De Flex-BV: Wat kan men ermee?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Flex-BV: Wat kan men ermee?"

Transcriptie

1 De Flex-BV: Wat kan men ermee?

2 De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013

3 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht ( ): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen BV-recht per onderwerp: Inrichting BV Bescherming crediteuren Overgangsrecht Wet Bestuur en Toezicht: Wijzigingen per Toekomstmuziek?: Centraal aandeelhoudersregister & BV zonder notaris

4 Achtergrond: aanleiding voor vereenvoudiging en flexibilisering Nederlands BV-recht wordt in de praktijk als te strak ervaren, mn. eenpersoonsvennootschap, joint ventures en concernverhoudingen. Regels zijn van dwingend recht tenzij uit de wet anders blijkt (art. 2:25 BW) Rechtspraak HvJ EG , C167/01 (Inspire Art Ltd arrest) inzake vestigingsvrijheid brengt "concurrentie" tussen rechtsvormen EU

5 Uitgangspunten Uitgangspunten: Grondige hervorming bestaande regeling: geen nieuwe rechtsvorm; Meer vrijheid van inrichting; Minder dwingend en meer regelend recht; Onnodig belemmerende en ineffectieve regels vervallen; Evenwichtige crediteurenbescherming.

6 Wijzigingen Inrichting BV: kenmerken BV Kenmerken van de BV (2:175 BW): Rechtspersoon; Beperkte aansprakelijkheid; Een in aandelen verdeeld kapitaal; De aandelen zijn (niet vrij) overdraagbaar. Redenen om te kiezen voor BV (juridisch): Beperkte aansprakelijkheid; Grotere continuïteit; Eenvoudig overdraagbaar.

7 Wijzigingen Inrichting BV: Aandelenkapitaal 2:178 BW: Aandelen met nominale waarde Verschillende soorten: statuten vermelden het nominale bedrag van elke soort; Nieuw: Maatschappelijk kapitaal niet verplicht; Nieuw: het nominale bedrag van de aandelen (alsmede het maatschappelijk kapitaal) kan in een vreemde geldeenheid luiden. Storting in vreemde valuta mogelijk. Het verbod aandeelbewijzen uit te geven vervalt.

8 Wijzigingen Inrichting BV: Aandelen zonder stemrecht/winstrecht OUD: Geen van de aandeelhouders kan worden uitgesloten van delen in de winst. Iedere aandeelhouder heeft ten minste 1 stem in AVA. NIEUW: 2:216 lid 7 BW: Mogelijkheid aandelen zonder winstrecht uit te geven (bijv. te gebruiken bij bedrijfsoverdracht). 2:228 BW: Mogelijkheid aandelen zonder stemrecht uit te geven (bijv. bij werknemersparticipatie). Wel vergaderrecht. Aandelen zonder stemrechten én zonder winstrechten niet mogelijk.

9 Wijzigingen Inrichting BV: Stemrechtloze aandelen 2:228 BW Uitgangspunten: iedere aandeelhouder ten minste één stem; Aandelen van eenzelfde bedrag: iedere aandeelhouder zoveel stemmen als aandelen. Aandelen van verschillend bedrag: aantal stemmen gelijk aan aantal malen dat het bedrag van het kleinste aandeel in het gezamenlijk bedrag van aandelen past; Lid 4: Bij statuten kan van laatste twee uitgangspunten worden afgeweken. Lid 5: statuten kunnen bepalen dat aan aandelen geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. Afwijking geldt voor alle besluiten van de algemene vergadering!

10 Wijzigingen Inrichting BV: Stemrechtloze aandeelhouder beschermd Stemrechtloze aandeelhouder is kwetsbaar. Op diverse plaatsen in de wet beschermd o.a.: Instemming vereist voor lock up (2:195 lid 3 BW); Instemming vereist voor (statutaire) beperking van winstrecht (2:216 lid 8 BW); Meer algemeen 2:231 lid 4 BW: besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van bepaalde soort/aanduiding: goedkeurend besluit van deze groep aandeelhouders nodig (2:231 lid 4 BW); Besluit tot fusie/splitsing: goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort/aanduiding aan wier rechten afbreuk wordt gedaan (2:330/334 BW). Evt. verzoek tot schadevergoeding als niet BV. Vrijstelling: afwijkende regeling prijsbepaling aandelen niet tegen de wil van aandeelhouder (2:192 lid 3 BW)

11 Wijzigingen Inrichting BV: Blokkeringsregeling (1) 2:195 BW OUD: - Voor zover de statuten niet anders bepalen kan een aandeelhouder aandelen vrijelijk overdragen aan echtgenoot, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (onbeperkt) en in de zijlijn tot in de tweede graad, aan een mede-aandeelhouder en de vennootschap (vrije kring). - Voor elke overdracht buiten de vrije kring moeten de statuten een blokkeringsregeling bevatten aanbiedingsplicht/ goedkeuringsregeling.

12 Wijzigingen Inrichting BV: Blokkeringsregeling (2) 2:195 BW: Lid 1: Blokkeringsregeling niet langer verplicht. Als in de statuten niets is geregeld, geldt op grond van de wet een aanbiedingsverplichting. Bij beperking van de overdraagbaarheid, moet de regeling zodanig zijn dat de aandeelhouder die dit wenst een prijs ontvangt gelijk aan de waarde. Bij statuten kan men echter afwijken! Lid 3: De overdracht van aandelen kan in de statuten voor een bepaalde termijn worden uitgesloten (lock up): Een overdracht in strijd met een statutaire uitsluiting is ongeldig. Instemming vereist van alle houders van aandelen waarop de uitsluiting betrekking heeft.

13 Wijzigingen Inrichting BV: Verplichtingen aandeelhouders (1) NIEUW 2:192 BW: Statuten kunnen met betrekking tot alle aandelen van een soort: Bepalen dat verbintenisrechtelijke verplichtingen aan het aandeelhouderschap zijn verbonden. Eisen verbinden aan het aandeelhouderschap. Bepalen dat de aandeelhouder in gevallen, in de statuten omschreven, gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen (bijv. drag-along tag-along). Regeling moet zodanig zijn dat ah die dit verlangt een prijs ontvangt gelijk aan de waarde van de aandelen vastgesteld door deskundigen. Statuten kunnen voorzien in afwijkende prijsbepalingsregeling (good leaver, bad leaver). Sanctie = opschorting stem-/winst-/vergaderrecht

14 Wijzigingen Inrichting BV: Verplichtingen aandeelhouders (2) 2:192 BW (vervolg): Verplichting/eis kan niet tegen de wil van de ah worden opgelegd. Opvolgende aandeelhouders zijn automatisch gebonden. 2:192a: Recht om BV een gegadigde te laten aanwijzen. Binnen 3 maanden, anders kan ah binnen 6 maanden overdragen zonder dat koper gebonden is. Geen incorporation by reference (openbaarheid).

15 Wijzigingen Inrichting BV: Ruimere mogelijkheden besluitvorming vergadering Oud: Besluitvorming bij niet in achtnemen formaliteiten alleen mogelijk als het besluit met algemene stemmen is genomen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd. Besluitvorming buiten vergadering slechts mogelijk als statuten dit mogelijk maken en dan alleen met algemene stemmen. Nieuw: 2:224 BW: Behandeling van niet in de oproeping aangekondigde onderwerpen mogelijk als alle vergadergerechtigden tevoren hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en bestuurders en commissarissen gelegenheid tot advies hebben gehad. 2:238 BW: Besluitvorming buiten vergadering mogelijk, als alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd (in beginsel ook langs elektronische weg)

16 Wijzigingen Inrichting BV: Enige andere wijzigingen AV(A) Wet spreekt over de algemene vergadering De statuten mogen een plaats buiten Nederland vermelden als plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Verkorting oproeptermijn: Minimum oproepingstermijn AV is 8 dagen (was 15). 2:227 BW verduidelijking positie certificaathouders e.a.: Vergaderrechten voor certificaathouders (en vruchtgebruikers en pandhouders zonder stemrecht) indien statuten zulks bepalen.

17 Wijzigingen Inrichting BV: Bestuur NIEUW: 2:242 BW: Benoeming bestuurders mogelijk door houders bepaalde aandelen (ondergrens: iedere aandeelhouder zal moeten kunnen deelnemen aan benoeming van minimaal 1 bestuurder). 2:243 BW: Bindende voordracht (statuten) kan ook 1 kandidaat bevatten besluit tot voordracht is tevens benoeming, tenzij bindend karakter ontnomen. 2:239 BW: Mogelijkheid in de statuten op te nemen dat (ook) concrete instructies orgaan door bestuur opgevolgd moeten worden (tenzij strijd met belang BV). 2:210 lid 5 BW: in een BV waarin alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, houdt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens de vaststelling in (kan in statuten worden uitgesloten.

18 Wijzigingen Kapitaalbescherming 1. Minimumkapitaal Oude situatie (2:178 lid 2): geplaatst en gestort kapitaal > Sanctie: hoofdelijke aansprakelijkheid bestuur. Nieuwe situatie: Minimumkapitaal keert niet terug. Wel moet er sprake zijn van aandelen met een nominale waarde. Deze kan echter zeer gering zijn ( 0,01)

19 Wijzigingen Kapitaalbescherming 2. Storting Oude situatie: garanties inzake minimumkapitaal Storting in geld: bankverklaring; Storting in natura: beschrijving en accountantsverklaring Sanctie: hoofdelijke aansprakelijkheid bestuur (2:180 BW) Minimaal 25% van de nominale waarde storten Nieuwe situatie: Uitgangspunt blijft storting (2:191 BW). Bedongen kan echter worden dat het nominale bedrag of een deel later wordt gestort. Bestuurders i.b. niet aansprakelijk. Inbrengcontroles vervallen, maar beschrijving bij storting in natura blijft verplicht (6 maanden, was 5). Verbod inbreng van arbeid/diensten gehandhaafd.

20 Wijzigingen Kapitaalbescherming 3. Nachgründung 2:204c BW OUD: De handeling van verkoop van een zaak, die een jaar voor oprichting van de BV of nadien aan een oprichter of aandeelhouder behoorde, en die plaatsvindt binnen twee jaar na inschrijving van de BV in het handelsregister: - Voorafgaande goedkeuring van de AVA en; - Accountantsverklaring. NIEUW: Nachgründung vervalt. Echter: risico bestuurdersaansprakelijkheid bij kennelijk onbehoorlijk bestuur.

21 Wijzigingen Kapitaalbescherming 4. Winstuitkeringen (I) 2:216 BW OUD: Uitkeringen aan aandeelhouders slechts mogelijk als EV > gestorte + opgevraagde kapitaal + wettelijke & statutaire reserves. 2:216 BW NIEUW: AV is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van uitkeringen vzv eigen vermogen > wettelijke en statutaire reserves. Pas gevolg nadat bestuur goedkeuring heeft verleend. Bestuur weigert goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van opeisbare schulden. Goedkeuring bestuur kan ook impliciet zijn. Uitkeringstest op twee momenten: bij besluit en bij uitkering. (1 e goedkeuring onder voorwaarde t.t.v. uitkering geen betalingsonmacht)

22 Wijzigingen Kapitaalbescherming 5. Winstuitkeringen (II) 2:216 BW: Risico: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor tekort dat door de uitkering is ontstaan, tenzij bestuurder kan bewijzen: dat het niet aan hem te wijten is dat BV uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Ontvanger die wist of behoorde te voorzien dat BV niet zou kunnen voortgaan met betalen opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van tekort tot het bedrag van de ontvangen uitkering. Indien bestuurders de vordering hebben voldaan: vergoeding door aandeelhouders aan bestuurders. Vergelijkbare regelingen bij inkoop aandelen en kapitaalvermindering

23 Wijzigingen Kapitaalbescherming 6. Inkoop eigen aandelen (1): 2:207 BW (oud): inkoopbeperking 50% geplaatst kapitaal EV verminderd met verkrijgingsprijs gestorte en opgevraagde kapitaal + wettellijke/statutaire reserves alleen als statuten de verkrijging toestaan; Voorafgaande machtiging AVA;

24 Wijzigingen Kapitaalbescherming 6. Inkoop eigen aandelen (2): 2:207 BW (nieuw): inkoopbeperking wordt geschrapt; tenminste één aandeel met stemrecht bij een ander dan BV geen inkoop t.l.v. wettelijke/statutaire reserves Het bestuur beslist over verkrijging van aandelen: Inkoop niet mogelijk als bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de BV na inkoop niet aan haar opeisbare verplichtingen kan voldoen Sanctie bestuur: hoofdelijke aansprakelijkheid jegens BV voor het door de uitkering ontstane tekort, tenzij Sanctie vervreemder die wist of behoorde te voorzien: vergoeding van het tekort tot max. de verkrijgingsprijs + wettelijke rente.

25 Wijzigingen Kapitaalbescherming 7. Kapitaalvermindering (2:208 BW): Twee varianten: Intrekken van aandelen en vermindering nominale waarde 2: BW (oud) Het gestorte en opgevraagde deel mag niet kleiner worden dan minimumkapitaal; BV moet besluiten bij handelsregister neerleggen en landelijk aankondigen; Crediteuren kunnen gedurende twee maanden verzet aantekenen (BV moet zekerheid stellen)

26 Wijzigingen Kapitaalbescherming 7. Kapitaalvermindering (2:208 BW): 2:208 BW (nieuw) Geen kapitaalvermindering ten laste van wettelijke of statutaire reserves Goedkeuring bestuur: uitkeringstest Sanctie: hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders voor tekort en vergoeding door degenen die uitkering hebben ontvangen voor ten hoogste het door hen ontvangen bedrag + wettelijke rente. Publicatie plicht en het verzetrecht crediteuren is vervallen.

27 Wijzigingen Kapitaalbescherming 8. Steunverlening 2:207 c BW OUD: BV mag geen zekerheid verstrekken met het oog op het verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal. BV mag slechts leningen verstrekken met het oog op het verkrijgen van aandelen in haar kapitaal tot ten hoogste haar vrije reserves en voor zover de statuten dit toestaan. NIEUW: Verboden vervallen. Bestuur moet wel beoordelen of de transactie in het belang is van de BV en wat de gevolgen zijn voor financiële positie van de BV. Bestuurder is aansprakelijk bij onvoldoende zorgvuldigheid.

28 Wijzigingen Kapitaalbescherming 9. Bezwaren uit de praktijk Grootste bezwaar uit de praktijk (o.a. VNO-NCW): Door de grote rol die het bestuur wordt toebedeeld bij de beoordeling van besluiten tot het doen van geldelijke uitkeringen/terugbetalingen op aandelen/inkoop eigen aandelen en de daaraan verbonden sancties, neemt het risico van bestuurdersaansprakelijkheid aanzienlijk toe.

29 Overgangsrecht (1) Hoofdregel: De nieuwe regeling heeft na invoering onmiddellijke werking. De Invoeringswet bevat onder meer een beperkt aantal eigen overgangsbepalingen (certificaten). Maar: letterlijke wetsartikelen in statuten?

30 Overgangsrecht (2) Voorbeelden van (statutaire) bepalingen waarvan wel wordt aangenomen dat zelfstandige betekenis ontbreekt: accountantsverklaring bij storting in natura; oude wettekst inzake nachgründung; oude wettekst inzake inkoop aandelen; oude wettekst inzake zekerheid/geldleningen met het oog op nemen of verkrijgen aandelen in eigen kapitaal; oude wettekst kapitaalvermindering; oude wettekst doen van uitkeringen; oude wettekst besluiten buiten vergadering. Discussie mogelijk!

31 Andere relevante ontwikkelingen: Wet Bestuur en Toezicht: Centraal aandeelhoudersregister Oprichten BV zonder notaris?

32 Andere relevante ontwikkelingen: Wet Bestuur en Toezicht (1) Basis voor one tier board; Nieuwe regeling tegenstrijdig belang Amendementen In werking getreden op 1 januari 2013

33 Andere relevante wetswijzigingen: Wet Bestuur en Toezicht (2) One tier board Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in één one tier board 2:129a/2:239a BW (nieuw): Bij de statuten kan worden bepaald dat de bestuurstaken worden verdeeld over één of meer niet uitvoerende bestuurders en één of meer uitvoerende bestuurders. In dat geval kan het voorzitterschap van het bestuur niet aan een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. Niet uitvoerende bestuurders zijn natuurlijke personen. Dualistisch model blijft mogelijk

34 Andere relevante wetswijzigingen: Wet Bestuur en Toezicht (3) One tier board Artikel 2:9 BW (nieuw): 1. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan één of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. 2. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

35 Andere relevante wetswijzigingen: Wet Bestuur en Toezicht (4) Tegenstrijdig belang 2:130/240 BW: De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid komt mede toe aan (een of meer) bestuurders. Risico: bestuurder laat eigen belang voorgaan. voorheen 2:146/2:256 BW veel vragen Nu 2:129 lid 6/2:239 lid 6 BW

36 Andere relevante wetswijzigingen: Wet Bestuur en Toezicht (5) Tegenstrijdig belang 2:146/256 BW OUD: Tenzij bij statuten anders is bepaald, wordt de vennootschap - in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met 1 of meer bestuurders - vertegenwoordigd door commissarissen. De AVA is steeds bevoegd 1 of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Sanctie: - Als tegenstrijdig belang niet is weggeschreven: bestuurder onbevoegd. Externe werking. Derden tgt beschermd, maar onderzoeksplicht - Als tegenstrijdig belang is weggeschreven: bestuurder wel bevoegd (o.a. HR ), maar in beginsel aansprakelijk voor schade BV (2:9 BW).

37 Andere relevante wetswijzigingen: Wet Bestuur en Toezicht (6) Tegenstrijdig belang 2:129 lid 6/239 lid 6 BW NIEUW: Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap. Geen besluit mogelijk? Besluit door RvC. Geen RvC? Besluit door AvA, tenzij statuten anders bepalen. Sanctie: besluit vernietigbaar, overeenkomst niet tenzij 3 e niet tgt. (Bibolini NJ 1983, 480), art. 2:9 BW

38 Andere relevante wetswijzigingen: Wet Bestuur en Toezicht (6) Amendementen Grote NV s, BV s en stichtingen (die verplicht zijn jaarrekening op te stellen) Maximum aantal posten: iemand kan niet tot bestuurder van een grote rechtspersoon worden benoemd als hij al commissaris of niet uitvoerende bestuurder is bij twee of meer andere grote rechtspersonen of als hij voorzitter is van een raad van commissarissen of van een one tier board van één andere grote rechtspersoon. gestreefd moet worden naar een verdeling van het bestuur en de raad van commissarissen, waarbij ten minste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en ten minste 30% wordt bezet door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Geen wettelijke sanctie. Bij afwijking wel verplichting tot toelichting in het jaarverslag.

39 Toekomstige ontwikkelingen Centraal aandeelhoudersregister Initiatiefnota (TK 2010/11, 32608, nr 1-2) Pleidooi voor: Centraal aandeelhoudersregister BV, niet beursgenoteerde NV; Overdracht certificaten bij notariële akte; Afschaffing aandelen aan toonder bij niet beursgenoteerde NV Brief Minister 17 december 2012: besloten tot instelling centraal aandeelhoudersregister, geen noodzaak notariële overdracht certificaten, oordeel afschaffing aandelen aan toonder aangehouden. Oprichten BV zonder notariële akte: wetsvoorstel in voorbereiding

40 VRAGEN?

41 DANK VOOR UW AANDACHT!

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT (INWERKINGTREDING 1 OKTOBER 2012) Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste

Nadere informatie

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint pagina 1 van 5 De Flex-BV in vogelvlucht (I) Auteur: Mr. P.H.N. Quist, Notaris te Amsterdam. Rubriek: Stichting Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2012, 6938

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband New rules New choices New opportunities Flex BV in concernverband Ter beperking van aansprakelijkheidsrisico s valt het aan te raden om de bestuurlijke overwegingen en de besluiten over uitkeringen zorgvuldig

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van 18.000 is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Topmodel met alle opties

Topmodel met alle opties Een preview van de flex-bv Mr. P.H.N. Quist Op 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel inhoudende de flexibilisering van het bv-recht 1 aangenomen. Een belangrijke stap voorwaarts. Het

Nadere informatie

Flex BV. Inhoudsopgave

Flex BV. Inhoudsopgave Ò±» Ú» ó¾ª ç ±µ ±¾» îðïî Þ «Ê µ»½ ²»µ ÎÞ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Reikwijdte publicatie... 4 1.2 Historisch perspectief... 4 1.3 Samenwerking met Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

Een half uurtje flex-bv en

Een half uurtje flex-bv en Een half uurtje flex-bv en Eindelijk is het dan zover: sinds 1 oktober jl. is de flex-bv een feit. Daar waar de minister er zelf ruim vijf jaar over heeft gedaan om deze bv-vorm te doorgronden, heeft de

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn Flex-bv en de (overname)praktijk Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn 1. Waarom Flex-bv? Liberalisering incorporatiemarkt recht van vestiging Hof van Justitie EU Praktijkbehoefte aan flexibilisering Oplossen

Nadere informatie

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD oe Notarisklerk I mt'!/juni 2012 ------------ HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD Mr. J.P.W.V. (Peter-Jan) Hopmans Notaris te Nij'megen, verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen Op 12 juni heeft de Eerste

Nadere informatie

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS Amsterdam, 20 november 2014 INLEIDING 1. De flex- BV (hoofdlijnen) 2. Kapitaal 3. Aandelen 4. Organen van een BV 5. Algemene

Nadere informatie

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden.

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Om u kennis te laten maken met de Flex-BV hebben wij op: www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen 24 januari 2013 Pellicaan Advocaten Ondernemingsrecht en arbeidsrecht Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Strategische alliantie met Mazars NL De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de Flex-B.V. 1 aangenomen. Hiermee zijn na jaren van voorbereiding per 1 oktober

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram

17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Actualiteiten Ondernemingsrecht 17 november 2011 Geertje Strietman Huub Pilgram Inhoud Introductie Huub en Geertje Update wetsvoorstellen Nieuwe wetten Wet en wetsvoorstel inhoudelijk Vragen 2 Introductie

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 31058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT. 17 november Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel

ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT. 17 november Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT 17 november 2011 Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Achtergrond Doel wet:

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving

2.2 Belangrijke civielrechtelijke wijzigingen ten opzichte van de voormalige wetgeving De flex-bv, Wijziging van het B.V.-recht per 1 oktober 2012 1 Inleiding Op 1 oktober 2012 is de 'Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht' ('flex-by') in werking getreden. Hierbij komen achtereenvolgens

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken

Klik om de s+jl te bewerken Derde niveau Presenta+e Vierde niveau Mr D.E.A.F. Aertssen Masterclass NASH 22 mei 2013 6411 ET, Nederland 6221 BT, Nederland 1 Slide 1 Inleiding Aansprakelijkheid bestuurder wegens onjuiste toepassing

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten!

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

Topmodel met alle opties (II)

Topmodel met alle opties (II) Topmodel met alle opties (II) EEn facelift voor de flex-bv Mr. P.H.n. QuIST Sinds het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 15 december 2009 werd aangenomen is er geamendeerd, geherformuleerd

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

Invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht Wetswijziging in boek 2 van het burgerlijk wetboek

Invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht Wetswijziging in boek 2 van het burgerlijk wetboek Invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht Wetswijziging in boek 2 van het burgerlijk wetboek Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor het BV-recht na de invoering

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 5 Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht d.d. 1 januari 2013 Redactie: mr. M.F.E. de Waard-Preller mr. E.H.F. Haantjes Titel 5. Inhoud Inhoud Burgerlijk

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter DATUM [ ] Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

CIFA seminar. 24 april 2012. Wijzigingen Boek 2 BW - 2012. Laurien Dumas

CIFA seminar. 24 april 2012. Wijzigingen Boek 2 BW - 2012. Laurien Dumas CIFA seminar 24 april 2012 Wijzigingen Boek 2 BW - 2012 Laurien Dumas Agenda 1 Aandeelhoudersbesluiten; introductie vergadergerechtigde 2 Het voorkeursrecht van aandeelhouder van NV bij uitgifte van nieuwe

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Welkom Bestuur en toezicht

Welkom Bestuur en toezicht Welkom Bestuur en toezicht Suzan Koerselman advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocatenkantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer ervaren

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Welkom Kennisontbijt 28 februari 2012 Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl Mw. mr.

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte.

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Toelichting oprichting besloten vennootschap Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer

Nadere informatie

Inleiding. Vennootschapsrecht

Inleiding. Vennootschapsrecht Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde

Nadere informatie

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond.

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. STATUTEN Naam, zetel Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. Doel Artikel 2 2.1 Het doel van de vennootschap is: a. het (laten) ontwerpen

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te :

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : De comparant (en) verklaarde (n) bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten

Nadere informatie

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P SPECIAL BV-NV September 2012 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL HET STEMRECHTLOZE AANDEEL Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V.

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. versie d.d. 31-3-2009 mav/le C:\NrPortbl\MATTERS\HOEKJ\6082233_1.DOC TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. 1. Algemeen. De voorgestelde wijzingen in de statuten

Nadere informatie

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht 11 e Handelsmissie Zaken doen met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht Vrijdag 7 mei 2010 Avila Hotel, Curaçao Mr. K. Frielink 14.50 15.15 uur Er zal op

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur

Nadere informatie

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V.

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. 20150133 1 RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. Heden, tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-gravenhage: mevrouw, De comparante verklaarde het

Nadere informatie

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl

Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37. notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl 1 Imkerspad 2A 3454 DH De Meern Tel. 030-662 00 67 Fax. 030-662 04 37 notaris@dmunotarissen.nl www.dmunotarissen.nl Statuten van de statutair te Bunnik gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie