DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie"

Transcriptie

1 1 Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T F U heeft nu een document gedownload. Wij adviseren om dit document eerst op te slaan op uw harde schijf om het later rustig te kunnen lezen. Opslaan gaat met de knop "kopie opslaan", maak een map aan "uwnotaris", opslaan. DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Algemene informatie Een B.V. is een rechtspersoon. Dat wil dus zeggen dat zij een eigen leven heeft, los van degenen die eigenaars zijn, de aandeelhouders. De B.V. heeft een kapitaal, dat verdeeld is in aandelen. Het hebben van aandelen betekent het bezitten van een deel van de B.V.. Er is een onderscheid tussen het maatschappelijk kapitaal en het geplaatste en het gestorte kapitaal. Het maatschappelijke kapitaal is het bedrag dat maximaal aan aandelen kan worden uitgegeven. Dit bedraagt in de praktijk meestal ,00. Daarvan moet ten minste een/vijfde deel worden geplaatst en volgestort. Dat is dus ,00. Een aandeel heeft een nominale waarde. Het aandeel kan groot zijn 1.000,00 of 100,00. Er zijn dan, bij en geplaatst en gestort kapitaal van ,00, 18 aandelen van 1000,00 of 180 aandelen van 100,00. Hoe kleiner de coupures, des te groter het aantal. U kunt ook aandelen van 0,01 (1 eurocent) maken. Kleine coupures zijn alleen zinvol, als een groter aantal aandeelhouders wordt verwacht en een precieze verdeling tussen de aandeelhouders nodig is. De aandelen die bij de oprichting worden geplaatst bij de oprichters moeten worden volgestort. Dat kan op twee manieren. De meest voorkomende is storting in geld. Er moet dan door de bank een verklaring worden gemaakt die bevestigt, dat de bank een rekening heeft geopend op naam van de B.V. i.o. (in oprichting) en waarop door de oprichters het bedrag van de storting op de aandelen is gestort. Dat geld wordt in beginsel geblokkeerd en kan dus niet voor iets anders worden gebruikt dan voor de storting op de aandelen. Na de oprichting wordt het bedrag vrijgegeven en kan de B.V. het voor haar handelsactiviteiten gebruiken. De tweede manier is door goederen aan de B.V. over te dragen als storting op de aandelen. Dit kan zijn de onderneming die de oprichter heeft en die door de B.V. wordt voortgezet. Het kunnen ook andere goederen zijn die eigendom zijn van de oprichter. Voor een storting in goederen is een verklaring van een accountant nodig, dat de goederen die worden ingebracht in de B.V. als

2 2 storting op de aandelen, naar de aanvaarde regels van het economisch verkeer, ten minste het bedrag van de stortingsplicht waard zijn. Deze regeling is ingesteld om te voorkomen dat goederen voor een te hoge waarde in de vennootschap worden gebracht, omdat daarmee de schuldeisers worden benadeeld. Deze vorm van storting op de aandelen is dus kostbaarder, want er moet vaak een taxatie van de goederen geschieden en een accountant moet de verklaring afleggen. Hij zal dat niet zomaar doen en zich willen overtuigen van de juistheid. Hoe zit een B.V. verder in elkaar? De aandeelhouders samen vormen de vergadering van aandeelhouders. Deze is het hoogste orgaan in de B.V.. Zij benoemt en ontslaat het bestuur, stelt het salaris van bestuurders vast, keurt de jaarrekening goed en in het algemeen heeft zij het voor het zeggen. Zij kan ook het bestuur binnen bepaalde grenzen instructies geven hoe te handelen. In de statuten kan worden opgenomen dat het bestuur voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen, bijvoorbeeld het kopen en verhypothekeren van onroerend goed, goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig heeft. Vermeld moet worden dat een dergelijk voorschrift alleen intern, binnen de kring van de B.V. en de daarbij betrokkenen, werking heeft. Het overtreden door het bestuur is de overtreding van een intern voorschrift. Het maakt de rechtshandeling niet ongeldig, wel kan er aansprakelijkheid van het bestuur uit voortvloeien. In een B.V. met één DGA (Directeur-Groot Aandeelhouder) vormt de DGA zowel de algemene vergadering van aandeelhouders als het bestuur. Hij heeft dan in zijn ene persoon twee petten op. Het opnemen van een goedkeuringsregeling is dan weinig zinvol. Het bestuur van de B.V. kan bestaat uit één of meer personen. Soms worden deze wel directeuren genoemd, maar de wettelijke term is bestuurders. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de B.V. te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid is algemeen. Het is dus niet mogelijk om te bepalen dat een bestuurder tot ,00 bevoegd is, maar dat daarboven een tweede bestuurder mee moet tekenen. Wel is het mogelijk om te bepalen dat alleen door twee bestuurders samen mag worden getekend. Dat is de zogenoemde tweehandtekeningen-clausule. Een B.V. kan een raad van commissarissen hebben. De raad kan uit één of meer personen bestaan. Commissarissen moeten altijd natuurlijke personen zijn; een stichting, een vereniging of een andere B.V. kunnen niet commissaris zijn. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het is mogelijk om anderen de mogelijkheid te geven commissarissen te benoemen, mits dat er maar niet meer zijn dan een/derde van het aantal commissarissen. Commissarissen hebben de taak toe te zien op het bestuur, in het belang van de onderneming. Commissaris worden lijkt een erebaan, maar het toezicht houdt ook verantwoordelijkheid in. Wie als commissaris zijn taak verwaarloost of slecht uitvoert, kan als het mis gaat aansprakelijk worden. Een B.V. heeft statuten. De statuten bevatten de "grondwet" van de B.V.. De algemene vergadering van aandeelhouders, het bestuur, de commissarissen en wie er ook maar bij de B.V. betrokken is, moeten zich houden aan wat de statuten bepalen. De wet stelt bepaalde eisen aan de statuten en bepaalt wat wel en niet geregeld kan worden. Vroeger beoordeelde het Ministerie van Justitie de inhoud van de statuten op overeenstemming

3 3 met de wet. Dat toezicht is nu aan de notaris overgelaten; dit is een van de redenen waarom de statuten door een notaris moeten worden opgemaakt. Het voert te ver om hier alle wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden op te noemen. Als datgene wat op onze site verteld wordt daarover nog vragen openlaat, dan kunt u altijd in een gesprek met de notaris om opheldering vragen. Een paar belangrijke elementen van de statuten vermelden wij hier. De statuten moeten een blokkeringsregeling bevatten. De aandelen van een B.V. zijn namelijk niet zo maar te verkopen aan wie je wilt. De wet onderscheidt tussen een aanbiedingsregeling en een goedkeuringsregeling. Een aanbiedingsregeling houdt in dat als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij die aandelen eerst aan de andere aandeelhouders te koop moet aanbieden. De aanbiedingsregeling kent daarvoor een regeling hoe de prijs moet worden bepaald. Pas als geen van de andere aandeelhouders de aandelen wil kopen tegen de vastgestelde prijs, mag de aandeelhouder zijn aandelen aan anderen verkopen. Een goedkeuringsregeling wil zeggen dat als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij een koper kan voorstellen maar dat een vennootschapsorgaan, bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen, dat moet goedkeuren. Keurt het orgaan de koper niet goed, dan moet het orgaan wel een andere koper voorstellen. Verkoop van aandelen met voorbijgaan van de blokkeringsregeling is niet geldig. Er kunnen verschillende soorten aandelen zijn. Dit zijn: a. gewone aandelen, eventueel verdeeld over meer soorten, bijvoorbeeld aandelen A en B (letter-aandelen); b. preferente aandelen en cumulatief preferente aandelen; c. prioriteitsaandelen. Ad a. De meeste B.V. s hebben alleen gewone aandelen. Aandelen A en B kunnen handig zijn als er verschil in dividendpolitiek (uitkering van winst) of in reservering van winsten mogelijk moet zijn. Ad b. Preferente aandelen lijken meer op een lening dan op aandelen. Op gewone aandelen kan winst worden uitgekeerd; de hoogte van de uitkering per aandeel is afhankelijk van de winst. Op preferente aandelen wordt meestal een vast percentage van het op het aandeel gestorte kapitaal uitgekeerd als er winst is. Cumulatief preferente aandelen hebben dat ook, maar als er geen winst is wordt de uitkering uitgesteld totdat er wel winst is en dan wordt ook over voorgaande jaren, waarin dus niet werd uitgekeerd, alsnog op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd. Preferente en cumulatief preferente aandelen delen meestal niet in de reserves en in het liquidatiesaldo. Ad c. Prioriteitsaandelen zijn aandelen die speciale zeggenschapsrechten toekennen. Meestal wordt met een klein prioriteitsaandeel van bijvoorbeeld 50,00 aan de houder daarvan speciale macht toegekend, bijvoorbeeld het benoemen van personen in vennootschapsorganen. Jaarlijks moet natuurlijk een balans en een winst- en verliesrekening worden opgemaakt, de jaarstukken. Dit wordt in het algemeen door de accountant gedaan. De jaarstukken moeten door de algemene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders deze termijn verlengt. Jaarstukken moeten bij het handelsregister worden gedeponeerd. Niet iedere B.V. hoeft alles te publiceren, soms kan met een soort uittreksel uit de jaarstukken worden volstaan. Dit hangt af van de omvang van de B.V.; de accountant weet in welke mate de B.V. publicatieplichtig is.

4 4 Voor het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders zijn in de statuten regels opgenomen. Daar is ook vermeld wie moeten worden opgeroepen om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Als er één aandeelhouder is kan deze zonder bijeenroepen alle besluiten nemen die nodig zijn. Het is echter mogelijk dat er ook anderen bevoegd zijn om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarom moeten worden opgeroepen. Dit kunnen zijn: a. een vruchtgebruiker; b. een pandhouder; c. een certificaathouder. Ad a. Op aandelen kan een vruchtgebruik worden gevestigd, bijvoorbeeld voor de weduwe/weduwnaar van de aandeelhouder. Een vruchtgebruiker krijgt de vruchten, maar heeft niet de eigendom. De eigendom berust bij anderen, in het voorbeeld van de weduwe/weduwnaar meestal de kinderen, die dus uiteindelijk bij het einde van het vruchtgebruik de aandelen in handen krijgen. Een vruchtgebruik op aandelen moet bij notariële akte worden gevestigd. Over vruchtgebruik kunt u in het onderdeel erfrecht verder lezen. Ad b. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd, tenzij de statuten dat verbieden. Een pandrecht is een zekerheidsrecht, net als hypotheek. De pandhouder kan, wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder een lening is verstrekt, de verpande aandelen veilen. Een pandhouder kan bedingen dat hij het stemrecht op de aandelen heeft of op een door hem gewenst moment kan krijgen. Dit is risicovol, omdat de pandhouder dan besluiten kan nemen als ware hij aandeelhouder, waardoor de eigenaar-bestuurder volledig buiten spel kan komen te staan. Een pandrecht op aandelen moet bij notariële akte worden gevestigd. Ad c. Aandelen kunnen worden gecertificeerd. Zie hierover het speciale onderwerp Certificering. Oprichting van een besloten vennootschap Kenmerk van een B.V. is het aandelenkapitaal. Bij de oprichting storten de oprichters geld op een rekening van de B.V. of zij dragen bijvoorbeeld een bestaande onderneming over aan de B.V.. In elk geval brengen zij een waarde in: dat is het kapitaal van de nieuwe B.V.. Tegen die waarde geeft de nieuwe B.V. aandelen in haar kapitaal uit aan de oprichters/aandeelhouders, in de verhouding tot ieders bijdrage aan het kapitaal. Als er één oprichter is, die in zijn eentje het gehele kapitaal stort, dan verkrijgt hij ook alle aandelen: hij is dan de enige aandeelhouder. U kunt een B.V. oprichten als u een nieuwe onderneming wilt starten. Het is ook mogelijk om uw reeds bestaande bedrijf in een B.V. om te zetten. In beide gevallen zijn de volgende aandachtspunten van belang: - Vóór de oprichting dient het Ministerie van Justitie een verklaring van geen bezwaar af te geven; daartoe worden onder meer de antecedenten onderzocht van de oprichter(s), de aandeelhouder(s) en de bestuurder(s); dit kan/kunnen ook steeds dezelfde persoon/personen zijn. De aanvraag van de "verklaring van geen bezwaar" wordt door het notariskantoor verzorgd. Wij hebben de benodigde formulieren is huis. - Bij de oprichting is een kapitaal van minimaal ,00 wettelijk vereist. Stort u dit bedrag in contanten, dan dient uw bank daarvoor een zogenoemde bankverklaring af te geven.

5 5 Iedere bank is hiermee bekend. Vaak wil de bank tevoren wel een ontwerp van de statuten zien. - Stort u geen geld op de aandelen, maar brengt u uw onderneming in, dan zal een accountant een verklaring afgeven waarin de waarde van die ingebrachte onderneming wordt vermeld. Ook dan geldt het wettelijk minimum van ,00. - Elke B.V. wordt ingeschreven in het Handelsregister; de eerste inschrijving wordt door het notariskantoor verzorgd. Dit geldt ook voor de inschrijving van de bestuurders. Een aandeelhouder wordt alleen in het Handelsregister - Het is ook mogelijk om de B.V. al vóór de oprichting als B.V. i.o. (in oprichting) in te schrijven in het Handelsregister. Degenen die rechtshandelingen verrichten namens een op te richten B.V., zijn in beginsel daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. Een inschrijving in het handelsregister als B.V. i.o. zou een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de vraag, of er zo'n aansprakelijkheid is. Om die reden verdient het aanbeveling voor zover mogelijk inschrijving achterwege te laten, zeker als beperking van privé-aansprakelijkheid een (belangrijk) oogmerk van de oprichting is. - Het is mogelijk dat de naam die u uw B.V. wilde geven al door een ander bedacht en "bezet" is. Een handelsnaamonderzoek bij de Kamer van Koophandel kan dat uitwijzen, zodat u alsnog een naam kunt kiezen die geen problemen zal opleveren. - Bij de oprichting wordt kapitaalsbelasting geheven over het bedrag dat op de aandelen van de nieuwe B.V. wordt gestort. Het tarief bedraagt 0,55% over het gestorte kapitaal. Overweegt u uw onderneming om te zetten in een B.V., dan is deskundig advies van een gespecialiseerde belastingadviseur onmisbaar. Statuten De statuten van een B.V. zijn opgenomen in de oprichtingsakte. In de statuten staan als gezegd de wettelijke en andere "spelregels" die gelden voor de aandeelhouders, de bestuurders en de B.V. zelf. Ook als er maar één aandeelhouder is, en ook als die tegelijk bestuurder is, zijn de statuten van kracht. Uw situatie bepaalt hoe de statuten eruit moeten zien. Wij hebben tekstmodellen ontwikkeld, waarin u optimaal rekening kunt houden met uw situatie. Zie hiervoor de vragenlijst die u ook kunt downloaden. Wijziging statuten Statuten kunnen altijd worden gewijzigd. De algemene vergadering van aandeelhouders neemt dan een besluit tot statutenwijziging. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een wijziging van de statuten, bijvoorbeeld: - een andere naam; - er komt een aandeelhouder bij, waardoor er nieuwe voorzieningen nodig zijn voor bijvoorbeeld vertegenwoordiging; - de B.V. wil bijzondere soorten aandelen gaan hanteren (bijvoorbeeld prioriteitsaandelen) of juist afschaffen; - er wordt een Raad van Commissarissen ingesteld;

6 6 - het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt meer dan het wettelijk minimumkapitaal en de aandeelhouders willen terugbetaling op hun aandelen tot dat wettelijk minimum. Net als voor de oprichting van een B.V. is ook voor een statutenwijziging een notariële akte nodig. Net als bij de oprichting moet eerst aan het Ministerie van Justitie een "verklaring van geen bezwaar" worden aangevraagd. Guldens en euro's B.V.'s die vóór de invoering van de euro zijn opgericht hebben aandelen in guldens. Ook voor omzetting van deze aandelen in euro-aandelen is een statutenwijziging nodig bij notariële akte. Als er behalve die omzetting van guldens is euro's niets anders wijzigt, is vaak geen verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie nodig. Een dergelijke euro-omzetting kan bijvoorbeeld worden gedaan als u toch al wilt overgaan tot statutenwijziging of tot overdracht of uitgifte van aandelen en daarvoor bij de notaris moet zijn. Overdracht van aandelen/uitgifte van aandelen Een B.V. is een besloten vennootschap. Dat houdt in dat de aandelen niet onbeperkt overdraagbaar zijn aan derden. De statuten van een B.V. bevatten een blokkeringsregeling. Zo'n blokkeringsregeling is wettelijk verplicht en bevat de spelregels over hoe, wanneer en aan wie aandelen kunnen (of mogen) worden overgedragen, en eventueel hoe de waarde wordt vastgesteld als partijen daar onderling niet uitkomen. Bij uitgifte kan de verkrijger van de nieuwe aandelen kapitaal storten in contant geld. Het is ook mogelijk op andere wijze op de aandelen te storten, bijvoorbeeld door inbreng van een onderneming. Daarvoor is net als bij oprichting een accountantsverklaring nodig. Een andere mogelijkheid van uitgifte is dat de B.V. reserves (bijvoorbeeld een agioreserve) omzet in aandelenkapitaal en daardoor aandelen uitgeeft aan haar bestaande aandeelhouder(s). Bij uitgifte van aandelen wordt kapitaalsbelasting geheven over het bedrag dat op de nieuwe aandelen wordt gestort. Het tarief bedraagt 0,55%. Een vragenlijst voor overdracht of uitgifte van aandelen kunt u downloaden. Zowel voor overdracht van aandelen als voor uitgifte van nieuwe aandelen is een notariële akte nodig. Vanwege mogelijke fiscale gevolgen kan het verstandig zijn ook contact op te nemen met uw belastingadviseur. Eén aandeelhouder/meerdere aandeelhouders Zolang er één kapitein op het schip is, is duidelijk wie de koers bepaalt. Zijn er meerdere kapiteins op het schip, oftewel aandeelhouders in een B.V., dan is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden. Goede afspraken kunnen veel geschillen voorkomen maar ook, als er toch een geschil komt, regelen hoe dan moet worden gehandeld. Zo kan men desastreuze gevolgen voorkomen.

7 7 De statuten regelen de verhouding tussen iedere aandeelhouder en de B.V.. Voor afspraken tussen de aandeelhouders onderling kan een aandeelhoudersovereenkomst goede diensten bewijzen. Een uitgebreide inventarisatie van de onderwerpen die in een aandeelhoudersovereenkomst geregeld kunnen worden kunt u ook downloaden. B.V. en belasting Als u aandeelhouder bent in een B.V. heeft dat ook gevolgen voor de privé-sfeer, bijvoorbeeld voor de Inkomstenbelasting. Vanwege de fiscale gevolgen is het verstandig contact op te nemen met uw belastingadviseur. B.V. en privé Als u trouwplannen heeft, maar ook als u al getrouwd bent, kan het zinvol zijn huwelijkse voorwaarden op te maken. Zo blijft u de enige aandeelhouder en heeft de huwelijkspartner geen recht op de aandelen. Hetzelfde geldt voor het geregistreerd partnerschap. Bij overlijden is van belang wat er met uw vermogen, dus ook met uw aandelen, moet gebeuren. Dit kunt u regelen in een testament. U kunt verder kijken op: huwelijk, samenleven en testamenten.

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT LEERDOELEN Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u de basisbeginselen van het ondernemingsrecht, de verschillende ondernemingsvormen,

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie