Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet"

Transcriptie

1 A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, de vennootschap overeenkomstig artikel 2:204a lid 1 BW een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht opmaakt, welke ziet op de toestand op een dag die niet eerder dan vijf maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant een verklaring afleggen. De verklaring houdt in dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht, bij toepassing van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste beloopt het in de verklaring genoemde bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan. De accountantsverklaring is niet meer vereist bij een inbreng op aandelen anders dan in geld (deponering van deze verklaring bij het handelsregister hoeft aldus evenmin plaats te vinden). De beschrijving dient ten kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Artikel 71 Overgangswet NBW geldt, op grond waarvan een verwijzing in de statuten naar een wetsbepaling evenals de weergave van de zakelijke inhoud van een wetsbepaling een verwijzing naar de wetsartikelen van de nieuwe wet inhoudt. Een bepaling in de statuten waarin de wettelijke tekst is opgenomen, komt in beginsel geen zelfstandige betekenis toe. De nieuwe regeling die op grond van de inwerking getreden Flexwet geldt, is van toepassing. Het gevolg hiervan is dat er geen accountantsverklaring meer vereist is. De beschrijving dient ten kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. De vennootschap legt, binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen dan wel waarop de bijstorting opeisbaar werd, de accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister met opgave van de namen van de inbrengers en van het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal. 1

2 Nachgründung Artikel 2:204c BW Een rechtshandeling die de vennootschap heeft verricht zonder goedkeuring van de algemene vergadering of zonder de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 2:204c lid 3 BW, kan ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd, indien de rechtshandeling: a. strekt tot het verkrijgen van goederen, met inbegrip van vorderingen die worden verrekend, die een jaar voor de oprichting of nadien toebehoorden aan een oprichter of aandeelhouder, en b. is verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister. De regeling omtrent de zogenaamde Nachgründung is vervallen. Artikel 71 Overgangswet NBW geldt, op grond waarvan een verwijzing in de statuten naar een wetsbepaling evenals de weergave van de zakelijke inhoud van een wetsbepaling een verwijzing naar de wetsartikelen van de nieuwe wet inhoudt. Een bepaling in de statuten waarin de wettelijke tekst is opgenomen, komt in beginsel geen zelfstandige betekenis toe. Omdat door de inwerking getreden Flexwet de Nachgründung is vervallen, komt de statutaire bepaling omtrent dit onderwerp geen betekenis meer toe. De vennootschap stelt een beschrijving op van de te verkrijgen goederen en van de tegenprestatie. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van het beschrevene op een dag die niet voor de oprichting ligt. In de beschrijving worden de waarden vermeld die aan de goederen en tegenprestatie worden toegekend alsmede de toegepaste waarderingsmethoden. Deze methoden moeten voldoen aan normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De bestuurders ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 2

3 Inkoop van aandelen Artikel 2:207 BW Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien: a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden, b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt, c. de machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij deze statuten of door de algemene vergadering is aangewezen. Op grond van het nieuwe recht hoeft er voor een inkoop van aandelen niet meer de goedkeuring te worden verkregen van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij de statuten of door de algemene vergadering is aangewezen. Voorts geldt het vereiste niet meer dat het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal mag bedragen. Overigens geldt er ook een minder strikte regel omtrent de omvang van het eigen vermogen: het eigen vermogen minus de verkrijgingsprijs voor de te verkrijgen eigen aandelen, dient alleen nog groter te zijn dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Het bestuur beslist over de verkrijging van eigen aandelen. De bestuurders zijn in beginsel jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, indien de vennootschap als gevolg van de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (de uitkeringstest ). In veel statuten zullen de beperkingen voor de inkoop nog zijn opgenomen, conform de oude regeling, hetgeen is toegestaan op grond van het nieuwe artikel 2:207 lid 4 BW. Dit betekent dat de oude voorwaarden voor inkoop blijven gelden, naast de nieuwe vereisten. Artikel 71 Overgangswet NBW is niet van toepassing. Artikel 2:207a lid 1 (nieuw) bepaalt dat een inkoop in strijd met een statutaire beperking of uitsluiting nietig is. Dit is dus ook het geval indien de oude regeling in de statuten opgenomen blijft. Wanneer men voornemens is om de nieuwe regeling voor inkoop te volgen, is het dus noodzaak om de beperkingen voor de inkoop van aandelen uit de statuten te verwijderen, waaronder, indien gewenst, de vereiste machtiging van de algemene vergadering voor de inkoop. Dit zal met name gewenst zijn indien de B.V. meerdere aandeelhouders kent en het lastig is om een algemene vergadering bijeen te roepen om alsdan over de machtiging te beslissen. Wanneer de machtiging van de algemene vergadering door middel van een statutenwijziging op een eerder tijdstip uit de statuten is geschrapt, zal de inkoop van aandelen te zijner tijd wanneer dit aan de orde is minder problematisch zijn. Het besluit tot verkrijging van eigen aandelen dient door het bestuur te worden genomen, waarbij de uitkeringstest zal gelden. 3

4 Steunverbod Art. 2:207c BW 1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. 2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. 3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen. Het oude artikel 2:207c BW is vervallen. Het is hierdoor niet langer verboden dat een vennootschap met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stelt, een koersgarantie geeft, zich op andere wijze sterk maakt of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbindt. Voorts is het een vennootschap toegestaan dat een vennootschap een lening verstrekt met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, waarbij er geen maximum meer geldt tot het bedrag van de uitkeerbare reserves. In beginsel geldt artikel 71 Overgangswet NBW, op grond waarvan een verwijzing in de statuten naar een wetsbepaling evenals de weergave van de zakelijke inhoud van een wetsbepaling een verwijzing naar de wetsartikelen van de nieuwe wet inhoudt (de bepaling in de statuten komt geen zelfstandige betekenis toe). Echter, het is niet zonder meer duidelijk dat door de inwerking getreden Flexwet de statutaire bepaling omtrent het steunverbod géén zelfstandige betekenis meer toekomt, omdat het wettelijk voorschrift van het steunverbod is vervallen. Het is bij dit artikel mogelijk dat het is opgenomen op initiatief van de aandeelhouders, waarbij het niet zozeer de bedoeling was om enkel de wettelijke tekst op te nemen. Wanneer men het statutaire steunverbod definitief wil omzeilen, dienen de statuten te worden aangepast. Indien er zich 2:207c BW-achtige transacties zullen plaatsvinden, is het van belang om de statuten te wijzigen. Wanneer dit vlak voor de transactie nog dient te geschieden kan dit problematisch zijn indien er meerdere aandeelhouders zijn die het besluit dienen te nemen. 4

5 Kapitaalvermindering Artikel 2:208/209 BW 1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven minimumkapitaal. 2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort waarvan alle aandeelhouders instemmen of waarvan voor de uitgifte in deze statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling, of wel de uitgelote aandelen van een soort waarvan voor de uitgifte in deze statuten is bepaald dat zij kunnen worden uitgeloot met terugbetaling. Er hoeft niet meer te worden voldaan aan het minimumkapitaal, omdat deze voor een B.V. is vervallen. Voorts zijn de artikelen 2:216 lid 2 tot en met 4 van toepassing. Het besluit tot kapitaalvermindering dient te worden goedgekeurd door het bestuur. De bestuurders zijn in beginsel jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, indien de vennootschap als gevolg van de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (de uitkeringstest ). De verzetregeling (artikel 2:209 BW) is vervallen. Artikel 71 Overgangswet NBW geldt, op grond waarvan een verwijzing in de statuten naar een wetsbepaling evenals de weergave van de zakelijke inhoud van een wetsbepaling een verwijzing naar de wetsartikelen van de nieuwe wet inhoudt. De bepaling in de statuten waarin de wettelijke tekst is opgenomen, komt in beginsel geen zelfstandige betekenis toe. Dit betekent dat voor de kapitaalvermindering de nieuwe wettelijke vereisten gelden, waardoor de verzetregeling niet meer geldt. Hierdoor is onder meer de goedkeuring van het bestuur vereist. Voorts dient het bestuur de uitkeringstest uit te voeren. 3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 5

6 Kapitaalvermindering Artikel 2:208/209 BW (vervolg) 4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij voor de uitgifte van een bepaalde soort aandelen in deze statuten is bepaald dat terugbetaling of ontheffing kan geschieden uitsluitend op die aandelen; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. 6

7 Uitkeringen aan aandeelhouders Artikel 2:216 BW 1. De winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, staat ter beschikking van de algemene vergadering, hetzij voor uitkering, hetzij voor reservering. 2. Bij de berekening van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het verplicht gestorte bedrag op de aandelen tot maximaal de nominale waarde daarvan in aanmerking. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen recht van vruchtgebruik rust, dat vóór de verkrijging door de vennootschap van die aandelen daarop werd gevestigd, niet mee. 3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. Onder het oude recht gold als sanctie voor het niet voldoen aan de wettelijke vereisten nietigheid van het besluit. In het bijzonder is het van belang dat hetgeen in de linkerkolom als derde lid is opgenomen, ingrijpend is gewijzigd. Als gevolg van de inwerking getreden Flexwet, is er voor een (winst)uitkering de goedkeuring van het bestuur vereist. De bestuurders zijn in beginsel jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, indien de vennootschap als gevolg van de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (de uitkeringstest ). Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan in de statuten telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. Artikel 71 Overgangswet NBW geldt, op grond waarvan een verwijzing in de statuten naar een wetsbepaling evenals de weergave van de zakelijke inhoud van een wetsbepaling een verwijzing naar de wetsartikelen van de nieuwe wet inhoudt. Een bepaling in de statuten waarin de wettelijke tekst is opgenomen, komt in beginsel geen zelfstandige betekenis toe. Dit betekent (onder meer) dat er voor een (winst)uitkering de goedkeuring van het bestuur vereist is. Voorts zal het bestuur de uitkeringstest dienen uit te voeren. 4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 5. Mits aan het vereiste van lid 3 van dit artikel is voldaan, kan de vennootschap tussentijds uitkeringen doen krachtens een daartoe strekkend besluit van haar bestuur. 7

8 B. Algemene vergaderingen Jaarlijkse algemene vergadering Art. 2:218 BW Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 2:238 lid 1 of lid 3 BW besloten. De besluitvorming op de verplichte vergadering die gedurende het boekjaar dient plaats te vinden moet ook buiten vergadering kunnen plaatsvinden, overeenkomstig artikel 2:238 BW (alle vergadergerechtigden dienen in te stemmen met deze wijze van besluitvorming). Verzoek tot oproeping algemene vergadering Art. 2:220 BW Een of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur en aan de raad van commissarissen, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur en de raad van commissarissen, daartoe gelijkelijk bevoegd, treffen na honorering van het verzoek de nodige maatregelen opdat de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden. Met houders van aandelen worden gelijkgesteld de houders van de certificaten op naam van aandelen, welke met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. Op grond van de inwerking getreden Flexwet kunnen een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur en de raad van commissarissen, daartoe gelijkelijk bevoegd, treffen de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. In de statuten kan het vereiste gedeelte van het kapitaal lager worden gesteld en de termijn waarbinnen de algemene vergadering moet worden gehouden, worden verkort. Indien het bestuur en de raad van commissarissen geen uitvoering geven aan het verzoek, kunnen de in de eerste Artikel 71 Overgangswet NBW geldt, op grond waarvan een verwijzing in de statuten naar een wetsbepaling evenals de weergave van de zakelijke inhoud van een wetsbepaling een verwijzing naar de wetsartikelen van de nieuwe wet inhoudt. De bepaling in de statuten waarin de wettelijke tekst is opgenomen, komt in beginsel geen zelfstandige betekenis toe. Wanneer het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat vertegenwoordigd dient te zijn bij het indienen van een verzoek tot het bijeenroepen van een algemene vergadering in de statuten hoger is dan een honderdste, vindt deze bepaling geen toepassing. De soepelere bepaling voor het verzoek tot bijeenroeping dat in de Flexwet is opgenomen gaat voor. Er is dus ten hoogste een gedeelte van een honderdste van het geplaatste kapitaal vereist. Voorts dient het bestuur en de raad van commissarissen de nodige maatregelen te treffen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken (in plaats van zes 8

9 Verzoek tot oproeping algemene vergadering Art. 2:220 BW (vervolg) zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering. Met houders van aandelen worden overigens gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. weken) kan worden gehouden (tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet). Wanneer het bestuur en de raad van commissarissen geen uitvoering geven aan het verzoek, kunnen de bedoelde aandeelhouders en vergadergerechtigden op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering. Oproeping algemene vergadering van aandeelhouders Art. 2:225 BW De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Flexwet, is de wettelijke oproepingstermijn verkort van de vijftiende dag voor de dag van de vergadering naar de achtste dag voor de dag van de vergadering. Omdat de in de Flexwet genoemde termijn een minimumtermijn is, dient er te worden gekeken naar de bepalingen in de huidige statuten van een B.V. Wanneer er in de statuten een oproepingstermijn is opgenomen en er hierbij wordt aangesloten bij de oude wetgeving, op grond waarvan er een termijn van 15 dagen of meer geldt, dient deze termijn in acht te worden genomen. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe kortere termijn dienen de statuten te worden gewijzigd, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat er gebruik wordt gemaakt van de nieuwe verkorte oproepingstermijn. 9

10 Vergaderrechten van houders van met medewerking uitgegeven certificaten Art. 2:227 lid 2 BW Iedere houder van een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een aandeel is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Op grond van het nieuwe lid 2 van artikel 2:227 BW, kunnen de statuten bepalen of aan houders van certificaten vergaderrecht is verbonden. Binnen een jaar na inwerkingtreding van de Flexwet (dit is op 1 oktober 2013) moeten de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven de vennootschap verzoeken hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register (artikel V.2 lid 1 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Deze overgangsregel voorkomt dat personen met certificaathoudersrechten die nog niet zijn ingeschreven in het register, niet zouden worden opgeroepen voor een algemene vergadering. De oproepingsbrieven voor een algemene vergadering worden volgens art. 2:223 lid 1 BW (nieuw) immers gestuurd aan aandeelhouders en overige gerechtigden zoals deze zijn vermeld in het register als bedoeld in artikel 2:194 BW. Wanneer dit niet een maand vóór de datum van de eerste algemene vergadering na de inwerkingtreding van de Flexwet is gedaan, geschiedt de oproeping op de wijze zoals de oude wet dit voorschreef (art. 2:223 lid 2 en 3 BW). Dit kan betekenen dat certificaathouders moeten worden opgeroepen door een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de statuten anders bepalen. 10

11 Vergaderrechten van houders van met medewerking uitgegeven certificaten Art. 2:227 lid 2 BW (vervolg) Vervolgens zal bij de eerstvolgende statutenwijziging aan de houders van met medewerking uitgegeven certificaten in de statuten vergaderrecht moeten worden toegekend (artikel V.2 lid 6 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Tot het moment van deze statutenwijziging worden onder certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden tevens verstaan certificaten die voor inwerkingtreding van de wet over vergaderrecht beschikten en die in het aandeelhoudersregister zijn opgenomen. Besluitvorming buiten vergadering Art. 2:238 BW De aandeelhouders kunnen op andere wijze dan in een vergadering besluiten, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven. Zulks is slechts mogelijk indien een besluit met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders wordt genomen. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd (het is dus mogelijk dat er besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt wanneer er certificaathouders zijn). De unanimiteitseis voor de besluitvorming is komen te vervallen. Indien er in de statuten een striktere regeling omtrent besluitvorming buiten vergadering is opgenomen dan in de Flexwet (vereiste unanimiteit), zal deze blijven gelden. Om gebruik te maken van de soepelere nieuwe regeling, dienen de statuten op dit punt te worden aangepast op de nieuwe regelgeving. Met name wanneer er meerdere aandeelhouders zijn is het raadzaam de unanimeitseis door middel van een statutenwijziging uit de statuten te schrappen, omdat dit de besluitvorming van de algemene vergadering buiten vergadering kan bevorderen. 11

12 C. Bestuurders en commissarissen Bindende voordracht voor benoeming bestuurder/ commissaris Art. 2:243 BW Bij de statuten kan worden bepaald, dat de benoeming door de algemene vergadering zal geschieden uit een voordracht, die ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats bevat. Bij de statuten kan worden bepaald dat de benoeming door de algemene vergadering geschiedt uit een voordracht. Het vereiste dat de voordracht dient te bestaan uit ten minste twee personen is komen te vervallen. Wanneer in de statuten is bepaald dat de voordracht uit ten minste twee personen dient te bestaan, zal dit blijven gelden. Om gebruik te maken van de soepelere nieuwe regeling, dienen de statuten op dit punt te worden aangepast op de nieuwe regelgeving. Belet en ontstentenis van commissarissen Art. 2:252 lid 4 BW In de statuten kan niets zijn opgenomen over de ontstentenis en belet van commissarissen. Art. 2:252 lid 4 BW (nieuw) bepaalt dat de statuten voorschriften dienen te bevatten omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen. De statuten kunnen nader bepalen wanneer er sprake is van belet. Wanneer er niets in de statuten is bepaald, kan er geen regel worden gevolgd omtrent ontstentenis of belet van commissarissen. Echter op grond van artikel V.2 lid 7 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht dienen de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de Flexwet in overeenstemming te worden gebracht met artikel 2:252 lid 4 BW. 12

13 D. Overige Blokkeringsregeling Art. 2:195 BW In de statuten kan een goedkeurings- of een aanbiedingsregeling zijn opgenomen, waarbij de zakelijke inhoud van artikel 2:195 BW is overgenomen, zonder dat er verwezen wordt naar de vrije kring, op grond waarvan de aandeelhouder vrijelijk kan overdragen aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner, aan zijn bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn in de tweede graad, aan een mede-aandeelhouder en aan de vennootschap. De verplichte blokkeringsregeling is als gevolg van de inwerkingtreding van de Flexwet komen te vervallen. Er kan voor een B.V. worden gekozen voor de krachtens de wet geldende aanbiedingsregeling (2:195 lid 1), voor een statutaire beperking of uitsluiting van de overdraagbaarheid van de aandelen (2:195 leden 3 en 4) of voor geen enkele vorm van beperkingen voor de overdraagbaarheid van de aandelen in haar kapitaal. Op grond van de Flexwet is er geen ruimte voor een vrije kring op grond waarvan een aandeelhouder vrijelijk kan overdragen; hiervoor kan wel worden gekozen in de statuten. Wanneer in de huidige statuten de zakelijke inhoud omtrent de blokkeringsregeling wordt weergegeven (uit het oude art. 2:195 BW), zal dit geacht worden een verwijzing te zijn naar de wetsartikelen van de nieuwe wet (artikel 71 Overgangswet NBW). In de nieuwe regeling is er geen ruimte voor een vrijelijke overdracht op grond van de vrije kring, zodat deze niet van toepassing zal zijn bij een overdracht van aandelen overeenkomstig de huidige statuten. Wanneer een dergelijke vrije kring echter toch gewenst is, dient dit door middel van een statutenwijziging expliciet in de statuten te worden opgenomen. CONTACT Voor vragen naar aanleiding van dit overzicht kunt u contact opnemen met Boekel N.V. Boudewijn Waaijer, notaris T E Ines van Dijk, toegevoegd notaris T E Ondanks dat dit overzicht zorgvuldig is opgesteld, aanvaardt Boekel N.V. geen aansprakelijkheid voor enige in dit overzicht opgenomen onjuistheden of onvolledigheden. 13

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT (INWERKINGTREDING 1 OKTOBER 2012) Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 16551 Nieuwe regeling voor het kapitaal van de besloten vennootschap Nr. 22 TWEEDE NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van 18.000 is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

Flex BV. Inhoudsopgave

Flex BV. Inhoudsopgave Ò±» Ú» ó¾ª ç ±µ ±¾» îðïî Þ «Ê µ»½ ²»µ ÎÞ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Reikwijdte publicatie... 4 1.2 Historisch perspectief... 4 1.3 Samenwerking met Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint pagina 1 van 5 De Flex-BV in vogelvlucht (I) Auteur: Mr. P.H.N. Quist, Notaris te Amsterdam. Rubriek: Stichting Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2012, 6938

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond.

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. STATUTEN Naam, zetel Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. Doel Artikel 2 2.1 Het doel van de vennootschap is: a. het (laten) ontwerpen

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Doorlopende tekst statuten SynVest RealEstate Fund N.V.

Doorlopende tekst statuten SynVest RealEstate Fund N.V. Dossiernummer: 10527/DL/en Doorlopende tekst statuten SynVest RealEstate Fund N.V. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Aandelen: zowel de gewone aandelen als

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter DATUM [ ] Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V.

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. 20150133 1 RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. Heden, tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-gravenhage: mevrouw, De comparante verklaarde het

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te :

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : De comparant (en) verklaarde (n) bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Commandiet B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. Het deelnemen in,

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de Flex-B.V. 1 aangenomen. Hiermee zijn na jaren van voorbereiding per 1 oktober

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 556 Enige vereenvoudigingen en verduidelijkingen in het jaarrekeningenrecht Nr. 5 HERDRUK 1 VERGELIJKEND OVERZICHT Tekst huidig recht Tekst

Nadere informatie

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van RELX N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD oe Notarisklerk I mt'!/juni 2012 ------------ HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD Mr. J.P.W.V. (Peter-Jan) Hopmans Notaris te Nij'megen, verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen Op 12 juni heeft de Eerste

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden.

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Om u kennis te laten maken met de Flex-BV hebben wij op: www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl

Nadere informatie

1 Concept de dato 20 maart 2014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FORFARMERS B.V.

1 Concept de dato 20 maart 2014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FORFARMERS B.V. 1 Concept de dato 20 maart 2014 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FORFARMERS B.V. Heden, [datum] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [gevolmachtigde ND].

Nadere informatie

Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V.

Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V. Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: Aandelen: aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; Aandeelhouders: de houders van

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 1 2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Heden, #, verscheen voor mij, #, notaris gevestigd te #: # ten deze handelend in zijn#haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V.,

1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., 1 STATUTENWIJZIGING 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij N.V., Begripsbepalingen. Artikel 1 a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Definities en Interpretatie

Definities en Interpretatie Definities en Interpretatie article 1 1.1 In deze statuten gelden de volgende definities: Afhankelijke Maatschappij a. Een rechtspersoon waaraan de Vennootschap of een of meer Afhankelijke Maatschappijen

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl 1 Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37 notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl Statuten van de statutair te Bunnik gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 3 juni 2010 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BALLAST NEDAM N.V. Algemeen Doel van de statutenwijziging is het in lijn brengen van de statuten met toepasselijk recht, gezien recente wetswijzigingen.

Nadere informatie

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V.

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. 20105008 1 KOPIE JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. Heden, achtentwintig juni tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Otto Woutherus de Jong, -- notaris te 's-gravenhage: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie