening...

Handreiking kostprijsberekening versie 4.0. 1. Inleiding...3. 2. Doel...4. 3. Productdefiniëring...5. 4. Systematiek kostprijsberekening... Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Doel...4 3. Productdefiniëring...5 4. Systematiek kostprijsberekening...6 5. Voorbeelden kostprijsberekening...7 BIJLAGE Bijlage 1. Prismant rekeningschema rubriek 4...

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 409196 Datum : 31 januari 2017 Programma : 5. Inkomen jeugd en WMo Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Inleiding. PC/10/0506/imzhand 29 juni 2010 bureau HHM Pagina 2 van 9

Inleiding. PC/10/0506/imzhand 29 juni 2010 bureau HHM Pagina 2 van 9 Inleiding Sinds 1 januari 2009 is de zorgzwaartebekostiging ingevoerd. Zorgaanbieders ontvangen inkomsten gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënten die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot het oude

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 maart 2015

Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 februari 2015 Datum raadsvergadering 19 maart 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-126 Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl.

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer Frans Buijserd Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ellen Burgers collegebesluit

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Inleiding Mede vanwege de herhaalde vragen vanuit gemeenten vroeg het algemeen bestuur om een voorstel voor de herziening van de grondslag voor de

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Inleiding 2004: Invoering BBV. Nadruk op transparantie begroting en versterken van de positie van raad, vanwege dualisering Raad: kaderstellend (allocatie

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding

werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding verslag Onderwerp: Datum: Locatie: werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding 21 juni 2017; 9.00-11.00 uur Raadzaal gemeente Zuidplas ( Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur

Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur Wat is de JeugdGezondheidsZorg Basistakenpakket; met name preventief gericht Wet publieke gezondheid (Wpg) UNIFORM

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte raad,

De leden van de gemeenteraad. Geachte raad, inlichtingen bij doorkiesnummer (035) 548 18 16 mevrouw L.S. van Kesteren-Coops uw BSN ons kenmerk lkn/sam/ 2009.4855 datum 22 juli 2009 De leden van de gemeenteraad onderwerp integrale jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar

De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar De bouwstenen van de Integrale Benchmark JGZ 0-19 jaar 2008 Beter voorkomen. Het landelijke programma Beter voorkomen geeft een impuls aan de kwaliteit

Nadere informatie

Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A

Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A Terugkoppelsjabloon kostprijsmodel RZ15A Versie 1.2 15 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Controles... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Aanlevering documenten... 5 3 Fases conform het kostprijsmodel...

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Wanneer Wat Impact bedrijfsvoering. Pedagogische doelen zijn definitie van verantwoorde kinderopvang. beleid. Omschrijving concrete uitwerking

Wanneer Wat Impact bedrijfsvoering. Pedagogische doelen zijn definitie van verantwoorde kinderopvang. beleid. Omschrijving concrete uitwerking Versiedatum 12 april 2017 Dit schema wordt periodiek aangepast op basis van nieuwe informatie en ontwikkelingen. Check dus regelmatig of er een recentere versie beschikbaar is! Maatregel A Ontwikkeling

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG

Nadere informatie

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 Aan het college van B&W van de gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost. ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201 onderwerp: GGD

Nadere informatie

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Dobbeplas Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de raamovereenkomst samenwerking BOCE

Artikelsgewijze toelichting op de raamovereenkomst samenwerking BOCE Artikelsgewijze toelichting op de raamovereenkomst samenwerking BOCE Algemeen De samenwerking tussen de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger- Odoorn is gebaseerd op een overkoepelende Raamovereenkomst

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie