VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 OKTOBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 OKTOBER"

Transcriptie

1 Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 OKTOBER 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin, Paul Van Marcke, Dina Verhavert, Hilde Dierickx, Toon De Boeck, raadsleden; Katrien Aerts, secretaris Jurgen Jacobs, raadslid De voorzitter opent de vergadering om uur. OPENBARE ZITTING Algemene zaken Punt 1 Lezing en goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 20 september De notulen van de openbare zitting van de vergadering van 20 september 2016 worden voorgelezen en van stemmen goedgekeurd. Punt 2 Beheersovereenkomst stad - OCMW in kader van overheidsopdrachten en beheer gebouwen - goedkeuring. maatschappelijk Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; In punt 1 van de beheersovereenkomst wordt gedetailleerd verwezen naar de wetgeving en de teksten die het kader vormen voor het opstellen en uitvoeren van de beheersovereenkomst; Gelet op de organieke decreten van stad en OCMW, de wetgeving op het gebied van informatieveiligheid en de principebeslissingen van de gemeenteraad en van de OCMW-raad in verband met de integratie van beide besturen; Gelet op de artikelen 2, 104, 4 en 271 van het gemeentedecreet en de artikelen 2, 103, 5 en 271 van het OCMW-decreet; Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; Gelet op de samenwerkingsovereenkomsten van 23 maart 2001 en 28 september 2006 tussen de federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen inzake e-government; Gelet op het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer van 18 juli 2008; Gelet op de Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van de persoonsgevens in steden en gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de

2 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de integratie van OCMW - gemeente (meest actuele versie, op dit moment versie december 2015); Gelet op het Vlaams regeerakkoord en de conceptnota van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende de integratie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen van 16 januari 2015; Gelet op de studie Beheersmatige samenwerking tussen gemeente en OCMW, studie in opdracht van de Vlaamse overheid Agentschap Binnenlands Bestuur ( en de daarin opgenomen overwegingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2015 en het besluit van de OCMW-raad van 15 september 2015 betreffende de inkanteling stad - OCMW; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2016 en het besluit van de OCMW-raad van 16 februari 2016 tot goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst tussen stad en OCMW; Gelet op de eerste beheersovereenkomst tussen stad en OCMW, ondertekend op 26 februari 2016; Overwegende de motivering in het OCMW-raadsbesluit van 15 september 2015: Vanuit deze context (m.n. principiële insourcing) wordt beslist voorrang te geven aan de uitbouw van een integratie van de ondersteunende diensten. De overige beslissingen wachten op uitvoering van het decretale en federale kader terzake. ; Overwegende dat deze beheersovereenkomst een belangrijke stap is in de concrete samenwerking en integratie van de ondersteunende diensten van de stad en van het OCMW. Door de integratie zullen we de bedrijfscontinuïteit, de efficiëntie en de effectiviteit binnen de domeinen overheidsopdrachten en gebouwenbeheer verhogen. Deze diensten zullen alle stads- en OCMWdiensten als volledig geïntegreerde diensten op een gelijkaardige en gelijkwaardige wijze bedienen; Artikel 1: De OCMW-raad keurt bijgevoegd ontwerp van beheersovereenkomst inzake de overheidsopdrachten en beheer gebouwen goed. Artikel 2: Deze beheersovereenkomst zal namens het OCMW ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. Artikel 3: Deze beheersovereenkomst zal in werking treden op de eerste werkdag die volgt op de datum waarop aan volgende voorwaarden voldaan is: de goedkeuring door de OCMW-raad, de goedkeuring door de gemeenteraad en de ondertekening van de beheersovereenkomst. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid. Hoogdringend punt 1 Op vraag van raadslid Gino Bertin: fietsvergoeding belastingvrij tot 22ct/km + groepsaankoop elektrische fietsen personeel. Voorzitter stelt voor om dit eerst samen met de stad te bespreken en dan een gezamenlijk besluit te nemen. We zijn dit sowieso genegen. Paul Van Marcke (NV-A): We zijn dit zeker genegen. Het kan onze mobiliteit alleen maar bevorderen. We willen er wel aan toevoegen om de lokale handelaars hierbij te betrekken. Gino Bertin (SP-A) geeft aan dat dit inderdaad ook zijn bedoeling is om lokale handelaars hierin een plaats te geven. VOORSTEL: De fietsvergoeding voor het personeel van het OCMW Dendermonde wordt opgetrokken tot het maximale belastingvrije bedrag van 22 cent per km. We onderzoeken de mogelijkheid om samen met de stad een groepsaankoop van elektrische fietsen op te starten.

3 ARGUMENTATIE: We willen ons personeel zoveel mogelijk stimuleren om met de fiets naar het werk te komen, of om werkverplaatsingen per fiets te doen. Op dit moment bedraagt de bijdrage als fietsvergoeding 20 cent per kilometer (ook aan de stad). In 2015 betaalden we km terug aan 20 cent per km (totale kost euro). Als we 22 cent per km zouden betalen, komt dit jaarlijks neer op euro of een meerkost van euro. Zelfs bij een verdubbeling van het aantal kilometers zouden we nog altijd minder dan euro meer moeten betalen. Voorbeeldje: iemand die dagelijks 10 km naar het werk fietst, en dat 20 dagen per maand, zou bijna 100 euro netto per jaar meer krijgen. Een personenwagen legde in 2012 gemiddeld kilometers af, terwijl de gemiddelde woon/werk verplaatsing 15 km is. We sparen, naast fileleed, op die manier dus ook een 30-tal parkeerplaatsen uit (hypothetisch). Om nog meer fietsverkeer te krijgen, willen we ook aan ons personeel de mogelijkheid bieden om een elektrische fiets te kopen via een groepsaankoop. VZW BEA heeft al samengewerkt met de stad rond groepsaankopen. Idealiter doen we dit samen met een lokale handelaar, wat niet alleen onze middenstand steunt, maar ook een zekerheid kan geven naar later onderhoud. De opstart van de groepsaankoop kan voorafgegaan worden door een bevraging bij de medewerkers. Dit zal helpen bij het opvragen van prijzen (hoe meer, hoe beter). Aangezien we zoeken naar synergie met de stad, zullen we beiden zaken ook aan de stadsdiensten voorstellen (via GR of college). Er zijn al gemeenten die voor hun personeel een groepsaanbod hebben georganiseerd. Voorbeeldgemeenten: Lier en Wichelen (waar thuishulp ook elektrische fietsen gebruiken). Dit voorstel zal samen met de stad in kader van de lopende synergie-beweging verder afgestemd worden. Personeelszaken Punt 3 Verder werken tijdens pensioen. Dit punt wordt verdaagd. Financiën Punt 4 Aankoop koelwagen - gunning. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en

4 centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende vaststelling huishoudelijk reglement Gelet op ons besluit van 20 oktober 2015 houdende aankoop koelwagen goedkeuring lastenboek; Gelet op ons besluit van 12 juli 2016 houdende aankoop koelwagen kennisgeving lastenboek; Overwegende dat er 20 firma s werden aangeschreven met de vraag een offerte in te dienen; Overwegende dat voor deze opdracht 2 firma s tijdig een offerte hebben ingediend: 1. DAB nv, Hoogveld 15, 9200 Dendermonde; 2. Aerts Trucks nv, Puursesteenweg 317, 2880 Bornem; Overwegende dat de motieven en vaststellingen in het verslag van het onderzoek en nazicht der inschrijvingen als hier herschreven worden beschouwd; Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de firma Aerts Trucks de meest voordelige regelmatige offerte indiende; Overwegende dat deze aankoop zal worden aangerekend op investeringsenveloppe ; Overwegende dat de waarnemend financieel beheerder haar visum verleent; Artikel 1: De aankoop van de koelwagen wordt gegund aan de firma Aerts Trucks nv, Puursesteenweg 317, 2880 Bornem mits de prijzen en voorwaarden opgenomen in haar offerte van 19 september Artikel 2: Deze aankoop zal worden aangerekend op investeringsenveloppe Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid. Punt 5 Brandwerende deuren Zilverpand - gunning. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en

5 centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende het huishoudelijk reglement betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 23 december 2013 houdende vaststelling huishoudelijk reglement Gelet op ons besluit van 16 augustus 2016 houdende brandwerende deuren Zilverpand goedkeuring lastenboek; Overwegende dat er op 18 augustus 2016 tien firma s werden aangeschreven met de vraag een offerte in te dienen; Overwegende dat voor deze opdracht 2 firma s tijdig een offerte hebben ingediend: 1. INTRATOP bvba, Damstraat 56B, 9100 Sint-Niklaas 2. A-ALL-Locks bvba, Zeelsebaan 96A, 9200 Grembergen; Overwegende dat voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gekozen werd aangezien de drempel van euro exclusief btw niet werd overschreden; Overwegende dat de motieven en vaststellingen in het verslag van het onderzoek en nazicht der inschrijvingen als hier herschreven worden beschouwd; Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de firma Intratop bvba de meest voordelige regelmatige offerte indiende; Overwegende dat de financieel beheerder zijn visum verleent; Overwegende dat deze werken worden aangerekend op investeringsenveloppe ; Artikel 1: De opdracht brandwerende deuren Zilverpand wordt gegund aan de firma Intratop bvba, Damstraat 56B, 9100 Sint-Niklaas mits de prijzen en voorwaarden opgenomen in haar offerte d.d. 26 september Artikel 2: De werken worden aangerekend op investeringsenveloppe Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid. Punt 6 Begrafenis- en crematiekosten van behoeftigen ten laste van het OCMW - verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de begrafenisondernemers van Dendermonde. Voorzitter geeft aan dat het om één à twee cliënten per maand gaat. De afgelopen jaren neemt dit aantal sterk toe. Paul Van Marcke (NV-A): Wordt hier verder onderzoek naar gedaan? Voorzitter: Dit wordt door onze diensten grondig onderzocht. Ria Van Dooren: Wanneer iemand gecremeerd wordt krijgen we ook een tussenkomst van het crematorium (400 euro).

6 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; maatschappelijk welzijn, inzonderheid op de artikelen 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 21 augustus 2012 houdende begrafenis- en crematiekosten van behoeftigen ten laste van het OCMW - samenwerkingsovereenkomst met de begrafenisondernemers van Dendermonde goedkeuring; Gelet op ons besluit van 28 november 2014 houdende begrafenis- en crematiekosten van behoeftigen ten laste van het OCMW verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de begrafenisondernemers van Dendermonde; Gelet op de evaluatievergadering van 27 september 2016 tussen het OCMW Dendermonde en de begrafenisondernemers; Overwegende dat de overeenkomst met de begrafenisondernemers toegewezen was volgens een beurtrolsysteem voor de periode van 3 november 2014 tot en met 31 december 2016; dat het OCMW de samenwerking heeft geëvalueerd in een bespreking met de begrafenisondernemers; dat het wenselijk is de samenwerking verder te zetten; dat de begrafenisondernemers akkoord zijn om de samenwerking met twee jaar te verlengen; Overwegende dat de kostprijs van het basispakket wordt verhoogd naar euro (inclusief btw); dat er hierdoor tegemoet gekomen wordt aan de vraag van de begrafenisondernemers om de prijs van het basispakket te laten stijgen met de consumptieprijsindex; dat de kostprijs van het basispakket al sinds 2012 niet meer was gewijzigd; dat er eveneens een indexatie mag worden toegepast na de looptijd van 1 jaar, dus vanaf 1 januari 2018; dat de begrafenisondernemers de consumptieprijsindex dienen toe te passen; Overwegende dat de begrafenisondernemer Vaerman-Sale niet meer wenst opgenomen te worden in het beurtrolsysteem; dat alle andere begrafenisondernemers wel nog bereid zijn samen te werken met het OCMW Dendermonde; Overwegende dat de ondernemers zelf het beurtrolsysteem opvolgen; dat Rouwcentrum René Van Damme nog steeds bereid is deze taak op zich te nemen; dat de familie de begrafenisondernemer niet zelf kan kiezen; dat het nog steeds de bedoelding is dat elke begrafenisondernemer na twee jaar een evenredig aantal begrafenissen zal hebben verzorgd; dat zij nog steeds hun beurt mogen afstaan aan een andere begrafenisondernemer; Overwegende dat de waarnemend financieel beheerder haar visum verleent;

7 De overeenkomst begrafenis- en crematiekosten van behoeftigen ten laste van het OCMW met de verschillende begrafenisondernemers van Groot-Dendermonde volgens een beurtrolsysteem met een basispakket van euro (inclusief btw) voor een kerkdienst en euro (inclusief btw) voor een dienst in de aula van het crematorium vanaf 1 januari 2017 tot en 31 december 2018 wordt goedgekeurd. De consumptieprijsindex wordt, met ingang van 1 januari 2018, jaarlijks toegepast. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid. Punt 7 Aanleg brandweg ldc Zonnebloem - studie en projectbegeleiding - aanstellen ontwerper - goedkeuring lastenboek. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, artikel 26, 1, 1, a); maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 21 april 2015 houdende goedkeuring lastenboek voor het aanstellen van een aannemer en de keuze van de procedure voor de bouw van de zaal Zonnebloem en aanhorigheden; Gelet op ons besluit van 15 september 2015 houdende renovatie van het lokaal dienstencentrum Zonnebloem en aanhorigheden - toewijzing; Overwegende dat men voor het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van de brandweg in het lokaal dienstencentrum Zonnebloem een bestek heeft opgesteld; dat er voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd gekozen wordt, aangezien het bedrag van de dienstverlening minder bedraagt dan (exclusief btw); dat het bovendien weinig waarschijnlijk is dat er firma s zouden inschrijven mocht er gekozen worden voor een offerteaanvraag; dat de procedure van een aanbesteding in deze situatie onbruikbaar is aangezien het enige criterium (prijs) onvoldoende toelaat de meest voordelige offerte voor het bestuur te selecteren; Overwegende dat er voor deze opdracht 3 studiebureaus worden aangeschreven zijnde:

8 1. Studiebureau SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde 2. VK Engineering Axxes Business Park, Guldensporenpark Building A 4 te 9820 Merelbeke 3. Astro-Plan bvba, Capucienenlaan 16 te 9300 Aalst; Overwegende dat men bij het opstellen van het lastenboek rekening heeft gehouden met de behoeften van het OCMW en zijn instellingen; Overwegende het advies van onze technische dienst om rekening te houden met de capaciteit van de groendienst en in die zin ook het ontwerp van de binnentuin mee op te nemen in het lastenboek; Artikel 1: Het lastenboek aanleg brandweg ldc Zonnebloem studie en projectbegeleiding aanstellen ontwerper, wordt goedgekeurd. Artikel 2: Het lastenboek wordt ook aangevuld met de opmaak van het ontwerp van de binnentuin. Artikel 3: De volgende studiebureaus worden aangeschreven: 1. Studiebureau SWBO, Sint-Christianastraat 25 te 9200 Dendermonde 2. VK Engineering Axxes Business Park, Guldensporenpark Building A 4 te 9820 Merelbeke 3. Astro-Plan bvba, Capucienenlaan 16 te 9300 Aalst; Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid. Punt 8 Budgetwijziging 2016/2. Ria Van Dooren, waarnemend financieel beheerder, geeft toelichting. Paul Van Marcke (NV-A): We wisten allemaal dat er een optrekking van het budget zat aan te komen voor wat betreft het project bouw ldc Zonnebloem. Men trekt het budget op met euro. Als ik mij baseer op de verrekeningen tot nu toe zaten we aan een meerkost van euro. Er was toen ook al sprake van het optrekken van euro. Ria Van Dooren: Bepaalde zaken zaten niet in het initiële budget met name renovatie keuken, aanleg brandweg, inrichting binnentuin. Samen met Evy De Meyer hebben we bekeken hoeveel we voor de realisatie van deze projecten moeten toevoegen aan de budgetten. Hilde Dierickx (open vld): Dit gebeurt uit onze reserves, daar moeten geen nieuwe leningen aangegaan worden? Ria Van Dooren: Neen, dat klopt. Voorzitter: De verkopen van onze gronden, behouden we voor deze investeringen. Paul Van Marcke (NV-A): We zitten nu eenmaal met die meerprijs van de bouwkosten. We weten dat het een heel ingewikkeld dossier is tussen twee moeilijke partijen. We hebben ons steeds heel flexibel opgesteld om een stand still te vermijden. We vragen toch om op het einde van het project te bekijken of we geen stuk kunnen terugvorderen bij onze architecten want zij staan toch heel zwak in dit dossier. Hilde Dierickx (open vld): Ik sluit mij aan bij Paul. We stellen ons soms wel te goed op. Maar de werken moeten voort gaan. Waterschade keuken, weer 5000 euro extra. We blijven dit maar aanvaarden. Voorzitter: Ik onderschrijf wat Paul aangeeft. maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 52, 86, 91, 97, 150, 156 en 270; Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

9 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 oktober 2016; Gelet op het positief advies van het managementteam van 13 oktober 2016; Gelet op de toelichting van de OCMW-voorzitter, de OCMW-secretaris en de waarnemend financieel beheerder, ieder wat zijn bevoegdheid betreft; Overwegende dat voor de investeringsuitgaven een verschuiving nodig is van de budgetten van grote bouwwerken rekening houdend met de realistische inschatting van uitvoering der werken, dat daardoor ook de nieuw op te nemen lening herzien wordt; dat een verhoging van het investeringsbudget voor ldc Zonnebloem nodig is ten gevolge van meerwerken en verrekeningen en dat de investeringsontvangsten verhoogd worden ingevolge een meeropbrengst uit de verkoop van gronden; Overwegende dat het exploitatiebudget wordt aangepast gebaseerd op een extrapolatie van de tot op heden verbruikte budgetten; Gelet op de bespreking in de huidige raadszitting; 7 ja stemmen (Patrick Meulebroek, Luc Beurms, Ann Joos, Ann Pauwels, Gino Bertin, Dina Verhavert, Toon De Boeck) 3 onthoudingen (Veronique Van Den Steen, Paul Van Marcke, Hilde Dierickx) De budgetwijziging 2016/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan wordt goedgekeurd. Onderhavig besluit wordt met zijn bijlagen voor gepast gevolg aan de gemeente en aan de toezichthoudende overheid bezorgd. Punt 9 Uitvoeren geneeskundige controles op afwezigheden wegens ziekte van het OCMWpersoneel - gunning. Paul Van Marcke (NV-A): Is er nergens een tekst waarop we ons baseren bij controles? Katrien Aerts: De mogelijkheid van het sturen van controles staat in ons arbeidsreglement. Dit zal aan Paul bezorgd worden. In samenspraak met het diensthoofd kan er zeker controle uitgestuurd worden. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

10 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van 12 juli 2016 houdende uitvoeren van geneeskundige controles op de afwezigheden wegens ziekte van het OCMW-personeel goedkeuring lastenboek; Overwegende dat er op 14 juli 2016 drie firma s werden aangeschreven met de vraag een offerte in te dienen; Overwegende dat voor deze opdracht enkel de Kamer van Koophandel liet weten dat zij bereid waren te onderhandelen; dat zij ons een offerte hebben bezorgd; dat zij ons dezelfde voorwaarden en tarieven aanbieden welke zij aan de stad Dendermonde hebben aangeboden; Overwegende dat zij de mogelijkheid aanbieden om lid te worden van de dienst Medische controle ; dat er hierdoor van een verminderd tarief voor een controle of consultatie kan genoten worden; dat dit echter een kost van 1 euro per werknemer per maand zou betekenen voor het OCMW Dendermonde; Overwegende dat de tarieven als volgt zijn: km-vergoeding Voor leden Voor niet-leden Huisbezoek 0,30/km * 35,00 65,00 Consultatie 30,00 45,00 Huisbezoek buiten regio VOka OVL 0,30/km 65,00 85,00 Consultatie buiten regio VOka OVL 50,00 60,00 Bijdrage LMS MC/wn/maand 1,00 * alle dokters behalve Dr. De Leeuw - Dr. Tanghe S. 0,50/km * dr. De Deken 0,41/km zaterdagcontrole binnen de regio Voka OVL 65,00 80,00 zaterdagcontrole buiten de regio Voka OVL 75,00 95,00 zondagcontrole 175 voor een geslaagde controle 95 administratieve kost indien geen dokter beschikbaar is Overwegende dat er voor gekozen werd geen lid te worden aangezien deze maandelijkse kost niet kan uitgewonnen worden; Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat opdracht wordt gegund aan de Kamer van Koophandel, Lammerstraat 18, 9000 Gent; Overwegende dat de waarnemend financieel beheerder haar visum verleent;

11 De opdracht uitvoeren van geneeskundige controles op afwezigheden wegens ziekte van het OCMWpersoneel wordt gegund aan de Kamer Van Koophandel, Lammerstraat 18, 9000 Gent mits de prijzen en voorwaarden opgenomen in haar offerte d.d. 29 september De opdracht wordt gegund voor de periode van 1 jaar vanaf 1 januari 2017 en kan driemaal telkens met 1 jaar verlengd worden. Punt 10 Aankoop wagen tuiniers - gunning. Gelet op de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 51, 52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op ons besluit van 16 augustus 2016 houdende aankoop wagen tuiniers goedkeuring lastenboek; Overwegende dat er op 18 augustus 2016 vijftien firma s werden aangeschreven met de vraag een offerte in te dienen; Overwegende dat voor deze opdracht 2 firma s tijdig een offerte hebben ingediend: 1. DAB, Hoogveld 15, 9200 Dendermonde; 2. D.T.T.S. bvba, Hoogveld 99, 9200 Dendermonde (hoofdzetel Aerts Trucks, nv, Puursesteenweg 317, 2880 Bornem); Overwegende dat voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gekozen werd aangezien de drempel van euro exclusief btw niet werd overschreden; Overwegende dat de motieven en vaststellingen in het verslag van het onderzoek en nazicht der inschrijvingen als hier herschreven worden beschouwd; Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de firma Aerts Trucks nv de meest voordelige regelmatige offerte indiende; Overwegende dat de financieel beheerder zijn visum verleent; Overwegende dat deze aankoop aangerekend wordt op investeringsenveloppe ;

12 Artikel 1: De aankoop van de wagen voor de tuiniers wordt gegund aan de firma Aerts Trucks, nv, Puursesteenweg 317, 2880 Bornem mits de prijzen en voorwaarden opgenomen in haar offerte d.d. 27 september Artikel 2: Deze aankoop wordt aangerekend op investeringsenveloppe Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid. Woonzorgcentra Punt 11 Gebruikmaking Campusbesluit. Jeroen Tribou, van Probis, geeft toelichting. De presentatie wordt aan de Cobra-documenten toegevoegd. Hilde Dierickx (open vld): Wat verandert er dan op de werkvloer? Moeten mensen dan zaken bijleren? Zullen er mensen ontslagen worden? Jeroen geeft aan dat er voor het personeel niets verandert. Het wordt zelfs administratief eenvoudiger. Gino Bertin (SP-A): Wat is de impact van dit besluit op het nieuwe wzc? Jeroen: Buiten de capaciteitswijziging verandert er naar RIZIV toe niets. Je blijft de 55 euro aan forfait ontvangen. Voorzitter: Is er meer in de vereenvoudiging dan het forfait? Jeroen: Het budget zijn allemaal puzzelstukken die we nu onafhankelijk van elkaar moeten indienen en optimaliseren. Bij het campusbesluit kan er over de instellingen heen geoptimaliseerd worden. Dus de poel wordt groter. Voorbeeld bij vervanging eindeloopbaan. Voorzitter: Vanaf de fusie ingaat treedt het in werking, anderhalf jaar later geeft dit effect op de financiering. Gino Bertin (SP-A): Zijn er andere grotere OCMW's die dit doen? Jeroen: Beveren, Gent, Aalst, Lokeren, Sint-Niklaas zijn enkele voorbeelden. Instappen is niet definitief er kan terug gesplitst worden. Je volgt dus best goed op of de optimalisatie blijvend is. Voorzitter: Doen ze dat in de privé? Jeroen: Er zijn enkele private voorzieningen. Maar vaak is de rechtsvorm daar verschillend en is het voor hen niet mogelijk. Paul Van Marcke (NV-A): In de fusie van de twee wzc is er een capaciteitsvermindering? Wat dan op dat moment? Annie Ydens: De effecten zijn berekend voor 2017 en Nadien zal de optimalisatie moeten geëvalueerd worden, dus ook bij de fysieke fusie van de twee voorzieningen. Ann Pauwels (CD&V): Wat is het voordeel voor het RIZIV zelf? Jeroen: Men heeft blijkbaar niet goed nagedacht over het effect van dit decreet. Bijvoorbeeld controles zullen nu in de drie huizen moeten gebeuren i.p.v. één. Voorzitter: Moet het agentschap dit goedkeuren? Jeroen: Ze moeten kijken of je aan de voorwaarden voldoet, verder niets. Paul Van Marcke (NV-A): Een voorwaarde is dat er een kwaliteitscoördinator is, voldoen we hier wel aan? Katrien Aerts: De functie van kwaliteitscoördinator was voorzien in de formatie maar werd nog niet goedgekeurd. Toch worden de taken momenteel wel opgenomen door de directies en de coördinator wzc samen. Annie Ydens: De opvolging van onze kwaliteitshandboeken gebeurt ook door onze directeurs en de actualisatie zal kortelings verder opgenomen worden. Jeroen: Men wil gewoon bewaken dat de fusie niet inhoudt dat er aan kwaliteitsverlies optreedt.

13 maatschappelijk Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk betreffende de samenstelling en de werking van de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2014 houdende de regels voor de erkenning van meerdere vestigingen van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een rust- en verzorgingstehuis als één woonzorgcentrum, één centrum voor kortverblijf of één rust- en verzorgingstehuis (= Campusbesluit); Gelet op het besluit van het vast bureau van 9 februari 2016 waarbij aan de firma Probis Corporate nv, Acaciastraat 8 te 2440 Geel de opdracht werd gegeven een studie te maken over de gevolgen bij toepassing van het Campusbesluit op onze woonzorgcentra; Overwegende dat door de firma Probis een studie werd gemaakt in functie van de optimalisering van de RIZIV-opbrengsten en administratieve vereenvoudiging; dat uit de studie blijkt dat bij een fusie van onze wzc s in de erkenning van wzc Aymonshof (+ wzc Hof ter Boonwijk + wzc Sint-Vincentius) de eerste drie jaar een RIZIV-optimalisatie van ongeveer euro kan bekomen worden; dat bij gelijke situatie nà 2018 een jaarlijkse continue optimalisatie van ongeveer euro aanwezig is; Gelet op de uiteenzetting van dhr. Jeroen Trybou van de firma Probis; Gelet op het visum van de waarnemend financieel beheerder; Artikel 1: Voor volgende vestigingen die uitgebaat worden als woonzorgcentrum: - wzc Aymonshof erkenningsnummers ROB: CE 92 en RVT: VZB wzc Hof ter Boonwijk erkenningsnummers ROB: CE 71 en RVT: VZB wzc Sint-Vincentius erkenningsnummers ROB: CE 277 en RVT: VZB 467 zal bij het Agentschap Zorg en Gezondheid een aanvraag ingediend worden tot erkenning als één woonzorgcentrum wzc Aymonshof met ingang van 1 januari Artikel 2: In 2019 zal geëvalueerd worden of dit nog steeds een gunstig resultaat blijft hebben. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid. Kennisgevingen - Nieuwsflash september Stand van zaken bouwwerken. - Verslag van de centrumraad van 25 mei Verslag van de raad van bestuur RWOD van 19 september De punten van de agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering gesloten om uur.

14 Waarvan akte, dato als ten hoofde. Katrien Aerts secretaris Patrick Meulebroek voorzitter

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 21 MAART 2017 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 JUNI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 JUNI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 JUNI 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 MAART

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 MAART Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 MAART 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor

decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 MEI 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 MEI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 MEI VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 MEI 2017 Aanwezig: Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 AUGUSTUS Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 16 AUGUSTUS 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 APRIL

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 APRIL Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 APRIL 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 22 JULI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 22 JULI Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 22 JULI 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Ann Pauwels, Gino Bertin, Paul Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 17 MEI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 17 MEI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 17 MEI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 NOVEMBER

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 NOVEMBER VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 15 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann Pauwels, Gino Bertin,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Ann Pauwels, raadslid verontschuldigd voor Punt 1, Punt 2, Punt 3, Punt 11

Ann Pauwels, raadslid verontschuldigd voor Punt 1, Punt 2, Punt 3, Punt 11 Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WOENSDAG 12 NOVEMBER 2014 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Ann

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016. RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr.

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting.

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting. Zitting van 19 september 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 04.02.2014 OVERZICHTSLIJST Niet-toevoeging met meerderheid van stemmen (4: ja (Vlaams Belangfractie, Groenfractie, Open VLD-fractie), 9: neen)

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 5/10/2016

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 5/10/2016 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 5/10/2016 Aanwezig: Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Maes Luc, Noppen Hilde, Poels Marleen, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik, Vandeven

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 mei 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K.

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 13 december 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie