A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed."

Transcriptie

1 De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013 het wetsvoorstel Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen ( Wet bestuur en toezicht ) in werking treden. Beide wetten zullen voor de Besloten Vennootschap ( BV ) ingrijpende veranderingen met zich meebrengen. Deze veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor nieuw op te richten vennootschappen. Ook bestaande vennootschappen krijgen met deze wijzigingen te maken. In dit artikel wordt een - niet uitputtend - overzicht gegeven van de Flex Wet. Daarbij passeert een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude recht de revue. Bij een aantal wijzigingen zullen door u in verband met de wetswijziging te nemen acties worden gesuggereerd. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. (1) Kapitaal Een van de belangrijke wijzigingen in de Flex Wet is de afschaffing van het minimum kapitaal van EUR ,- bij de oprichting van de BV. Wel zal steeds één aandeel met stemrecht moeten worden gehouden door een ander dan de BV of haar dochtervennootschappen. Onder de Flex Wet kan dus in beginsel een BV worden opgericht met slechts één aandeel van EUR 0,01. Daarnaast is het verplichte maatschappelijke kapitaal komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de eis dat ten minste één vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet worden geplaatst. Er kan onder de Flex Wet nog wel voor worden gekozen om een maatschappelijk kapitaal in de statuten op te nemen, waarbij geldt dat het maatschappelijk kapitaal voortaan ook in een andere valuta dan de euro mag luiden. In dit verband zouden de volgende acties genomen kunnen worden: Het maatschappelijk kapitaal kan uit de statuten van de BV worden geschrapt;

2 Verwijzingen in de statuten naar het geplaatste en opgevraagde deel van het kapitaal kunnen worden verwijderd. (2) Uitgifte aandelen en storting Het uitgangspunt dat bij het nemen van een aandeel het nominale bedrag moet worden gestort blijft gehandhaafd onder de Flex Wet. Onder de Flex Wet kan worden bedongen dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de BV het heeft opgevraagd. Voorheen kon slechts bedongen worden dat ten hoogste drie vierde van het nominale bedrag pas hoefde te worden gestort als de BV het opvroeg. Als de huidige statuten van de BV bepalen dat ten minste drie vierde van het nominale bedrag bij het nemen van het aandeel volgestort moet worden, zou ervoor gekozen kunnen worden de statuten op dit punt aan te passen. (3) Afschaffing bankverklaring en accountantsverklaring De verplichte bankverklaring in geval van storting op aandelen in geld bij de oprichting van een BV is met de Flex Wet afgeschaft. Datzelfde geldt voor de verplichte accountantsverklaring in geval van inbreng in natura bij of na oprichting van de BV. Wel dient onder de Flex Wet bij de storting op aandelen in natura nog steeds een beschrijving opgemaakt te worden door de oprichters/bestuurders, met daarbij de vermelding van de daaraan toegekende waarden en de toegepaste waarderingsmethode. Indien voor de feitelijke inbreng bekend is geworden dat de waarde aanzienlijk is gedaald, is onder de Flex Wet een nieuwe beschrijving vereist. (4) Afschaffing Nachgründungsregeling Het oude recht bevatte een regeling ten aanzien van de quasi-inbreng ofwel de nachgründungsregeling. Deze regeling hield - kort gezegd - in dat bepaalde transacties verricht binnen twee jaar na oprichting tussen de BV en haar oprichters/aandeelhouder(s) een beschrijving behoeven en een

3 accountantsverklaring ten aanzien van de waarde van die transacties. Onder de Flex Wet is deze regeling komen te vervallen. (5) Financieel steunverbod Door inwerkingtreding van de Flex Wet is ook het financieel steunverbod komen te vervallen. Deze regel hield - in het kort - in dat een BV geen steun mag verlenen aan derden met het oog op het verkrijgen van aandelen in haar eigen kapitaal. De afschaffing van het financieel steunverbod betekent overigens niet dat een BV onder de Flex Wet onbeperkt steun mag verlenen. Het bestuur van een BV zal bij het verlenen van financiële steun moeten beoordelen of deze transactie in het vennootschappelijk belang van de BV of het belang van de door de BV gedreven onderneming is en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de financiële positie van de BV. Indien in de statuten van de BV een financieel steunverbod is opgenomen, kan worden overwogen deze regeling uit de statuten te verwijderen. (6) Inkoop van eigen aandelen door de BV De regels met betrekking tot inkoop van eigen aandelen zijn onder de Flex Wet aanzienlijk gewijzigd. De beperkingen bij de inkoop van eigen aandelen zijn grotendeels komen te vervallen. Wel resteert een balanstest. Verder is een uitkeringstest geïntroduceerd. Tot verkrijging door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal kan onder de Flex Wet niet worden overgegaan (1) als het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden (balanstest) en (2) indien het bestuur van de BV weet of redelijkerwijs kan voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (uitkeringstest). Indien de vennootschap na verkrijging van eigen aandelen niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn haar bestuurders en feitelijk beleidsbepalers hoofdelijk jegens de vennootschap verbonden voor vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente. Hetzelfde geldt voor de vervreemder van die aandelen die dat op het moment van verkrijging wist of redelijkerwijs kon voorzien, zij het dat zijn vergoedingsverplichting wordt beperkt tot ten hoogste de

4 verkrijgingsprijs van die aandelen. Verkrijging van eigen aandelen in strijd met de balanstest is daarentegen onder de Flex Wet nietig en leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de verkopende aandeelhouder lijdt als gevolg van de nietigheid, mits deze verkopende aandeelhouder te goeder trouw is. Overwogen kan worden om de huidige bepalingen voor inkoop van aandelen aan te passen zodat de oude beperkende eisen in de statuten komen te vervallen. (7) Kapitaalvermindering Door het afschaffen van het minimum kapitaal is het vereiste dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal niet kleiner mag zijn dan het ten tijde van het besluit tot kapitaalvermindering voorgeschreven minimum kapitaal komen te vervallen. De verzetprocedure, waarbij crediteuren verzet kunnen aantekenen binnen twee maanden nadat het besluit tot kapitaalvermindering bij het handelsregister ter inzage gelegd is, is onder de Flex Wet komen te vervallen. Bij het verminderen van het kapitaal is het echter aan het bestuur van de BV om te beoordelen of deze transactie wel verantwoord is. Ook hier geldt de sanctie van bestuurdersaansprakelijkheid indien niet de vereiste zorgvuldigheid in acht wordt genomen. (8) Uitkeringen van winst en reserves De regels ten aanzien van het doen van dividend- en andere uitkeringen zijn aanzienlijk veranderd onder de Flex Wet. Voor het doen van uitkeringen geldt een balanstest in combinatie met een uitkeringstest. Voor zover de statuten deze bevoegdheid niet beperkt of toekent aan een ander orgaan, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te besluiten tot uitkeringen aan aandeelhouders voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden (balanstest). Daarnaast is komen te gelden dat op grond van de nieuwe bepalingen het bestuur van een BV goedkeuring aan een uitkering waartoe de aandeelhoudersvergadering heeft besloten, dient te onthouden indien zij weet of redelijkerwijs kan voorzien dat door de uitkering de BV niet aan haar opeisbare schulden zal kunnen blijven voldoen (uitkeringstest). Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkering heeft geen

5 effect zolang het bestuur deze goedkeuring niet heeft verleend. Als termijn voor de voorzienbaarheid kan volgens de parlementaire stukken in beginsel één jaar kunnen worden aangehouden. Onder omstandigheden kan deze termijn echter langer zijn. Indien het bestuur goedkeuring verleent die op basis van de uitkeringstest geweigerd had dienen te worden, zullen de bestuurders en/ of feitelijk beleidsbepalers voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van uitkering) hoofdelijk aansprakelijk zijn. Als een bestuurder bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de BV een dergelijke uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden, kan hij zich disculperen van aansprakelijkheid. Ook degene die de uitkering heeft ontvangen terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de BV na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden - in de regel de aandeelhouder -, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf moment van uitkering). Indien de bestuurders aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan en deze vordering hebben voldaan, geschiedt de vergoeding van het tekort door degene die de uitkering heeft ontvangen in strijd met de uitkeringstest aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door iedere bestuurder is voldaan. (9) Aan aandelen gekoppelde winst, stem- en vergaderrechten Onder de Flex Wet kan in de statuten worden bepaald dat aandelen van een bepaalde soort of duiding worden uitgesloten van winstdeling. Op die manier kunnen bepaalde aandelen worden gecreëerd waaraan slechts stemrechten zijn verbonden. Uit de toelichting bij de wet valt op te maken dat deze aandelen ook kunnen worden uitgesloten van een gedeelte van het liquiditeitsoverschot. Daarnaast biedt de Flex Wet de mogelijkheid om een afwijkende winstverdeling per aandeel in de statuten op te nemen, of telkens met instemming van alle aandeelhouders. Dit laatste betekent dat bij elke uitkering met instemming van alle aandeelhouders een van de statuten afwijkende verdeling van de uitkering tussen de aandeelhouders kan plaatsvinden.

6 Ook kunnen onder de Flex Wet aandelen worden uitgegeven waaraan geen stemrecht is verbonden of kan er gekozen worden voor een gedifferentieerd stemrecht. Ten aanzien van de stemrechten van aandeelhouders is onder de Flex Wet bepaald dat een variabele verdeling van stemrechten betrekking moet hebben op alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders. Aandelen zonder stemrecht moeten echter wel gerechtigd zijn tot uitkering van winst en/of reserves, en aandelen zonder winstrecht moeten op hun beurt gerechtigd zijn tot het uitbrengen van een stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. (10) Certificaathouders Het onderscheid tussen certificaten die met of zonder medewerking van de BV zijn uitgegeven is onder de Flex Wet komen te vervallen. Uit de statuten van de BV moet thans blijken of vergaderrecht is toegekend aan certificaten van aandelen. Door deze nieuwe regeling wordt duidelijk welke rechten bepaalde certificaathouders hebben. Houders van certificaten die met medewerking van de BV zijn uitgegeven (bewilligde certificaten), zijn na inwerkingtreding van de Flex Wet automatisch als houders van certificaten met vergaderrecht gekwalificeerd. Houders van certificaten die zonder medewerking van de BV zijn uitgegeven (niet-bewilligde certificaten), worden als houders van certificaten zonder vergaderrecht gekwalificeerd. Een andere wijziging voor certificaathouders, is dat onder de Flex Wet het vergaderrecht pas kan worden uitgeoefend nadat de BV de levering van de certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, wordt erkend. Als er bewilligde certificaten zijn uitgegeven door de BV, moet bij de eerstvolgende statutenwijziging worden bepaald dat de houders daarvan vergaderrecht hebben; Als er bewilligde certificaten uitstaan, moet het bestuur van de BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één jaar na 1 oktober 2012 de houders daarvan inschrijven in het register van aandeelhouders; Indien de inschrijving in het register niet is afgerond op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na 1 oktober 2012, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering van de

7 certificaathouders door een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de statuten anders bepalen; De administratievoorwaarden zouden zo nodig kunnen worden aangepast aan de Flex Wet. (11) Statutaire aandeelhoudersrechten en -verplichtingen In de statuten van de BV kunnen door de inwerkingtreding van de Flex Wet verbintenisrechtelijke verplichtingen worden opgenomen die gelden tussen aandeelhouders onderling, jegens de vennootschap of jegens derden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan aanvullende afspraken omtrent financiering, kwaliteitseisen of het verplicht partij worden bij een aandeelhoudersovereenkomst. Statutaire eisen en verplichtingen kunnen echter niet tegen de wil van een bestaande aandeelhouder worden opgelegd. Bestaande verplichtingen voor aandeelhouders in aandeelhoudersovereenkomsten zouden (deels) kunnen worden geïntegreerd in de statuten van de BV of er zou gekozen kunnen worden om nieuwe verplichtingen in de statuten op te nemen, mits de bestaande aandeelhouders hiermee instemmen. (12) Blokkeringsregeling en lock-up De blokkeringsregeling zoals die gold onder het oude recht, is onder de Flex Wet niet meer verplicht. Daardoor kan het besloten karakter van de BV indien gewenst komen te vervallen. Indien de blokkeringsregeling niet meer gewenst is, zal in de statuten uitdrukkelijk bepaald moeten worden dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn en dat dus geen blokkeringsregeling van toepassing is op de overdracht van aandelen. Bij gebrek aan een blokkeringsregeling in de statuten van de BV geldt de standaard aanbiedingsregeling zoals die geldt van de Flex Wet. Het staat de aandeelhouder(s) vrij om de blokkeringsregeling zelf vorm te geven. De overdracht mag echter - zoals dat voorheen ook gold - niet onmogelijk of uiterst bezwaarlijk worden gemaakt.

8 Wel is het mogelijk dat de overdracht van aandelen tijdelijk wordt uitgesloten door in de statuten een zogeheten lock-up op te nemen. Een dergelijke lock-up zorgt ervoor dat gedurende een bepaalde periode de aandelen niet kunnen worden overgedragen aan een derde. Onder de oude wet konden aandelen door een aandeelhouder vrij worden overgedragen aan zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner, aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn in de tweede graad, aan een mede-aandeelhouder en aan de vennootschap (de zgn. vrije kring ). Onder de Flex Wet komt deze vrije kring te vervallen en zal dus ook in geval van overdacht aan die voormalige vrije kring eerst aan mede-aandeelhouders aangeboden moeten worden, tenzij in de statuten een vrije kring is gedefinieerd. Indien ervoor wordt gekozen een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen (anders dan de wettelijke aanbiedingsregeling), kunnen de statuten onder de Flex Wet voorzien in een afwijkende prijsbepaling. In dit verband zouden de volgende acties genomen kunnen worden: De blokkeringsregeling kan worden afgestemd op de wensen van de aandeelhouders en kan zelfs worden afgeschaft; Er zou in de statuten van de BV een afwijkende prijsbepalingregeling opgenomen kunnen worden; In de statuten zou een lock-up opgenomen kunnen worden; Indien een vrije kring wenselijk is en deze niet uitdrukkelijk in de bestaande statutaire regeling is opgenomen, dan dienen de statuten op dit punt te worden aangepast. (13) Algemene vergadering van aandeelhouders Onder het oude recht hadden aandeelhouders en certificaathouders met vergaderrecht het recht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen indien zij alleen of gezamenlijk 10% van het geplaatst kapitaal van de BV vertegenwoordigd. Onder de Flex Wet is dit percentage verlaagd naar 1%.

9 De regels voor besluitvorming buiten de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onder de Flex Wet soepeler geworden. Volgens de nieuwe regeling is besluitvorming buiten vergadering mogelijk, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming instemmen. Als zij alle instemmen behoeft het besluit zelf niet langer met unanimiteit genomen te worden. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de instemming van de aandeelhouders met de besluitvorming buiten vergadering en de besluitvorming zelfs per plaatsvinden. Onder de Flex Wet kan - mits de statuten van de BV dat bepalen - de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden in een plaats buiten Nederland. Een besluit tot het houden van een dergelijke vergadering buiten Nederland kan echter alleen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waar het gehele kapitaal vertegenwoordigd is en voor zover alle vergadergerechtigden hiermee hebben ingestemd. De groep van personen met agenderingsrecht is onder de Flex Wet uitgebreid van certificaathouders naar vergadergerechtigden, waardoor ook pandhouders en vruchtgebruikers zonder stemecht maar met vergaderrecht tot de groep gaan behoren die punten op de agenda kunnen plaatsen; In plaatst van de oproepingstermijn van 15 dagen, is na de inwerkingtreding van de Flex Wet de oproepingstermijn 8 dagen. Indien u de mogelijkheid wilt creëren om per besluitvorming te laten plaatsvinden, de algemene vergadering van aandeelhouders buiten Nederland te laten plaatsvinden of op een termijn van 8 dagen een aandeelhoudersvergadering bijeen te kunnen roepen, zouden de statuten op deze punten kunnen worden aangepast. (14) Benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen Onder de Flex Wet kan de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen statutair worden toegekend aan houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. In dat geval is wel vereist dat ieder van de stemgerechtigde aandeelhouders moet kunnen deelnemen aan de besluitvorming omtrent de benoeming van ten minste één bestuurder en, indien de

10 BV een raad van commissarissen heeft, ten minste één commissaris. Benoeming door derden zal niet mogelijk zijn. Indien gewenst zouden de statuten van de BV op dit punt kunnen worden gewijzigd. (15) Instructiebevoegdheid algemene vergadering van aandeelhouders De Flex Wet scherpt de instructiebevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders jegens het bestuur van de BV aan. Het voorheen bestaande onderscheid tussen algemene en concrete instructies is onder de Flex Wet opgeheven. Indien statutair wordt bepaald dat een bepaald orgaan de bevoegdheid heeft om instructies te geven, dan dient het bestuur van de BV deze instructie op te volgen, tenzij deze in strijd is met het vennootschappelijk belang of het belang van de door de BV gedreven onderneming. Het bestuur behoudt hierbij haar eigen verantwoordelijkheid en moet in alle gevallen dan ook een eigen afweging maken. Als een concrete instructiebevoegdheid gewenst is door de algemene vergadering van aandeelhouders, dan zouden de statuten van de BV daarop kunnen worden aangepast. (16) Omzetting De Flex Wet voorziet in een aangepaste regeling voor de omzetting van de BV in een andere rechtspersoon, zoals een stichting. Centraal in deze regeling staat de schadeloosstelling die de aandeelhouder van de BV, die niet met de omzetting van de BV in een andere rechtspersoon instemt, kan krijgen. (17) Geschillenregeling De geschillenreling, die voorziet in een regeling van uittreding of uitstoting van aandeelhouders in geval van een conflict met mede-aandeelhouder(s) van de BV, functioneerde onder het oude recht niet

11 goed. Om die reden is deze regeling ingevolge de Flex Wet ingrijpend gewijzigd. De Flex Wet faciliteert ook dat bij de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst wordt afgeweken van de wettelijke regeling. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om een eigen geschillenregeling te creëren die sneller en/of eenvoudiger is dan de wettelijke standaard regeling. Ook bestaat de mogelijkheid die regeling te onderwerpen aan arbitrage waardoor deze niet openbaar is. Indien gewenst kan een eigen geschillenregeling binnen de grenzen van de Flex Wet opgenomen worden in de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst. (18) Overgangsrecht Uitgangspunt is dat de Flex Wet onmiddellijke werking heeft per 1 oktober Verder is een belangrijke regel van overgangsrecht - bepaald in de "Overgangswet" bij de Flex Wet - dat verwijzigen in contractuele bedingen en in statuten naar artikelen onder het oude recht (of zakelijke weergave van die artikelen) na 1 oktober 2012 geacht worden te verwijzen naar de corresponderende regelingen onder de Flex Wet. De Overgangswet kent daarnaast een aantal concrete overgangsregelingen, waarvan wij de volgende specifiek noemen: - Wanneer aandelen vóór de inwerkingtreding van de Flex Wet zijn aangeboden overeenkomstig de blokkeringsregeling zoals die gold onder het oude recht, dan is de overdracht die plaatsvindt na inwerkingtreding van de Flex Wet geldig; - Een onder het oude recht verrichte rechtshandeling die in strijd is met de Nachgründungsregeling is na inwerkingtreden van de Flex Wet niet langer vernietigbaar. In dat geval zal echter voor sanctionering worden teruggevallen op de algemene regels voor bestuurshandelen; - Hetzelfde geldt voor een onder het oude recht verrichte rechtshandeling die in strijd is met het financieel steunverbod. Deze rechtshandeling is niet langer nietig. Ook in dat geval zal voor sanctionering worden teruggevallen op de algemene regels voor bestuurshandelen.

12 Nadere informatie Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met mr. Q. Keukens, mr. P. van der Zanden of mr. P.T.P. Hendriks Deze publicatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie aanvaardt BANNING Advocaten geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze publicatie rechten worden ontleend.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT (INWERKINGTREDING 1 OKTOBER 2012) Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van 18.000 is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft

Nadere informatie

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint pagina 1 van 5 De Flex-BV in vogelvlucht (I) Auteur: Mr. P.H.N. Quist, Notaris te Amsterdam. Rubriek: Stichting Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2012, 6938

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden.

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Om u kennis te laten maken met de Flex-BV hebben wij op: www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl

Nadere informatie

Een half uurtje flex-bv en

Een half uurtje flex-bv en Een half uurtje flex-bv en Eindelijk is het dan zover: sinds 1 oktober jl. is de flex-bv een feit. Daar waar de minister er zelf ruim vijf jaar over heeft gedaan om deze bv-vorm te doorgronden, heeft de

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband New rules New choices New opportunities Flex BV in concernverband Ter beperking van aansprakelijkheidsrisico s valt het aan te raden om de bestuurlijke overwegingen en de besluiten over uitkeringen zorgvuldig

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

Topmodel met alle opties

Topmodel met alle opties Een preview van de flex-bv Mr. P.H.N. Quist Op 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel inhoudende de flexibilisering van het bv-recht 1 aangenomen. Een belangrijke stap voorwaarts. Het

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD oe Notarisklerk I mt'!/juni 2012 ------------ HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD Mr. J.P.W.V. (Peter-Jan) Hopmans Notaris te Nij'megen, verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen Op 12 juni heeft de Eerste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de Flex-B.V. 1 aangenomen. Hiermee zijn na jaren van voorbereiding per 1 oktober

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS Amsterdam, 20 november 2014 INLEIDING 1. De flex- BV (hoofdlijnen) 2. Kapitaal 3. Aandelen 4. Organen van een BV 5. Algemene

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

Flex BV. Inhoudsopgave

Flex BV. Inhoudsopgave Ò±» Ú» ó¾ª ç ±µ ±¾» îðïî Þ «Ê µ»½ ²»µ ÎÞ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Reikwijdte publicatie... 4 1.2 Historisch perspectief... 4 1.3 Samenwerking met Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen 24 januari 2013 Pellicaan Advocaten Ondernemingsrecht en arbeidsrecht Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Strategische alliantie met Mazars NL De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Actualiteiten Ondernemingsrecht 17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Inhoud Introductie Huub en Geertje Update wetsvoorstellen Nieuwe wetten Wet en wetsvoorstel inhoudelijk Vragen 2 Introductie

Nadere informatie

Topmodel met alle opties (II)

Topmodel met alle opties (II) Topmodel met alle opties (II) EEn facelift voor de flex-bv Mr. P.H.n. QuIST Sinds het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 15 december 2009 werd aangenomen is er geamendeerd, geherformuleerd

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 300 Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht 11 e Handelsmissie Zaken doen met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht Vrijdag 7 mei 2010 Avila Hotel, Curaçao Mr. K. Frielink 14.50 15.15 uur Er zal op

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk S.C. van Gendt 1 Inleiding Het voorstel voor de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht 1 (hierna: Wetsvoorstel Flex-BV) is op 15

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Inleiding. Vennootschapsrecht

Inleiding. Vennootschapsrecht Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 1 Abma Schreurs Advocaten Notarissen Waterlandlaan 52, Purmerend Postbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Op tweeëntwintig

Nadere informatie

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn Flex-bv en de (overname)praktijk Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn 1. Waarom Flex-bv? Liberalisering incorporatiemarkt recht van vestiging Hof van Justitie EU Praktijkbehoefte aan flexibilisering Oplossen

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl 1 Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37 notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl Statuten van de statutair te Bunnik gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken

Klik om de s+jl te bewerken Derde niveau Presenta+e Vierde niveau Mr D.E.A.F. Aertssen Masterclass NASH 22 mei 2013 6411 ET, Nederland 6221 BT, Nederland 1 Slide 1 Inleiding Aansprakelijkheid bestuurder wegens onjuiste toepassing

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Welkom Kennisontbijt 28 februari 2012 Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl Mw. mr.

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P SPECIAL BV-NV September 2012 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht September 2012 Inleiding Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: het Wetsvoorstel) is op 15 december 2009 door de Tweede Kamer aangenomen.

Nadere informatie