Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland"

Transcriptie

1 Taken in de gemeenschappelijk regeling

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De 3 3. Een gemeenschappelijke regeling 3 4. Bekostiging van de De GGD in cijfers 9 2

3 De gemeenschappelijke regeling 1. Inleiding Het bestuur van de GGD heeft verzocht om de diensten, taken en producten van de GGD Zaanstreek- Waterland in beeld te brengen en daarbij met name de wettelijke verplichting aan te geven. In dit document wordt dit inzicht gegeven. Naast het wettelijk kader wordt in het kort algemene informatie gegeven over de GGD Zaanstreek- Waterland. Dit is gedaan met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart Het boekwerkje geeft voor nieuwe bestuurders en nieuwe raadsleden op hoofdlijnen informatie over de gemeenschappelijke regeling ; over de taken die de GGD Zaanstreek- Waterland uitvoert en waarom deze in een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd. Daarnaast zijn cijfers opgenomen, vanuit de begroting De informatie is beperkt en op hoofdlijnen, uiteraard is uitgebreidere informatie te vinden op de website van de GGD, en in de programmabegroting De De werkt aan een gezonde regio. Doel is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van ruim inwoners van de regio. Er is een uitgebreid pakket van (preventieve) gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. De GGD geeft publieksvoorlichting en adviseert de gemeenten uit het werkgebied ten aanzien van het volksgezondheidsbeleid. De GGD richt zich met name op preventie: het voorkomen dat ziekten gaan optreden. De GGD brengt in kaart wat de gezondheidssituatie van de bevolking is. Op basis hiervan ontwikkelt de GGD activiteiten. Deze zijn gericht op alle inwoners of groepen van inwoners in de regio. Ook adviseert de GGD de gemeenten in de regio over het ontwikkelen van een samenhangend beleid op het terrein van de volksgezondheid. 3. Een gemeenschappelijke regeling De overheid en daarmee de gemeente heeft een taak in de publieke gezondheidszorg. Dat staat in een aantal wetten en landelijke regelingen. Belangrijke wet is de Wet Publieke Gezondheid. Op basis van deze wet is een gemeente verplicht een gezondheidsdienst in stand te houden. Er is gekozen om dit te doen via een gemeenschappelijke regeling en in samenwerking de taken op het gebied van volksgezondheid uit te voeren. De is opgericht in De achtergrond van de samenwerking is dat niet elke gemeente een gezondheidsdienst in stand kan houden. Door de samenwerking ontstaat continuïteit, samenhang en afstemming in de uitvoering van de publieke gezondheidszorg. Kennis wordt gedeeld en de uitvoering kan efficiënt worden vormgegeven. De samenwerking is gebaseerd op solidariteit. Gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kosten in de gemeenschappelijke regeling. Eens in de 4 jaar wordt door het bestuur een strategische agenda vastgesteld waarin keuzes worden gemaakt en accenten worden bepaald voor de middellange termijn om in te spelen op de ontwikkelingen ten aanzien van de volksgezondheid. De laatste strategische agenda is opgesteld voor de periode en is te vinden op de website 3

4 De gemeenschappelijke regeling De negen gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland die samenwerken in de gemeenschappelijke regeling zijn: Beemster Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Womerland Zaanstad Zeevang De GGD is een openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen. De inhoud van de wet is te vinden op Het beleid en de wijze waarop taken worden uitgevoerd wordt bepaald door het bestuur. In het bestuur van de GGD zijn de negen gemeenten door de wethouder gezondheid vertegenwoordigd. De afspraken zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. 4. Bekostiging van de GGD De gemeenten bekostigen een groot deel van de kosten van de GGD, via de zogenaamde gemeentelijke bijdrage. Het is een van de taken waarvoor gemeenten een uitkering van het rijk krijgen (vanuit het gemeentefonds). De gemeentelijke bijdrage is bestemd voor de wettelijke taken van de GGD. De gemeentelijke bijdrage wordt op basis van inwonersaantallen berekend. De GGD heeft ook enkele inkomsten van anderen dan gemeenten (bijvoorbeeld het RIVM). Daarnaast voert de GGD projecten uit op verzoek van individuele gemeenten. Deze projecten worden ook op individuele basis afgerekend met de opdrachtgevende gemeente. In 2014 bedraagt het projectenbudget Ongeveer 30 fte verricht projectmatige werkzaamheden (in de gemeenschappelijke regeling werkt 150 fte). Het bestuur van de GGD stelt jaarlijks de tarieven voor de projectmatige werkzaamheden vast. De GGD legt met de jaarstukken verantwoording af over het gevoerde beleid en met de begroting over het te voeren beleid en de kosten. De voorschriften voor de jaarstukken en de begroting, zijn gelijk aan die van de gemeente, namelijk het besluit begroten en verantwoorden (BBV). In de wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de gemeenteraden uiterlijk 1 april van het volgende jaar de verantwoording van het afgelopen jaar ontvangen (de jaarstukken). De Raad kan hierop een zienswijze in dienen. De begroting voor het volgende jaar wordt in juni voorgelegd. Ook hier kan de Raad een zienswijze op indienen. Het algemeen bestuur van de GGD stelt de stukken vast. 5. De GGD voert taken (producten/diensten) uit die in de wet zijn vastgelegd. Niet alles is in de wet vastgelegd, voor veel taken geldt dat deze worden uitgevoerd op basis van landelijke. De wet is duidelijk welke taken door de GGD moeten worden uitgevoerd. Minder duidelijk is de wet op welk niveau taken moeten worden uitgevoerd. Veelal zijn landelijke van toepassing, maar is e.e.a. niet strikt geregeld. Daar is vrijheid in. 4

5 De gemeenschappelijke regeling Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de taken (producten/diensten) die de GGD in de gemeenschappelijke regeling verricht. De taken zijn ingedeeld naar programma s. Kort wordt per programma geschetst welke taken worden uitgevoerd. Aansluitend is per programma een overzicht opgenomen op basis van welke wet en richtlijn de de taken uitvoert. Naast de taken in de gemeenschappelijke regeling worden projectmatige werkzaamheden verricht. Deze gaan echter in opdracht van individuele gemeenten en worden ook met de opdrachtgevende gemeenten afgerekend. Deze werkzaamheden worden verder niet benoemd. Epidemiologie beleid en gezondheid (EBG) De activiteiten binnen dit programma zijn gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Deze taak houdt o.a. in dat de GGD: de gemeenten adviseert over gezondheidsrisico s en lokaal gezondheidsbeleid. diverse gezondheidsbevorderende programma s ontwikkelt. Te denken valt aan preventieprogramma s op het gebied van alcoholmatiging en overgewicht. onderzoek doet naar lokale en regionale gezondheidssituaties. jaarlijks nieuwsbrieven uitbrengt met verschillende leefstijlonderwerpen. Ja/Nee Ja/Nee Advisering lokaal gezondheidsbeleid ja ja artikel 2 lid c WPG en Hoofdstuk 4, artikel 14, lid 4 taken beschreven in wet worden uitgevoerd geen normering in wet beschreven Epidemiologie ja ja artikel 2 lid a en b WPG Hoofdstuk 4, artikel 14, lid 4 taken beschreven in wet worden uitgevoerd geen normering in wet beschreven Gezondheidsbevordering algemeen ja ja artikel 2 lid d WPG en Hoofdstuk 4, artikel 14, lid 4 taken beschreven in wet worden uitgevoerd geen normering in wet beschreven Voorlichting eigen taal en cultuur (VETC) nee nee Algemene gezondheidszorg (AGZ) De activiteiten binnen dit programma zijn gericht op het voorkomen van infectieziekten en het beperken van gezondheids-risico s/ -schade. Deze taak houdt o.a. in dat de GGD: registratie en aangifteplichtige ziekten melden. Advisering (ter voorkoming van uitbraak) infectieziekten Uitvoeren van SOA/Sense spreekuren Voorlichting over seksuele gezondheid TBC-onderzoek bij nieuwkomers Uitvoeren van milieuonderzoeken en advisering hierover. 5

6 De gemeenschappelijke regeling Verder verzorgt de GGD reizigersvaccinatie en advisering. Deze taak wordt vanuit de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd, maar is feitelijk een markttaak. Deze taak wordt budgetneutraal uitgevoerd (lasten worden volledig gecompenseerd door de baten). Infectieziektenbestrijding Ja/Nee Ja/Nee ja ja artikel 6 lid 1 WPG nee, formatie lager dan visi norm SOA-bestrijding ja ja artikel 6 lid 1 WPG nee, formatie lager dan visi norm TBC-bestrijding Inspectie huidpenetrerende handelingen ja ja artikel 6 lid 1 WPG nee, formatie op basis van advies ja ja artikel 2 lid 2 onder f WPG Nee werkgroep NTP Medische milieukunde Reizigersadvisering en -vaccinatie ja ja artikel 2 lid 2 onder e WPG formatie lager dan modeltaken nee nee nvt Nvt pakket MMK: waakvlamniveau Maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) De activiteiten binnen dit programma zijn gericht op het voorkomen cq beperken van overlast voor de leefomgeving die voortkomen uit problematische individuele situaties om de leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten te bevorderen. Deze taak houdt o.a. in dat de GGD: meldingen huiselijk geweld behandelt en de samenwerking tussen partijen coördineert. vragen beantwoordt van burgers en professionals over huiselijk geweld en hierover adviseert. Wet tijdelijk huisverbod uitvoert. meldingen behandelt wanneer er sprake is van overlast en problematische situaties in de woonomgeving en een individu leidt naar passende zorg. Meldpunt overlast en bemoeizorg Coördinatie huiselijk geweld Ja/Nee Ja/Nee ja nee concept WMO artikel en geen duidelijke norm Wet verplichte GGZ artikel 5.3 wel taakomschrijving nee nee rapport VWS Functieomschrijving Advies- en steunpunt huiselijk geweld Tijdelijk huisverbod (THV) ja nee concept WMO artikel en geen duidelijk norm, wel taak- en Functieomschrijving ja nee wet tijdelijk huisverbod geen duidelijke norm 6

7 De gemeenschappelijke regeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) De activiteiten binnen dit programma zijn gericht op het bewaken, voorkomen, beperken van gezondheidsbedreigingen en ontwikkelstoornissen bij kinderen van 0 tot 19 jaar om daarmee het optimaal functioneren van individuen in de maatschappij te bevorderen. prenatale zorg, bv zwangerschapsgym. de huisbezoeken bij pasgeborenen uitvoert. Hielprikken en gehoortesten uitvoert bij pasgeborenen. reguliere consulten van kinderen tussen 0 en 4 jaar (consultatiebureau) reguliere consulten van kinderen tussen 4-19 jaar opvoedingsondersteuning biedt via inloopspreekuur en telefonisch (rijks)vaccinatie uitvoert Onderzoek doet en adviseert bij plaatsing naar speciaal onderwijs Zorgcoordinatie voor gezinnen die extra zorg nodig hebben Inspecties bij kinderopvangorganisaties uitvoert. PGO basisonderwijs PGO klas 2 VO Gericht onderzoek Speciaal onderwijs Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Ja/Nee Ja/Nee AWBZ nee nee Calamiteiten op school Logopedie Telefonische begeleiding Huisbezoek tot 2 weken Consult 4 weken tot 4 jaar Inspectie kinderopvang ja nee maatwerk art 7 besluit Publieke gezond- nee heidszorg ja nee art 5 WBP, jo art14 lid 4, art 4, 5 en 6 nee ja ja art 1.61Wet kinderopvang en kwaliteits- nee, conform de wet eisen peuterspeelzalen Inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid Netwerken nee nee art 5 WBP, jo art14 lid 4, art 4, 5 en 6 nee 7

8 De gemeenschappelijke regeling Begeleidingscontacten Ja/Nee Ja/Nee ja nee art 5 WBP, jo art14 lid 4, art 4, 5 en 7 nee Opvoedsondersteuning en groepsvoorlichting ja nee art 5 WBP, jo art14 lid 4, art 4 en 5 nee Pre- natale en postnatale zorg ja nee art 5 WBP lid 2 onder d, jo art14 lid 4 nee Regionale aanpak overgewicht Opvoedspreekuur en ondersteuning Academische werkplaats Ja nee art 5 WPB lid 2 onder d jo art 14 lid 4, nee art 7 besluit publieke gezondheidszorg Ja nee art 5 WBP, jo art14 lid 4, art 4, 5 en 7 nee nee nee Nvt nee Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (Ghor) De GGD heeft een rol bij een ramp of een crisis waarbij er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid en de gezondheid van vele personen in het geding is. De taak van de GGD kan o.a. inhouden: - (coördineren) van de uitvoering van milieuonderzoeken - maatregelen gericht op het bestrijden van infectieziekten. - gezondheidsonderzoek bij rampen - psychosociale hulpverlening om de klachten bij getroffenen zoveel mogelijk te beperken. Ja/Nee Ja/Nee Geneeskundige hulp bij ongevallen/rampen ja ja art 2 lid 1 en 2 WPG, jo art 6 wpg en nee art 33 lid 1 en 2 Wvr Interne bedrijfsvoering Ter ondersteuning van het primaire proces kent de GGD twee afdelingen. De afdeling directie en de afdeling bedrijfsvoering. De afdeling directie bestaat uit de directeur, een staf (communicatie, beleid en directiesecretaris). De afdeling bedrijfsvoering bestaat uit de teams Personeel en organisatie, financiën, ICT en facilitaire zaken. 8

9 De gemeenschappelijke regeling 6. De GGD in cijfers Het organogram De formatie in de gemeenschappelijke regeling bedraagt circa 150 fte. De lasten en baten De lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling zijn als volgt verdeeld (bron: begroting 2014). Daarbij moet worden opgemerkt dat de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen op een andere manier bekostigd wordt en niet vanuit de gemeenschappelijke regeling. Programma Lasten Baten Kosten Per inwoner Epidemiologie beleid en gezondheid (EBG) ,62 Algemene gezondheidszorg (AGZ) ,86 Maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) ,63 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ,24 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (Ghor) ,

10 Begroting 2014, totaal lasten per programma Begroting 2014, totaal baten per programma EBG AGZ MGZ JGZ GHOR EBG AGZ MGZ JGZ GHOR Totaal inwoners per gemeente per leeftijdscategorie inwoners >19 jaar inwoners 0-19 jaar Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang 10

11 11

Beleid en regie. Beleid en regie. Raadsleden. M. Boutsma. Taken in gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Geachte Raadsleden,

Beleid en regie. Beleid en regie. Raadsleden. M. Boutsma. Taken in gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Geachte Raadsleden, Raadsleden Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl Internet www.oostzaan.nl

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar

Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V. Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid M/V Standplaats Zaandam 32-36 uur per week voor de duur van 2 jaar GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling

Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Functieprofiel Sectormanager Strategie & Ontwikkeling Maart 2015 GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst die werkt voor 9 gemeenten in de regio Zaantreek-Waterland.

Nadere informatie

2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017

2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017 Begroting 2014-2017 Voorwoord... 3 1 Begrotingssaldo en meerjarenperspectief... 5 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 5 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 2014-2017... 6 2 Uitgangspunten begroting

Nadere informatie

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013

De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 De GGD Hollands Midden nader belicht Sjaak de Gouw 26 juni 2013 Inhoud Kerngegevens RDOG Hollands Midden Wettelijk kader GGD Hollands Midden Korte bespreking producten (basistaken en overige taken) Enkele

Nadere informatie

r Gemeente Waterland Gemeente Waterland

r Gemeente Waterland Gemeente Waterland r Gemeente Waterland Gemeente Waterland Á 2 2 MEI 2013 Zaanstreek-Waterland 2 2 MEI 2013 GESCAND INGEKOMEN Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw brief d.d.:

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2012 en meerjarenperspectief 2013-2015 1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout 2 1507 EC Zaandam Postbus 2056 1500 GB Zaandam Tel: 075-6519292

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2016

Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit directeur Bedrijfsvoering Regio Twente 2016 Bijlage 2 bij Ondermandaat- en volmachtbesluit Bedrijfsvoering Regio Twente 2016 Overzicht budgetbeheerders AGZ 5710030 AGZ Leiding & Secretariaat Afdelingshoofd AGZ 5710089 AGZ GGD Rampen Opvang Plan

Nadere informatie

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en)

7,4 (op basis van 7 GGD en) 0% 58% Er is in Fryslân één provinciale stuurgroep, daar zijn wij geen lid van. 7,2 (op basis van 5 GGD en) Uitkomsten benchmark GGD en 2013 Indicator GGD Fryslân GGD gemiddeld (n=25) Referentiegroep/opmerkingen Strategische indicatoren: Cijfer dat gemeenten geven voor de GGD-informatie en/of adviezen m.b.t.

Nadere informatie

GESCA14D OP -3 JUNI 2011. Gemeente Oostzaan

GESCA14D OP -3 JUNI 2011. Gemeente Oostzaan p p n z^^ns^'^^'^ l?y" waterland GESCA14D OP -3 JUNI 211 Gemeente Oostzaan Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef d.d.: Uv^ kenmerk; Ons kenmerk: 211-316

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Waterland

Tabellenboek Gemeente Waterland Tabellenboek Gemeente Waterland 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, Van: Aan: Cc: Onderwerp: Bijlagen: Nicolette Riater Wit, Monique de; IGriffie Koster, Yolan; Leeuw, Alide; Mieke Doesburg Factsheet kerngegevens 6 GGDrU GGDrU Kerngegevens 6 -.pdf GGDrU Kerngegevens 6

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG de koers en de ambities

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Landsmeer

Tabellenboek Gemeente Landsmeer Tabellenboek Gemeente Landsmeer 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijjke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur.

begrotingswijziging 2012 vastgesteld door het dagelijks bestuur. i CCD, f Zaanstreek-Waterland V-de Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland Uw bnef

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Purmerend

Tabellenboek Gemeente Purmerend Tabellenboek Gemeente Purmerend 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 8 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Bekostiging. Bijdrage alle. bijdrage specifieke gemeenten BDU XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Takenlijst Regio Twente 23 januari 2014 (bron: programma begroting Regio Twente) Voor toelichting en context verwijzen wij u naar de programmabegroting 2014 van Regio Twente. De begroting Regio Twente

Nadere informatie

Kadernota 2013. Kadernota 2013 2012.1.1

Kadernota 2013. Kadernota 2013 2012.1.1 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel kader 2013 4 3. Uitgangspunten begroting 2013-2016 6 4. Ontwikkelingen per programma 7 Bijlage Gemeentelijke bijdrage 2013-2016 11 2 1. Inleiding Met deze kadernota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen.

Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN. begrotingswijziging 2015 van de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aan uw Raad voor te leggen. Ĺ 7 Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland 1 3 FEB 2015 Gemeente Waterland 13 FEB 2015 INGEKOMEN GESCAND College van B&W gemeente Waterland t.a.v. wethouder J. Kes Postbus 1000 1141 GV MONNICKENDAM Uw

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland

Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland Noord- en Oost-Gelderland Algemene toelichting 5 e Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 1. Aanleiding In de Bestuursagenda 2014-2018 heeft het Algemeen Bestuur van GGD NOG

Nadere informatie

Concept visie GGD Zaanstreek-Waterland

Concept visie GGD Zaanstreek-Waterland Concept visie GGD Zaanstreek-Waterland In beweging Contouren van een visie op de ontwikkeling van GGD Zaanstreek-Waterland Waarom een nieuwe visie? GGD Zaanstreek-Waterland zet zich vol overgave in voor

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 27 maart 2015

Jaarstukken 2014 27 maart 2015 27 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 4 1 JAARVERSLAG... 6 1.1 Programmaverantwoording... 7 1.1.1 Programma 1 Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering... 8 1.1.2 Programma

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Raadsvergadering d.d. 26 november 2013 Nr. : 9 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland tot gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Nadere informatie

J. Olthof mw. drs. J. Riensema

J. Olthof mw. drs. J. Riensema Planning en Control Cyclus INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 4 1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF... 6 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 7 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling...10

Nadere informatie

Profiel. Sectormanager Bedrijfsvoering. 18 mei Opdrachtgever GGD Zaanstreek-Waterland

Profiel. Sectormanager Bedrijfsvoering. 18 mei Opdrachtgever GGD Zaanstreek-Waterland Profiel Sectormanager Bedrijfsvoering 18 mei 2016 Opdrachtgever GGD Zaanstreek-Waterland Voor meer informatie over de functie Peter Gerritsen, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe Alles is gezondheid Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe GGD = Gemeentelijke Gezondheids Dienst Presentatie 1 juni 2016 Alles is gezondheid Wettelijke

Nadere informatie

Tabellenboek Gemeente Zaanstad

Tabellenboek Gemeente Zaanstad Tabellenboek Gemeente Zaanstad 2011 Inhoudsopgave Algemene gezondheidszorg 3 Maatschappelijke gezondheidszorg 7 Jeugdgezondheidszorg 9 2 Algemene gezondheidszorg Infectieziektebestrijding 2008 2009 2010

Nadere informatie

Overzicht Basistaken GGD Drenthe 2015 e.v.

Overzicht Basistaken GGD Drenthe 2015 e.v. Overzicht Basistaken GGD Drenthe 2015 e.v. De algemene taak van het college van burgemeester en wethouders is het bevorderen van de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Dalfsen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 35 7720 AA Dalfsen datum 5 september 2013 kenmerk G13.002130 AM doorkiesnummer (038) 428 15 12 onderwerp Factsheet voor uw gemeente Geachte leden van de

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4

1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4 Inhoudsopgave Inleiding 1. Financiële bijdrage 2014 en volgende jaren 4 2. Uitgangspunten begroting 2014-2017 5 3. Belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen per programma Programma 1: Epidemiologie, beleid

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

GGD Zaanstreek Waterland

GGD Zaanstreek Waterland 000 ZaanstreekWaterland GGD Zaanstreek Waterland Jaarstukken 2011 Voor identificatiedoeleinden. BehorendontroIeverkIaring 3..tNU.Lj1Z... Voor identificatiedoeie1tdefl. BehorefldMl controleverkiaring GGDZaanstreekWaterland

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2010 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout 2 1507 EC Zaandam Postbus 2056 1500 GB Zaandam Tel: 075-6519292 Fax: 075-6163016 E-mail: info@ggdzw.nl

Nadere informatie

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1: Missie, Visie en Doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Missie De dienst draagt bij aan een vitale samenleving en gezonde inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. Visie Wij zijn de gemeentelijke

Nadere informatie

Trends binnen en buiten ons vakgebied. Raadsinformatieavond 14 juni Beleidsvisie GGD Aanleiding.

Trends binnen en buiten ons vakgebied. Raadsinformatieavond 14 juni Beleidsvisie GGD Aanleiding. Raadsinformatieavond 14 juni 2016 Beleidsvisie GGD 2017-2021 Aanleiding Inhoud Raakvlakken beleidsvisie - lokale situatie Boekel Begroting 2017 Trends binnen en buiten ons vakgebied De GGD speelt zo veel

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016

ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 Aan het college van B&W van de gemeenten aangesloten bij de GGD Brabant-Zuidoost. ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 17 februari 2016 uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201 onderwerp: GGD

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Profiel. Sectormanager Bedrijfsvoering. 30 juni Opdrachtgever GGD Zaanstreek-Waterland

Profiel. Sectormanager Bedrijfsvoering. 30 juni Opdrachtgever GGD Zaanstreek-Waterland Profiel Sectormanager Bedrijfsvoering 30 juni 2017 Opdrachtgever GGD Zaanstreek-Waterland Voor meer informatie over de functie Nienke de Jongh, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088 00 868 00) Voor sollicitatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 2 013-37 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging GR GGD MN Datum 17 oktober 2013 Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 1 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1048 d.d. 19-11-2013 Onderwerp Nota Lokaal gezondheidsbeleid Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De bijgevoegde conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid Ruimte maken voor gezondheid voor

Nadere informatie

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012)

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Gezondheid Leiden Hollands Midden 19-64 65+ 19-64 65+ één of meer chronische aandoeningen 50% 78% 51% 78% onder behandeling voor één of meer

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

PUBLIEKSJAARVERSLAG. Mona Keijzer

PUBLIEKSJAARVERSLAG. Mona Keijzer PUBLIEKSJAARVERSLAG 2008 Voor u ligt het publieksjaarverslag 2008, het jaar dat de GGD Zaanstreek Waterland (GGD ZW) verder werkte aan het bewaken, bevorderen en beschermen van de volksgezondheid in de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie: ontzorgen en normaliseren

Preventie: ontzorgen en normaliseren Jeugdgezondheidszorg Almere Preventie: ontzorgen en normaliseren Sylvie Neves Jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid Kim Bischoff Verpleegkundig specialist Adviesraad sociaal domein dd 14-03-2016 1

Nadere informatie

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp

De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp De opdracht van de RDOG Hollands Midden in grote lijnen Sjaak de Gouw 12 oktober 2011 Leiderdorp Inhoud Kernboodschap Deel 1. Wettelijke opdracht De GGD Relatie met gemeenteraden Producten GGD Deel 2.

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD ZAANSTREEK-WATERLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD ZAANSTREEK-WATERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD ZAANSTREEK-WATERLAND 2011.1.0 1 INHOUDSOPGAVE Considerans 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 2 Het openbaar lichaam 5 Artikel 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel 16 mei 2013 AB RV

Raadsvoorstel 16 mei 2013 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 16 mei 2013 AB13.00364 RV2013.022 Gemeente Bussum Vaststellen begroting 2014 gewest Gooi en Vechtstreek Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SMO Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Voorstel 1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant;

Nadere informatie

Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid.

Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid. Bijlage 1. Inventarisatie activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân als bedoeld in de Wet Markt en Overheid. De inventarisatie heeft plaatsgevonden middels de beheersproductenportfolio van Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

2016/109500. Planning en Control Cyclus Begroting 2017-2020

2016/109500. Planning en Control Cyclus Begroting 2017-2020 2016/109500 Planning en Control Cyclus INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD... 4 1 BEGROTING EN MEERJARENPERSPECTIEF... 6 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief... 7 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke

Nadere informatie

Planning en Control Cyclus Kadernota 2017

Planning en Control Cyclus Kadernota 2017 2016/31032 Inhoudsopgave Aanbieding 1. Wat komt er op ons af? 5 Ontwikkelingen en trends in de publieke gezondheid 1.1 Wat kunt u van de GGD verwachten? 5 1.2 Waar werkt de GGD aan? 6 2. Wat betekenen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: 2011.04525 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Mens en Maatschappij Agenda nr. : 11, 2011/20 Voorstel

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013

Jaarverantwoording 2013 JAARGANG 8 NUMMER 2 JUNI 2014 Nieuwsbrief Openbare Gezondheidszorg: Jaarverantwoording 2013 Voorwoord Voor u ligt de Nieuwsbrief Openbare Gezondheidszorg, welke volledig is gewijd aan de jaarverantwoording

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden De kern: - De komende jaren zal (preventieve)gezondheidszorg een belangrijk politiek thema

Nadere informatie

Overgewichtcijfers 2016

Overgewichtcijfers 2016 Overgewichtcijfers 2016 Tijdens diverse contactmomenten met de jeugdarts of -verpleegkundige worden kinderen gemeten en gewogen. De metingen van 2016 zijn gebruikt om het overgewichtpercentage van heel

Nadere informatie

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Inleiding Deze kaderbrief voor de begroting 2018 is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2018. In deze kaderbrief worden de uitgangspunten

Nadere informatie

Fusie GGD Rivierenland met GGD Regio Nijmegen

Fusie GGD Rivierenland met GGD Regio Nijmegen Fusie GGD Rivierenland met GGD Regio Nijmegen 22 01 2013 Beeldvorming inde Raad van Neerijnen Informatie over inhoud en proces, Met het oog op besluitvorming Verkenning behoefte aan nadere informatie,

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard René van Griensven Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Albrandswaard René van Griensven Geachte raadsleden, Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 07-10-2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen inspecties kinderopvang

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

uitdraai van: :28

uitdraai van: :28 In bijlage III treft u een uitgebreidere beschrijving aan van de hiervoor genoemde punten. Monitoring Omdat externe ontwikkelingen snel gaan en mogelijk op grond daarvan nadere bijstelling noodzakelijk

Nadere informatie

6. Verbonden Partijen

6. Verbonden Partijen 6. Verbonden Partijen 6.3 Overzicht verbonden partijen De gemeente Edam-Volendam heeft met meerdere verbonden partijen een relatie. Onderstaand een overzicht met daarnaast de geraamde bijdrage voor 2014:

Nadere informatie

RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD. Nummer : Onderwerp : wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW. Datum : 9 december 2016

RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD. Nummer : Onderwerp : wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW. Datum : 9 december 2016 RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 102-182 Onderwerp : wijziging gemeenschappelijke regeling VrZW Datum : 9 december 2016 Vragen van de fracties van de VVD en WaterlandNatuurlijk aan het algemeen bestuur

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

PUBLIEKSJAARVERSLAG 2007

PUBLIEKSJAARVERSLAG 2007 PUBLIEKSJAARVERSLAG 27 Voor u ligt het publieksjaarverslag 27, het jaar dat de GGD Zaanstreek Waterland (GGD ZW) verder werkte aan het bewaken, bevorderen en beschermen van de volksgezondheid in de regio

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD ZAANSTREEK-WATERLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD ZAANSTREEK-WATERLAND STAATSCOURANT 1 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46560 september 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GGD ZAANSTREEK-WATERLAND 1 2 De raden, de colleges van en wethouders

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

ONDERWERP ONTWERPBESLUIT. financiële gevolgen vertrouwelijk communicatie/p.r. Bespreken / conform. Nee Nee Geen Bespreken TIJDSCHEMA BEHANDELING

ONDERWERP ONTWERPBESLUIT. financiële gevolgen vertrouwelijk communicatie/p.r. Bespreken / conform. Nee Nee Geen Bespreken TIJDSCHEMA BEHANDELING AF D R UKVOORBEEL D B E ST UURL IJK B E H ANDEL VOO R ST EL Registratiedatum 20 januari 2017 Programma Volksgezondheid en Datum doorgezet 23 januari 2017 Afdeling Uiterlijke einddatum 31-1-2017 Opsteller

Nadere informatie

Proces nota lokaal gezondheidsbeleid

Proces nota lokaal gezondheidsbeleid Proces nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 Voorstel: De bestuurscommissie besluit: 1. in te stemmen met de voorgestelde processtappen met 1 januari 2012 als uiterlijke vaststellingsdatum voor de nota

Nadere informatie

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 April 2008 Castricum Inleiding Voor het tijdvak 2007 tot en met 2010 vraagt het ontwikkelen van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid de aandacht. In bijgevoegde

Nadere informatie

Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland

Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland Bestuursagenda publieke gezondheid 2014 2018 Gedeelde ambities gemeenten en GGD in Noord- en Oost-Gelderland 1. Inleiding In de Bestuursagenda publieke gezondheid zet het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord-

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie