De nieuwe Flex-BV. September 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe Flex-BV. September 2012"

Transcriptie

1 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie uit deze publicatie. Deze uitgave althans delen daarvan mag uitsluitend worden verveelvoudigd met volledige vermelding van de naam van de auteur. Copyright 2012

2 Met ingang van 1 oktober 2012 wordt een groot aantal artikelen uit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Daarmee wordt de Flex-BV een feit. Wat betekent dat voor u als ondernemer nu, of in de toekomst? Minimumkapitaal. Het minimumkapitaal van ,00 dat nodig was voor de oprichting, wordt afgeschaft. Dat vergemakkelijkt de oprichting van een nieuwe BV en het voorkomt discussies over het kasrondje (de oprichter stortte het oprichtingskapitaal op de rekening van de nieuwe BV en keerde (met de pet op van bestuurder) daags na oprichting het geld weer terug (naar zichzelf als aandeelhouder). De fiscus en (als de BV later failleerde) de curator beschouwden dat altijd als een onttrekking die onrechtmatig werd geacht jegens de latere schuldeisers van de vennootschap. Dat hoeft nu dus niet meer. Een geplaatst kapitaal van 1,00 is in principe voldoende. Het is logisch dat daarmee de vroegere verplichting van een bankverklaring bij oprichting ook is komen te vervallen. De mogelijkheid om het kapitaal van de BV niet in geld in te brengen, maar in natura, blijft bestaan. De oprichter en de bestuurder moeten nog wel een beschrijving opmaken van welke goederen worden ingebracht en daarbij de waarde van die goederen vermelden, maar een accountantsverklaring over die waarde is niet meer nodig. Het oprichten wordt dus aanmerkelijk eenvoudiger en biedt meer perspectieven voor starters, ondernemers die hun eenmanszaak of v.o.f. willen omzetten in een BV of voor reeds bestaande vennootschappen die een nieuwe activiteit willen onderbrengen in een aparte BV. Aandelen. Om te ontkomen aan de hoofdregel dat alle aandeelhouders gelijkelijk moesten worden behandeld werd nog al eens gewerkt met verschillende aandelen (letter-aandelen, prioriteitsaandelen, preferente aandelen, etc.) en zelfs met het uitgeven van certificaten van aandelen (via een stichting administratiekantoor). Aan deze praktijk zal naar verwachting grotendeels een einde komen nu de regeling omtrent de Flex-BV het mogelijk maakt dat er stemrechtloze of dividendloze aandelen worden uitgegeven. Stemrechtloze aandelen zijn een geschikt middel voor situaties waar nu met certificaten worden gewerkt, maar ook voor geldschieters. Het stemrechtloze aandeel geeft wel het recht tot bijwoning van aandeelhoudersvergaderingen (vergaderrecht). Dividendloze aandelen zijn o.a. zeer voorstelbaar in familiebedrijven waarin de oudere/vertrekkende generatie nog wel gedurende bepaalde tijd een zekere zeggenschap wil behouden, maar geen behoefte heeft aan dividenduitkeringen.

3 De Flex-BV opent ook de mogelijkheid om het aantal stemmen los te koppelen van het aantal aandelen. Aan sommige aandelen kunnen meer stemmen worden toegekend dan aan andere aandelen. Soms is dat praktisch, zoals bijvoorbeeld bij joint-venture BV s waar de mate van kapitaalverschaffing en de mate van zeggenschap niet altijd parallel lopen. Voorts is in de Flex-BV toegelaten dat aan bepaalde soorten aandelen bepaalde soorten rechten worden toegekend. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in de statuten aan de aandeelhouders van aandelen van het type A het recht te geven tot benoeming (en daarmee ook het recht van schorsing en ontslag) van een eigen bestuurder. Uitkeringen. Voorheen bepaalden de aandeelhouders of, en zo ja hoeveel, dividend werd uitgekeerd. De bestuurder had daarbij slechts een mogelijkheid van advisering. In de Flex-BV bepaalt nog steeds de algemene vergadering van aandeelhouders de bestemming van de winst. Maar, zo n besluit heeft pas werking zodra het bestuur daaraan zijn goedkeuring heeft verleend. En het bestuur moet die goedkeuring weigeren als hij weet of moet vermoeden dat de vennootschap na het doen van de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Er wordt van de bestuurder gevraagd om zich een oordeel te vormen aan de hand van de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit van de vennootschap. Blijkt in het jaar na het doen van de uitkering dat de vennootschap daardoor niet haar schuldeisers is kunnen blijven betalen, dan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk jegens de vennootschap voor het tekort dat door die uitkering is ontstaan. Intrekking en inkoop van eigen aandelen wordt toegestaan, zij het onder hetzelfde criterium als hiervoor is weergegeven voor het doen van dividenduitkering. Tezamen met het afschaffen van het oprichtingskapitaal vormt de nieuwe regeling omtrent het doen van uitkeringen eigenlijk de kern van de wetswijziging. De drempels voor oprichting zijn bijna geheel verdwenen, maar de drempels voor het leeghalen van de vennootschap zijn hoger geworden en de verantwoordelijkheid op dat punt is verlegd van de aandeelhouder naar de bestuurder. Blokkeringsregeling. De verplichte blokkeringsregeling is uit de wet verdwenen. In de plaats daarvan noemt de wet nu een aanbiedingsregeling. Die aanbiedingsregeling komt in grote lijnen overeen met de oude blokkeringsregeling, maar hij is niet langer verplicht. De statuten van de Flex-BV mogen bepalen dat aandeelhouders geheel vrij zijn als ze hun aandelen willen verkopen aan wie ze verkopen en tegen welke prijs ze verkopen.

4 Zolang in de statuten van een op 1 oktober a.s. reeds bestaande BV een blokkeringsregeling is opgenomen, geldt die regeling. Slechts als de aandeelhouders besluiten om de statuten te wijzigen (en in de regel is daar een verzwaarde meerderheid voor nodig) dan kan de blokkeringregeling worden aangepast of geschrapt. Aandeelhoudersvergadering. De vereisten voor het bijeenroepen van aandeelhoudersvergadering zijn versoepeld. Ook houders van stemrechtloze aandelen kunnen een algemene vergadering van aandeelhouders doen uitschrijven, zij hebben immers wel een vergaderrecht. Verder hoeven vergaderingen niet meer te worden gehouden op de statutaire vestigingsplaats van de vennootschap. Het is mogelijk in de statuten te bepalen dat ook certificaathouders vergaderrecht hebben. In dat geval zullen zij voor een vergadering dienen te worden opgeroepen. Om aan dat voorschrift te kunnen voldoen is nodig dat er bij de BV een register komt met o.a. alle NAW-gegevens, tot nu toe was dat niet verplicht. De bestuurder is verplicht om uiterlijk op 1 oktober 2014 de certificaathouders bij te schrijven in het aandeelhoudersregister. Weigert of vergeet de bestuurder dan kan de certificaathouder met vergaderrecht de Rechtbank verzoeken om de bestuurder daartoe te dwingen. Geschillenregeling. De thans bestaande geschillenregeling kent zowel een zgn. uittreedregeling (ik wil weg als aandeelhouder) als een uitstootregeling (ik wil dat de andere aandeelhouder zijn aandelen verkoopt). Die procedures werken echter niet in de praktijk. Het duurt al erg lang om een uitspraak te verkrijgen, maar het duurt nog veel langer (soms wel 10 jaar, door de mogelijkheden van hoger beroep, etc.) voordat in een vervolgprocedure dan de prijs wordt vastgesteld waarvoor de aandelen moeten worden gekocht resp. geleverd. Juist in situaties waarin tussen de aandeelhouders een patstelling is ontstaan is het niet te verenigen met het bedrijfsbelang dat een dergelijke procedure vele jaren duurt. De belangrijkste wijzigingen zijn dat in de statuten straks een duidelijke maatstaf voor de waardering van de aandelen kan worden vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd dat het vonnis over de uitstoting resp. uittreding al kan worden tenuitvoergelegd ook al wordt er bijvoorbeeld hoger beroep tegen dat vonnis ingesteld. Overgangsregeling. Krijgt u per 1 oktober a.s. al te maken met deze nieuwe regelingen? Ja, de wet is direct van toepassing. Een voorbeeld daarvan is dat in uw statuten zal staan dat er minimaal 15 dagen moet zitten tussen de dag van oproeping en de dag van

5 vergadering. Als u de statuten niet wijzigt en bijvoorbeeld op 1 november een vergadering bijeenroept tegen 10 november, dan is dat weliswaar in strijd met uw statuten, maar omdat de nieuwe wet nog maar 8 dagen tussen oproeping en vergadering verlangt, kleeft er aan die oproeping toch geen gebrek. De wet gaat in dat geval boven uw statuten. Ook ten aanzien van dividenduitkeringen ná 1 oktober dient u als aandeelhouder of als bestuurder zich te realiseren dat de nieuwe wet bepalend kan zijn voor uw eventuele aansprakelijkheid. Maar ook nee, want thans in de statuten veelal voorkomende bepalingen blijven ook onder nieuw recht geldig. Zo wordt in de nieuwe wet de verplichte blokkeringsregeling wel afgeschaft, maar is aan de aandeelhouders overgelaten of, en zo ja welke, beperkingen zij op de overdracht van aandelen in de statuten willen vastleggen. Een blokkeringsregeling mag dus ook. Kortom, uw huidige statuten worden op dat punt onder nieuw recht niet ongeldig. U kunt dus nog wel even verder met uw oude statuten, maar dient zich daarbij wel te realiseren dat sommige bepalingen daaruit overruled worden door de nieuwe wet. Mocht u overwegen uw statuten aan te gaan laten passen, laat u zich dan goed adviseren.

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Kroniek Vennootschapsrecht

Kroniek Vennootschapsrecht Kroniek Vennootschapsrecht * Inhoud Flexwet» Kapitaal» Winst-, stem-, en vergaderrechten» Algemene vergadering» Blokkeringsregeling» Bestuurders en commissarissen» Statutaire verplichtingen voor aandeelhouders»

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 5 Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht d.d. 1 januari 2013 Redactie: mr. M.F.E. de Waard-Preller mr. E.H.F. Haantjes Titel 5. Inhoud Inhoud Burgerlijk

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

De Flex-BV een BV zonder knelpunten?

De Flex-BV een BV zonder knelpunten? De Flex-BV een BV zonder knelpunten? L.C.J. Heemskerk, Studentnummer 835478805 Masterscriptie Nederlands Recht oktober 2012. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 889 27 22 UPDATE E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK 20145506 December 2012 Inleiding Beste relatie, Voor u ligt alweer de laatste Update van dit

Nadere informatie

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Vaste kostenvergoeding De eisen zijn wel aangescherpt Beleggen in durfkaptitaal Aantrekkelijk of niet? Auto van de zaak BTW-correctie voor privégebruik Snel een bv oprichten Aantrekkelijk voor ondernemers

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? Publicatie Aflevering 144 afl. 6962 Paginanummers 101-108 Publicatiedatum 16 februari 2013 Auteurs Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat

Nadere informatie

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Mr. M.J.E. van den Bergh* 2. Risico s op deadlocks in BV s 134 1. Inleiding Wanneer twee partijen samen een BV willen oprichten om hun samenwerking vorm te geven,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS ONDERWERPEN PAGINA I. INLEIDING 3 1. Rechtspersonen 3 2. Bestuurders 3 3. Aansprakelijkheid van bestuurders 3 II. INTERNE AANSPRAKELIJKHEID 5 III. EXTERNE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT LEERDOELEN Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u de basisbeginselen van het ondernemingsrecht, de verschillende ondernemingsvormen,

Nadere informatie

Loyaal aan soorten aandelen

Loyaal aan soorten aandelen Loyaal aan soorten aandelen Mr. B. Bier Hoewel al veel over het loyaliteitsdividend gezegd en geschreven is, zal de uitspraak van de Hoge Raad in de DSM-zaak, 1 gewezen na cassatie in het belang der wet,

Nadere informatie