AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING"

Transcriptie

1 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft daarbij zelfs niet meteen te worden volgestort, volstorting kan geheel worden uitgesteld. In de statuten wordt het bedrag van het geplaatste kapitaal en van het volgestorte deel daarvan vermeld. Het geplaatste kapitaal is het aandelenkapitaal dat door de B.V. wordt uitgegeven. Het gestorte kapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal dat de B.V. in geld of in natura heeft ontvangen van de aandeelhouder(s). Als er verschillende soorten aandelen zijn, moet het geplaatste en gestorte kapitaal worden uitgesplitst per soort. In verband met het vervallen van het verplichte minimumkapitaal komt ook de wettelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor namens de B.V. verrichte rechtshandelingen in het tijdvak voordat ten minste het wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal van is gestort, te vervallen. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL NIET MEER VERPLICHT Het verplichte maatschappelijke kapitaal (het maximumbedrag waartegen de B.V. aandelen mag uitgeven) komt te vervallen. Hetzelfde geldt voor de eis dat ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst. Als er wel voor wordt gekozen om een maatschappelijk kapitaal in de statuten op te nemen, dan moet het bedrag daarvan worden vermeld. Hierbij is men vrij in het bepalen van de hoogte en geldt de eis dat ten minste 1/5 gedeelte moet zijn geplaatst niet. Let op: indien er geen maatschappelijk kapitaal in de statuten is opgenomen, kan het bestuur ongelimiteerd aandelen uitgeven. In veel gevallen kan het daarom toch verstandig zijn om een bovengrens in te stellen voor de uitgifte van aandelen. ANDERE VALUTA Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan mag ook in een andere valuta worden vermeld dan in euro's. Een verband met de (plaatselijke) werkzaamheden van de B.V. is hierbij niet noodzakelijk. NOMINAAL BEDRAG AANDELEN Het aantal aandelen hoeft niet meer vermeld te worden in de statuten, alleen het nominale bedrag per aandeel. Indien er verschillende soorten aandelen zijn, dan moet in de statuten per soort het nominale bedrag vermeld worden. AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING Bij volstorting van de aandelen in geld is geen verplichte bankverklaring meer nodig. Bij storting in een andere valuta dan die waarin de aandelen luiden, is wel nog steeds ter bepaling in hoeverre aan de stortingsplicht is voldaan, zowel bij oprichting als na oprichting, een verklaring omtrent de wisselkoers vereist. De verplichte accountantsverklaring bij inbreng in natura (bijv. inbreng van een eenmanszaak of VOF) vervalt ook. Let op: alhoewel de verplichte accountantsverklaring vervalt, kan deze verklaring toch nog steeds nuttig / noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld het verkrijgen van een externe financiering of bij overleg met de Belastingdienst.

2 2 PEILDATUM INBRENGBESCHRIJVING Bij inbreng in natura is een beschrijving van hetgeen wordt ingebracht, ondertekend door de oprichter(s), nog steeds vereist. Alleen de peildatum voor de beschrijving en de waardering is gewijzigd van maximaal vijf maanden naar maximaal zes maanden vóór de inbreng. De beschrijving dient ter inzage van de (toekomstige) aandeelhouders en vergadergerechtigden te liggen. Vergadergerechtigden zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders en houders van certificaten aan wie bij de statuten vergaderrecht is gegeven. Of de waarde die de beschrijving weergeeft reëel is en dus volstaat ter storting op de aandelen, staat geheel ter beoordeling van de oprichters. Let op: in geval van storting anders dan in geld ná de oprichting komt deze rol toe aan de bestuurders. INKOOP EN KAPITAALSVERMINDERING De inkoop van eigen aandelen door de B.V. is niet meer gemaximeerd. Wel moet ten minste één aandeel met stemrecht worden gehouden door een ander dan de B.V. zelf en anders dan voor rekening van de B.V. of een dochtermaatschappij. Het bestuur beslist en een machtiging van de algemene vergadering is niet nodig. In de statuten kan de inkoop van eigen aandelen worden uitgesloten of beperkt. Het crediteurenverzet bij kapitaalsvermindering, zowel door verlaging van de nominale waarde als door intrekking van aandelen, komt te vervallen. INVOERING UITKERINGSTEST Voor alle vormen van uitkering wordt een uitkeringstest ingevoerd. Het bestuur doet een uitkeringstest bij kapitaalsvermindering, inkoop van eigen aandelen en uitkering van winst of ten laste van reserves, waarbij niet tot uitkering kan worden overgegaan indien: het eigen vermogen, verminderd met de uitkering, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; of: het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Let op: een toerekenbare verkeerde inschatting door de bestuurders en feitelijke beleidsbepalers heeft als gevolg dat zij jegens de B.V. hoofdelijk verbonden zijn tot vergoeding van het tekort dat hierdoor is ontstaan, inclusief de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Een beroep op het ontbreken van schuld (disculpatie) is mogelijk. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN AANDEELHOUDERS Aandeelhouders hebben meer rechten, maar ook de plichten zijn uitgebreid. Veel afspraken tussen de aandeelhouders kunnen in de statuten worden opgenomen, waardoor een aandeelhoudersovereenkomst niet altijd meer nodig is. Let op: de statuten zijn openbaar, en hierdoor de hierin vastgelegde afspraken tussen de aandeelhouders ook. Een aandeelhoudersovereenkomst is dat niet. Uitgebreid zijn de volgende rechten:

3 3 Vergadering van aandeelhouders van een bepaalde soort of aanduiding In de statuten kan worden opgenomen dat een groep aandeelhouders een aparte vergadering van aandeelhouders vormt. Benoeming en ontslag bestuurders en commissarissen In de statuten kan worden opgenomen dat bepaalde bestuurders of commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Wel is vereist dat ieder van de stemgerechtigde aandeelhouders kan deelnemen aan de benoeming van ten minste één bestuurder en, indien er een raad van commissarissen is, één commissaris. De statuten kunnen bepalen dat de benoeming door de algemene vergadering uit een voordracht geschiedt. Gehandhaafd is dat de algemene vergadering het bindend karakter aan een voordracht altijd kan ontnemen met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Eveneens is gehandhaafd dat maximaal 1/3 van het aantal commissarissen door derden kan worden benoemd. Instructiebevoegdheid De instructiebevoegdheid van het bestuur wordt aangescherpt. De in de statuten aan een orgaan verleende bevoegdheid om in bepaalde gevallen aan het bestuur instructies te geven, heeft tot gevolg dat het bestuur verplicht is die instructies ook op te volgen en uit te voeren, tenzij dit in strijd is met het belang van de B.V. en de met haar verbonden onderneming. Besluiten (zie ook onder: "algemene vergaderingen/besluitvorming") Aandeelhouders kunnen ook buiten de algemene vergadering om besluiten nemen, indien alle vergadergerechtigden hiermee instemmen. Dit hoeft niet statutair te worden vastgelegd. Bescherming minderheidsbelangaandeelhouders en houders van stemrechtloze aandelen Bepaalde statutenwijzigingen kunnen niet tegen de wil van een aandeelhouder worden opgelegd. Levert de statutenwijziging een extra verplichting op en stemt de minderheidsaandeelhouder tegen, dan is deze niet gebonden aan de verplichting en heeft deze vervolgens een uittreedrecht. Voor deze gevallen geldt dat de niet-gebondenheid aan de regeling bij overdracht van het aandeel vervalt. Bij overdracht van het aandeel zal de nieuwe aandeelhouder dus wel gebonden zijn aan de statutaire regeling. Indien blijkt dat een overdracht door de gebondenheid van de nieuwe aandeelhouder onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan de aandeelhouder de B.V. verzoeken om gegadigden aan te wijzen volgens een te bepalen regeling in de statuten. En een besluit tot wijziging van de statuten ten nadele van één of meer stemrechtloze aandeelhouders kan niet zonder toestemming van hen worden genomen. Uitgebreid zijn de volgende plichten: Verbintenisrechtelijke verplichtingen Om non-concurrentieverplichtingen, afnameverplichtingen van producten, exclusiviteitrecht op het leveren van goederen, etc. op te nemen in de statuten is het mogelijk een bepaling op te nemen dat verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard, jegens de B.V. of derden of tussen aandeelhouders, aan het aandeelhouderschap van de houders van alle aandelen of aandelen van een bijzondere soort of aanduiding zijn verbonden. Eisen aandeelhouderschap De statuten kunnen (kwaliteits)eisen verbinden aan het aandeelhouderschap. Overdracht van aandelen (zie ook onder: "blokkeringsregeling") Statutair kunnen afspraken worden vastgelegd over verplichte of vrijwillige overdracht van aandelen en tegen welke prijs. Opschorting rechten In de statuten kan worden opgenomen dat bij niet-nakoming van een statutaire verplichting het stemrecht van de aandeelhouder, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht worden

4 4 opgeschort. Kan een aandeelhouder deze rechten niet uitoefenen en is hij niet gehouden zijn aandelen over te dragen of aan te bieden, dan kan hij de vennootschap verzoeken een gegadigde aan te wijzen aan wie hij zijn aandelen kan overdragen. Slaagt de B.V. hier niet binnen drie maanden in, dan vervalt de opschorting van zijn rechten. AFSCHAFFING NACHGRÜNDUNGSREGELING De regeling omtrent Nachgründung (huidig art. 2:204c BW) verdwijnt. De Nachgründung is momenteel van toepassing als de B.V. goederen verkrijgt van een oprichter of aandeelhouder binnen twee jaar na de eerste inschrijving in het handelsregister. Bij een dergelijke verkrijging is deze verklaring niet meer vereist. AFSCHAFFING VERBOD FINANCIËLE STEUNVERLENING De beperkingen en verboden met betrekking tot het verstrekken van leningen, het verstrekken van koersgaranties en het verlenen van zekerheden met het oog op het nemen van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de B.V. komen te vervallen (huidig art. 2:207c BW). BLOKKERINGSREGELING De blokkeringsregeling is aanzienlijk veranderd. De wet voorziet in een aanbiedingsregeling waarbij de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst aanbiedt aan zijn medeaandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ten tijde van de aanbieding door ieder van hen wordt gehouden. Indien gewenst door de aanbiedende aandeelhouder kan de prijs door één of meer onafhankelijke deskundigen worden vastgesteld. Hier kan bij de statuten van worden afgeweken door een andere of geen blokkeringsregeling en/of een afwijkende prijsbepalingsregeling op te nemen. Ook wordt het mogelijk om overdracht van aandelen gedurende een bepaalde periode uit te sluiten. Nieuw is de regeling dat in geval van executoriaal beslag, faillissement en schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, afgifte van legaat, toedeling uit een gemeenschap of pandrecht, de rechter de blokkeringsregeling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan verklaren. CERTIFICATEN VAN AANDELEN Het is mogelijk houders van certificaten bij de statuten vergaderrechten toe te kennen. De levering van certificaten met vergaderrecht moet door de B.V. worden erkend of aan haar worden betekend. De vergaderrechten dienen bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding, doch uiterlijk vijf jaar daarna, in de statuten te worden opgenomen. Daarnaast is het bestuur verplicht de certificaathouders binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet in te schrijven in het aandeelhoudersregister, waarna zij pas hun rechten jegens de B.V. kunnen uitoefenen. WINSTRECHTLOZE EN STEMRECHTLOZE AANDELEN Het is mogelijk om winstrechtloze en stemrechtloze aandelen uit te geven. In de statuten moet dit worden vastgelegd met een vermelding van het nominale bedrag van elke soort aandelen. Stemrechtloze aandelen kunnen aantrekkelijk zijn in het geval van werknemersparticipaties, externe kredietverstrekkers, een kapitaalinjectie of in het kader van familiebedrijven. Vaak wordt in deze situaties thans gebruik gemaakt van de mogelijkheid van certificering. Het is zeer afhankelijk van de specifieke situatie of de invoering van stemrechtloze aandelen dan wel certificering aan te raden is.

5 5 Aan stemrechtloze aandeelhouders worden alle aandeelhoudersrechten toegekend, met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergadering. De regeling geldt niet voor besluitvorming in de vergadering van aandeelhouders van een bepaalde soort of aanduiding. Houders van stemrechtloze aandelen hebben dus wel vergaderrecht. Aandeelhouders van winstrechtloze aandelen hebben geen of slechts een beperkt recht op dividend. Winstrechtloze aandelen kunnen aantrekkelijk zijn in het geval bijvoorbeeld een oprichter of grootaandeelhouder graag nog de touwtjes in handen wil houden, maar niet meer uit is op financieel gewin. Dit kan aantrekkelijk zijn in geval van een familiebedrijf, waarbij de oprichter plaats maakt voor zijn opvolger. Let op: een aandeel kan niet zowel stemrechtloos als winstrechtloos zijn. Het wettelijke uitgangspunt dat het stemrecht op aandelen zich evenredig verhoudt tot de nominale waarde van de aandelen blijft gehandhaafd. Hiervan kan bij de statuten worden afgeweken, door de introductie van flexibel stemrecht. Bijvoorbeeld geen of meervoudig stemrecht, welke regeling wordt getroffen voor alle aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Een besluit tot wijziging van de statuten ten aanzien van het stemrecht kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Om te voorkomen dat er door middel van een besluit tot statutenwijziging afbreuk wordt gedaan aan de rechten van stemrechtloze aandeelhouders is er een goedkeurend besluit vereist van deze aandeelhouders indien sprake is van een statutenwijziging die afbreuk doet aan de specifiek aan hen toegekende rechten. Aan stemrechtloze aandeelhouders komt, tenzij de statuten anders bepalen, geen voorkeursrecht toe bij uitgifte van aandelen. Let op: de statutaire regeling van stemrecht geldt voor alle besluiten van de algemene vergadering en kan dus niet per besluit worden vastgelegd. De B.V. kan de relatie met aandeelhouders van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen bij een omzetting, fusie of splitsing beëindigen. Ter compensatie van het verlies kunnen deze aandeelhouders dan wel een schadeloosstelling vragen. ALGEMENE VERGADERINGEN / BESLUITVORMING De wet spreekt niet meer over de algemene vergadering van aandeelhouders, maar over de algemene vergadering. Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht, indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald. De minimale oproepingstermijn voor de algemene vergadering wordt verkort naar acht dagen. Daarnaast kunnen de statuten bepalen dat de algemene vergadering in een plaats buiten Nederland plaatsvindt. Ten minste éénmaal per jaar dient een algemene vergadering te worden gehouden. Besluitvorming kan ook buiten vergadering plaatsvinden, indien alle vergadergerechtigden met deze wijze hebben ingestemd. Dat besluiten buiten vergadering alleen genomen kunnen worden met algemene stemmen vervalt.

6 6 Een groep van aandeelhouders of vergadergerechtigden die ten minste 1% (naar huidig recht 10%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen kunnen aan het bestuur en aan de raad van commissarissen verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. In de statuten kan het vereiste gedeelte van het kapitaal lager worden gesteld. Let op: Het is belangrijk om de besluitvorming goed te documenteren. Het is bijvoorbeeld raadzaam een dividendbesluit te onderbouwen met achteraf verifieerbare informatie (bijvoorbeeld de verklaring van een accountant of andere deskundige). VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING Voor het vaststellen van de jaarrekening is een algemene vergadering niet altijd meer verplicht. De voorwaarde is dat alle aandeelhouders tevens bestuurder van de B.V. zijn. Ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen is dan voldoende als vaststelling. Wel moeten alle overige vergadergerechtigden met deze manier van vaststellen hebben ingestemd en kennis hebben genomen van de opgemaakte jaarrekening. Vaststelling betekent in dat geval tevens het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen. Het is mogelijk om in de statuten deze manier van vaststelling van de jaarrekening uit te sluiten. CONCLUSIE EN GEVOLGEN In veel gevallen hebben de wijzigingen directe werking, maar soms moeten de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten worden aangepast om gebruik te maken van de (nieuwe) mogelijkheden die de Flex B.V. biedt. Alle wijzigingen die de wet brengt ten opzichte van het huidige recht hebben directe werking. Voor wat betreft de geldigheid van besluiten of rechtshandelingen en de regels omtrent aansprakelijkheid geldt eveneens directe werking. Ten aanzien van enkele bepalingen wordt overgangsrecht gegeven. Bijvoorbeeld het toekennen van vergaderrechten, welke geschiedt middels een statutenwijziging. De wet verplicht B.V.'s met houders van zogenaamde bewilligde certificaten (certificaten die met medewerking van de B.V. zijn uitgegeven) om bij de eerstvolgende statutenwijziging na de inwerkingtreding van de wet, doch uiterlijk vijf jaar daarna, de vergaderrechten in de statuten op te nemen. Dit geldt eveneens voor het in de statuten voorzien van een ontstentenis of beletregeling voor commissarissen. Het bestuur is verplicht de bewilligde certificaathouders binnen één jaar na inwerkingtreding in te schrijven in het aandeelhoudersregister, waarna zij pas hun rechten jegens de B.V. kunnen uitoefenen. Ook voor de gewijzigde kapitaalbeschermingsregeling geldt directe werking. Wel zullen procedures die gestart zijn op het moment van inwerkingtreding moeten worden afgerond. Een lopende verzetstermijn bij kapitaalvermindering wordt niet onderbroken of gestopt. Ook als goedkeuring is gevraagd voor een verkrijging waarop de Nachgründung van toepassing is, dient deze procedure te worden afgemaakt. Echter rechtshandelingen die zijn verricht in strijd met art. 2:204c (Nachgründung) zijn na de invoering niet langer vernietigbaar. Op een overdracht van aandelen die plaatsvindt na de inwerkingtreding blijft het huidige recht van toepassing indien de aandelen vóór de inwerkingtreding zijn aangeboden. Een B.V. die ten gevolge van een uitkering die onder het huidige recht heeft plaatsgevonden, na de inwerkingtreding niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen, zal niet zijn onderworpen aan de nieuwe regeling. Het tijdstip van de uitkering is beslissend.

7 7 Een rechtshandeling die vernietigbaar is tot aan het tijdstip van de inwerkingtreding, kan vanaf dan niet langer worden vernietigd op grond van het gebrek dat haar tevoren aankleefde, indien de wet een zodanig gebrek niet aanmerkt als een grond van vernietigbaarheid. En vernietigbare rechtshandelingen worden juist nietig, indien de nieuwe wet het gebrek als een grond voor nietigheid aanmerkt. Dit is overigens niet het geval indien de statuten na de inwerkingtreding nog wel de nietigheidsgrond handhaven die onder het huidige recht geldt en het nieuwe recht de optie van nietigheid toestaat. De nieuwe wet blijft buiten toepassing indien toepassing op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of de gelijkenis met de in het overgangsrecht geregelde gevallen daartoe mocht aanzetten. Een regeling in de statuten die de inkoop van aandelen beperkt op grond van de huidige regeling, zal die inkoop blijven beperken. Een statutaire regeling langs de lijnen van het huidige art. 2:207c BW kan tot vernietigbaarheid leiden terwijl de nieuwe wet deze handeling toestaat. Een oproepingstermijn die op 15 dagen is gesteld, zal 15 dagen blijven. Verwijzingen in de statuten naar wetsartikelen, hebben in beginsel te gelden als verwijzingen naar de toekomstige wetsartikelen, wat de nodige verschuivingen tot gevolg kan hebben. En waar de statuten een andere regeling beschrijft dan de wet voorschrijft, geldt de wettelijke regeling in aanvulling op de statuten, wat eenvoudig tot misverstanden kan leiden. B.V. OF N.V. De B.V. krijgt een andere uitstraling. Wilt u de uitstraling van de huidige B.V. behouden, dan is de keuze voor een N.V. misschien een optie. De N.V. komt in grote lijnen overeen met de huidige B.V. De inhoud van de statuten kan zo vorm worden gegeven waardoor de beslotenheid van een B.V. geëvenaard kan worden, zonder de risico's op uitholling van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook voor eventuele handelspartners is er meer zekerheid, er is immers wel sprake van een minimale stortingsverplichting (minimaal ,-). Ook in de privésfeer is er meer zekerheid door het lagere risico van bestuurdersaansprakelijkheid.

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT (INWERKINGTREDING 1 OKTOBER 2012) Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD oe Notarisklerk I mt'!/juni 2012 ------------ HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD Mr. J.P.W.V. (Peter-Jan) Hopmans Notaris te Nij'megen, verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen Op 12 juni heeft de Eerste

Nadere informatie

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint pagina 1 van 5 De Flex-BV in vogelvlucht (I) Auteur: Mr. P.H.N. Quist, Notaris te Amsterdam. Rubriek: Stichting Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2012, 6938

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Topmodel met alle opties

Topmodel met alle opties Een preview van de flex-bv Mr. P.H.N. Quist Op 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel inhoudende de flexibilisering van het bv-recht 1 aangenomen. Een belangrijke stap voorwaarts. Het

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Een half uurtje flex-bv en

Een half uurtje flex-bv en Een half uurtje flex-bv en Eindelijk is het dan zover: sinds 1 oktober jl. is de flex-bv een feit. Daar waar de minister er zelf ruim vijf jaar over heeft gedaan om deze bv-vorm te doorgronden, heeft de

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS Amsterdam, 20 november 2014 INLEIDING 1. De flex- BV (hoofdlijnen) 2. Kapitaal 3. Aandelen 4. Organen van een BV 5. Algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Topmodel met alle opties (II)

Topmodel met alle opties (II) Topmodel met alle opties (II) EEn facelift voor de flex-bv Mr. P.H.n. QuIST Sinds het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 15 december 2009 werd aangenomen is er geamendeerd, geherformuleerd

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de Flex-B.V. 1 aangenomen. Hiermee zijn na jaren van voorbereiding per 1 oktober

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

Flex BV. Inhoudsopgave

Flex BV. Inhoudsopgave Ò±» Ú» ó¾ª ç ±µ ±¾» îðïî Þ «Ê µ»½ ²»µ ÎÞ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Reikwijdte publicatie... 4 1.2 Historisch perspectief... 4 1.3 Samenwerking met Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 5 Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht d.d. 1 januari 2013 Redactie: mr. M.F.E. de Waard-Preller mr. E.H.F. Haantjes Titel 5. Inhoud Inhoud Burgerlijk

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband New rules New choices New opportunities Flex BV in concernverband Ter beperking van aansprakelijkheidsrisico s valt het aan te raden om de bestuurlijke overwegingen en de besluiten over uitkeringen zorgvuldig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

OPRICHTING van de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) (na omzetting OWM)

OPRICHTING van de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) (na omzetting OWM) Blad 1 OPRICHTING van de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) (na omzetting OWM) Heden, **, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: *** te

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond.

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. STATUTEN Naam, zetel Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. Doel Artikel 2 2.1 Het doel van de vennootschap is: a. het (laten) ontwerpen

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl 1 Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37 notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl Statuten van de statutair te Bunnik gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving De flex-bv, Wijziging van het B.V.-recht per 1 oktober 2012 1 Inleiding Op 1 oktober 2012 is de 'Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht' ('flex-by') in werking getreden. Hierbij komen achtereenvolgens

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Welkom Kennisontbijt 28 februari 2012 Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl Mw. mr.

Nadere informatie

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS REGISTER VAN AANDEELHOUDERS van de vennootschap gevestigd te De vennootschap is opgericht bij akte van verleden voor notaris te Statuten gewijzigd bij akte van verleden voor notaris te Dit register bevat

Nadere informatie

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte.

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Toelichting oprichting besloten vennootschap Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A.

SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A. SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A. Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: ** te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de coöperatie: Coöperatie Univé Het Zuiden

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te :

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : De comparant (en) verklaarde (n) bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

Inleiding. Vennootschapsrecht

Inleiding. Vennootschapsrecht Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 1 2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Heden, #, verscheen voor mij, #, notaris gevestigd te #: # ten deze handelend in zijn#haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

1. Inleiding. 2 (hierna: Invoeringswet FlexBV ).

1. Inleiding. 2 (hierna: Invoeringswet FlexBV ). Genoteerd nummer 87 juni 2012 1 Wijzigingen BV-recht per 1 oktober 2012 (de FlexBV ) 1. Inleiding IN DEZE UITGAVE Inleiding Kern van de aanpassingen Algemene uitgangspunten bij de wijzigingen Inhoud FlexBV

Nadere informatie

Datum : 12 september 2014 Onderwerp : Concept-statuten

Datum : 12 september 2014 Onderwerp : Concept-statuten Datum : 12 september 2014 Onderwerp : Concept-statuten Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: Werkcorporatie Noordoostpolder B.V. 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Emmeloord.

Nadere informatie

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL HET STEMRECHTLOZE AANDEEL Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn Flex-bv en de (overname)praktijk Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn 1. Waarom Flex-bv? Liberalisering incorporatiemarkt recht van vestiging Hof van Justitie EU Praktijkbehoefte aan flexibilisering Oplossen

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 1 Abma Schreurs Advocaten Notarissen Waterlandlaan 52, Purmerend Postbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Op tweeëntwintig

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 Bezoek adressen: Raadhuisstraat 3-5 Middelharnis

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V. ONTWERP 21200490 sr/ lh 51318 10/9/2012 BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V. Heden, + twee duizend twaalf, verscheen voor mij, mr Sylvia Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: + handelende

Nadere informatie

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV)

De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Juridische & Fiscale aspecten van de Flex BV) De Flex B.V. v1 2012 september 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten!

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie