Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT Beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT Beheer"

Transcriptie

1 Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: ICT Beheer

2 Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights reserved Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced by print, photoprint, microfilm, or any other means, without written permission from the publisher. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 2-29

3 Inhoudsopgave ALGEMENE GEGEVENS BPV-PERIODE INLEIDING BEGRIPPENLIJST DOEL BPV BEROEPENBEELD BPV-OVEREENKOMST BPV-VERGOEDING VERZEKERING DUUR VAN DE BPV BPV-PERIODE DE EERSTE BPV-DAG LOGBOEK KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN STAGEBEGELEIDING VANUIT SCHOOL STUDIEDAGEN BEWIJSMAP STAGEBEOORDELING ENKELE REGELS SCHOOLCONTACTEN BPV OPDRACHTEN PRAKTIJKOPDRACHT(EN) HET EINDVERSLAG BEOORDELINGSFORMULIEREN BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN PERIODIEKE EVALUATIE VOOR HET BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN EINDBEOORDELING VOOR HET BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN BIJLAGE 1 TOELICHTING BPV-BEOORDELING BIJLAGE 2 TOELICHTING KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN BIJLAGE 3 AFSPRAKENFORMULIER BEOORDELING WERKPROCESSEN BIJLAGE 4 FORMULIEREN WERKGERELATEERD BEOORDELEN BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 3-29

4 Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus AD Emmen Telefoon: Algemene gegevens BPV-periode Deze BPV-periode Organisatie/bedrijf Naam stagiair(e) Adres Woonplaats Opleiding BPV-docent Praktijkopleider van: tot en met: : : : : : : : Het is de BPV-er niet toegestaan gedurende de BPV-periode - en ook niet na het eindigen daarvan - enige mededeling te doen met betrekking tot hetgeen hem/haar tijdens de BPV-periode is bekend geworden omtrent relaties, belangen en zaken van de BPV-verlenende organisatie die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. De BPV-er zorgt voor geheimhouding van hetgeen hem/haar tijdens zijn/haar BPV periode wordt toevertrouwd, bekend wordt, of waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moet bewaren. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 4-29

5 1 Inleiding Stage heet Beroepspraktijkvorming (BPV). Dit is voor velen een vrij nieuwe term, dus zullen in het spraakgebruik en ook in dit boek de gangbare aanduidingen als stage en stagewerkboek nog regelmatig gebruikt worden. In dit werkboek is steeds gekozen voor de mannelijke vorm van student, stagiair, het bedrijf en de docent (studieloopbaanbegeleider) van het Drenthe College. In dit BPV-werkboek wordt uitgelegd hoe je BPV moet verlopen en wat daar allemaal bij komt kijken. Hierdoor worden alle betrokkenen bij de beroepspraktijkvorming zo optimaal over hun rol geïnformeerd. In het werkboek vind je de kerntaken, werkprocessen en competenties van de opleiding die je volgt en alle in te vullen formulieren. Zorg dat je het altijd bij je hebt, zowel op je stageadres als op school tijdens de begeleidingsuren. Als je na het bestuderen van dit werkboek nog vragen hebt, neem dan contact op met je BPV-docent (studieloopbaanbegeleider) of met de BPV-coördinator. Mocht er in dit werkboek onvolkomenheden staan, dan houden wij ons graag aanbevolen voor verbeteringen. Tenslotte wensen we je een plezierige stage toe. Het BPV-team BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 5-29

6 2 Begrippenlijst BPV-bedrijf Het bedrijf of de instelling waar door de BPV-er praktijkervaring wordt opgedaan. In het boek wordt gesproken over organisatie of stageadres BPV-overeenkomst Een contract tussen de school, de organisatie en de cursist waarin stageafspraken staan. BPV-coördinator De persoon die de BPV organiseert en coördineert. BPV-er De cursist die in een organisatie praktijkervaring opdoet. SLB-er Studieloopbaanbegeleider (ook begeleider tijdens de BPV) Praktijkopleider De persoon die de BPV-er begeleidt in het BPV-bedrijf. Begeleidingsgesprek Een wekelijks gesprek tussen BPV-er en praktijkopleider over de werkzaamheden en de voortgang van de BPV. BPV-eindgesprek Gesprek tussen BPV-er, Praktijkopleider en de SLB waarin de eindbeoordeling tot stand komt. BPV opdrachten Een door de organisatie verstrekte opdracht of de diverse werkzaamheden die binnen de organisatie verricht moeten worden. Werkzaamheden De beroepshandelingen die een BPV-er binnen de organisatie verricht. Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Werkprocessen Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Kerntaken Kwalificatiedossier POP Portfolio Bewijsmap Bevoegd gezag Werkweek Een groep samenhangende werkprocessen. In het kwalificatiedossier staan o.a de (groep) kerntaken beschreven, die horen bij de betreffende uitstroomrichting van de opleiding. Persoonlijk Ontwikkelingsplan van de cursist. Het beschrijft welke werkprocessen en competenties de cursist al bezit en welke hij nog moet / wil verwerven. In zijn portfolio verzamelt de deelnemer resultaten van leeractiviteiten waarmee hij kan laten zien welke werkprocessen en competenties hij aan het ontwikkelen is. In zijn bewijsmap verzamelt de deelnemer resultaten van leeractiviteiten waarmee hij kan laten zien welke werkprocessen en competenties hij beheerst. Als je een opleiding volgt, is (het bestuur van) de school het bevoegd gezag. De school wijst iemand aan om haar te vertegenwoordigen. 5 x 8 uur, tenzij het bedrijf andere werktijden hanteert of vanuit school een studiedag is ingepland. NB. In dit BPV-werkboek zullen vervolgens de termen praktijkopleider, stagiair, leerling en hij gebruikt worden. Hiermee worden echter uitdrukkelijk ook, de praktijkopleidster, de stagiaire, de leerlinge en zij bedoeld. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 6-29

7 3 Doel BPV Het beroepsonderwijs verzorgt beroepsgerichte opleidingen. Tijdens de opleiding moet de cursist leren eigen keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leerproces. Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en een portfolio helpen daarbij. Al tijdens de opleiding kan de deelnemer kennismaken met het beroep in een bedrijf d.m.v. het lopen van een stage. BPV is een verplicht onderdeel van een beroepsopleiding dat leidt tot een praktische kwalificatie van de cursist. Het doel van de BPV voor de cursist is praktijkervaring op te doen. Hij kan wat hij geleerd heeft op school toepassen in de praktijk en daarnaast door de praktijk zijn leerervaringen vergroten. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 7-29

8 4 Beroepenbeeld Wat doet een ICT-Beheerder? De ICT-beheerder is een ICT-generalist die fungeert als spil binnen de afdeling ICT. Hij houdt zich hier primair bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het informatiesysteem. Van netwerken, computers en printers tot faxen en telefoons: hij zorgt ervoor dat deze werken. De ICT-beheerder houdt steeds goed bij welke nieuwe producten op de markt komen, om ervoor te zorgen dat het informatiesysteem binnen het bedrijf up-to-date blijft. De ICT-beheerder moet goed weten wat hij doet, berekeningen maken en vooruitkijken. Soms lijken nieuwe spullen beter, maar brengen ze ook nieuwe problemen met zich mee. Een ICT-beheerder werkt niet alleen en geeft vaak leiding aan een team van ICT-medewerkers. Vaak moet hij van alles tegelijk doen. Wat kost een nieuwe techniek? Is het nodig dat een nieuw product wordt gekocht? Is er niet ergens een goedkopere oplossing te vinden? Zulke vragen kan een ICT-beheerder alleen beantwoorden als hij veel van ICT weet. De ICT-beheerder werkt de hele dag samen met andere mensen. Soms weten ze veel van ICT, maar het kan ook best zijn dat ze er helemaal niets vanaf weten. Dan moet de ICT-beheerder ze rustig uit kunnen leggen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Waar werkt een ICT-Beheerder? In vrijwel alle organisaties speelt ICT-beheer een grote rol. Een functionaris kan dan ook vrijwel overal terecht komen. Zo is hij werkzaam bij ICT-dienstverlenende (faciliterende) organisaties, maar ook binnen ICT-afdelingen van commerciële bedrijven en (non-) profit-organisaties, beide in zowel het midden- en klein bedrijf (MKB) als in het grootbedrijf. Welke eigenschappen heeft een ICT-Beheerder? De ICT-Beheerder stelt zich klantgericht, proactief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken met mensen op alle niveaus, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Het juist interpreteren van gegevens is voor de ICT-Beheerder van groot belang, evenals probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De ICT-Beheerder moet initiatief kunnen nemen en goed kunnen adviseren en organiseren binnen de richtlijnen van het bedrijf. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 8-29

9 5 BPV-overeenkomst Het bevoegd gezag van de school sluit met de cursisten en de organisatie een schriftelijke BPV-overeenkomst waaruit blijkt dat de cursist leeractiviteiten ontplooit in het kader van het zijn opleiding. De BPV-overeenkomst bevat in ieder geval de aanvangsdatum en de einddatum, de bedrijfsgegevens, de naam van de praktijkopleider en de BPV-docent (Studieloopbaanbegeleider). De BPV-overeenkomst bepaalt wie de verzekering zal sluiten tegen het financiële risico van ongevallen en tegen wettelijke aansprakelijkheid van de cursistvoor de tijd dat deze zich bevindt bij de organisatie, en ten laste van wie de te betalen premie zal komen indien een zodanige verzekeringsovereenkomst zal worden gesloten. Indien de cursist minderjarig is, dient de BPV-overeenkomst door zijn ouders, voogden of verzorgers te worden getekend. (Uit: Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o. van 3 juni 1991) De overeenkomst wordt uiterlijk in de tweede week van de stage vanuit school naar het bedrijf gestuurd. Let erop dat het door alle partijen wordt ondertekend en geretourneerd naar school. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 9-29

10 6 BPV-vergoeding Bij de toewijzing van de BPV-plaatsen staan de onderwijskundige uitgangspunten en de kwaliteit van de BPV-plaatsen voorop. Als een bedrijf een BPV-vergoeding betaalt aan de leerling, geschiedt dat op vrijwillige basis. 7 Verzekering Het Drenthe College heeft voor iedere cursist die BPV volgt een ongevallen/ aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering ten behoeve van BPV-ers omvat de tijd waarin de cursist werkt als BPV-er, respectievelijk waarin hij/zij geacht kan worden onder toezicht te staan van de BPV werkgever. Deze verzekering is ook van kracht op weg van huis naar het stageadres en op weg van het stageadres naar huis. Uitgesloten is het risico van het gebruiken, het houden of het besturen van motorrijtuigen, waaronder ook te verstaan bromfietsen. Verdere informatie met betrekking tot verzekeringen is te vinden in de studiegids die je aan het begin van het schooljaar hebt gekregen. 8 Duur van de BPV De duur van de BPV is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Het kan variëren van twee periodes tot vier periodes (een volledig schooljaar) Per maand mogen twee snipperdagen opgenomen worden in overleg met het bedrijf. Werk je bij een school dan gelden geen snipperdagen, maar de vakanties die de school aanhoudt. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 10-29

11 9 BPV-periode 9.1 De eerste BPV-dag Als je je voor het eerst meldt op je stageadres, is het van belang jezelf correct voor te stellen aan je collega s. Natuurlijk heb je tijdens het kennismakingsgesprek al een beetje een indruk gekregen van de 'sfeer' die het bedrijf uitstraalt. Het is van belang dat je jezelf goed presenteert. Daarnaast wordt van je verwacht dat je je houdt aan de gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen die gelden voor het personeel van de organisatie waar jij gedurende de stage te gast bent. Dit geldt ten aanzien van kleding, werktijden, ziekmeldingen en afspraken die gemaakt worden. 9.2 Logboek Tijdens de BPV zelf moet je natuurlijk bijhouden wat je allemaal doet. Dit gebeurt via een wekelijks in te vullen lijst. Op deze lijst moet worden genoteerd wat je die week aan werkzaamheden hebt verricht en aan welke opdrachten je hebt gewerkt. Wat heb je geleerd van de werkzaamheden en voldoet het aan je verwachtingen? Ben je tevreden over je prestaties en wat zou je anders kunnen / willen doen? Ook afwezigheid en ziekte wordt in het logboek genoteerd. Je zorgt zelf voor de opmaak en de lay-out van het logboek. Je hebt regelmatig overleg met je praktijkopleider, het liefst op een vast tijdstip binnen de week. Tijdens dit begeleidingsgesprek worden jouw bevindingen en die van de praktijkopleider besproken. De punten die genoemd worden tijdens dit gesprek noteer je ook in je logboek. Je stuurt elke week je logboek op naar je praktijkopleider en docent. Aan de hand van deze verslagen worden jouw werkzaamheden bijgehouden door de BPV-docent. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 11-29

12 9.3 Kerntaken en werkprocessen De opleiding ICT-Beheer (Crebo 93190) kent vier kerntaken met de daarbij behorende werkprocessen. Deze werkprocessen moet je beheersen aan het eind van de opleiding. Door middel van de projecten en opdrachten op school heb je al gewerkt aan de verschillende werkprocessen en competenties. Op stage rond je nog een aantal werkprocessen af in overleg met je studieloopbaanbegeleider en je praktijkopleider. Het hangt af van de opdracht en werkzaamheden die je verricht bij het stagebedrijf, aan welke werkprocessen en competenties je werkt. De werkprocessen hebben zowel betrekking op je ICT vaardigheden als op je leer- en beroepshouding. Kerntaak 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen. 2. Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen. 3. Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen. 4. Opzetten en inrichten van een servicedesk. Werkproces 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Incidentmeldingen behandelen en afhandelen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies 9.4 Stagebegeleiding vanuit school Vanaf de eerste dag dat je op stage gaat word je begeleid door je studieloopbaanbegeleider van school. Hij bezoekt je op het stageadres om samen met de praktijkopleider te praten over de voortgang van je stage en de te maken verslagen en opdrachten. Tijdens de gesprekken zal de voorlopige balans van jouw stage worden opgemaakt. 9.5 Studiedagen Gedurende de periode dat je stage loopt, is het mogelijk dat je voor een studiedag naar school moet. Of dit nodig is en de dag waarop verschilt per opleiding en wordt voor aanvang van de stage meegedeeld. Als er een studiedag is ingepland, dan volg je lessen volgens het lesrooster voor die dag. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 12-29

13 9.6 Bewijsmap Als dit de laatste (afstudeer-)stage van je opleiding is moet je bewijzen voor je bewijsmap verzamelen. (Als dit een oefenstage is hoef je dit dus nog niet te doen) Wat je in je stage doet moet je documenteren en bewijzen. Al je bewijzen verzamel je in een bewijsmap. Je bewijzen moet je verzamelen en sorteren per kerntaak (voor de kerntaken zie de bijlage achterin van dit BPV-werkboek). Deze bewijzen bestaan uit een aantal onderdelen: Ondertekende en ingevulde beoordelingsformulieren. (bijlage 4) Het verslag (een beschrijving) van de taken,opdrachten en activiteiten, die je hebt uitgevoerd en die beoordeeld zijn door middel van het beoordelingsformulier (en eventueel ander ondersteunend bewijsmateriaal), gesorteerd per kerntaak! De eindbeoordeling van de stage. (eindbeoordelingsformulier) Het reflectieverslag (zie bewijsmap) waarin je aangeeft wat je van je stage vond en wat je geleerd hebt. 9.7 Stagebeoordeling De eindbeoordeling van de stage vindt plaats tijdens een BPV-eindgesprek dat de stagiair voert met de praktijkopleider en de docent. Dit gesprek vindt plaats aan het eind van de stage, op het stageadres. Het gesprek wordt geleid door de BPV-docent. De beoordeling geschiedt aan de hand van je bewijsmap, je eindverslag en het oordeel van de praktijkopleider over het beroepsmatig functioneren. Een concept (paperbased) van het eindverslag dient minimaal een week voor het eindgesprek van de BPV in het bezit te zijn van de BPV-docent. Aan het eind van het gesprek tekenen de BPV-er, de praktijkopleider en de docent voor akkoord. Als het eindoordeel van je BPV 'voldoende' is zul je ongetwijfeld tevreden zijn. Als je een onvoldoende scoort, betekent dit dat je de stage moet overdoen. Dit betreft een stageperiode van 20 weken. Als het oordeel 'onvoldoende' is en je bent het met dit oordeel niet eens, kun je beargumenteerd je bezwaren schriftelijk kenbaar maken bij de examen-commissie. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 13-29

14 10 Enkele regels Tijdens de BPV-periode moet je aan een aantal regels houden. Je moet gedurende de hele periode stage lopen. Voor wat betreft de werktijden (uren) moet je je houden aan de werktijden zoals die gelden voor de werknemers van het bedrijf. Werkdagen zijn: maandag t/m vrijdag. Snipperdagen moet je in overleg met de praktijkopleider opnemen (2 per maand). Deze snipperdagen moeten wel opgenomen worden. Tijdens de schoolvakanties wordt gewoon doorgewerkt, tenzij je op een school werkt. In dit geval heb je geen snipperdagen, maar heb je dezelfde vakanties als de collega s van die school. Als je ziek bent moet je dat doorgeven aan (natuurlijk) het stagebedrijf en aan je praktijkopleider. Ook moet je dat melden aan je studieloopbaanbegeleider. Dit moet altijd d.m.v. een een telefoontje naar de receptie van school. Vertel dan de telefonist(e) van school duidelijk dat je ziek bent, geef haar/hem de naam van stageadres en de naam van je studieloopbaanbegeleider. Als je weet wanneer je de stage weer gaat hervatten, moet je dat ook even meedelen aan zowel het stagebedrijf als aan school. In het geval van te veel ziektedagen kan de stage worden verlengd. De BPV-coördinator bepaalt dan, in overleg met het stagebedrijf, de duur van de eventuele verlenging. Als je op een bepaalde dag, anders dan de gebruikelijke, naar school moet voor een gesprek met je docent of voor het maken van een toets, zorg er dan voor dat jouw praktijkopleider daarvan tijdig op de hoogte is. Dit kan veel problemen voorkomen. Het kan voorkomen dat je in het stagebedrijf te maken krijgt met vertrouwelijke gegevens, hetzij van het bedrijf zelf of van de daar werkende personen, hetzij met vertrouwelijke gegevens van klanten van dat bedrijf. Praat hier met niemand over! Ook niet met familieleden en/of goede vrienden/vriendinnen. Hoe je omgaat met vertrouwelijke informatie is een van de beoordelingspunten bij het onderdeel 'beroepshouding'. Let op: Het is de BPV-er niet toegestaan gedurende de BPV-periode - en ook niet na het eindigen daarvan - enige mededeling te doen met betrekking tot hetgeen hem tijdens de BPV-periode is bekend geworden omtrent relaties, belangen en zaken van het stagebedrijf die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 14-29

15 11 Schoolcontacten Inleverdata logboek: Elke vrijdag het logboek mailen naar de praktijkopleider en de docent in één mailtje. In de eerste twee weken van je stage maak je een planning waarin je stageactiviteiten vastlegt. Denk hierbij aan de beoordelingen en gesprekken. Bespreek je planning met de praktijkopleider en mail je planning ook naar de BPV-docent. Contactadres locatie Emmen: Drenthe College Cluster Techniek 2 ICT-lyceum t.a.v. dhr. M. Scholtens postbus AD Emmen Telefoon: mobiel: BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 15-29

16 12 BPV Opdrachten Let erop dat je alle logboeken, verslagen en ander werk zelf bewaart en maak regelmatig een backup Praktijkopdracht(en) De voornaamste doelstelling van deze stageperiode is kennismaken met het beroepenveld. Daarbij is het wenselijk dat je zoveel mogelijk werkervaring opdoet. Binnen het stagebedrijf kun je een aantal opdrachten uitvoeren, waarbij je werkprocessen en competenties kunt oefenen en laten beoordelen. Bespreek samen met je praktijkopleider en/of je studieloopbaanbegeleider welke taken, projecten en activiteiten je kunt gaan uitvoeren en welke werkprocessen daarbij aan bod komen. Noteer dit op het formulier van bijlage 3. Uitleg over de beoordeling en de afspraken die gemaakt moeten worden vind je terug in bijlage 1. De beoordelingsformulieren met toelichting vind je terug in bijlage 4. Alle opdrachten die je uitvoert komen worden een onderdeel van je bewijsmap. Neem in je bewijsmap ook alle bewijzen op, dat je de gekozen werkprocessen hebt afgesloten. (Denk daarbij aan b.v. aan (gespreks-)verslagen, notulen, logboek, foto s, screenshots, diverse andere documenten enz.). BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 16-29

17 13 Het eindverslag Het eindverslag is een weergave van je stageperiode. Het eindverslag kent minimaal de volgende hoofdstukken/onderdelen: Het verslag (een beschrijving) van de taken, projecten en activiteiten, die je hebt uitgevoerd (met het uitvoeren van deze taken en activiteiten heb je eventueel één of meer werkprocessen bewezen) Het beroepsmatig functioneren: de evaluatieformulieren en het eindbeoordelingsformulier voor het beroepsmatig functioneren. Eindbeoordeling van de stage. (het eindbeoordelingsformulier) Het persoonlijk functioneren: het reflectieverslag van stage, waarin je aangeeft wat je van je stage vond, wat je geleerd hebt Het logboek. (de verzamelde weekstaten) De lay-out van een verslag: Er moet gebruik worden gemaakt van een duidelijk lettertype, puntgrootte 12. De lay-out moet uniform zijn Voorblad, inhoudsopgave enz.. Gebruik zakelijke taal en geen spreektaal Hoe ziet het eindverslag eruit?: Voorkant: Titel (subtitel) Naam schrijver Stage bedrijf, praktijkopleider, stage docent, inleverdatum Inhoudsopgave: Hoofdstukken, bladzijdennummers Inleiding: Waarom dit verslag, wat kan de lezer allemaal verwachten bij het lezen van dit verslag. Waarom ben je bij dit bedrijf gaan stagelopen. De ontvangst door het bedrijf. De verwachtingen die je van het bedrijf hebt Hoofdstukken: 1. Mijn BPV werkzaamheden. Wat beschrijf je hierin? Wat waren je werkzaamheden en hoe heb je ze uitgevoerd? (je opdrachten, taken en projecten. Beschrijf wat je hebt gedaan tijdens de stage en hoe je het gedaan hebt. Voeg eventueel screenshots en foto s toe. Van wie kreeg je je opdrachten, hoe heb je ze uitgevoerd? Wat ging er mis? Hoe heb je dat opgelost? Geef diverse voorbeelden) 2. Mijn reflectieverslag. (zie de bewijsmap voor het format) 3. Mijn logboek. (de verzamelde weekstaten) 4. De beoordelingsformulieren De periodieke beoordelingsformulieren 4.2. Het eindbeoordelingsformulier Nawoord: Hierin beschrijf je je conclusies Tot slot vind ik Al met al een zeer leerzame periode geweest. Dank woord BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 17-29

18 14 Beoordelingsformulieren beroepsmatig functioneren Periodieke evaluatie voor het beroepsmatig functioneren Om de vijf weken vul je zelf en de praktijkopleider de periodieke evaluatie in. Er komen dus twee formulieren die naast elkaar worden gelegd en besproken. Deze evaluatieformulieren vormen een rode draad in je stage. Hieraan kun je zien of je eigen reflectie veel afwijkt van de evaluatie van de praktijkopleider en wat je verbeterpunten zijn. Noteer deze verbeterpunten weer in je logboek. Vul ze op tijd in en geef vervolgens een kopie aan de BPV-docent en de praktijkopleider. Bewaar zelf het origineel. BPV-er BPV-bedrijf Praktijkopleider BPV-docent BPV periode : Klas: : : : : PERIODIEK EVALUATIEFORMULIER BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN Datum: Ingevuld door: BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN technische kennis, inzicht en vaardigheden (pakketten en ontwikkeling) praktische vaardigheid kwaliteit van het werk: nauwkeurigheid volledigheid verzorging veilig werken kwantiteit van het werk : werktempo, productiviteit presentatie- en organisatievermogen: eigen werk organiseren systematisch werken opdrachten kunnen uitvoeren/verstrekken overtuigend presenteren ( verkopen ) FUNCTIONEREN IN DE ORGANISATIE inzicht in de organisatie van het bedrijf : structuur, functies inzicht in de externe relaties van het bedrijf BEROEPSHOUDING sociale presentatie in het bedrijf snelheid en aanpassing aan het bedrijf en de werksfeer samenwerking en collegialiteit representativiteit (uiterlijk en optreden naar buiten) rekening houden met belangen van anderen (vertrouwelijke informatie) Verantwoordelijkheidsgevoel belangstelling voor het werk tonen van initiatief zelfstandigheid in het uitvoeren van opdrachten nauwkeurigheid planmatige aanpak flexibele opstelling TOTAAL EVALUATIE Evaluatieschaal 1 tot 3: 3 = goed, 2 = voldoende, 1 = onvoldoende. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 18-29

19 Eindbeoordeling voor het beroepsmatig functioneren Aan het einde van de stage wordt de eindbeoordeling ingevuld door je praktijkopleider. BPV-er BPV-bedrijf Praktijkopleider BPV-docent BPV periode : Klas: : : : : BEOORDELINGSFORMULIER BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN Datum: Ingevuld door: BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN technische kennis, inzicht en vaardigheden (pakketten en ontwikkeling) praktische vaardigheid kwaliteit van het werk: nauwkeurigheid volledigheid verzorging veilig werken kwantiteit van het werk : werktempo, productiviteit presentatie- en organisatievermogen: eigen werk organiseren systematisch werken opdrachten kunnen uitvoeren/verstrekken overtuigend presenteren ( verkopen ) FUNCTIONEREN IN DE ORGANISATIE inzicht in de organisatie van het bedrijf : structuur, functies inzicht in de externe relaties van het bedrijf BEROEPSHOUDING sociale presentatie in het bedrijf snelheid en aanpassing aan het bedrijf en de werksfeer samenwerking en collegialiteit representativiteit (uiterlijk en optreden naar buiten) rekening houden met belangen van anderen (vertrouwelijke informatie) Verantwoordelijkheidsgevoel belangstelling voor het werk tonen van initiatief zelfstandigheid in het uitvoeren van opdrachten nauwkeurigheid planmatige aanpak flexibele opstelling TOTAAL EINDBEOORDELING Evaluatieschaal 1 tot 3: 3 = goed, 2 = voldoende, 1 = onvoldoende. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 19-29

20 BPV-er BPV-bedrijf Praktijkopleider BPV-docent BPV periode : Klas: : : : : Het resultaat van de BPV 0 De BPV is met een voldoende afgesloten 0 De BPV is niet met een voldoende afgesloten Waaraan zal de stagiair de komende tijd aandacht moeten besteden? Kunt u één of meerdere verbeterpunten aangeven? (te denken valt aan beroepsmatig of persoonlijk functioneren, functioneren in de organisatie, het uitvoeren van opdrachten etc.) Is de beoordeling BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN besproken met de stagiair? 0 Ja 0 Nee Datum : Handtekeningen: BPV-er : Praktijkopleider : BPV-docent : BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 20-29

21 Bijlage 1 Toelichting BPV-beoordeling Inleiding Dit formulier is ontwikkeld in samenwerking met een aantal regionale instellingen/ondernemers die regelmatig mbo ICT deelnemers begeleiden in de stage. Deze bedrijven hebben een belangrijke stem gehad in de ontwikkeling van het beoordelingsformulier werkgerelateerd beoordelen (zie bijlage 4). Het Drenthe College is voornemens om dit formulier na de BPV- periode te evalueren en te verbeteren. Daarmee heeft Drenthe College een beoordelingsformulier voor de BPV tot stand willen brengen, dat in samenspraak met en in de taal van het bedrijfsleven geschreven is. Wilt u meepraten in deze evaluatie, dan kan dat. U kunt dit aangeven bij D. Huisman, opleidingsmanager Techniek Assen, Afspraken Allereerst spreekt u samen met de deelnemer en het Drenthe College af, welke taken en activiteiten (en dus werkprocessen) in deze stage aan bod gaan komen. U kunt dit invullen op bijlage 3. Het is de bedoeling het functioneren van de deelnemer op de verschillende taken (werkprocessen) te beoordelen. De taken en werkprocessen staan beschreven op het beoordelingsformulier (bijlage 4). Houdt u bij het maken van de afspraken nadrukkelijk het gewenste resultaat in uw achterhoofd. (In bijlage 2 staan de gewenste resultaten per werkproces beschreven). Beoordeling De beoordeling gebeurt minimaal twee keer per stageperiode, één keer halverwege de BPV-periode (de tussentijdse evaluatie) en een keer aan het einde van de BPV-periode (de eindbeoordeling). Indien u het voor de ontwikkeling van een deelnemer wenselijk vindt om vaker te beoordelen, dan kunt u dat doen. Indien een leerling één of meerdere werkprocessen afsluitend wil laten beoordelen moeten alle bijbehorende taken en activiteiten uitgevoerd en met een voldoende beoordeeld worden. Indien de betreffende taken niet op het stagebedrijf uitgevoerd kunnen worden wordt met de leerling overlegd of er andere taken kunnen worden uitgevoerd, die voldoen aan het gewenste resultaat, zoals omschreven in bijlage 2. Wij hebben ervoor gekozen om het functioneren van de deelnemer in uw bedrijf te laten beoordelen op kwaliteit en werktempo. U vindt dit terug op het formulier werkgerelateerd beoordelen. (bijlage 4) Naast de beoordeling die u aan de leerling geeft, zal de leerling ook worden gevraagd zichzelf door middel van dit formulier te beoordelen. U kunt vervolgens met de leerling in gesprek gaan over de uitkomsten. Opleiding en de exameneisen Dit beoordelingsinstrument bevat de landelijke exameneisen. Wellicht kunnen niet alle werkprocessen in uw bedrijf worden uitgevoerd In dat geval behoort de deelnemer deze werkprocessen op een andere stage uit te voeren of krijgt deze een vervangende opdracht op school aangeboden. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 21-29

22 Begrippenlijst beoordelingsformulier Niet van toepassing Als u dit aankruist, dan dient u dit wel te motiveren in de kolom Waarom komt u tot dit oordeel : - deze werkzaamheden komen niet bij u voor; - de deelnemer is hier gezien het stadium van zijn opleiding nog niet aan toe; - u vertrouwt de deelnemer dit niet (nog) niet toe, door houding/gedrag of gebrek aan kennis; - uw bedrijfspolicy laat niet toe dat u dit door een deelnemer laat uitvoeren. Resultaat vatbaar voor veel verbetering Dit kruist u aan als de taken en activiteiten verschillende keren aan de leerling zijn uitgelegd. De leerling snapt niet waar hij mee bezig is en er zitten teveel fouten in het afgeleverde werk. Resultaat vatbaar voor enige verbetering Dit kruist u aan als de taken en activiteiten verschillende keren aan de leerling zijn uitgelegd. De leerling snapt wel waar hij mee bezig is, maar er zitten fouten in het afgeleverde werk. Voldoet volgens norm Dit kruist u aan als de taken en activiteiten verschillende keren aan de leerling zijn uitgelegd. De leerling snapt wat hij aan het doen is en maakt (bijna) geen fouten. Aandachtspunten (Tips) Deze kolom wordt altijd ingevuld. Hierin legt u uit waarom u de betreffende score heeft gegeven en waar eventuele verbeterpunten liggen. Dit kunnen, tijdens de tussentijdse evaluatie, aandachtspunten zijn voor de nog resterende tijd dat de leerling binnen uw bedrijf actief is. Het is de bedoeling deze aandachtspunten met de school en de leerling te bespreken. Tijdens dit gesprek kunnen dan afspraken worden gemaakt op welke taken en activiteiten het resterende gedeelte van de stage de aandacht komt te liggen. Tops Hier noteert u wat de leerling bovengemiddeld heeft uitgevoerd. Algemene motivering Hier moet u aangeven (kort beschrijven) welk gedrag u heeft waargenomen bij de leerling tijdens het uitvoeren van de taken en activiteiten. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 22-29

23 Bijlage 2 Toelichting kerntaken en werkprocessen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 1.1 werkproces Vaststellen van de informatiebehoefte Omschrijving: De ICT-beheerder inventariseert de informatiebehoefte binnen een afdeling of organisatie. Hij overlegt met de opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden, inventariseert de eisen en wensen en bepaalt wat de mogelijkheden zijn. resultaat: - De behoeften van de opdrachtgever/organisatie en de mogelijkheden binnen de organisatie zijn in kaart gebracht. 1.2 werkproces Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem Omschrijving: De ICT-beheerder onderzoekt hoe met behulp van ICT in de vastgestelde informatiebehoefte kan worden voorzien en levert daartoe zowel een functioneel als technisch ontwerp op. De ICT-beheerder overziet de consequenties van verandertrajecten voor de gebruikers van het informatiesysteem en schat ook de gevolgen van innovaties voor het beheer van het informatiesysteem goed in. De ICT-beheerder bespreekt dit alles met de opdrachtgever/leidinggevende. resultaat: - Een helder en volledig opgesteld functioneel en technisch ontwerp waaruit blijkt dat alle beschikbare informatie is verwerkt, rekening gehouden is met de technische (on)mogelijkheden, de behoeftes van de organisatie en de in de organisatie gebruikte procedures en middelen. - Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. 1.3 werkproces Opstellen plan van aanpak Omschrijving: resultaat: Op basis van het functioneel en technisch ontwerp inventariseert de ICTbeheerder de uit te voeren activiteiten en maakt een plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijft de ICT-beheerder zowel de planning van de werkzaamheden als de kostenraming. Hij bespreekt het plan van aanpak met de leidinggevende of projectleider en voert zo nodig aanpassingen door. Het plan van aanpak laat hij accorderen door de leidinggevende/projectleider. - Een helder, functioneel en volledig opgesteld plan van aanpak dat aansluit op de opdracht en dat geaccordeerd is door de leidinggevende/projectleider. - Een tevreden en goed geïnformeerde opdrachtgever. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 23-29

24 1.4 werkproces Realiseren van een testomgeving Omschrijving: resultaat: Op basis van het functioneel en technisch ontwerp realiseert de ICTbeheerder een testomgeving. Hij voert tests uit en bewaakt de voortgang van de testfase. De ICT-beheerder houdt het globale overzicht over de werkzaamheden, bewaakt de voortgang en delegeert, waar nodig, werkzaamheden aan collega s. Daarnaast rapporteert hij de voortgang aan zijn opdrachtgever en/of leidinggevende. - Een testomgeving waarin het functioneel en technisch ontwerp wordt vormgegeven. - Correcte en volgens procedures uitgevoerde standaard testactiviteiten - Correct geïnterpreteerde testresultaten. - Testrapport dat weergeeft in hoeverre het informatiesysteem voldoet aan de specificaties, inclusief advies over aanpassingen/verbeteringen Kerntaak 2 Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen 2.1 werkproces Opstellen van een implementatieplan Omschrijving: De ICT-beheerder inventariseert de consequenties van de implementatie van (onderdelen van) een informatiesysteem binnen een organisatie. Deze bespreekt hij met de betrokkenen, waarna hij het implementatieplan opstelt. Hij beschrijft in dit plan de technische en organisatorische implementatie. - Helder en volledig geschreven implementatieplan. resultaat: - Met betrekking tot de implementatie een volledig en juist geïnformeerde opdrachtgever. 2.2 werkproces Uitvoeren van een implementatieplan Omschrijving: De ICT-beheerder implementeert het informatiesysteem volgens het eerder opgestelde implementatieplan. Hij voert de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden uit. Tijdens, maar ook vooral na, de installatiewerkzaamheden test hij de werking van het systeem grondig. Resultaten rapporteert hij aan de leidinggevende en de projectleider. Tenslotte zorgt de ICT-beheerder ervoor dat alles volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd. resultaat: - Correct en volledig werkend informatiesysteem dat volgens planning en binnen de afgesproken tijd binnen de organisatie/afdeling geïmplementeerd is. - Resultaat stemt overeen met opdracht en ontwerp. - Correcte en volledige rapportage en documentatie. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 24-29

25 2.3 werkproces Ondersteuning bieden bij acceptatietests Omschrijving: resultaat: De ICT-beheerder biedt ondersteuning bij de uitvoering van acceptatietests. Hij bestudeert het testplan en voert dit samen met het projectteam uit. De ICT-beheerder noteert en interpreteert de bevindingen en onderneemt de juiste acties n.a.v. de testresultaten. De ICT-beheerder draagt bij aan het opstellen van trainingstrajecten die afgestemd zijn op de doelgroep. Hij licht de trainingstrajecten toe aan zijn opdrachtgever en/of leidinggevende. - Correct uitgevoerde testactiviteiten. - Bijgewerkte documentatie en duidelijk beschreven testresultaten. - Correct uitgevoerde en juiste acties n.a.v. de testresultaten. - Goed ingerichte (onderdelen van) informatiesystemen. - Opgestelde trainingstrajecten zijn op de doelgroep afgestemd. - Goed geïnformeerde opdrachtgever/leidinggevende. 2.4 werkproces Evalueren van een implementatie Omschrijving: De ICT-beheerder interpreteert de resultaten van de implementatie en de uitgevoerde testen en bespreekt deze met de betrokkenen. Tevens zorgt hij ervoor dat het gehele implementatietraject met de betrokken partijen geëvalueerd wordt. De ICT-beheerder legt de uitkomsten van de evaluatie schriftelijk vast. - Een correct en volledig afgerond implementatietraject. resultaat: - Een nauwkeurige en volledige eindrapportage. Kerntaak 3 Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen 3.1 werkproces Voorkomen van (ver)storingen Omschrijving: De ICT-beheerder voorkomt (ver)storingen door het informatiesysteem te beheren, te beveiligen en te testen. Hij voert ter voorkoming van (ver)storingen regelmatig test- en serviceactiviteiten uit en toetst of het systeem voldoet aan de gestelde eisen en benodigde performance. Indien nodig doet de ICT-beheerder verbetervoorstellen om (ver)storingen in de toekomst nog beter te voorkomen. Daarnaast doet hij voorstellen m.b.t. de kwaliteitsnormen waaraan een informatiesysteem dient te voldoen. resultaat: - Een correct werkend informatiesysteem met een zo hoog mogelijke continuïteit. - (ver)storingen zijn tijdig gesignaleerd en voorkomen door het uitvoeren van preventieve test- en beheeractiviteiten. - De beveiliging voldoet aan de gestelde eisen en de (ver)storingen worden niet veroorzaakt door beveiligingshiaten. - Verbetervoorstellen die bijdragen aan een efficiënter en adequater gebruik en beheer van het systeem en de effectiviteit van het beheerwerkzaamheden. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 25-29

26 3.2 werkproces Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen Omschrijving: De ICT-beheerder lokaliseert geconstateerde storingen, achterhaalt de oorzaak en verhelpt storingen. Hiertoe maakt hij gebruik van diverse oplossingsmethoden, hulpmiddelen en informatie uit gedocumenteerde storingsoplossingen. Aangezien het van groot belang is dat de functionaliteit van het informatiesysteem zo veel mogelijk gewaarborgd wordt, betekent dit dat de ICT-beheerder om moet kunnen gaan met hectische situaties. De ICT-beheerder documenteert de storingen en de gevonden oplossingen, zodat er een bruikbaar naslagwerk ontstaat. resultaat: - De oorzaak van de storing is zo snel mogelijk achterhaald. - De storing is zo snel mogelijk verholpen, eventueel met een tijdelijke oplossing. - Correcte en volledige storingsdocumentatie. - Tevreden gebruikers 3.3 werkproces Incidentmeldingen behandelen en afhandelen Omschrijving: De ICT-beheerder neemt tweedelijns incidentmeldingen in behandeling. Hij interpreteert en analyseert de meldingen, prioriteert en handelt de meldingen af. Hij controleert of de gebruiker tevreden is met de incidentafhandeling. De ICT-beheerder documenteert en registreert alle meldingen en bijbehorende oplossingen. resultaat: - Verzoeken en meldingen worden correct, snel en naar tevredenheid afgehandeld. - Goed geïnformeerde en tevreden gebruikers en projectmedewerkers. - Correct ondernomen acties n.a.v. gevonden oplossingen. - Volledige registratie en documentatie. 3.4 werkproces Opstellen en bewaken van procedures Omschrijving: De ICT-beheerder stelt beheer- en gebruiksprocedures op, zoals security-, onderhouds- en back-up procedures op. Hij bewaakt de actualiteit en formuleert zo nodig verbetervoorstellen. Wanneer hij wijzigingen doorvoert, informeert hij de collega s en gebruikers hier tijdig over. De ICTbeheerder zorgt er eveneens voor dat de verschillende soorten documentatie (systeemdocumentatie, licenties etc.) goed gearchiveerd worden. De ICT-beheerder leeft de beheer- en gebruiksprocedures zelf na en ziet toe op de naleving van de procedures door anderen. Zo nodig onderneemt hij actie. - Correcte en helder geschreven actuele procedures en instructies. resultaat: - Volledig en tijdig geïnformeerde collega s en gebruikers als het gaat om doorgevoerde wijzigingen. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 26-29

27 Kerntaak 4 Opzetten en inrichten van een servicedesk 4.1 werkproces Bedrijfsklaar maken van een servicedesk Omschrijving: De ICT-beheerder is verantwoordelijk voor het bedrijfsklaar maken van een servicedesk. Dit doet hij na overleg met zijn leidinggevende en/of opdrachtgever en aan de hand van een ontwerp waarin hij duidelijke en concrete doelen heeft geformuleerd. In dit ontwerp heeft hij vastgesteld welke middelen en mensen nodig zijn om het werk uit te voeren. De ICTbeheerder maakt een servicedesk bedrijfsklaar aan de hand van een ontwerp waarin hij duidelijke en concrete doelen heeft geformuleerd en waarin hij heeft vastgesteld welke middelen en mensen nodig zijn om het werk uit te voeren. Hij stelt service level agreements op, waarbij hij bij de positionering en inrichting van de servicedesk oog heeft voor de organisatiestructuur en -cultuur en de te hanteren regels. resultaat: - Inrichting van de servicedesk voldoet aan de gestelde eisen en informatiebehoefte. - Positionering en inrichting van de servicedesk past binnen de organisatiestructuur en -cultuur. - Een servicedesk die bedrijfsklaar staat. 4.2 werkproces Aansturen van een servicedesk Omschrijving: De ICT-beheerder coördineert de dagelijkse werkzaamheden m.b.t. de servicedesk. Hiertoe begeleidt en ondersteunt hij de medewerkers van de servicedesk bij de dagelijkse werkzaamheden. Hij bepaalt welke werkzaamheden gedelegeerd kunnen worden aan collega s en definieert opdrachten die hij met de juiste instructies overdraagt aan de medewerkers op de servicedesk. Hij ziet toe op de correcte uitvoering van de werkzaamheden. De ICT-beheerder draagt ook verantwoordelijkheid voor de juiste afhandeling en interpretatie van de bij de servicedesk binnenkomende informatieverzoeken en hulpvragen. resultaat: - Werk wordt in goede harmonie overgedragen en correct uitgevoerd. - Opdrachten zijn door de juiste personen op correcte wijze afgehandeld. - Collega s voelen zich begeleid en ondersteund. 4.3 werkproces Opstellen van gebruikersinstructies Omschrijving: De beheerder stelt beheer- en gebruiksprocedures op, zoals security-, onderhouds- en back-up procedures. Hij bewaakt de actualiteit en formuleert zo nodig verbetervoorstellen. Wanneer hij wijzigingen doorvoert, informeert hij de collega s en gebruikers hier tijdig over. De ICTbeheerder zorgt er eveneens voor dat de verschillende soorten documentatie (systeemdocumentatie, licenties etc.) goed gearchiveerd worden. De ICT-beheerder leeft de beheer- en gebruiksprocedures zelf na en ziet toe op naleving van de procedures door anderen. Zo nodig onderneemt hij actie. resultaat: - Instructies zijn correct, beknopt, helder en afgestemd op de gebruiker. - Goed geïnformeerde gebruikers. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 27-29

28 Bijlage 3 Afsprakenformulier beoordeling werkprocessen De opleiding ICT-Beheerder (Crebo 93190) kent vier kerntaken met de daarbij behorende werkprocessen. Door middel van de projecten en opdrachten op school heeft de deelnemer al gewerkt aan de verschillende werkprocessen en competenties. Op stage rondt hij/zij in overleg met de studieloopbaanbegeleider en de praktijkopleider nog een aantal werkprocessen af. Het hangt af van de opdracht en werkzaamheden bij het stagebedrijf, aan welke werkprocessen en competenties gewerkt kan worden. Kerntaak 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen. 2. Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen. 3. Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen. 4. Opzetten en inrichten van een servicedesk. Werkproces 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte 1.2 Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel van) een informatiesysteem 1.3 Opstellen van een plan van aanpak 1.4 Realiseren van een testomgeving 2.1 Opstellen van een implementatieplan 2.2 Uitvoeren van een implementatieplan 2.3 Ondersteuning bieden bij acceptatietests 2.4 Evalueren van een implementatie 3.1 Voorkomen van (ver)storingen 3.2 Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 3.3 Incidentmeldingen behandelen en afhandelen 3.4 Opstellen en bewaken van procedures 4.1 Bedrijfsklaar maken van een servicedesk 4.2 Aansturen van een servicedesk 4.3 Opstellen van gebruikersinstructies De deelnemer van het Drenthe College en de praktijkopleider van het BPV-bedrijf spreken af, dat de deelnemer van het Drenthe College tijdens zijn BPV-periode aan de volgende werkprocessen gaat werken (en daarop wordt beoordeeld): Handtekeningen Naam Deelnemer: Naam: Praktijkopleider: Datum: BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 28-29

29 Bijlage 4 Formulieren werkgerelateerd beoordelen. BPV-boek ICT-Beheer Sept 2010.doc 29-29

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer Ict

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer Ict Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Beheer Ict Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Ict

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Ict Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Ict Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights

Nadere informatie

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: ICT-Beheerder Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: ICT-Beheerder Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden All rights

Nadere informatie

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Applicatieontwikkelaar

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Applicatieontwikkelaar Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Applicatieontwikkelaar Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder BPV gids Een handleiding voor de leerling en de werkgever Opleiding ICT- en Mediabeheer: ICT-Beheerder Netwerk Beheerder Versie 1.2 7 juli 2015 Voorwoord Beste werkgever en leerling, U ontvangt deze gids,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: Netwerkbeheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93192 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. ICT-beheer Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure ICT-beheer Uitstroom: ICT- beheerder Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93191 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep ICT-beheer Wat doet een functionaris

Nadere informatie

Werkboek Beroepsprakti jkvorming

Werkboek Beroepsprakti jkvorming Werkboek Beroepsprakti jkvorming Netwerkbeheerder ROC Drenthe College Sector: Afdeling: Techniek ICT en Media Opleiding: Netwerkbeheerder (crebo 95323) versie: A2014.01b Gebruikt OpenDyslexic, beschikbaar

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding 95321 ICT-Beheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II

Nadere informatie

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer ICT

Cluster: Techniek. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer ICT Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Beheer ICT Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Verbanden leggen Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: mondeling en Beheerst de Nederlandse Kan

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De inventariseert de informatiebehoefte binnen

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 93192. Cohort : 2011. netwerkbeheerder 93192. TE-IC-93192-BOL-2011-netwerkbeheerder-4 1

Opleidingsplan. ICT-beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 93192. Cohort : 2011. netwerkbeheerder 93192. TE-IC-93192-BOL-2011-netwerkbeheerder-4 1 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-beheer Crebo nummer : 93192 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011 Uitstromen : netwerkbeheerder 93192 TE-IC-93192-BOL-2011-netwerkbeheerder-4 1

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Werkboek Beroepsprakti jkvorming

Werkboek Beroepsprakti jkvorming Werkboek Beroepsprakti jkvorming Applicati eontwikkelaar ROC Drenthe College Sector: Techniek Afdeling: ICT en Media Opleiding: Applicatieontwikkelaar (crebo 95311) versie: A2014.01 Gebruikt OpenDyslexic,

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De netwerkbeheerder inventariseert de informatiebehoefte

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties 1 Inleiding 2 Algemene informatie

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 93192. Cohort : 2010. netwerkbeheerder 93192. TE-IC-93192-BOL-2010-netwerkbeheerder-4 1

Opleidingsplan. ICT-beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 93192. Cohort : 2010. netwerkbeheerder 93192. TE-IC-93192-BOL-2010-netwerkbeheerder-4 1 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-beheer Crebo nummer : 93192 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2010 Uitstromen : netwerkbeheerder 93192 TE-IC-93192-BOL-2010-netwerkbeheerder-4 1

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2008-2009 ICT-beheer 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep... 5 Deel B: De kwalificaties...

Nadere informatie

BPV-GIDS MultiMedia Design & Development

BPV-GIDS MultiMedia Design & Development BPV-GIDS MultiMedia Design & Development versie 2010 Drenthe College 1 VOORWOORD... 3 DOEL BPV... 3 BEGRIPPENLIJST... 4 1. DE BPV IN VOGELVLUCHT... 5 2. BPV-OVEREENKOMST... 6 3. BPV-VERGOEDING... 7 4.

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: ICT Branche: ICT Beroepengroep: ICT-beheer Versie 2009-2010 Beroepengroep: Versie 2006-2007 ICT-beheer 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider :

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan: Leerdoelen bepalen aan welke leerdoelen wil je

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer. Dossierstatus: Eindtoets Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Laat het professioneel vakmanschap slagen! Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en

Nadere informatie

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleidingen ICT- en Mediabeheer: ICT-beheerder (25189) Netwerk- en mediabeheerder (25190)

BPV gids. Een handleiding voor de leerling en de werkgever. Opleidingen ICT- en Mediabeheer: ICT-beheerder (25189) Netwerk- en mediabeheerder (25190) BPV gids Een handleiding voor de leerling en de werkgever Opleidingen ICT- en Mediabeheer: ICT-beheerder (25189) Netwerk- en mediabeheerder (25190) Versie 1.5 5 april 2017 Voorwoord Beste werkgever en

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

BPV-katern Ondernemen

BPV-katern Ondernemen BPV-katern Ondernemen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: R. van Midde Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Drukwerk: Titel

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER ICT BEHEER (conform CVQ NIVEAU 3)

KWALIFICATIEDOSSIER ICT BEHEER (conform CVQ NIVEAU 3) N A T U U R T E C H N I S C H I N S T I T U U T M I D D E L B A R E B E R O E P S O P L E I D I N G E N Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO KWALIFICATIEDOSSIER ICT BEHEER (conform CVQ

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

ICT-beheerder. besturingssoftware desktopsoftware industriële automatisering kantoorautomatisering

ICT-beheerder. besturingssoftware desktopsoftware industriële automatisering kantoorautomatisering Overview kwalificatie ICT-beheerder Crebo: 93191 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen van)

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering

Netwerkbeheerder. desktopsoftware kantoorautomatisering Overview kwalificatie Netwerkbeheerder Crebo: 93192 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: ICT-beheer Kerntaken 1. Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen 2. Implementeren van (onderdelen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie:

Accordering concept crebotraject/voorgesorteerd keuzetraject* domeindirectie Naam en handtekening Domeindirectie: CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk ICT-beheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 26-06-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1

95321_Crebotraject_ICT- en mediabeheer_130618_t&i_ict Beheerder (BOL) 1 CREBOTRAJECT ICT Beheerder Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk Netwerkbeheerder versie 1.2 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 18-06-2013 Versie: 1.4 Domein: Techniek

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Medewerker beheer ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Overview kwalificatie Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 2009-2010 Niveau: 4 Kwalificatiedossier: Applicatieontwikkelaar Kerntaken 1. Ontwerpen van applicaties 2. Realiseren van applicaties 3. Implementeren

Nadere informatie

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 ICT-beheerder Profiel van kwalificatiedossier: ICT- en mediabeheer Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op dit moment is een wijziging van

Nadere informatie

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen ICT-opleiding: Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De applicatieontwikkelaar overlegt met de opdrachtgever om diens vraag

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050

Kwalificatiedossier mbo. ICT- en mediabeheer. Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr. 79050 Op

Nadere informatie

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel AMBITIE.info BPV Werken in de detailhandel Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren Ambitie.info BPV Verkoop optimaliseren 1 Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie