Vennootschapsbelastingtarief Tarief voor belastbaar bedrag t/m % 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%"

Transcriptie

1 Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op een rij Geen belastingjaar is hetzelfde. Ook voor 2013 zijn er weer de nodige wijzigingen doorgevoerd waar uw bv mee te maken krijgt. Van renteaftrekbeperkingen tot innovatiebox tot exitheffing bij bedrijfsverplaatsing naar het buitenland. Deze en andere onderwerpen komen in deze advieswijzer aan bod. Vennootschapsbelastingtarief Tarief voor belastbaar bedrag t/m % 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

2 Thincapregeling afgeschaft Ingaande 2013 is de thincapregeling, ook wel genoemd de onderkapitalisatieregeling, komen te vervallen. De thincapregeling beoogde een teveel aan financiering met vreemd vermogen binnen concernverband tegen te gaan. Aan de hand van een financieringstoetsing werd bepaald of het vreemd vermogen bij de bv in kwestie bovenmatig was in verhouding tot het eigen vermogen. Indien dit het geval was, werd de aftrekbaarheid van de rente op de groepsleningen in aftrek beperkt. Let op: voor een bv met een gebroken boekjaar dat eindigt in 2013, blijft de regeling mogelijk nog van belang. De afschaffing vindt voor het eerst toepassing op boekjaren beginnend op of na 1 januari Aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente Met de afschaffing van de thincapregeling is tegelijkertijd een aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente geïntroduceerd. Tot 2013 kon de rente op geldleningen voor de financiering van een deelneming in principe geheel ten laste van de fiscale winst worden gebracht, terwijl de voordelen uit deelneming veelal op grond van de deelnemingsvrijstelling onbelast zijn. Reden om de aftrek van de deelnemingsrente voortaan te beperken en wel voor het excessieve deel. Hiervoor wordt een rekenformule gehanteerd. Om het mkb te ontzien, blijft de eerste van de excessieve deelnemingsrente volledig aftrekbaar. Tip: uitbreidingsinvesteringen van bestaande operationele activiteiten vallen onder voorwaarden buiten de aftrekbeperking.

3 Fictieve winstbepaling innovatiebox Heeft u een octrooi of voor uw eigen innovatie een S&O-verklaring en onderneemt u met een bv (of nv), dan kan de innovatiebox interessant zijn. Door winsten uit deze innovaties onder te brengen in de innovatiebox, is er het voordeel van een speciale tariefbox van 5%. In de praktijk wordt het alloceren en calculeren van innovatieresultaten aan het betreffende immaterieel actief veelal als complex en administratief belastend ervaren. Om de toegang tot de voordelen van de innovatiebox voor het mkb te vergemakkelijken, kan de bv nu opteren voor de forfaitaire winstbepaling binnen de innovatiebox. De keuzeregeling houdt in dat u 25% van de winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. U hoeft dan niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan het immaterieel activum dat u heeft voortgebracht. Het forfaitaire bedrag is gemaximeerd op per jaar. Let op: kiezen voor de forfaitaire regeling is niet altijd voordelig. De reguliere regeling is in ieder geval aantrekkelijker als u denkt meer dan 25% winst te behalen met -innovatieve activiteiten of als het voordeel meer is dan het gemaximeerde forfaitaire bedrag van Er gelden wel nog aanvullende regels. Zo kunt u onder meer niet onbeperkt kiezen voor de forfaitaire regeling. U mag kiezen om de forfaitaire regeling al dan niet toe te passen, mits u in het jaar zelf of in de twee voorafgaande jaren een immaterieel activum heeft voortgebracht.

4 Dekkingsgraad van pensioen in eigen beheer Heeft u de opbouw van uw pensioen ondergebracht bij uw bv, dan is het wezenlijk om extra alert te zijn of op de korte of langere termijn nog wel voldoende vermogen in de bv aanwezig is om de pensioenverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen. De fiscus heeft aangegeven tijdens de opbouwfase actief te gaan toetsen of de bv wel haar toezeggingen kan nakomen. De bezittingen en schulden (inclusief de getroffen voor-ziening) worden op reële waarde gesteld. Is er onvoldoende buffer voorhanden door het overhevelen van vermogen vanuit de bv naar de aandeelhouder, bijvoorbeeld door terugbetaling van kapitaal, dividenduitkering of onzakelijk handelen? Dan bestaat het risico dat de gehele aanspraak in loonheffing wordt betrokken en revisierente is verschuldigd. Let op: heeft u geld geleend van uw bv, zorg dan dat uw bv hierdoor niet in de financiële problemen kan komen. De bv moet aan haar (betalings)verplichtingen kunnen blijven voldoen. Is uw bv stamrecht- of pensioenverplichtingen aangegaan, overleg dan regelmatig met uw Lentink-adviseur om grip te houden op fiscale risico s. Wat nu als uiteindelijk op de pensioeningangsdatum duidelijk wordt dat aanwezige activa (zoals liquiditeiten en beleggingen) onvoldoende dekking bieden voor de toegekende pensioenaanspraken? Tot 1 januari 2013 was het fiscaalrechtelijk niet mogelijk om dan de pensioenaanspraken deels te verlagen. Enkel in een situatie als bij faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering, kon het prijsgeven van pensioenrechten zonder fiscale gevolgen plaatsvinden. Nu is er een mogelijkheid bijgekomen. Onder voorwaarden is het vanaf 2013 mogelijk om eenmalig op de pensioeningangsdatum voor u in privé gedeeltelijk uw pensioenaanspraken te verlagen, zonder vervelende fiscale gevolgen.

5 Een van de voorwaarden is dat de fiscale waardering van de pensioenverplichting voor meer dan 25% niet gedekt wordt door de waarde van de activa. Deze onderdekking dient aantoonbaar het gevolg te zijn van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Daarnaast worden de pensioenaanspraken verminderd tot het bedrag dat vereist is om de dekkingsgraad weer op 100% te brengen. De vrijval (lagere waardering) van de pensioenvoorziening als gevolg van de gedeeltelijke afstempeling van de pensioenaanspraken vormt wel belastbare winst voor de vennootschapsbelasting. Het verzoek tot verlaging van de pensioenrechten dient vooraf aan de Belastingdienst te worden gedaan. Let op: de voorwaarden voor de fiscaal begunstigde afstempeling zijn complex. Het verzoek hiertoe dient met bewijsstukken te worden onderbouwd. Schakel daarom uw Lentink-adviseur in voor de mogelijkheden en risico s en de voordelen of nadelen in uw specifieke situatie. Tip: voor reeds ingegane pensioenen is er een overgangsregeling. Onder dezelfde voorwaarden kunnen deze vanaf 2013 tot en met 2015 worden verlaagd. Exitheffing en uitstel van betaling Bij het verplaatsen van de onderneming of van de bv dient u rekening te houden met de exitheffing in de vennootschapsbelasting. De exitheffing houdt in dat indien de bv op grond van de Nederlandse wet of een belastingverdrag niet langer als inwoner kwalificeert, de verplaatste vermogensbestanddelen geacht worden te zijn vervreemd tegen reële waarde. Over de fiscale boekwinst wordt dan een belastingaanslag opgelegd. U kunt ervoor kiezen om direct af te rekenen. Ook wordt u onder voorwaarden, zoals het stellen van zekerheid, de mogelijkheid geboden om de aanslag gespreid in tien termijnen te voldoen. Aanvullend is er nog de mogelijkheid van uitstel van betaling tot het moment waarop het betreffende voordeel daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

6 Fiscale eenheid en flex-bv Met de komst van de flex-bv is het nu mogelijk om bij nieuwe en bestaande bv s stemrecht- en winstrechtloze aandelen te introduceren en flexibiliteit in vermogens-, winst- en stemrechtverhoudingen tussen aandeelhouders aan te brengen. Om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te kunnen vormen, is het vanaf 2013 niet meer voldoende om als moedermaatschappij de (juridische en economische) eigendom te bezitten van 95% of meer van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochter-bv. Een fiscale eenheid is alleen mogelijk als het aandelenbezit, al dan niet verdeeld in meerdere soorten, ten minste 95% van de statutaire stemrechten vertegenwoordigt en te allen tijde recht geeft op 95% of meer van de winst en het vermogen van de dochter-bv. Let op: overweegt u om de statuten van de in de fiscale eenheid opgenomen dochter-bv opnieuw in te richten, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsopvolging of werknemersparticipatie, laat uw Lentink-adviseur u dan informeren over de gevolgen. Tot slot In deze advieswijzer hebben wij slechts een aantal belangrijke wijzigingen voor 2013 in de fiscale spelregels voor uw bv kunnen bespreken. De Lentink-adviseur informeert u graag uitgebreid over deze en andere nieuwe spelregels voor uw bv Lentink Accountants & Belastingadviseurs Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en auteur hebben bij de samenstelling gestreefd naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan.

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden.

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden. Disclaimer: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt Van Esch Belastingadvies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Beste klant/relatie, Door

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2012 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De nieuwsbrief van uw accountant 4e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.steens.nl GEACHTE RELATIE In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld: Forse

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2014 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 3-2013

Fiscaal Actueel 3-2013 Fiscaal Actueel 3-2013 Btw-aftrek voor zonnepanelen Onlangs heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan over een Oostenrijkse particulier die zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn eigen

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen.

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips 2012. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen.

Nadere informatie

Beperking aftrek eigenwoningrente

Beperking aftrek eigenwoningrente Belastingplan 2013 21 september 2012 Inkomstenbelasting Beperking aftrek eigenwoningrente Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente voor nieuwe leningen beperkt: de aftrek wordt gekoppeld

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] ALLE ONDERNEMERS... 3 FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U [1/26] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Accountantskantoor F. Borsje. De regels voor de fiscale aftrek van pensioenpremies

Fiscaal Actueel. Accountantskantoor F. Borsje. De regels voor de fiscale aftrek van pensioenpremies 4 uitgave van het register belastingadviseurs vierde kwartaal 2012 - nummer 4 Accountantskantoor F. Borsje Inhoud o.a. 4 Eerst boete en daarna pas belastingaanslag 2 Wijzigingen in de afdrachtverminderingen

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen. Fiscale actualiteiten mei 2013 In deze nieuwsbrief zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Aftrek beperkende deelnemingsrente: indien een besloten vennootschap meer dan 750.000 aan rente betaalt

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie