C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R P

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P"

Transcriptie

1 SPECIAL BV-NV September 2012 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde heeft gevonden gaan vanaf 1 oktober 2012 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de BV) nieuwe regels gelden. Over die regels kan een heleboel gezegd worden, maar in het kort komen ze hier op neer: meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. Een heleboel, in de ogen van veel ondernemers, overbodige ballast gaat verdwijnen. U kunt uw zaken in veel gevallen regelen zoals u dat zelf wilt. Maar pas op! Voor die grotere vrijheid wordt door de ondernemer een hoge prijs betaald in de vorm van een grotere verantwoordelijkheid met de bijbehorende (persoonlijke) aansprakelijkheid. Iets om rekening mee te houden! De invoering van een nieuw regime voor de BV is een goed moment om uw huidige rechtsvorm te (her)overwegen. Degenen zonder BV kunnen overwegen te kiezen voor deze vernieuwde rechtsvorm, in de wetenschap dat de BV nog steeds de persoonlijke aansprakelijkheid voor de ondernemer beperkt. Maar de vraag kan ook omgekeerd gesteld worden als u al een BV heeft: is de BV voor mij nog wel de juiste rechtsvorm? Er zijn goede alternatieven te bedenken. Daarbij speelt vanzelfsprekend ook de fiscale druk een belangrijke rol. Want aan de keuze voor een (of geen) BV zijn de nodige fiscale gevolgen verbonden. Maar zelfs als u niets verandert aan uw huidige BV-rechtsvorm kunnen er fiscale veranderingen voor u op komst zijn. Want de nieuwe regels werken ook door naar de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De nieuwe regels hebben onder meer tot doel de BV aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. Ondanks het feit dat het voor starters vaak voordeliger is om hun activiteiten als IB-ondernemer te beginnen, zijn er toch ook veel starters die van meet af aan kiezen voor de BV. De kosten van het oprichten en in de lucht houden van een BV vormen voor veel starters echter een hindernis. Aan dat probleem komt de regeling tegemoet. Die starters kunnen ook geholpen zijn met het feit dat de nieuwe regeling voor de BV bepalingen kent die bijzonder nuttig kunnen zijn in geval van bedrijfsopvolging. Kortom: er gaat het nodige veranderen rondom de BV. In ieder geval voor ondernemers met een BV. Maar (mogelijk) ook voor ondernemers die nog geen BV hebben. Vennootschapsrecht Veranderingen De wettelijke regeling voor de BV kunt u vinden in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit boek kent een algemeen gedeelte dat voor alle rechtspersonen - en dus ook de BV - van toepassing is en een gedeelte dat speciaal geldt voor de BV. De belangrijkste veranderingen zijn uiteraard terug te vinden in dat speciale gedeelte voor de BV. BV wel NV niet Naast de BV kennen we in Nederland nog een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, waarvoor ook geldt dat de aandeelhouders en/of bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor verplichtingen van de vennootschap, tenzij zij op grond van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld wanbeleid) persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het gaat hierbij om de naamloze vennootschap (NV). De rechtsvorm van de NV wordt vooral gebruikt door grote vaak ook beursgenoteerde vennootschappen. Maar niets verhindert de MKB-ondernemer Inleiding Vennootschapsrecht Fiscaal recht Overgangsrecht om zijn BV om te zetten in een NV. Dat is van belang omdat de nieuwe wetgeving enkel gaat gelden voor de BV, en dus niet voor de NV. Wie hiervoor kiest laat bijna alles bij het oude. Wel geldt voor de NV een hoger minimumkapitaal van , waar de BV nu een minimumkapitaal kent van Hoewel dit minimumkapitaal voor de BV zal verdwijnen, blijft het voor de NV gewoon bestaan. In veel gevallen zal bij een omzetting van een BV in een NV helemaal niet bijgestort hoeven worden, omdat aanwezige (winst)reserves belastingvrij omgezet kunnen worden in aandelenkapitaal. Een omzetting van een BV in een NV vindt plaats bij notariële akte. Een bezoek aan de notaris is dus noodzakelijk. Kapitaal Veel wettelijke bepalingen over de BV gaan over het kapitaal. Dat is logisch, want omdat de ondernemer(s) niet persoonlijk aansprakelijk is, is een voldoende hoog kapitaal van de BV de enige zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen. Dat gaat per 1 oktober allemaal ingrijpend veranderen. C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R P 1

2 Afschaffing verplicht minimum - kapitaal De BV kent een zogeheten minimumkapitaal. Dit is de bekende die bij de oprichting van een BV door de oprichters (tenminste) moet worden gestort. Wordt niet aan dit vereiste voldaan dan is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid. In het nieuwe systeem vervalt dit minimumkapitaal. Het is aan de ondernemer (de oprichter van de BV) om te bepalen hoeveel kapitaal de BV krijgt. In de praktijk bleek dit minimumkapitaal vooral voor kleine en/of startende ondernemers een probleem. De wetgever hoopt met het vervallen van dit vereiste de BV aantrekkelijker te maken voor startende ondernemers. Afschaffen maatschappelijk kapitaal Op dit moment is een BV nog verplicht om in haar statuten het zogeheten maatschappelijk kapitaal op te nemen. Het maatschappelijk kapitaal is het bedrag dat door een BV aan aandelen uitgegeven kan worden zonder haar statuten te wijzigen. Het is dus een soort van plafond. Wil men meer aandelen uitgeven, dan moet men eerst naar de notaris. Een aandelenemissie die uitgaat boven de grens van het aandelenkapitaal is nietig. Verder dient men er op bedacht te zijn dat van het maatschappelijk kapitaal altijd tenminste een vijfde gedeelte geplaatst dient te zijn. In de nieuwe regeling is het niet meer verplicht om in de statuten een maatschappelijk kapitaal op te nemen. Gebeurt dat echter wel (bijvoorbeeld omdat men voorlopig nog steeds de oude statuten blijft gebruiken) dan dient men wel degelijk met dit maatschappelijk kapitaal rekening te houden. Andere regels voor kapitaalbescherming die vervallen of wijzigen Op dit moment bent u bij de oprichting van een BV verplicht om een bankverklaring te overleggen. In deze verklaring van een bank wordt aangegeven dat de BV de beschikking heeft (of heeft gehad!) over het bij de oprichting vereiste kapitaal. In de praktijk was de toegevoegde waarde van deze verklaring zeer gering. Niet zelden kwam het voor dat het ingebrachte kapitaal op het moment van oprichting al weer verdwenen was. De bankverklaring verdwijnt dan ook per 1 oktober Eveneens verdwijnt bij de inbreng op aandelen in natura de tot nu toe verplichte accountantsverklaring. De inbreng in natura is voor de praktijk belangrijk omdat het vaak voorkomt dat aandelen worden volgestort door inbreng van een hele onderneming. Einde Nachgründung Ook vervalt de bekende Nachgründungs - regeling. Van Nachgründung is sprake indien een oprichter of aandeelhouder betrekkelijk kort na de oprichting zaken verkoopt aan zijn eigen BV. Hiermee zouden de bepalingen die gelden bij de inbreng in natura (zie hiervoor) omzeild kunnen worden. Nu de bepalingen over de inbreng in natura feitelijk verdwijnen, is er ook geen goede reden meer om de bepalingen rondom Nachgründung te handhaven. Tenslotte verdwijnt het bekende verbod op financiële steunverlening door de BV (in de vorm van zekerheden of geldleningen) aan een derde met het oog op het nemen van aandelen in de BV. Ook deze bepaling had als doel het kapitaal van de BV te beschermen. In het nieuwe systeem probeert men schuldeisers niet langer door de bescherming van het BV kapitaal te beschermen, maar bestaat die bescherming uit een potentieel grotere aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders. Geen verzet meer Als een BV haar kapitaal wilde verminderen (bijvoorbeeld om het aan de aandeelhouders te kunnen terugbetalen), moest aan een groot aantal bepalingen worden voldaan. Zo moest de vermindering bekend worden gemaakt bij de Kamer van Koop - handel en moest er een advertentie in de krant geplaatst worden. Waren schuldeisers bang dat zij door de kapitaalvermindering hun geld niet meer zouden krijgen dan konden zij tegen de kapitaalvermindering bezwaar maken. In het nieuwe systeem hebben schuldeisers niet langer de mogelijkheid in verzet te komen tegen een kapitaalvermindering die gepaard gaat met terugbetaling op aandelen. Bescherming van schuldeisers De aanwezigheid van voldoende en aan de vennootschap gebonden vermogen (het kapitaal van de BV) was altijd de tegenhanger van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders. Het kapitaal moest daarom beschermd worden. In het nieuwe systeem verdwijnt die bescherming grotendeels. Daar komt echter gelukkig voor de schuldeisers wel wat voor in de plaats. In het nieuwe systeem wordt de aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders vergroot. Er is namelijk (onder meer) sprake van persoonlijke aansprakelijkheid als de BV over onvoldoende vermogen beschikt omdat dit vermogen ten goede is gekomen aan de aandeelhouders. Het (direct of via een omweg) leeghalen van een BV ten koste van schuldeisers is dus een linke zaak. Om dit te beoordelen is er een uitkeringstoets. Voor rechtshandelingen als gevolg waarvan vermogen uit de BV verdwijnt of kan verdwijnen (denk aan (dividend)uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van eigen aandelen of kapitaalvermindering), moet het bestuur van de BV goedkeuring verlenen. Wordt die goedkeuring verleend, terwijl het bestuur weet (of redelijkerwijs kan voorzien) dat na deze uitkering de BV niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan zijn de bestuurders (hoofdelijk) aansprakelijk voor het tekort. Daarmee wordt het zijn van bestuurder van een BV linker dan het tot nu toe was! Voor de aandeelhouders is het van belang dat een ten onrechte (omdat men kon weten dat de BV na deze uitkering niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen) ontvangen uitkering moet terugbetalen. Ruimere inkoopmogelijkheden Inkoop van aandelen is een in het MKB veel gebruikte mogelijkheid om vermogen aan aandeelhouders uit te keren. Bovendien is het een manier om een belang te laten verschuiven of een bedrijfsopvolging af te ronden. Inkoop is op dit moment slechts beperkt mogelijk. Bij de BV kan zonder nadere maatregelen niet meer dan 50% van de aandelen worden ingekocht. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk om alle aandelen met stemrecht (op één na) in te kopen. Zeggenschap en inrichting Maar er verandert meer dan de kapitaalbescherming. Zo zijn er wijzigingen rondom overdracht van en zeggenschap op aandelen. Ook de organisatiestructuur van een BV (de inrichting) wordt wezenlijk anders. C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R P 2

3 Ook bij BV vrij overdraagbare aandelen Bij een NV mogen (maar het moet niet!) de aandelen vrij dus zonder toestemming van de andere aandeelhouders overdraagbaar zijn. Bij de BV is dat niet het geval. Daar is het verplicht dat de statuten een blokkeringsregeling bevatten. Op grond van zo n regeling moet een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen deze aandelen eerst aan de andere aandeelhouders te koop aanbieden. Ook is het mogelijk dat zo n voorgenomen verkoop door de BV goedgekeurd moet worden. In de nieuwe opzet komt de verplichte blokkeringsregeling te vervallen. Als in de statuten van de BV is bepaald dat er een beperkte of zelfs geen! - blokkeringsregeling is, dan mag dat. Mits de statuten dat toelaten, zijn voortaan ook aandelen in een BV dus volkomen vrij verhandelbaar. Of dat in alle gevallen wenselijk is, is natuurlijk een heel andere vraag. Meer regelend recht, meer inrichtingsvrijheid Een van de verschillen tussen een maatschap of VOF enerzijds en een BV anderzijds is dat u bij de eerste groep alles (bijna) helemaal zo kunt regelen als u zelf wilt: zeggenschap, winstverdeling, opvolging, uittreden, noemt u maar op. Bij de BV is veel meer sprake van een keurslijf, waar niet of maar heel beperkt van afgeweken kan worden. In het nieuwe BV-systeem bestaat veel meer ruimte om van de wettelijke regels af te wijken. Daardoor kan maatwerk worden geleverd: er ontstaat een juridische situatie die precies aansluit op uw wensen en behoeften. Bovendien kan dat maatwerk al worden opgenomen in de statuten van uw BV. Tot nu toe moesten afspraken tussen aandeelhouders onderling worden opgenomen in een aparte en vaak ingewikkelde aandeelhoudersovereenkomst. Dat is dus voortaan niet meer nodig. Aandelen Onder de tot 1 oktober 2012 geldende regeling kennen we verschillende soorten van aandelen; gewone aandelen preferente aandelen: aandelen met bijzondere financiële rechten prioriteitsaandelen: aandelen met bijzondere zeggenschapsrechten Wat in de praktijk nog wel eens voor verwarring zorgt, is dat prioriteitsaandelen doorgaans ook preferent zijn, maar dat preferente aandelen lang niet altijd bijzondere zeggenschapsrechten kennen. In het MKB worden preferente aandelen vooral gebruikt in het kader van bedrijfsopvolging en overdracht. Ook financiering door middel van preferente aandelen komt voor. Prioriteitsaandelen worden vaak gebruikt om een partij met een financieel belang (bijvoorbeeld de exondernemer die zijn BV aan de kinderen heeft overgedaan) nog enige invloed te geven. Nieuwe soorten aandelen In het nieuwe systeem kennen we en dat is een belangrijke wijziging in vergelijking met het oude systeem ook winst- en stemrechtloze aandelen. In de oude regeling is aan ieder aandeel stemrecht verbonden en ook dient ieder aandeel te kunnen delen in de winst. Dat betekent dat bijvoorbeeld prioriteitsaandelen (waarbij het om de zeggenschap gaat, en niet om het financiële belang) toch een dividend moeten kunnen krijgen, hoe gering ook. Preferente aandelen echter kunnen door het daaraan verbonden stem - recht bestaande stemrechtverhoudingen volledig verstoren, wat vervolgens weer gerepareerd moet worden. Dat is nu na een statutenwijziging van uw BV allemaal voorbij. Stemrechtloze en winstrechtloze aandelen De nieuwe regeling kent aandelen zonder stemrecht (stemrechtloze aandelen) en aandelen zonder aanspraken op de winst (winstrechtloze aandelen). Aandelen zonder stemrecht hebben wel een vergaderrecht (aandeelhouders mogen wel naar de algemene aandeelhoudersvergadering komen en daar het woord voeren) maar ze mogen niet stemmen. Daarnaast deelt dit soort aandelen in de winst. Winstrechtloze aandelen zijn in de statuten uitgesloten van winstdeling. Wel zullen aan dergelijke aandelen (bijzondere) zeggenschapsrechten verbonden zijn. In de praktijk zal het daarbij gaan om wat we nu prioriteitsaandelen noemen, waarbij we verlost zijn van de verplichting om op dit soort aandelen een (doorgaans zeer gering) dividend uit te keren. Niet dubbelop! Er kunnen goede redenen zijn om aandelen zonder winstrecht uit te geven, er kunnen goede redenen zijn om aandelen zonder stemrecht uit te geven. Maar aandelen kunnen niet zowel winst- als stemrechtloos zijn. Dat is ook logisch, want er is geen goede reden te bedenken om dergelijke aandelen uit te geven. Certificaten van aandelen Omdat op dit moment stemrecht en een recht op een aandeel in de winst onverbrekelijk verbonden zijn, zijn in Nederland aandelen op grote schaal gecertificeerd. Hierbij zijn de aandelen eigendom van een speciaal daarvoor opgerichte stichting (een stichting administratiekantoor, kortweg Stak), waarvan het bestuur het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefent. Vaak is er een band tussen de directie van de BV en het bestuur van de Stak. De vermogensrechten (zoals dividend) komen toe aan de houders van door de Stak uitgegeven certificaten van aandelen. In het nieuwe systeem kunnen er door de BV aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven, waarmee de Stak in veel gevallen overbodig zal zijn. Fiscaal recht Fiscale neveneffecten De flex-bv is in de eerste plaats een verandering van het vennootschapsrecht. Het betreft dus voor de verandering niet in de eerste plaats fiscale reparatiewetgeving. Dat wil niet zeggen dat deze nieuwe wetgeving geen fiscale gevolgen zal hebben. Maar volgens het Ministerie van Financiën valt het met de fiscale gevolgen wel mee en kennen de wettelijke bepalingen voldoende flexibiliteit om met de gewijzigde juridische bepalingen om te gaan. Toch kunnen de fiscale gevolgen ingrijpend zijn. Laat u er niet door overvallen. Waar wordt het anders? Niet alle veranderingen van het vennootschapsrecht zijn fiscaal even relevant. Maar de bepalingen waarin het verplichte minimumkapitaal feitelijk wordt afgeschaft hebben wel degelijk grote fiscale gevolgen. Datzelfde geldt voor de aandelen zonder stemrecht en de aandelen zonder winstrecht. In de inkomstenbelasting zullen C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R P 3

4 deze wijzigingen met name voor de aanmerkelijk belangregeling en de daarmee verbonden terbeschikkingstellingsregeling gevolgen hebben. In de vennootschapsbelasting zullen de genoemde wijzigingen van belang zijn voor de regeling van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting, de deelnemingsvrijstelling en het begrip verbonden lichaam. Daarbuiten kunnen nog gevolgen optreden voor de fiscale eenheid omzetbelasting, de verzekeringsplicht voor de DGA en de mogelijkheid voor diezelfde DGA om een pensioen in eigen beheer op te bouwen. Aanmerkelijk belangregeling Van een aanmerkelijk belang is kortgezegd sprake als een aandeelhouder (samen met zijn of haar partner) vijf procent of meer van de aandelen in een NV of BV bezit. Die vijf procent geldt niet alleen voor het totale aandelenkapitaal van de vennootschap. Ook een belang van vijf procent of meer in een bepaalde soort van aandelen levert een aanmerkelijk belang op. En als iemand vijf procent of meer in een soort heeft, worden alle andere aandelen die hij of zij in diezelfde BV bezit, meegesleept in dit aanmerkelijk belang. De in de nieuwe regeling voorziene winstloze en stemrechtloze aandelen vormen zonder twijfel voor toepassing van het aanmerkelijk belangregime een aparte soort. Ook als men besluit om gewone aandelen om te zetten in winst- of stemrechtloze aandelen (of omgekeerd, al zal dat nu nog niet aan de orde zijn) heeft dat fiscale gevolgen. Een dergelijke omzetting wordt veelal aangemerkt als een vervreemding voor toepassing van het aanmerkelijk belang regime. U dient dus voorzichtig te zijn met dergelijke omzettingen en altijd rekening te houden met de mogelijke fiscale gevolgen hiervan. Slechts indien de nieuwe aandelen in het vermogen van de aandeelhouder dezelfde plaats innemen als de oude aandelen wordt er geen vervreemding aangenomen en zijn er geen fiscale gevolgen. U mag er echter niet te snel van uitgaan dat sprake is van dezelfde plaats in het vermogen. Zo besliste de Hoge Raad in het verleden dat aandelen in een werk-bv niet dezelfde plaats innemen als aandelen in een holding-bv. AB als aangrijpingspunt Het aanmerkelijk belang is een zelfstandige regeling, die in de inkomstenbelasting aanleiding geeft tot belastingheffing in de bekende box 2. Maar het aanmerkelijk belang is meer! Het is een aangrijpingspunt voor andere heffingen. Zonder aanmerkelijk belang heeft u geen last van de bekende (of moeten we zeggen: beruchte?) gebruikelijk loonregeling van art. 12a Wet op de loonbelasting Ook het evenzeer beruchte TBS-regime heeft in veel gevallen een aanmerkelijk belang positie nodig om van toepassing te zijn. Is dus door de wetswijziging rondom de flex-bv plotsklaps sprake van een aanmerkelijk belang, dan staat de poort naar het TBSregime plotsklaps wagenwijs open. Gevolgen aansprakelijkheid Als een BV geld wil lenen is het gebruikelijk dat de bank eist dat de DGA ook in privé aansprakelijk is voor deze lening. Het nieuwe BV-recht voorziet in deze behoefte door het mogelijk te maken dat statutair wordt geregeld dat de aandeelhouder(s) naast de BV aansprakelijk is of zijn voor bepaalde of zelfs alle schulden van de BV. Dat banken en andere contractpartijen enthousiast van deze mogelijkheid gebruik zullen gaan maken, mag duidelijk zijn. Minder duidelijk zijn de fiscale gevolgen van zo n aansprakelijkheid. Afgewacht moet worden of de fiscale rechtspraak inzake borgstelling en belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden van overeenkomstige toepassing zal zijn, en in voorkomende gevallen een fiscaal aftrekbaar verlies zal opleveren. Vennootschapsbelasting In de inkomstenbelasting kunnen de gevolgen van de flex-bv er dus behoorlijk inhakken. In de vennootschapsbelasting lijkt dat minder het geval, al blijft het ook hier oppassen geblazen. Veel belangrijke vragen zijn nog onbeantwoord. Zo staat bij een aantal regelingen het begrip kapitaal centraal. U kunt hierbij denken aan de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Indien er bijvoorbeeld behalve aandelen met een nominale waarde ook nog aandelen zonder nominale waarde uitstaan, mag er niet van worden uitgegaan dat een belang van 5% of meer van het nominale kapitaal kwalificeert voor de deelnemingsvrijstelling. In voorkomende gevallen zal er met de fiscus overlegd moeten worden over de fiscale gevolgen. Het is echter te hopen dat het Ministerie van Financiën door middel van een besluit meer duidelijkheid verschaft over dit soort gevallen. Overgangsrecht Verklaring van geen bezwaar Tot voor kort moest bij de oprichting van een BV nog een zogeheten verklaring van geen bezwaar worden verkregen. Die verklaring is al sinds 1 juli 2011 niet meer nodig. Daarvoor in de plaats is een systeem van doorlopend toezicht op alle rechtspersonen (dus niet alleen maar NV s en BV s gekomen). Gevolgen bestaande BV s Ook op 1 oktober 2012 al bestaande BV s vallen onder de nieuwe wetgeving. Omdat in veel statuten echter nog bepalingen staan die voorrang hebben op de wettelijke regeling kan nog niet volledig geprofiteerd worden van de grotere flexibiliteit. Denk hierbij aan het maatschappelijk kapitaal, de inkoopregeling en het steunverbod van art. 2:207c BW. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe wettelijke regelingen, is in deze gevallen eerst een gang naar de notaris noodzakelijk. Nu of straks? Als u kunt wachten tot 1 oktober 2012 met het oprichten van een BV kan dat voordelig zijn. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de statuten. De nieuwe regeling kan immers pas vanaf 1 oktober 2012door de notaris gebruikt worden. Tot die tijd gelden de bestaande regels. Maar soms is wachten onwenselijk of onmogelijk. In dat geval kunt u natuurlijk wel rekening houden met het komende recht. Omgekeerd kan het verstandig zijn om dividend uit te keren vóór 1 oktober U hebt dan nog niet te maken met de nieuwe uitkeringstoets. C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R P 4

5 Ceifer Zeist Utrechtseweg AC Zeist Postbus AD Zeist T (030) F (030) KvK Utrecht Ceifer Montfoort Waardsedijk-Oost XJ Montfoort T (0348) Internet C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R P 5

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Vaardig met ondernemingsrecht

Vaardig met ondernemingsrecht Vaardig met ondernemingsrecht JURIDISCHE VAARDIGHEDEN Vaardig met ondernemingsrecht De ontslagprocedures J.J.M.Grapperhaus M.J.Kroeze Boom juridische uitgevers Den Haag 2008 . Met dank aan Jeannette van

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 889 27 22 UPDATE E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK 20145506 December 2012 Inleiding Beste relatie, Voor u ligt alweer de laatste Update van dit

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 Ondernemer 1. Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 1. Kwartaal 2011

Nieuwsbrief. Nr. 1. Kwartaal 2011 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2011 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Vaste kostenvergoeding De eisen zijn wel aangescherpt Beleggen in durfkaptitaal Aantrekkelijk of niet? Auto van de zaak BTW-correctie voor privégebruik Snel een bv oprichten Aantrekkelijk voor ondernemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

De Flex-BV een BV zonder knelpunten?

De Flex-BV een BV zonder knelpunten? De Flex-BV een BV zonder knelpunten? L.C.J. Heemskerk, Studentnummer 835478805 Masterscriptie Nederlands Recht oktober 2012. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Kroniek Vennootschapsrecht

Kroniek Vennootschapsrecht Kroniek Vennootschapsrecht * Inhoud Flexwet» Kapitaal» Winst-, stem-, en vergaderrechten» Algemene vergadering» Blokkeringsregeling» Bestuurders en commissarissen» Statutaire verplichtingen voor aandeelhouders»

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie