Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV"

Transcriptie

1 Special Flex BV

2 Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming 7 5. Tot slot 8 Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.

3 1. Inleiding Per 1 oktober 2012 treedt het nieuwe BV-recht in werking, de zogenaamde Wet Flex-BV. Het doel van de Wet Flex-BV is het eenvoudiger en flexibeler maken van de huidige regels voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna te noemen: BV ). Hierdoor wordt het eenvoudiger om een nieuwe BV op te richten en wordt er meer vrijheid van inrichting van de BV gecreëerd. Daarnaast zal de kapitaal- en crediteurenbescherming anders worden ingericht. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen die de invoering van de nieuwe Wet Flex-BV met zich meebrengt. Crowe Horwath Bedrijfsjuridisch Advies Amsterdam Postbus BD Amsterdam T: F: Rotterdam Postbus AH Rotterdam T: F: Nijmegen Postbus AL Nijmegen T: F: Bedrijfsjuristen Joachim Eendebak Tanja Yakimovich

4 2. Oprichting van een nieuwe BV is eenvoudiger Minimumkapitaal Het minimumkapitaal van EUR ,- wordt afgeschaft. De verplichtingen om een bankverklaring of een accountantsverklaring (bij inbreng in natura) te overleggen, komen eveneens te vervallen. Dit betekent dat een kapitaal van bijvoorbeeld EUR 0,01 voortaan al voldoende is om een BV op te richten. Bij inbreng in natura, daarvan is er sprake als een bestaande onderneming in een op te richten BV wordt ingebracht, blijft een inbrengbeschrijving nog steeds vereist. De inbrengbeschrijving betreft een beschrijving van al hetgeen in een nieuwe BV wordt ingebracht. De peildatum voor de inbrengbeschrijving mag maximaal zes maanden vóór de inbreng liggen. De inbrengbeschrijving dient wel door alle oprichtende partijen te worden ondertekend. Kapitaalstructuur Ook ten aanzien van de kapitaalstructuur geldt enige flexibiliteit. De nominale waarde van de aandelen mag voortaan in buitenlandse valuta luiden en mag worden aangeduid in lagere eenheden dan honderdsten. Het opnemen van een maatschappelijk kapitaal in de statuten is niet langer verplicht. Een maatschappelijk kapitaal betreft het maximum-bedrag waartegen de BV aandelen mag uitgeven. Als er in de statuten toch een maatschappelijk kapitaal wordt opgenomen, dan geldt niet langer het vereiste dat ten minste een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal geplaatst moet zijn. Afschaffing Nachgrundung Indien de goederen van een aandeelhouder binnen 2 jaar na de oprichting van de BV in deze BV worden ingebracht, dient naar het huidige recht een beschrijving en een accountantsverklaring te worden afgegeven over de volle waarde van de ingebrachte goederen. Deze regeling komt geheel te vervallen, waardoor het voor een startende ondernemer makkelijker wordt om voor een BV te kiezen. Ontstentenis bestuur In de statuten moet vastgelegd welke procedure dient te worden gevolgd in geval van afwezigheid of belet (bijvoorbeeld in geval van een ongeval) van een of meer bestuurders. 3. Meer vrijheid van inrichting De nieuwe Wet Flex-BV introduceert verschillende soorten aandelen. Hiermee wordt korte metten gemaakt met het fundamentele beginsel dat stemrecht en winstrecht niet van elkaar gescheiden kunnen worden. De nieuwe Wet Flex-BV opent de mogelijkheid om de aandelen zonder stemrecht of aandelen zonder winstrecht uit te geven. Hiermee wordt meer maatwerk gecreëerd en wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de aandeelhouders ten aanzien van flexibiliteit van de inrichting van de BV. Stemrechtloze aandelen Aandeelhouders van stemrechtloze aandelen hebben in principe geen stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Aandeelhouders van stemrechtloze aandelen hebben wel het recht om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen. Van deze situatie is bijvoorbeeld sprake als een informal investor op de aandeelhoudersvergadering geen stem krijgt maar wel een deel van de winst krijgt uitgekeerd.

5 Winstrechtloze aandelen De winstrechtloze aandelen zijn aandelen met stem maar zonder aanspraak op winst of reserves. Hierbij kan aan een familie-bv worden gedacht, waarbij de vader geen winstuitkering hoeft te hebben, maar wel nog steeds betrokken wil zijn bij belangrijke besluiten. Aandelen mogen echter niet én stemrechtloos én winstrechtloos zijn. Variatie op stemrecht De nieuwe Wet Flex-BV biedt meer mogelijkheden om te variëren in het stemrecht op aandelen. Zo kan bijvoorbeeld in de statuten worden vastgelegd dat bepaalde aandelen recht geven op het uitbrengen van meer dan één stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Alle variaties dienen dus wel statutair te worden vastgelegd en de algemene vergadering van aandeelhouders dient daartoe eveneens een besluit te nemen. De in de statuten vastgelegde variaties dienen voor alle besluiten te gelden. Variatie per besluit is dus niet mogelijk. Overigens is variatie per besluit wel te bereiken door bepaalde voorstellen voor te behouden aan houders van prioriteitsaandelen. Aantal aandelen Het aantal aandelen hoeft niet meer in de statuten te worden vermeld. Wel dient het nominale bedrag per aandeel te worden vermeld. Indien er meerdere soorten aandelen zijn, dan moeten de statuten het nominale bedrag van elke soort aandeel vermelden. Lock-up Voortaan is het mogelijk om in de statuten een periode op te nemen gedurende welke de aandelen in het geheel niet kunnen worden overgedragen. Een dergelijke regeling kan alleen worden opgenomen met instemming van alle aandeelhouders ten aanzien van wie de lockup geldt. Afschaffing blokkeringsregeling De verplichte blokkeringsregeling wordt afgeschaft. Indien wenselijk, kan de blokkeringsregeling nog steeds in de statuten worden opgenomen. Als er geen blokkeringsregeling in de statuten is opgenomen dan heeft de aandeelhouder geen goedkeuring van andere aandeelhouders meer nodig om zijn aandelen over te dragen. Ook hoeft de aandeelhouder zijn aandelen niet meer aan de andere aandeelhouders aan te bieden voordat hij zijn aandelen kan verkopen. Dit betekent dat de aandeelhouder volledige vrijheid toekomt ten aanzien van de overdraagbaarheid van zijn aandelen, mits er geen beperkingen in de statuten zijn neergelegd. Contractuele verplichtingen statutair vastgelegd Conform de nieuwe Wet Flex-BV kunnen de statuten bepalen dat aan het aandeelhouderschap contractuele verplichtingen verbonden zijn tegenover de andere aandeelhouders, de BV en zelfs jegens derden. Dit kan voor alle aandeelhouders gelden of voor houders van aandelen van een bepaalde soort. Het leveren van producten aan de BV of het verstrekken van leningen aan de BV, zijn voorbeelden van verplichtingen jegens de BV. Een verplichting jegens derden kan zijn dat de aandeelhouder aansprakelijk is voor de schulden van de BV. De statuten kunnen tevens verwijzen naar een aandeelhoudersovereenkomst die een aandeelhouder moet naleven. Een nieuwe aandeelhouder is pas gebonden aan de overeenkomst als hij daarbij als partij is toegetreden. Verder kunnen statuten bepalen dat bij niet-nakoming van de statutaire verplichtingen het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht wordt geschorst.

6 Categorieën aandeelhouders en zeggenschap Daarnaast kan in de statuten worden geregeld dat een bepaalde groep aandeelhouders een aparte vergadering van aandeelhouders zal vormen en dat houders van bepaalde aandelen het recht krijgen om rechtstreeks bestuurders (of commissarissen) te benoemen en te ontslaan. Eveneens kan in de statuten worden bepaald dat de algemene vergadering van aandeelhouders concrete aanwijzingen aan het bestuur kan geven. In dat geval is het bestuur verplicht om de aanwijzingen op te volgen, tenzij dit in strijd is met het belang van de BV. In de praktijk betekent het voorgaande dat er meer afspraken in de statuten kunnen worden vastgelegd en de aandeelhoudersovereeenkomst dus minder vaak nodig is. Er dient wel te worden opgemerkt dat de statuten openbaar zijn en de aandeelhoudserovereenkomst is dat niet. Aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering uitgebreid Voortaan kunnen besluiten van de aandeelhouders ook buiten de aandeelhoudersvergadering worden genomen. Dit hoeft niet meer statutair te worden vastgelegd. Wel is het vereist dat alle vergadergerechtigden hiermee instemmen. De wettelijke oproepingstermijn voor de vergadering van de aandeelhouders wordt tevens verkort van 15 naar 8 dagen vóór de aanvang van de vergadering. Bescherming van minderheden De houders van stemrechtloze aandelen en aandeelhouders van een minderheidsbelang zullen extra bescherming genieten. Zo kan een besluit tot wijziging van de statuten ten nadele van de stemrechtloze aandeelhouders niet zonder toestemming van deze aandeelhouders worden genomen. Uitgangspunt is dat een statutenwijziging niet tegen de wil van de aandeelhouders kan worden doorgevoerd. Indien een statutenwijziging een extra verplichting voor de (minderheids)aandeelhouder oplevert en de (minderheids)aandeelhouder daarmee niet heeft ingestemd dan is hij niet gebonden aan deze verplichting. Deze niet-gebondenheid wordt aangeduid als een persoonsgebonden vrijstelling. Vaststelling jaarrekening vereenvoudigd Voor de BV s waarin alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt voortaan dat de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders zal gelden als besluit tot vaststelling van de jaarrekening en décharge van de bestuurders. Alle overige vergadergerechtigden moeten wel met deze manier van vaststellen van de jaarrekening hebben ingestemd en ook kennis van de opgemaakte jaarrekening hebben genomen. In de statuten kan deze manier van vaststellen van de jaarrekening worden uitgesloten. De voornoemde manier van vaststelling van de jaarrekening vormt vooral een administratieve vereenvoudiging voor de BV s met één directeur-grootaandeelhouder. Contractuele geschillenregeling vastgelegd in statuten Voortaan kunnen de aandeelhouders in de overeenkomst of in de statuten een geheel eigen geschillenregeling opnemen. Indien er sprake is van een geschil, kan de aandeelhouder uittreding vorderen. Deze vordering kan hij voortaan jegens de vennootschap instellen. De beslissing hierover ligt bij het bestuur en de goedkeuring van de andere aandeelhouders is niet meer vereist. Daarnaast krijgt de rechter de bevoegdheid om zelf een prijs vast te stellen indien daarover geen geschil bestaat of op basis van de statuten of een overeenkomst de prijs eenvoudig kan worden vastgesteld.

7 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming Inkoop van aandelen en kapitaalvermindering Voortaan kunnen de aandelen makkelijker worden ingekocht. Het vereiste dat niet meer dan de helft van het geplaatst kapitaal kan worden ingekocht, komt te vervallen. Alle aandelen kunnen dus worden ingekocht met uitzondering van één aandeel met stemrecht. Dit aandeel moet worden gehouden door een ander dan de BV en anders dan voor rekening van de BV. De BV mag geen eigen aandelen inkopen als daardoor het eigen vermogen kleiner wordt dan de wettelijke of statutaire reserves. De aandelen moeten wel volgestort zijn. Het vereiste van machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders komt te vervallen. Overigens kan de inkoop in de statuten worden uitgesloten of kunnen er beperkingen aan worden verbonden. Uitsluitend het bestuur beslist over de inkoop van de aandelen. Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de inkoop van de aandelen dient aan de vereisten van de uitkeringstoets te worden voldaan (zie de paragraaf Uitkeringstoets hierna). De regels voor de kapitaalvermindering worden tevens versoepeld. Voortaan kunnen ook individuele aandelen, zonder voorafgaande inkoop, worden ingetrokken. De verzettermijn komt te vervallen, waardoor een kapitaalvermindering sneller kan plaatsvinden. Uitkeringstoets De nieuwe Wet Flex-BV neemt als uitgangspunt dat een besluit tot dividend uitkering of tot uitkering van reserves door de vergadering van aandeelhouders moet worden genomen. Deze bevoegdheid kan wel in de statuten worden beperkt. Volgens de nieuwe Wet Flex-BV kunnen de uitkeringen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves. Om de omvang van het eigen vermogen en de reserves te bepalen, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de laatst vastgestelde jaarrekening. Het geplaatste kapitaal (dat is het aandelen kapitaal dat door de BV is uitgegeven) is dus geen gebonden vermogen meer. Verder moet de BV na de uitkering in staat zijn om haar opeisbare schulden te blijven voldoen. Het uitrekenen van solvabiliteit kan hierbij helpen. Solvabiliteit bepaalt namelijk de mate waarin de BV aan al haar verplichtingen kan voldoen en geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Omdat het moment van uitkering bepalend is voor de uitkeringstoets en de eventuele aansprakelijkheid en omdat er zich in de periode tussen de uitkering en het vaststellen van de jaarrekening diverse gebeurtenissen kunnen voordoen, is het raadzaam om het financiële overzicht te updaten vlak voordat het besluit tot de uitkering door de aandeelhouders wordt genomen. De uitkeringstoets geldt niet alleen voor nieuwe BV s maar ook voor bestaande BV s. Ten aanzien van de bestaande BV s moet worden opgemerkt dat het geplaatste kapitaal wel gebonden vermogen vormt omdat de huidige wetgeving in de meeste statuten is opgenomen. Indien een bestaande BV het geplaatste kapitaal vrij wenst te maken dan is dat middels een statutenwijziging en een besluit van de vergadering van aandeelhouders wel mogelijk. Goedkeuring bestuur De nieuwe Wet Flex-BV verleent aan het bestuur een vetorecht ten aanzien van de uitkeringen. Een besluit tot uitkering zal geen gevolg hebben zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het vetorecht kan alleen worden uitgeoefend als het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de BV na de uitkering haar schulden niet kan voldoen.

8 Crediteurenbescherming Omdat het minimum startkapitaal van EUR ,- is komen te vervallen heeft de wetgever besloten om de aansprakelijkheid van de bestuurders en de aandeelhouders te vergroten en daarmee meer bescherming aan de crediteuren te bieden. Om dividend uit te keren dient de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit daartoe vast te stellen. Dit besluit moet ter goedkeuring aan het bestuur van de BV worden voorgelegd. Het bestuur mag alleen de goedkeuring weigeren als het weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de BV na de dividenduitkering haar opeisbare schulden niet kan voldoen. Zonder de vereiste goedkeuring mag een dividendbesluit niet worden uitgevoerd. Indien de BV, met goedkeuring van het bestuur, alsnog een uitkering doet en daarna niet in staat blijkt te zijn aan haar opeisbare verplichtingen te voldoen dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders is wel vereist dat de bestuurders ten tijde van de dividenduitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te weten dat er door de dividenduitkering een tekort zou ontstaan. Als dat het geval blijkt te zijn dan kan elke bestuurder worden aangesproken voor het tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Een bestuurder die kan bewijzen dat hem niets kan worden verweten en dat hij geprobeerd heeft om de uitkering te voorkomen, zal niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. Om er zeker van te zijn dat de goedkeuring van een dividendbesluit volgens de juiste criteria plaatsvindt, is het verstandig om de uitkeringstoets in overleg met uw accountant uit te voeren. Ook de aandeelhouders die de uitkering hebben ontvangen zijn aansprakelijk indien zij wisten of redelijkerwijs behoorden te weten dat de vennootschap daardoor niet haar opeisbare schulden kan voldoen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders reikt echter niet verder dan het door hen ontvangen bedrag vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dividenduitkering. 5. Tot slot De nieuwe Wet Flex-BV creëert nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Hierboven hebben wij de belangrijkste wijzigingen en veranderingen kort weergegeven. De nieuwe Wet Flex-BV is dwingend. Dit betekent dat van een bepaling alleen kan worden afgeweken als de wet dat zelf aangeeft. Aangezien de statuten van de bestaande BV s gebaseerd zijn op de huidige wetgeving, zullen de bestaande BV s in mindere mate kunnen profiteren van de flexibiliteit die de nieuwe Wet Flex-BV biedt. Om volop gebruik te maken van de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt, bieden wij u aan om de huidige statuten juridisch te toetsen om zo na te gaan of er bepaalde wijzigingen wenselijk zijn. Rotterdam, augustus 2012

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband New rules New choices New opportunities Flex BV in concernverband Ter beperking van aansprakelijkheidsrisico s valt het aan te raden om de bestuurlijke overwegingen en de besluiten over uitkeringen zorgvuldig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht September 2012 Inleiding Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: het Wetsvoorstel) is op 15 december 2009 door de Tweede Kamer aangenomen.

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel 31 371 Kredietcrisis Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie