Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012"

Transcriptie

1 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012

2 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering BV-recht treedt per die datum in werking. De BV is een populaire rechtsvorm en om te zorgen dat dit ook zo blijft, wordt het BVrecht ingrijpend gewijzigd. Uitgangspunt is dat de regels eenvoudiger en vooral flexibeler worden en beter aansluiten op de praktijk. Schuldeisers van de BV worden beschermd door de aansprakelijkheid bij onttrekkingen van geld uit de BV meer bij het bestuur en de aandeelhouders van een BV te leggen. In deze brochure zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. 1 Eenvoudiger een BV oprichten pag. 4 - Afschaffing minimumkapitaal van euro - Geen verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura - Geen verplichte vermelding in euro s 2 Crediteurenbescherming pag. 5 - Grotere aansprakelijkheid bestuur en aandeelhouders - Uitkering pas na goedkeuring bestuur - Uitkeringstoets 3 Versoepeling / afschaffing kapitaalbescherming pag. 7 - Eisen omtrent inkoop van eigen aandelen - Kapitaalvermindering - Afschaffing verbod van financiële steunverlening 4 Meer inrichtingsvrijheid pag. 8 - Kapitaal en aandelen - Introductie van winstrechtloze en stemrechtloze aandelen - Introductie van meervoudig stemrecht - Certificaten van aandelen - Uitbreiding van rechten maar ook plichten van aandeelhouders - Verplichte blokkeringsregeling afgeschaft - Ondertekenen van de jaarrekening 5 Fiscale gevolgen pag BV s blijven vennootschapsbelastingplichtig - Extra voorwaarde bij fiscale eenheid VPB - Verbondenheid - Deelnemingsvrijstelling

3 3 - Aanmerkelijk belangregeling in de inkomstenbelasting - Terugbetaling ongeoorloofde dividenduitkering Wat zijn de gevolgen voor u? Per 1 oktober zijn alle wijzigingen uit het wetsvoorstel van toepassing op alle BV s, nieuw en bestaand. Mogelijk dient u de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst van uw BV aan te passen. Dit om eventuele ongewenste gevolgen uit te sluiten of te kunnen profiteren van de (nieuwe) mogelijkheden van de Flex-BV. Overstappen naar een BV, ja of nee? Het kan interessant zijn om over stappen naar een BV, vanuit de vorm eenmanszaak of maatschap / vennootschap onder firma. Het oprichten van een BV wordt een stuk eenvoudiger, omdat het verplichte startkapitaal, de bankverklaring en de accountantscontrole worden afgeschaft. Ook kan een BV aantrekkelijker zijn vanwege de beperkte aansprakelijkheid van de ondernemer. Vanuit fiscaal oogpunt biedt een BV ook voordelen. Hulp bij het checken van statuten en overeenkomsten Grant Thornton biedt hulp bij het nalopen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Voor een bedrag van 475 euro ontvangt u een scan door specialisten en een advies met aanbevelingen voor uw persoonlijke situatie.

4 4 1. Eenvoudiger een BV oprichten Afschaffing minimumkapitaal van euro / bankverklaring / accountantsverklaring Het minimale startkapitaal van euro bij de oprichting van een BV wordt afgeschaft. Dit betekent dat u met 1 euro al een BV kunt oprichten. Bij volstorting van de aandelen in geld is geen bankverklaring meer nodig. Geen verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura De verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura vervalt. Van inbreng in natura is bijvoorbeeld sprake als u uw eenmanszaak of onroerend goed inbrengt in een nieuw opgerichte BV. Een accountantsverklaring voor de verkrijging van goederen in eigendom door de BV van de aandeelhouder binnen 2 jaar na oprichting van de BV (de zgn nachgründung) is ook niet meer nodig. Wel blijft het verplicht om bij inbreng in natura een beschrijving op te stellen van hetgeen wordt ingebracht. De peildatum voor de beschrijving en de waardering mag maximaal 6 maanden vóór de inbreng liggen. De beschrijving moet worden ondertekend door de oprichter(s). Geen verplichte vermelding in euro s Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan hoeft voortaan niet meer te worden vermeld in euro s. Het mag ook een andere geldeenheid zijn. De kosten van de oprichting kunt u direct voor rekening van de vennootschap brengen. Dit was voorheen niet mogelijk.

5 5 2. Crediteurenbescherming Grotere aansprakelijkheid bestuur en aandeelhouders Het minimum kapitaal van euro wordt afgeschaft omdat dit slechts een schijnzekerheid bood. Er was geen garantie dat het bedrag nog aanwezig was op het moment dat een schuldeiser zijn vordering wilde innen. Om schuldeisers toch voldoende te beschermen, is in het nieuwe BVrecht de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De BV mag geen winst (dividend) uitkeren als blijkt dat zij haar opeisbare schulden daarna niet kan blijven betalen. Uitkering pas na goedkeuring bestuur De algemene vergadering van aandeelhouders stelt een eventuele winstuitkering vast. Dit besluit kan pas worden uitgevoerd als het bestuur goedkeuring verleent. Het bestuur mag alleen goedkeuring weigeren als zij weet of redelijkerwijs voorziet dat de BV na de winstuitkering niet kan doorgaan met het betalen van opeisbare schulden. Het bestuur moet daarbij ongeveer 1 jaar vooruit kijken. Als achteraf blijkt dat het bestuur onterecht haar goedkeuring heeft verleend, dan zijn de bestuurders aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Ook de aandeelhouder die wist, of behoorde te weten, dat de BV na de uitkering in moeilijkheden zou kunnen komen, kan aansprakelijk gesteld worden. Deze aandeelhouder moet dan het tekort vergoeden, tot ten hoogste het bedrag van de door hem ontvangen uitkering, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering.

6 6 Uitkeringstoets Voordat de BV overgaat tot het uitkeren van winst, moet er een uitkeringstoets worden uitgevoerd. Niet alleen bij uitkering van (interim-)dividend, maar ook bij andere vormen van uitkering aan aandeelhouders speelt de uitkeringstoets een rol (denk aan inkoop, intrekking of afstempeling van eigen aandelen door de BV - zie ook Eisen rondom inkoop van eigen aandelen en Kapitaalvermindering). De uitkeringstoets geldt niet alleen voor nieuwe BV s. Ook bestaande BV s moeten voortaan een uitkeringstoets verrichten. Deze uitkeringstoets heeft 2 aspecten: 1 Allereerst moet worden getoetst of het eigen vermogen van de BV na uitkering groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Het wordt aan de vennootschap overgelaten op basis van welk document het eigen vermogen en de reserves worden vastgesteld cq. de uitkering wordt beoordeeld. Het ligt voor de hand dat bij de uitkering van winst in het kader van de vaststelling van de jaarrekening de vastgestelde jaarrekening als basis wordt genomen. Een afzonderlijke vermogensopstelling is meestal niet nodig. 2 Als tweede moet worden getoetst of de BV na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit zijn factoren die een rol kunnen spelen bij de beoordeling of een uitkering aan de aandeelhouders verantwoord is. Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit Liquiditeit wordt beschreven als een verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden. Solvabiliteit geeft inzicht in de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Rentabiliteit betreft de som van winst en rente, in verhouding tot het totale vermogen. Ook hier mag worden uitgegaan van de laatst vastgestelde jaarrekening en is een afzonderlijke vermogensopstelling meestal niet nodig. Ook bij tussentijdse uitkeringen in de loop van het boekjaar kan worden aangesloten bij de laatst vastgestelde jaarrekening. Zoals gezegd kan in de meeste gevallen gebruik gemaakt worden van de cijfers uit de laatst vastgestelde jaarrekening van de BV. Maar tussen het vaststellen van de jaarrekening en het moment van een daadwerkelijke winstuitkering kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die alsnog een risico vormen voor de continuïteit van de onderneming. Het is dus raadzaam om in dat geval alsnog de vermogensopstelling te actualiseren. Het moment van uitkering is namelijk bepalend voor de uitkeringstoets en dus ook voor de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder die bewijst dat hem niets kan worden verweten en ook geprobeerd heeft maatregelen te treffen om een uitkering te voorkomen, is niet hoofdelijk aansprakelijk.

7 7 3. Versoepeling/afschaffing kapitaalbescherming Eisen rondom inkoop van eigen aandelen Het wordt makkelijker om eigen aandelen in te kopen. De beperking van de verkrijging van eigen aandelen tot maximaal de helft van het geplaatste kapitaal is geschrapt. Alle aandelen, op één aandeel met stemrecht na, mogen worden ingekocht. Dit aandeel moet worden gehouden door een ander dan de BV zelf of een van haar dochtermaatschappijen. Alleen de verkrijging van volgestorte aandelen is toegestaan en de BV mag geen eigen aandelen inkopen als daardoor het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de wettelijke of statutaire reserves. Het bestuur beslist en een machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders is niet langer nodig. Wel kunnen de statuten de verkrijging door de BV van eigen aandelen uitsluiten of beperken. Indien bij tot inkoop van eigen aandelen betaling aan de aandeelhouders plaatsvindt, geldt ook hier de uitkeringstoets (zie ook Crediteurenbescherming). Bestuurders die op het moment van inkoop van eigen aandelen wisten of konden weten dat de BV na de inkoop niet langer aan haar opeisbare schulden kan voldoen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort bij de BV. Ditzelfde geldt voor de verkopende aandeelhouder. Een bestuurder die bewijst dat hem niets kan worden verweten en ook heeft geprobeerd maatregelen te treffen om de inkoop te voorkomen, is niet hoofdelijk aansprakelijk. Kapitaalvermindering Naast de regels voor inkoop van eigen aandelen worden ook de regels voor kapitaalvermindering versoepeld. U moet hierbij denken aan de afstempeling of intrekking van aandelen. Ook hier is de uitkeringstoets van toepassing (zie ook Crediteurenbescherming). Afschaffing verbod van financiële steunverlening De oude wet bevatte een verbod voor de BV om kort gezegd financiële steun te verlenen aan een (rechts) persoon met het oog op het verwerven van aandelen in de desbetreffende BV. Er gold overigens wel een uitzondering voor het verstrekken van leningen. Het verbod tot steunverlening wordt geheel geschrapt; de beoordeling tot het aangaan van dergelijke steunverlening behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur.

8 8 4. Meer inrichtingsvrijheid Bij de inrichting van uw BV krijgt u meer vrijheid. Zo worden er minder wettelijke verplichtingen gesteld aan de inhoud van de statuten en is het mogelijk om stemrecht-en winstrechtloze aandelen uit te geven. Kapitaal en aandelen Het is niet langer verplicht om in de statuten een maatschappelijk kapitaal op te nemen en tenminste 20 procent daarvan daadwerkelijk uit te geven. Als in de statuten echter is bepaald dat er een maatschappelijk kapitaal is, dan moet het bedrag daarvan wel worden vermeld. Het wel opnemen van een maatschappelijk kapitaal kan van belang zijn, om zo in de statuten een bovengrens in te stellen voor de uitgifte van aandelen. Het bestuur kan dan niet ongelimiteerd aandelen uitgeven. In de statuten hoeft niet langer het aantal aandelen te worden vermeld. Wel moet het nominale bedrag per aandeel worden aangegeven. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan vermelden de statuten het nominale bedrag van elke soort. De naam, de zetel en het doel van de BV moeten wel in de statuten worden opgenomen. Daarnaast moeten de statuten een regeling bevatten in geval van afwezigheid of belet (bijvoorbeeld ziekte) van een of meer bestuurders en commissarissen, indien aanwezig. Introductie van winstrechtloze en stemrechtloze aandelen Onder het oude recht geeft een aandeel altijd recht op winst en op stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Met de komst van het nieuwe BV-recht wordt dit doorbroken. Voortaan is het mogelijk om winstrechtloze- en stemrechtloze aandelen uit te geven. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de statuten. Aandeelhouders van winstrechtloze aandelen hebben geen of slechts een beperkt recht op dividend. Soms is het wenselijk dat een aandeelhouder niet deelt in de winst van de BV. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de oprichter van een familievennootschap wel als aandeelhouder wil meebeslissen over de gang van zaken in de vennootschap, maar de winst liever aan zijn kinderen wil doen toekomen. Soms is het wenselijk dat een aandeelhouder geen stemrecht heeft, denk bijvoorbeeld aan vormen van werknemersparticipatie. Ook dit wordt mogelijk in het nieuwe BV-recht. Aandeelhouders van stemrechtloze aandelen hebben geen stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Stemrechtloze aandelen moeten wel altijd recht geven tot deling in de winst of de reserves van de vennootschap. Een aandeel kan niet stemrechtloos en winstrechtloos tegelijk zijn.

9 9 Introductie van meervoudig stemrecht In het nieuwe BV-recht kan veel flexibeler worden omgegaan met de stemrechtverdeling. Zo kan bijvoorbeeld in de statuten worden aangegeven dat bepaalde aandelen recht geven op het uitbrengen van meer dan één stem (meervoudig stemrecht) in de algemene vergadering van aandeelhouders. Certificaten van aandelen Het wettelijke onderscheid tussen met, en zonder, medewerking van de BV uitgegeven certificaten verdwijnt. Dit onderscheid, dat niet altijd duidelijk is, is onder huidig recht van belang voor het kunnen uitoefenen door certificaathouders van bepaalde rechten (geen stemrecht). In het nieuwe BV-recht bepalen de statuten of certificaathouders vergaderrechten hebben. Stemrecht komt hen ook in de nieuwe regeling niet toe. Stemrechtloze aandelen (zie Meer inrichtingsvrijheid) kunnen onder het nieuwe recht een goed alternatief zijn voor certificaten van aandelen. Uitbreiding van rechten, maar ook plichten van aandeelhouders In het nieuwe BV-recht hebben aandeelhouders meer rechten, maar ook de plichten zijn uitgebreid. Aandeelhoudersovereenkomsten zijn niet altijd meer nodig. Veel afspraken kunnen voortaan gewoon in de statuten van de BV worden opgenomen. Bedenk daarbij wel dat de statuten openbaar zijn en een aandeelhoudersovereenkomst niet. Uitbreiding van rechten Aandeelhouders kunnen ook buiten de algemene vergadering om besluiten nemen. Deze mogelijkheid hoeft niet langer statutair te worden gecreëerd. Alle vergadergerechtigden moeten hier dan wel mee instemmen. Vergadergerechtigden zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders en houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden. De statuten kunnen bepalen dat bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders concrete aanwijzingen geeft aan het bestuur. Het bestuur moet deze aanwijzingen opvolgen, behalve als dit in strijd is met het belang van de BV en haar onderneming. In de statuten kan worden vastgelegd dat een groep aandeelhouders een aparte vergadering van aandeelhouders vormt. Ook kunnen voortaan aandeelhoudersvergaderingen buiten Nederland worden gehouden. Houders van aandelen van een bepaalde soort of duiding krijgen het recht om rechtstreeks bestuurders of commissarissen te benoemen of te ontslaan. Dit moet wel vastgelegd zijn in de statuten. Aandeelhouders met een minderheidsbelang kunnen rekenen op extra bescherming. Bepaalde statutenwijzigingen kunnen niet tegen de wil van een aandeelhouder worden opgelegd. Levert de statutenwijziging een extra verplichting op en stemt de minderheidsaandeelhouder tegen, dan is hij niet gebonden aan de verplichting. Deze aandeelhouder heeft dan vervolgens een uittreedrecht. Ook houders van stemrechtloze aandelen worden extra beschermd. Zo kan een besluit tot wijziging van de statuten ten nadele niet zonder toestemming van deze aandeelhouders worden genomen.

10 10 Uitbreiding van plichten Het is mogelijk om in de statuten verbintenisrechtelijke verplichtingen op te leggen aan (bepaalde) aandeelhouders. Deze verplichtingen kunnen gelden tegenover andere aandeelhouders, de BV zelf of tegenover derden. De statuten kunnen bijvoorbeeld bepalen dat een aandeelhouder verplicht is producten/diensten te leveren of een lening moet verstrekken aan de BV. Of dat de aandeelhouder een aandeelhoudersovereenkomst verplicht moet naleven. De statuten kunnen eisen verbinden aan het aandeelhouderschap. Statutair kunnen afspraken worden vastgelegd over verplichte of vrijwillige overdracht van aandelen en tegen welke prijs. De statuten kunnen bepalen dat bij niet-nakoming van een statutaire verplichting het stemrecht van de aandeelhouder, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht wordt opgeschort. Verplichte blokkeringsregeling afgeschaft Voorheen had een aandeelhouder die zijn aandelen wilde verkopen, de goedkeuring nodig van zijn mede-aandeelhouders of moest deze eerst aan hen aanbieden. Het vrij overdragen van aandelen was, voor zover de statuten dit niet beperkte, alleen mogelijk aan bijvoorbeeld de echtgenoot of geregistreerd partner. In het nieuwe BV-recht wordt de verplichte blokkeringsregeling afgeschaft. Vanaf oktober mag u zelf beslissen of u een blokkeringsregeling in de statuten wilt opnemen. Zo kunt u de overdracht van aandelen statutair wel of niet beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode helemaal worden uitgesloten. Wordt er statutair niets geregeld, dan voorziet de wet in een aanbiedingsregeling. In dat geval is voor een geldige overdracht vereist dat de aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil vervreemden, deze eerst moet aanbieden aan zijn medeaandeelhouders. Ondertekenen van de jaarrekening Het bestuur maakt de jaarrekening op en deze moet ook worden ondertekend door het bestuur en eventuele commissarissen van de BV. De jaarrekening moet vervolgens onder huidig recht worden vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders. Wettelijk strekt de vaststelling niet tot kwijting (decharge) van een bestuurder of een commissaris. Decharge, oftewel kwijting moet apart worden verleend bij aandeelhoudersbesluit. In het nieuwe BV-recht is de vaststelling van de jaarrekening in de algemene vergadering van aandeelhouders niet altijd meer verplicht. Voorwaarde is dan wel dat alle aandeelhouders tevens bestuurder van de BV zijn. Bovendien moeten alle overige vergadergerechtigden met deze manier van vaststellen hebben ingestemd en kennis hebben genomen van de opgemaakte jaarrekening. Vaststelling betekent in dat geval ook het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen.

11 11 5. Fiscale gevolgen Ook fiscaal heeft het nieuwe BV-recht de nodige gevolgen. Wat zijn voor u de belangrijkste fiscale gevolgen? BV s blijven vennootschapsbelastingplichtig BV s zijn ook onder het nieuwe BV-recht onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Extra voorwaarde bij fiscale eenheid VPB Moeder- en dochtermaatschappij(en) kunnen onder voorwaarden een fiscale eenheid met elkaar vormen. Belangrijk voordeel hiervan is dat het verlies van één van de BV s verrekenbaar is met een winst van een andere BV uit de fiscale eenheid. Om een fiscale eenheid te kunnen vormen, moet de moedermaatschappij ten minste 95 procent van de winst- en zeggenschapsrechten in de dochtervennootschap hebben. Met de introductie van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen is dus oplettendheid geboden. Zo is een fiscale eenheid niet mogelijk als de moedermaatschappij uitsluitend stemrechtloze of winstrechtloze aandelen heeft. In de fiscale eenheidregelgeving wordt dit nadrukkelijk vastgelegd. Verbondenheid Voor de toepassing van diverse fiscale regelingen is het van belang te weten of vennootschappen wel of niet met elkaar zijn verbonden. Van verbondenheid is kort gezegd sprake als een vennootschap een belang heeft van minimaal een derde in een andere vennootschap. Echter, het is niet geheel duidelijk wat wordt verstaan onder het begrip belang. Volgens de wetgever moet daarvoor vooral gekeken worden naar het aandelenbezit en de zeggenschapsrechten. Ook stemrechtloze of winstrechtloze aandelen spelen een belangrijke rol bij de bepaling van de verbondenheid. Deelnemingsvrijstelling Op grond van de zogenoemde deelnemingsvrijstelling is een moedervennootschap geen vennootschapsbelasting verschuldigd over dividenden van de dochtervennootschap. Ook vervreemdingswinsten op de aandelen in de dochtervennootschap zijn vrijgesteld. Om een beroep te kunnen doen op de deelnemingsvrijstelling moet de moedervennootschap ten minste 5 procent van de aandelen bezitten in de dochtervennootschap. Voor het vaststellen van deze grens van 5 procent tellen stemrechtloze en winstrechtloze aandelen mee.

12 12 Aanmerkelijk belangregeling in de inkomstenbelasting Een natuurlijk persoon die (al dan niet samen met zijn/haar partner) ten minste 5 procent van de aandelen bezit in een BV, heeft een aanmerkelijk belang. De voordelen behaald met deze aandelen (dividenden en vervreemdingswinsten) zijn belast met 25 procent inkomstenbelasting (box 2). Heeft een BV verschillende soorten aandelen, dan is (al) sprake van een aanmerkelijk belang als de aandeelhouder ten minste 5 procent van de aandelen van een soort heeft. Volgens de staatssecretaris van Financiën zijn stemrechtloze en winstrechtloze aandelen verschillende soorten aandelen. Door de introductie van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen is dan ook eerder sprake van een aanmerkelijk belang. De aanwezigheid van een aanmerkelijk belang heeft ook consequenties voor diverse andere fiscale regelingen. Daarbij kunt u denken aan: Gebruikelijk loonregeling: deze schrijft voor dat de aanmerkelijkbelanghouder een fiscaal gebruikelijk loon in aanmerking moet nemen voor zijn werkzaamheden. Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet: met deze faciliteit is het mogelijk om de onderneming/aandelen in de vennootschap fiscaal vriendelijk te schenken of te laten vererven. Terbeschikkingstellingsregeling: stelt de een aanmerkelijkbelanghouder vermogensbestanddelen ter beschikking aan zijn vennootschap (bijvoorbeeld verhuur van een pand), dan is niet het regime van box 3 van toepassing maar het terbeschikkingstellingsregime van box 1. Terugbetaling ongeoorloofde dividenduitkering In het nieuwe BV-recht is een aandeelhouder verplicht tot vergoeding van een tekort als dat is ontstaan als gevolg van een onverantwoorde dividenduitkering door de BV. Deze vergoedingsverplichting geldt alleen als de aandeelhouder wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de BV na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De dividendbelasting die over de terug te betalen dividenduitkering is ingehouden en is afgedragen, wordt overigens niet teruggegeven. Wel kunnen we ons voorstellen dat de terugbetaling van het dividend wordt aangemerkt als een negatief voordeel uit aanmerkelijk belang.

13

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

Inleiding. Vennootschapsrecht

Inleiding. Vennootschapsrecht Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P SPECIAL BV-NV September 2012 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe

Nadere informatie

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van 18.000 is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft

Nadere informatie

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden.

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Om u kennis te laten maken met de Flex-BV hebben wij op: www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Flex BV. Inhoudsopgave

Flex BV. Inhoudsopgave Ò±» Ú» ó¾ª ç ±µ ±¾» îðïî Þ «Ê µ»½ ²»µ ÎÞ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Reikwijdte publicatie... 4 1.2 Historisch perspectief... 4 1.3 Samenwerking met Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Een half uurtje flex-bv en

Een half uurtje flex-bv en Een half uurtje flex-bv en Eindelijk is het dan zover: sinds 1 oktober jl. is de flex-bv een feit. Daar waar de minister er zelf ruim vijf jaar over heeft gedaan om deze bv-vorm te doorgronden, heeft de

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT (INWERKINGTREDING 1 OKTOBER 2012) Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste

Nadere informatie

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving De flex-bv, Wijziging van het B.V.-recht per 1 oktober 2012 1 Inleiding Op 1 oktober 2012 is de 'Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht' ('flex-by') in werking getreden. Hierbij komen achtereenvolgens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS Amsterdam, 20 november 2014 INLEIDING 1. De flex- BV (hoofdlijnen) 2. Kapitaal 3. Aandelen 4. Organen van een BV 5. Algemene

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint pagina 1 van 5 De Flex-BV in vogelvlucht (I) Auteur: Mr. P.H.N. Quist, Notaris te Amsterdam. Rubriek: Stichting Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2012, 6938

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV)

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex B.V. v1 2012 september 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46

Nadere informatie

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD oe Notarisklerk I mt'!/juni 2012 ------------ HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD Mr. J.P.W.V. (Peter-Jan) Hopmans Notaris te Nij'megen, verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen Op 12 juni heeft de Eerste

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

Topmodel met alle opties

Topmodel met alle opties Een preview van de flex-bv Mr. P.H.N. Quist Op 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel inhoudende de flexibilisering van het bv-recht 1 aangenomen. Een belangrijke stap voorwaarts. Het

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de Flex-B.V. 1 aangenomen. Hiermee zijn na jaren van voorbereiding per 1 oktober

Nadere informatie

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn Flex-bv en de (overname)praktijk Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn 1. Waarom Flex-bv? Liberalisering incorporatiemarkt recht van vestiging Hof van Justitie EU Praktijkbehoefte aan flexibilisering Oplossen

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband New rules New choices New opportunities Flex BV in concernverband Ter beperking van aansprakelijkheidsrisico s valt het aan te raden om de bestuurlijke overwegingen en de besluiten over uitkeringen zorgvuldig

Nadere informatie

De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder

De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder Naam: Claudia van der Sar Studentnummer: 330573 Begeleider: Mr. M.P.L. Adriaansen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch Bijvangst, maar toch Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB Amersfoort, 31-01-2013 Fiscale aspecten Flex BV Flex BV: ingevoerd per 01-10-2012 Lang gewacht, stil gezwegen, niet verwacht, toch gekregen! Regeling

Nadere informatie

1. Inleiding. 2 (hierna: Invoeringswet FlexBV ).

1. Inleiding. 2 (hierna: Invoeringswet FlexBV ). Genoteerd nummer 87 juni 2012 1 Wijzigingen BV-recht per 1 oktober 2012 (de FlexBV ) 1. Inleiding IN DEZE UITGAVE Inleiding Kern van de aanpassingen Algemene uitgangspunten bij de wijzigingen Inhoud FlexBV

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen 24 januari 2013 Pellicaan Advocaten Ondernemingsrecht en arbeidsrecht Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Strategische alliantie met Mazars NL De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Welkom Kennisontbijt 28 februari 2012 Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl Mw. mr.

Nadere informatie

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK FACT-SHEET DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK Van Dongen Financial Accounting en Advies Kerkplein 5, Postbus 3116, 6039 ZG Stramproy t 0495 56 43 42 f 0495 56 49 56 e paul@vandongenaccountancy.nl 12/04/2012 Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

NOAB CHECKLIST FLEX-BV

NOAB CHECKLIST FLEX-BV NOB CHECKLIST FLEX-BV Met ingang van 01 oktober 2012 treedt de wetgeving over de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking. Elke BV met haar directeur-grootaandeelhouder (DG) krijgt

Nadere informatie

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte.

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Toelichting oprichting besloten vennootschap Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

NOAB CHECKLIST FLEX-BV

NOAB CHECKLIST FLEX-BV NOB CHECKLIST FLEX-BV (versie 2, d.d. 01-10-2012) Inleiding Op 01 oktober 2012 is de wetgeving over de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Elke bv met haar directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

De fiscale impact van de flex BV

De fiscale impact van de flex BV Universiteit van Tilburg Master fiscaal recht Masterscriptie De fiscale impact van de flex BV Naam: Maartje Dekkers-van Woerkom Studentnummer: 328034 Afstudeercommissie: mr. Y.J.M. Pijpers en Prof. dr.

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Uitkeringstoets in de praktijk. 22 mei 2013

Uitkeringstoets in de praktijk. 22 mei 2013 in de praktijk 22 mei 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Wettelijk kader in de praktijk accountant Conclusies Vragen Aanleiding Nieuwe Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BVrecht Artikel 216 = crediteurenbescherming

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

De flex-bv: fiscaal voordeel - juridisch nadeel

De flex-bv: fiscaal voordeel - juridisch nadeel exture Jool Hulstraat 17 1327 HB ALMERE Tel: 036-5300035 info@admond.nl Lexture Advocatuur B.V. T 013 581 07 90 Postbus 9 F 013 581 07 91 5000 AA TILBURG M 06 127 134 63 Bezoekadres: Groenstraat 139-155

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Cliëntenseminar 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Agenda Overzicht Belastingplannen Uw relatie met de fiscus nu en in de toekomst Uw eigen woning Uw pensioen in

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN I. Inleiding De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het doen van de bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten!

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Uitkeringstoets 2013-2015 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING

FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING mr.w.bosse FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl Boekverzorging:

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie