Inleiding. Vennootschapsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Vennootschapsrecht"

Transcriptie

1 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde heeft gevonden gaan vanaf 1 oktober 2012 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de BV) nieuwe regels gelden. Over die regels kan een heleboel gezegd worden, maar in het kort komen ze hier op neer: meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. Een heleboel, in de ogen van veel ondernemers, overbodige ballast gaat verdwijnen. U kunt uw zaken in veel gevallen regelen zoals u dat zelf wilt. Maar pas op! Voor die grotere vrijheid wordt door de ondernemer een hoge prijs betaald in de vorm van een grotere verantwoordelijkheid met de bijbehorende (persoonlijke) aansprakelijkheid. Iets om rekening mee te houden! De invoering van een nieuw regime voor de BV is een goed moment om uw huidige rechtsvorm te (her)overwegen. Degenen zonder BV kunnen overwegen te kiezen voor deze vernieuwde rechtsvorm, in de wetenschap dat de BV nog steeds de persoonlijke aansprakelijkheid voor de ondernemer beperkt. Maar de vraag kan ook omgekeerd gesteld worden als u al een BV heeft: is de BV voor mij nog wel de juiste rechtsvorm? Er zijn goede alternatieven te bedenken. Daarbij speelt vanzelfsprekend ook de fiscale druk een belangrijke rol. Want aan de keuze voor een (of geen) BV zijn de nodige fiscale gevolgen verbonden. Maar zelfs als u niets verandert aan uw huidige BV-rechtsvorm kunnen er fiscale veranderingen voor u op komst zijn. Want de nieuwe regels werken ook door naar de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De nieuwe regels hebben onder meer tot doel de BV aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. Ondanks het feit dat het voor starters vaak voordeliger is om hun activiteiten als IB-ondernemer te beginnen, zijn er toch ook veel starters die van meet af aan kiezen voor de BV. De kosten van het oprichten en in de lucht houden van een BV vormen voor veel starters echter een hindernis. Aan dat probleem komt de regeling tegemoet. Die starters kunnen ook geholpen zijn met het feit dat de nieuwe regeling voor de BV bepalingen kent die bijzonder nuttig kunnen zijn in geval van bedrijfsopvolging. Kortom: er gaat het nodige veranderen rondom de BV. In ieder geval voor ondernemers met een BV. Maar (mogelijk) ook voor ondernemers die nog geen BV hebben. Vennootschapsrecht Veranderingen De wettelijke regeling voor de BV kunt u vinden in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit boek kent een algemeen gedeelte dat voor alle rechtspersonen - en dus ook de BV - van 1

2 toepassing is en een gedeelte dat speciaal geldt voor de BV. De belangrijkste veranderingen zijn uiteraard terug te vinden in dat speciale gedeelte voor de BV. BV wel NV niet Naast de BV kennen we in Nederland nog een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, waarvoor ook geldt dat de aandeelhouders en/of bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor verplichtingen van de vennootschap, tenzij zij op grond van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld wanbeleid) persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het gaat hierbij om de naamloze vennootschap (NV). De rechtsvorm van de NV wordt vooral gebruikt door grote vaak ook beursgenoteerde vennootschappen. Maar niets verhindert de MKB-ondernemer om zijn BV om te zetten in een NV. Dat is van belang omdat de nieuwe wetgeving enkel gaat gelden voor de BV, en dus niet voor de NV. Wie hiervoor kiest laat bijna alles bij de oude. Wel geldt voor de NV een hoger minimumkapitaal van , waar de BV nu een minimumkapitaal kent van Hoewel dit minimumkapitaal voor de BV zal verdwijnen, blijft het voor de NV gewoon bestaan. In veel gevallen zal bij een omzetting van een BV in een NV helemaal niet bijgestort hoeven worden, omdat aanwezige (winst)reserves belastingvrij omgezet kunnen worden in aandelenkapitaal. Een omzetting van een BV in een NV vindt plaats bij notariële akte. Een bezoek aan de notaris is dus noodzakelijk. Kapitaal Veel wettelijke bepalingen over de BV gaan over het kapitaal. Dat is logisch, want omdat de ondernemer(s) niet persoonlijk aansprakelijk is, is een voldoende hoog kapitaal van de BV de enige zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen. Dat gaat zoals gezegd per 1 oktober allemaal ingrijpend veranderen. Afschaffing verplicht minimumkapitaal De BV kent een zogeheten minimumkapitaal. Dit is de bekende die bij de oprichting van een BV door de oprichters (tenminste) moet worden gestort. Wordt niet aan dit vereiste voldaan dan is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid. In het nieuwe systeem vervalt dit minimumkapitaal. Het is aan de ondernemer (de oprichter van de BV) om te bepalen hoeveel kapitaal de BV krijgt. In de praktijk bleek dit minimumkapitaal vooral voor kleine en/of startende ondernemers een probleem. De wetgever hoopt met het vervallen van dit vereiste de BV aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. Afschaffen maatschappelijk kapitaal Op dit moment is een BV nog verplicht om in haar statuten het zogeheten maatschappelijk kapitaal op te nemen. Het maatschappelijk kapitaal is het bedrag dat door een BV aan aandelen uitgegeven kan worden zonder haar statuten te wijzigen. Het is dus een soort van plafond. Wil men meer aandelen uitgeven, dan moet men eerst naar de notaris. Een aandelenemissie die uitgaat boven de grens van het aandelenkapitaal is nietig. Verder dient men er op bedacht te zijn dat van het maatschappelijk kapitaal altijd tenminste een vijfde gedeelte geplaatst dient te zijn. In de nieuwe regeling is het is niet meer verplicht om in de statuten een maatschappelijk kapitaal op te nemen. Gebeurt dat echter wel (bijvoorbeeld omdat men voorlopig nog steeds de oude statuten blijft gebruiken) dan dient men wel degelijk met dit maatschappelijk kapitaal rekening te houden. 2

3 Andere regels voor kapitaalbescherming die vervallen of wijzigen Op dit moment bent u bij de oprichting van een BV verplicht om een bankverklaring te overleggen. In deze verklaring van een bank wordt aangegeven dat de BV de beschikking heeft (of heeft gehad!) over het bij de oprichting vereiste kapitaal. In de praktijk was de toegevoegde waarde van deze verklaring zeer gering. Niet zelden kwam het voor dat het ingebrachte kapitaal op het moment van oprichting al weer verdwenen was. De bankverklaring verdwijnt dan ook per 1 oktober Eveneens verdwijnt bij de inbreng op aandelen in natura de tot nu toe verplichte accountantsverklaring. De inbreng in natura is voor de praktijk belangrijk omdat het vaak voorkomt dat aandelen worden volgestort door inbreng van een hele onderneming. Einde Nachgründung Ook vervalt de bekende Nachgründungsregeling. Van Nachgründung is sprake indien een oprichter of aandeelhouder betrekkelijk kort na de oprichting zaken verkoopt aan zijn eigen BV. Hiermee zouden de bepalingen die gelden bij de inbreng in natura (zie hiervoor) omzeild kunnen worden. Nu de bepalingen over de inbreng in natura feitelijk verdwijnen, is er ook geen goede reden meer om de bepalingen rondom Nachgründung te handhaven. Tenslotte verdwijnt het bekende verbod op financiële steunverlening door de BV (in de vorm van zekerheden of geldleningen) aan een derde met het oog op het nemen van aandelen in de BV. Ook deze bepaling had als doel het kapitaal van de BV te beschermen. In het nieuwe systeem probeert men schuldeisers niet langer door de bescherming van het BV kapitaal te beschermen, maar bestaat die bescherming uit een potentieel grotere aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders. Geen verzet meer Als een BV haar kapitaal wilde verminderen (bijvoorbeeld om het aan de aandeelhouders te kunnen terugbetalen), moest aan een groot aantal bepalingen voldaan worden. Zo moest de vermindering bekend worden gemaakt bij de Kamer van Koophandel en moest er een advertentie in de krant geplaatst worden. Waren schuldeisers bang dat zij door de kapitaalvermindering hun geld niet meer zouden krijgen dan konden zij tegen de kapitaalvermindering bezwaar maken. In het nieuwe systeem hebben schuldeisers niet langer de mogelijkheid in verzet te komen tegen een kapitaalvermindering die gepaard gaat met terugbetaling op aandelen. Bescherming van schuldeisers De aanwezigheid van voldoende en aan de vennootschap gebonden vermogen (het kapitaal van de BV) was altijd de tegenhanger van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders. Het kapitaal moest daarom beschermd worden. In het nieuwe systeem verdwijnt die bescherming grotendeels. Daar komt echter gelukkig voor de schuldeisers wel wat voor in de plaats. In het nieuwe systeem wordt de aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders vergroot. Er is namelijk (onder meer) sprake van persoonlijke aansprakelijkheid als de BV over onvoldoende vermogen beschikt omdat dit vermogen ten goede is gekomen aan de aandeelhouders. Het (direct of via een omweg) leeghalen van een BV ten koste van schuldeisers is dus een linke zaak. Om dit te beoordelen is er een uitkeringstoets. Voor rechtshandelingen als gevolg waarvan vermogen uit de BV verdwijnt 3

4 of kan verdwijnen (denk aan (dividend)uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van eigen aandelen of kapitaalvermindering), moet het bestuur van de BV goedkeuring verlenen. Wordt die goedkeuring verleend, terwijl het bestuur weet (of redelijkerwijs kan voorzien) dat na deze uitkering de BV niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan zijn de bestuurders (hoofdelijk) aansprakelijk voor het tekort. Daarmee wordt het zijn van bestuurder van een BV linker dan het tot nu toe was! Voor de aandeelhouders is het van belang dat een ten onrechte (omdat men kon weten dat de BV na deze uitkering niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen) ontvangen uitkering moet terugbetalen. Ruimere inkoopmogelijkheden Inkoop van aandelen is een in het MKB veel gebruikte mogelijkheid om vermogen aan aandeelhouders uit te keren. Bovendien is het een manier om een belang ter laten verschuiven of een bedrijfsopvolging af te ronden. Inkoop is op dit moment slechts beperkt mogelijk. Bij de BV kan zonder nadere maatregelen niet meer dan 50% van de aandelen worden ingekocht. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk om alle aandelen met stemrecht (op één na) in te kopen. Zeggenschap en inrichting Maar er verandert meer dan de kapitaalbescherming. Zo zijn er wijzigingen rondom overdracht van en zeggenschap op aandelen. Ook de organisatiestructuur van een BV (de inrichting) wordt wezenlijk anders. Ook bij BV vrij overdraagbare aandelen Bij een NV mogen (maar het moet niet!) de aandelen vrij dus zonder toestemming van de andere aandeelhouders overdraagbaar zijn. Bij de BV is dat niet het geval. Daar is het verplicht dat de statuten een blokkeringsregeling bevatten. Op grond van zo n regeling moet een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen deze aandelen eerst aan de andere aandeelhouders te koop aanbieden. Ook is het mogelijk dat zo n voorgenomen verkoop door de BV goedgekeurd moet worden. In de nieuwe opzet komt de verplichte blokkeringsregeling te vervallen. Als in de statuten van de BV is bepaald dat er een beperkte of zelfs geen! - blokkeringsregeling is, dan mag dat. Mits de statuten dat toelaten, zijn voortaan ook aandelen in een BV dus volkomen vrij verhandelbaar. Of dat in alle gevallen wenselijk is, is natuurlijk een heel andere vraag. Meer regelend recht, meer inrichtingsvrijheid Een van de verschillen tussen een maatschap of VOF enerzijds en een BV anderzijds is dat u bij de eerste groep alles (bijna) helemaal zo kunt regelen als u zelf wilt: zeggenschap, winstverdeling, opvolging, uittreden, noemt u maar op. Bij de BV is veel meer sprake van een keurslijf, waar niet of maar heel beperkt van afgeweken kan worden. In het nieuwe BVsysteem bestaat veel meer ruimte om van de wettelijke regels af te wijken. Daardoor kan maatwerk geleverd worden: er ontstaat een juridische situatie die precies aansluit op uw wensen en behoeften. Bovendien kan dat maatwerk al worden opgenomen in de statuten van uw BV. Tot nu toe moesten afspraken tussen aandeelhouders onderling worden opgenomen in een aparte en vaak ingewikkelde aandeelhoudersovereenkomst. Dat is dus voortaan niet meer nodig. 4

5 Aandelen Onder de tot 1 oktober 2012 geldende regeling kennen we verschillende soorten van aandelen; - gewone aandelen - preferente aandelen: aandelen met bijzondere financiële rechten - prioriteitsaandelen: aandelen met bijzondere zeggenschapsrechten Wat in de praktijk nog wel eens voor verwarring zorgt, is dat prioriteitsaandelen doorgaans ook preferent zijn, maar dat preferente aandelen lang niet altijd bijzondere zeggenschapsrechten kennen. In het MKB worden preferente aandelen vooral gebruikt in het kader van bedrijfsopvolging en overdracht. Ook financiering door middel van preferente aandelen komt voor. Prioriteitsaandelen worden vaak gebruikt om een partij met een financieel belang (bijvoorbeeld de ex-ondernemer die zijn BV aan de kinderen heeft overgedaan) nog enige invloed te geven. Nieuwe soorten aandelen In het nieuwe systeem kennen we en dat is een belangrijke wijziging in vergelijking met het oude systeem ook winst- en stemrechtloze aandelen. In de oude regeling is aan ieder aandeel stemrecht verbonden en ook dient ieder aandeel te kunnen delen in de winst. Dat betekent dat bijvoorbeeld prioriteitsaandelen (waarbij het om de zeggenschap gaat, en niet om het financiële belang) toch een dividend moeten kunnen krijgen, hoe gering ook. Preferente aandelen echter kunnen door het daaraan verbonden stemrecht bestaande stemrechtverhoudingen volledig verstoren, wat vervolgens weer gerepareerd moet worden. Dat is nu na een statutenwijziging van uw BV allemaal voorbij. Stemrechtloze en winstrechtloze aandelen De nieuwe regeling kent aandelen zonder stemrecht (stemrechtloze aandelen) en aandelen zonder aanspraken op de winst (winstrechtloze aandelen). Aandelen zonder stemrecht hebben wel een vergaderrecht (aandeelhouders mogen wel naar de algemene aandeelhoudersvergadering komen en daar het woord voeren) maar ze mogen niet stemmen. Daarnaast deelt dit soort aandelen in de winst. Winstrechtloze aandelen zijn in de statuten uitgesloten van winstdeling. Wel zullen aan dergelijke aandelen (bijzondere) zeggenschapsrechten verbonden zijn. In de praktijk zal het daarbij gaan om wat we nu prioriteitsaandelen noemen, waarbij we verlost zijn van de verplichting om op dit soort aandelen een (doorgaans zeer gering) dividend uit te keren. Niet dubbelop! Er kunnen goede redenen zijn om aandelen zonder winstrecht uit te geven, er kunnen goede redenen zijn om aandelen zonder stemrecht uit te geven. Maar aandelen kunnen niet zowel winst- als stemrechtloos zijn. Dat is ook logisch, want er is geen goede reden te bedenken om dergelijke aandelen uit te geven. Certificaten van aandelen Omdat op dit moment stemrecht en een recht op een aandeel in de winst onverbrekelijk verbonden zijn, zijn in Nederland aandelen op grote schaal gecertificeerd. Hierbij zijn de 5

6 aandelen eigendom van een speciaal daarvoor opgerichte stichting (een stichting administratiekantoor, kortweg Stak), waarvan het bestuur het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefent. Vaak is er een band tussen de directie van de BV en het bestuur van de Stak. De vermogensrechten (zoals dividend) komen toe aan de houders van door de Stak uitgegeven certificaten van aandelen. In het nieuwe systeem kunnen er door de BV aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven, waarmee de Stak in veel gevallen overbodig zal zijn. Fiscaal recht Fiscale neveneffecten De flex-bv is in de eerste plaats een verandering van het vennootschapsrecht. Het betreft dus voor de verandering niet in de eerste plaats fiscale reparatiewetgeving. Dat wil niet zeggen dat deze nieuwe wetgeving geen fiscale gevolgen zal hebben. Maar volgens het Ministerie van Financiën valt het met de fiscale gevolgen wel mee en kennen de wettelijke bepalingen voldoende flexibiliteit om met de gewijzigde juridische bepalingen om te gaan. Toch kunnen de fiscale gevolgen ingrijpend zijn. Laat u er niet door overvallen. Waar wordt het anders? Niet alle veranderingen van het vennootschapsrecht zijn fiscaal even relevant. Maar de bepalingen waarin het verplichte minimumkapitaal feitelijk wordt afgeschaft hebben wel degelijk grote fiscale gevolgen. Datzelfde geldt voor de aandelen zonder stemrecht en de aandelen zonder winstrecht. In de inkomstenbelasting zullen deze wijzigingen met name voor de aanmerkelijk belangregeling en de daarmee verbonden terbeschikkingstellingsregeling gevolgen hebben. In de vennootschapsbelasting zullen de genoemde wijzigingen van belang zijn voor de regeling van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting, de deelnemingsvrijstelling en het begrip verbonden lichaam. Daarbuiten kunnen nog gevolgen optreden voor de fiscale eenheid omzetbelasting, de verzekeringsplicht voor de DGA en de mogelijkheid voor diezelfde DGA om een pensioen in eigen beheer op te bouwen. Aanmerkelijk belangregeling Van een aanmerkelijk belang is kortgezegd sprake als een aandeelhouder (samen met zijn of haar partner) vijf procent of meer van de aandelen in een NV of BV bezit. Die vijf procent geldt niet alleen voor het totale aandelenkapitaal van de vennootschap. Ook een belang van vijf procent of meer in een bepaalde soort van aandelen levert een aanmerkelijk belang op. En als iemand vijf procent of meer in een soort heeft, worden alle andere aandelen die hij of zij in diezelfde BV bezit, meegesleept in dit aanmerkelijk belang. De in de nieuwe regeling voorziene winstloze en stemrechtloze aandelen vormen zonder twijfel voor toepassing van het aanmerkelijk belangregime een aparte soort. Ook als men besluit om gewone aandelen om te zetten in winst- of stemrechtloze aandelen (of omgekeerd, al zal dat nu nog niet aan de orde zijn) heeft dat fiscale gevolgen. Een dergelijke omzetting wordt veelal aangemerkt als een vervreemding voor toepassing van het aanmerkelijk belang regime. U dient dus voorzichtig te zijn met dergelijke omzettingen en altijd rekening te houden met de mogelijke fiscale gevolgen hiervan. Slechts indien de nieuwe aandelen in het vermogen van 6

7 de aandeelhouder dezelfde plaats innemen als de oude aandelen wordt er geen vervreemding aangenomen en zijn er geen fiscale gevolgen. U mag er echter niet te snel van uitgaan dat sprake is van dezelfde plaats in het vermogen. Zo besliste de Hoge Raad in het verleden dat aandelen in een werk-bv niet dezelfde plaats innemen als aandelen in een holding-bv. AB als aangrijpingspunt Het aanmerkelijk belang is een zelfstandige regeling, die in de inkomstenbelasting aanleiding geeft tot belastingheffing in de bekende box 2. Maar het aanmerkelijk belang is meer! Het is een aangrijpingspunt voor andere heffingen. Zonder aanmerkelijk belang heeft u geen last van de bekende (of moeten we zeggen: beruchte?) gebruikelijk loonregeling van art. 12a Wet op de loonbelasting Ook het evenzeer beruchte TBS-regime heeft in veel gevallen een aanmerkelijk belang positie nodig om van toepassing te zijn. Is dus door de wetswijziging rondom de flex-bv plotsklaps sprake van een aanmerkelijk belang, dan staat de poort naar het TBS-regime plotsklaps wagenwijs open. Gevolgen aansprakelijkheid Als een BV geld wil lenen is het gebruikelijk dat de bank eist dat de DGA ook in privé aansprakelijk is voor deze lening. Het nieuwe BV-recht voorziet in deze behoefte door het mogelijk te maken dat statutair wordt geregeld dat de aandeelhouder(s) naast de BV aansprakelijk is of zijn voor bepaalde of zelfs alle schulden van de BV. Dat banken en andere contractpartijen enthousiast van deze mogelijkheid gebruik zullen gaan maken, mag duidelijk zijn. Minder duidelijk zijn de fiscale gevolgen van zo n aansprakelijkheid. Afgewacht moet worden of de fiscale rechtspraak inzake borgstelling en belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden van overeenkomstige toepassing zal zijn, en in voorkomende gevallen een fiscaal aftrekbaar verlies zal opleveren. Vennootschapsbelasting In de inkomstenbelasting kunnen de gevolgen van de flex-bv er dus behoorlijk inhakken. In de vennootschapsbelasting lijkt dat minder het geval, al blijft het ook hier oppassen geblazen. Veel belangrijke vragen zijn nog onbeantwoord. Zo staat bij een aantal regelingen het begrip kapitaal centraal. U kunt hierbij denken aan de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Indien er bijvoorbeeld behalve aandelen met een nominale waarde ook nog aandelen zonder nominale waarde uitstaan, mag er niet van worden uitgegaan dat een belang van 5% of meer van het nominale kapitaal kwalificeert voor de deelnemingsvrijstelling. In voorkomende gevallen zal er met de fiscus overlegd moeten worden over de fiscale gevolgen. Het is echter te hopen dat het Ministerie van Financiën door middel van een besluit meer duidelijkheid verschaft over dit soort gevallen. Overgangsrecht Verklaring van geen bezwaar 7

8 Tot voor kort moest bij de oprichting van een BV nog een zogeheten verklaring van geen bezwaar worden verkregen. Die verklaring is al sinds 1 juli 2011 niet meer nodig. Daarvoor in de plaats is een systeem van doorlopend toezicht op alle rechtspersonen (dus niet alleen maar NV s en BV s gekomen). Gevolgen bestaande BV s Ook op 1 oktober 2012 al bestaande BV s vallen onder de nieuwe wetgeving. Omdat in veel statuten echter nog bepalingen staan die voorrang hebben op de wettelijke regeling kan nog niet volledig geprofiteerd worden van de grotere flexibiliteit. Denk hierbij aan het maatschappelijk kapitaal, de inkoopregeling en het steunverbod van art. 2:207c BW. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe wettelijke regelingen, is in deze gevallen eerst een gang naar de notaris noodzakelijk. Nu of straks? Als u kunt wachten tot 1 oktober 2012 met het oprichten van een BV kan dat voordelig zijn. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de statuten. De nieuwe regeling kan immers pas vanaf 1 oktober 2012door de notaris gebruikt worden. Tot die tijd gelden de bestaande regels. Maar soms is wachten onwenselijk of onmogelijk. In dat geval kunt u natuurlijk wel rekening houden met het komende recht. Omgekeerd kan het verstandig zijn om dividend uit te keren vóór 1 oktober U hebt dan nog niet te maken met de nieuwe uitkeringstoets. 8

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P SPECIAL BV-NV September 2012 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

Flex BV. Inhoudsopgave

Flex BV. Inhoudsopgave Ò±» Ú» ó¾ª ç ±µ ±¾» îðïî Þ «Ê µ»½ ²»µ ÎÞ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Reikwijdte publicatie... 4 1.2 Historisch perspectief... 4 1.3 Samenwerking met Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van 18.000 is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden.

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Om u kennis te laten maken met de Flex-BV hebben wij op: www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht 11 e Handelsmissie Zaken doen met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht Vrijdag 7 mei 2010 Avila Hotel, Curaçao Mr. K. Frielink 14.50 15.15 uur Er zal op

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch Bijvangst, maar toch Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB Amersfoort, 31-01-2013 Fiscale aspecten Flex BV Flex BV: ingevoerd per 01-10-2012 Lang gewacht, stil gezwegen, niet verwacht, toch gekregen! Regeling

Nadere informatie

Aandeelhouders STAK LOM

Aandeelhouders STAK LOM Memo Van : Joris de Leur Aan : Roelof van der Wielen (Uno Bedrijfsadviseurs) Datum : 16 februari 2017 Betreft : Realisatie LEM/LOM structuur Referentie : 225340/JL 1. Structuur 1.1. Uitgaande van een scheiding

Nadere informatie

NOAB CHECKLIST FLEX-BV

NOAB CHECKLIST FLEX-BV NOB CHECKLIST FLEX-BV Met ingang van 01 oktober 2012 treedt de wetgeving over de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking. Elke BV met haar directeur-grootaandeelhouder (DG) krijgt

Nadere informatie

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving De flex-bv, Wijziging van het B.V.-recht per 1 oktober 2012 1 Inleiding Op 1 oktober 2012 is de 'Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht' ('flex-by') in werking getreden. Hierbij komen achtereenvolgens

Nadere informatie

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV)

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex B.V. v1 2012 september 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de Flex-B.V. 1 aangenomen. Hiermee zijn na jaren van voorbereiding per 1 oktober

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS Amsterdam, 20 november 2014 INLEIDING 1. De flex- BV (hoofdlijnen) 2. Kapitaal 3. Aandelen 4. Organen van een BV 5. Algemene

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Een half uurtje flex-bv en

Een half uurtje flex-bv en Een half uurtje flex-bv en Eindelijk is het dan zover: sinds 1 oktober jl. is de flex-bv een feit. Daar waar de minister er zelf ruim vijf jaar over heeft gedaan om deze bv-vorm te doorgronden, heeft de

Nadere informatie

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn Flex-bv en de (overname)praktijk Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn 1. Waarom Flex-bv? Liberalisering incorporatiemarkt recht van vestiging Hof van Justitie EU Praktijkbehoefte aan flexibilisering Oplossen

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

De fiscale impact van de flex BV

De fiscale impact van de flex BV Universiteit van Tilburg Master fiscaal recht Masterscriptie De fiscale impact van de flex BV Naam: Maartje Dekkers-van Woerkom Studentnummer: 328034 Afstudeercommissie: mr. Y.J.M. Pijpers en Prof. dr.

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK FACT-SHEET DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK Van Dongen Financial Accounting en Advies Kerkplein 5, Postbus 3116, 6039 ZG Stramproy t 0495 56 43 42 f 0495 56 49 56 e paul@vandongenaccountancy.nl 12/04/2012 Pagina

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint pagina 1 van 5 De Flex-BV in vogelvlucht (I) Auteur: Mr. P.H.N. Quist, Notaris te Amsterdam. Rubriek: Stichting Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2012, 6938

Nadere informatie

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A

Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra. Event Management Klas EM1A Rechtsvormen! Gemaakt door Kim Zijlstra Event Management Klas EM1A 1 Inhoudsopgave 10 rechtsvormen: Voorblad Blz: 1 Inhoudsopagave Blz: 2 Eenmanszaak Blz: 3 Besloten vennootschap (B.V.) Blz: 4 Naamloze

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT (INWERKINGTREDING 1 OKTOBER 2012) Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste

Nadere informatie

NOAB CHECKLIST FLEX-BV

NOAB CHECKLIST FLEX-BV NOB CHECKLIST FLEX-BV (versie 2, d.d. 01-10-2012) Inleiding Op 01 oktober 2012 is de wetgeving over de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Elke bv met haar directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Actualiteiten Ondernemingsrecht 17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Inhoud Introductie Huub en Geertje Update wetsvoorstellen Nieuwe wetten Wet en wetsvoorstel inhoudelijk Vragen 2 Introductie

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Welkom Kennisontbijt 28 februari 2012 Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl Mw. mr.

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2 (hierna: Invoeringswet FlexBV ).

1. Inleiding. 2 (hierna: Invoeringswet FlexBV ). Genoteerd nummer 87 juni 2012 1 Wijzigingen BV-recht per 1 oktober 2012 (de FlexBV ) 1. Inleiding IN DEZE UITGAVE Inleiding Kern van de aanpassingen Algemene uitgangspunten bij de wijzigingen Inhoud FlexBV

Nadere informatie

De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder

De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder Naam: Claudia van der Sar Studentnummer: 330573 Begeleider: Mr. M.P.L. Adriaansen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen?

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Workshop Bestuursmodellen Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Welke rechtsvormen kennen we? Rechtsvorm: zonder rechtspersoonlijkheid? Als u uw bedrijf inschrijft bij de KvK, dan kiest u een

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

Kies de juiste rechtsvorm

Kies de juiste rechtsvorm Kies de juiste rechtsvorm Rechtsvormen zijn de verschillende vormen waaruit je kunt kiezen als je een bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel. De vorm die u kiest is toegespitst op uw situatie.

Nadere informatie

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap

Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Bepaalde dienstenverleners, zoals bijvoorbeeld artsen, maken veel gebruik van een personenvennootschap Ter promotie van Curaçao en zijn financiële sector schreven de advocaten Sueena Francisco en Arthur

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V.

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. versie d.d. 31-3-2009 mav/le C:\NrPortbl\MATTERS\HOEKJ\6082233_1.DOC TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. 1. Algemeen. De voorgestelde wijzingen in de statuten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten!

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie