OPRICHTING van de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) (na omzetting OWM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPRICHTING van de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) (na omzetting OWM)"

Transcriptie

1 Blad 1 OPRICHTING van de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) (na omzetting OWM) Heden, **, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: *** te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de coöperatie: Coöperatie Univé Het Zuiden U.A., statutair gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal), feitelijk gevestigd Markt 5, 4724 BK Wouw, ingeschreven in het handelsregister onder nummer , hierna te noemen: de Oprichter. Volmacht. Van de volmacht aan de comparante blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht. De comparante handelend als vermeld, verklaarde een naamloze vennootschap op te richten met de volgende statuten: STATUTEN DEFINITIES Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan: - Aandeel: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten; - Aandeelhouder: een houder van een of meer Aandelen; - Algemene Vergadering: zowel: a. het orgaan dat gevormd wordt door de gezamenlijke Vergadergerechtigden; als: b. de bijeenkomst van de gezamenlijke Vergadergerechtigden; - Bestuur: het orgaan als bedoeld in artikel 2:239 Burgerlijk Wetboek; - Blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de overdraagbaarheid van een Aandeel als bedoeld in artikel 6.2; - Certificaat: een van een Aandeel afgeleid recht waaraan overeenkomstig artikel 4 lid 4 Vergaderrecht is verbonden;

2 Blad 2 - Certificaathouder: een houder van een of meer Certificaten waaraan op grond van artikel 4.4 Vergaderrecht is verbonden en waarvan de Vergaderrechten niet zijn opgeschort; - Coöperatie: de coöperatie COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A., statutair gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal), ingeschreven in het handelsregister onder nummer ; - Jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; - Schriftelijk: bij brief, fax of , of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; - Statuten: de onderhavige statuten van de Vennootschap; - Vennootschap: de Vennootschap onderwerp van deze Statuten; - Vergadergerechtigden: Aandeelhouders met stemrecht, Certificaathouders, Aandeelhouders die vanwege een gevestigd vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het Vergaderrecht niet is opgeschort; - Vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel Vennootschapsrechtelijke structuur De Vennootschap heeft twee organen, te weten de Algemene Vergadering en het Bestuur. Artikel 1.2 Eenpersoonsvennootschap Rechtshandelingen van de Vennootschap tegenover de houder van alle Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of tegenover een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd, tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren. Artikel 1.3 Rechtskeuze Op deze Statuten is Nederlands recht van toepassing. HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL Artikel Naam en zetel 1. De naam van de Vennootschap is: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. 2. De Vennootschap is statutair gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal). Artikel 2.2 Doel

3 Blad 3 De Vennootschap heeft ten doel: a. het bemiddelen in de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten tussen verzekeringsnemers en verzekeringsmaatschappijen, waaronder maar niet uitsluitend - onder het Univé-label; b. het (doen) voeren van (de) administratie(s) van andere organisaties, ondernemingen en vennootschappen, voor zover de Vennootschap met deze andere organisaties, ondernemingen en vennootschappen in een groep verbonden is; c. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; d. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, zomede het stellen van zekerheid voor schulden van anderen; en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER Artikel 3.1 Kapitaal 1. De Vennootschap heeft een in één of meer Aandelen verdeeld kapitaal. 2. Elk Aandeel is nominaal groot éénhonderd euro (. 100,-). Artikel Aandelen op naam, nummering 1. De Aandelen luiden op naam. 2. De Aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af. Artikel 3.3 Stortingsplicht 1. Op de verplichting tot storting bij het nemen van Aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing. 2. De Algemene Vergadering kan bepalen dat de storting op de Aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden. Artikel 3.4 Register 1. Het Bestuur houdt een register, waarop het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. 2. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en Certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de Vennootschap bekend is. Mededelingen namens de Vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres respectievelijk aan het aan de Vennootschap opgegeven adres. HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN Artikel Beperkte rechten, notariële akte Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een Aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

4 Blad 4 Artikel 4.2 Vruchtgebruik 1. Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. 2. Op het vruchtgebruik is het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing. 3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen Vergaderrecht. Artikel 4.3 Pandrecht 1. Op Aandelen kan pandrecht worden gevestigd. 2. Op het pandrecht is het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing. 3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen Vergaderrecht. Artikel Certificaten 1. Een Certificaat wordt als zodanig aangemerkt, indien het Bestuur bij of voorafgaand aan de totstandkoming van het betreffende van een Aandeel afgeleid recht heeft ingestemd met de toekenning van Vergaderrecht aan de houder van dat recht. 2. Het Bestuur is bevoegd het aan een Certificaathouder toegekende Vergaderrecht in te trekken. Het bestuur behoeft voor een daartoe strekkend besluit de goedkeuring van de Algemene Vergadering. 3. Certificaathouders aan wie overeenkomstig lid 2 het Vergaderrecht is ontnomen, worden niet meer aangemerkt als Certificaathouder in de zin van deze Statuten. HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL Artikel 5.1 Uitgifte; notariële akte Voor de uitgifte van een Aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. Artikel Uitgifte; bevoegd orgaan Een besluit tot uitgifte van Aandelen wordt genomen door de Algemene Vergadering. Artikel Voorwaarden van uitgifte Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. Artikel Voorkeursrecht bij uitgifte Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de Algemene Vergadering worden beperkt of uitgesloten. Artikel 5.5 Opties Het bepaalde in de voorgaande artikelen van hoofdstuk 5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar niet op de uitgifte van Aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van Aandelen uitoefent. Artikel Verkrijging eigen aandelen 1. De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen aandelen nemen.

5 Blad 5 2. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. 3. Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen in haar kapitaal is nietig. De Vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 4. De vorige leden gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt. 5. Onder Aandelen in dit artikel zijn ook Certificaten begrepen. 6. Voor de toepassing van het in lid 5 bepaalde, worden onder Certificaten mede verstaan, van een Aandeel afgeleide rechten waaraan geen Vergaderrecht is verbonden. Artikel Vervreemding eigen Aandelen 1. Vervreemding van door de Vennootschap gehouden eigen Aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de Algemene Vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. 2. Onder Aandelen in dit artikel zijn ook Certificaten daarvan begrepen. 3. Voor de toepassing van het in lid 2 bepaalde, worden onder Certificaten mede verstaan, van een Aandeel afgeleide rechten waaraan geen Vergaderrecht is verbonden. Artikel 5.8 Kapitaalvermindering De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek. HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN Artikel 6.1 Levering van Aandelen; notariële akte Voor de levering van een Aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een Aandeel gehouden door de Vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. Artikel 6.2 Geen blokkeringsregeling Een Aandeel is vrij overdraagbaar. HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN EN PLICHTEN Artikel Werking overdracht tegenover de Vennootschap De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behalve in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

6 Blad 6 Artikel Aandeel in gemeenschap Als een Aandeel, een beperkt recht daarop of een Certificaat tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de Vennootschap doen vertegenwoordigen. Artikel Aandeelhoudersverplichtingen Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden. HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING Artikel 8.1. Bijzondere bevoegdheden Coöperatie 1. Artikel 19 van de statuten van de Coöperatie bevat een bijzondere voorziening met het oog op de uitoefening van stemrecht binnen de Algemene Vergadering, indien en zolang de Coöperatie houder is van het gehele van de Vennootschap geplaatste kapitaal. Zolang de Coöperatie houder is van het gehele van de Vennootschap geplaatste kapitaal, oefent de ledenraad van de Coöperatie met uitsluiting van het bestuur van de Coöperatie de bevoegdheden uit die de Coöperatie in die hoedanigheid zijn voorbehouden, voor zover het betreft besluitvorming in de Algemene Vergadering op besluiten strekkende tot: a. benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders van de Vennootschap; b. vaststelling van de individuele arbeidsvoorwaarden, waaronder de bezoldiging, met betrekking tot de bestuurders van de Vennootschap; c. vaststelling van de Jaarrekening en winstbestemming van de Vennootschap; d. ontbinding, statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing van de Vennootschap; e. verlening van decharge aan de bestuurders van de Vennootschap; f. het verlenen van goedkeuring op besluiten van het Bestuur, waarop ingevolge artikel 9.4 lid 1 of lid 2 het Bestuur de goedkeuring behoeft van de Algemene Vergadering. 2. De Coöperatie wordt bij de uitoefening van het stemrecht ter zake van de hiervoor genoemde besluiten overeenkomstig artikel 2: 45 lid 4 Burgerlijk Wetboek worden vertegenwoordigd door: a. hetzij degene die de betreffende vergadering van de ledenraad heeft voorgezeten; b. hetzij een ander daartoe bij het betreffende besluit door de ledenraad aangewezen persoon. Artikel 8.2 Plaats van vergadering Een Algemene Vergadering wordt gehouden in de plaats waar de Vennootschap statutair is gevestigd.

7 Blad 7 Artikel 8.3 Oproeping 1. Het Bestuur en iedere Vergadergerechtigde zijn steeds bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen. 2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Artikel 8.4 Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht 1. Iedere Vergadergerechtigde is bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek, zijn tot de uitoefening van stemrecht in de Algemene Vergadering bevoegd: a. iedere Aandeelhouder, tenzij als gevolg van een op een Aandeel gevestigd recht van vruchtgebruik of pandrecht, dat stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder; b. iedere vruchtgebruiker of pandhouder van een Aandeel, aan wie dat stemrecht is toegekend. 3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem. 4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. 5. De Vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd. Artikel 8.5 Voorzitterschap en notulen De Algemene Vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het Bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke Algemene Vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijk daarvan door hen ondertekend.

8 Blad 8 Artikel 8.6 Besluitvorming 1. Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. 2. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, voor zover niet anders bij deze Statuten is bepaald. 3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. 4. Geen stem kan worden uitgebracht: a. op een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan; b. op een Aandeel waarvan de Vennootschap of een dochtermaatschappij een Certificaat houdt; c. op een Aandeel waarop de Vennootschap of dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft, indien dat stemrecht is toegekend aan de vruchtgebruiker of pandhouder. 5. Op een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij kan wél stemrecht worden uitgebracht indien op dat Aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd en: a. bij de vestiging van dat recht het stemrecht werd toegekend aan de vruchtgebruiker of pandhouder; én: b. het recht van vruchtgebruik of pandrecht werd gevestigd vóórdat het Aandeel is gaan toebehoren aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij. 6. Voor de toepassing van het in lid 4, letter b. bepaalde, worden onder Certificaten mede verstaan, van een Aandeel afgeleide rechten waaraan geen Vergaderrecht is verbonden. 7. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Artikel 8.7 Besluitvorming buiten vergadering Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat alle Vergadergerechtigden vooraf met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Artikel 8.8 Jaarlijkse vergadering Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Algemene Vergadering gehouden.

9 Blad 9 HOOFDSTUK 9. BESTUUR Artikel 9.1 Samenstelling Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Artikel 9.2 Benoeming, schorsing en ontslag 1. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, zulks naar aanleiding van een voordracht door de raad van commissarissen van de Coöperatie, gehoord hebben het Bestuur en de ondernemingsraad, voor zover ingesteld. De raad van commissarissen maakt de voor een vacature voorgedragen kandida(a)t(en) tenminste vier weken voor de betreffende Algemene Vergadering schriftelijk bekend. 2. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering vrij om in de benoeming te voorzien. 3. De Algemene Vergadering is bevoegd de voordracht naast zich neer te leggen. 4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde of een bij die benoeming vastgestelde bepaalde termijn. 5. De Algemene Vergadering stelt de individuele arbeidsvoorwaarden, waaronder de bezoldiging van de bestuursleden vast. 6. Bestuurders kunnen zich bedienen van de titulatuur Directeur. 7. Bestuurders kunnen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen, bij een besluit genomen bij meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht. 8. De Algemene Vergadering kan één of meer bestuurders voorzien van de titulatuur Algemeen Directeur. Artikel 9.3 Bestuurstaak 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap. 2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 3. De Algemene Vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het Bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Artikel 9.4 Goedkeuring van bestuursbesluiten 1. De navolgende besluiten van het Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering: a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van

10 Blad 10 ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; b. het nemen van een deelneming door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; c. de vervreemding van de onderneming van de Vennootschap of een zelfstandig onderdeel daarvan; d. het nemen of goedkeuren van besluiten als onder a. tot en met c. bedoeld voor zover die betrekking hebben op een afhankelijke maatschappij. 2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan. Artikel 9.5 Vertegenwoordiging 1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan: a. een bestuurder met de titel van Algemeen Directeur; b. twee gezamenlijk handelende andere bestuurders. 3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het Bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht. Artikel 9.6 Tegenstrijdig belang 1. Als een of meer bestuurders een belang hebben, strijdig met dat van de Vennootschap zoals hierna bedoeld, wordt de Vennootschap niettemin op de hiervoor omschreven wijze vertegenwoordigd. 2. Een bestuurder niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 3. Indien het Bestuur uit meerdere bestuurders bestaat en alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 2., wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. 4. Indien het Bestuur uit slechts één bestuurder bestaat en deze een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in lid 2., wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. Artikel 9.7 Belet of ontstentenis Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de Algemene Vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARVERSLAG, JAARREKENING, DECHARGE Artikel Boekjaar Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. Artikel Jaarrekening en jaarverslag

11 Blad Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het Bestuur een Jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt - het jaarverslag. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgave van de reden. 2. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn. 3. De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de Algemene Vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de Jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. 4. Indien alle Aandeelhouders ook bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, op voorwaarde dat alle overige Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 8.6. Deze wijze van vaststelling strekt ook tot kwijting aan de bestuurders. HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND Artikel Winst en uitkeringen 1. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden. 2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen Aandelen of Certificaten, die de Vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. 4. Voor de toepassing van het in lid 3 bepaalde, worden onder Certificaten mede verstaan, van een Aandeel afgeleide rechten waaraan geen Vergaderrecht is verbonden.

12 Blad 12 Artikel Interim-dividend De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. HOOFDSTUK 12. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING Artikel 12.1 Versterkte meerderheid Een besluit tot statutenwijziging, fusie, (af)splitsing of tot ontbinding van de Vennootschap kan de door Algemene Vergadering slechts worden genomen bij een besluit vertegenwoordigende ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Artikel 12.2 Vereffening 1. In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de Algemene Vergadering, zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap. 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. 3. Hetgeen na voldoening van de schulden overblijft, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. 4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. EINDE STATUTEN. Slotverklaringen. De comparante, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte als volgt: A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL, BOEKJAAR 1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de Vennootschap benoemd: a. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op twee januari negentienhonderd vijfenvijftig, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; met de titel van Algemeen Directeur ; b. de heer WILLEM OOSTERLING, geboren te Middelharnis op elf augustus negentienhonderd zesenvijftig, wonende Koningin Julianaweg 13, 3241 XB Middelharnis; c. de heer FRANCISCUS CHRISTIAN PICKOTT, geboren te Sittard op drieëntwintig januari negentienhonderd zesenzestig, wonende Waterryck 23, 2371 DD Roelofarendsveen; ieder met de titel van Algemeen Directeur. 2. Bij de oprichting zijn geplaatst tweeduizendvijfhonderd (2.500) gewone aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van tweehonderdvijftigduizend euro ( ,00). 3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter voor tweeduizendvijfhonderd (2.500) gewone aandelen.

13 Blad De geplaatste tweeduizendvijfhonderd (2.500) gewone aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna onder B vermeld. 5. Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend veertien. B. OVEREENKOMST TOT STORTING. Namens de Vennootschap is met de Oprichter omtrent de storting op de door de Oprichter bij de oprichting van de Vennootschap genomen aandelen een overeenkomst gesloten met de volgende inhoud: OVEREENKOMST VAN INBRENG OP AANDELEN ANDERS DAN IN GELD. I. Wijze van storting. Namens de bij deze akte opgerichte Vennootschap is met de Oprichter overeengekomen dat de Oprichter de bij de oprichting geplaatste aandelen zal volstorten door inbreng in de Vennootschap van haar zelfstandige divisie met activiteiten op het gebied van het verzekeringsbemiddelingsbedrijf, waaronder begrepen: a. de rechtsverhoudingen tussen de Oprichter en de verzekeringsbemiddelden, voor zover deze rechtsverhoudingen deel uitmaken van het verzekeringsbemidddelingsbedrijf; b. de vermogensbestanddelen welke behoren tot het verzekeringsbemiddelingsbedrijf; c. alle boeken, de administratie, bankbescheiden, overige documenten, informatie en informatiedragers met betrekking tot het verzekeringsbemidelingsbedrijf, welke inbreng derhalve omvat alle activa van die onderneming, onder de verplichting voor de Vennootschap alle passiva van die onderneming voor haar rekening te nemen, welke activa en passiva zijn vermeld op de hierna sub III.1 bedoelde beschrijving, hierna ook te noemen: de Onderneming en/of "de Inbreng"; II. Inbreng: algemeen. 1. De Onderneming komt vanaf een januari tweeduizend veertien voor rekening en risico van de Vennootschap, hierna te noemen: de "Overgangsdatum". 2. De Inbreng moet door de Oprichter onverwijld na het nemen van de aandelen geschieden en zal worden geëffectueerd bij daartoe afzonderlijk op heden te verlijden akte van inbreng. 3. De winst en het verlies van de Onderneming met betrekking tot het boekjaar tweeduizend veertien, is geheel voor rekening en risico van de Vennootschap, ook voor zover die betrekking heeft op de tijdspanne gelegen tussen effectuering van de akte van inbreng en de aanvang van dat boekjaar. III. Inbreng; beschrijving. 1. De Oprichter heeft van de Inbreng een beschrijving opgesteld, hierna genoemd: "de Beschrijving", omvattende: a. een inbrengbalans, met daarop vermeld de in te brengen activa en passiva en de daaraan toegekende waarde, naar de toestand van de Inbreng per de

14 Blad 14 Overgangsdatum. b. de daarbij toegepaste waarderingsmethoden, welke methoden voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 2. De Beschrijving is door de Oprichter ondertekend. Het is de Oprichter niet bekend dat de waarde van de Inbreng na de Overgangsdatum aanzienlijk is gedaald. 3. Aangezien sedert de Overgangsdatum meer dan zes maanden zijn verlopen, heeft de Oprichter van de Inbreng een nadere beschrijving opgesteld als bedoeld in artikel 2:204a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna genoemd: "de Nadere Beschrijving", omvattende: a. een inbrengbalans, met daarop vermeld de in te brengen activa en passiva en de daaraan toegekende waarde, naar de toestand van de Inbreng per ***, hierna te noemen: de "Nadere Beschrijvingsdatum"; b. de daarbij toegepaste waarderingsmethoden, welke methoden voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 4. De Nadere Beschrijving is door de Oprichter ondertekend en heeft nog niet door tijdsverloop wettelijk haar bruikbaarheid verloren. Het is de Oprichter niet bekend dat de waarde van de Inbreng na de Nadere Beschrijvingsdatum aanzienlijk is gedaald. IV. Inbreng; agio. Uit de Beschrijving blijkt dat de toegekende waarde van de Inbreng hoger is dan het totale nominale bedrag van de bij de oprichting bij de Oprichter geplaatste aandelen, zijnde het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de Inbreng moet worden voldaan, hierna genoemd "de Stortingsplicht"; dit verschil zal worden aangemerkt als door de Oprichter op de bij hem geplaatste aandelen gestort agio. V. Inbreng; fiscaalrechtelijke waarde. 1. Indien na oprichting van de Vennootschap onherroepelijk komt vast te staan dat de Oprichter per Overgangsdatum - fiscaalrechtelijk bezien - een hogere waarde aan de Inbreng moet toekennen dan de waarde als bedoeld onder punt IV., zal die hogere waarde ook tussen de Oprichter en de Vennootschap als waarde van de Inbreng gelden; het verschil tussen beide waarden zal worden aangewend tot verhoging van het onder punt IV. bedoelde agio. 2. Indien na oprichting van de Vennootschap onherroepelijk komt vast te staan dat de Oprichter per Overgangsdatum fiscaalrechtelijk bezien - een lagere waarde aan de Inbreng moet toekennen dan de waarde als bedoeld onder punt IV., zal die lagere waarde, indien die: a. gelijk is aan of hoger is dan de Stortingsplicht, ook tussen de Oprichter en de Vennootschap als waarde van de Inbreng gelden; het verschil tussen beide waarden zal in mindering worden gebracht op het onder punt IV. bedoelde agio; b. lager is dan het bedrag van de Stortingsplicht, zal de Stortingsplicht tussen de

15 Blad 15 Oprichter en de Vennootschap gelden als waarde van de Inbreng. Het verschil tussen beide waarden zal in mindering worden gebracht op het onder punt IV. bedoelde agio. De Oprichter zal in dat geval bovendien het verschil tussen de Stortingsplicht en die lagere fiscale waarde onverwijld in geld storten, onder bijbetaling van de wettelijke rente te rekenen vanaf de Overgangsdatum tot de datum van deze bijstorting. VI. Binding inbrengovereenkomst. De hiervoor onder B. opgenomen overeenkomst omtrent de storting op de door de Oprichter bij de oprichting van de Vennootschap genomen aandelen anders dan in geld, is thans voor de Vennootschap verbindend. SLOT AKTE. De comparante is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te *** op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparante verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparante en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A.

SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A. SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A. Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: ** te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de coöperatie: Coöperatie Univé Het Zuiden

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

OPRICHTING van de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

OPRICHTING van de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 OPRICHTING van de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, **, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: ** te dezen handelend

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl 1 Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37 notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl Statuten van de statutair te Bunnik gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 810479.001 OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Op datum verscheen voor mij, naam notaris, notaris te Rotterdam: -------------------- ***; -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. - 1 - OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Op dertig maart tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Anne-Mijke Dorothée Wesseling, hierna te noemen: notaris, als waarnemer voor mr. Martine Bijkerk, notaris

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 Bezoek adressen: Raadhuisstraat 3-5 Middelharnis

Nadere informatie

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond.

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. STATUTEN Naam, zetel Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. Doel Artikel 2 2.1 Het doel van de vennootschap is: a. het (laten) ontwerpen

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V. ONTWERP 21200490 sr/ lh 51318 10/9/2012 BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V. Heden, + twee duizend twaalf, verscheen voor mij, mr Sylvia Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: + handelende

Nadere informatie

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH 1 STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH Op * verscheen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: *. De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van de besloten

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING Concept Linklaters LLP/22/03/2016 Gedateerd 2016 USG People N.V. (nieuwe naam: USG People B.V.) AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING Linklaters LLP World Trade Centre Amsterdam Zuidplein 180 1077 XV

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V.

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. 20150133 1 RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. Heden, tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-gravenhage: mevrouw, De comparante verklaarde het

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 1 Abma Schreurs Advocaten Notarissen Waterlandlaan 52, Purmerend Postbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Op tweeëntwintig

Nadere informatie

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V.

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. 20105008 1 KOPIE JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. Heden, achtentwintig juni tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Otto Woutherus de Jong, -- notaris te 's-gravenhage: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 1 2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Heden, #, verscheen voor mij, #, notaris gevestigd te #: # ten deze handelend in zijn#haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 blad 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. PER [+] 2014 I. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: Hydratec Industries N.V.. 2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

SC/MS DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM

SC/MS DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM KOPIE van de akte houdende de opxichting en vaststrlling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeljjkheid: Nxjmegen

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Stichting Administratiekantoor Propertunity NL

STATUTENWIJZIGING Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Kenmerk: 2011S1044505HR Dossier R85659 STATUTENWIJZIGING Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Heden, drie november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

Nadere informatie

Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V.

Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V. Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: Aandelen: aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; Aandeelhouders: de houders van

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te :

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : De comparant (en) verklaarde (n) bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Achmea Investment Management B.V. Zij is

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 STATUTENWIJZIGING STICHTING Bezoek adressen:

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING VAN ZIGGO N.V.

AKTE VAN OPRICHTING VAN ZIGGO N.V. AKTE VAN OPRICHTING VAN ZIGGO N.V. Op één april tweeduizend elf is verschenen voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam: mevrouw mr. Marrigje Elisabeth de Wilde, met als kantooradres Strawinskylaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 18 JANUARI 2013 0094007-0000001 AMCO:5381555.2 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie....3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN STATUTENWIJZIGING Heden, de vierentwintigste april negentienhonderd zevenennegentig verscheen voor mij, Meester Börre Albert George van Nievelt, notaris ter standplaats Rotterdam: de Heer Mr Robbert Jan

Nadere informatie

lid: orgaan: raad van toezicht: schriftelijk: U.A.: Artikel 2. Naam en Coöperatief Zuiderlicht Artikel 3. Doel

lid: orgaan: raad van toezicht: schriftelijk: U.A.: Artikel 2. Naam en Coöperatief Zuiderlicht Artikel 3. Doel lid: een lid van de coöperatie; orgaan: het bestuur, de algemene vergadering en, indien ingesteld, de raad van toezicht; raad van toezicht: de raad van toezicht van de coöperatie, indien ingesteld overeenkomstig

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

1.1. De naam van de vennootschap is: SynVest Beleggingsfondsen N.V.

1.1. De naam van de vennootschap is: SynVest Beleggingsfondsen N.V. STATUTEN VAN SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN N.V. met zetel te Veenendaal, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting verleden op 18 juli 2014 voor een waarnemer van mr. P.H.N. Quist, notaris

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie