Wet Flex-BV in vogelvlucht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Flex-BV in vogelvlucht"

Transcriptie

1 Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking ("wet Flex-BV"). De nieuwe wetgeving gaat gelden voor alle BV's en biedt meer vrijheid aan ondernemers voor de inrichting van een BV. Een eenvoudiger en flexibeler vennootschapsrecht voor BV's sluit aan bij diverse Europese landen waardoor o.m. een aantrekkelijker vestigingsklimaat in Nederland wordt gecreëerd. Ook introduceert de nieuwe wetgeving een meer evenwichtig systeem van crediteurenbescherming doordat regels van kapitaal- en crediteurenbescherming die als nodeloos belastend werden ervaren worden afgeschaft. Uitgangspunt van de nieuwe wetgeving is dat crediteuren van een BV niet langer beschermd worden door de regels van kapitaalbescherming maar in plaats daarvan door regels voor het doen van uitkeringen aan aandeelhouders en de regels voor bestuurdersaansprakelijkheid. Hierna vindt u in vogelvlucht de belangrijkste wijzigingen in boek 2 BW als gevolg van de invoering van de wet Flex-BV. Kapitaal Het hebben en in stand houden van het minimumkapitaal van EUR ,- wordt afgeschaft. De aandelen in de BV dienen nog steeds een positieve nominale waarde te hebben die echter ook in andere valuta dan Euro kan worden uitgedrukt. Eén aandeel met stemrecht moet bij een ander zijn geplaatst dan bij de BV. Het maatschappelijk kapitaal en plaatsing van tenminste één vijfde deel wordt optioneel. Door het afschaffen van het verplicht minimumkapitaal van EUR ,- vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders indien niet aan de stortingsplicht is voldaan. Bij storting op aandelen bij oprichting in geld vervalt het vereiste van een bankverklaring. Bij storting op aandelen anders dan in geld komt de accountantsverklaring te vervallen. Het is niet langer verplicht om ten minste 25% van de nominale waarde van de aandelen te storten bij het nemen van een aandeel. Indien bedongen mag

2 de gehele stortingsplicht op een later mits vastgesteld tijdstip worden voldaan of pas worden voldaan nadat deze door de BV is opgevraagd. Oprichting en uitgifte Indien op aandelen anders dan in geld wordt gestort maken de oprichters nog steeds een beschrijving op die door alle oprichters wordt ondertekend. De beschrijvingsdatum mag maximaal zes maanden voor de oprichting liggen. Of de waarde die de beschrijving weergeeft reëel is en derhalve volstaat ter volstorting van de aandelen en de boeking van agio in het geval van een storting boven het nominale bedrag, staat geheel ter beoordeling van de oprichters. In geval van storting anders dan in geld na oprichting komt deze rol toe aan de bestuurders. Financiële steunverlening, nachgründung Het verbod om financiële steun te verlenen aan derden die aandelen in de BV willen verwerven komt geheel te vervallen. De eisen voor het verwerven door de BV van goederen van een aandeelhouder of oprichter van die BV binnen twee jaar nadat de BV is ingeschreven bij het handelsregister ("nachgründung") komt ook te vervallen. Inkoop en intrekking De inkoop van aandelen als zodanig is niet gemaximeerd, zij het dat er tenminste een stemgerechtigd aandeel bij een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij dient te zijn geplaatst. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Het crediteurenverzet bij kapitaalvermindering komt te vervallen. Pagina 2/7

3 Uitkering van winst en reserves Tot uitkering kan worden besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders, dan wel door een ander bij de statuten aangewezen orgaan. Er kan slechts worden besloten tot uitkering van winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Bepalend is de laatst vastgestelde jaarrekening. Het tot uitkering bevoegde orgaan dient voornoemde beoordeling te maken. Een besluit tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De gevolgen van een goedkeuring die geweigerd had dienen te worden in het geval dat bestuurders beter hadden moeten weten, is verstrekkend: hoofdelijke verbondenheid van de bestuurders voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan onder gehoudenheid tot vergoeding van de wettelijke rente, zonder recht op verrekening. Ook degene die de uitkering ontving en wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, zulks voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Algemene vergadering De formaliteiten voor het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders zijn vereenvoudigd doordat bijv. de minimale oproepingstermijn is verkort naar acht dagen en oproeping langs elektronische weg is toegestaan. Ten minste een maal per jaar dient een algemene vergadering te worden gehouden, zij het dat in plaats daarvan ook besluitvorming buiten vergadering kan plaatsvinden. Besluiten buiten vergadering hoeven niet langer bij unanimiteit worden genomen. Wel moeten alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming instemmen. Pagina 3/7

4 De statuten kunnen bepalen dat een algemene vergadering ook buiten Nederland op een specifieke plaats kan worden gehouden. Stem- en vergaderrechten Het wordt mogelijk stemrechtloze aandelen te creëren. Een stemrechtloos aandeel kan niet tevens winstrechtloos zijn. Aan stemrechtloze aandelen zijn wel vergader- en winstrechten verbonden. Om te bepalen of aan certificaten van aandelen vergaderrechten in de aandeelhoudersvergadering van de BV zijn verbonden is het niet meer van belang of de certificaten zijn uitgegeven met of zonder medewerking van de BV. In plaats daarvan zal in de statuten worden bepaald of aan certificaten vergaderrecht is verbonden. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt ook aangemerkt als een "orgaan van de BV", waaraan specifieke bevoegdheden, zoals ontslag van bestuurders, kunnen worden toegekend. Onder bepaalde voorwaarden is een variabele verhouding van stemrechten mogelijk. Winstrechten De statuten kunnen voorzien in aandelen zonder winstrechten. Differentiatie in de winstverdeling tussen aandeelhouders is onder voorwaarden mogelijk. Benoeming van bestuurders en commissarissen Onder bepaalde voorwaarden kunnen de statuten erin voorzien dat aandeelhouders "eigen bestuurders" benoemen doordat bestuurders rechtstreeks worden benoemd door de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort. Bestuurders kunnen ten alle tijden worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. De statuten kunnen echter bepalen dat een bestuurder eveneens wordt ontslagen door een ander orgaan. Pagina 4/7

5 Indien in de statuten een regeling van bindende voordracht van een bestuurder wordt opgenomen, kan er worden volstaan met één kandidaat. Een bindende voordracht kan terzijde worden geschoven door een gekwalificeerde meerderheid van de aandeelhoudersvergadering. Een statutaire kwaliteitseis voor de bestuurder kan eveneens door de algemene vergadering van aandeelhouders terzijde worden geschoven. Indien het structuurregime van toepassing is op de BV, kan voornoemde benoeming- en ontslagregeling geen toepassing vinden. Voor zover het structuurregime niet van toepassing is, zijn de hierboven beschreven versoepelde regels bij de (bindende voordracht voor) benoeming van bestuurders, schorsing, ontslag en de kwaliteitseis van overeenkomstige toepassing op commissarissen. Blokkeringsregeling De wet voorziet in een blokkeringsregeling in de vorm van een aanbiedingsregeling. Van de aanbiedingsregeling kan bij de statuten van worden afgeweken in die zin dat een andere blokkeringsregeling wordt opgenomen of dat er géén blokkeringsregeling wordt opgenomen. Indien er een blokkeringsregeling is opgenomen kan de rechter deze geheel of gedeeltelijk buiten toepassing verklaren in geval van executoriaal beslag, faillissement en schuldsaneringsregeling, afgifte van legaat, toedeling uit een gemeenschap of een pandrecht. De statuten kunnen onder bepaalde voorwaarden bepalen dat met betrekking tot alle of een deel van de aandelen (i) aan het aandeelhouderschap verplichtingen zijn verbonden van verbintenissenrechtelijke aard ten opzichte van de BV, medeaandeelhouders of derden), (ii) kwaliteitseisen aan het aandeelhouderschap worden gesteld of (iii) de aandeelhouder in bepaalde gevallen verplicht is om de aandelen aan te bieden of over te dragen. Geschillenregeling De nieuwe regelgeving biedt een grote flexibiliteit om bij statuten of overeenkomst een geschillenregeling vast te leggen in afwijking van de wettelijke geschillenregeling. Pagina 5/7

6 De procedure wordt bespoedigd doordat gedwongen overdracht van de aandelen kan plaatsvinden op basis van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis en in dezelfde procedure tevens een schadeactie kan worden ingesteld. Slot De nieuwe regelgeving heeft onmiddellijke werking vanaf 1 oktober Om te regelen hoe het huidige recht en de wet Flex-BV zich tot elkaar verhouden is een overgangsregeling van toepassing, waarin enkele specifieke en o.m. de volgende algemene overgangsregelingen zijn opgenomen: De overgangsregeling houdt in dat bestaande vermogensrechten worden geëerbiedigd. Ten aanzien van de nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, bepaalt de overgangsregeling voor rechtshandelingen die vóór 1 oktober 2012 zijn verricht als volgt: Huidige situatie Na 1 oktober 2012 Rechtshandeling is onder huidig recht rechtsgeldig Rechtshandeling is onder huidig recht vernietigbaar maar onder wet Flex-BV rechtsgeldig Rechtshandeling is onder huidig recht vernietigbaar maar onder wet Flex-BV nietig Rechtshandeling is onder huidig recht nietig maar onder wet Flex-BV vernietigbaar Rechtshandeling is onder huidig recht nietig maar wordt onder de wet Flex-BV als rechtsgeldig aangemerkt Rechtshandeling niet nietig of vernietigbaar als gevolg van invoering wet Flex-BV Rechtshandeling kan na 1 oktober 2012 niet meer worden vernietigd Rechtshandeling wordt op 1 oktober 2012 met terugwerkende kracht nietig Rechtshandeling kan na 1 oktober 2012 slechts worden vernietigd Rechtshandeling wordt op 1 oktober 2012 met terugwerkende kracht tot een rechtsgeldige rechtshandeling bekrachtigd NB: indien de statuten na 1 oktober 2012 in afwijking van de wet Flex-BV nog nietigheidsgronden voor bepaalde rechtshandelingen bevatten dan blijven deze rechtshandelingen ook ná 1 oktober 2012 nietig. Pagina 6/7

7 Verwijzingen naar oude wetsartikelen in statuten verwijzen automatisch naar de nieuwe wetsartikelen. In gerechtelijke procedures die lopen op het moment van inwerkingtreding kan de rechter gelegenheid bieden om de rechtszaak aan te passen aan nieuw recht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Eikendal, Janou Briaire of een van onze andere ondernemingsrechtspecialisten Pagina 7/7

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Kroniek Vennootschapsrecht

Kroniek Vennootschapsrecht Kroniek Vennootschapsrecht * Inhoud Flexwet» Kapitaal» Winst-, stem-, en vergaderrechten» Algemene vergadering» Blokkeringsregeling» Bestuurders en commissarissen» Statutaire verplichtingen voor aandeelhouders»

Nadere informatie

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht September 2012 Inleiding Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: het Wetsvoorstel) is op 15 december 2009 door de Tweede Kamer aangenomen.

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 5 Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht d.d. 1 januari 2013 Redactie: mr. M.F.E. de Waard-Preller mr. E.H.F. Haantjes Titel 5. Inhoud Inhoud Burgerlijk

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 1 2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Heden, #, verscheen voor mij, #, notaris gevestigd te #: # ten deze handelend in zijn#haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband New rules New choices New opportunities Flex BV in concernverband Ter beperking van aansprakelijkheidsrisico s valt het aan te raden om de bestuurlijke overwegingen en de besluiten over uitkeringen zorgvuldig

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vaardig met ondernemingsrecht

Vaardig met ondernemingsrecht Vaardig met ondernemingsrecht JURIDISCHE VAARDIGHEDEN Vaardig met ondernemingsrecht De ontslagprocedures J.J.M.Grapperhaus M.J.Kroeze Boom juridische uitgevers Den Haag 2008 . Met dank aan Jeannette van

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 810479.001 OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Op datum verscheen voor mij, naam notaris, notaris te Rotterdam: -------------------- ***; -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI

STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI - 1 - CONCEPT STATUTENWIJZIGING NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. Huidige statuten: Voorgestelde wijzigingen, toevoegingen Toelichting: of verwijderingen: DEFINITIES ARTIKEL

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

De Flex-BV een BV zonder knelpunten?

De Flex-BV een BV zonder knelpunten? De Flex-BV een BV zonder knelpunten? L.C.J. Heemskerk, Studentnummer 835478805 Masterscriptie Nederlands Recht oktober 2012. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie