New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen"

Transcriptie

1 New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen

2 Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan van kracht. Een andere wet met belangrijke gevolgen voor het BV-recht is de Wet bestuur en toezicht. Deze wet treedt naar verwachting in werking op 1 januari De nieuwe wetgeving zal een impact hebben op financieringstransacties, in het bijzonder op overnamefinancieringen. Deze brochure is niet bedoeld om een compleet overzicht van de wijzigingen te geven, maar beschrijft kort enkele wijzigingen die van belang zijn voor de financieringspraktijk: Afschaffing verbod op financial assistance Besluitvorming bij financieringstransacties: tegenstrijdig belang en besluitvorming buiten vergadering Pandrecht op aandelen

3 New rules New choices New opportunities Afschaffing verbod op financial assistance De voor de financieringspraktijk belangrijkste - en zeer welkome - wijziging is de afschaffing van artikel 2:207c BW, ook wel bekend als het financial assistance verbod. Met name bij overnamefinancieringen, waar de targetvennootschap en haar dochtermaatschappijen geacht werden zekerheden te verschaffen, werd het verbod als bijzonder klemmend ervaren. Om de aankoop van aandelen in haar eigen kapitaal mogelijk te maken, mocht een BV onder oud recht geen lening verstrekken die groter was dan haar vrij uitkeerbare reserves. Evenmin mocht een BV daarvoor zekerheid of een koersgarantie geven of zich daarvoor op andere wijze sterk maken. Het verbod gold ook voor haar dochtermaatschappijen. In de loop van de jaren zijn verschillende constructies bedacht waarmee het steunverbod ontweken kon worden, zoals bijvoorbeeld de doorleen-constructie, de debt push down en de juridische fusie. Het steunverbod wordt echter in zijn geheel afgeschaft, zodat dit soort kunstgrepen niet langer nodig zijn. Er geldt hierbij geen overgangsregeling, zodat het verbod op financial assistance met inwerkingtreding van de Wet Flex BV direct is afgeschaft (dus per 1 oktober 2012). Let wel: voor BV s die de regeling van artikel 2:207c BW in de statuten hebben opgenomen - wat niet ongebruikelijk is - is het aan te bevelen de regeling uit de statuten te verwijderen. De afschaffing van het financial assistance verbod betekent overigens niet dat een BV onbeperkt steun mag verlenen in de toekomst. Het bestuur van een BV zal bij het verlenen van dergelijke financiële steun - net als dat bij andere transacties het geval is - moeten beoordelen of die handelingen in het belang van de BV zijn en wat de gevolgen zijn voor de financiële positie van de BV. Als daarbij niet de vereiste zorgvuldigheid in acht wordt genomen, geldt de sanctie van bestuurdersaansprakelijkheid. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de financial assistance regeling voor de NV niet wijzigt.

4 Besluitvorming bij financieringstransacties In de praktijk keuren bestuur en aandeelhouders het aangaan van financieringsovereenkomsten met kredietgevers schriftelijk goed. Voor dergelijke besluiten zijn enkele relevante wijzigingen te signaleren. Tegenstrijdig belang Een terugkerend onderwerp bij financieringstransacties is het potentiële tegenstrijdige belang dat een bestuurder kan hebben met de vennootschap waarvan hij bestuurder is. Oud BV-recht - externe werking - transactie met derde werd aangetast Op basis van het oude BV-recht had de tegenstrijdigbelangregeling externe werking: onder omstandigheden werden de rechten van een derde aangetast als hij handelde met een vennootschap die onjuist was vertegenwoordigd vanwege de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang. In de praktijk werd dit opgelost door het tegenstrijdig belang weg te schrijven in de statuten (en door een aanwijzing van ieder van de bestuurders in een aandeelhoudersbesluit om de vennootschap ook te vertegenwoordigen bij een tegenstrijdig belang). Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht (naar verwachting per 1 januari 2013) vervalt de tegenstrijdigbelangregeling bij vertegenwoordiging van de BV en wordt een dergelijke statutaire regeling als ongeschreven beschouwd. Ter vermijding van misverstanden raden wij overigens wel aan om deze regelingen uit de statuten te verwijderen (en eventueel te vervangen op basis van de nieuwe regeling). Nieuw recht - interne werking - transactie met derde wordt NIET aangetast De tegenstrijdigbelangregeling bij vertegenwoordiging wordt door de Wet bestuur en toezicht vervangen door een regeling met betrekking tot de besluitvorming die uitsluitend interne werking zal hebben. Op grond van deze regeling mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen

5 New rules New choices New opportunities door de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen. Voor de raad van commissarissen zal een soortgelijke regeling worden opgenomen. Hiermee lijkt ook een einde te komen aan de praktijk van het aanwijzen door de aandeelhouders van iedere bestuurder. Als een bestuurder met een tegenstrijdig belang toch deelneemt aan de beraadslaging of besluitvorming is het bestuursbesluit vernietigbaar. De bestuurder met het tegenstrijdig belang kan mogelijk aansprakelijk worden gehouden jegens de BV. De transactie die ter uitvoering van het vernietigde (interne) bestuursbesluit door de vennootschap is aangegaan, met inachtneming van de algemene vertegenwoordigingsregels, blijft echter geldig. Dit betekent voor de financieringspraktijk meer duidelijkheid: als achteraf blijkt dat een of meer van de bestuurders een tegenstrijdig belang hadden bij het aangaan van de transactie, kan de kredietgever niet worden geconfronteerd met een ongeldige kredietovereenkomst. Ook onder de nieuwe regeling is het overigens mogelijk om de nieuwe tegenstrijdigbelangregeling weg te schrijven (voor zover alle bestuurders en commissarissen een tegenstrijdig belang hebben) door de bestuurders met een tegenstrijdig belang in de statuten bevoegd te verklaren om deel te nemen aan de besluitvorming. Besluitvorming buiten vergadering Het is bij financieringstransacties gebruikelijk dat besluiten van aandeelhouders buiten vergadering worden genomen. Besluitvorming buiten vergadering door de aandeelhouders in een BV wordt op de volgende punten versoepeld: niet langer is een statutaire regeling vereist om buiten vergadering te kunnen besluiten; de unanimiteitseis vervalt, alle vergaderinggerechtigden (inclusief bewilligde certificaathouders en houders van eventuele stemrecht- of winstrechtloze aandelen) moeten echter wel instemmen met de besluitvorming buiten vergadering (al dan niet elektronisch); en besluitvorming buiten vergadering is ook mogelijk als certificaten met medewerking van de BV zijn uitgegeven. De wetgever maakt hiermee een eind aan verschillende formaliteiten die voor de financieringspraktijk vrij hinderlijk waren.

6 Pandrecht aandelen Tot slot wijzen wij u graag op de volgende punten die relevant zijn bij financieringstransacties waarbij als zekerheid een pandrecht op aandelen wordt gevestigd: Winstuitkering De houder van een pandrecht op aandelen die daarop dividend wil innen (wat vaak pas kan na een event of default ), moet dat dividend mogelijk terugbetalen als de BV in betalingsproblemen komt. Die verplichting ontstaat als de ontvanger van het dividend wist (of redelijkerwijs had moeten voorzien) dat de BV na de uitkering niet langer haar opeisbare schulden zou kunnen betalen. Het tekort bij de BV moet dan worden vergoed tot een maximum van het ontvangen dividend plus de wettelijke rente daarover. Onoverdraagbaarheid Onder het oude BV-recht bestond al de mogelijkheid om de verpanding van aandelen in de statuten van de BV uit te sluiten. Na de wetswijziging (1 oktober 2012) bestaat daarnaast de mogelijkheid om in de statuten op te nemen dat de aandelen voor een bepaalde termijn niet overdraagbaar zullen zijn (de zogenaamde lockup ). De bank die een pandrecht op aandelen heeft bedongen zal daar op bedacht moeten zijn en waar nodig een statutenwijziging moeten eisen om de verpanding mogelijk te maken. Voor partijen die een lock-up overeenkomen, kan het raadzaam zijn het verstrekken van een pandrecht uit te zonderen van het overdraagbaarheidsverbod, om zoveel mogelijk flexibiliteit voor het verkrijgen van (latere) financiering te behouden. Onder de Flex BV wetgeving is het bovendien niet langer noodzakelijk om een blokkeringsregeling (goedkeuringsregeling of aanbiedingsregeling) - die een verpanding van aandelen in de weg kan staan - in de statuten op te nemen. Al met al lijkt de nieuwe wetgeving voor de financieringspraktijk louter voordelen mee te brengen.

7 New rules New choices New opportunities Onze kantoren Amsterdam Strawinskylaan XV Amsterdam Nederland Luxemburg 2, rue Jean Bertholet L-1233 Luxemburg Luxemburg T F E. T F E. Brussel Terhulpsesteenweg 120 B-1000 Brussel België New York One Rockefeller Plaza N.Y New York Verenigde Staten T F E. T F E. Londen Copthall Avenue 2 EC2R 7DA Londen Verenigd Koninkrijk Rotterdam Weena DA Rotterdam Nederland T F E. T F E.

8 Privacy/ General conditions // Disclaimer This publication is is intended to to highlight certain issues. It It is is not intended to to be comprehensive or to provide legal advice. Voor meer informatie ga naar of meld u aan bij onze LinkedIn-groep: NautaDutilh: Flexibilisering van het Nederlandse bv-recht

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril

Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril tschap eming Een joint venture in Nederland bezien door een Russische bril Inleiding Het komt steeds vaker voor dat twee of meer partijen uit Rusland of andere voormalige Sovjet-Unie-landen (de Russische

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap M r. W. B. M e i j e r * Inleiding Vaak geven aandeelhouders hun samenwerking binnen de besloten vennootschap (hierna: BV) nader vorm door middel

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! 25-26 ftv 26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! Naast goederenrechtelijke zekerheden, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht, spelen persoonlijke zekerheden in de vorm van

Nadere informatie